1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Innhold 1. INNLEDNING En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsplan VIRKSOMHETSOMRÅDER Bearbeidende tiltak Forebyggende tiltak Håndterende tiltak Faglig nettverksbyggende tiltak Interaktivt informasjonsarbeid Stabstiltak STAB STYRENDE ORGANER Representantskap Styret Klagerådet STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP OG BUDSJETT Resultatregnskap Noter til årsregnskapet Regnskap og budsjett Revisors beretning Vedtatt budsjett

3 1. INNLEDNING Vi har i 2013 fulgt opp ambisjonen om å styrke et sammen med andre i hvordan tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter organiserer virksomhetens ulike arbeidsområder. Det betyr at det er intensivert kontakt med og utvikling av samarbeid med aktuelle og relevante virksomheter og institusjoner. Det er også i tråd med gjeldende virksomhetsbeskrivelse sentrert virksomhetens innsats knyttet til 4 ulike tiltak; Bearbeidende tiltak. Forebyggende tiltak. Håndterende tiltak. Nettverksbyggende tiltak. Fagutvikling og formidling er gjennomgående prosesser i alle 4 tiltakene i den konkrete utforming. I 2013 har det også vært et overordnet fokus på å nå bredt ut som et diakonalt kompetansested for de frikirkelige miljøene i Norge og for bredden innen Den norske kirke. Virksomheten har en rammebevilgning som er stabil og forutsigbar, selv om den ikke er så stor som ønskelig og til tross for at vi vet at det er spenninger knyttet til at Kirkerådet med føringer fra Kirkemøte blir tilskuddsforvalter som en konsekvens av ny kirkeordning. Senhøstes 2013 i forbindelse med regjeringsskiftet, fikk Kirkelige Ressurssenter et etterlengtet økonomisk løft på statsbudsjettet. Det statlige tilskuddet blir for 2014 økt med 0,5 millioner. Med bakgrunn i økningen i den statlige rammebevilgningen er det opprettet en 50 % stilling som rådgiver for trosopplæring. Styret har med vedtak i representantskapet planlagt og gjennomført et seminar for representantskapets medlemmer og styret med fokus på fremtidig samarbeid i lys av stiftelsens vedtekter En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Staben har arbeidet med noen av målområdene i vedtatt langtidsplan Målområde «SAMMEN og PÅ TVERS av de kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge». På anmodning fra Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, har staben i samarbeid med Norges Kristne råd lagt grunnlaget for etablering av et tverrkirkelig nettverk for overgrepsfeltet. Nettverket ble etablert på et møte i Kirkens Hus 10.januar 2014 med 45 representanter tilstede fra 11 kirkesamfunn og 13 andre organisasjoner og institusjoner i tillegg til administrasjonene i Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter. Nettverket administreres av Norges Kristne Råd i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter. I samarbeid med Institutt for sjelesorg og Prestetjenesten ved Lovisenberg Diakonal sykehus har staben planlagt og gjennomført novemberkonferansen som setter et overgrepsrelatert tema på dagsorden i en praksisnær kontekst. Novemberkonferansen er en innarbeidet årlig hendelse som samler bredt blant fagpersoner og tilsatte i kirkelig og diakonal tjeneste. Målområde «Nasjonal BREDDE-satsing; Bearbeidende tiltak til utsatte i deres lokale setting». Med bakgrunn i et møte med domprostene i Norge, høst 2013 der samtlige domproster gav sin tilslutning til et samarbeid med Kirkelig Ressurssenter og lokale aktører om at det innføres årlig messe for verdighet i landets domkirker, er det opprettet arbeidsgrupper følgende steder; Stavanger, Bergen og Kristiansand med plan om gjennomføring av messe for verdighet i løpet av

4 Målområde «MANNLIGHET og UTSATTHET». Det er fremdeles høy terskel for gutter og menn å formidle seg om sin overgrepserfaring og det trengs kunnskap om og forståelse for at også gutter og menn er offer for seksualisert vold. På denne bakgrunn har staben i 2013 utviklet et konsept for en kampanje som setter søkelys på mannlighet og utsatthet og som henvender seg til kirkesamfunnene og organisasjoner innen Den norske kirke. Kampanjen er planlagt gjennomført i Målområde «OPPVEKST og SÅRBARHET» Som en videreføring av trosopplæringsprosjektene «Grenser som skaper» og «Trygge rom» utarbeidet staben søknad for nytt 3-årig utviklingsprosjekt, Sunt og Sant om seksualitet, et fokus på konfirmasjonstiden som gir kirkelige ansatte og frivillige som underviser konfirmanter kunnskapsbasert og praktisk hjelp til relevant formidling om seksualitet. Gevinsten av et slikt fokus er å forstå og forebygge sårbarhet og risiko for utsatthet i oppveksten. Søknaden ble innvilget for en 3 års periode og prosjektleder ansatt fra 1.september Målområde «FORSKNING og UTVIKLING». Staben har i dialog med styret drøftet og avklart hvordan FoU virksomhet best kan forankres og utøves i vår virksomhet. I samtaler med Institutt for diakoni og ledelse ved Diakonhjemmets Høgskole, har vi lagt et grunnlag for et samarbeid om å skrive en prosjektsøknad som sendes gjennom Sanitetskvinnene på forskningsmidler fra Exstrastiftelsen. Det er enighet å ferdigstille en søknad om midler til en Phd grad som innebefatter et studium av religiøs mestring av traumer etter seksuelle overgrep med særlig vekt på bearbeidende tiltak ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Målområde «SAMISKE miljøer og LÆSTADIANSKE menigheter». Staben har i dialog med Samisk kirkeråd, etablert kontakt og samtaler med Samisk kirkeråd s ungdomssamling for å sikre en naturlig implementering i samiske miljøer og læstadianske menigheter av nulltoleranse for forekomst av overgrep og trygge rom i trosopplæringen Årsplan 2013 Med bakgrunn i langtidsplanen for perioden er det utarbeidet en årsplan for Denne er detaljert og forplikter seg på de målområder og konkretiseringer som langtidsplanen gir, revidert budsjett for 2013 og valg/prioriteringer som er tatt etter drøftelser i tverrfaglig stab og ved kontinuerlig orientering til styret om den daglige drift. Den følgende rapportering beskriver aktiviteten som har funnet sted i 2013 innenfor de 4 tiltakene som er nevnt innledningsvis. 1.Bearbeidende tiltak. 2.Forebyggende tiltak. 3.Håndterende tiltak. 4.Nettverksbyggende tiltak. Fagutvikling og formidling er gjennomgående prosesser i alle 4 tiltakene i den konkrete utforming. 3

5 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER 2.1 Bearbeidende tiltak Det legges til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer, i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og for begge kjønn og kjønnsdelt: Helligtrekongersfest. 24 bruker deltok sammen med stab og frivillige. Gudstjenester i Lovisenberg kirke: Halvårlige gudstjenester i samarbeid mellom Ressurssenteret, Diakonissehuset og Lovisenberg menighet. 30 brukere tilstede Middag/kveldsbønn. måltidsfellesskap med påfølgende gudstjenestefellesskap. 8 ganger med 8-12 brukere pr. gang. Brukermøter. Brukermøte hvert semester videreført fra 2012 Temalunsj med middagsbønn Middagsbønn etterfulgt av måltidsfelleskap og en ledet samtale om et bestemt tema. 9 ganger med 5-7 brukere pr. gang Tekstverksted. Forbereder kveldsbønn og gudstjenester. 9 ganger med 2-4 deltakere pr. gang. Rekreasjonsuke i samarbeid med Institutt for sjelesorg Landsdekkende tilbud til kvinner og menn, kun kvinner deltok. 10 deltakere, primært rekruttert via Ressurssenterets nettverk Kurshelg for utsatte menn er et årlig tilbud med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Samarbeid med Senter for Seksuelt Misbrukte Menn. 21 deltakere. Støttesamtaler i form av individuelle samtaler over en kortere periode. Målet er å bidra med faglig innsikt til støtte for den enkeltes prosess. Bistandssamtaler individuelt samtaletilbud om overgrepserfaring med tanke på mulighet av å melde sak til en ansvarlig kirkelig instans. Diagram 1 Totalt antall individuelle samtaler fordelt på kjønn Totalt antall samtaler Kvinner Menn

6 Henvendelser på telefon, SMS og e-post. Telefonhenvendelsene kommer i stor grad fra kvinner, men økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Samtalene rekrutterer til individuelt samtaletilbud. I tillegg omfatter henvendelsene veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsen i stor grad håndtering av en konkret sak eller situasjon. Diagram 2: Henvendelser Regional satsing Møte med samarbeidspartnere i Trondheim knyttet Messe for verdighet. Staben var representert på møte, seminar og messe i januar. Møter avholdt i Stavanger med samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring av messe for verdighet i Stavanger domkirke i Det er etablert kontakt i Bergen og Kristiansand for gjennomføring av messe for verdighet i Oppsummering: Enkeltsamtaler med kvinner og menn og det totale antall henvendelser har samme volum. Det er viktig at staben er i gang med konkret samarbeid om regional satsing. 2.2 Forebyggende tiltak Gjennom fagutvikling og formidling av kunnskap, bidrar Kirkelig Ressurssenter til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. I tillegg til å øke kompetansen for å avdekke risikosituasjoner for menneskers sårbarhet, bidrar vi til større åpenhet om overgrep, som forhåpentligvis bidrar til en reduksjon. Bl a gjennom øvelsesverksteder bidrar Ressurssenteret til økt kompetanse i å avdekke risikosituasjoner for menneskers sårbarhet og til utrustning i møte med konkrete situasjoner der overgrep har skjedd. 5

7 Kurs avholdt i 2014 Nedre Romerike prosti. 25 deltakere Bærum kirkelige fellesråd. 20 deltakere Ungdomskafeen Q i Oslo Domkirke 9 deltakere Stiftsdager i Nord-Hålogaland bispedømme. 150 deltakere Samisk kirkeråd, ungdomssamling temakveld. 11 deltakere Veien til prestetjenesten, studenter tilhørende biskopene i Oslo, Hamar, Borg og Tunsberg. 30 deltakere Trosopplæringskonferansen: Seminar, Sunt og sant om seksualitet. 200 deltakere Diakonhjemmet - masterutdanning i diakoni 25 deltakere Diagram 3: Kursdeltakere Antall deltakere Diagram 4: Kurs fordelt på ulike kirker og institusjoner

8 To bøker viktig på hver sin måte. «Trygge rom», Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. En fag/ressursbok som er blitt til i et samarbeid mellom Det teologiske menighetsfakultet og Kirkelig Ressurssenter med Leif Gunnar Engedal, B. Lennart Persson og Elisabeth Torp som redaktører. Boken er det avsluttende bidrag i Kirkelig Ressurssenter sitt 3-årige fullskalatrosopplæringsprosjekt: utvikling og formidling av kunnskap om utsatthet og sårbarhet. Redaktørene har utviklet Trygge rom til en helhetlig bok som består av enkeltstående artikler skrevet 19 fagpersoner innen ulike felt. Trygge rom er pensumrelatert for utdanningsløpene for trosopplærere i tillegg til å være en fag- og ressursbok for praksisfeltet. Verbum forlag har stått for utgivelsen og boka ble lansert på trosopplæringskonferansen i november Ved utgangen av året er det solgt 200 eksemplarer. I tillegg er bøker sendt som frieksemplar for omtale og promotering. «Det som ikke skulle skje». En dokumentar om håndtering av overgrepssaker i kirkelige miljøer. Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har invitert Kirkelig Ressurssenter inn i et samarbeid om en dokumentarbok som setter søkelys på enkeltmenneskers erfaring av overgrep i en kirkelig sammenheng. I løpet av 2013 er personlige fortellinger nedtegnet. Det er gjort intervju med ressurspersoner og representanter for kirkelig lederskap som har stått sentralt i håndtering av kirkelige overgrepssaker i tiden etter opprettelsen av Kirkelig Ressurssenter i Boken har forventet utgivelse rundt årsskiftet Ressurs- og metodeboken «Grenser som skaper», med Elisabeth Torp og Gaute Brækken som redaktører har i perioden solgt totalt 900 bøker (195 bøker i 2013) av et opplag på Metodedelen i boka er fra høsten 2013 tilgjengelig i Kirkerådets Ressursbank for trosopplæring. Oppsummering: Staben har konsentrert innsatsen på langsgående prosesser med 2 ulike bøker. Det har gitt mindre tid til konkrete undervisningsoppdrag. 2.3 Håndterende tiltak Staben ved Kirkelig Ressurssenter tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Vi tilbyr også bistand i håndteringen av overgrepssaker i kirkelig sammenheng, herunder veiledning/ledsagelse/støtte til enkeltmennesker, rådgivning til den kirkelige sammenheng i håndteringsprosesser og evaluering etter at en håndteringsprosess er avsluttet. Det gis også veiledning og rådgivning knyttet til kirkesamfunnenes og virksomhetenes planarbeid /utarbeidelse av retningslinjer/ utredninger. Staben har gjennom året systematisk gjennomgått eksiterende beredskapsplaner i de enkelte kirkesamfunnene og i organisasjoner/enheter innenfor Den norske kirke med tanke på å utarbeide en mal for utarbeiding av beredskaps- og håndteringsplaner. 7

9 Diagram 5: Veiledning av enkeltansatte og frivillige ved ulike kontaktpunkter Oppsummering: Kirkelig Ressurssenter har bred kontakt med ulike miljøer og ansvarlige personer som etterspør generell bakgrunnskunnskap og konkret veiledning.. Nedgang fra 2012 til 2013 skyldes delvis mindre tilgjengelig ressurser i staben og kan også ha sammenheng med rutiner knyttet til registrering. 2.4 Faglig nettverksbyggende tiltak Kirkelig Ressurssenter har plass i Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO) og bidrar aktivt i utvikling i realisering av rådets ulike oppgaver som pådriverorgan for overgrepsfeltet kirken. Kirkelig Ressurssenter samarbeider med Norges Kristne Råd i administrering av det nyopprettede tverrkirkelige nettverk for overgrepsfeltet. Nettverket har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. Kirkelig Ressurssenter drifter Kontaktpersonordningen for Den norske kirke, som består av 15 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). I 2013 er ordningen evaluert og anbefalt videreført for en ny 3 års periode. Parallelt skal det avklares om annen lokal beredskap er mer hensiktsmessig i lys av ny kirkeordning. Kirkelig Ressurssenter har inngått en intensjonsavtale med Institutt for sjelesorg rundt to samarbeidstiltak: novemberkonferansen der kirkelige medarbeider er målgruppen og rekreasjonsuke der voksne kvinner og menn med overgrepserfaring er målgruppen. Staben har i 2013 driftet referansegruppen for Adam. Den består av 2 representanter fra kirkesamfunn med medlemskap i Norges Kristne Råd, en biskop og en prest i Den norske kirke, representant fra Kirkens Bymisjon/Kirkens SOS og fra Reform Ressurssenter for menn. Referansegruppen har i 2013 hatt fokus på å tematisere overgrep mot gutter og menn i de 8

10 kirkelige fagmiljøene og behov for satsning på regionale tilbud, med særlig fokus på hva som er utløsende faktor for at menn benytter seg av tilbudene. Staben har i 2013 driftet referansegruppe for trosopplæringsprosjektet, Sunt og Sant om seksualitet. Referansegruppen er nasjonal og har bestått av kirkelige medarbeidere med breddeerfaring og kompetanse på ungdom/konfirmasjon. Den norske kirke ved biskop og styreleder for Kirkelig Ressurssenter, Solveig Fiske, er sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening, JURK Juridisk rådgivning for kvinner, Islamsk råd, Krisesentersekretariatet, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Reform, Ressurssenter for menn og Pensjonistforbundet i styringsgruppen for den nasjonale Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER. Staben har deltatt i undergrupper som har forberedt ulike innspill og tiltak i regi av Rød knapp. Justis- og beredskapsdepartementet har invitert til nettverksmøter og seminar i arbeidet med handlingsplan om vold i nære relasjoner, der staben har vært representert Kirkelig Ressurssenter sitter i en nettverksgruppe etter initiativ fra Høgskolen Diakonova som fokuserer på kirkens ansvar overfor vold mot barn. Novemberkonferansen, «Å romme det uutholdelige» arrangert i samarbeid med Institutt for sjelesorg og prestetjenesten ved Lovisenberg diakonale sykehus. 1 møte over 2 dager og 143 deltakere Fagdag for kontaktpersonnettverket.11 kontaktpersoner tilstede. Møter i Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet i Kirkerådet 5 møter og 10 tilstede hver gang Domprostmøtet, for lansering av og oppfordring til regional satsing, Messe for verdighet i landets domkirker 1 møte og 11 domproster tilstede. Møte med SBU samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Den norske kirke 1 møte og 15 representanter tilstede. Møte med ledersamlingen i Fellesstiftelsen for seksuelle overgrep (FMSO) 1 møte og 30 ansatte. Besøk av staben ved Senter Mot Seksuelle Overgrep i Tromsø. 1 møte og 5 personer Besøk av medarbeidere fra One Body-programmet som Norges Kristne Råd har sammen med 11 Kirkeråd i det sørlige Afrika. 1 møte og 5 personer. Samarbeid med støttesentrene om planlegging og gjennomføring av en årlig nasjonal mannshelg, 4 møter. Møte i ADAM s referansegruppe 1 møte og 9 tilstede. Diverse konferanser, kronikker, markeringer i regi av Rød knapp kampanjen, herunder utdeling av til sammen 500 rød knapp-pins til ulike kirkelige aktører. Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med handlingsplan om vold i nære relasjoner. Deltatt i 2 møter og 1 seminar. Høgskolen Diakonova om kirkens ansvar overfor vold mot barn. Deltatt i 2 møter. Nettverksmøter i prosjektarbeidet knyttet til Trosopplæringsprosjektet Sunt og sant om seksualitet: Bjørgvin bispedømmekontor, Stavanger bispedømmekontor, Misjonshøgskolen, Menighetsfakultetet UKT. Kirkelig Utdanningssenter i Nord og Utvalg for ungdomsspørsmål i Den norske kirke. Tilsammen 6 møter med 25 medarbeidere. Redaksjonsmøter for de to bøkene Trygge rom og Det som ikke skulle skje 15 møter. 9

11 Staben tilstede med stand på Diakoniens dag, Diakonikonferansen og Trosopplæringskonferansen. 3 dager Oppsummering: De ulike tiltakene gjennom året synliggjør at Kirkelige Ressurssenter har et aktivt og bredt nettverk og nedslagsfelt. Særlig Novemberkonferansen er et samarbeidstiltak med stor faglig verdi og som betyr mye som et nettverksbyggende tiltak. 2.5 Interaktivt informasjonsarbeid Ressurssenterets hjemmeside har i 2013 gjennomgått en betydelig oppgradering og inneholder nå aktuell informasjon og ressurser til bruk i overgrepsfeltet. Også Ressurssenterets facebookside brukes jevnlig for invitasjon og informasjon om aktuelle hendelser og tiltak. Oppsummering; Vi får stadig tilbakemeldinger på at hjemmesiden blir brukt, som informasjons- og ressurs nettside. 2.6 Stabstiltak Tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter bestod i 2013 av 4 personer (5 personer fra 1.9) og ved utgangen av året utgjorde hadde Ressurssenterets fast ansatte 4,05 årsverk. Staben har oppmerksomhet på at det å være en liten stab er sårbart. Samtlige stabsmedlemmer har profesjonsveiledning og 2 er inne i løp med en mastergrad innen sitt fagfelt. Dette vurderes også som en styrke for virksomheten og er et godt tilbud til den enkelte ansatte.. Stabsveiledning knyttet til bearbeidende virksomhet, totalt 8 x a 2 timer Stabsveiledning knyttet til den håndterende virksomhet, totalt 4 x a 3 timer Stabsdager, med fokus på fagutvikling og samarbeid. 3 dager Oppsummering; Den fleksibilitet og det engasjement som den enkelte stabsmedarbeider yter, gjør at virksomheten har en stab som samarbeider godt og leverer relevant i forhold til oppdrag og målgruppe. Det er et gode for en liten stab at det satses på kompetanseheving og fagutvikling for den enkelte ansatte. 3. STAB Elisabeth Torp prest/daglig leder 100 % stilling Solveig Nielsen administrasjonskonsulent 80 % stilling Anne Marie Østhus diakonifaglig rådgiver 75 % stilling Lennart Persson prest/fagperson 100 % stilling Gaute Brækken prosjektleder trosopplæring 80 % stilling (fra 0109) Magnus Andreas Våge, engasjement konsulent 40 % stilling 10

12 Ingunn Holbæk og Kari Halstensen, stabsveiledere Dina Willemse, administrativ medarbeider Abelone Torp og Sofie Ruud Jacobsen, rengjøringsmedarbeidere 4. STYRENDE ORGANER 4.1. Representantskap Fra Norges KFUK-KFUM: Adelheid Firing Hvambsal Sunniva Gylver Øystein Magelssen (vararepresentant) Fra Diakonissehuset Lovisenberg: Vidar Haukeland Marianne Uri Øverland Berit Hovland (vararepresentant) Fra Kirkerådet: Dagrunn Eriksen (nestleder) Kari Gran Bøe Ingunn Rinde (vararepresentant) Fra Norges Kristne Råd: Arnfinn Løyning (leder) Karin Thompson Knut Refsdal (vararepresentant) 4.2. Styret Solveig Fiske (styreleder) Bjørn Soknes (nestleder) Terje Aadne Anne Dalen Lars Lien Tormod Kleiven (1.varamedlem) Ingeborg Holberg (2.varamedlem) Fra administrasjonen: Elisabeth Torp (daglig leder) 4.3. Klagerådet Bjørn Hareide Bente Heibø Modalsli Elsbet Pilskog 11

13 5. STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig stiftelse som har til formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep. Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har både kvinner og menn med overgrepserfaring og ansatte og frivillige i kirkelige sammenhenger i sin målgruppe. Kirkens Ressurssenter er et diakonalt kompetansested med et todelt mål; gi hjelp til å bearbeide volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Kirkens Ressurssenter er økumenisk og forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives som et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM, Diakonissehuset Lovisenberg, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Virksomheten drives i Lovisenberggt.15A, 0456 Oslo. Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2013, og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Den likvide beholdning pr er på kr Sum egenkapital er på kr Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsens virksomhet. Ved utgangen av 2013 var det 6 ansatte (= 4,05 årsverk) i virksomheten (heltid/deltid), herav 3 menn. Av styrets medlemmer på 5 er 2 kvinner. Både daglig leder og styrets leder er kvinner. Totalt sykefravær i 2013 er på 1,42 %, som er korttidsfravær. Ikke fravær > 16 dager. Dette er lavere enn for Det har ikke skjedd skader/ulykker på arbeidsplassen i Virksomhetens ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak og har heller ikke funnet det påkrevet å planlegge iverksatt slike. Arbeidsmiljøet er godt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 12

14 13

15 6. REGNSKAP OG BUDSJETT 6.1 Resultatregnskap

16 6.2 Noter til årsregnskapet NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Gaver og tilskudd inntektsføres når de er opptjent/bevilget. Note 1 Tilskudd Tilskudd fra Kirkerådet: Statsstøtte Opplysningsvesenets fond (OVF) Trosopplæringsmidler

17 Tilskudd fra bispedømmerådene (OVF) Tilskudd fra Norges Kristne Råd Tilskudd fra andre Sum Note 2 Lønnskostnader mv Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger mv Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum De ansatte er med i pensjonsordning i Statens Pensjonkasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønn til daglig leder i år 2013: kr ,- Pensjonskostnad daglig leder kr , Gjennomsnittlig antall årsverk faste 3,60 3,55 Revisjonshonorar ordinær revisjon ( Beløpet er inklusive mva ) Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte og styremedlemmer. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Note 3 Kasse, bank og postgiro I beløpet inngår de ansattes skattetrekksmidler med Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital Årets endring: Fra årets resultat Annen egenkapital

18 6.3 Regnskap og budsjett

19 18

20 19

21 6.4 Revisors beretning

22 21

23 6.5 Vedtatt budsjett 2014 Konto DRIFTSINNTEKTER Revidert budsj Konsulenthor/delt. Kurs Egenandeler Fagbøker - salg Sum SALG AV TJENESTER Kirkerådet/ Statsstøtte Sum FASTE TILSKUDD EIERE Bispedømmerådene Org. / Norges Kristne Råd Kirkeoffer Sum TILSK.FRA KIRKE/KR. ORG Offentlige Kirkelige Tilskudd andre 0 Sum ANDR. TILSK. ETTER SØKN Diverse inntekter Ref, for utlegg SUM SUM DRIFTSINNTEKTER Fast regulativlønn Opptjente feriepenger Honorarer over lønn Ekstrahjelp Premie gruppeliv Arbeidsgiveravgift av lønn Arb.g.avg. av feriepenger Arbeidsgiveravgift av pensjon Kollektiv pensjonspremie Refusjon sykepenger Gaver til ansatte 5920 Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALUTGIFTER Konto Revidert budsj Husleie Renhold SUM UTGIFTER LOKALER Edb- servicekontrakter Ansk. Inventar og utstyr SUM KONTORUTSTYR Revisjonshonorar Regnskapstjenester Hon ikke opg.pl

24 SUM HONORARER Kontorrekvisita Bøker, CD og tidsskrift Fagutvikling ansatte Telefon Porto SUM UTGIFTER KONTOR Bilgodtgjørelse Reiseutgifter ansatte Transportutg. taxi, bomp. Div Diettgodtgj. Avg/oppg pliktig Diett/ overnatting Diverse utg SUM UTGIFTER REISE Utgifter vedr. styremøte APO kont. - kontingent arg.g.org Bankgebyr SUM UTGIFTER Konto Revidert budsj Forbruksmatr. Husholdn Kompetanseutviklingstiltak Møte/nettverkstiltak Oppmerksomhet / gaver - ikke ansatte Andre aktivitetsutg SUM ANDRE UTGIFTER Informasjonsmatr o.a.trykksaker Annonser Forsikringer SUM UTGIFTER REKLAME SUM ANDRE DRIFTSKOSTN SUM TOTALE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSRESULTAT Renteinntekter xxx Finansutgifter 0 SUM FINANSRESULTAT SUM RESULTAT Vedtak i styremøte 9. april 2014, sak 7: «Budsjettert underskudd driftsåret 2014 dekkes inn av opparbeidet egenkapital». Budsjettkontonumre er endret som følge av overgang til nytt regnskapssystem. Derfor er ikke opprinnelig budsjett 2014 og budsjett 2013 satt inn revidert budsjett. 23

25 24

Årsmelding og årsregnskap 2012

Årsmelding og årsregnskap 2012 Årsmelding og årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2012... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1. En langsgående prosess... 3 1.2. Arbeidsplan... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER...

Detaljer

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 Innhold Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 3.1 Terapi og sjelesorg... 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler

Detaljer

KR 24/15 Oslo, juni 2015

KR 24/15 Oslo, juni 2015 DE DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk Referanser: KR 63/14, KR 36/13 KR 24/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Saksdokumenter: KR 24.1/15 Årsregnskap 2014 KR 24.2/15 Årsrapport 2014 Finansiering

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3 1. GENERELT OM 2011 3 2. INNLEDNING 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET 3 3.1 Terapi og sjelesorg 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn 3 3.1.2 Fokusert

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Det som ikke skulle skje

Det som ikke skulle skje Gunnar Ringheim Det som ikke skulle skje Fortellinger om overgrep En dokumentar om hvordan Kirken håndterer seksuelle overgrep blant sine egne Et nødvendig kirkelig ståsted Forord av Elisabeth Torp, leder

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser.

Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. Invitasjon med program og påmelding: Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. De siste 15 årene har det i kristne kirker og organisasjoner

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft DEN NORSKE KIRKE KR 06/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 29.-30. januar 2015 Referanser: KM 4/07, KM 5/08, KM 4/12, KM 12/13 Saksdokumenter: KR 06.1/15 Klimamelding for Den norske

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Årsrapportering 2016

Årsrapportering 2016 Årsrapportering 2016 2016 har stått i historiens tegn - Kirkelig Ressurssenter Vår aktivitet er forankret i Ressurssenterets formål: å virkeliggjøre kirkesamfunnenes diakonale oppdrag i møte med mennesker

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Den norske kirke må selv fastsette nærmere mål for virksomheten jf. pkt 2.1 (i vedlegget).

Den norske kirke må selv fastsette nærmere mål for virksomheten jf. pkt 2.1 (i vedlegget). DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Alle bispedømmeråd Dato: 14.03.2017 Vår ref: 17/01600-3 hh454 Deres ref: Tilskuddsbrev 2017 Vi viser til foreløpig tildelingsbrev fra Kirkerådet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport 2016 Veien til Prestetjeneste (VTP)

Årsrapport 2016 Veien til Prestetjeneste (VTP) Veien til Prestetjeneste (VTP) 1. Innledning Veien til prestetjeneste (VTP) er et praktisk-kirkelig innføringsprogram for teologistudenter og andre som vurderer å bli prest i Den norske kirke. Programmet

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen Den norske Eurytmihøyskole ORG.NR: 974986841. Innhold: Styrets beretning Resultat Balanse Noter.

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen Den norske Eurytmihøyskole ORG.NR: 974986841. Innhold: Styrets beretning Resultat Balanse Noter. ' ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen Den norske Eurytmihøyskole ORG.NR: 974986841 Innhold: Styrets beretning Resultat Balanse Noter.Revisjonsberetning \. ÅRSRAPPORT 201 1 STIFTELSEN "DEN NORSKE EURYfMIHØYSKOLEN".

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf DEN NORSKE KIRKE KR 28/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Den norske kirke Budsjettrapport: SørHålogaland: Konsekvensjustert budsjett 3001100 Bispedømmerådet 1.5330 Honorarer 1.6551 Datautstyr 1.7420 Gave, fradragsberettiget 182 000 146 000 14 000 12 000 0 10

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

TAX JUSTICE NETWORK - NORGE 0165 OSLO

TAX JUSTICE NETWORK - NORGE 0165 OSLO Årsregnskap for 2015 0165 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Calculare Regnskap AS Inkognitogata 37 0256 OSLO Org.nr. 895627542 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer