"#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!"

Transkript

1 "#$%&'( )$*+,-./0.,,&-12-&345/4 6'5-7&.$&'58 95//&:%&-&0&;#2'&0/&0 <5-'./=58&

2 P.'-#-5'"#$%&'()%)*+,&%'%-*.,/')01&%2'/%3+,4(5,1%21,51(F Q&'&-/&''#,,$&''&"#$%&'%5/$R&-#3F<&//&0C&-#43&/.4%&'&-.B#-4&0#37&0'&33&-0&42#- 3&//&0C&-0#30'S-D'&/2#-3&/.4%&'&/&3&$%8&-$540R.4&#,,458&-FQ&'$-&.&-0&4#3S850C&&/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 2

3 "#$%&'()*++$,($-./$0$1,.2345,)(3$ W&0D0M \/&3R.45'W&0D02-5B505-&'7R&05R8&'58"D$3&$9&RR.4]/$#4C-52'+#45'2&+$(-''$,6')-+($,73)&84$,($(9,).3$(,.4$^FFF_2#-"D$85-3&$%53`F Q&-%8#-%5/4.CC7R&3&//&0C&-3T''58$&//&4#$%&'&/#43T'&'3&$W&0D02T-'&#2'&'.R85-.4& 0CDRR&8V-&+%5/3#$&RR&-'&&'2#-7.R$&Fa.-C&%.0'#-.&/2#-'&RR&-5'/&''#,,4#$%&'&/85-&' #R$C.-C&/0'.$^2#-25''&-&/b#$/&?L'5-C0C-.8&-4#$'#3$&''&.0./7#C\:%&b.0&#2=%-.0'.5/.'?_F 2T-0'&C.-C&+3&/#40S8&$C.-C&/.$54FQ&'&-D'45/40,D/C'&'2#-#,,-.//&R0&/58"#$%&'#4 "#$%&'()%)*+,&%'%-*.,/')01&%-4(%3+,4(5,1%21,51(% B#-4&.$54M P.&-7R5/'$&-.C&0'&R5/$.8&-$&/+&'R5/$0#3&--5/4&-'%T?',SABc0S-R.4&67#4(%8121/+9#1(&% 2-&33&$2-?C'FP.0&-#40S5'8S-&D/4$#33&-.TC&/$&4-5$0R.'&-3&$'.R%T-.4%&'#4.$&/'.'&'F %8&-5/$-&F 9.0'#-.&/M Q&'0'5-'&'.5D4D0'KJJdF)<)a.-C&/5--5/4&-'&$&/2T-0'&"#$%&'02&0'.85R&/'.R0'#-4R&$&#4 '5CC/&3R.4%&'7S$&2#-$&R'5C&-&#43#''54&-&F<5/$54'.R2-&$54.&.DC&+2-5CR#CC5Ge(KG7R&05'' 2#-3&/./402DRR''.RS.CC&0CDRR&2#-'0&''&3&$FKJJe5--5/4&-'&7?&/03&/.4%&'&-0533&/ &'57R&-'$&''&S-&'+$&/7&-T3'&0/T75RR&/%5$$&7&4?/'S-DRR&F "#$%&'02&0'.85R&/7R&5--5/4&-'S-&''&-S-#47&'?$/./4&/2#-7?&/+3&/#40S2#-3&/.4%&'&/02#RC 85-&/#-3F"#$%&'02&0'.85R&/.0&40&R885-25/'50'.0C+3&/&//S3&-0,&//&/$&85-$&'S0&%8#-$5/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 3

4 $&//&DC50C5,'&&'3#3&/'D30#385-'&%&R&S-&'F"#$%&'7R&.CC&75-&&/%5,,&/./4+3&/&/ 0&R8F "#$%&'B#-4&M 5'2#-053R./4&-.%&R&R5/$&'0C5RCD//&0'5-'&"#$%&'.0./7?FP.'-#-5'"#$%&'07&8&4&R0&/8.R8V-& P.R55RR&&-25-./4&-8.%5$$&2-5eS-3&$5--5/4&-'&"#$%&'0DC&-.//.&/-&00D-0,5CC&+0#3.//&%#R$'7S$&.$&#R#4.0C&35'&-.&RR^'5R&-+f&RR&4-D,,&#,,R&44#FR_+,-5C'.0C35'&-.&RR^35/D5R&-2#- 7-DC58$5'5750&#4"#$%&'035/D5R&/0#3$D/S%#R$&-.%&/$&/&_#4./0,.-&-&/$&35'&-.&RR 8.RR&'5$&''&8.$&-&F P../8.'&-'&3&/.4%&'&-#8&-%&R&R5/$&''.RS8V-&3&$,S$&//&7&8&4&R0&/584#$%&'+3&$ 3SR0&''./4&/#3S2#-5/$-&R5/$&'FQ&//&7&8&4&R0&/&-&/D/.C3DR.4%&''.RS$&R&&85/4&R.&'8&'S 0,T-03SR+3&/#40S7.$-5.2#-358S7&0TC&3&/.4%&'&-#4./0,.-&-&'.R"#$%&'F<&/.4%&'&/&0#3 &-$&R'5C&-3&/.4%&'&-."#$%&'B#-4&8.R#40S8V-&3&$."#$%&'B#-4&02&RR&03&$.&05'0./4FPS-' "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 4

5 :"#$;<8()*==3)$ <SR4-D,,&/&2#-"#$%&'0C5R8V-&4-D,,&-583&//&0C&-0#3S,&/75-''-&/4&-&/%S/$0-&C/./4F <SR4-D,,&/&&-M GF XR$-& KF YR&/&2#-0T-4&-& ZF )//85/$-&-&#450?R0TC&-& 5RR&.0532D//&'+3&/D/$&-"#$%&'&-$&'$&'-&3SR4-D,,&/&/&8/'#8&-0#30C5R,-.#-.'&-&0F X/8.C'.40.$&58$&''&&-5'$&'D/$&-"#$%&'0C5R2#CD0&-&-,S3&//&0C&-0#3/#-35R'.CC&&-&/ $&R583&/.4%&'&/&FYR'0S3&//&0C&-0#30'S-D'&/2#-3&/.4%&'&/08.-C&FQ&-0#3T/0C&'#3S -&0'&-&/$&HGDC&-+3&/D/$&-"#$%&'-&''&-8.5R'0S#,,3&-C0#3%&'&/3#'$&0#3.CC&&-&/$&R 583&/.4%&'&/&F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 5

6 ATR4&/$&7&4-&,&-7&/?''&0.$&//&'&C0'&/M GF "#$%&'M KF <#''54&-M ZF Q&R'54&-M IF g,,$-54m HF ;&$&-4-D,,&M df L&C-&'5-.5'M 3&//&0C&-4#$%&'F:.$R.4&-&C5R'"#$%&'02&0'.85R&/.L'585/4&-+/S2#-C#-'&' '.R"#$%&'+3&/3&$'.R/58/2-57?&/FXC0&3,&R8.0"#$%&'L'585/4&-+ "#$%&'>&-4&/+"#$%&'"-.30'5$FFA&RR&07&'&4/&R0&/2#-$.00&&-.$&//& 4#$%&'035/D5R&/`"#$%&'`F 5RR'.$8V-&0533&/'##4'#D/$&-"#$%&'F 3#''54&-/&3&$FX'#,,$-54C5/.0S3S'&8V-&0'#-'#4C-&8&35/4& $&R'54&-&#8&-5RR&2&3$54&-^35R&%D0_&RR&-$&'C5/8V-&R.'&#475-&C-&8& '#$&R'54&-&&/%5R8'.3&^CR.,,&7D0C&-&FRF_FL&`HFJYC'D&RR&#,,$-54`2#- /V-3&-&7&0C-.8&R0&-582#-0R54F ;&$&-4-D,,&/&-$&,&-0#/&-0#3%5-5/085-2#-,R5/R&44./4#4,-5C'.0C 0&R8&"#$%&'02&0'.85R&/F;&$&-4-D,,&/'-&/4&-.CC&7&0'S583&/.4%&'&/0 7&0'S58Z(H,&-0#/&-0#3.8-&-2#-"#$%&'F L&C-&'5-.5'&'&-.,-5C0.0R&$&-4-D,,&/D/$&-0&R8&DC5h$54&/&"#$%&' #,,$-54'.R$&R'54&-/&#4%#R$&-0&4#,,$5'&-',S/?5/C#3/&#,,$-54FQ&' &-R&$&-4-D,,&/h0&C-&'5-.5'&'0#3#40S,-.#-.'&-&-%8.RC&#,,$-540#3'50 #4%8.RC&0#33S580RS0FX-25-./4&/&2-5"#$%&'L'585/4&-%5-8V-'5'&/ 4-D,,&,S'-&,&-0#/&-&-&/4#$0'T--&R0&2#-0&C-&'5-.5'&'F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 6

7 B"#$C-'4-(3$=)-+A-==3)D$ j-./0.,,&/&m <= B= >+&&4)1,1%7(51,%?+501&%'()&$**+%C1&4/1%3+,%0*1/91(D% E= &,1()1(51=%% I= 81/&4)1,1%7(51,%?+501&%-4(%$**+&,-%+)&-.+-&./0#+-%$12+#+)&/.##&3+#"$-1%1//1,%/')(1(51%3+,% 51&%4,C1'5%51%7&3F,1,=% J= >+&&4)1,1%7(51,%?+501&%#$%&'/0F,1%#$/),7991(1%+)%$**+%2.,1%1(%51/%42%#1(')01&1(1=% K= N= O= Q= (15+21,%0+51&%9$%(+1(D%81&&1%1,%)+501&%7&1(%4)1(54=%% "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 7

8 E"#$F'4*3883$,==.)&($ "#$%&'%5-8V-'5--5/4&-'.L'585/4&-58)<)(C.-C&/# &.$&/$&3&/.4%&'&-0.$&/KJJd+#4 GF 9D035R./4M $&R'54&-&,&-$54+.'.RR&44'.R5'$&C-&8&-5C'.8.'&'%8&-$54%&R&DC&/^85/R.48.0_FLR.C0&'' 0RDC&-$&//&'?,&#,,$-543?&-&00D-0&-F<5/3S'5%T?$&2#-5'0R.C#,,$-54C5/ '.$03&00.44SD'#8&-0&R8&DC5h5/'5RR$54&-"#$%&'85-&-F Q&'&-2R&-&8.C'.4&3#3&/'35/3S'53&$.7&'-5C'/./4&/2T-35/%.8&-0&4#8&- $&//&'?,&#,,$-54M.F 0R.C'#,,$-54%&R4&/2T-0&R8&"#$%&'F..F X-%D0&'0R.C5'35/C#33&-R&'''.R3&$0'.4&+&RR&-3S35/7-DC&R.2'k9&-3S 35/S,&/75-''&/C&%&R0&#40.CC&-%&'U...F X-25-./4&/2-5L'585/4&-3&$2T-&-5';&$&-4-D,,&/0&/&0''#DC&-2T-"#$%&' 7&0.C'.4&-$&DR.C&5C'D&RR&%D0&/&0#3&-.//3&R$'583#''54&-&+#40&- /&''#,,,S$&''&3&$2#-5-7&.$#40.CC&-%&'FLSR&$&0S,/&-35/75-&2#-S'5 #,,$-540#3&-08V-'#8&-C#33&R.4&+3&0'3%'0.CC&-%&'3&/#40S3%' 0'T--&R0&#42#-5-7&.$F.8F Q&'5/7&25R&05'35/7-DC&-C#/'-5C'&-.$&//&'?,&#,,$-54Fa#/'-5C'&-$&- 535'T-&-FA#-0R54'.RC#/'-5C'2.//&08&$R54'F KF 95/$?35/M 95/$?35/&-&/'?,&`5R'3DR.4(#,,$-54`FQ&'$-&.&-0&40'#-'0&''#3%54&5-7&.$+3&/ %&-D/$&-4-D,,&-&05R'58#,,$-540#3.D'45/40,D/C'&'5RR&C5/8V-&3&$,S+#40#3 &--&R5'.8'&/CR&%8&-$540R.4&#,,458&-FBS-05/'0C5R0.&05'$&'&-.CC&5RR'.$%5/$?35/( #,,$-54&/&&-%&R'#8&-C#33&R.4&+#4/#&/%5-&/'&/$&/0'.RS&0C5R&-&F<&/. D'45/40,D/C'&'&-$&'3./$-&%8&-$540R.4&#,,$-54F:?,.0C&&C0&3,R&-&-M.F &RR&-#-45/.0&-./4F;&.&58f#/'5./&-&3S'503&$.7&'-5C'/./4&/F..F 9&/4&#,,R53,&-F.8F 8F P50C&3D-F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 8

9 8.F <5R&3D-F 8..F <5R&8./$D&-F 8...F >&.0&'&--500&F.lF lf l.f L&''&#,,&//?8&44.//.%D0&'F C5,50.'&'35/%5-F <&-C5'#,,$-5458'?,&/`%54&5-7&.$`C5/%5&/'&/$&/0'.RS&0C5R&-&/S-5-7&.$&-& $DCC&-#,,,S5$-&00&/FQ&'&-$&-2#-8.C'.45'35/.2#-C5/'585'35/,S7&4?//&- 5-7&.$&-&/&-,S5$-&00&/F ZF >.R850CM Q&''&&-&/'?,&#,,$-540#3D/$&-"#$%&'L'585/4&-.CC&%5-%5''/#&3&$ Q&'&-DR.C&3S'&-SD'2T-&0R.C&#,,$-54,SF.F #40S./CRD$&-&0+3&/7R.-3&-C-&8&/$&3%'-&00D-0&-F..F %5''0'#-5C'.8.'&'-D/$'$.00&FLR.C&3DR.4%&'&-7T-8D-$&-&0F &/4#$3S'&2#-S35-C&-&#4,-#2.R&-&"#$%&'F P&$$&//&'?,&#,,$-54%5-35/0#35--5/4T-#40S5/R&$/./4&/'.RS0,-&"#$%&'8&$S $&R&D'C522&#4852R&-'.R3#''54&-&0#38&/'&-,S5'7.R&/7R.-850C&'i#40R.C0&''C5/ $&//&'?,&#,,$-548V-&&/4#$5-&/52#-$&4#$&053'5R&-+8&R#43&-C&$&-0#3 3#''54&-R&44&-#,,'.R$&'F R(5,1%4-&71//1%+995,4)S 4-&/0&-F<5/C5/8D-$&-&2TR4&/$&M GF b?$$&#40'&rr&./v-#3-s$&-f :?,.0C8.R8V-&S,RDCC&0T,,&R+-&0C&#3-S$&-2#-C/D0'4R500&'fF LC#R&(#475-/&%54&#3-S$&-C5/8V-&&/7-55-&/52#-$&//&'?,&#,,$-54F LR.C#,,$-54&-4R.3-&/$&3%'S'53&$%&R&253.R.&/F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 9

10 KF Q&R&D'7#RR&-./V-#3-S$&-F X/5C'D&RR#,,458&2#-D/4$#3k ZF Q&R&D'4-5'.0C522&,S'?,.0C&,&/$R&-0'&$&- 0SR&$&05/$-&'.$0,D/C'2#-$&R'54&-/&&//$&'"#$%&'R&44&-#,,'.R+3&/.$&&/&- 3&4&'4#$#4&-25-./4&-2-5L5-,07#-4'?$&-,S5'$&''&7R&,#0.'.8'3#''5''F IF &/%S-CR.,,'.R85//R.4F HF -S$'.R'5//R&4&7&0TCF df S2.//&&/4#$3S'&S'.R-&''&R&44&,S2#-%&R&253.R.&/+"#$%&'&-2#-5RR&UQ&'0C5R0.&05'$&'&- 35/4&#,,$-54%8#-75-/#40SC5/8V-&3&$,S+2F&C0%54&5-7&.$#FR+3&/.$&'.R2&RR&/&$&''&.CC&4S-&-$&'8.C'.43&$&'5R'&-/5'.8F T995,4)%2'%'--1%4(C134/1,S% GF #,,$-54C-&8&-3?&FAT-0'585R'3S35/%5'.R45/4'.R8&-C0'&$#4C?/$.4&,&-0#/&-F)'.RR&44%5- 0#3%5-3&$2T-'5'8.%5-4S''7#-'2-5$&//&'?,&#,,$-54+3&/%&RR&-D'2#-$-./4&-C/?''&''.R KF A&RR&08V-'%T?&'V-Fa#/0&C8&/0&/583.0R?CC&$&#,,$-54&-.CC&%?44&R.4'&/C/./4F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 10

11 GF WD/4&R'&R&4-52&/M Q&//&C5//&0'&/.CC&#8&-8D-$&-&0U9&-7T-3&/.4%&'&/03&$R&33&-8V-&3&$S'55/085- KF jr5c5'&-1ar?&-0 05//0?/R.48.0TC#/#3.'.RS'-?CC&#,,0R.C&#4,&-0#/&-'.RS$.0'-.7D&-&$&3FQ&''&7R&7&/?''&' 0#30'-5'&4.8&$L'585/4&-.KJJd^2T-0'&45/4"#$%&'7R&5--5/4&-'_+3&/&-.CC&7&/?''&'$& 0.0'&S-&/&FQ&''&%&/4&-/#C0533&/3&$5'"#$%&'.8S--&4.#/7&4?//&-S7R..//5-7&.$&' 0#37&4-&,#42&/#3&/F)0S3S'&&-$&'3DR.45',R5C5'&-#42R?&-0&'fF75-&&-&' `#8&-45/402&/#3&/`F ZF BYP(C#/'#-&- A#-S/S4.''&3SR4-D,,&-C5/$&'8V-&&/0'-5'&4.S4S.$.5R#43&$BYP(C#/'#-&-+,-&0&/'&-& '.R5C'D&RR&3#''54&-&FQ&''&&-,-T8$.L'585/4&-+3&/%8.RC&&22&C'&-$&'%5-%5''&-D8.00'F IF B&''0.$&/NNNF4#$%&'F/# "#$%&'.B#-4&0C5R7&/?''&$&//&0.$&/+$&-%#8&$0.$&/0.&-/#&#3C#/0&,'&'#45'&8&/'D&R' HF <&$.5M ]0&/$&D',-&00&3&R$./4%5-8V-'&/0'-5'&4.3&$-&R5'.8'7-5-&0,#/08&$L'585/4&-F YR'&-/5'.8'&-$.-&C'&S'5C#/'5C'3&$R#C5R(&RR&--&4.#/5R58.0&-FQ&'7&0'&3&$$&//&3&'#$&/ &-5'$&/&-4-5'.0#4%5-&'4#$'`/&$0R5402&R'`F 2#-%#R$&/&$&5'3&$.5/S'5-C#/'5C'3&$#00&''&-,-&00&3&R$./4#4-5$.##4h&RR&-:P%5-%5'' #,,0R54/&0'&/%8&-'S-F6/$&-"#$%&'KJGK^eF45/ /4&-'&$&//&.L'585/4&-_7R&$&' #,,0R54,SBbaLD,&-/?''^-.C0$&CC&/$&/?%&'&-2#-75-/,SBbaLD,&-_F I"#$H7,).&+$,)(&+-A3)3$,==.)&($,($&)J3-.3)3$$ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 11

12 )'.RR&44'.RRS2S.//#,,$-54+3S7S$&#,,$-54#45-7&.$&-&#-45/.0&-&0#4C#,R&0^-&''&,&-0#/&-,S -&''&#,,$-54_FQ&'&-/5'D-R.48.0DR.C&3&'#$&-S#-45/.0&-&$&''&,SF<&/8&$0'T--&'&''0'&$&-#4 2.//&0&/&4&/35/D5R2#-7-DC58$5'5750&/+3&/%#8&$'-&CC&/&&-0#32TR4&-M %&R0'j=3&$/&''R&0&-^Xl,R#-&-+"##4R&=%-#3&&'fF_FQ&'&-5R'0S.CC&&',-#4-530#33S R50'&0/&$,Sj=&/FQ&'&-75-&&//&''0.$&0#3C-&8&-,SR#44./43&$7-DC&-/58/#4,500#-$F YR'&-/5'.8'-./4&-35/.//&'#,,$-54#43&/.4%&'&/05/05''&-&4.0'-&-&-$&'.$5'5750&/0&R8F &''&-5'&/3#''54&-%5-3&R$'.//&'#,,$-54&RR&-&/4-D,,&5-7&.$&-&%5-3&R$'0&4,SiR.44&- &4/&R.0'&-^,S&4/&`0.$&-`_#45-7&.$&-&/.&4/&R.0'&-FQ&&-.D'45/40,D/C'&'5$0C.R'FB>UP. 5/7&25R&-5'$&R'54&-/&3&R$&-0&4,S4-D,,&8.0^f&RR&4-D,,&-+7.7&R4-D,,&-&'fF_ BS-35/0C5R'.R$&R&&'#,,$-54'.R&/4-D,,&5-7&.$&-&+8.R35/C#,R&$.00&0533&/3&$&/CR& CR.CC.$5'5750&/FY-7&.$&-/&C5/0S3#''5&/&(,#0'&RR&-D'0C.2'0#37&0C-.8&-#,,$-54&'+%5-3&$5$-&00&#4'&R&2#//D33&-#4C5-''.R5$-&00&/F 0&C-&'5-.5'&'S%#R$&#8&-0.C'&/,SM%8.RC&,&-0#/&-0#3&-%8#-+%8.RC&#,,$-540#3&-580RD''&' 3&-F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 12

13 K"#$L3.3)()*==3+$$ P.5/7&25R&-5'R&$&-4-D,,&/58"#$%&'7&0'S-58Z(H,&-0#/&-0#37-&//&-2#-C#/0&,'&'FQ.00&,&-0#/&/&'-&/4&-.CC&8V-&5/05''&.3&/.4%&'&/+3&/$&'8.R570#RD''8V-&&/2#-$&RS%53&$ #8&-0.C'&/#8&-%8.RC&-&00D-0&-#4C#3,&'5/0&-DR.C&,&-0#/&-7&0.''&-FQ.00&C5/7-S''C#33&'.R /?''&UA#-&C0&3,&R$&-0#335/%5-,S'5''0&4&'#,,$-54S35R&&'%D0+#4C#33&-#8&-0C5$$& 58CR5-'#3$&''&&-/#&35/C5/#-$/&#,,.D/$&-"#$%&'&RR&-#335/3S%52542#RC.//F95-35/ &/'T33&-35//.3&/.4%&'&/8.R$&'$&-3&$8V-&4-&.'SC#/2&-&-&$&//&2#-0R.C&58CR5-./4&-FBS- $&''&&-0C-&8&'+0C5R35/.R&$&-4-D,,&/#40S8V-&#70,S5'&/$&R2542#RC.CC&T/0C&-S8V-& 3./$-&4-D,,&,&-0#/&--D/$'0&4#4#,,458&/FYC'D&RR&5-7&.$04-D,,&-0#30D,,R&-&- R&$&-4-D,,&/C5/8V-&M GF <&$.5('&53M X/4-D,,&0#35-7&.$&-3#'3&$.5#4&C0,#/&-./458"#$%&'&- 8.C'.4FQ&'%5/$R&-#3S0&/$&D',-&00&3&R$./4&-#48V-& "#$%&'8.$&-&%8&-'S-&'&4&'"#$%&'35450./0#3C#33&-D'0#3 8&$R&44'.RL'585/4&-Y2'&/7R5$^$.0'-.7D&-&00R.C_.2#-C5/'58"#$%&' &C0,#/&-./40C.R$&U KF oc#/#3.(#40,#/0#-('&53mq&'8.r8v-&7&%#82#-s0c522&3.$r&-#4$&''&&-8.c'.4s,-.#-.'&-&f Q&'85-.&-&-S,&/75-'%8#-3?&3.$R&-35/'-&/4&-.2#-%#R$'.R %8#-$5/35/R&44&-#,,"#$%&'FQ&'8.R0.M%8.RC&'?,&-#,,$-5435/,S'5-0&4+%8#-0'#-"#$%&'7R.-#4#335/0C5R7&/?''&2&RR&0'( C522&#4R.4/&/$&$&-35/850C&-7.R&-&'fF]2S.//0,#/0#-3.$R&- 5-7&.$.,&-.#$&/f5#C'#7&-(35-02#-D'2#-,S2TR4&/$&"#$%&'F "#$%&'005'0./4&/&8.R'.7?0./&0535-7&.$0,5-'/&-/&FA#- 13 "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/#

14 "#$%&'L'585/4&-%5-5//#/0&.//-?CC."#$%&' /&'8V-'&/ $&//&$&0.0'&S-&/&_+3&/%5-#40S05'''?$&R.4#-$,S$&/.$&#R#4.0C&25C'#-&/8&$"#$%&'M8.4.-$&3&/5/R&$/./4'.RS7&'?&/ 7&$-.2'0R&$&-&#45/$-&C#/'5C'&-.7?&/F ZF IF L&-8.f&('&53M HF ;&$&-&58#,,$-54M %5/0C&-053'3500&$.8&-0&%54&D'0'?-_i5R'58%&/4.458%8.RC&'?,& 5C'D&R'S2S,S,R50058'5R&-3&$D'R&.&-&58D'0'?-^B57#&/&'fF_F;&.& 58f#/'5./&-&2#-0T,,&R7T-#40S$&R&4&-&0'.R$&''&'&53&'F)'.RR&44 3S$&'0#3&-0C522&'R&44&02-&32#-5-7&.$&-/&+#4-?$$&0#4,5CC&0/&$.&''&-C5/'58"#$%&'FQ&'&-2#-/D2'.43&$&'&4&''&53+ K(Z,&-0#/&-+'.R$&''&5-7&.$&'F P&$"#$%&'L'585/4&-%5-35/%5''&'&4&'0&-8.f&('&53FQ&''&&-&' '&530#30&-8&-$&0#335R&-%D0#4$&0#3850C&-7.R&-FL53'i $&-0#3$&'&-#,,R&442#-75-/&RR&-R.4/&/$&D/$&-"#$%&'&-$& 053'5R&-3&$3#''54&-&F R&$&-4-D,,&/FXC0&3,&R8.08.R$&'S35R&&'%D0C-&8&7&0.C'.4&R0&58 %D0&'.2#-C5/'58"#$%&'+#-45/.0&-./45835R&-&^%8#-35/4&'-&/40 #8&-0.C'#8&-/S-$&''-&/40R.2'#40'.4&-&'fFY8$.00&4-D//&-+3&$ 2R&-&+&'$&'2#-/D2'.4S%5&/&4&/R&$&-2#-%8&-5$-&00&$&-$&' 35R&0%D0FjS$&/3S'&/8.RR&$&-4-D,,&/CD/'-&/4&S2#-%#R$&0&4 '.R$&//&&/&,&-0#/&/#4.CC&5RR&5-7&.$&-&&RR&-5/$-&DR.C& R&-0#3&--&R&85/'&F:.R085-&/$&$&-0#335/8.R850C&7.R&-i C5/35/%5*/,&-0#/0#3%5-$&/'#'5R&#8&-0.C'&/,S$&''& #,,$-54&'#40#3$5C#33D/.0&-&-3&$R&$&-4-D,,&/3%'7&%#8 BS&-$&'.CC&0R.C5'35/3S$&R&4&-&#,,458&-'.R5CCD-5'$.00&4-D,,&/&/&8/'#8&-FB#&C5/ "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 14

15 &-3&/'2#-S.RRD0'-&-&*/3S'&S$&R&4&-&,S+053'.$.40#3$&'8.0&-$&/0'#-&7-&$$&/.DR.C& #,,458&-35/3S0&2#-0&4S5--5/4&-&"#$%&'C5/7&0'S58F 2#-C5/'58+#4D/$&-"#$%&'+7T-R&$&-4-D,,&/%5&''2#CD0MS#-45/.0&-&#,,$-54#45-7&.$&-&F Q&''&3&$3./$-&35/0&''&-/&$&/&4&/4-D,,&2#-0R.C'FQ&'0#3&-8.C'.4&-5'$&0#3 #-45/.0&-&-5-7&.$&-&#4#,,$-54+3S0R.,,&S%55/$-&2#CD0+5R'0SCD/%5$&''&0#32#CD02T-#4 D/$&-"#$%&'FQ&-2#-0R.C$&R&4&-./4F "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 15

16 M"#$N)A29*834$$ 5--5/4&3&/'&RR&-2-.$54&-C/?''&''.R,./0&F "#$%&'588.CR&0i$&-$&'&-3DR.4i&883$E$*'3.&(3)$6388,6$'8,''3+$I0:$&/5C'D&RR&DC&/FB#&/ 0'&$&-8.RC5,50.'&'&//5'D-R.4584-&/0&$&''&'.R&/$54h&',5-$54&-h%&R4&/$&//&DC5+/#&0#3&- %&R'5C0&,'57&R'FQ&'#,,3D/'-&0'.R5'053'R.4&$&R'54&-&$&R'5-D/$&-%&R&"#$%&'F 6/$&-7&0C-.8&0DR.C&250&-3%'%850#37T-8V-&2#CD0.,R5/R&44./4&/2-&33#'"#$%&'FA50&G 0'5-'&-%T0'&/2T-"#$%&'+#40.0'&250&&-0&R8&"#$%&'F )$&//&250&/3S35/%52#CD0,S2TR4&/$&M GF P4&J83)3$83.3)()*==3+2#-/&0'&S-0"#$%&'FY/085-&'2#-$&//&#,,458&/7T-R.44&$&R0%#0 3&/.4%&'&/^5/05''&+Y4&/$5G($&R'54&-&+R&$&-&_#4$&R0%#02#--.4&R&$&-4-D,,&F<./.3D3G(K,&-0#/&-2-5S-&'0"#$%&'^$80$&/0#37R&/?R.4588.C'&'_7T-8V-&3&$.,S2TR4&/$& R&$&-4-D,,&2#-S%#R$&&/4#$C#/'./D.'&'.5-7&.$&'F KF %8#-$5/35/8.R588.CR&,S2TR4&/$&"#$%&'+$&''&0V-R.43&$'5/C&,S%8.RC&'?,&#,,$-5435/ 8.R'5F9&/0.C'&/&-/5'D-R.48.0S053R&''5RV-$#358$&'D'2T-'&5-7&.$&'#4#-45/.0&-./4&/#4'5 %T?$&2#-$&''&.,R5/R&44./4#4588.CR./458,S2TR4&/$&"#$%&'F ZF %T-&00R.CD'+'-&/4&-$&'.CC&/T$8&/$.48.08V-&3?&5-7&.$2#-$&//&4-D,,&/F9&/0.C'&/&-S IF )$&//&250&/+0&/&0'$&0&37&-+7T-35/2SD'&8&/'D&RR&-+7-4&A9,+3)$R4-8$<$7S)3$63.$=<$ 1,.234T$4-8$&+.)3$63+-(2343)FP.#,,2#-$-&-3&/.4%&'&-'.RS./8.'&-&5/$-&3&/.4%&'&-3&$,S 5--5/4&3&/'&'582R&-&4-D//&-MW#2R&-&3&/.4%&'&-+$&002R&-&2-.8.RR.4&+$&000'T--&#325/42S- "#$%&'B#-4&_F)'.RR&44&-$&'8.C'.4S0.5'"#$%&'&-&'TCD3&/.0CC#/0&,'#4&/4R.3-&/$& "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 16

17 2#-/D2'.4RT0/./4FQ&'7T-8D-$&-&0#335/0C5RR&44&#,,'.R5'./8.'&-'&3&/.4%&'&-7T-8V-& 3&$S7.$-5'.R2./5/0.&-./4&/58"#$%&'F Q&-0#335/0&-2#-0&45'./8.'&-'&3&/.4%&'&-0C5R8V-&3&$.0&R8&D'8.CR./4&/#4'&/C/./4&/ 58%#R$&0'.$R.4&-&.$&//&250&/F HF df U,)A-')-+(3)MQ&''&&-8.C'.4U;&$&-4-D,,&/0533&/3&$5--5/4T-&/58"#$%&'^3&/.4%&'&/_ D'8.$&R0&58&C0.0'&-&/$&2#-0.C-./4&-3&/.4%&'&/%5-2#-5-7&.$0D%&RR RR.4&.3&/.4%&'&/F p/dc&-0d'8.$&r0&58&/0r.c2#-0.c-./47t-8d-$&-&0fq&//#-0c&c.-c&%5-&/&4&/2#-0.c-./4 GF 0#3&-3&$+#48.$&-&2#-3.$R&$&'0#32#-3.$R&0.$&''&0C-.8&'+0V-R.4C5,FG+K+I#4%8.RC&'?,& KF ZF W3)7-X343&6MQ&-0#335/0C5R%5&'0&-8.f&'&53^0&C5,F[#4,D/C'K#8&-_7T-$&''&C#33&,S,R500'.$R.40R.C5'R#4.0'.CC,R5/&-#4,R5/&-2#-7&0'.RR./4&-&-CR5-''.$R.4F IF %8.RC&'?,&#,,$-5435/0&-2#-0&4D/$&-"#$%&'F<&/.$&//&250&/7T-5R'C#33&,S,R500F HF "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 17

18 df ef L&(3$J),A9Y)3$,($=8&'&43)M [F F)J3-.34$6,4$63+-(2343+MQ&''&&-08V-'0&/'-5R'.$&//&250&/FQ&'S./2#-3&-&+3#'.8&-&#4S 0C5,&&.&-2#-%#R$'.R"#$%&'&-&//TCC&R#,,458&.$&//&250&/FP.8.R,S$&'0'&-C&0'&5/7&25R&S 7.7&R0C&4-D//R54&'2#-4#$%&'#4%8#-2#-$&'&-8.C'.4&-&00&/0.&R'2#-S0C5,&&.&-0C5,#4 '.R%T-.4%&''.R"#$%&'F GF 2#-S2S2#CD0,SC#33&/$&"#$%&'#4,S3&R$./4&-F KF \8&'&43)$,($&++3+$3'A=,+3)-+(MQ&''&3S,S,R5002T-0'&DC&.35.F ZF \<638.-+(3)$&7$,==.)&($,($&)J3-.3)3$A4&)43)MjS3&R$./4&-+2#-7S$&3#''54&-&#4$&R'54&-&+ IF HF L3-3$&7$*4A4Y-M>50&-',S$&5C'D&RR&'?,&/&#,,$-5435/0&-2#-0&4S'5+3S35/'50'.RR./4'.R %8.RC&'?,&D'0'?-0#3'-&/40^R.2'+f#/'5./&-&'fF_#42S7&0'.R'$&''&F df [,=83$,==.)&($,($&)J3-.3)3M;&$&-4-D,,&/7T-,S7&4?//&C#,R./4&/3&RR#3#,,$-54#4 5-7&.$&-&.0RD''&/58$&//&250&/FX-%D035R./45C'D&R'7T-$&//&C#,R./4&/2&-$.40'.RR&00&/&0' "#$%&'B#-4& )<)(C.-C&/+"D//5-E5-&7&-404'FGH+IJKGL'585/4&- )/'&-/&''MNNNF4#$%&'F/#+&(,#0'M4#$%&'O4#$%&'F/# 18

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

En liten rød bok om opphavsretten

En liten rød bok om opphavsretten Dette skal du vite ved bestilling av et fotografisk arbeid En liten rød bok om opphavsretten Fotografiet er beskyttet i åndsverkloven Unngå problemer, gjør skriftlig avtale! Definisjoner Fotografiet er

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Avtale om Tjenestekvalitet

Avtale om Tjenestekvalitet Avtale om Tjenestekvalitet (SLA) Service Level Agreement Gjeldende fra dato:... Innledning Denne avtalen definerer kvalitetsparametere for Sircon Norges produkter og støttetjenester. SLAavtalen [Service

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer