Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring"

Transkript

1 Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning av kursleverandører, for å sikre god kurskvalitet og enhetlige kursleveranser innenfor sikkerhets- og. Ordningen omfatter leverandører som tilbyr kursleveranser innen sikkerhets- og i henhold til Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for sikkerhets- og Godkjenningsordningen er forelagt for og tilsluttet av Norges Rederiforbund (NR) og Fagforeningene. Henvendelser vedrørende Norsk olje og gass godkjenningsordning kan rettes til: Norsk olje og gass Vassbotnen 1, Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post: Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er angitt på nettsiden til kvalifikasjons- og revisjonsordningen.

2 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 2 INNHOLD FORORD... 1 INNHOLD INNLEDNING Formål Definisjoner og forkortelser Historikk Regelverkskrav ANVENDELSESOMRÅDE FOR KVALIFIKASJONS- OG REVISJONSORDNINGEN Kurs som er omfattet av kvalifikasjons- og revisjonsordningen Geografisk anvendelsesområde KVALIFIKASJONSKRAV Innledning Økonomisk ansvar Prekvalifisering i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning Kvalifikasjonskriterier Registrering av kursdeltakere Internt register Exploration & Production Information Management Association (EPIM) dataregister Kursbevis SØKNAD OM Å BLI NORSK OLJE OG GASS-GODKJENT Søknad og egenerklæring Godkjenningsprosessen REVISJON AV KURSLEVERANDØR Generelt Revisjonsteam Revisjonsleder Norsk olje og gass saksbehandler Norsk olje og gass prosesseier NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass-godkjenningens varighet Godkjenning, oppfølging og fornyelse Utvidelse av Norsk olje og gass-godkjenningen Publisering Forpliktelser som følge av Norsk olje og gass-godkjenning KOSTNADER KLAGE... 16

3 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 3 9 OVERSIKT OVER VEDLEGG TIL DETTE HOVEDDOKUMENT INNLEDNING 1.1 Formål Dette dokument har som formål å etablere en felles forståelse for hvilke minimumskrav som settes til kursleverandører av sikkerhets- og, og det gir en oversikt over de vilkår/kriterier som Norsk olje og gass godkjente kurssentra skal oppfylle. Kvalifikasjons- og revisjonsordningen beskriver også prosedyrer, roller- og ansvarsforhold, samt de prinsipper, som er lagt til grunn for godkjenningsordningen av kurssentrene. Kurssentrene må oppfylle disse kriteriene for å være en godkjent leverandør av sikkerhets- og for personell på norsk sokkel. 1.2 Definisjoner og forkortelser Begrep Achilles FKO Forklaring Achilles Felles Kvalifikasjonsordning i Norge EPIM Exploration & Production Information Management Association Fagforeningene Fagforeninger som har status som observatør i NSOB nettverk. Dette er Industri Energi, Safe og Lederne GSK Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring GSK rep. Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring - repetisjonskurs HLO Helicopter Landing Officer Kursleverandører Leverandører av kurs innen sikkerhets- og NR Norges Rederiforbund NSOB Norsk olje og gass nettverk for sikkerhets- og Norsk olje og gass- Kurssentra som har blitt kvalifisert etter denne kvalifikasjons godkjente kurssentra og revisjonsordning Operatørene Operatører på norsk sokkel som er medlemmer i Norsk olje og gass PTil Petroleumstilsynet Retningslinje 002 Norsk olje og gass' anbefalte retningslinje for sikkerhet og Historikk Norsk olje og gass har ivaretatt en godkjenningsordning for kurssentra som leverer kursleveranser innenfor sikkerhets- og siden tidlig på tallet.

4 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 4 Dette dokument erstatter tidligere Norsk olje og gass retningslinje 018 (revisjon 7 datert ). I gjeldende revisjon (02) er det implementert konkrete endringer for å forenkle søknadsprosessen. I tillegg er dokumentene omarbeidet for å unngå duplisering av informasjon. Revisjonen inneholder også en presisering av fokus på leverandørenes kursleveranser og hva slags dokumentasjon som vil vurderes av revisjonsteamet. Antall vedlegg er redusert fra 8 til Regelverkskrav Norsk olje og gass Kvalifikasjons- og revisjonsordning skal ivareta krav i lov- og forskriftsverk. Relevant er; Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene Tjenesteloven Krav om sikkerhetskurs og følger av petroleumslovens 9-7, som pålegger rettighetshaver et særlig ansvar for å påse at personell som anvendes i virksomheten er faglig kvalifisert og har gjennomgått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Krav til sikkerhetsopplæring er nærmere utdypet i styringsforskriften 14 og aktivitetsforskriften 21 og 22. Det fremgår av Ptils veiledning til aktivitetsforskriften 21 at Norsk olje og gass (og NRs) anbefalte retningslinje for sikkerhets- og 002, bør brukes for sikkerhets- og for personell på innretninger og fartøy. Retningslinje 002 har som formål å etablere en felles forståelse om hvilke minimumskrav som gjelder for sikkerhets- og en blant aktørene på norsk kontinentalsokkel.

5 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 5 2 ANVENDELSESOMRÅDE FOR KVALIFIKASJONS- OG REVISJONSORDNINGEN 2.1 Kurs som er omfattet av kvalifikasjons- og revisjonsordningen Kvalifikasjons- og revisjonsordningen omfatter leverandører av følgende kurs i henhold til Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for sikkerhets- og 002: GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING (GSK) *) SPESIALISERTE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS Kurs for søk- og redningslag *) Kurs for livbåtfører *) Kurs liten MOBbåt *) Kurs stor MOBbåt *) Kurs førstehjelp *) Kurs HLO *) Kurs i skadestedsledelse Kurs i beredskapsledelse *) Kurs i personalomsorg *) grunnkurs/repetisjonskurs 2.2 Geografisk anvendelsesområde Norsk olje og gass kvalifikasjons- og revisjonsordning gjelder for kursleverandører lokalisert i Norge med kursleveranser fra kurssentra i Norge. Det vises til Retningslinje 002 for detaljer om avtalen om gjensidig anerkjennelse av grunnleggende sikkerhets- og i Storbritannia, Nederland, Danmark og Norge.

6 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 6 3 KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Innledning Norsk olje og gass godkjenning vil bli innvilget til alle kursleverandører som gjennom den etablerte godkjenningsprosessen dokumenterer at de tilfredsstiller godkjenningskravene. Norsk olje og gass godkjenning erstatter ikke andre nødvendige tillatelser. Det er kursleverandørenes ansvar å sikre seg andre nødvendige tillatelser der dette er nødvendig. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal til enhver tid oppfylle vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning, som følger av dette dokument og tilhørende vedlegg: «Vedlegg 1 Søknad om Norsk olje og gass-godkjenning» «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning» «Vedlegg 3 Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam» «Vedlegg 4 Gradering av funn» «Vedlegg 5 Sjekklister for revisjonsteam» «Vedlegg 6 Erklæring om konfidensialitet» Søkeren bekrefter ved sin signatur at alle godkjenningsvilkårene vil overholdes så lenge virksomheten er Norsk olje og gass-godkjent. De Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørene skal tilpasse seg nye krav eller endringer i eksisterende krav innen de tidsfrister som fastsettes av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å holde seg oppdatert på nye/reviderte versjoner av Norsk olje og gass' kravdokumenter. Ved vesentlige endringer i dokumentene vil Norsk olje og gass varsle kursleverandørene, og opplyse om når de nye dokumentene trer i kraft og om evt. overgangsordninger. 3.2 Økonomisk ansvar Norsk olje og gass er ikke økonomisk ansvarlig for de forpliktelser som Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører har overfor sine kunder. 3.3 Prekvalifisering i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning For å bli kvalifisert for å levere tjenester til oljeindustrien, herunder levere kurs innen sikkerhets- og beredskapsoppæring i henhold til Retningslinje 002, er det en forutsetning at kursleverandør (søker) er kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge og Danmark. For å bli kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning, må kursleverandør (søker) oppfylle noen formelle krav. Disse er gjengitt i rammen nedenfor.

7 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 7 Achilles Felles Kvalifikasjonsordning: Nedenfor er de viktigste punktene som kursleverandør må bekrefte og dokumentere i løpet av kvalifikasjonsprosessen, listet opp: besvare obligatoriske spørsmål knyttet til kvalifikasjonsprosessen ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem ihht en internasjonal standard som EN ISO 9001 serien eller tilsvarende standard dokumentere at det foretas salg i eget navn oppgi finansielle nøkkeltall være àjour med betaling av skatter og avgifter ha sendt inn årsberetning, årsregnskap og balanse til offentlig register ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger tilby produkter / tjenester som er utlyst som en del av ordningen på kvalifiseringstidspunktet levere komplett kvalifikasjonssøknad bestående av Achilles spørreskjema samt standardiserte egenerklæringer sende kopi av selskapets nyeste firmaattest betale den årlige kvalifikasjonsavgiften For opplysninger vedrørende Achilles Felles Kvalifikasjonsordning, se lenke nedenfor Achilles Information Centre Telefon: Telefaks: E-post: 3.4 Kvalifikasjonskriterier Kursleverandørene skal tilfredsstille en rekke kvalifikasjonskriterier. Både styringssystem og kursleveranser skal dokumenteres for å oppnå godkjenning fra Norsk olje og gass. Dette kapitelet beskriver noen overordnede krav, det vises til vedlegg 2 for detaljerer. Kursleverandørene skal kunne vise hvordan de følger opp aktuelle fagplaner for kursleveransene, herunder kompetansekrav til instruktør/underviser/assistenter m.fl. Det skal foreligge samsvarsanalyser som dokumenterer samsvar mellom innhold i omsøkte kurs og kravene i retningslinje -002 og berørte fagplaner. Kursleverandør må dokumentere hvilke krav som stilles til pedagogisk kompetanse, og hvordan kursleverandør, følger dette opp i egne kompetanseplaner for sine instruktører. Revisjonsteamet skal kunne overvære/observere de kurs som det søkes om Norsk olje og gass-godkjenning for, og som gjennomføres under revisjonen. Kursleverandør skal kunne demonstrere hele kursleveransen på forespørsel fra revisjonsteamet Videre er det krav om at revisjonsteamet skal kunne verifisere alle kursfasiliteter der det gjennomføres kurs. Der søker planlegger å gjennomføre kurs utenfor egne lokaler må søker etablere kravdokument for fasiliteter og utstyr.

8 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 8 Dersom søker ikke er Norsk olje og gass godkjent fra før, forventes det at søker kan presentere hele eller deler av omsøkt (e) kurs under revisjonen. Videre skal kursleverandør demonstrere at fasilitetene er hensiktsmessige, og utstyrt, i henhold til de aktuelle kursleveransene. Kursleverandør skal ha tilgjengelig alt teknisk og annet utstyr som er nødvendig for kursleveransen, og må kunne demonstrere dette utstyret samt dokumentere vedlikehold og evt. kalibrering av utstyr m.m. Ved bruk av evt. underleverandør og/eller samarbeidspartner til leveranse av kursinnhold, skal kursleverandør dokumentere at underleverandør og/eller samarbeidspartner er kvalifisert i henhold til Norsk olje og gass' kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og. 3.5 Registrering av kursdeltakere Internt register Norsk olje og gass stiller krav om at kursleverandørene skal ha et eget kompetanseregistersystem for kursdeltakere (internt register i virksomheten der gjennomførte kurs blir registrert / er sporbare). Registeret skal ivareta sporbarhet i 10 år. Norsk olje og gass stiller også krav om at Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører alltid skal kreve legitimasjon/identitetsdokumenter av kursdeltakerne for å sikre samsvar og riktig identitet på kursdeltaker og navn på utstedt kursbevis. Følgende identitetsdokumenter er gyldig: Pass med optisk variable elementer Førerkort med optisk variable elementer Nasjonalt ID-kort med optisk variable elementer Norsk bankkort med bilde Forsvarsdepartementets ID-kort (fra 2004) Den enkelte operatør kan bestemme at operatørens eget ID-kort kan brukes som legitimasjon Exploration & Production Information Management Association (EPIM) dataregister Norsk olje og gass stiller krav om at kursleverandørene skal ha et system for å registrere alle kursdeltakere som gjennomfører grunnleggende sikkerhets- og GSK (inkludert repetisjonskurs)i Exploration & Production Information Management Association (EPIM) dataregister. Utfyllende informasjon er gitt i lenken nedenfor. Informasjon om EPIM dataregister

9 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: Kursbevis Norsk olje og gass-godkjente kurssentra skal utstede kursbevis til hver deltaker med klar angivelse av kursnavn og evt. kurskode i henhold til Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for sikkerhets- og 002, kap Det må framgå av kursbeviset hvilken kurskode og kursbetegnelse som Norsk olje og gass har godkjent kurset for. For gjennomført grunnleggende sikkerhets- og - GSK (inkludert repetisjonskurs), stiller Norsk olje og gass krav om at Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal utstede standard Norsk olje og gass kursbevis, ref. Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002, Appendix A. Det er anledning til å organisere teksten på kursbeviset slik kursleverandøren finner det hensiktsmessig, men alle innholdselementene må være synlige. 4 SØKNAD OM Å BLI NORSK OLJE OG GASS-GODKJENT 4.1 Søknad og egenerklæring For at kvalifikasjonsprosessen skal kunne påbegynnes, må kursleverandør sende inn «Vedlegg 1 Søknad om Norsk olje og gass-godkjenning». For detaljer om søknadens innhold, se kapitel 3 i «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning». Hvert enkelt kurssenter er å regne som en kursleverandør i henhold til dette dokumentet. Dette betyr at kurssentre med flere lokasjoner må sende søknad om godkjenning for hver enkelt lokasjon/driftsenhet. Norsk olje og gass vil normalt ikke godkjenne kurs som gjennomføres utenfor etablerte fasiliteter. Unntak kan gjøres for kurs med lite krav til teknisk/praktisk undervisningsmateriell ( Klasseromskurs ). For at slike kurs skal kunne vurderes må kursleverandøren ha detaljerte beskrivelser av krav til kursfasiliteter (størrelse og krav til klasserom, teknisk utstyr, kantine, omkledningsrom, presentasjonsmateriell osv.) 4.2 Godkjenningsprosessen Godkjenningsprosessen følger en saksgang som skissert i kulepunktene nedenfor: Prekvalifisering i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning Søknad og underlagsdokumentasjon sendes Norsk olje og gass (se vedlegg 1 og 2). Norsk olje og gass utnevner et revisjonsteam. Formøte hos søker (om nødvendig). Revisjonsteamet foretar en stedlig revisjon inkludert oppstarts- og avslutningsmøte Revisjonsteamet utarbeider en revisjonsrapport som sendes til Norsk olje og gass. Rapporten beskriver funn (avvik og observasjoner) og gir en anbefaling om godkjennelse/ikke godkjennelse for hele eller deler av kursporteføljen.

10 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 10 Norsk olje og gass prosesseier beslutter om Norsk olje og gass-godkjenning kan gis eller ikke, og oversender vedtak og revisjonsrapport til søker. I vedtaket informeres leverandøren om eventuelle frister knyttet til korrigering av avvik. Ved godkjennelse inkluderes søker i listen over Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører på: Liste over godkjente kursleverandører Eventuell klage på vedtak om godkjenning vil bli vurdert av Norsk olje og gass Klageutvalg. Når søknad om å bli kvalifisert som Norsk olje og gass-godkjent kursleverandør er mottatt av Norsk olje og gass, og gebyr for søknad er innbetalt (ref. kap. 7), vil Norsk olje og gass starte godkjenningsprosessen. For flere detaljer vises det til «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning» tilhørende dette et.

11 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 11 5 REVISJON AV KURSLEVERANDØR 5.1 Generelt Revisjonene/verifikasjonene gjennomføres etter ISO 19011; "Guidelines for auditing management systems". Revisjonene skal utføre tilsyn med de etablerte systemene i virksomheten, og kontrollere om de faktiske forholdene, (inkl. fasiliteter, teknisk kvalitet og vedlikehold av utstyr) er i samsvar med regelverk, krav i styringssystem og fagplaner. I tillegg skal det vurderes om kursleverandøren disponerer den nødvendige kompetansen for å levere kurset. Revisjonene skal for begge parter være konstruktive og gjensidig informative, slik at også den som blir revidert opplever tjenesten som nyttig. Revisjonene skal utføres hos kursleverandøren, og kursleverandøren skal bli informert om funnene i gjennomført revisjon før revisjonsrapporten oversendes Norsk olje og gass. Det vises til «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning» for ytterligere detaljer vedrørende gjennomføring av revisjon i henhold til Norsk olje og gass godkjenningsordning. 5.2 Revisjonsteam Det nedsettes et revisjonsteam for gjennomføring av revisjon hos kursleverandør ved førtegangsbedømming, fornyelse av Norsk olje og gass godkjenning og ved oppfølgings- eller verifikasjonsbesøk. Revisjonsteamet skal alltid bestå av minst to representanter fra Operatørene. En av disse skal ha fagkompetanse / kvalifikasjoner i forhold til det faglige innholdet som skal vurderes, og den andre operatørrepresentanten skal ha revisorkompetanse. Revisorteamets deltakere hentes fra en personellgruppe som er etablert av Operatørene og som koordineres av Norsk olje og gass administrasjon. Det skal i tillegg alltid inviteres med en fagforeningsrepresentant fra de fagforeningene som er representert i NSOB i henhold til den på forhånd definerte ressurslisten. 5.3 Revisjonsleder Norsk olje og gass utpeker en revisjonsleder for hver revisjon. Revisorleder er alltid en av Operatørenes representanter, og skal ha revisorkompetanse. Revisjonsleder er, i samhandling med saksbehandler og prosesseier i Norsk olje og gass, ansvarlig for å følge opp søknaden fra leverandøren, samt formidle informasjon og dokumentasjon til resten av revisjonsteamet. 5.4 Norsk olje og gass saksbehandler Norsk olje og gass utpeker en saksbehandler som er ansvarlig for å koordinere oppgaver og aktiviteter gitt av Norsk olje og gass kvalifikasjons- og revisjonsordning av kurs innen sikkerhets- og.

12 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: Norsk olje og gass prosesseier Fagsjef HMS i Norsk olje og gass er prosesseier for kvalifikasjons- og revisjonsordningen.. Prosesseier har ansvar for å følge opp Norsk olje og gass kvalifikasjons- og kvalifikasjonsordning..

13 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 13 6 NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING 6.1 Norsk olje og gass-godkjenning Etter at revisjonen er gjennomført gir revisjonsteamet en innstilling til Norsk olje og gass om godkjenning for omsøkte kurs. Innstillingen er basert på en samlet vurdering av funn i den enkelte revisjonen. Innstillingen kan være: 1) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass i samsvar med søknaden 2) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass for enkelte av de omsøkte kurs 3) Kursleverandøren frarådes godkjent av Norsk olje- og gass for omsøkte kurs Prosesseier i Norsk olje og gass (fagsjef HMS) avgjør om Norsk olje og gassgodkjenning kan gis. Godkjenning kan gis for alle eller utvalgte av de omsøkte kurs. Det kan settes avgrensning i form av vilkår (f.eks fremsending av ytterligere informasjon, korrigerende tiltak) eller gyldighetstiden kan forkortes. 6.2 Norsk olje og gass-godkjenningens varighet Norsk olje og gass-godkjenningens varighet er gyldig for en periode på 5 år hvis ikke særskilte forhold gjør det nødvendig å forkorte gyldighetstiden. En Norsk olje og gass-godkjenning er gjeldende i godkjenningsperioden forutsatt at alle krav til Norsk olje og gass-godkjenningen opprettholdes i perioden. På slutten av en godkjenningsperiode må leverandøren søke Norsk olje og gass om fornyet godkjennelse. Søknad om fornyelse må være Norsk olje og gass i hende senest 6 mnd. innen utløpet av godkjenningsperioden. Forlengelse av godkjenningen forutsetter ny søknad/revisjon. Norsk olje og gass kan, dersom prosessen ikke er avsluttet innen utløpet av perioden, gi en forlengelse av godkjennelsen. 6.3 Godkjenning, oppfølging og fornyelse Norsk olje og gass-godkjenningen fornyes etter 5 år, og bedømmelsen vil da være like omfattende som ved førstegangsbedømmelsen. Norsk olje og gass krever at leverandøren gjennomfører systematiske og relevante revisjons- og verifikasjonsaktiviteter i godkjenningsperioden for å sikre at kursleveransene møter kvalitetskravene. Kursleverandør skal årlig utarbeide en revisjons- og verifikasjonsplan. Norsk olje og gass skal på forespørsel få tilsendt disse i godkjenningsperioden. Norsk olje og gass kan etterspørre rapporter fra revisjoner utført av anerkjente revisjonshus på oppdrag fra andre oppdragsgivere, som for eksempel Sjøfartsdirektoratet.

14 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 14 For å verifisere at kravene til Norsk olje og gass-godkjenning overholdes, kan Norsk olje og gass i tillegg gjennomføre regulære oppfølgingsbesøk hos den godkjente kursleverandøren når dette finnes hensiktsmessig. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal før et ordinært oppfølgings- eller fornyelsesbesøk gjøre tilgjengelig oppdaterte utgaver av relevante dokumenter i kvalitetssystemet. Det vises til forestående avsnitt om dokumentasjon som skal fremsendes før førstegangssøknad. Dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig direkte til revisjonsteamet i forkant av besøket dersom ikke annet er avtalt med Norsk olje og gass. Bedømmelsesbesøket gjennomføres etter samme systematikk som ved førstegangs stedlig revisjon. 6.4 Utvidelse av Norsk olje og gass-godkjenningen En godkjent kursleverandør kan søke om utvidelse av Norsk olje og gass' godkjennelsen dersom leverandøren vil levere flere kurs som krever en slik godkjenning. Ved slik søknad må det sendes inn en fullstendig utfylt søknad, det samme som ved første gangs godkjenning, sammen med nødvendige vedlegg, før saksbehandlingen kan starte. Søknadsbehandlingen følger de samme prinsippene som for førstegangsbedømmelsen. Norsk olje og gass bestemmer omfanget på vurderingen av en slik søknad. Vurderingen gjøres på bakgrunn av: Omfanget av søknaden. Hvis søknaden omfatter flere kurs, (eller kurs som krever spesielle fasiliteter), vil vurderingen bli mer omfattende enn hvis søknaden gjelder et enkelt kurs uten store krav til fasiliteter. Dersom en ordinær fornyelse er nært forestående kan Norsk olje og gass, etter avtale med leverandøren, samordne vurderingene av søknad om utvidelse og fornyelse 6.5 Publisering Liste over kursleverandører som er kvalifisert og som har oppnådd status som Norsk olje og gass-godkjent, er til enhver tid tilgjengelig på Norsk olje og gass' nettsider. 6.6 Forpliktelser som følge av Norsk olje og gass-godkjenning En Norsk olje og gass-godkjent kursleverandør skal: til enhver tid oppfylle kravene for Norsk olje og gass-godkjenning betale de gebyrer og omkostninger som Norsk olje og gass har fastsatt straks gi Norsk olje og gass beskjed om enhver endring som har betydning for overholdelse av kravene på anmodning, gi opplysninger til Norsk olje og gass om hvordan godkjenningskravene er oppfylt samt oversikt over aktiviteten innenfor godkjenningsområdet påse at det ikke lenger henvises til Norsk olje og gass-godkjenning når den er trukket tilbake

15 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 15 7 KOSTNADER Norsk olje og gass er ikke en kommersiell institusjon og skal ikke tjene penger på denne kvalifikasjons- og revisjonsordningen, men Norsk olje og gass- godkjente kurssentra må betale for de tjenestene som Norsk olje og gass utfører for dem. Søkere og Norsk olje og gass- godkjente kurssentra forplikter seg til å betale gebyr og kostnader i henhold til de satser som Norsk olje og gass har fastsatt etter følgende betalingsstruktur. Gebyrene er å karakterisere som sjablong-gebyrer. Gebyrer: 1. Søknadsgebyr første gangs registrering (pr kr ,-) 2. Søknadsgebyr utvidelse av kursportefølje (pr kr ,-) 3. Søknadsgebyr fornyelse av søknad (pr kr ,-) 4. Verifikasjonsgebyr (pr kr ,-) 5. Årsgebyr (pr kr ,-) Gebyrene dekker kostnadene ved innledende kontakt med søker, registrering av søknaden og vedlagt dokumentasjon, samt alle kostnader Norsk olje og gass og revisjonsteam har i forbindelse med godkjenningsprosessen. Søknadsgebyr betales før Norsk olje og gass begynner selve saksbehandlingen. Verifikasjonsgebyr belastes når det oppstår behov for å gjennomføre et verifikasjonsbesøk. Årsgebyr dekker kostnader knyttet til administrasjon av ordningen, herunder løpende kontakt med bedriftene, oppdatering av informasjon om godkjente kurssentra og klagebehandling. Årsgebyret betales en gang i året til en fastsatt dato.

16 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 16 8 KLAGE Norsk olje og gass behandling av klage på vedtak i forbindelse med Norsk olje og gass-godkjenning kan påklages til et eget Klageutvalg. Norsk olje og gass Klageutvalg er oppnevnt av Norsk olje og gass. Klageutvalget består av leder og nestleder for Norsk olje og gass HSE Managers Forum og leder for Norsk olje og gass Nettverk for sikkerhets- og (NSOB) samt en representant fra en av fagforeningene som er representert i NSOB. Eventuell klage på Norsk olje og gass vedtak, må være Norsk olje og gass i hende senest 3 uker etter at kursleverandøren er blitt informert om avgjørelsen. Norsk olje og gass Klageutvalg skal foreta nødvendige undersøkelser relatert til klagen, og kan oppheve eller endre avgjørelsen, evt. avvise klagen. Søker kan gis medhold i klage på vilkår av verifiserte korrigerende tiltak. I de tilfeller Norsk olje og gass foretar et verifikasjonsbesøk som følge av klagenemndas vedtak, belastes søker for verifikasjonsgebyr. Verifikasjonsbesøk etter klagebehandling kan av Norsk olje og gass utvides til også å gjelde andre forhold enn de som ble behandlet i klagen. Beslutning gjort av Norsk olje og gass Klageutvalg blir den endelige beslutningen og kan ikke påklages videre.

17 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 17 9 OVERSIKT OVER VEDLEGG TIL DETTE HOVEDDOKUMENT Norsk olje og gass kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Vedlegg 1 - Søknad om Norsk olje og gass-godkjenning Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Vedlegg 4 - Gradering av funn Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam Vedlegg 6 - Erklæring om konfidensialitet

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF Sikkerhetsforum 21. 22. september 2011 Knut Thorvaldsen OLF Innhold 1. System for å sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæring 2. OLFs oppfølging av hydrokarbonlekkasjer 3. OLFs oppfølging av

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE

003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE 003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE Original versjon Nr.:003 Etablert: 01.04.94 Revisjon nr: 7 Rev. dato: 21.03.11 Side: 2 Innhold

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer