SNO. e rasistresten. ., Srgp.rd. Lyngst~d frå Viksdalen. ved- op:pfatta som rasist». - Øystein Sk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. e rasistresten. ., Srgp.rd. Lyngst~d frå Viksdalen. ved- op:pfatta som rasist». - Øystein Sk,"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasonshistorie, 2014 Nr årgang Tysdag 26. september 1995 Laussal 8 kroner c e rasistresten Siiftfrd Lyngstad frå Viksdalen legg ikke"skul på at. han"står bak dei rasistiske skriva som vart sende til s.okneprest ØYE Skfiuge. '.'.....!~; -:..:.'.'," :::'..' Foto: Liv Grim., Srgp.rd. Lyngst~d frå Viksdalen. ved- op:pfatta som rasist». - Øystein Sk, t g~r at han står~ak breva med 'rasis~ge burde diskutere på eit saklegn.. tisk. innhald saih' sokkerte'. sokne.;.;'.. 1 staden for _fl komme med. skeliso nl'"pqt.pn ; r,.~lllar.han kallar(seg'. meiner Lyngstad.:.. ' ':-- : ',. '. '.

2 Stiftelsen norsk Okkupasonshistorie, Grunnlagt Politisk og økonomisk frittstaande avis for Sogn og Fordane Ansvar/eg redaktør: Kell Aga Ulvestad /1 7 ' 9-so " A forby parti, vil seie det same som å forby meiningar " Utfordring frarn mot valet i 1997 '''., Frå ytste venstre fløy, kem med amne mellomrom kravet om å forby politiske parti i den andre enden av den politiske skalaen. Så langt har krava frå krefter som sølv har hatt eit tvilsamt tilhøve til elementære demokratiske prinsipp, falle på steingrunn. Og det er bra. For å for-. by parti, vil seie det same som å forby meiningar. Og det vil vere eit ne':' derlag for demokratiet. Berre skrale demokrati må bruke lovene for å forby politisk debatt, sølv om vi forstår at ein i TYskland prøver å stoppe ny-nazismens frammars med lova i hand. Men det er like lite ønskeleg å forby dei grumsete kreftene og partia som veks fram påytste høgre fløy, som var det~;. vil1p vnrpr forby AKP (m-l) som bak >... f" _..l.~...,~... - Ingen vil seie at dei er rasistar. Men eg har høyrt fleire gi uttrykk for rasistliknande haldningar. Framandfrykta er meir utbreidd i Gaular enn vi likar å innrønlme, seier sokneprest Øystein Skauge. FIRDA PER KETIL ØRGENSEN som presten har fått kopi av. Fleire andre personar i bygda skal ha fått tilsendt liknande rase-propaganda. - Dersom det berre var ein person som sto for slike haldningar, så kunne vi le av det. Men når vi ser dette i samanheng med den sterke framandfrykta eg registrerer, så viser det at vi snakkar om straumdrag som ikke er bygda vår verdig, seier Skauge. Blir kvalm - Korleis Unge og eldre kem. fram an- Gaular-presten vil ikke knyt- frykta.~ til utte rasismen spesielt til Sen- trykk? terpartiet. Ei slik kopling er - Det kan Soknepresten etter hans meining uttrykk ske når folk for val~p. Negative hald- kommenterer fekk brev med ningar til utleridingar og per- aktuelle saker i sonar med mørk hudfarge kan media der utlike geme finnast innafor an- lendingar' har ~. hets mot ødar. dre parti. kome i fokus på ' - Eg har høyrt fleire perso- ein negativ må-. og innvandrarar.. nar gi uttrykk for ei ureflek- te. Sølvsagt'.... tert framandfrykt. Dei er så,.kan utlending-. proppfulle. av fordommar at. ar gere myke>,.... '. det er skremmande.. Utle,n- dumt.. Men: dei'~egative ka- ',tinga, sei~rhan~!;.,:,;.::~ :, dingar blir karakterisert på rakteristikkaneav mørkhuda ;,>( Hovudpoenge.t til ;Ska}fgeer ein slik. måte at det må kal- er så generehe og kvalmande.'at folk måengaser~ ~eg posilast for rasisme, seier Skauge.. at det ~r al1gt,unil.tilåreage-::tivt ogs.etesøkelys p'å framre.. 'r ; andfrykt og':iasisme;det nyt- Rasist-brev -Kor utbr~idde erdessetar ikke å' koste slike Firda har fått så fleire brev haldningane?.'..' haldningar under teppet. fulle med rasist-propaganda, - Det er 'ikke så veldig... -: Vi må alle ve~e villige! til som presten har fått av ein. mange. 'som uttrykker slike å. arbeide.medhaldnin'gåne namngeven person i kommu- ting. Men når sål11ange stårvåie.. Som prest. l:t.ar i~g dt. nen. Her er alt frå nazi-inspi- ope fram med. slike' syns-spesielt ansvar. -Lærarar og rert ødehets frå 30-åra,. til punkt, så trur eg at langt flei- -politikarar har. også eit stort.. forsvarskrift for Arne Myrdal re meiner det same utan å vå- ansvar: I.. felleskap., må vi og slagord mot innvandring., ge å stlkkehovudet fram.detkempe:r:notframandfrykta og. «Ingen ble gasset i hel i de. er typisk atframstegspartiet "den rasismen ingeu.;vil - Soknepresten merkar ein aukande tendens til framandfrykt. Gaular er neppe verre enn andre kommunar, men det kan verke som om frykta er større dess mindre utlendingar du har rundt deg. - Tendensen til rasisme er sterkast hos deieldre og hos.... ungdommen. Eg lurer på kvar tenåringane lar haldningane sine frå. Det må vere ei oppgåve for skulen å ta opp desse. tyske konsetrasonsleirer», er er i medvind kvar gong der' ' øyste~ \~tittelen,på em.!;:.~v.art~ane,{;.i;.li,&.~.~~-:.~ø~f~i'~l.~ T~isD;leA,' t _....-,.: ~ ~... ±::~;;;;~(i~~~~/~.;;,, ,.....

3 ''T~~~~,,~:'i.'::g':ll kelite: ø'ns~, "',eleg'"c'~,:,; :Do rb,y,c'.,:(l;""i'grum','::;'~'t.l'',og;slagoru ~ ~ ~.l"-",', Il::..~"". :~. Gl:'," -,~,,;_-,.., "' '.,.Luv.,.' _ : :,:~~~X~}.;:;f'::::;)' sete heftene,' og partia';:s,-~;yeks-c;'~. «higen blegass~f":'i ~el 'i de " er~'y t-.-.. Stiftelsen norsk Okkupasonshistorie, 2014 " t. ", 'ram-påstste.,høgre,f1øy/~om-vir., det~~;,tr~~re:o~~~t;:~~l~~~~, ~fi:s:;d~~ly~v;å r~~i~~~;:: Skauge. ~;i.~s>!:;,'ville,vore' afo'rbyakp(in-lxsom bak" \..,~' " ' ~<.:t.~.t~."," ".. steng(re\~"aøre~:plaru~~~gtiske~>i "'-'.",~"v~"'7:"~"-;' ". ',-" " <>."1:' ' ".:i~~~~:::r~;2~~f[~/ii:~tt;:y~pnåt~v,~uso~~:pe~;,~t:f1yke,:,be'::e~: ': 'ikke"'e e pa, r", 'as".- IS-t' p' "am'" -.'" ",,':"hn:~r~<~~~:trefå fa~ desse'ekstreme-kteftene" og,.' ".'".-."';, :i}id;;:l~!~:: st&ndpunkta!: fram l ~ dagen, slik at'~f:<z ' ", :.:," ',0:-' :,:,.':'.,,.'.' ",,':.,. ~., //:,:/-,:,::~:_i,/f,';{, ':, i:' ~'~~'1t~~T:~i~~:,def ~ari- ~~entera~t mot' dei' på '". ;):{;"o~~~~l,':7-~~f, de~okratlsk, Yls. For den del kan det,',':,<': ;~<i-, ~/'~:k~.v~iw ~e!~;.at.'. d~r st~l~er '~ign~ lister) 'c',;;,,,/,~~~~~. q!r, ela f~_,. ;~': e~ :e~~~:p~~llr y,å "~~~ : ~'t,-. ange del ~r:~.' i~.'it'a7~,,-'$i, ~'~"'_';:;i:;!'tl'1,'".. ::/,~<l~'l 't'\~~~r ~. ~. :.~:~\;~;.ii~~ ~;"~~;~f?}~?r;;r-{;:;.~~,.:'~~c::,::,~;~:,~ Men de~' I1eiIEi og fulle s~mmnga 'om' >~~~~;i,'nordrilenn~fhaldningar til innvan-'.,,' ;::l,":f":~;,dring og rasisme, får,vikke' getu.' "";;;:0::;;:;':p{' nom dagens,val. M.ange:' vel ararvil ("',', '~,;:,,:l'neine at.det ~er'; andre'_ saker som c>:;:.<.trass alt e 'viktigare i eit lokalval)_ ", og vil d' I' røyste ut. frå dette. Men om i e. mina har den lett brune nas alismen) og den udiskutable reine rasismen, fått stadig fleire andlet gennom denne valkampen. Heilt klart ein fordel, med tanke på å motarbeide desse kreftene. Akkurat det vert myke verre når kreftene går under orda. Det er dessutan avslørt ei merkeleg samrøre mellom ein del politikarar som måtte reknast som seriøse, og krefter som vi hadde vona å sleppe meir i vårt land. Men det er naivt å tru at rasisme, og for den del ny-nazisme, berre er eitkvart som vedkem andre land. No veit vi at dette er haldningar som er rotfest hå altfor mange i vårt eige land også. Her står vårt demokrati framfor ei stor utfordring fram til det neste vaiet i ~, - Reportaseleiar: APp~1Ø~~:' :,-Tenkpå' den miskunnsam.e ', samarita-., nen når du' skallegge di stemme i valurna,sa Øystein Skaugei søndag spreika i går. Arkivfoto: Olav Øygard Sokneprest Øystein Skauge gekk i går på preikestolen i Bygstad kyrke og åtvara kyrkegengarane mot å stemme på rasistiske parti. - Det finst parti, kan hende ikke her i Gaular rett nok, som rett og slett ikke fortener ei stemme frå' deg som har vore i kyrka i dag, sa presten. Fortelinga om den miskunnsame samaritanen var dagens tekst i alle norske kyrker. Gaular-presten snakka mest om nestekærleik og diakoni. Han ba tilhøyrarane : ";~~~Arn kvil samari.,..., - Tenk også på han når du i morgon skal legge di stemme i valurnene, la han til. Dupt i folkesela Soknepresten knytta likninga om den miskunnsame samaritanen opp mot dei siste dagars debatt om framande i vårt eige land. - «:NOl'eg for nordmenn» tanken stikk dupare i folkesela enn vi likar å innrømme. Som prest møter eg folk med slike haldningar. Kan hende ikke så forferdeleg mange i tal, men at så pass mange torer å målbere tankane, tyder på at det ligg endå fleire under vasskorpa som ikke seier høgt det dei inst inne meiner. Det er vår neste vi snakkar om. Dei framande som vi er så redde for. Det er beint vårt,for desse. Vi risikerer uhyre lite som nason ved å vere meir generøse og opne, sa Skauge, og viste til at samaritanen til og med betalte for at den framande skulle ha det godt... Klar bodskap - Ventar du reaksonar på at du tar stilling i rasisme-debatten, og åtvarar mot bestemte parti dagen før vaiet? - Eg er neppe den einiste presten som tek dette opp, Det er heilt naturleg å snakke om forholdet til framande, med utgangspunkt i denne preiketeksten. Bodskapen i Bibelen er så klår at vi ikke kan overså den. N okon må tore å stikke hovudet fram. Det er mi oppgåve som prest å påpeike kven som er vår neste, seier Øv-

4 1.<.,.,' _ -~~"#"". :"~~-"''''',"L''i'::(o..~~'''' ". '. r E~ena~"'1ifeVirt;~;:~~V:sOtd.. ha:dd~~"fett 3iiid'ili:: k...genr./ Stiftelsen norsk Okkupasonshistorie, 2014 lom sokneprest øy-. off må ha lov. til. ha. mi mei~ ;tein Skauge kalla. rong. Eg har ikke gort no~o.'..' gale, og synte st det var heilt 1.azl-mSprre.rte ra- > :.~ vanvittig då eg vart dømd for nst-brev,'seler Si- '.:-> landssvik, seier Lyngstad.. ~d Lyngstad (78) Når Noreg først vart okku- :rå Viksdalen. Han pe~, er Lyngsstad glad okk~-.':.; o' o pasonen vart tysk. Han mel- ~~~~ar u!an Vldare; ner tyskara~e oppførte seg :tt nan,-starbak bre'!'. korrekt, og stiller seg tvil ande va, ag'meinerpres-'. ~il at g~ssinga ay millionar av ten'brukar usakl g' ød~ l det helle tatt fann.. _ e e stad. knep, i staden for å. diskutete sakas' Livskamp innhåld:<-c:" '..,.~,-:, ". - Under okkupasonen var eg.,.,.,-'1"i:' med'på einlivskamp.fordet FiFmiE':~r1;:~;:{~:~~o:~ :,'..::' C,,:,::'.' '0".~=:~ fd~~ ~e~!e~~~ d;i LIV GRrMSBø"f~t,\F-'_ I.,;, nytt ktdåeg.las eit sakleg'og --Faksimile frå Firdci 11. sep~ember. f!okneprest Øystein' Skauge er sokkert over: breva frå Lyng-.; Eg sender..breva"til fo~ eg' '.' k orre. skriv frå, «Stopp Inn",:, stad; og kallar det hets.motødar og mnvandrarar. " trur er så opplyste at del luir::vandringen,.; der ein såg med:,.''.." - '..'. '... dømmekraft. Eg forreknamegicgru på utviklinga;,.seier.lyng-:~ : situasonen der,. seier -Lyng- son, mem han ønsker å bli på-'skauge;:;han kem~~{;i~d~~\~,.. ::'i ;.':.\::,Y;;':}/6 ).~.~... stad.,.. _.' ",.<t" medlem av partiet «Norges Bnng-" ebæ" ~_.medskeli!01;-d;.i!!taden for'å:~:~i:;hånvilikkeha fleire imf'. Sidail 1987 hår' han. brukt patriotiske enhetsparti», som.1.' peike påk:va:'~~m er ødehetsi:?vandrarar til Noreg,:og fryk~ titusenvis av kroner på inn- no er under skiping. forsking. skriftene. Når,'..~eg~ legg fram >! tarframtida :dersorilinnvan-vandrar-saka. 78-åringen har N l t mine synsinmkt/ vil eg: lla:;.drarane får fotfeste her.:~ '~., sendt ut fleire hundre brev til as ona IS onsakleg motseiing; '~eier.lyng~.)~f~skalinnvandringspolitik- aviser og privatpersonar, og - Eg er nasonalist, og har tru pa øs 'stad;).':!;"',.':),;.:;. i fi" :'kenhaide fram som i dag,'blir trykt: opp ein serie med hefte på at nasonen er livsviktig (NPK): Statens for-. "Pensomstenfrå Gamarsei- detakke lenge før dei tek han kallar «Tenk sølv,.. Dei for folk. Det er mogleg eg også skingsstason Nøs på er han brukar det meste åv si over~styringa av landet. Når aktuelle mottakarane av kan kallast rasist, men det' -ti Hennansverk i Sogn tid til kamp mot innvandring, det geld det seksuelle, har ik- skriftene finn han ved å slå bryr eg meg ikke om, Det sk3 no verte eit senter og sender hr-evog skrifter til ke 'dei mørkhuda moral og opp i telefonkatalogen. viktigaste er at eg ope får c for bringebærforsking. heile lan~et.,han'bryr seg ik-;. sølvkontroll -som' folk i dei. Blir rt hevde mi meining, slik at fol~ D~t / e~, forskar Nina keoin kva'stenipelfolkset på' < nordiske landa; Det er som -. sensure.. kan få dømme sølv, seier Hcibei&;;;;som står anhan ut frå det arbeidet han:. når du slepper værene opp på - Media vrir og forvrenger. fe; Lyngstad. 'sval:le~(. fob, senteret,. ger.>,.: :~;.;. '. beitet til sauene, seier Lyng- Oslo-avisene kem ~e inn- Det sterke engasementet \' som;t~rgorti?ogleg ved ; - Eg peikar pa ting som er stad. '. legga mine på trykk lenger. har skaffa han eit kontakt-: ei. løyving på openbert feil; og er sikker på:l.\i, 'ot rasebl~ding- Når avisene sensurerer meg, nett med likesinna over heile frå Landbruksbanken. at folk er. samde med meg. må eg gi ut mine eigne skrif- landet.. Nøs har frå før hausta dersom' der berre tenker" ':Han meiner at kvar folke.. ter. Eg er minstepensonist, - Mange er positive til d'e).; mange lovord for bringsølv, seier LYngstad. : gruppe bør ha sitt landområ- og det meste av. pengane går eg skriv, og når det inn imel-' ebærsortane sine. Den. i '.' : ::i' r'de, og haldast frå kvarandre med til dette arbeidet, men eg lom kem pengegåver i pos- mest kende er Veten. Straffa for; for å unngå konfliktar. greier meg ved å leve spars- ten, ser eg det som ei stadfes- Men dei norske sort ane l d vik ".-Det kem ikke noko godt ommeleg, seier Lyngstad. ting av at folk støttar den er ikke gode nok i våre an SS '.. ut av raseblanding. Fargen Ein kopimaskin og skrive- obben eg ger. Etter alle ~ei. dagar. Det mest kende I 1943 melde han seg inn i.e. fortel at det er ein forskell, maskinen fyller køkkenbor- breva eg har sendt ut, har det bringebæret i dag er Nasonal S~mling, og då kri-: det burde vere eit varsel i seg det, og i stova ligg høge sta- berre kome to negative reak- skotske Glen Moy, Nye gen-vår slutt, vart han dømd' sølv. Innvandrarane som blar med bøker, skrifter og sonar. Frå sokneprest Skau- norske bringebærsortar til 'fem års straffarbeid for' kem til Noreg er på rov, dei brev både på bord og stolar. ge, og ein person til i Gaular, kan ein først vente om landssvik.. kan halde seg-'i sine eigne Lyngstad er ikke knytt til seier Lyngstad, som kallar fem-seks år. - F.g- vart overtydd om kven' land og gere det beste ut av eit parti eller em organisa- seg misonær for sanninga,

5 rysdag 26. Stiftelsen SEPTEMBER norsk 1995 Okkupasonshistorie, F..;.RDA )ensbnisterisigufd Lyngs'tåd tro Viksdalefi' ieigikke: sk~l på at hein står bak bak breva til soknepresten med slagord mot innvandring. Han fyller stova si med 're.vogskrivmed innvandrar~fiendtleginnhald::.,'..' 8:" ;;>' ":', ": '~':';?~?~«i:) ~;,"\:;X':':: '. ",;~... :'1/:" '. -'-..:...,..,... ~... ~4-~... I"'l.,... T,,",

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017

ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017 ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017 Kva er det som gjer at lærarane ikkje er like strenge? 7.klasse ved Solund barne- og ungdomskule Dei fleste elevar tenker vel på at den og den læraren er streng, og den læraren

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle.

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle. Gode landsmøte! Takk for eit år med mykje godt samarbeid og mange gode idear. Norsk Målungdom er i høgste grad ein tenkjande organisasjon, og denne perioden har me nytta mykje tid på å utfordra det etablerte.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

HØYRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA

HØYRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT Formannskapet AV MØTEBOK... Sak nr 37/06 Saksbehandler : Ivar Undheim Arkivsak : 06/590-5 Arkiv: D13 Møtedato : 04.09.2006 HØYRING - NOU 2006:2 - STATEN

Detaljer

I mørket, midt i kampens hete, er det ikkje sikkert du veit om det er Gud eller djevelen du kjempar mot.

I mørket, midt i kampens hete, er det ikkje sikkert du veit om det er Gud eller djevelen du kjempar mot. Preike Molde Domkirke 16. Mars 2014 KAMP Har du nokon gong kjempa for noko? Noko du trudde på, noko du var overtydd om? Eller har du kjempa inne i deg, mot krefter inne i deg sjølv? Krefter som vil bryte

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Vågen, skulestad i 140 år

Vågen, skulestad i 140 år Vågen, skulestad i 140 år Av Sigmund Bøe Når den nye barneskulen i Vågen opnar i år, er det nett 140 år sidan den fyrste skulen kom i gong der i 1862. Ein ser soleis at Vågen har lange tradisjonar som

Detaljer

DEN GODE HYRDEN. Det finst mange svar på spørsmålet, og svara våre avheng både av foreldrebileta våre og av erfaringane våre gjennom livet.

DEN GODE HYRDEN. Det finst mange svar på spørsmålet, og svara våre avheng både av foreldrebileta våre og av erfaringane våre gjennom livet. Preike Matt 18, 12-18 Molde Domkirke 5.s i treenigheitstida, 23.06.2013 DEN GODE HYRDEN Eg vil starte med å vise eit bilete i dag. Det er eit bilete som i ein eller annan variant heng i mange heimar og

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss?

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Tekst: Olaug Nilssen, e-post: olaugnilssen@gmail.com Artikkelen ble først trykket i Morgenbladet 24.-30. august 2015 s.24 Når D, min son med autisme

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Den urvestlandske bulldosaren

Den urvestlandske bulldosaren Kultur Teneste Den urvestlandske bulldosaren Det var ikkje ukontroversielt å leggja flyplassen til Gardermoen. Opseth møtte demonstrantar då han i 1993 tok del i det første byggjearbeidet. Foto: Erik Johansen

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Rike investerer grønt når dei tener på det

Rike investerer grønt når dei tener på det Page 1 of 5 Annonser på forskning.no Nyhetsbrev Stillingsmarked Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges Handelshøyskole Vil rike folk bli påverka mest av grøne argument eller økonomiske når dei

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det slik» Om plan for kjønn og likestilling Bakgrunn Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja i perioden 2015 2023 vart vedteken av Kyrkjerådet

Detaljer

Ircere alle saman! Tusen takk for invitasjonen til å halde stemnetalen. Eg er både stolt og glad for at eg fekk. dette høve å kome hit.

Ircere alle saman! Tusen takk for invitasjonen til å halde stemnetalen. Eg er både stolt og glad for at eg fekk. dette høve å kome hit. her i dag. Ircere alle saman! Tusen takk for invitasjonen til å halde stemnetalen Eg er både stolt og glad for at eg fekk dette høve å kome hit. Hit til Vakre - Røneset - o den storslåtte Stortjorden -

Detaljer

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 9 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Små og store system. Torstein Helleve

Små og store system. Torstein Helleve Små og store system Torstein Helleve Innhald Hjulet...4 Hjulet som system...6 Sparkesykkelen som system...8 Systemet deg...10 Systemet «du-og-sparkesykkelen»...12 Systemet du bur i...14 Endå større system...16

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Stortings- og sametingsvalet 2017

Stortings- og sametingsvalet 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalet 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er 11. september. Hugs legitimasjon! Stortings- og sametingsvalet 2017 Stortinget er Noregs folkevalde

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Informasjonsgrafikk, Essay 1. The Visual Display of Quantative Information Håvard Hvoslef Kvalnes, 13hbmeda,

Informasjonsgrafikk, Essay 1. The Visual Display of Quantative Information Håvard Hvoslef Kvalnes, 13hbmeda, Edward Tufte er professor ved Yale University der han underviser i statistikk, informasjonsdesign og politisk økonomi. Han har gitt ut flere bøker om informasjonsgrafikk hvor The visual display of quantitative

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget.

Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget. Oppleving av føresetnadar for meistring for elevar med spesialundervisning på barnesteget. Anne Randi Fagerlid Festøy Stipendiat ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet Forskningsspørsmål Kva funksjon

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Å skrive brev. Læringsmål med kjenneteikn på måloppnåing. Læringsmål: Å skrive kort og brev. Du er i gang Du er på god veg Du har kome langt

Å skrive brev. Læringsmål med kjenneteikn på måloppnåing. Læringsmål: Å skrive kort og brev. Du er i gang Du er på god veg Du har kome langt Å skrive brev Oppgåve 10 og I mål-oppgåve i kapittel 1 «Send ei helsing» Å skrive kort og brev Skrive stad, tid, opningshelsing og underskrift Skrive ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning Eg greier

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod MEININGSFULL LESING Rebecca Strandheim Forfod er ei ung jente som likar å gjere seg opp sine eigne meiningar. Men kva skal ho meine, om ho ikkje veit noko om saka ho skal meine noko om? Rebecca Strandheim

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Nynorsk, verb, framhald

Nynorsk, verb, framhald Nynorsk, verb, framhald Samsvarsbøying av perfektum partisipp NOSP103/-L, 1.10.2013 1.10.2013 kl. 13.50 73 Svake verb, system i kortform (KOPI) Kasta-klassa, 1. klasse, a-verb - kaste/-a, kastar, kasta,

Detaljer

CP IT-COMENIUS-C3PP

CP IT-COMENIUS-C3PP 114426 CP-1-2004-1-IT-COMENIUS-C3PP Alle barn og unge har rett til ein skule med ein kultur som fremjar kvalitetsutvikling, og som er basert på synergi mellom eksterne og interne evalueringsprosessar.

Detaljer

Tabu er årets tema, og tabu er saker vi ikkje snakkar om anten fordi vi er redde, fordi det er forbode, eller fordi det er skammeleg.

Tabu er årets tema, og tabu er saker vi ikkje snakkar om anten fordi vi er redde, fordi det er forbode, eller fordi det er skammeleg. Tabu er årets tema, og tabu er saker vi ikkje snakkar om anten fordi vi er redde, fordi det er forbode, eller fordi det er skammeleg. Det går meir og meir opp for meg kor heldige vi er, som bur i eit fritt,

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Barnerettane i HEIMEN

Barnerettane i HEIMEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i HEIMEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginal DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~**** ' J. 39/85

HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~**** ' J. 39/85 FISKERI Dl REKTØ REN Bergen, 20.3.1985 TLØ/THH HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~**** ' J. 39/85 ENDRING I FORSKRICT AV 21. DESEMBER 1984 NR. 2162 OM FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 22.05.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

SEKS I KOMMUNESTYRET, TO I FORMANNSKAPET.

SEKS I KOMMUNESTYRET, TO I FORMANNSKAPET. SEKS I KOMMUNESTYRET, TO I FORMANNSKAPET. Det er målet Klepp AP har sett seg for kommunevalet 2015. Me har klart det før og me skal klara det igjen. Men me treng di støtte. Dette er hovudsakene våre. Les

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer