Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Tjenesteutvalget"

Transkript

1 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag , kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl jf egen innkalling. Behandling av saker starter kl 19:00 Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 001/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Delegasjonssaker 003/14 Meldinger / Orienteringer Frivillig sentral videre framdrift v/helse og velferdssjef Anne Stapnes Skoleruta v/skole og oppvekstsjef Geir Svenningsen 004/14 Konsesjon, gnr. 10, bnr. 1 i Birkenes 005/14 Klage avslått fradeling e. Jordloven - Gnr 14 Bnr 3 006/14 Birkenes kommune - en røykfri kommune Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Eva Aabel Retterholt leder Anne Stapnes Helse og velferdssjef

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Tjenesteutvalget Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR /14 Arkiv/arkivsaksnr.:033 14/224 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Tjenesteutvalget MØTEDATO SAKSNR Arkiv/arkivsaksnr.:033 14/222 Delegasjonssaker DTJU. 005/14: Klage på vedtak - Landbruksvei på gnr. 88/4 VEDTAK: Siden det ikke fremkommer nye opplysninger, oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse DTJU. 006/14: Deling e. Jordlov og Naturmangfoldlov - Gnr 91 Bnr 22,25 VEDTAK: Etter delegert myndighet gir Birkenes kommune tillatelse til Anny Haabesland for deling av registrert driftsenhet slik at den særskilt matrikulerte enheten Gnr 91 Bnr 22,25 kan omsettes. Vedtaket er fattet i medhold av jordloven 12 og er begrunnet med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DTJU. 061/13: Søknad om konsesjon gnr. 128, bnr. 5 i Birkenes VEDTAK: Etter delegert myndighet i K-sak 007/04, gis Kent og Lisbeth Sørensen konsesjon på gnr. 128, bnr. 5 i Birkenes, med vilkår om at parsellen må sammenføyes med søkers eiendommer gnr. 128 bnr. 10 og bnr. 7 innen 1 år. Konsesjon er gitt i medhold av Konsesjonsloven 2 og 11, jfr. Delegasjonsforskrift av og K-sak 007/04. DTJU. 080/13: Nydyrking - behandling etter jordloven ADMINISTRATIVT VEDTAK: Birkenes kommune gir Knut Retterholt tillatelse til å omdisponere ca 30 daa skog og myr på Bumyr til jordbruksformål og dyrke arealet i hht plan vedlagt søknaden. Tillatelsen gis på vilkår av at arbeidene ferdigstilles innen og at røtter, hogstavfall og evt. store stein fjernes, graves ned eller plasseres langs skogkant sør for kanalen gjennom myra. Arbeidene må stoppes omgående og kulturmyndighetene varsles dersom det under arbeidene avdekkes spor etter tidligere generasjoners virksomhet.

4 Vedtaket er fattet i medhold av jordloven 9 samt rundskriv og forskrift om nydyrking. Tiltaket er også vurdert etter naturmangfoldloven. Vedtaket er begrunnet med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DTJU. 081/13: Deling e. Jordlov og Naturmangfoldlov - Gnr 123 Bnr 4 - Hj.h Lars Retterstøl ADMINISTRATIVT VEDTAK: Etter delegert myndighet gir Birkenes kommune tillatelse til Lars Retterstøl for fradeling av parsell på inntil 2 daa av sin eiendom Gnr 123 Bnr 4 som omsøkt. Det settes som vilkår at parsellen selges til eier av gnr 123 Bnr 1. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og Naturmangfoldloven. Vedtaket begrunnes ut fra de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DTJU. 082/13: Deling etter Jordlov og Naturmangfoldlov - Gnr 14/3 ADMINISTRATIVT VEDTAK: Birkenes kommune avslår søknad fra Roy Arne Drangsholt om omdisponering/fradeling av en parsell på ca 7,5 daa til boligformål. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 9 og er begrunnet med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DTJU. 083/13: Fornyelse av løyve for snøscooterferdsel VEDTAK: Etter delegert myndighet vedtatt i Birkenes kommunestyre og i henhold til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag av 15.mai 1988, 5c og 7 gis det følgende løyve: Navn: Ole Johan Fjermeros, Ågot Fjermeros, Kjetil Fjermeros, Kristin Fjermeros, Karen Fjermeros, Jan Henrik Øverland. Formål: transport av bagasje og ved til privat hytte. Tidsrom: vintersesongene 2013/2014 og 2014/2015. Dato for utløp av dispensasjonen er Område: trasé fra bilvei ved Myklebostad til hytta ved Store Hovatn. Dispensasjonen er gitt under forutsetning av at kjøretøyets fører er over 16 år og har førerkort for lett motorsykkel (kl. A1). Kjøringen må foregå i traséen fra bilvei ved Myklebostad til hytta ved Store Hovatn. Det forutsettes at det innhentes tillatelse fra grunneier i ferdselsområdet. Kjøringen skal foregå etter de vilkår og regler som lov og forskrifter tilsier, og skal kun forgå i samsvar med omsøkt bruksområde og formål. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 12.

5 Mislighold av dispensasjon kan føre til inndragelse av løyve. Denne dispensasjon skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig oppsyns-/ tjenesteperson. DTJU. 084/13: Svar på søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 88/4 VEDTAK: Etter delegert myndighet kan ikke Birkenes kommune de omsøkte traktorvegene og velteplassen. Vedtaket er hjemlet i Lov nr. 31: Lov om skogbruk 15, og For nr. 881: Forskrift om skogfond 11, 2, og rundskriv nr. 1/2007 står det i kommentaren: Skogeigaren kan ikkje lengre bruke skogfond til kostnader med vedlikehald av traktorvegar, verken med eller utan skattefordel. Begrunnelsen for avslaget er gitt i vurderingen. DTJU. 085/13: Svar på bygging av landbruksvei gnr.87/1 VEDTAK: Etter delegert myndighet kan ikke Birkenes kommune de omsøkte traktorvegene og velteplassen. Vedtaket er hjemlet i Lov nr. 31: Lov om skogbruk 15, og For nr. 881: Forskrift om skogfond 11, 2, og rundskriv nr. 1/2007 står det i kommentaren: Skogeigaren kan ikkje lengre bruke skogfond til kostnader med vedlikehald av traktorvegar, verken med eller utan skattefordel. Begrunnelsen for avslaget er gitt i vurderingen. Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning.

6 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO Tjenesteutvalget Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland SAKSNR 003/14 Arkiv/arkivsaksnr.:033 14/223 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato 1 13/21442 I /22109 I Avsender/Mottaker Tittel Foreldrerepresentante Innspill til behandling av ne i SU ved privatisering av barnehager Engesland barnehage Agder Politidistrikt Orientering fra agder politidistrikt - endring av den administrative organiseringen Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

7 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Tjenesteutvalget Saksbehandler: Gry Line Unander MØTEDATO SAKSNR 004/14 Arkiv/arkivsaksnr.:V62, &18, 10/1 13/3893 Konsesjon, gnr. 10, bnr. 1 i Birkenes Saksopplysninger Søker: Johannes Håkon Røinås, Ekornveien 21, 1430 Ås Selger: Tor Martin Stendal, Nico Hombros vei 10, 0969 Oslo Turid Stendal Tove-Lill Stendal Eiendom: Røynås Ytre, Gnr. 10, bnr. 1 Areal: Ca. 767 daa Bygninger: Våningshus, driftsbygning og garasje Formål: Tilleggsareal til søkers eiendom gnr. 10, bnr. 2, 4 og 14 og gnr. 5, bnr. 1 Trykte vedlegg Søknad om konsesjon av m/vedlegg Landbrukstakst Brev datert fra LMD Kart Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune gir Johannes Håkon Røinås konsesjon på gnr. 10, bnr. 1 i Birkenes, til avtalt pris kr ,-. Det settes vilkår om at eiendommen sammenføyes med søkers nåværende eiendommer, og vilkår om personlig boplikt med frist for tilflytting seinest og bo der fast i 5 år. Begrunnelse for vedtaket er gitt i saksutredningen. Vedtaket er fattet i medhold av konsesjonsloven 2, 9 og 11, jfr. Delegasjonsforskrift av og K-sak 007/04.

8 Bakgrunn Kontrakt av viser at det er inngått frivillig avtale om kjøp av eiendommen Røynås Ytre, Gnr. 10. bnr. 1. Avtalt pris er kr ,-. I tillegg skal kjøper betale avgifter/gebyrer på kr ,-. Det er tatt forbehold om at kjøper får konsesjon. Søker har oppgitt som planer for eiendommen at han vil leie bort jorda, og drive skogen på ordinær måte. Eiendommen har, i følge gårdskart, et totalareal på 767 daa fordelt på 712 daa produktiv skog, 8 daa produktiv jord og 47 daa annet areal. Ifølge landbrukstaksten er eiendommens skogsarealer fordelt med 70% høy-, 30% middels- og 0% lav bonitet. Bebyggelsen består av: våningshus, driftsbygning og garasje. Våningshus og driftsbygning er bygget i 1878/79. De er i dårlig stand og bør rives. Garasjen har ukjent byggeår, også denne i dårlig stand. I søknaden oppgir søker at han ikke ønsker å bosette seg på eiendommen, og søker om konsesjon uten vilkår om boplikt. Eiendommen ønskes kjøpt som tilleggsareal til søkers nåværende landbrukseiendom hvorav en har 1300 meter lang felles grenselinje Lovgrunnlag: Etter endring av konsesjons og odelsloven i 2009, kan det ikke lenger søkes om fritak for boplikten, men hvis boplikten ikke skal/kan oppfylles må det søkes konsesjon. Etter konsesjonsloven 9 skal det - i slike saker - legges særlig* vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området. 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 5. om ervervet ivaretar hensyn til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjonsloven 11 gjelder fastsetting av vilkår for konsesjon: 1. ledd: Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. 2. ledd: Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Det er ikke lenger nødvendig å stille vilkår om driveplikt. Driveplikten er nå varig, og følger av jordloven 8. Den kan oppfylles ved bortleie til landbrukseiendom i drift med minst 10 år skriftlig avtale uten oppsigelse. Se også Rundskriv M 2/2009 Konsesjon og boplikt om saksbehandling og Rundskriv 3/2002 Priser på landbrukseiendom. * I desember 2013 henstiller LMD om at prisen ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen. Politisk plattform for Solberg-regjeringen varslet endringer i eiendomslovgivningen for å fjerne unødvendige hindringer i lovverket. En av disse er priskontroll for landbrukseiendomm.

9 Vurdering Prisvurdering: Prisen er avtalt til kr ,-. Det foreligger takst foretatt av NITO Takst, som er godkjent innen landbrukstakst. Denne taksten ligger vedlagt. NITO har taksert eiendommen slik: Skog og utmark: kr ,Jordbruksareal: kr ,Jakt og fiske: kr ,Bygninger: kr. 0,- (I følge taksten er bygningene i så dårlig forfatning at de anses som ubeboelige, og anbefales revet.) Boverdi: kr ,Utdrag av NITO s Markedsvurdering: Eiendommen vurderes som et attraktivt bosted for personer med ønske om romslig boplass og ønske om tilgang til de utmarksrettighetene som følger skog og utmarksarealer. Det er lagt til grunn at en mulig kjøper av eiendommen må legge inn kostnader til ny bolig/påkostning tilsvarende ny bolig i tillegg til kjøpesummen for eiendommen i sin vurdering. Gården er vurdert som et kombinasjonsbruk der vesentlige deler av brukerfamiliens inntekter hentes utenfor bruket. I markedet vil en kunne påregne at denne type eiendommer vil oppnå priser godt over det avkastning fra jord- og skogbruksdrift skulle tilsi. En mulig kjøpers antatte verdisetting av eiendommens landlige beliggenhet i et relativt sentrumsnært område er tillagt betydelig vekt. På bakgrunn av foranstående settes markedsverdien for eiendommen til ved omsetning i fri handel til kr ,Administrasjonens prisvurdering: Eiendommen er utfra matrikkelen bebygd, og består av 23 daa jordbruksareal og 708 daa produktiv skog. Dette utløser i utgangspunktet boplikt på eiendommen. Men i følge Rundskriv M 2/2009, anses en eiendom som ubebygd dersom bebyggelsen er ubrukelig pga. alder og forfall. Administrasjonen tolker denne eiendommens bebyggelse som ubrukelig, og anser derfor ikke denne eiendommen som bebygd. Det skal derfor foretas priskontroll uavhengig av kjøpesummens størrelse. Administrasjonen mener at NITO s vurdering av skog- og utmarksarealer, er satt noe lavt. Kommunens skogbruksrådgiver mener at med et årlig balansekvantum på 190 m3 vil avkastningsverdi med kapitaliseringsrente på 4% på bli kr ,-. Samtidig mener skogbruksrådgiveren at verdien på jakt- og fiskerettighetene kan settes til kr ,-. Siden det i dag er få eiendommer som omsettes etter avkastningsverdi, vil det kunne godtas en høyere sum for skog og utmark. Kommunens jordbrukssjef uttaler at jordbruksarealene er dårlig arrondert, brattlendte og egner seg best til beite. Det er betydelig dreneringsbehov på arealene. Verdien vurderes til kr ,Boverdien som NITO har anbefalt, legger til grunn en høy samlet markedsverdi på eiendommen. Boverdien utgjør nesten 2/3 av markedsverdien. I følge Rundskriv M-1/2010 er øvre ramme for boverdi av bebygd eiendom kr ,-. Siden denne eiendommen ansees som ubebygd, gjelder ikke denne begrensningen her.

10 Med dagens tomtepriser og marked blir ofte tilleggsarealer solgt for langt høyere pris enn det taksten sier. Prisen kan forsvares med at ved å legge den til søkers nåværende landbrukseiendom, vil verdiøkningen effektiviseres på begge eiendommer. Søker nevner også at han vil søke om fradeling av tomt der husene står i dag og selge dette som boligtomt. Det vil igjen være med på å styrke bosettingen i området. Bosettingshensynet: Etter konsesjonsloven 9, 1.ledd nr. 2 er bosettingshensynet et forhold det skal legges særlig vekt på. Det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde, og om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at søknaden avslås, eller at det kan stilles vilkår om boplikt. Kommunen har plikt til å vurdere om det er nødvendig å sette vilkår om personlig boplikt. Dersom søker får konsesjon, vil han eie en av de største landbrukseiendommene i området. Røynås ligger sentralt i forhold til Birkeland, Lillesand og Kristiansand. Det går en fylkesvei over heia fra Birkenes kommune i vest til Lillesand kommune i øst. For små grender som Røynås, har det stor betydning for trivselen i grenda, at gårdene er bebodd. Området har alltid vært bebodd, og kommunen ønsker at det fortsatt skal være det. Det vurderes som veldig uheldig av bosettingshensynet at eiendommen kun vil bli brukt som en fritidseiendom. Dette er med på å kreve boplikt på en sammenslått eiendom. Driftsmessig god løsning: Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Vi anser at ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. Ved å føre sammen alle søkers eiendommer til en stor landbrukseiendom, ser vi at dette vil gi en god bruksrasjonalisering og styrke ressursgrunnlaget. Skikkethet: Etter 9, 1.ledd, nr 4, skal det vurderes om erververen anses skikket til å drive eiendommen. I rundskriv M er det understreket at det må foretas en konkret helhetsvurdering av om søkeren er skikket, og at det må vises varsomhet når en vurderer spørsmålet. Søker har drevet egne eiendommer siden begynnelsen av 70-tallet, og har i løpet av denne tiden rustet opp både bygninger, jord og drevet skogen på tilfredsstillende måte. Vi finner derfor at dette vilkåret er oppfylt. Hensyn til helhetlig ressursforvaltning: Dette er et nytt hensyn som det etter 9, 1. ledd, pkt.5 skal tas hensyn til. Med helhetlig ressursforvaltning menes, at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. En eier som selv bor på eiendommen sin har større anledning til å ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der. Hensynet til den helhetlige ressursforvaltningen kan tilsi at konsesjon kan avslås, eller at det stilles vilkår. Bruksstørrelse/avkastningsevne Ifølge taksten av eiendommens skog- og utmarksarealer, er det 708 dekar produktiv skog, fordelt med 70% høy-, 30% middels- og 0% lav bonitet.

11 I følge taksten har eiendommen et hogstkvantum på ca 6600 m3 pr Avvirkingen har siden 1994 vært 2215 m3, og balansekvantumet er beregnet til 196 m3/år. Ifølge samme takst er det i følge jordregisteret 8 daa fulldyrka og 15 daa innmarksbeite som tilhører eiendommen. Selv om avkastning av tradisjonell landbruksdrift ikke gir grunnlag for en familieinntekt, har den ikke så lav avkastningsevne at det i seg selv gir grunnlag for fritak fra boplikt. Husforhold Husforholdene på eiendommen er i så dårlig forfatning, at administrasjonen anser eiendommen som ubebygd. Dvs. at boplikten for denne eiendommen alene frafaller. Evnt. korrigerende moment Søkers tilknytning til eiendommen: Det er i første rekke tenkt på de tilfeller der søkeren er født og oppvokst på bruket. Det er også anledning til å legge vekt på tilknytning til overdrageren. Søker har ikke tilknytning til eiendommen etter lovens forstand. Eiendommen grenser til søkers nåværende eiendom. Søker hevder selv at han er sterkt knyttet til grenda Røynås. Slektsgården (gnr. 10, bnr. 2) som søker overtok i 1970 etter sin onkel, har vært i familien siden Han tilbringer det meste av sin ferie og fritid på denne gården. Søkers livssituasjon: Søker er i dag bosatt på Ås, som ligger rett utenfor Oslo, hvor han har sitt arbeid. Han bruker det meste av sin fritid til å drive eiendommen han allerede eier på Røynås. Søker er akkurat rundet 67 år, men ønsker å fortsette i sin stilling på UMB. Samlet vurdering Kommunen kan godta den fremlagte kjøpesummen på kr ,-. Bosettingshensynet tillegges alltid stor vekt ved søknader om konsesjon med fritak for boplikt. For små grender som Røynås, vurderes det som positivt, og med stor betydning for trivselen i grenda, at gårdene er bebodd. Dette momentet tillegges derfor svært stor vekt. Siden det var til sammen to budgivere for eiendommen, anses det som påregnelig at andre vil bosette seg på eiendommen, dersom de fikk mulighet til det. Det vurderes som uheldig, både av bosettingshensynet og gårdens drift og ressursforvaltning, at en så stor landbrukseiendom kun skal være en fritidseiendom slik det antydes i søknaden, sitat: «Det meste av min ferie og fritid tilbringer jeg på gården.» Kommunen ser at det kan være vanskelig utfra søkers livssituasjon og ta eiendommen på Røynås som sin bolig. Eiendommen som det søkes konsesjon for, har en så elendig bygningsmasse at vi anser eiendommen som ubebygd. Dette alene er nok til å få fritak fra boplikten. Men kommunen kan ikke se bort fra at søker allerede eier fire eiendommer på Røynås som til sammen er på 826 daa. På en av disse eiendommene står det et våningshus, som er satt i stand i de senere år, som kan brukes som bosted for søker. Sammen med den omsøkte eiendommen, vil søker eie en stor landbrukseiendom på til sammen ca daa. Dette mener kommunen peker for boplikt på en samlet, stor landbrukseiendom. Kommunen vurderer søkers tilknytning til den omsøkte eiendommen som svak, da han verken er født eller oppvokst på eiendommen. Søker har brukt naboeiendommen som et feriested, da dette er en slektsgård. En kan dog ha sterk tilknytning til et feriested, men dette vil ikke være nok til å få fritak fra boplikten.

12 Etter en samlet vurdering, finner ikke administrasjonen grunnlag til å avslå konsesjonssøknaden. Kommunen kan etter Konsesjonsloven 11 sette vilkår om boplikt når saken gjelder ubebygd eller bebygd eiendom som skal brukes som tilleggsjord til landbrukseiendom erververen eier fra før. Etter samme lov kan man også sette slike vilkår som i hvert tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Kommunen ser at det vil være behov for tid til forberedelser for å etablere seg på Røynås, og ønsker at erverver gis god tid til dette. Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune gir Johannes Håkon Røinås konsesjon på gnr. 10, bnr. 1 i Birkenes, til avtalt pris kr ,-. Det settes vilkår om at eiendommen sammenføyes med søkers nåværende eiendommer, og vilkår om personlig boplikt med frist for tilflytting seinest og bo der fast i 5 år. Begrunnelse for vedtaket er gitt i saksutredningen. Vedtaket er fattet i medhold av konsesjonsloven 2, 9 og 11, jfr. Delegasjonsforskrift av og K-sak 007/04.

13

14

15 V 41å\s?.._%% Tilleggsopplysninger Konsesjonssøknad for eiendommen Røynås ytre, gnr. 10, bnr. 1 i Birkenes Til felt 7 Kjøpesummen for losore er inkludert i kjøpesummen og verdien vil jeg anslå til kr Opprydningsarbeidet må jeg utfore og kostnaden for dette vil overstige verdien av innbo og losore som er på eiendommen. Til felt 9 Boligtomten, gnr 10, bnr. 14 som jeg eier ble utskilt fra bnr. 1 og tinglyst i Den er ikke registrert i gårdsdatabasen til Skog og landskap. Tomtearealet er på ca. I daa og er medregnet i arealoversikten landbrukstaksten for gnr. 10, bnr. 1. Kommunen fikk for 7 år siden og for ca. en måned siden tilsendt kopi av tinglyst skyldelingsforretningen. Vedlegger kart med inntegnet grense for gnr. 10, bnr 14. Den kjøpte eiendommen består derfor ikke av 2 teiger som beskrevet i taksten, men av 3 teiger. Til felt 10 Jeg har ikke fått skogbruksplan for eiendommen. Tallene er hentet fra landbrukstaksten. Til felt 11 Det har ikke vært fast bosetting på eiendommen de siste 50 år. Verdibevarende vedlikehold har det heller ikke vært utført på boligen i denne perioden. Taket har gjennom en årrekke hatt betydelig lekkasje som har forårsaket så omfattende råteskader i hele bygningen at det er helt uaktuelt med rehabilitering av bygningen. Vedlegger bilder av bygningen utvendig. Har ikke tatt bilder av bygningen innvendig da det kan medføre fare å gå inn i bygningen på grunn av svekket bærekonstruksjon i etasjeskille og helsefarlig muggsopp. Det er ikke vannforsyning til boligen og det er heller ikke godkjent avlopssystem. Driftsbygningen er også i meget dårlig forfatning og uten noen verdi. For begge bygningene vil det bli søkt om rivetillatelse. Det kan bli aktuelt å søke om å få gårdstunet fradelt og solgt som boligtomt. Til felt 16 Eiendommen er kjøpt for landbruksformål, og skal være tilleggsareal til min eiendom. Driftsmessig ligger den gunstig til med 1300 meter lang felles grenselinje. Skogen har mye god bonitet og jeg skal utføre skjøtselstiltak som på sikt gir økt balansesekvantum. Jeg er også innstilt på å investere i tiltak som for eksempel grøfting og kalking for å holde dyrka mark i hevd. Videre vil jeg legge til rette for å bevare kulturlandskapet. Til felt 18 En rekkekurs ved Landbrukets brevskole og Skogbrukets kurssenter på Honne. Flere eksamener ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB, tidl. Norges Landbrukshøgskole, de fleste med karakter 1,5). Faglærer ved Statens gartnerskole, Dømmesmoen ved Grimstad og servicesjef i landbruksmaskinfirma. Allsidig praksis fra UMB, blant annet som lærer, prosjektleder og senioringenior. Jeg har tilegnet meg mye landbrukskompetanse i de ca. 40 årene jeg har jobbet i UMB-miljøet. 1 i

16 Til felt 19 Jeg ønsker å fortsette i min stilling på UMB for å være i det fantastiske interessante fagmiljoet hvor jeg enkelt kan hente ny og aktuell kunnskap innen alle fagområder i landbruket. Eiendommen forplikter jeg meg til å drive på en faglig og forsvarlig måte. Andre opplysninger Jeg foler meg sterk knyttet til Roynås. Slektsgården (10/2) jeg overtok i 1970 har vært i familien siden Min onkel, Johaimes Roinås hadde gården tidligere og var ordfører i Birkenes i 21 år. Det meste av min ferie og fritid tilbringer jeg på gården. I fjor tilbrakte jeg til sammen 94 dager. Ås, 30. oktober 2013 Med vennlig hilsen Yti Johs. H. Roinås 2

17

18

19 e NITOTaht - trygg.eirz;bblighandel RAPPORTANSVARLIG: økonomisk rådgivning AS Kristian øverbø Skrubbedalsveien 5, 4848 ARENDAL Tlf: Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e) Befaringsdato, 4760 BIRKELAND Gnr. 10 Bnr. 1 BIRKENES STENDAL LARS Markedsverdi: kr ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

20 e LANDBRUKSTAKST Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. NITOTakst tryggere bolighandel Adresse Gnr.[Bnr. 101 Postnr. Poststed Kommune 4760 BIRKELAND BIRKENES Rekvirent Verdisettingsformål Meglerhuset Sædberg AS v/inger Sædberg Birkenes Salg i markedet. Hjemmelshaver(e) STENDAL LARS Tilstede / opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Inger Sædberg Birkenes Type eiendom (jord/skogbruk/bygninger) Bebygd landbrukseiendom. Premisser og forutsetninger Taksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved vanlig visuell befaring. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Hjemmelshaver forplikter å lese taksten og melde om evt. feil og mangler før den brukes offentlig. Dette er ikke en tilstandsrapport som er en mer omfattende gjennorngang av eiendommen. Taksten gjelder eiendommens markedsverdi der det er tatt hensyn til de begrensninger som gjelder ved omsetning av landbrukseiendom i forhold til konsesjonslovens 9, prisregulering og jordlovens 12 m.m. Fremlagte dokumenter Fremlagte dokumenter Dokumenter som har vært tilgjengelig: - gårdskart - utskrift fra jordregisteret - utskrifter fra skogfondskonto - oversikt over hogst og aktivitet i skogen (fra skogfondssystemet) - utskrift fra grunnboken - skogoversikt (fototakst) fra 1993 Andre merknader Eiendommens gårdstun ble befart av Kristian Øverbø (fra Økonomisk rådgivning AS) og Inger Sædberg Birkenes (fra meglerhuset Sædberg AS) den Den ble Skogen befart av Gunnstein Hørte og Kristian Øverbø ( begge fra Økonomisk rådgivning AS)., 4760 BIRKELAND Gnr: 10 Bnr: 1 Befaringsdato Økonomisk rådgivning Øverbo Side 1 av 11Kristian AS

21 e NITOliakt LANDBRUKSTAKST - tryggero bolighåndel Eiendomsopplysninger Eiendomsopplysninger Eiendommen er en bebygd landbrukseiendom. Etter sin størrelse kommer eiendommen inn under bestemmelsene i konsesjonsloven og odelsloven. I henhold til jordlovens bestemmelser er det driveplikt for de dyrkede arealene, enten ved at eier driver selv eller ved bortleie. Ved bortleie er minstekravet skriftlig leieavtale med varighet på 10 år der leieavtalen ikke er oppsigelig for utleier i leieperioden. (jf. Lov om jord, 8) Lovbestemt boplikt: Det er lovbestemt boplikt på en bebygd landbrukseiendom der fulldyrka jord og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar eller produktivt skogareal er mer enn 500 dekar. (jf Konsesjonslovens 5 annet ledd). Som bebygd eiendom regnes i denne sammenhengen eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. De samme reglene gjelder dersom eiendommen har bebyggelse under oppføring dersom tillatelse til bebyggelse er gitt med sikte på boligformål. Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom konsesjonsfritt. Konsesjonsfriheten er betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor der i minst 5 år. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen må søke konsesjon. Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv. Denne eiendommen har bolig som har vært brukt som helårsbolig. Boligen er p.t. ikke i beboelig stand. Det er nærliggende å anta at kommunen, etter søknad, vil kunne innvilge utsettelse av boplikten. Priskontroll ved konsesjonsbehandling: Ved salg i markedet vil denne eiendommen bli underlagt priskontroll. Ved konsesjonsbehandling av bebygde landbrukseiendommer med minst 25 dekar dyrket jord eller 500 dekar produktiv skog skal det foretas priskontroll. (jf rundskriv M 1/2010 fra Landbruksog matdepartementet og konsesjonslovens 9). Myndighetene skal, i følge konsesjonslovens 9, vurdere om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. (Ved konsesjonssøknad grunnet manglende ønske eller mulighet til å oppfylle boplikten fra odelsberettiget kjøper eller kjøper som er i nær slekt med selger skal ikke myndighetene vurdere pris på eiendommen). Priskontroll skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer der kjøpesummen er under kr ,-. En forutsetning for dette unntaket er at eiendommen har bolig i en så brukbar stand at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. (jf rundskriv M-4/2004, M-1/2010 og M-2/2012). Tinglyste pengeheftelser fremgår av vedlagte utskrift fra grunnboken. Det er ikke tinglyst pengeheftelser på eiendommen. Planstatus: I følge opplysninger fra Birkenes kommune er eiendommens arealer avsatt til landbruk, natur- og friluftsliv (LNF) i kommuneplanen. Beliggenhet Eiendommen ligger på Røynås i Birkenes kommune. Avstand til Birkeland (kommunesenteret i BirkeneS) er om lag 11 km. Avstand til barne- og ungdomsskole (på Birkeland) er om lag 11 km. Eiendomxnens adresse: Røynås, 4760 Birkeland. Bmbnavn: Røynaas Ytre.,, 4760 BIRKELAND Gnr: 10 Bnr: 1 Bef aringsdato: IniW1er Økonomisk rådgivning AS Øverbo Side 2 av 11Kristian

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

Seksjonssameie med adresser Aktiv

Seksjonssameie med adresser Aktiv ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) - 1504/32/177// Adresse: Nybøbakken 1A, 6011 ÅLESUND WE01119015 Seksjonssameie med adresser Matrikkel Kommune Gatedresse Husnr Matrikkeladresse Postadresse Formål Sameiebrøk

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000,

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000, LAKSEVÅG KRINGSJÅVEIEN 81 Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk PRISANTYDNING 2.000.000, BORETTSLAG P-ROM: 65 M 2 BRA: 77 M 2 SAKSNR: 201501 KONTAKT: MARIANNE KARLSEN MOB: 958 41 023 E-POST: post@advmk.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund Navn: Saksbehandler: ABCenter Eiendom AS, avd Farsund ELISABETHO Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 03 Farsund Adresse: Matrikkeladresse:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. Koselig beliggende eiendom med trivelige landlige omgivelser i Telemark. Eldre bebyggelse. Prisantydning: kr. 1.100.000,- Gårds og

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Idyllisk beliggende eiendom med kort vei til godt tilrettelagt friluftsområde ved Langevann. Rimelig avstand til golfbane, fjell,

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 Saksframlegg Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Klagen tas ikke til følge. ::: Sett

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Betydelig påkostet

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk, usjenert beliggende i naturskjønne Andebu kommune, med rikelig tilgang til friluftsliv, samt med kort

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Soliveien 102, 1667 ROLVSØY Matrikkelnr. Gnr. 717 Bnr. 13 Gnr. 719 Bnr. 14. Dato for befaring 20.10.2011. Markedsverdi: kr 2 200 000

LANDBRUKSTAKST. Soliveien 102, 1667 ROLVSØY Matrikkelnr. Gnr. 717 Bnr. 13 Gnr. 719 Bnr. 14. Dato for befaring 20.10.2011. Markedsverdi: kr 2 200 000 RAPPORTANSVARLIG: Terje Westby St Mariegt. 55, 1706 SARPSBORG Tlf: 69154795 Faks: 69155008 E-post: takst@terjewestby.no Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse Soliveien 102, 1667 ROLVSØY

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER Sjeldent småbruk med våningshus og driftsbygning. Kort vei til Kristiansand sentrum med sentrumsfunksjoner og Hamresanden badestrand.

Detaljer

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE KONGSVINGER KOMMUNE Utført av Areal og Eiendom AS ved Jordskiftekandidatene Arild Sunde og Leif Arvid Vaaler Kongsvinger 28.06 2010 Innledning Areal og Eiendom

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 KONSESJONSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SELBEKKEN 89/13 - ANN KARIN SOLEMSLØKK KVERNSTAD OG BRITT SOLEMSLØKK HELGEMO Rådmannens innstilling:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer