"#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!"

Transkript

1 "#$%&'( )$*+,-./0.,,&-12-&345/4 6'5-7&.$&'58 95//&:%&-&0&;#2'&0/&0 <5-'./=58&

2 P.'-#-5'"#$%&'()%)*+,&%'%-*.,/')01&%2'/%3+,4(5,1%21,51(F Q&'&-/&''#,,$&''&"#$%&'%5/$R&-#3F<&//&0C&-#43&/.4%&'&-.B#-4&0#37&0'&33&-0&42#- 3&//&0C&-0#30'S-D'&/2#-3&/.4%&'&/&3&$%8&-$540R.4&#,,458&-FQ&'$-&.&-0&4#3S850C&&/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 2

3 "#$%&'()*++$,($-./$0$1,.2345,)(3$ W&0D0M \/&3R.45'W&0D02-5B505-&'7R&05R8&'58"D$3&$9&RR.4]/$#4C-52'+#45'2&+$(-''$,6')-+($,73)&84$,($(9,).3$(,.4$^FFF_2#-"D$85-3&$%53`F Q&-%8#-%5/4.CC7R&3&//&0C&-3T''58$&//&4#$%&'&/#43T'&'3&$W&0D02T-'&#2'&'.R85-.4& 0CDRR&8V-&+%5/3#$&RR&-'&&'2#-7.R$&Fa.-C&%.0'#-.&/2#-'&RR&-5'/&''#,,4#$%&'&/85-&' #R$C.-C&/0'.$^2#-25''&-&/b#$/&?L'5-C0C-.8&-4#$'#3$&''&.0./7#C\:%&b.0&#2=%-.0'.5/.'?_F 2T-0'&C.-C&+3&/#40S8&$C.-C&/.$54FQ&'&-D'45/40,D/C'&'2#-#,,-.//&R0&/58"#$%&'#4 "#$%&'()%)*+,&%'%-*.,/')01&%-4(%3+,4(5,1%21,51(% B#-4&.$54M P.&-7R5/'$&-.C&0'&R5/$.8&-$&/+&'R5/$0#3&--5/4&-'%T?',SABc0S-R.4&67#4(%8121/+9#1(&% 2-&33&$2-?C'FP.0&-#40S5'8S-&D/4$#33&-.TC&/$&4-5$0R.'&-3&$'.R%T-.4%&'#4.$&/'.'&'F %8&-5/$-&F 9.0'#-.&/M Q&'0'5-'&'.5D4D0'KJJdF)<)a.-C&/5--5/4&-'&$&/2T-0'&"#$%&'02&0'.85R&/'.R0'#-4R&$&#4 '5CC/&3R.4%&'7S$&2#-$&R'5C&-&#43#''54&-&F<5/$54'.R2-&$54.&.DC&+2-5CR#CC5Ge(KG7R&05'' 2#-3&/./402DRR''.RS.CC&0CDRR&2#-'0&''&3&$FKJJe5--5/4&-'&7?&/03&/.4%&'&-0533&/ &'57R&-'$&''&S-&'+$&/7&-T3'&0/T75RR&/%5$$&7&4?/'S-DRR&F "#$%&'02&0'.85R&/7R&5--5/4&-'S-&''&-S-#47&'?$/./4&/2#-7?&/+3&/#40S2#-3&/.4%&'&/02#RC 85-&/#-3F"#$%&'02&0'.85R&/.0&40&R885-25/'50'.0C+3&/&//S3&-0,&//&/$&85-$&'S0&%8#-$5/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 3

4 $&//&DC50C5,'&&'3#3&/'D30#385-'&%&R&S-&'F"#$%&'7R&.CC&75-&&/%5,,&/./4+3&/&/ 0&R8F "#$%&'B#-4&M 5'2#-053R./4&-.%&R&R5/$&'0C5RCD//&0'5-'&"#$%&'.0./7?FP.'-#-5'"#$%&'07&8&4&R0&/8.R8V-& P.R55RR&&-25-./4&-8.%5$$&2-5eS-3&$5--5/4&-'&"#$%&'0DC&-.//.&/-&00D-0,5CC&+0#3.//&%#R$'7S$&.$&#R#4.0C&35'&-.&RR^'5R&-+f&RR&4-D,,&#,,R&44#FR_+,-5C'.0C35'&-.&RR^35/D5R&-2#- 7-DC58$5'5750&#4"#$%&'035/D5R&/0#3$D/S%#R$&-.%&/$&/&_#4./0,.-&-&/$&35'&-.&RR 8.RR&'5$&''&8.$&-&F P../8.'&-'&3&/.4%&'&-#8&-%&R&R5/$&''.RS8V-&3&$,S$&//&7&8&4&R0&/584#$%&'+3&$ 3SR0&''./4&/#3S2#-5/$-&R5/$&'FQ&//&7&8&4&R0&/&-&/D/.C3DR.4%&''.RS$&R&&85/4&R.&'8&'S 0,T-03SR+3&/#40S7.$-5.2#-358S7&0TC&3&/.4%&'&-#4./0,.-&-&'.R"#$%&'F<&/.4%&'&/&0#3 &-$&R'5C&-3&/.4%&'&-."#$%&'B#-4&8.R#40S8V-&3&$."#$%&'B#-4&02&RR&03&$.&05'0./4FPS-' "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 4

5 :"#$;<8()*==3)$ <SR4-D,,&/&2#-"#$%&'0C5R8V-&4-D,,&-583&//&0C&-0#3S,&/75-''-&/4&-&/%S/$0-&C/./4F <SR4-D,,&/&&-M GF XR$-& KF YR&/&2#-0T-4&-& ZF )//85/$-&-&#450?R0TC&-& 5RR&.0532D//&'+3&/D/$&-"#$%&'&-$&'$&'-&3SR4-D,,&/&/&8/'#8&-0#30C5R,-.#-.'&-&0F X/8.C'.40.$&58$&''&&-5'$&'D/$&-"#$%&'0C5R2#CD0&-&-,S3&//&0C&-0#3/#-35R'.CC&&-&/ $&R583&/.4%&'&/&FYR'0S3&//&0C&-0#30'S-D'&/2#-3&/.4%&'&/08.-C&FQ&-0#3T/0C&'#3S -&0'&-&/$&HGDC&-+3&/D/$&-"#$%&'-&''&-8.5R'0S#,,3&-C0#3%&'&/3#'$&0#3.CC&&-&/$&R 583&/.4%&'&/&F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 5

6 ATR4&/$&7&4-&,&-7&/?''&0.$&//&'&C0'&/M GF "#$%&'M KF <#''54&-M ZF Q&R'54&-M IF g,,$-54m HF ;&$&-4-D,,&M df L&C-&'5-.5'M 3&//&0C&-4#$%&'F:.$R.4&-&C5R'"#$%&'02&0'.85R&/.L'585/4&-+/S2#-C#-'&' '.R"#$%&'+3&/3&$'.R/58/2-57?&/FXC0&3,&R8.0"#$%&'L'585/4&-+ "#$%&'>&-4&/+"#$%&'"-.30'5$FFA&RR&07&'&4/&R0&/2#-$.00&&-.$&//& 4#$%&'035/D5R&/`"#$%&'`F 5RR'.$8V-&0533&/'##4'#D/$&-"#$%&'F 3#''54&-/&3&$FX'#,,$-54C5/.0S3S'&8V-&0'#-'#4C-&8&35/4& $&R'54&-&#8&-5RR&2&3$54&-^35R&%D0_&RR&-$&'C5/8V-&R.'&#475-&C-&8& '#$&R'54&-&&/%5R8'.3&^CR.,,&7D0C&-&FRF_FL&`HFJYC'D&RR&#,,$-54`2#- /V-3&-&7&0C-.8&R0&-582#-0R54F ;&$&-4-D,,&/&-$&,&-0#/&-0#3%5-5/085-2#-,R5/R&44./4#4,-5C'.0C 0&R8&"#$%&'02&0'.85R&/F;&$&-4-D,,&/'-&/4&-.CC&7&0'S583&/.4%&'&/0 7&0'S58Z(H,&-0#/&-0#3.8-&-2#-"#$%&'F L&C-&'5-.5'&'&-.,-5C0.0R&$&-4-D,,&/D/$&-0&R8&DC5h$54&/&"#$%&' #,,$-54'.R$&R'54&-/&#4%#R$&-0&4#,,$5'&-',S/?5/C#3/&#,,$-54FQ&' &-R&$&-4-D,,&/h0&C-&'5-.5'&'0#3#40S,-.#-.'&-&-%8.RC&#,,$-540#3'50 #4%8.RC&0#33S580RS0FX-25-./4&/&2-5"#$%&'L'585/4&-%5-8V-'5'&/ 4-D,,&,S'-&,&-0#/&-&-&/4#$0'T--&R0&2#-0&C-&'5-.5'&'F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 6

7 B"#$C-'4-(3$=)-+A-==3)D$ j-./0.,,&/&m <= B= >+&&4)1,1%7(51,%?+501&%'()&$**+%C1&4/1%3+,%0*1/91(D% E= &,1()1(51=%% I= 81/&4)1,1%7(51,%?+501&%-4(%$**+&,-%+)&-.+-&./0#+-%$12+#+)&/.##&3+#"$-1%1//1,%/')(1(51%3+,% 51&%4,C1'5%51%7&3F,1,=% J= >+&&4)1,1%7(51,%?+501&%#$%&'/0F,1%#$/),7991(1%+)%$**+%2.,1%1(%51/%42%#1(')01&1(1=% K= N= O= Q= (15+21,%0+51&%9$%(+1(D%81&&1%1,%)+501&%7&1(%4)1(54=%% "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 7

8 E"#$F'4*3883$,==.)&($ "#$%&'%5-8V-'5--5/4&-'.L'585/4&-58)<)(C.-C&/# &.$&/$&3&/.4%&'&-0.$&/KJJd+#4 GF 9D035R./4M $&R'54&-&,&-$54+.'.RR&44'.R5'$&C-&8&-5C'.8.'&'%8&-$54%&R&DC&/^85/R.48.0_FLR.C0&'' 0RDC&-$&//&'?,&#,,$-543?&-&00D-0&-F<5/3S'5%T?$&2#-5'0R.C#,,$-54C5/ '.$03&00.44SD'#8&-0&R8&DC5h5/'5RR$54&-"#$%&'85-&-F Q&'&-2R&-&8.C'.4&3#3&/'35/3S'53&$.7&'-5C'/./4&/2T-35/%.8&-0&4#8&- $&//&'?,&#,,$-54M.F 0R.C'#,,$-54%&R4&/2T-0&R8&"#$%&'F..F X-%D0&'0R.C5'35/C#33&-R&'''.R3&$0'.4&+&RR&-3S35/7-DC&R.2'k9&-3S 35/S,&/75-''&/C&%&R0&#40.CC&-%&'U...F X-25-./4&/2-5L'585/4&-3&$2T-&-5';&$&-4-D,,&/0&/&0''#DC&-2T-"#$%&' 7&0.C'.4&-$&DR.C&5C'D&RR&%D0&/&0#3&-.//3&R$'583#''54&-&+#40&- /&''#,,,S$&''&3&$2#-5-7&.$#40.CC&-%&'FLSR&$&0S,/&-35/75-&2#-S'5 #,,$-540#3&-08V-'#8&-C#33&R.4&+3&0'3%'0.CC&-%&'3&/#40S3%' 0'T--&R0&#42#-5-7&.$F.8F Q&'5/7&25R&05'35/7-DC&-C#/'-5C'&-.$&//&'?,&#,,$-54Fa#/'-5C'&-$&- 535'T-&-FA#-0R54'.RC#/'-5C'2.//&08&$R54'F KF 95/$?35/M 95/$?35/&-&/'?,&`5R'3DR.4(#,,$-54`FQ&'$-&.&-0&40'#-'0&''#3%54&5-7&.$+3&/ %&-D/$&-4-D,,&-&05R'58#,,$-540#3.D'45/40,D/C'&'5RR&C5/8V-&3&$,S+#40#3 &--&R5'.8'&/CR&%8&-$540R.4&#,,458&-FBS-05/'0C5R0.&05'$&'&-.CC&5RR'.$%5/$?35/( #,,$-54&/&&-%&R'#8&-C#33&R.4&+#4/#&/%5-&/'&/$&/0'.RS&0C5R&-&F<&/. D'45/40,D/C'&'&-$&'3./$-&%8&-$540R.4&#,,$-54F:?,.0C&&C0&3,R&-&-M.F &RR&-#-45/.0&-./4F;&.&58f#/'5./&-&3S'503&$.7&'-5C'/./4&/F..F 9&/4&#,,R53,&-F.8F 8F P50C&3D-F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 8

9 8.F <5R&3D-F 8..F <5R&8./$D&-F 8...F >&.0&'&--500&F.lF lf l.f L&''&#,,&//?8&44.//.%D0&'F C5,50.'&'35/%5-F <&-C5'#,,$-5458'?,&/`%54&5-7&.$`C5/%5&/'&/$&/0'.RS&0C5R&-&/S-5-7&.$&-& $DCC&-#,,,S5$-&00&/FQ&'&-$&-2#-8.C'.45'35/.2#-C5/'585'35/,S7&4?//&- 5-7&.$&-&/&-,S5$-&00&/F ZF >.R850CM Q&''&&-&/'?,&#,,$-540#3D/$&-"#$%&'L'585/4&-.CC&%5-%5''/#&3&$ Q&'&-DR.C&3S'&-SD'2T-&0R.C&#,,$-54,SF.F #40S./CRD$&-&0+3&/7R.-3&-C-&8&/$&3%'-&00D-0&-F..F %5''0'#-5C'.8.'&'-D/$'$.00&FLR.C&3DR.4%&'&-7T-8D-$&-&0F &/4#$3S'&2#-S35-C&-&#4,-#2.R&-&"#$%&'F P&$$&//&'?,&#,,$-54%5-35/0#35--5/4T-#40S5/R&$/./4&/'.RS0,-&"#$%&'8&$S $&R&D'C522&#4852R&-'.R3#''54&-&0#38&/'&-,S5'7.R&/7R.-850C&'i#40R.C0&''C5/ $&//&'?,&#,,$-548V-&&/4#$5-&/52#-$&4#$&053'5R&-+8&R#43&-C&$&-0#3 3#''54&-R&44&-#,,'.R$&'F R(5,1%4-&71//1%+995,4)S 4-&/0&-F<5/C5/8D-$&-&2TR4&/$&M GF b?$$&#40'&rr&./v-#3-s$&-f :?,.0C8.R8V-&S,RDCC&0T,,&R+-&0C&#3-S$&-2#-C/D0'4R500&'fF LC#R&(#475-/&%54&#3-S$&-C5/8V-&&/7-55-&/52#-$&//&'?,&#,,$-54F LR.C#,,$-54&-4R.3-&/$&3%'S'53&$%&R&253.R.&/F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 9

10 KF Q&R&D'7#RR&-./V-#3-S$&-F X/5C'D&RR#,,458&2#-D/4$#3k ZF Q&R&D'4-5'.0C522&,S'?,.0C&,&/$R&-0'&$&- 0SR&$&05/$-&'.$0,D/C'2#-$&R'54&-/&&//$&'"#$%&'R&44&-#,,'.R+3&/.$&&/&- 3&4&'4#$#4&-25-./4&-2-5L5-,07#-4'?$&-,S5'$&''&7R&,#0.'.8'3#''5''F IF &/%S-CR.,,'.R85//R.4F HF -S$'.R'5//R&4&7&0TCF df S2.//&&/4#$3S'&S'.R-&''&R&44&,S2#-%&R&253.R.&/+"#$%&'&-2#-5RR&UQ&'0C5R0.&05'$&'&- 35/4&#,,$-54%8#-75-/#40SC5/8V-&3&$,S+2F&C0%54&5-7&.$#FR+3&/.$&'.R2&RR&/&$&''&.CC&4S-&-$&'8.C'.43&$&'5R'&-/5'.8F T995,4)%2'%'--1%4(C134/1,S% GF #,,$-54C-&8&-3?&FAT-0'585R'3S35/%5'.R45/4'.R8&-C0'&$#4C?/$.4&,&-0#/&-F)'.RR&44%5- 0#3%5-3&$2T-'5'8.%5-4S''7#-'2-5$&//&'?,&#,,$-54+3&/%&RR&-D'2#-$-./4&-C/?''&''.R KF A&RR&08V-'%T?&'V-Fa#/0&C8&/0&/583.0R?CC&$&#,,$-54&-.CC&%?44&R.4'&/C/./4F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 10

11 GF WD/4&R'&R&4-52&/M Q&//&C5//&0'&/.CC&#8&-8D-$&-&0U9&-7T-3&/.4%&'&/03&$R&33&-8V-&3&$S'55/085- KF jr5c5'&-1ar?&-0 05//0?/R.48.0TC#/#3.'.RS'-?CC&#,,0R.C&#4,&-0#/&-'.RS$.0'-.7D&-&$&3FQ&''&7R&7&/?''&' 0#30'-5'&4.8&$L'585/4&-.KJJd^2T-0'&45/4"#$%&'7R&5--5/4&-'_+3&/&-.CC&7&/?''&'$& 0.0'&S-&/&FQ&''&%&/4&-/#C0533&/3&$5'"#$%&'.8S--&4.#/7&4?//&-S7R..//5-7&.$&' 0#37&4-&,#42&/#3&/F)0S3S'&&-$&'3DR.45',R5C5'&-#42R?&-0&'fF75-&&-&' `#8&-45/402&/#3&/`F ZF BYP(C#/'#-&- A#-S/S4.''&3SR4-D,,&-C5/$&'8V-&&/0'-5'&4.S4S.$.5R#43&$BYP(C#/'#-&-+,-&0&/'&-& '.R5C'D&RR&3#''54&-&FQ&''&&-,-T8$.L'585/4&-+3&/%8.RC&&22&C'&-$&'%5-%5''&-D8.00'F IF B&''0.$&/NNNF4#$%&'F/# "#$%&'.B#-4&0C5R7&/?''&$&//&0.$&/+$&-%#8&$0.$&/0.&-/#&#3C#/0&,'&'#45'&8&/'D&R' HF <&$.5M ]0&/$&D',-&00&3&R$./4%5-8V-'&/0'-5'&4.3&$-&R5'.8'7-5-&0,#/08&$L'585/4&-F YR'&-/5'.8'&-$.-&C'&S'5C#/'5C'3&$R#C5R(&RR&--&4.#/5R58.0&-FQ&'7&0'&3&$$&//&3&'#$&/ &-5'$&/&-4-5'.0#4%5-&'4#$'`/&$0R5402&R'`F 2#-%#R$&/&$&5'3&$.5/S'5-C#/'5C'3&$#00&''&-,-&00&3&R$./4#4-5$.##4h&RR&-:P%5-%5'' #,,0R54/&0'&/%8&-'S-F6/$&-"#$%&'KJGK^eF45/ /4&-'&$&//&.L'585/4&-_7R&$&' #,,0R54,SBbaLD,&-/?''^-.C0$&CC&/$&/?%&'&-2#-75-/,SBbaLD,&-_F I"#$H7,).&+$,)(&+-A3)3$,==.)&($,($&)J3-.3)3$$ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 11

12 )'.RR&44'.RRS2S.//#,,$-54+3S7S$&#,,$-54#45-7&.$&-&#-45/.0&-&0#4C#,R&0^-&''&,&-0#/&-,S -&''&#,,$-54_FQ&'&-/5'D-R.48.0DR.C&3&'#$&-S#-45/.0&-&$&''&,SF<&/8&$0'T--&'&''0'&$&-#4 2.//&0&/&4&/35/D5R2#-7-DC58$5'5750&/+3&/%#8&$'-&CC&/&&-0#32TR4&-M %&R0'j=3&$/&''R&0&-^Xl,R#-&-+"##4R&=%-#3&&'fF_FQ&'&-5R'0S.CC&&',-#4-530#33S R50'&0/&$,Sj=&/FQ&'&-75-&&//&''0.$&0#3C-&8&-,SR#44./43&$7-DC&-/58/#4,500#-$F YR'&-/5'.8'-./4&-35/.//&'#,,$-54#43&/.4%&'&/05/05''&-&4.0'-&-&-$&'.$5'5750&/0&R8F &''&-5'&/3#''54&-%5-3&R$'.//&'#,,$-54&RR&-&/4-D,,&5-7&.$&-&%5-3&R$'0&4,SiR.44&- &4/&R.0'&-^,S&4/&`0.$&-`_#45-7&.$&-&/.&4/&R.0'&-FQ&&-.D'45/40,D/C'&'5$0C.R'FB>UP. 5/7&25R&-5'$&R'54&-/&3&R$&-0&4,S4-D,,&8.0^f&RR&4-D,,&-+7.7&R4-D,,&-&'fF_ BS-35/0C5R'.R$&R&&'#,,$-54'.R&/4-D,,&5-7&.$&-&+8.R35/C#,R&$.00&0533&/3&$&/CR& CR.CC.$5'5750&/FY-7&.$&-/&C5/0S3#''5&/&(,#0'&RR&-D'0C.2'0#37&0C-.8&-#,,$-54&'+%5-3&$5$-&00&#4'&R&2#//D33&-#4C5-''.R5$-&00&/F 0&C-&'5-.5'&'S%#R$&#8&-0.C'&/,SM%8.RC&,&-0#/&-0#3&-%8#-+%8.RC&#,,$-540#3&-580RD''&' 3&-F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 12

13 K"#$L3.3)()*==3+$$ P.5/7&25R&-5'R&$&-4-D,,&/58"#$%&'7&0'S-58Z(H,&-0#/&-0#37-&//&-2#-C#/0&,'&'FQ.00&,&-0#/&/&'-&/4&-.CC&8V-&5/05''&.3&/.4%&'&/+3&/$&'8.R570#RD''8V-&&/2#-$&RS%53&$ #8&-0.C'&/#8&-%8.RC&-&00D-0&-#4C#3,&'5/0&-DR.C&,&-0#/&-7&0.''&-FQ.00&C5/7-S''C#33&'.R /?''&UA#-&C0&3,&R$&-0#335/%5-,S'5''0&4&'#,,$-54S35R&&'%D0+#4C#33&-#8&-0C5$$& 58CR5-'#3$&''&&-/#&35/C5/#-$/&#,,.D/$&-"#$%&'&RR&-#335/3S%52542#RC.//F95-35/ &/'T33&-35//.3&/.4%&'&/8.R$&'$&-3&$8V-&4-&.'SC#/2&-&-&$&//&2#-0R.C&58CR5-./4&-FBS- $&''&&-0C-&8&'+0C5R35/.R&$&-4-D,,&/#40S8V-&#70,S5'&/$&R2542#RC.CC&T/0C&-S8V-& 3./$-&4-D,,&,&-0#/&--D/$'0&4#4#,,458&/FYC'D&RR&5-7&.$04-D,,&-0#30D,,R&-&- R&$&-4-D,,&/C5/8V-&M GF <&$.5('&53M X/4-D,,&0#35-7&.$&-3#'3&$.5#4&C0,#/&-./458"#$%&'&- 8.C'.4FQ&'%5/$R&-#3S0&/$&D',-&00&3&R$./4&-#48V-& "#$%&'8.$&-&%8&-'S-&'&4&'"#$%&'35450./0#3C#33&-D'0#3 8&$R&44'.RL'585/4&-Y2'&/7R5$^$.0'-.7D&-&00R.C_.2#-C5/'58"#$%&' &C0,#/&-./40C.R$&U KF oc#/#3.(#40,#/0#-('&53mq&'8.r8v-&7&%#82#-s0c522&3.$r&-#4$&''&&-8.c'.4s,-.#-.'&-&f Q&'85-.&-&-S,&/75-'%8#-3?&3.$R&-35/'-&/4&-.2#-%#R$'.R %8#-$5/35/R&44&-#,,"#$%&'FQ&'8.R0.M%8.RC&'?,&-#,,$-5435/,S'5-0&4+%8#-0'#-"#$%&'7R.-#4#335/0C5R7&/?''&2&RR&0'( C522&#4R.4/&/$&$&-35/850C&-7.R&-&'fF]2S.//0,#/0#-3.$R&- 5-7&.$.,&-.#$&/f5#C'#7&-(35-02#-D'2#-,S2TR4&/$&"#$%&'F "#$%&'005'0./4&/&8.R'.7?0./&0535-7&.$0,5-'/&-/&FA#- 13 "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/#

14 "#$%&'L'585/4&-%5-5//#/0&.//-?CC."#$%&' /&'8V-'&/ $&//&$&0.0'&S-&/&_+3&/%5-#40S05'''?$&R.4#-$,S$&/.$&#R#4.0C&25C'#-&/8&$"#$%&'M8.4.-$&3&/5/R&$/./4'.RS7&'?&/ 7&$-.2'0R&$&-&#45/$-&C#/'5C'&-.7?&/F ZF IF L&-8.f&('&53M HF ;&$&-&58#,,$-54M %5/0C&-053'3500&$.8&-0&%54&D'0'?-_i5R'58%&/4.458%8.RC&'?,& 5C'D&R'S2S,S,R50058'5R&-3&$D'R&.&-&58D'0'?-^B57#&/&'fF_F;&.& 58f#/'5./&-&2#-0T,,&R7T-#40S$&R&4&-&0'.R$&''&'&53&'F)'.RR&44 3S$&'0#3&-0C522&'R&44&02-&32#-5-7&.$&-/&+#4-?$$&0#4,5CC&0/&$.&''&-C5/'58"#$%&'FQ&'&-2#-/D2'.43&$&'&4&''&53+ K(Z,&-0#/&-+'.R$&''&5-7&.$&'F P&$"#$%&'L'585/4&-%5-35/%5''&'&4&'0&-8.f&('&53FQ&''&&-&' '&530#30&-8&-$&0#335R&-%D0#4$&0#3850C&-7.R&-FL53'i $&-0#3$&'&-#,,R&442#-75-/&RR&-R.4/&/$&D/$&-"#$%&'&-$& 053'5R&-3&$3#''54&-&F R&$&-4-D,,&/FXC0&3,&R8.08.R$&'S35R&&'%D0C-&8&7&0.C'.4&R0&58 %D0&'.2#-C5/'58"#$%&'+#-45/.0&-./45835R&-&^%8#-35/4&'-&/40 #8&-0.C'#8&-/S-$&''-&/40R.2'#40'.4&-&'fFY8$.00&4-D//&-+3&$ 2R&-&+&'$&'2#-/D2'.4S%5&/&4&/R&$&-2#-%8&-5$-&00&$&-$&' 35R&0%D0FjS$&/3S'&/8.RR&$&-4-D,,&/CD/'-&/4&S2#-%#R$&0&4 '.R$&//&&/&,&-0#/&/#4.CC&5RR&5-7&.$&-&&RR&-5/$-&DR.C& R&-0#3&--&R&85/'&F:.R085-&/$&$&-0#335/8.R850C&7.R&-i C5/35/%5*/,&-0#/0#3%5-$&/'#'5R&#8&-0.C'&/,S$&''& #,,$-54&'#40#3$5C#33D/.0&-&-3&$R&$&-4-D,,&/3%'7&%#8 BS&-$&'.CC&0R.C5'35/3S$&R&4&-&#,,458&-'.R5CCD-5'$.00&4-D,,&/&/&8/'#8&-FB#&C5/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 14

15 &-3&/'2#-S.RRD0'-&-&*/3S'&S$&R&4&-&,S+053'.$.40#3$&'8.0&-$&/0'#-&7-&$$&/.DR.C& #,,458&-35/3S0&2#-0&4S5--5/4&-&"#$%&'C5/7&0'S58F 2#-C5/'58+#4D/$&-"#$%&'+7T-R&$&-4-D,,&/%5&''2#CD0MS#-45/.0&-&#,,$-54#45-7&.$&-&F Q&''&3&$3./$-&35/0&''&-/&$&/&4&/4-D,,&2#-0R.C'FQ&'0#3&-8.C'.4&-5'$&0#3 #-45/.0&-&-5-7&.$&-&#4#,,$-54+3S0R.,,&S%55/$-&2#CD0+5R'0SCD/%5$&''&0#32#CD02T-#4 D/$&-"#$%&'FQ&-2#-0R.C$&R&4&-./4F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 15

16 M"#$N)A29*834$$ 5--5/4&3&/'&RR&-2-.$54&-C/?''&''.R,./0&F "#$%&'588.CR&0i$&-$&'&-3DR.4i&883$E$*'3.&(3)$6388,6$'8,''3+$I0:$&/5C'D&RR&DC&/FB#&/ 0'&$&-8.RC5,50.'&'&//5'D-R.4584-&/0&$&''&'.R&/$54h&',5-$54&-h%&R4&/$&//&DC5+/#&0#3&- %&R'5C0&,'57&R'FQ&'#,,3D/'-&0'.R5'053'R.4&$&R'54&-&$&R'5-D/$&-%&R&"#$%&'F 6/$&-7&0C-.8&0DR.C&250&-3%'%850#37T-8V-&2#CD0.,R5/R&44./4&/2-&33#'"#$%&'FA50&G 0'5-'&-%T0'&/2T-"#$%&'+#40.0'&250&&-0&R8&"#$%&'F )$&//&250&/3S35/%52#CD0,S2TR4&/$&M GF P4&J83)3$83.3)()*==3+2#-/&0'&S-0"#$%&'FY/085-&'2#-$&//&#,,458&/7T-R.44&$&R0%#0 3&/.4%&'&/^5/05''&+Y4&/$5G($&R'54&-&+R&$&-&_#4$&R0%#02#--.4&R&$&-4-D,,&F<./.3D3G(K,&-0#/&-2-5S-&'0"#$%&'^$80$&/0#37R&/?R.4588.C'&'_7T-8V-&3&$.,S2TR4&/$& R&$&-4-D,,&2#-S%#R$&&/4#$C#/'./D.'&'.5-7&.$&'F KF %8#-$5/35/8.R588.CR&,S2TR4&/$&"#$%&'+$&''&0V-R.43&$'5/C&,S%8.RC&'?,&#,,$-5435/ 8.R'5F9&/0.C'&/&-/5'D-R.48.0S053R&''5RV-$#358$&'D'2T-'&5-7&.$&'#4#-45/.0&-./4&/#4'5 %T?$&2#-$&''&.,R5/R&44./4#4588.CR./458,S2TR4&/$&"#$%&'F ZF %T-&00R.CD'+'-&/4&-$&'.CC&/T$8&/$.48.08V-&3?&5-7&.$2#-$&//&4-D,,&/F9&/0.C'&/&-S IF )$&//&250&/+0&/&0'$&0&37&-+7T-35/2SD'&8&/'D&RR&-+7-4&A9,+3)$R4-8$<$7S)3$63.$=<$ 1,.234T$4-8$&+.)3$63+-(2343)FP.#,,2#-$-&-3&/.4%&'&-'.RS./8.'&-&5/$-&3&/.4%&'&-3&$,S 5--5/4&3&/'&'582R&-&4-D//&-MW#2R&-&3&/.4%&'&-+$&002R&-&2-.8.RR.4&+$&000'T--&#325/42S- "#$%&'B#-4&_F)'.RR&44&-$&'8.C'.4S0.5'"#$%&'&-&'TCD3&/.0CC#/0&,'#4&/4R.3-&/$& "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 16

17 2#-/D2'.4RT0/./4FQ&'7T-8D-$&-&0#335/0C5RR&44&#,,'.R5'./8.'&-'&3&/.4%&'&-7T-8V-& 3&$S7.$-5'.R2./5/0.&-./4&/58"#$%&'F Q&-0#335/0&-2#-0&45'./8.'&-'&3&/.4%&'&-0C5R8V-&3&$.0&R8&D'8.CR./4&/#4'&/C/./4&/ 58%#R$&0'.$R.4&-&.$&//&250&/F HF df U,)A-')-+(3)MQ&''&&-8.C'.4U;&$&-4-D,,&/0533&/3&$5--5/4T-&/58"#$%&'^3&/.4%&'&/_ D'8.$&R0&58&C0.0'&-&/$&2#-0.C-./4&-3&/.4%&'&/%5-2#-5-7&.$0D%&RR RR.4&.3&/.4%&'&/F p/dc&-0d'8.$&r0&58&/0r.c2#-0.c-./47t-8d-$&-&0fq&//#-0c&c.-c&%5-&/&4&/2#-0.c-./4 GF 0#3&-3&$+#48.$&-&2#-3.$R&$&'0#32#-3.$R&0.$&''&0C-.8&'+0V-R.4C5,FG+K+I#4%8.RC&'?,& KF ZF W3)7-X343&6MQ&-0#335/0C5R%5&'0&-8.f&'&53^0&C5,F[#4,D/C'K#8&-_7T-$&''&C#33&,S,R500'.$R.40R.C5'R#4.0'.CC,R5/&-#4,R5/&-2#-7&0'.RR./4&-&-CR5-''.$R.4F IF %8.RC&'?,&#,,$-5435/0&-2#-0&4D/$&-"#$%&'F<&/.$&//&250&/7T-5R'C#33&,S,R500F HF "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 17

18 df ef L&(3$J),A9Y)3$,($=8&'&43)M [F F)J3-.34$6,4$63+-(2343+MQ&''&&-08V-'0&/'-5R'.$&//&250&/FQ&'S./2#-3&-&+3#'.8&-&#4S 0C5,&&.&-2#-%#R$'.R"#$%&'&-&//TCC&R#,,458&.$&//&250&/FP.8.R,S$&'0'&-C&0'&5/7&25R&S 7.7&R0C&4-D//R54&'2#-4#$%&'#4%8#-2#-$&'&-8.C'.4&-&00&/0.&R'2#-S0C5,&&.&-0C5,#4 '.R%T-.4%&''.R"#$%&'F GF 2#-S2S2#CD0,SC#33&/$&"#$%&'#4,S3&R$./4&-F KF \8&'&43)$,($&++3+$3'A=,+3)-+(MQ&''&3S,S,R5002T-0'&DC&.35.F ZF \<638.-+(3)$&7$,==.)&($,($&)J3-.3)3$A4&)43)MjS3&R$./4&-+2#-7S$&3#''54&-&#4$&R'54&-&+ IF HF L3-3$&7$*4A4Y-M>50&-',S$&5C'D&RR&'?,&/&#,,$-5435/0&-2#-0&4S'5+3S35/'50'.RR./4'.R %8.RC&'?,&D'0'?-0#3'-&/40^R.2'+f#/'5./&-&'fF_#42S7&0'.R'$&''&F df [,=83$,==.)&($,($&)J3-.3)3M;&$&-4-D,,&/7T-,S7&4?//&C#,R./4&/3&RR#3#,,$-54#4 5-7&.$&-&.0RD''&/58$&//&250&/FX-%D035R./45C'D&R'7T-$&//&C#,R./4&/2&-$.40'.RR&00&/&0' "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 18

19 GF 4#$%&'#8&/2#-$&R'54&-&FQ&2T-0'&S-&/&8&$L'585/4&-7R&$&''&&/R.'&/2&0'3&$ KF L3.3)()*==3+M;&$&-4-D,,&/3S$&//&DC&/C#,R&3&0'3DR.458$&'0#3C5/C#,R&058 ZF ]4.38-+($&7$,==.)&(D<&0'3DR.458C#,R&$&#,,$-547T-$&R&0D'$&//&DC&/0R.C5'$&R'54&-&/ CR5-&#,,$-54&/&D/$&-C.fC#22F IF 2T-"#$%&'F GF L3.3)()*==3+$^$W3')34&)-&434ML5//0?/R.48.0C#33&-$&'#,,$-54.//'.R0&C-&'5-.5'&'D/$&-%&R& 3&R$&.//5C'D&RR&#,,$-54FQ.00&3S`7&%5/$R&0`580&C-&'5-.5'&'FL5//0?/R.48.0&-$&'#40S #,,$-54FP.$&-&8.R$&R'54&-&.35/4&'.R2&RR&-7R.-50C'2&-$.43&$0.''#,,$-54#48&/$&- KF W&683$-++$.3$(,.3$2-A4,)-3+3MX',5-,&-0#/&-+&8&/'D&R'R&$&-4D,,&/h0&C-&'5-.5'&'+7T-0&''&0,SS/#'&-&/&$$&4#$&%.0'#-.&/&0#3$DCC&-#,,/S-$&R'54&-&5/C#33&-0&C-&'5-.5'&'2#- 58%&/'./458/?&#,,$-54&RR&-75-&0'.CC&-.//#3FQ.00&%.0'#-.&/&C#33&-U)'.RR&447T-35/%5 &/`2#'#4-52`0#3#8&-&/$54&RR&-'#'5-&/$&R7.R$&-#4h&RR&-2.R30#3C5/7-DC&0'.R/&0'&S-0 "#$%&'F ZF _==)Y.+-+(M &C0'-55-7&.$F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 19

20 Avtale ved husmaling 1. I forbindelse med Godhet 2013 inngås med dette følgende avtale mellom hjelperne i Godhet (heretter kalt utføreren) og Navn og adresse: (heretter kalt mottageren) 2. Utføreren påtar seg å utføre følgende spesifiserte husmalingsarbeid for mottageren Forarbeid (vasking/skraping): Maling(fargekode, omfang): Annet (evt. tilleggstjenester): 3. Mottager påtar seg å sørge for at følgende nødvendige forberedeler er gjort på forhånd: 4. Arbeidet vil fortrinnsvis bli utført og ferdigstilt i løpet av uke 23 (mandag fredag ). Dersom dårlig vær forhindrer dette, vil påbegynt arbeid bli utført og ferdigstilt snarest mulig deretter. 5. Utføreren skaffer til veie alt nødvendig utstyr. Utgiftene forbundet med oppdraget (til eksempelvis maling, verktøy, lift og lignende) dekkes av utføreren. Eventuelle avtalte unntak: 6. Utføreren forplikter seg til å utvise normal aktsomhet i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Eventuell skade som likevel måtte bli påført mottagerens eiendom som følge av uhell eller uforsiktighet vil bli rettet opp/erstattet av utføreren. 7. Tjenesten utføres på ikke-kommersielt grunnlag. Malingsarbeidene vil bli utført ved hjelp av frivillige medarbeidere på dugnadsbasis. På dette grunnlaget er partene innforstått med at arbeidet vil bli utført etter beste evne, men at mottageren fraskriver seg et hvert reklamasjonskrav mot eventuelle mangler ved arbeidet, Sted: For utfører: For mottager: "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 20

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets totale lengde er fem

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Anskaffelse av lekeplassutstyr

Detaljer

Innlevering i Matematikk Obligatorisk Innlevering 2 Innleveringsfrist 12. november 2010 kl Antall oppgaver 9. Oppgave 1.

Innlevering i Matematikk Obligatorisk Innlevering 2 Innleveringsfrist 12. november 2010 kl Antall oppgaver 9. Oppgave 1. Innlevering i Matematikk Obligatorisk Innlevering 2 Innleveringsfrist 12. november 2010 kl. 13.00 Antall oppgaver 9 Løsningsforslag Oppgave 1 a) sin A = BC AC 3, 2 cm = = 0, 627 5, 1 cm A = sin 1 0, 627

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Bistand ved implementering

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014

HAMAR KOMMUNE. AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014 HAMAR KOMMUNE AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014 Parter i avtalen: Hamar kommune heretter kalt Kommunen xx heretter kalt Leverandøren Opsjon på tiltredelse; Følgende parter skal

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale Slipptjenester

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om utarbeidelse

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Tillegg til kontrakt om tilknytning og bruk av sentralnettet. Mellom. heretter kalt Nettselskapet. STATNETT SF heretter kalt Statnett

Tillegg til kontrakt om tilknytning og bruk av sentralnettet. Mellom. heretter kalt Nettselskapet. STATNETT SF heretter kalt Statnett Tillegg til kontrakt om tilknytning og bruk av sentralnettet Mellom heretter kalt Nettselskapet og STATNETT SF heretter kalt Statnett om Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff i sentralnettet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 Løsningsforslag Oppgave 1. Regn ut. a) 8 + 3 (2 6) + 16 : 2 = 8 + 3 (-4) + 8 = 8 12 + 8 = 4 b) + - = 4 + 5 10 = -1 c) 5 + 5

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus ø

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus ø Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus ø Matematikk for ungdomstrinnet Matematikk for ungdomstrinnet Fasit Grunnbok 8B NYE MEGA 8B FASIT TIL KAPITTEL D D 4 D 5 a) 4 500 kr b) 275,50 kr c) 585 kr d) 1 620 kr

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER

AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER Direktøren AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER Helse Finnmark HF Vadsø kommune Kontaktpersoner Navn: Adresse: Telefon: E-post:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR BRANNTETTING VED STATSBYGGS EIENDOMMER I OSLO OG AKERSHUS

RAMMEAVTALE FOR BRANNTETTING VED STATSBYGGS EIENDOMMER I OSLO OG AKERSHUS RAMMEAVTALE FOR BRANNTETTING VED STATSBYGGS EIENDOMMER I OSLO OG AKERSHUS mellom Statsbygg Region Øst (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr.:. Kontrakt Statsbygg

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde C10415380 aluminium velg 6.5x15 4x100 ET38 Dezent F kr 1 220,00 kr 3 904,00 4 DM C035523B Wheel Concerto 20x8.5

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Rådhusets forvaltningstjeneste («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. Om Rammeavtale for service og vedlikehold av

Detaljer

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget) KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for drift og

Detaljer

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 NT Fortrolig Sikkerhetsavtale For Leverandører av varer og tjenester til Norsk Tipping AS Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 SIKKERHETSAVTALE Denne sikkerhetsavtale er inngått (dato):... mellom... (senere kalt

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om. (kort beskrivelse av oppdraget) Kontrakt Oslo kommunes

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Rammeavtale for levering og analyse av Sporfilmer til måling av radon Side 1 av 5 1 Gyldighet Bestemmelsene i dette dokumentet gjelder alle leveranser til Etat for

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO 1. STRUKTUR IPOST LETTER 1.1 Grunnleggende funksjonalitet

ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO 1. STRUKTUR IPOST LETTER 1.1 Grunnleggende funksjonalitet PRODUKTSPESIFIKASJON 1 (5) ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO Dette dokumentet beskriver funksjonaliteten til produktet ipost Letter (heretter betegnet som produktet eller tjenesten avhengig

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet og trer i kraft

Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet og trer i kraft Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet 18.01.13 og trer i kraft 01.02.13. Studentrådet vil rette en takk til Kulturstyret i Velferdstinget i Oslo og Akershus for løyve

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om rammeavtale om for tilstandsrapport

Detaljer

Atferdsavtaler og tegnøkonomi. Jørgen Finvåg Fagkonsulent Barnehabiliteringen, Autismeteamet Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Atferdsavtaler og tegnøkonomi. Jørgen Finvåg Fagkonsulent Barnehabiliteringen, Autismeteamet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Atferdsavtaler og tegnøkonomi Jørgen Finvåg Fagkonsulent Barnehabiliteringen, Autismeteamet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tegnøkonomi Samling av tokens (tegn) som kan byttes inn i forsterkere (goder).

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. mellom. Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren

KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. mellom. Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren KONTRAKT FOR BÆRUM KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bærum kommune, Eiendom... (heretter kalt Oppdragsgiveren og... (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./ Personnr om Henie Onstad seniorsenter,

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Vann og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr./Personnr. Kjøp av motor/elektrisk sag og strømaggregat inkl. deler

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver.

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver. AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune Org.nr.: 938 634 556 Adresse: Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM som oppdragsgiver og Foretaksnr.: Adresse:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF`s GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRER

DRAMMEN EIENDOM KF`s GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRER DRAMMEN EIENDOM KF`s GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRER Lønns-og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Det stilles krav til at leverandør oppfyller kravene til lønns og arbeidsvilkår jfr reglene i forskrift

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Rammeavtale elektrikerarbeid

Rammeavtale elektrikerarbeid KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 201501916 Kravspesifikasjon - Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 1 GENERELT FOR OPPDRAGET Kontraktsarbeidet og hovedytelsen består av

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover

Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Anbefalet olie & smøremidler til Land Rover Advarsel: Benyt altid den foreskrevne olietype eller væske. Hvis disse produkter ikke er tilgængelige, under originalt reservedelsnummer, skal en type med tilsvarende

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Melding fra fiskeridirektøren J-93-2013 Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Erstatter: J-3-2011 Gyldig fra: 18. 04.

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING FOR ENGASJEMENT I ENKELTSTÅENDE SPILLEFILMPRODUKSJON Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE mellom Vann - og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp av gassmålere og serviceavtale

Detaljer

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Innholdsfortegnelse Service Level Agreement (SLA)... 1 1 Generelle offentlige og juridiske krav... 3 2 Introduksjon... 3 3 Omfang... 3 4 Tjenestekvalitet og klassifisering

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Klemetsrudanlegget AS («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Vannbehandling service og kjøp av deler

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandør) Organisasjonsnr./Personnr. om 3 snøkanoner til Holmenkollen nasjonalanlegg

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer