"#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!"

Transkript

1 "#$%&'( )$*+,-./0.,,&-12-&345/4 6'5-7&.$&'58 95//&:%&-&0&;#2'&0/&0 <5-'./=58&

2 P.'-#-5'"#$%&'()%)*+,&%'%-*.,/')01&%2'/%3+,4(5,1%21,51(F Q&'&-/&''#,,$&''&"#$%&'%5/$R&-#3F<&//&0C&-#43&/.4%&'&-.B#-4&0#37&0'&33&-0&42#- 3&//&0C&-0#30'S-D'&/2#-3&/.4%&'&/&3&$%8&-$540R.4&#,,458&-FQ&'$-&.&-0&4#3S850C&&/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 2

3 "#$%&'()*++$,($-./$0$1,.2345,)(3$ W&0D0M \/&3R.45'W&0D02-5B505-&'7R&05R8&'58"D$3&$9&RR.4]/$#4C-52'+#45'2&+$(-''$,6')-+($,73)&84$,($(9,).3$(,.4$^FFF_2#-"D$85-3&$%53`F Q&-%8#-%5/4.CC7R&3&//&0C&-3T''58$&//&4#$%&'&/#43T'&'3&$W&0D02T-'&#2'&'.R85-.4& 0CDRR&8V-&+%5/3#$&RR&-'&&'2#-7.R$&Fa.-C&%.0'#-.&/2#-'&RR&-5'/&''#,,4#$%&'&/85-&' #R$C.-C&/0'.$^2#-25''&-&/b#$/&?L'5-C0C-.8&-4#$'#3$&''&.0./7#C\:%&b.0&#2=%-.0'.5/.'?_F 2T-0'&C.-C&+3&/#40S8&$C.-C&/.$54FQ&'&-D'45/40,D/C'&'2#-#,,-.//&R0&/58"#$%&'#4 "#$%&'()%)*+,&%'%-*.,/')01&%-4(%3+,4(5,1%21,51(% B#-4&.$54M P.&-7R5/'$&-.C&0'&R5/$.8&-$&/+&'R5/$0#3&--5/4&-'%T?',SABc0S-R.4&67#4(%8121/+9#1(&% 2-&33&$2-?C'FP.0&-#40S5'8S-&D/4$#33&-.TC&/$&4-5$0R.'&-3&$'.R%T-.4%&'#4.$&/'.'&'F %8&-5/$-&F 9.0'#-.&/M Q&'0'5-'&'.5D4D0'KJJdF)<)a.-C&/5--5/4&-'&$&/2T-0'&"#$%&'02&0'.85R&/'.R0'#-4R&$&#4 '5CC/&3R.4%&'7S$&2#-$&R'5C&-&#43#''54&-&F<5/$54'.R2-&$54.&.DC&+2-5CR#CC5Ge(KG7R&05'' 2#-3&/./402DRR''.RS.CC&0CDRR&2#-'0&''&3&$FKJJe5--5/4&-'&7?&/03&/.4%&'&-0533&/ &'57R&-'$&''&S-&'+$&/7&-T3'&0/T75RR&/%5$$&7&4?/'S-DRR&F "#$%&'02&0'.85R&/7R&5--5/4&-'S-&''&-S-#47&'?$/./4&/2#-7?&/+3&/#40S2#-3&/.4%&'&/02#RC 85-&/#-3F"#$%&'02&0'.85R&/.0&40&R885-25/'50'.0C+3&/&//S3&-0,&//&/$&85-$&'S0&%8#-$5/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 3

4 $&//&DC50C5,'&&'3#3&/'D30#385-'&%&R&S-&'F"#$%&'7R&.CC&75-&&/%5,,&/./4+3&/&/ 0&R8F "#$%&'B#-4&M 5'2#-053R./4&-.%&R&R5/$&'0C5RCD//&0'5-'&"#$%&'.0./7?FP.'-#-5'"#$%&'07&8&4&R0&/8.R8V-& P.R55RR&&-25-./4&-8.%5$$&2-5eS-3&$5--5/4&-'&"#$%&'0DC&-.//.&/-&00D-0,5CC&+0#3.//&%#R$'7S$&.$&#R#4.0C&35'&-.&RR^'5R&-+f&RR&4-D,,&#,,R&44#FR_+,-5C'.0C35'&-.&RR^35/D5R&-2#- 7-DC58$5'5750&#4"#$%&'035/D5R&/0#3$D/S%#R$&-.%&/$&/&_#4./0,.-&-&/$&35'&-.&RR 8.RR&'5$&''&8.$&-&F P../8.'&-'&3&/.4%&'&-#8&-%&R&R5/$&''.RS8V-&3&$,S$&//&7&8&4&R0&/584#$%&'+3&$ 3SR0&''./4&/#3S2#-5/$-&R5/$&'FQ&//&7&8&4&R0&/&-&/D/.C3DR.4%&''.RS$&R&&85/4&R.&'8&'S 0,T-03SR+3&/#40S7.$-5.2#-358S7&0TC&3&/.4%&'&-#4./0,.-&-&'.R"#$%&'F<&/.4%&'&/&0#3 &-$&R'5C&-3&/.4%&'&-."#$%&'B#-4&8.R#40S8V-&3&$."#$%&'B#-4&02&RR&03&$.&05'0./4FPS-' "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 4

5 :"#$;<8()*==3)$ <SR4-D,,&/&2#-"#$%&'0C5R8V-&4-D,,&-583&//&0C&-0#3S,&/75-''-&/4&-&/%S/$0-&C/./4F <SR4-D,,&/&&-M GF XR$-& KF YR&/&2#-0T-4&-& ZF )//85/$-&-&#450?R0TC&-& 5RR&.0532D//&'+3&/D/$&-"#$%&'&-$&'$&'-&3SR4-D,,&/&/&8/'#8&-0#30C5R,-.#-.'&-&0F X/8.C'.40.$&58$&''&&-5'$&'D/$&-"#$%&'0C5R2#CD0&-&-,S3&//&0C&-0#3/#-35R'.CC&&-&/ $&R583&/.4%&'&/&FYR'0S3&//&0C&-0#30'S-D'&/2#-3&/.4%&'&/08.-C&FQ&-0#3T/0C&'#3S -&0'&-&/$&HGDC&-+3&/D/$&-"#$%&'-&''&-8.5R'0S#,,3&-C0#3%&'&/3#'$&0#3.CC&&-&/$&R 583&/.4%&'&/&F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 5

6 ATR4&/$&7&4-&,&-7&/?''&0.$&//&'&C0'&/M GF "#$%&'M KF <#''54&-M ZF Q&R'54&-M IF g,,$-54m HF ;&$&-4-D,,&M df L&C-&'5-.5'M 3&//&0C&-4#$%&'F:.$R.4&-&C5R'"#$%&'02&0'.85R&/.L'585/4&-+/S2#-C#-'&' '.R"#$%&'+3&/3&$'.R/58/2-57?&/FXC0&3,&R8.0"#$%&'L'585/4&-+ "#$%&'>&-4&/+"#$%&'"-.30'5$FFA&RR&07&'&4/&R0&/2#-$.00&&-.$&//& 4#$%&'035/D5R&/`"#$%&'`F 5RR'.$8V-&0533&/'##4'#D/$&-"#$%&'F 3#''54&-/&3&$FX'#,,$-54C5/.0S3S'&8V-&0'#-'#4C-&8&35/4& $&R'54&-&#8&-5RR&2&3$54&-^35R&%D0_&RR&-$&'C5/8V-&R.'&#475-&C-&8& '#$&R'54&-&&/%5R8'.3&^CR.,,&7D0C&-&FRF_FL&`HFJYC'D&RR&#,,$-54`2#- /V-3&-&7&0C-.8&R0&-582#-0R54F ;&$&-4-D,,&/&-$&,&-0#/&-0#3%5-5/085-2#-,R5/R&44./4#4,-5C'.0C 0&R8&"#$%&'02&0'.85R&/F;&$&-4-D,,&/'-&/4&-.CC&7&0'S583&/.4%&'&/0 7&0'S58Z(H,&-0#/&-0#3.8-&-2#-"#$%&'F L&C-&'5-.5'&'&-.,-5C0.0R&$&-4-D,,&/D/$&-0&R8&DC5h$54&/&"#$%&' #,,$-54'.R$&R'54&-/&#4%#R$&-0&4#,,$5'&-',S/?5/C#3/&#,,$-54FQ&' &-R&$&-4-D,,&/h0&C-&'5-.5'&'0#3#40S,-.#-.'&-&-%8.RC&#,,$-540#3'50 #4%8.RC&0#33S580RS0FX-25-./4&/&2-5"#$%&'L'585/4&-%5-8V-'5'&/ 4-D,,&,S'-&,&-0#/&-&-&/4#$0'T--&R0&2#-0&C-&'5-.5'&'F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 6

7 B"#$C-'4-(3$=)-+A-==3)D$ j-./0.,,&/&m <= B= >+&&4)1,1%7(51,%?+501&%'()&$**+%C1&4/1%3+,%0*1/91(D% E= &,1()1(51=%% I= 81/&4)1,1%7(51,%?+501&%-4(%$**+&,-%+)&-.+-&./0#+-%$12+#+)&/.##&3+#"$-1%1//1,%/')(1(51%3+,% 51&%4,C1'5%51%7&3F,1,=% J= >+&&4)1,1%7(51,%?+501&%#$%&'/0F,1%#$/),7991(1%+)%$**+%2.,1%1(%51/%42%#1(')01&1(1=% K= N= O= Q= (15+21,%0+51&%9$%(+1(D%81&&1%1,%)+501&%7&1(%4)1(54=%% "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 7

8 E"#$F'4*3883$,==.)&($ "#$%&'%5-8V-'5--5/4&-'.L'585/4&-58)<)(C.-C&/# &.$&/$&3&/.4%&'&-0.$&/KJJd+#4 GF 9D035R./4M $&R'54&-&,&-$54+.'.RR&44'.R5'$&C-&8&-5C'.8.'&'%8&-$54%&R&DC&/^85/R.48.0_FLR.C0&'' 0RDC&-$&//&'?,&#,,$-543?&-&00D-0&-F<5/3S'5%T?$&2#-5'0R.C#,,$-54C5/ '.$03&00.44SD'#8&-0&R8&DC5h5/'5RR$54&-"#$%&'85-&-F Q&'&-2R&-&8.C'.4&3#3&/'35/3S'53&$.7&'-5C'/./4&/2T-35/%.8&-0&4#8&- $&//&'?,&#,,$-54M.F 0R.C'#,,$-54%&R4&/2T-0&R8&"#$%&'F..F X-%D0&'0R.C5'35/C#33&-R&'''.R3&$0'.4&+&RR&-3S35/7-DC&R.2'k9&-3S 35/S,&/75-''&/C&%&R0&#40.CC&-%&'U...F X-25-./4&/2-5L'585/4&-3&$2T-&-5';&$&-4-D,,&/0&/&0''#DC&-2T-"#$%&' 7&0.C'.4&-$&DR.C&5C'D&RR&%D0&/&0#3&-.//3&R$'583#''54&-&+#40&- /&''#,,,S$&''&3&$2#-5-7&.$#40.CC&-%&'FLSR&$&0S,/&-35/75-&2#-S'5 #,,$-540#3&-08V-'#8&-C#33&R.4&+3&0'3%'0.CC&-%&'3&/#40S3%' 0'T--&R0&#42#-5-7&.$F.8F Q&'5/7&25R&05'35/7-DC&-C#/'-5C'&-.$&//&'?,&#,,$-54Fa#/'-5C'&-$&- 535'T-&-FA#-0R54'.RC#/'-5C'2.//&08&$R54'F KF 95/$?35/M 95/$?35/&-&/'?,&`5R'3DR.4(#,,$-54`FQ&'$-&.&-0&40'#-'0&''#3%54&5-7&.$+3&/ %&-D/$&-4-D,,&-&05R'58#,,$-540#3.D'45/40,D/C'&'5RR&C5/8V-&3&$,S+#40#3 &--&R5'.8'&/CR&%8&-$540R.4&#,,458&-FBS-05/'0C5R0.&05'$&'&-.CC&5RR'.$%5/$?35/( #,,$-54&/&&-%&R'#8&-C#33&R.4&+#4/#&/%5-&/'&/$&/0'.RS&0C5R&-&F<&/. D'45/40,D/C'&'&-$&'3./$-&%8&-$540R.4&#,,$-54F:?,.0C&&C0&3,R&-&-M.F &RR&-#-45/.0&-./4F;&.&58f#/'5./&-&3S'503&$.7&'-5C'/./4&/F..F 9&/4&#,,R53,&-F.8F 8F P50C&3D-F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 8

9 8.F <5R&3D-F 8..F <5R&8./$D&-F 8...F >&.0&'&--500&F.lF lf l.f L&''&#,,&//?8&44.//.%D0&'F C5,50.'&'35/%5-F <&-C5'#,,$-5458'?,&/`%54&5-7&.$`C5/%5&/'&/$&/0'.RS&0C5R&-&/S-5-7&.$&-& $DCC&-#,,,S5$-&00&/FQ&'&-$&-2#-8.C'.45'35/.2#-C5/'585'35/,S7&4?//&- 5-7&.$&-&/&-,S5$-&00&/F ZF >.R850CM Q&''&&-&/'?,&#,,$-540#3D/$&-"#$%&'L'585/4&-.CC&%5-%5''/#&3&$ Q&'&-DR.C&3S'&-SD'2T-&0R.C&#,,$-54,SF.F #40S./CRD$&-&0+3&/7R.-3&-C-&8&/$&3%'-&00D-0&-F..F %5''0'#-5C'.8.'&'-D/$'$.00&FLR.C&3DR.4%&'&-7T-8D-$&-&0F &/4#$3S'&2#-S35-C&-&#4,-#2.R&-&"#$%&'F P&$$&//&'?,&#,,$-54%5-35/0#35--5/4T-#40S5/R&$/./4&/'.RS0,-&"#$%&'8&$S $&R&D'C522&#4852R&-'.R3#''54&-&0#38&/'&-,S5'7.R&/7R.-850C&'i#40R.C0&''C5/ $&//&'?,&#,,$-548V-&&/4#$5-&/52#-$&4#$&053'5R&-+8&R#43&-C&$&-0#3 3#''54&-R&44&-#,,'.R$&'F R(5,1%4-&71//1%+995,4)S 4-&/0&-F<5/C5/8D-$&-&2TR4&/$&M GF b?$$&#40'&rr&./v-#3-s$&-f :?,.0C8.R8V-&S,RDCC&0T,,&R+-&0C&#3-S$&-2#-C/D0'4R500&'fF LC#R&(#475-/&%54&#3-S$&-C5/8V-&&/7-55-&/52#-$&//&'?,&#,,$-54F LR.C#,,$-54&-4R.3-&/$&3%'S'53&$%&R&253.R.&/F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 9

10 KF Q&R&D'7#RR&-./V-#3-S$&-F X/5C'D&RR#,,458&2#-D/4$#3k ZF Q&R&D'4-5'.0C522&,S'?,.0C&,&/$R&-0'&$&- 0SR&$&05/$-&'.$0,D/C'2#-$&R'54&-/&&//$&'"#$%&'R&44&-#,,'.R+3&/.$&&/&- 3&4&'4#$#4&-25-./4&-2-5L5-,07#-4'?$&-,S5'$&''&7R&,#0.'.8'3#''5''F IF &/%S-CR.,,'.R85//R.4F HF -S$'.R'5//R&4&7&0TCF df S2.//&&/4#$3S'&S'.R-&''&R&44&,S2#-%&R&253.R.&/+"#$%&'&-2#-5RR&UQ&'0C5R0.&05'$&'&- 35/4&#,,$-54%8#-75-/#40SC5/8V-&3&$,S+2F&C0%54&5-7&.$#FR+3&/.$&'.R2&RR&/&$&''&.CC&4S-&-$&'8.C'.43&$&'5R'&-/5'.8F T995,4)%2'%'--1%4(C134/1,S% GF #,,$-54C-&8&-3?&FAT-0'585R'3S35/%5'.R45/4'.R8&-C0'&$#4C?/$.4&,&-0#/&-F)'.RR&44%5- 0#3%5-3&$2T-'5'8.%5-4S''7#-'2-5$&//&'?,&#,,$-54+3&/%&RR&-D'2#-$-./4&-C/?''&''.R KF A&RR&08V-'%T?&'V-Fa#/0&C8&/0&/583.0R?CC&$&#,,$-54&-.CC&%?44&R.4'&/C/./4F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 10

11 GF WD/4&R'&R&4-52&/M Q&//&C5//&0'&/.CC&#8&-8D-$&-&0U9&-7T-3&/.4%&'&/03&$R&33&-8V-&3&$S'55/085- KF jr5c5'&-1ar?&-0 05//0?/R.48.0TC#/#3.'.RS'-?CC&#,,0R.C&#4,&-0#/&-'.RS$.0'-.7D&-&$&3FQ&''&7R&7&/?''&' 0#30'-5'&4.8&$L'585/4&-.KJJd^2T-0'&45/4"#$%&'7R&5--5/4&-'_+3&/&-.CC&7&/?''&'$& 0.0'&S-&/&FQ&''&%&/4&-/#C0533&/3&$5'"#$%&'.8S--&4.#/7&4?//&-S7R..//5-7&.$&' 0#37&4-&,#42&/#3&/F)0S3S'&&-$&'3DR.45',R5C5'&-#42R?&-0&'fF75-&&-&' `#8&-45/402&/#3&/`F ZF BYP(C#/'#-&- A#-S/S4.''&3SR4-D,,&-C5/$&'8V-&&/0'-5'&4.S4S.$.5R#43&$BYP(C#/'#-&-+,-&0&/'&-& '.R5C'D&RR&3#''54&-&FQ&''&&-,-T8$.L'585/4&-+3&/%8.RC&&22&C'&-$&'%5-%5''&-D8.00'F IF B&''0.$&/NNNF4#$%&'F/# "#$%&'.B#-4&0C5R7&/?''&$&//&0.$&/+$&-%#8&$0.$&/0.&-/#&#3C#/0&,'&'#45'&8&/'D&R' HF <&$.5M ]0&/$&D',-&00&3&R$./4%5-8V-'&/0'-5'&4.3&$-&R5'.8'7-5-&0,#/08&$L'585/4&-F YR'&-/5'.8'&-$.-&C'&S'5C#/'5C'3&$R#C5R(&RR&--&4.#/5R58.0&-FQ&'7&0'&3&$$&//&3&'#$&/ &-5'$&/&-4-5'.0#4%5-&'4#$'`/&$0R5402&R'`F 2#-%#R$&/&$&5'3&$.5/S'5-C#/'5C'3&$#00&''&-,-&00&3&R$./4#4-5$.##4h&RR&-:P%5-%5'' #,,0R54/&0'&/%8&-'S-F6/$&-"#$%&'KJGK^eF45/ /4&-'&$&//&.L'585/4&-_7R&$&' #,,0R54,SBbaLD,&-/?''^-.C0$&CC&/$&/?%&'&-2#-75-/,SBbaLD,&-_F I"#$H7,).&+$,)(&+-A3)3$,==.)&($,($&)J3-.3)3$$ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 11

12 )'.RR&44'.RRS2S.//#,,$-54+3S7S$&#,,$-54#45-7&.$&-&#-45/.0&-&0#4C#,R&0^-&''&,&-0#/&-,S -&''&#,,$-54_FQ&'&-/5'D-R.48.0DR.C&3&'#$&-S#-45/.0&-&$&''&,SF<&/8&$0'T--&'&''0'&$&-#4 2.//&0&/&4&/35/D5R2#-7-DC58$5'5750&/+3&/%#8&$'-&CC&/&&-0#32TR4&-M %&R0'j=3&$/&''R&0&-^Xl,R#-&-+"##4R&=%-#3&&'fF_FQ&'&-5R'0S.CC&&',-#4-530#33S R50'&0/&$,Sj=&/FQ&'&-75-&&//&''0.$&0#3C-&8&-,SR#44./43&$7-DC&-/58/#4,500#-$F YR'&-/5'.8'-./4&-35/.//&'#,,$-54#43&/.4%&'&/05/05''&-&4.0'-&-&-$&'.$5'5750&/0&R8F &''&-5'&/3#''54&-%5-3&R$'.//&'#,,$-54&RR&-&/4-D,,&5-7&.$&-&%5-3&R$'0&4,SiR.44&- &4/&R.0'&-^,S&4/&`0.$&-`_#45-7&.$&-&/.&4/&R.0'&-FQ&&-.D'45/40,D/C'&'5$0C.R'FB>UP. 5/7&25R&-5'$&R'54&-/&3&R$&-0&4,S4-D,,&8.0^f&RR&4-D,,&-+7.7&R4-D,,&-&'fF_ BS-35/0C5R'.R$&R&&'#,,$-54'.R&/4-D,,&5-7&.$&-&+8.R35/C#,R&$.00&0533&/3&$&/CR& CR.CC.$5'5750&/FY-7&.$&-/&C5/0S3#''5&/&(,#0'&RR&-D'0C.2'0#37&0C-.8&-#,,$-54&'+%5-3&$5$-&00&#4'&R&2#//D33&-#4C5-''.R5$-&00&/F 0&C-&'5-.5'&'S%#R$&#8&-0.C'&/,SM%8.RC&,&-0#/&-0#3&-%8#-+%8.RC&#,,$-540#3&-580RD''&' 3&-F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 12

13 K"#$L3.3)()*==3+$$ P.5/7&25R&-5'R&$&-4-D,,&/58"#$%&'7&0'S-58Z(H,&-0#/&-0#37-&//&-2#-C#/0&,'&'FQ.00&,&-0#/&/&'-&/4&-.CC&8V-&5/05''&.3&/.4%&'&/+3&/$&'8.R570#RD''8V-&&/2#-$&RS%53&$ #8&-0.C'&/#8&-%8.RC&-&00D-0&-#4C#3,&'5/0&-DR.C&,&-0#/&-7&0.''&-FQ.00&C5/7-S''C#33&'.R /?''&UA#-&C0&3,&R$&-0#335/%5-,S'5''0&4&'#,,$-54S35R&&'%D0+#4C#33&-#8&-0C5$$& 58CR5-'#3$&''&&-/#&35/C5/#-$/&#,,.D/$&-"#$%&'&RR&-#335/3S%52542#RC.//F95-35/ &/'T33&-35//.3&/.4%&'&/8.R$&'$&-3&$8V-&4-&.'SC#/2&-&-&$&//&2#-0R.C&58CR5-./4&-FBS- $&''&&-0C-&8&'+0C5R35/.R&$&-4-D,,&/#40S8V-&#70,S5'&/$&R2542#RC.CC&T/0C&-S8V-& 3./$-&4-D,,&,&-0#/&--D/$'0&4#4#,,458&/FYC'D&RR&5-7&.$04-D,,&-0#30D,,R&-&- R&$&-4-D,,&/C5/8V-&M GF <&$.5('&53M X/4-D,,&0#35-7&.$&-3#'3&$.5#4&C0,#/&-./458"#$%&'&- 8.C'.4FQ&'%5/$R&-#3S0&/$&D',-&00&3&R$./4&-#48V-& "#$%&'8.$&-&%8&-'S-&'&4&'"#$%&'35450./0#3C#33&-D'0#3 8&$R&44'.RL'585/4&-Y2'&/7R5$^$.0'-.7D&-&00R.C_.2#-C5/'58"#$%&' &C0,#/&-./40C.R$&U KF oc#/#3.(#40,#/0#-('&53mq&'8.r8v-&7&%#82#-s0c522&3.$r&-#4$&''&&-8.c'.4s,-.#-.'&-&f Q&'85-.&-&-S,&/75-'%8#-3?&3.$R&-35/'-&/4&-.2#-%#R$'.R %8#-$5/35/R&44&-#,,"#$%&'FQ&'8.R0.M%8.RC&'?,&-#,,$-5435/,S'5-0&4+%8#-0'#-"#$%&'7R.-#4#335/0C5R7&/?''&2&RR&0'( C522&#4R.4/&/$&$&-35/850C&-7.R&-&'fF]2S.//0,#/0#-3.$R&- 5-7&.$.,&-.#$&/f5#C'#7&-(35-02#-D'2#-,S2TR4&/$&"#$%&'F "#$%&'005'0./4&/&8.R'.7?0./&0535-7&.$0,5-'/&-/&FA#- 13 "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/#

14 "#$%&'L'585/4&-%5-5//#/0&.//-?CC."#$%&' /&'8V-'&/ $&//&$&0.0'&S-&/&_+3&/%5-#40S05'''?$&R.4#-$,S$&/.$&#R#4.0C&25C'#-&/8&$"#$%&'M8.4.-$&3&/5/R&$/./4'.RS7&'?&/ 7&$-.2'0R&$&-&#45/$-&C#/'5C'&-.7?&/F ZF IF L&-8.f&('&53M HF ;&$&-&58#,,$-54M %5/0C&-053'3500&$.8&-0&%54&D'0'?-_i5R'58%&/4.458%8.RC&'?,& 5C'D&R'S2S,S,R50058'5R&-3&$D'R&.&-&58D'0'?-^B57#&/&'fF_F;&.& 58f#/'5./&-&2#-0T,,&R7T-#40S$&R&4&-&0'.R$&''&'&53&'F)'.RR&44 3S$&'0#3&-0C522&'R&44&02-&32#-5-7&.$&-/&+#4-?$$&0#4,5CC&0/&$.&''&-C5/'58"#$%&'FQ&'&-2#-/D2'.43&$&'&4&''&53+ K(Z,&-0#/&-+'.R$&''&5-7&.$&'F P&$"#$%&'L'585/4&-%5-35/%5''&'&4&'0&-8.f&('&53FQ&''&&-&' '&530#30&-8&-$&0#335R&-%D0#4$&0#3850C&-7.R&-FL53'i $&-0#3$&'&-#,,R&442#-75-/&RR&-R.4/&/$&D/$&-"#$%&'&-$& 053'5R&-3&$3#''54&-&F R&$&-4-D,,&/FXC0&3,&R8.08.R$&'S35R&&'%D0C-&8&7&0.C'.4&R0&58 %D0&'.2#-C5/'58"#$%&'+#-45/.0&-./45835R&-&^%8#-35/4&'-&/40 #8&-0.C'#8&-/S-$&''-&/40R.2'#40'.4&-&'fFY8$.00&4-D//&-+3&$ 2R&-&+&'$&'2#-/D2'.4S%5&/&4&/R&$&-2#-%8&-5$-&00&$&-$&' 35R&0%D0FjS$&/3S'&/8.RR&$&-4-D,,&/CD/'-&/4&S2#-%#R$&0&4 '.R$&//&&/&,&-0#/&/#4.CC&5RR&5-7&.$&-&&RR&-5/$-&DR.C& R&-0#3&--&R&85/'&F:.R085-&/$&$&-0#335/8.R850C&7.R&-i C5/35/%5*/,&-0#/0#3%5-$&/'#'5R&#8&-0.C'&/,S$&''& #,,$-54&'#40#3$5C#33D/.0&-&-3&$R&$&-4-D,,&/3%'7&%#8 BS&-$&'.CC&0R.C5'35/3S$&R&4&-&#,,458&-'.R5CCD-5'$.00&4-D,,&/&/&8/'#8&-FB#&C5/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 14

15 &-3&/'2#-S.RRD0'-&-&*/3S'&S$&R&4&-&,S+053'.$.40#3$&'8.0&-$&/0'#-&7-&$$&/.DR.C& #,,458&-35/3S0&2#-0&4S5--5/4&-&"#$%&'C5/7&0'S58F 2#-C5/'58+#4D/$&-"#$%&'+7T-R&$&-4-D,,&/%5&''2#CD0MS#-45/.0&-&#,,$-54#45-7&.$&-&F Q&''&3&$3./$-&35/0&''&-/&$&/&4&/4-D,,&2#-0R.C'FQ&'0#3&-8.C'.4&-5'$&0#3 #-45/.0&-&-5-7&.$&-&#4#,,$-54+3S0R.,,&S%55/$-&2#CD0+5R'0SCD/%5$&''&0#32#CD02T-#4 D/$&-"#$%&'FQ&-2#-0R.C$&R&4&-./4F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 15

16 M"#$N)A29*834$$ 5--5/4&3&/'&RR&-2-.$54&-C/?''&''.R,./0&F "#$%&'588.CR&0i$&-$&'&-3DR.4i&883$E$*'3.&(3)$6388,6$'8,''3+$I0:$&/5C'D&RR&DC&/FB#&/ 0'&$&-8.RC5,50.'&'&//5'D-R.4584-&/0&$&''&'.R&/$54h&',5-$54&-h%&R4&/$&//&DC5+/#&0#3&- %&R'5C0&,'57&R'FQ&'#,,3D/'-&0'.R5'053'R.4&$&R'54&-&$&R'5-D/$&-%&R&"#$%&'F 6/$&-7&0C-.8&0DR.C&250&-3%'%850#37T-8V-&2#CD0.,R5/R&44./4&/2-&33#'"#$%&'FA50&G 0'5-'&-%T0'&/2T-"#$%&'+#40.0'&250&&-0&R8&"#$%&'F )$&//&250&/3S35/%52#CD0,S2TR4&/$&M GF P4&J83)3$83.3)()*==3+2#-/&0'&S-0"#$%&'FY/085-&'2#-$&//&#,,458&/7T-R.44&$&R0%#0 3&/.4%&'&/^5/05''&+Y4&/$5G($&R'54&-&+R&$&-&_#4$&R0%#02#--.4&R&$&-4-D,,&F<./.3D3G(K,&-0#/&-2-5S-&'0"#$%&'^$80$&/0#37R&/?R.4588.C'&'_7T-8V-&3&$.,S2TR4&/$& R&$&-4-D,,&2#-S%#R$&&/4#$C#/'./D.'&'.5-7&.$&'F KF %8#-$5/35/8.R588.CR&,S2TR4&/$&"#$%&'+$&''&0V-R.43&$'5/C&,S%8.RC&'?,&#,,$-5435/ 8.R'5F9&/0.C'&/&-/5'D-R.48.0S053R&''5RV-$#358$&'D'2T-'&5-7&.$&'#4#-45/.0&-./4&/#4'5 %T?$&2#-$&''&.,R5/R&44./4#4588.CR./458,S2TR4&/$&"#$%&'F ZF %T-&00R.CD'+'-&/4&-$&'.CC&/T$8&/$.48.08V-&3?&5-7&.$2#-$&//&4-D,,&/F9&/0.C'&/&-S IF )$&//&250&/+0&/&0'$&0&37&-+7T-35/2SD'&8&/'D&RR&-+7-4&A9,+3)$R4-8$<$7S)3$63.$=<$ 1,.234T$4-8$&+.)3$63+-(2343)FP.#,,2#-$-&-3&/.4%&'&-'.RS./8.'&-&5/$-&3&/.4%&'&-3&$,S 5--5/4&3&/'&'582R&-&4-D//&-MW#2R&-&3&/.4%&'&-+$&002R&-&2-.8.RR.4&+$&000'T--&#325/42S- "#$%&'B#-4&_F)'.RR&44&-$&'8.C'.4S0.5'"#$%&'&-&'TCD3&/.0CC#/0&,'#4&/4R.3-&/$& "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 16

17 2#-/D2'.4RT0/./4FQ&'7T-8D-$&-&0#335/0C5RR&44&#,,'.R5'./8.'&-'&3&/.4%&'&-7T-8V-& 3&$S7.$-5'.R2./5/0.&-./4&/58"#$%&'F Q&-0#335/0&-2#-0&45'./8.'&-'&3&/.4%&'&-0C5R8V-&3&$.0&R8&D'8.CR./4&/#4'&/C/./4&/ 58%#R$&0'.$R.4&-&.$&//&250&/F HF df U,)A-')-+(3)MQ&''&&-8.C'.4U;&$&-4-D,,&/0533&/3&$5--5/4T-&/58"#$%&'^3&/.4%&'&/_ D'8.$&R0&58&C0.0'&-&/$&2#-0.C-./4&-3&/.4%&'&/%5-2#-5-7&.$0D%&RR RR.4&.3&/.4%&'&/F p/dc&-0d'8.$&r0&58&/0r.c2#-0.c-./47t-8d-$&-&0fq&//#-0c&c.-c&%5-&/&4&/2#-0.c-./4 GF 0#3&-3&$+#48.$&-&2#-3.$R&$&'0#32#-3.$R&0.$&''&0C-.8&'+0V-R.4C5,FG+K+I#4%8.RC&'?,& KF ZF W3)7-X343&6MQ&-0#335/0C5R%5&'0&-8.f&'&53^0&C5,F[#4,D/C'K#8&-_7T-$&''&C#33&,S,R500'.$R.40R.C5'R#4.0'.CC,R5/&-#4,R5/&-2#-7&0'.RR./4&-&-CR5-''.$R.4F IF %8.RC&'?,&#,,$-5435/0&-2#-0&4D/$&-"#$%&'F<&/.$&//&250&/7T-5R'C#33&,S,R500F HF "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 17

18 df ef L&(3$J),A9Y)3$,($=8&'&43)M [F F)J3-.34$6,4$63+-(2343+MQ&''&&-08V-'0&/'-5R'.$&//&250&/FQ&'S./2#-3&-&+3#'.8&-&#4S 0C5,&&.&-2#-%#R$'.R"#$%&'&-&//TCC&R#,,458&.$&//&250&/FP.8.R,S$&'0'&-C&0'&5/7&25R&S 7.7&R0C&4-D//R54&'2#-4#$%&'#4%8#-2#-$&'&-8.C'.4&-&00&/0.&R'2#-S0C5,&&.&-0C5,#4 '.R%T-.4%&''.R"#$%&'F GF 2#-S2S2#CD0,SC#33&/$&"#$%&'#4,S3&R$./4&-F KF \8&'&43)$,($&++3+$3'A=,+3)-+(MQ&''&3S,S,R5002T-0'&DC&.35.F ZF \<638.-+(3)$&7$,==.)&($,($&)J3-.3)3$A4&)43)MjS3&R$./4&-+2#-7S$&3#''54&-&#4$&R'54&-&+ IF HF L3-3$&7$*4A4Y-M>50&-',S$&5C'D&RR&'?,&/&#,,$-5435/0&-2#-0&4S'5+3S35/'50'.RR./4'.R %8.RC&'?,&D'0'?-0#3'-&/40^R.2'+f#/'5./&-&'fF_#42S7&0'.R'$&''&F df [,=83$,==.)&($,($&)J3-.3)3M;&$&-4-D,,&/7T-,S7&4?//&C#,R./4&/3&RR#3#,,$-54#4 5-7&.$&-&.0RD''&/58$&//&250&/FX-%D035R./45C'D&R'7T-$&//&C#,R./4&/2&-$.40'.RR&00&/&0' "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 18

19 GF 4#$%&'#8&/2#-$&R'54&-&FQ&2T-0'&S-&/&8&$L'585/4&-7R&$&''&&/R.'&/2&0'3&$ KF L3.3)()*==3+M;&$&-4-D,,&/3S$&//&DC&/C#,R&3&0'3DR.458$&'0#3C5/C#,R&058 ZF ]4.38-+($&7$,==.)&(D<&0'3DR.458C#,R&$&#,,$-547T-$&R&0D'$&//&DC&/0R.C5'$&R'54&-&/ CR5-&#,,$-54&/&D/$&-C.fC#22F IF 2T-"#$%&'F GF L3.3)()*==3+$^$W3')34&)-&434ML5//0?/R.48.0C#33&-$&'#,,$-54.//'.R0&C-&'5-.5'&'D/$&-%&R& 3&R$&.//5C'D&RR&#,,$-54FQ.00&3S`7&%5/$R&0`580&C-&'5-.5'&'FL5//0?/R.48.0&-$&'#40S #,,$-54FP.$&-&8.R$&R'54&-&.35/4&'.R2&RR&-7R.-50C'2&-$.43&$0.''#,,$-54#48&/$&- KF W&683$-++$.3$(,.3$2-A4,)-3+3MX',5-,&-0#/&-+&8&/'D&R'R&$&-4D,,&/h0&C-&'5-.5'&'+7T-0&''&0,SS/#'&-&/&$$&4#$&%.0'#-.&/&0#3$DCC&-#,,/S-$&R'54&-&5/C#33&-0&C-&'5-.5'&'2#- 58%&/'./458/?&#,,$-54&RR&-75-&0'.CC&-.//#3FQ.00&%.0'#-.&/&C#33&-U)'.RR&447T-35/%5 &/`2#'#4-52`0#3#8&-&/$54&RR&-'#'5-&/$&R7.R$&-#4h&RR&-2.R30#3C5/7-DC&0'.R/&0'&S-0 "#$%&'F ZF _==)Y.+-+(M &C0'-55-7&.$F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 19

20 Avtale ved husmaling 1. I forbindelse med Godhet 2013 inngås med dette følgende avtale mellom hjelperne i Godhet (heretter kalt utføreren) og Navn og adresse: (heretter kalt mottageren) 2. Utføreren påtar seg å utføre følgende spesifiserte husmalingsarbeid for mottageren Forarbeid (vasking/skraping): Maling(fargekode, omfang): Annet (evt. tilleggstjenester): 3. Mottager påtar seg å sørge for at følgende nødvendige forberedeler er gjort på forhånd: 4. Arbeidet vil fortrinnsvis bli utført og ferdigstilt i løpet av uke 23 (mandag fredag ). Dersom dårlig vær forhindrer dette, vil påbegynt arbeid bli utført og ferdigstilt snarest mulig deretter. 5. Utføreren skaffer til veie alt nødvendig utstyr. Utgiftene forbundet med oppdraget (til eksempelvis maling, verktøy, lift og lignende) dekkes av utføreren. Eventuelle avtalte unntak: 6. Utføreren forplikter seg til å utvise normal aktsomhet i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Eventuell skade som likevel måtte bli påført mottagerens eiendom som følge av uhell eller uforsiktighet vil bli rettet opp/erstattet av utføreren. 7. Tjenesten utføres på ikke-kommersielt grunnlag. Malingsarbeidene vil bli utført ved hjelp av frivillige medarbeidere på dugnadsbasis. På dette grunnlaget er partene innforstått med at arbeidet vil bli utført etter beste evne, men at mottageren fraskriver seg et hvert reklamasjonskrav mot eventuelle mangler ved arbeidet, Sted: For utfører: For mottager: "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 20

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 Løsningsforslag Oppgave 1. Regn ut. a) 8 + 3 (2 6) + 16 : 2 = 8 + 3 (-4) + 8 = 8 12 + 8 = 4 b) + - = 4 + 5 10 = -1 c) 5 + 5

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus ø

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus ø Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus ø Matematikk for ungdomstrinnet Matematikk for ungdomstrinnet Fasit Grunnbok 8B NYE MEGA 8B FASIT TIL KAPITTEL D D 4 D 5 a) 4 500 kr b) 275,50 kr c) 585 kr d) 1 620 kr

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER

AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER Direktøren AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER Helse Finnmark HF Vadsø kommune Kontaktpersoner Navn: Adresse: Telefon: E-post:

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde C10415380 aluminium velg 6.5x15 4x100 ET38 Dezent F kr 1 220,00 kr 3 904,00 4 DM C035523B Wheel Concerto 20x8.5

Detaljer

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget) KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Advarsel: Benyt altid den foreskrevne olietype eller væske. Hvis disse produkter ikke er tilgængelige, under originalt reservedelsnummer, skal en type med tilsvarende

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Melding fra fiskeridirektøren J-93-2013 Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Erstatter: J-3-2011 Gyldig fra: 18. 04.

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Brukervalg hjemmehjelp

Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg hjemmehjelp - hvordan foregår det? Kontor for tjenestetildeling 1 Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg Drammen kommune innførte brukervalg for tjenesten hjemmehjelp fra 1. desember 2007. Hva betyr

Detaljer

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING FOR ENGASJEMENT I ENKELTSTÅENDE SPILLEFILMPRODUKSJON Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO 1. STRUKTUR IPOST LETTER 1.1 Grunnleggende funksjonalitet

ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO 1. STRUKTUR IPOST LETTER 1.1 Grunnleggende funksjonalitet PRODUKTSPESIFIKASJON 1 (5) ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO Dette dokumentet beskriver funksjonaliteten til produktet ipost Letter (heretter betegnet som produktet eller tjenesten avhengig

Detaljer

SPØRRING PÅ VISMA UNIQUE LØNN OG RAPPORTER

SPØRRING PÅ VISMA UNIQUE LØNN OG RAPPORTER SPØRRING PÅ VISMA UNIQUE LØNN OG RAPPORTER Målgruppa for kurset: Ledere og/eller medarbeidere i enheter og støttefunksjoner. Målsetting for kurset: Gi dere så mye kunnskap om systemet at dere kan spørre

Detaljer

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å:

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å: Opplysningsplikten Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Erik Hetland og Ørjan Ovrid Tistel 1 Opplysningsplikten til SFU Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

AVTALE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE PÅ TV-DRAMA

AVTALE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE PÅ TV-DRAMA AVTALE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE PÅ TV-DRAMA mellom XXXXX (produksjonsselskapets navn) XXXXX (tv-drama-produksjonens tittel) og (tv-drama-arbeiderens navn). Dato: 1 AVTALE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE 1.

Detaljer

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen)

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) 1 Navn og eierforhold Driftsforeningens navn er Frydenberg Driftsforening. Skanska Bolig AS eier gnr 126,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Samarbeidsavtale arrangør - spillested

Samarbeidsavtale arrangør - spillested Samarbeidsavtale arrangør - spillested 1. Parter i avtale Denne avtalen gjelder mellom: Arrangør: Kontaktperson: Adresse: Tel: Mob: Epost: Heretter kalt Arrangør og: Spillested: Kontaktperson Adresse:

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS) LIS-MS 1103 LIS på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

UTTALELSE NR 04/2006 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ,

UTTALELSE NR 04/2006 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ, UTTALELSE NR 04/2006 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ, om endringen av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, om fortsatt luftdyktighet hos luftfartøyer og flytekniske produkter, deler og utstyr,

Detaljer

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL Tirsdag. april 08:30 08:50 13:23 Grefsen vognhall 13:43 13:46 13:52 13:55 13:59 14:04 14:10 14:13 14:18 14:21 14:26 14:29 14:32 14:35 14:37 14:42 14:51 14:56 15:00 15:04 15:10 15:12 15:17 15: 15:26 15:28

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Hjemmehjelp hvem velger du?

Hjemmehjelp hvem velger du? Hjemmehjelp hvem velger du? Du som er innvilget praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) kan velge om kommunen selv eller et privat firma skal yte tjenesten. Dersom du ønsker et privat firma, må du selv

Detaljer

Formelark for eksamen i TE 559 Signaler og systemer Kontinuerlig tid Diskret tid Beskrivelse Dierensialligning Dieranseligning y(t) =y (t) +3u(t) +5u (t) y[k] =,y[k, ] + u[k] Beskrivelse Impulsrespons,

Detaljer

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager):

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager): Fôrvertavtale Oppdretter Adresse: Tlf: E-post: Fôrvert Adresse: Tlf: E-post: Hund Rase: Farge: Født: Kjønn: Reg.nr: ID-nr: ID-merking: Chip Tatovering. Mor: Far: Vaksinert: Ja (attest legges ved).. Nei

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om tolketjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER Tilleggsavtale PLUSS som tillegg til BASIS samtrafikkavtale mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Utgave 2012.02 Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Petter Bilden Salgsdirektør

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Regulering av fri programvare i SSA

Regulering av fri programvare i SSA Regulering av fri programvare i SSA Advokat dr. juris Rolf Riisnæs WIKBORG REIN rri@wr.no SSA-konferansen 11. mars 2009 1 Hva er fri programvare En fri programvare lisens gir kunden rett til å bruke programvaren

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Vedlegg 1 AVTALE OM GJENNOMFØRING AV FINANSIELL REVISJON Innledning Det inngås avtale mellom Kontrollutvalget i nnn kommune (heretter kalt kontrollutvalget) og Revisjon Midt-Norge IKS (heretter kalt revisor)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Oppdaterte samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene og leverandørene Alle de fire regionale helseforetakene har

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 20.01.2006 Tidspunkt: 9:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 1939-578991

Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 1939-578991 Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 1939-578991 Firma: STORFJORD KOMMUNE Att- Fornavn: Steinar Etternavn: Engstad Faks nr: Mobil nr: 98289110 Tlf nr: 77714500 Epost: steinar.engstad@storfjord.kommune.no

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46 Mandag Rom 0 Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom 00 R R R S 0- F R R R S 0 F F F Kjemi AF F R 00-0 F F F Kjemi AF F R 00-0 F F S Kjemi S F AF + R 0-0 F F S S F AF + Psykologi

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

N Y E L I N J E R. M o d u l o v e r s i k t - K j ø k k e n. 1. s e p t e m b e r 2 0 0 8

N Y E L I N J E R. M o d u l o v e r s i k t - K j ø k k e n. 1. s e p t e m b e r 2 0 0 8 N Y E L I N J E R M o d u l o v e r s i k t - K j ø k k e n 1. s e p t e m b e r 2 0 0 8 MODELLOVERSIKT KVALITETSBESKRIVELSE NYE LINJER: Modell Ago leveres med fronter i høytrykkslaminat og finer med underlimte

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

Tilbud samarbeidsavtale vedrørende rekrutteringsbistand etter. Barnevernleder mellom

Tilbud samarbeidsavtale vedrørende rekrutteringsbistand etter. Barnevernleder mellom Tilbud samarbeidsavtale vedrørende rekrutteringsbistand etter Barnevernleder mellom VIKNA KOMMUNE (heretter kalt oppdragsgiver) og REKRUTTERINGSAGENTEN AS 1.0 Presentasjon av Rekrutteringsagenten AS Rekrutteringsagenten

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105 Drift av distriktene i MD104: Distrikt 1 2 3 4 5 Variable kostnader 140326 127579 164105 152476 122 312 Faste kostnader 273000 273000 288000 288000 288 000 Sum kostnader 413326 400579 452105 440476 410312

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer