Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring"

Transkript

1 Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning av kursleverandører, for å sikre god kurskvalitet og enhetlige kursleveranser innenfor sikkerhets- og. Ordningen omfatter leverandører som tilbyr kursleveranser innen sikkerhets- og i henhold til Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for sikkerhets- og Godkjenningsordningen er forelagt for og tilsluttet av Norges Rederiforbund (NR) og Fagforeningene. Henvendelser vedrørende Norsk olje og gass godkjenningsordning kan rettes til: Norsk olje og gass Vassbotnen 1, Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post: Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er angitt på nettsiden til kvalifikasjons- og revisjonsordningen.

2 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 2 INNHOLD FORORD... 1 INNHOLD INNLEDNING Formål Definisjoner og forkortelser Historikk Regelverkskrav ANVENDELSESOMRÅDE FOR KVALIFIKASJONS- OG REVISJONSORDNINGEN Kurs som er omfattet av kvalifikasjons- og revisjonsordningen Geografisk anvendelsesområde KVALIFIKASJONSKRAV Innledning Økonomisk ansvar Prekvalifisering i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning Kvalifikasjonskriterier Registrering av kursdeltakere Internt register Exploration & Production Information Management Association (EPIM) dataregister Kursbevis SØKNAD OM Å BLI NORSK OLJE OG GASS-GODKJENT Søknad og egenerklæring Godkjenningsprosessen REVISJON AV KURSLEVERANDØR Generelt Revisjonsteam Revisjonsleder Norsk olje og gass saksbehandler Norsk olje og gass prosesseier NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass-godkjenningens varighet Godkjenning, oppfølging og fornyelse Utvidelse av Norsk olje og gass-godkjenningen Publisering Forpliktelser som følge av Norsk olje og gass-godkjenning KOSTNADER KLAGE... 16

3 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 3 9 OVERSIKT OVER VEDLEGG TIL DETTE HOVEDDOKUMENT INNLEDNING 1.1 Formål Dette dokument har som formål å etablere en felles forståelse for hvilke minimumskrav som settes til kursleverandører av sikkerhets- og, og det gir en oversikt over de vilkår/kriterier som Norsk olje og gass godkjente kurssentra skal oppfylle. Kvalifikasjons- og revisjonsordningen beskriver også prosedyrer, roller- og ansvarsforhold, samt de prinsipper, som er lagt til grunn for godkjenningsordningen av kurssentrene. Kurssentrene må oppfylle disse kriteriene for å være en godkjent leverandør av sikkerhets- og for personell på norsk sokkel. 1.2 Definisjoner og forkortelser Begrep Achilles FKO Forklaring Achilles Felles Kvalifikasjonsordning i Norge EPIM Exploration & Production Information Management Association Fagforeningene Fagforeninger som har status som observatør i NSOB nettverk. Dette er Industri Energi, Safe og Lederne GSK Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring GSK rep. Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring - repetisjonskurs HLO Helicopter Landing Officer Kursleverandører Leverandører av kurs innen sikkerhets- og NR Norges Rederiforbund NSOB Norsk olje og gass nettverk for sikkerhets- og Norsk olje og gass- Kurssentra som har blitt kvalifisert etter denne kvalifikasjons godkjente kurssentra og revisjonsordning Operatørene Operatører på norsk sokkel som er medlemmer i Norsk olje og gass PTil Petroleumstilsynet Retningslinje 002 Norsk olje og gass' anbefalte retningslinje for sikkerhet og Historikk Norsk olje og gass har ivaretatt en godkjenningsordning for kurssentra som leverer kursleveranser innenfor sikkerhets- og siden tidlig på tallet.

4 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 4 Dette dokument erstatter tidligere Norsk olje og gass retningslinje 018 (revisjon 7 datert ). I gjeldende revisjon (02) er det implementert konkrete endringer for å forenkle søknadsprosessen. I tillegg er dokumentene omarbeidet for å unngå duplisering av informasjon. Revisjonen inneholder også en presisering av fokus på leverandørenes kursleveranser og hva slags dokumentasjon som vil vurderes av revisjonsteamet. Antall vedlegg er redusert fra 8 til Regelverkskrav Norsk olje og gass Kvalifikasjons- og revisjonsordning skal ivareta krav i lov- og forskriftsverk. Relevant er; Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene Tjenesteloven Krav om sikkerhetskurs og følger av petroleumslovens 9-7, som pålegger rettighetshaver et særlig ansvar for å påse at personell som anvendes i virksomheten er faglig kvalifisert og har gjennomgått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Krav til sikkerhetsopplæring er nærmere utdypet i styringsforskriften 14 og aktivitetsforskriften 21 og 22. Det fremgår av Ptils veiledning til aktivitetsforskriften 21 at Norsk olje og gass (og NRs) anbefalte retningslinje for sikkerhets- og 002, bør brukes for sikkerhets- og for personell på innretninger og fartøy. Retningslinje 002 har som formål å etablere en felles forståelse om hvilke minimumskrav som gjelder for sikkerhets- og en blant aktørene på norsk kontinentalsokkel.

5 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 5 2 ANVENDELSESOMRÅDE FOR KVALIFIKASJONS- OG REVISJONSORDNINGEN 2.1 Kurs som er omfattet av kvalifikasjons- og revisjonsordningen Kvalifikasjons- og revisjonsordningen omfatter leverandører av følgende kurs i henhold til Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for sikkerhets- og 002: GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING (GSK) *) SPESIALISERTE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS Kurs for søk- og redningslag *) Kurs for livbåtfører *) Kurs liten MOBbåt *) Kurs stor MOBbåt *) Kurs førstehjelp *) Kurs HLO *) Kurs i skadestedsledelse Kurs i beredskapsledelse *) Kurs i personalomsorg *) grunnkurs/repetisjonskurs 2.2 Geografisk anvendelsesområde Norsk olje og gass kvalifikasjons- og revisjonsordning gjelder for kursleverandører lokalisert i Norge med kursleveranser fra kurssentra i Norge. Det vises til Retningslinje 002 for detaljer om avtalen om gjensidig anerkjennelse av grunnleggende sikkerhets- og i Storbritannia, Nederland, Danmark og Norge.

6 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 6 3 KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Innledning Norsk olje og gass godkjenning vil bli innvilget til alle kursleverandører som gjennom den etablerte godkjenningsprosessen dokumenterer at de tilfredsstiller godkjenningskravene. Norsk olje og gass godkjenning erstatter ikke andre nødvendige tillatelser. Det er kursleverandørenes ansvar å sikre seg andre nødvendige tillatelser der dette er nødvendig. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal til enhver tid oppfylle vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning, som følger av dette dokument og tilhørende vedlegg: «Vedlegg 1 Søknad om Norsk olje og gass-godkjenning» «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning» «Vedlegg 3 Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam» «Vedlegg 4 Gradering av funn» «Vedlegg 5 Sjekklister for revisjonsteam» «Vedlegg 6 Erklæring om konfidensialitet» Søkeren bekrefter ved sin signatur at alle godkjenningsvilkårene vil overholdes så lenge virksomheten er Norsk olje og gass-godkjent. De Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørene skal tilpasse seg nye krav eller endringer i eksisterende krav innen de tidsfrister som fastsettes av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å holde seg oppdatert på nye/reviderte versjoner av Norsk olje og gass' kravdokumenter. Ved vesentlige endringer i dokumentene vil Norsk olje og gass varsle kursleverandørene, og opplyse om når de nye dokumentene trer i kraft og om evt. overgangsordninger. 3.2 Økonomisk ansvar Norsk olje og gass er ikke økonomisk ansvarlig for de forpliktelser som Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører har overfor sine kunder. 3.3 Prekvalifisering i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning For å bli kvalifisert for å levere tjenester til oljeindustrien, herunder levere kurs innen sikkerhets- og beredskapsoppæring i henhold til Retningslinje 002, er det en forutsetning at kursleverandør (søker) er kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge og Danmark. For å bli kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning, må kursleverandør (søker) oppfylle noen formelle krav. Disse er gjengitt i rammen nedenfor.

7 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 7 Achilles Felles Kvalifikasjonsordning: Nedenfor er de viktigste punktene som kursleverandør må bekrefte og dokumentere i løpet av kvalifikasjonsprosessen, listet opp: besvare obligatoriske spørsmål knyttet til kvalifikasjonsprosessen ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem ihht en internasjonal standard som EN ISO 9001 serien eller tilsvarende standard dokumentere at det foretas salg i eget navn oppgi finansielle nøkkeltall være àjour med betaling av skatter og avgifter ha sendt inn årsberetning, årsregnskap og balanse til offentlig register ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger tilby produkter / tjenester som er utlyst som en del av ordningen på kvalifiseringstidspunktet levere komplett kvalifikasjonssøknad bestående av Achilles spørreskjema samt standardiserte egenerklæringer sende kopi av selskapets nyeste firmaattest betale den årlige kvalifikasjonsavgiften For opplysninger vedrørende Achilles Felles Kvalifikasjonsordning, se lenke nedenfor Achilles Information Centre Telefon: Telefaks: E-post: 3.4 Kvalifikasjonskriterier Kursleverandørene skal tilfredsstille en rekke kvalifikasjonskriterier. Både styringssystem og kursleveranser skal dokumenteres for å oppnå godkjenning fra Norsk olje og gass. Dette kapitelet beskriver noen overordnede krav, det vises til vedlegg 2 for detaljerer. Kursleverandørene skal kunne vise hvordan de følger opp aktuelle fagplaner for kursleveransene, herunder kompetansekrav til instruktør/underviser/assistenter m.fl. Det skal foreligge samsvarsanalyser som dokumenterer samsvar mellom innhold i omsøkte kurs og kravene i retningslinje -002 og berørte fagplaner. Kursleverandør må dokumentere hvilke krav som stilles til pedagogisk kompetanse, og hvordan kursleverandør, følger dette opp i egne kompetanseplaner for sine instruktører. Revisjonsteamet skal kunne overvære/observere de kurs som det søkes om Norsk olje og gass-godkjenning for, og som gjennomføres under revisjonen. Kursleverandør skal kunne demonstrere hele kursleveransen på forespørsel fra revisjonsteamet Videre er det krav om at revisjonsteamet skal kunne verifisere alle kursfasiliteter der det gjennomføres kurs. Der søker planlegger å gjennomføre kurs utenfor egne lokaler må søker etablere kravdokument for fasiliteter og utstyr.

8 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 8 Dersom søker ikke er Norsk olje og gass godkjent fra før, forventes det at søker kan presentere hele eller deler av omsøkt (e) kurs under revisjonen. Videre skal kursleverandør demonstrere at fasilitetene er hensiktsmessige, og utstyrt, i henhold til de aktuelle kursleveransene. Kursleverandør skal ha tilgjengelig alt teknisk og annet utstyr som er nødvendig for kursleveransen, og må kunne demonstrere dette utstyret samt dokumentere vedlikehold og evt. kalibrering av utstyr m.m. Ved bruk av evt. underleverandør og/eller samarbeidspartner til leveranse av kursinnhold, skal kursleverandør dokumentere at underleverandør og/eller samarbeidspartner er kvalifisert i henhold til Norsk olje og gass' kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og. 3.5 Registrering av kursdeltakere Internt register Norsk olje og gass stiller krav om at kursleverandørene skal ha et eget kompetanseregistersystem for kursdeltakere (internt register i virksomheten der gjennomførte kurs blir registrert / er sporbare). Registeret skal ivareta sporbarhet i 10 år. Norsk olje og gass stiller også krav om at Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører alltid skal kreve legitimasjon/identitetsdokumenter av kursdeltakerne for å sikre samsvar og riktig identitet på kursdeltaker og navn på utstedt kursbevis. Følgende identitetsdokumenter er gyldig: Pass med optisk variable elementer Førerkort med optisk variable elementer Nasjonalt ID-kort med optisk variable elementer Norsk bankkort med bilde Forsvarsdepartementets ID-kort (fra 2004) Den enkelte operatør kan bestemme at operatørens eget ID-kort kan brukes som legitimasjon Exploration & Production Information Management Association (EPIM) dataregister Norsk olje og gass stiller krav om at kursleverandørene skal ha et system for å registrere alle kursdeltakere som gjennomfører grunnleggende sikkerhets- og GSK (inkludert repetisjonskurs)i Exploration & Production Information Management Association (EPIM) dataregister. Utfyllende informasjon er gitt i lenken nedenfor. Informasjon om EPIM dataregister

9 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: Kursbevis Norsk olje og gass-godkjente kurssentra skal utstede kursbevis til hver deltaker med klar angivelse av kursnavn og evt. kurskode i henhold til Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for sikkerhets- og 002, kap Det må framgå av kursbeviset hvilken kurskode og kursbetegnelse som Norsk olje og gass har godkjent kurset for. For gjennomført grunnleggende sikkerhets- og - GSK (inkludert repetisjonskurs), stiller Norsk olje og gass krav om at Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal utstede standard Norsk olje og gass kursbevis, ref. Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002, Appendix A. Det er anledning til å organisere teksten på kursbeviset slik kursleverandøren finner det hensiktsmessig, men alle innholdselementene må være synlige. 4 SØKNAD OM Å BLI NORSK OLJE OG GASS-GODKJENT 4.1 Søknad og egenerklæring For at kvalifikasjonsprosessen skal kunne påbegynnes, må kursleverandør sende inn «Vedlegg 1 Søknad om Norsk olje og gass-godkjenning». For detaljer om søknadens innhold, se kapitel 3 i «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning». Hvert enkelt kurssenter er å regne som en kursleverandør i henhold til dette dokumentet. Dette betyr at kurssentre med flere lokasjoner må sende søknad om godkjenning for hver enkelt lokasjon/driftsenhet. Norsk olje og gass vil normalt ikke godkjenne kurs som gjennomføres utenfor etablerte fasiliteter. Unntak kan gjøres for kurs med lite krav til teknisk/praktisk undervisningsmateriell ( Klasseromskurs ). For at slike kurs skal kunne vurderes må kursleverandøren ha detaljerte beskrivelser av krav til kursfasiliteter (størrelse og krav til klasserom, teknisk utstyr, kantine, omkledningsrom, presentasjonsmateriell osv.) 4.2 Godkjenningsprosessen Godkjenningsprosessen følger en saksgang som skissert i kulepunktene nedenfor: Prekvalifisering i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning Søknad og underlagsdokumentasjon sendes Norsk olje og gass (se vedlegg 1 og 2). Norsk olje og gass utnevner et revisjonsteam. Formøte hos søker (om nødvendig). Revisjonsteamet foretar en stedlig revisjon inkludert oppstarts- og avslutningsmøte Revisjonsteamet utarbeider en revisjonsrapport som sendes til Norsk olje og gass. Rapporten beskriver funn (avvik og observasjoner) og gir en anbefaling om godkjennelse/ikke godkjennelse for hele eller deler av kursporteføljen.

10 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 10 Norsk olje og gass prosesseier beslutter om Norsk olje og gass-godkjenning kan gis eller ikke, og oversender vedtak og revisjonsrapport til søker. I vedtaket informeres leverandøren om eventuelle frister knyttet til korrigering av avvik. Ved godkjennelse inkluderes søker i listen over Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører på: Liste over godkjente kursleverandører Eventuell klage på vedtak om godkjenning vil bli vurdert av Norsk olje og gass Klageutvalg. Når søknad om å bli kvalifisert som Norsk olje og gass-godkjent kursleverandør er mottatt av Norsk olje og gass, og gebyr for søknad er innbetalt (ref. kap. 7), vil Norsk olje og gass starte godkjenningsprosessen. For flere detaljer vises det til «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning» tilhørende dette et.

11 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 11 5 REVISJON AV KURSLEVERANDØR 5.1 Generelt Revisjonene/verifikasjonene gjennomføres etter ISO 19011; "Guidelines for auditing management systems". Revisjonene skal utføre tilsyn med de etablerte systemene i virksomheten, og kontrollere om de faktiske forholdene, (inkl. fasiliteter, teknisk kvalitet og vedlikehold av utstyr) er i samsvar med regelverk, krav i styringssystem og fagplaner. I tillegg skal det vurderes om kursleverandøren disponerer den nødvendige kompetansen for å levere kurset. Revisjonene skal for begge parter være konstruktive og gjensidig informative, slik at også den som blir revidert opplever tjenesten som nyttig. Revisjonene skal utføres hos kursleverandøren, og kursleverandøren skal bli informert om funnene i gjennomført revisjon før revisjonsrapporten oversendes Norsk olje og gass. Det vises til «Vedlegg 2 Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning» for ytterligere detaljer vedrørende gjennomføring av revisjon i henhold til Norsk olje og gass godkjenningsordning. 5.2 Revisjonsteam Det nedsettes et revisjonsteam for gjennomføring av revisjon hos kursleverandør ved førtegangsbedømming, fornyelse av Norsk olje og gass godkjenning og ved oppfølgings- eller verifikasjonsbesøk. Revisjonsteamet skal alltid bestå av minst to representanter fra Operatørene. En av disse skal ha fagkompetanse / kvalifikasjoner i forhold til det faglige innholdet som skal vurderes, og den andre operatørrepresentanten skal ha revisorkompetanse. Revisorteamets deltakere hentes fra en personellgruppe som er etablert av Operatørene og som koordineres av Norsk olje og gass administrasjon. Det skal i tillegg alltid inviteres med en fagforeningsrepresentant fra de fagforeningene som er representert i NSOB i henhold til den på forhånd definerte ressurslisten. 5.3 Revisjonsleder Norsk olje og gass utpeker en revisjonsleder for hver revisjon. Revisorleder er alltid en av Operatørenes representanter, og skal ha revisorkompetanse. Revisjonsleder er, i samhandling med saksbehandler og prosesseier i Norsk olje og gass, ansvarlig for å følge opp søknaden fra leverandøren, samt formidle informasjon og dokumentasjon til resten av revisjonsteamet. 5.4 Norsk olje og gass saksbehandler Norsk olje og gass utpeker en saksbehandler som er ansvarlig for å koordinere oppgaver og aktiviteter gitt av Norsk olje og gass kvalifikasjons- og revisjonsordning av kurs innen sikkerhets- og.

12 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: Norsk olje og gass prosesseier Fagsjef HMS i Norsk olje og gass er prosesseier for kvalifikasjons- og revisjonsordningen.. Prosesseier har ansvar for å følge opp Norsk olje og gass kvalifikasjons- og kvalifikasjonsordning..

13 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 13 6 NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING 6.1 Norsk olje og gass-godkjenning Etter at revisjonen er gjennomført gir revisjonsteamet en innstilling til Norsk olje og gass om godkjenning for omsøkte kurs. Innstillingen er basert på en samlet vurdering av funn i den enkelte revisjonen. Innstillingen kan være: 1) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass i samsvar med søknaden 2) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass for enkelte av de omsøkte kurs 3) Kursleverandøren frarådes godkjent av Norsk olje- og gass for omsøkte kurs Prosesseier i Norsk olje og gass (fagsjef HMS) avgjør om Norsk olje og gassgodkjenning kan gis. Godkjenning kan gis for alle eller utvalgte av de omsøkte kurs. Det kan settes avgrensning i form av vilkår (f.eks fremsending av ytterligere informasjon, korrigerende tiltak) eller gyldighetstiden kan forkortes. 6.2 Norsk olje og gass-godkjenningens varighet Norsk olje og gass-godkjenningens varighet er gyldig for en periode på 5 år hvis ikke særskilte forhold gjør det nødvendig å forkorte gyldighetstiden. En Norsk olje og gass-godkjenning er gjeldende i godkjenningsperioden forutsatt at alle krav til Norsk olje og gass-godkjenningen opprettholdes i perioden. På slutten av en godkjenningsperiode må leverandøren søke Norsk olje og gass om fornyet godkjennelse. Søknad om fornyelse må være Norsk olje og gass i hende senest 6 mnd. innen utløpet av godkjenningsperioden. Forlengelse av godkjenningen forutsetter ny søknad/revisjon. Norsk olje og gass kan, dersom prosessen ikke er avsluttet innen utløpet av perioden, gi en forlengelse av godkjennelsen. 6.3 Godkjenning, oppfølging og fornyelse Norsk olje og gass-godkjenningen fornyes etter 5 år, og bedømmelsen vil da være like omfattende som ved førstegangsbedømmelsen. Norsk olje og gass krever at leverandøren gjennomfører systematiske og relevante revisjons- og verifikasjonsaktiviteter i godkjenningsperioden for å sikre at kursleveransene møter kvalitetskravene. Kursleverandør skal årlig utarbeide en revisjons- og verifikasjonsplan. Norsk olje og gass skal på forespørsel få tilsendt disse i godkjenningsperioden. Norsk olje og gass kan etterspørre rapporter fra revisjoner utført av anerkjente revisjonshus på oppdrag fra andre oppdragsgivere, som for eksempel Sjøfartsdirektoratet.

14 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 14 For å verifisere at kravene til Norsk olje og gass-godkjenning overholdes, kan Norsk olje og gass i tillegg gjennomføre regulære oppfølgingsbesøk hos den godkjente kursleverandøren når dette finnes hensiktsmessig. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal før et ordinært oppfølgings- eller fornyelsesbesøk gjøre tilgjengelig oppdaterte utgaver av relevante dokumenter i kvalitetssystemet. Det vises til forestående avsnitt om dokumentasjon som skal fremsendes før førstegangssøknad. Dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig direkte til revisjonsteamet i forkant av besøket dersom ikke annet er avtalt med Norsk olje og gass. Bedømmelsesbesøket gjennomføres etter samme systematikk som ved førstegangs stedlig revisjon. 6.4 Utvidelse av Norsk olje og gass-godkjenningen En godkjent kursleverandør kan søke om utvidelse av Norsk olje og gass' godkjennelsen dersom leverandøren vil levere flere kurs som krever en slik godkjenning. Ved slik søknad må det sendes inn en fullstendig utfylt søknad, det samme som ved første gangs godkjenning, sammen med nødvendige vedlegg, før saksbehandlingen kan starte. Søknadsbehandlingen følger de samme prinsippene som for førstegangsbedømmelsen. Norsk olje og gass bestemmer omfanget på vurderingen av en slik søknad. Vurderingen gjøres på bakgrunn av: Omfanget av søknaden. Hvis søknaden omfatter flere kurs, (eller kurs som krever spesielle fasiliteter), vil vurderingen bli mer omfattende enn hvis søknaden gjelder et enkelt kurs uten store krav til fasiliteter. Dersom en ordinær fornyelse er nært forestående kan Norsk olje og gass, etter avtale med leverandøren, samordne vurderingene av søknad om utvidelse og fornyelse 6.5 Publisering Liste over kursleverandører som er kvalifisert og som har oppnådd status som Norsk olje og gass-godkjent, er til enhver tid tilgjengelig på Norsk olje og gass' nettsider. 6.6 Forpliktelser som følge av Norsk olje og gass-godkjenning En Norsk olje og gass-godkjent kursleverandør skal: til enhver tid oppfylle kravene for Norsk olje og gass-godkjenning betale de gebyrer og omkostninger som Norsk olje og gass har fastsatt straks gi Norsk olje og gass beskjed om enhver endring som har betydning for overholdelse av kravene på anmodning, gi opplysninger til Norsk olje og gass om hvordan godkjenningskravene er oppfylt samt oversikt over aktiviteten innenfor godkjenningsområdet påse at det ikke lenger henvises til Norsk olje og gass-godkjenning når den er trukket tilbake

15 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 15 7 KOSTNADER Norsk olje og gass er ikke en kommersiell institusjon og skal ikke tjene penger på denne kvalifikasjons- og revisjonsordningen, men Norsk olje og gass- godkjente kurssentra må betale for de tjenestene som Norsk olje og gass utfører for dem. Søkere og Norsk olje og gass- godkjente kurssentra forplikter seg til å betale gebyr og kostnader i henhold til de satser som Norsk olje og gass har fastsatt etter følgende betalingsstruktur. Gebyrene er å karakterisere som sjablong-gebyrer. Gebyrer: 1. Søknadsgebyr første gangs registrering (pr kr ,-) 2. Søknadsgebyr utvidelse av kursportefølje (pr kr ,-) 3. Søknadsgebyr fornyelse av søknad (pr kr ,-) 4. Verifikasjonsgebyr (pr kr ,-) 5. Årsgebyr (pr kr ,-) Gebyrene dekker kostnadene ved innledende kontakt med søker, registrering av søknaden og vedlagt dokumentasjon, samt alle kostnader Norsk olje og gass og revisjonsteam har i forbindelse med godkjenningsprosessen. Søknadsgebyr betales før Norsk olje og gass begynner selve saksbehandlingen. Verifikasjonsgebyr belastes når det oppstår behov for å gjennomføre et verifikasjonsbesøk. Årsgebyr dekker kostnader knyttet til administrasjon av ordningen, herunder løpende kontakt med bedriftene, oppdatering av informasjon om godkjente kurssentra og klagebehandling. Årsgebyret betales en gang i året til en fastsatt dato.

16 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 16 8 KLAGE Norsk olje og gass behandling av klage på vedtak i forbindelse med Norsk olje og gass-godkjenning kan påklages til et eget Klageutvalg. Norsk olje og gass Klageutvalg er oppnevnt av Norsk olje og gass. Klageutvalget består av leder og nestleder for Norsk olje og gass HSE Managers Forum og leder for Norsk olje og gass Nettverk for sikkerhets- og (NSOB) samt en representant fra en av fagforeningene som er representert i NSOB. Eventuell klage på Norsk olje og gass vedtak, må være Norsk olje og gass i hende senest 3 uker etter at kursleverandøren er blitt informert om avgjørelsen. Norsk olje og gass Klageutvalg skal foreta nødvendige undersøkelser relatert til klagen, og kan oppheve eller endre avgjørelsen, evt. avvise klagen. Søker kan gis medhold i klage på vilkår av verifiserte korrigerende tiltak. I de tilfeller Norsk olje og gass foretar et verifikasjonsbesøk som følge av klagenemndas vedtak, belastes søker for verifikasjonsgebyr. Verifikasjonsbesøk etter klagebehandling kan av Norsk olje og gass utvides til også å gjelde andre forhold enn de som ble behandlet i klagen. Beslutning gjort av Norsk olje og gass Klageutvalg blir den endelige beslutningen og kan ikke påklages videre.

17 Etablert: Revisjon nr:03 Rev. dato: Side: 17 9 OVERSIKT OVER VEDLEGG TIL DETTE HOVEDDOKUMENT Norsk olje og gass kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Vedlegg 1 - Søknad om Norsk olje og gass-godkjenning Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Vedlegg 4 - Gradering av funn Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam Vedlegg 6 - Erklæring om konfidensialitet

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Etablert: 01.10.2011 Revisjon nr: 02 Rev. dato: 01.01.2013 Side: 2 FORORD For å sikre god kurskvalitet

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet er en veiledning for Norsk olje og

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Dette dokumentet er en veiledning for Norsk olje og

Detaljer

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Norsk olje og gass Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Hoveddokument Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Anvendelsesområde... 4 3 Kvalifikasjonskrav... 4 3.1 Myndighetskrav...

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 22 Rev. dato: 19.10.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF Sikkerhetsforum 21. 22. september 2011 Knut Thorvaldsen OLF Innhold 1. System for å sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæring 2. OLFs oppfølging av hydrokarbonlekkasjer 3. OLFs oppfølging av

Detaljer

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innledning Denne

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 6 Rev. dato: 29.01.2016 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler 142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Original versjon Norsk olje og gass, anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Nr: 142 Etablert: 23.02.2017

Detaljer

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041 Generell retningslinje for sertifisering SC Dok. 041 1 Introduksjon Disse bestemmelsene regulerer virksomhet relatert til sertifisering av bedrifters styringssystemer eller prosesser. Sertifiseringen omfatter

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Drift av ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere 1.halvår Publiseres 3.desember 2012

Konkurransegrunnlag. Drift av ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere 1.halvår Publiseres 3.desember 2012 Konkurransegrunnlag Drift av ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere 1.halvår 2013 Publiseres 3.desember 2012 Frist for innlevering av tilbud: 12.desember 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjon Side: 2 FORORD Denne plan

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger. Den viser hva som

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register Vilkår for registrering i s GLP - register (NA Dok. 43) Dok.id.: Krav/Requirement Vilkår for registrering i s GLP-register NA Dok. 43 Dokumentkategori: Krav Fagområde: God laboratoriepraksis (GLP) Endringer

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 5- Gradering av avvik

Norsk olje og gass Vedlegg 5- Gradering av avvik Norsk olje og gass Vedlegg 5- Gradering av avvik Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Dette dokumentet beskriver den måten Norsk olje og gass revisjonsteam graderer avvik

Detaljer

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Bransjestandard Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Utgave 2.4 19.09.2006 Betongpumpe Kombipumpe Båndbil Standarden er fastsatt av FABEKO s pumpegruppe. FABEKO er faglig ansvarlig

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Båsum Boring Trøndelag AS Postboks 115 7358 BØRSA Deres ref.: Vår ref.: 2016/0190-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 16.10.2017 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Norsk Gestalt Terapeutforening Retningslinjer for behandling av klager

Norsk Gestalt Terapeutforening Retningslinjer for behandling av klager Norsk Gestalt Terapeutforening Retningslinjer for behandling av klager (Endringsforslag til årsmøtet 2017. Grunnlag: Retningslinjene fra 2012 og 2014 samt kommunikasjon med EAGT og diskusjoner i FER) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.4 Sensorer 8 timer Versjon: 02 Dato: 26.06.2014 1 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav... 3 5

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

AS VINMONOPOLET Opplæring nytt butikkdatasystem

AS VINMONOPOLET Opplæring nytt butikkdatasystem AS VINMONOPOLET 12-019 Opplæring nytt butikkdatasystem 2 1 Generelt 1.1 Generelt om Vinmonopolet AS Vinmonopolet har enerett på detaljsalg av vin, brennevin og sterkøl til forbruker. Bedriftens virksomhet

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10 Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT Rapport nr 17-10 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS - THAMSHAVNBANEN TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 17-10 Saksnr:

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge

Prekvalifiseringsgrunnlag Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge Prekvalifiseringsgrunnlag Tiltaksovervåking av kalkede laksevassdrag i Norge Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generell beskrivelse av oppdragsgiver... 3 2 Administrativ informasjon... 3 2.1 Kunngjøring...

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Målsetningen er å etablere avtaler som dekker geografisk de ulike deler av Norge.

Målsetningen er å etablere avtaler som dekker geografisk de ulike deler av Norge. Innklagede gjennomførte en konkurranse for kjøp av sikkerhets- og beredskapsopplæring. Ettersom dette er uprioriterte tjenester, falt anskaffelsen utenfor forsyningsforskriftens nærmere prosedyreregler.

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak:

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: Tromsø kommune - næring, kultur og idrett v/øyvind Rasmussen Postboks 6900 9292 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Sak: 16/7592 Svein Broks 10.10.2016 Dok: 58759/16-SVEBRO Telefon:77 79

Detaljer

Akkrediteringsprosessen og bedømminger NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsprosessen og bedømminger NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsprosessen og bedømminger Akkrediteringsprosessen Søknad Akkrediterning Søknad Dokument Gjennomgang Formøte Bedømmelse Avvikslukking Innvilgelse Akkrediteringsprosessen (1) Laboratoriet utarbeider

Detaljer