1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Innhold 1. INNLEDNING En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsplan VIRKSOMHETSOMRÅDER Bearbeidende tiltak Forebyggende tiltak Håndterende tiltak Faglig nettverksbyggende tiltak Interaktivt informasjonsarbeid Stabstiltak STAB STYRENDE ORGANER Representantskap Styret Klagerådet STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP OG BUDSJETT Resultatregnskap Noter til årsregnskapet Regnskap og budsjett Revisors beretning Vedtatt budsjett

3 1. INNLEDNING Vi har i 2013 fulgt opp ambisjonen om å styrke et sammen med andre i hvordan tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter organiserer virksomhetens ulike arbeidsområder. Det betyr at det er intensivert kontakt med og utvikling av samarbeid med aktuelle og relevante virksomheter og institusjoner. Det er også i tråd med gjeldende virksomhetsbeskrivelse sentrert virksomhetens innsats knyttet til 4 ulike tiltak; Bearbeidende tiltak. Forebyggende tiltak. Håndterende tiltak. Nettverksbyggende tiltak. Fagutvikling og formidling er gjennomgående prosesser i alle 4 tiltakene i den konkrete utforming. I 2013 har det også vært et overordnet fokus på å nå bredt ut som et diakonalt kompetansested for de frikirkelige miljøene i Norge og for bredden innen Den norske kirke. Virksomheten har en rammebevilgning som er stabil og forutsigbar, selv om den ikke er så stor som ønskelig og til tross for at vi vet at det er spenninger knyttet til at Kirkerådet med føringer fra Kirkemøte blir tilskuddsforvalter som en konsekvens av ny kirkeordning. Senhøstes 2013 i forbindelse med regjeringsskiftet, fikk Kirkelige Ressurssenter et etterlengtet økonomisk løft på statsbudsjettet. Det statlige tilskuddet blir for 2014 økt med 0,5 millioner. Med bakgrunn i økningen i den statlige rammebevilgningen er det opprettet en 50 % stilling som rådgiver for trosopplæring. Styret har med vedtak i representantskapet planlagt og gjennomført et seminar for representantskapets medlemmer og styret med fokus på fremtidig samarbeid i lys av stiftelsens vedtekter En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Staben har arbeidet med noen av målområdene i vedtatt langtidsplan Målområde «SAMMEN og PÅ TVERS av de kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge». På anmodning fra Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, har staben i samarbeid med Norges Kristne råd lagt grunnlaget for etablering av et tverrkirkelig nettverk for overgrepsfeltet. Nettverket ble etablert på et møte i Kirkens Hus 10.januar 2014 med 45 representanter tilstede fra 11 kirkesamfunn og 13 andre organisasjoner og institusjoner i tillegg til administrasjonene i Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter. Nettverket administreres av Norges Kristne Råd i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter. I samarbeid med Institutt for sjelesorg og Prestetjenesten ved Lovisenberg Diakonal sykehus har staben planlagt og gjennomført novemberkonferansen som setter et overgrepsrelatert tema på dagsorden i en praksisnær kontekst. Novemberkonferansen er en innarbeidet årlig hendelse som samler bredt blant fagpersoner og tilsatte i kirkelig og diakonal tjeneste. Målområde «Nasjonal BREDDE-satsing; Bearbeidende tiltak til utsatte i deres lokale setting». Med bakgrunn i et møte med domprostene i Norge, høst 2013 der samtlige domproster gav sin tilslutning til et samarbeid med Kirkelig Ressurssenter og lokale aktører om at det innføres årlig messe for verdighet i landets domkirker, er det opprettet arbeidsgrupper følgende steder; Stavanger, Bergen og Kristiansand med plan om gjennomføring av messe for verdighet i løpet av

4 Målområde «MANNLIGHET og UTSATTHET». Det er fremdeles høy terskel for gutter og menn å formidle seg om sin overgrepserfaring og det trengs kunnskap om og forståelse for at også gutter og menn er offer for seksualisert vold. På denne bakgrunn har staben i 2013 utviklet et konsept for en kampanje som setter søkelys på mannlighet og utsatthet og som henvender seg til kirkesamfunnene og organisasjoner innen Den norske kirke. Kampanjen er planlagt gjennomført i Målområde «OPPVEKST og SÅRBARHET» Som en videreføring av trosopplæringsprosjektene «Grenser som skaper» og «Trygge rom» utarbeidet staben søknad for nytt 3-årig utviklingsprosjekt, Sunt og Sant om seksualitet, et fokus på konfirmasjonstiden som gir kirkelige ansatte og frivillige som underviser konfirmanter kunnskapsbasert og praktisk hjelp til relevant formidling om seksualitet. Gevinsten av et slikt fokus er å forstå og forebygge sårbarhet og risiko for utsatthet i oppveksten. Søknaden ble innvilget for en 3 års periode og prosjektleder ansatt fra 1.september Målområde «FORSKNING og UTVIKLING». Staben har i dialog med styret drøftet og avklart hvordan FoU virksomhet best kan forankres og utøves i vår virksomhet. I samtaler med Institutt for diakoni og ledelse ved Diakonhjemmets Høgskole, har vi lagt et grunnlag for et samarbeid om å skrive en prosjektsøknad som sendes gjennom Sanitetskvinnene på forskningsmidler fra Exstrastiftelsen. Det er enighet å ferdigstille en søknad om midler til en Phd grad som innebefatter et studium av religiøs mestring av traumer etter seksuelle overgrep med særlig vekt på bearbeidende tiltak ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Målområde «SAMISKE miljøer og LÆSTADIANSKE menigheter». Staben har i dialog med Samisk kirkeråd, etablert kontakt og samtaler med Samisk kirkeråd s ungdomssamling for å sikre en naturlig implementering i samiske miljøer og læstadianske menigheter av nulltoleranse for forekomst av overgrep og trygge rom i trosopplæringen Årsplan 2013 Med bakgrunn i langtidsplanen for perioden er det utarbeidet en årsplan for Denne er detaljert og forplikter seg på de målområder og konkretiseringer som langtidsplanen gir, revidert budsjett for 2013 og valg/prioriteringer som er tatt etter drøftelser i tverrfaglig stab og ved kontinuerlig orientering til styret om den daglige drift. Den følgende rapportering beskriver aktiviteten som har funnet sted i 2013 innenfor de 4 tiltakene som er nevnt innledningsvis. 1.Bearbeidende tiltak. 2.Forebyggende tiltak. 3.Håndterende tiltak. 4.Nettverksbyggende tiltak. Fagutvikling og formidling er gjennomgående prosesser i alle 4 tiltakene i den konkrete utforming. 3

5 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER 2.1 Bearbeidende tiltak Det legges til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer, i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og for begge kjønn og kjønnsdelt: Helligtrekongersfest. 24 bruker deltok sammen med stab og frivillige. Gudstjenester i Lovisenberg kirke: Halvårlige gudstjenester i samarbeid mellom Ressurssenteret, Diakonissehuset og Lovisenberg menighet. 30 brukere tilstede Middag/kveldsbønn. måltidsfellesskap med påfølgende gudstjenestefellesskap. 8 ganger med 8-12 brukere pr. gang. Brukermøter. Brukermøte hvert semester videreført fra 2012 Temalunsj med middagsbønn Middagsbønn etterfulgt av måltidsfelleskap og en ledet samtale om et bestemt tema. 9 ganger med 5-7 brukere pr. gang Tekstverksted. Forbereder kveldsbønn og gudstjenester. 9 ganger med 2-4 deltakere pr. gang. Rekreasjonsuke i samarbeid med Institutt for sjelesorg Landsdekkende tilbud til kvinner og menn, kun kvinner deltok. 10 deltakere, primært rekruttert via Ressurssenterets nettverk Kurshelg for utsatte menn er et årlig tilbud med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Samarbeid med Senter for Seksuelt Misbrukte Menn. 21 deltakere. Støttesamtaler i form av individuelle samtaler over en kortere periode. Målet er å bidra med faglig innsikt til støtte for den enkeltes prosess. Bistandssamtaler individuelt samtaletilbud om overgrepserfaring med tanke på mulighet av å melde sak til en ansvarlig kirkelig instans. Diagram 1 Totalt antall individuelle samtaler fordelt på kjønn Totalt antall samtaler Kvinner Menn

6 Henvendelser på telefon, SMS og e-post. Telefonhenvendelsene kommer i stor grad fra kvinner, men økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Samtalene rekrutterer til individuelt samtaletilbud. I tillegg omfatter henvendelsene veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsen i stor grad håndtering av en konkret sak eller situasjon. Diagram 2: Henvendelser Regional satsing Møte med samarbeidspartnere i Trondheim knyttet Messe for verdighet. Staben var representert på møte, seminar og messe i januar. Møter avholdt i Stavanger med samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring av messe for verdighet i Stavanger domkirke i Det er etablert kontakt i Bergen og Kristiansand for gjennomføring av messe for verdighet i Oppsummering: Enkeltsamtaler med kvinner og menn og det totale antall henvendelser har samme volum. Det er viktig at staben er i gang med konkret samarbeid om regional satsing. 2.2 Forebyggende tiltak Gjennom fagutvikling og formidling av kunnskap, bidrar Kirkelig Ressurssenter til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. I tillegg til å øke kompetansen for å avdekke risikosituasjoner for menneskers sårbarhet, bidrar vi til større åpenhet om overgrep, som forhåpentligvis bidrar til en reduksjon. Bl a gjennom øvelsesverksteder bidrar Ressurssenteret til økt kompetanse i å avdekke risikosituasjoner for menneskers sårbarhet og til utrustning i møte med konkrete situasjoner der overgrep har skjedd. 5

7 Kurs avholdt i 2014 Nedre Romerike prosti. 25 deltakere Bærum kirkelige fellesråd. 20 deltakere Ungdomskafeen Q i Oslo Domkirke 9 deltakere Stiftsdager i Nord-Hålogaland bispedømme. 150 deltakere Samisk kirkeråd, ungdomssamling temakveld. 11 deltakere Veien til prestetjenesten, studenter tilhørende biskopene i Oslo, Hamar, Borg og Tunsberg. 30 deltakere Trosopplæringskonferansen: Seminar, Sunt og sant om seksualitet. 200 deltakere Diakonhjemmet - masterutdanning i diakoni 25 deltakere Diagram 3: Kursdeltakere Antall deltakere Diagram 4: Kurs fordelt på ulike kirker og institusjoner

8 To bøker viktig på hver sin måte. «Trygge rom», Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. En fag/ressursbok som er blitt til i et samarbeid mellom Det teologiske menighetsfakultet og Kirkelig Ressurssenter med Leif Gunnar Engedal, B. Lennart Persson og Elisabeth Torp som redaktører. Boken er det avsluttende bidrag i Kirkelig Ressurssenter sitt 3-årige fullskalatrosopplæringsprosjekt: utvikling og formidling av kunnskap om utsatthet og sårbarhet. Redaktørene har utviklet Trygge rom til en helhetlig bok som består av enkeltstående artikler skrevet 19 fagpersoner innen ulike felt. Trygge rom er pensumrelatert for utdanningsløpene for trosopplærere i tillegg til å være en fag- og ressursbok for praksisfeltet. Verbum forlag har stått for utgivelsen og boka ble lansert på trosopplæringskonferansen i november Ved utgangen av året er det solgt 200 eksemplarer. I tillegg er bøker sendt som frieksemplar for omtale og promotering. «Det som ikke skulle skje». En dokumentar om håndtering av overgrepssaker i kirkelige miljøer. Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har invitert Kirkelig Ressurssenter inn i et samarbeid om en dokumentarbok som setter søkelys på enkeltmenneskers erfaring av overgrep i en kirkelig sammenheng. I løpet av 2013 er personlige fortellinger nedtegnet. Det er gjort intervju med ressurspersoner og representanter for kirkelig lederskap som har stått sentralt i håndtering av kirkelige overgrepssaker i tiden etter opprettelsen av Kirkelig Ressurssenter i Boken har forventet utgivelse rundt årsskiftet Ressurs- og metodeboken «Grenser som skaper», med Elisabeth Torp og Gaute Brækken som redaktører har i perioden solgt totalt 900 bøker (195 bøker i 2013) av et opplag på Metodedelen i boka er fra høsten 2013 tilgjengelig i Kirkerådets Ressursbank for trosopplæring. Oppsummering: Staben har konsentrert innsatsen på langsgående prosesser med 2 ulike bøker. Det har gitt mindre tid til konkrete undervisningsoppdrag. 2.3 Håndterende tiltak Staben ved Kirkelig Ressurssenter tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Vi tilbyr også bistand i håndteringen av overgrepssaker i kirkelig sammenheng, herunder veiledning/ledsagelse/støtte til enkeltmennesker, rådgivning til den kirkelige sammenheng i håndteringsprosesser og evaluering etter at en håndteringsprosess er avsluttet. Det gis også veiledning og rådgivning knyttet til kirkesamfunnenes og virksomhetenes planarbeid /utarbeidelse av retningslinjer/ utredninger. Staben har gjennom året systematisk gjennomgått eksiterende beredskapsplaner i de enkelte kirkesamfunnene og i organisasjoner/enheter innenfor Den norske kirke med tanke på å utarbeide en mal for utarbeiding av beredskaps- og håndteringsplaner. 7

9 Diagram 5: Veiledning av enkeltansatte og frivillige ved ulike kontaktpunkter Oppsummering: Kirkelig Ressurssenter har bred kontakt med ulike miljøer og ansvarlige personer som etterspør generell bakgrunnskunnskap og konkret veiledning.. Nedgang fra 2012 til 2013 skyldes delvis mindre tilgjengelig ressurser i staben og kan også ha sammenheng med rutiner knyttet til registrering. 2.4 Faglig nettverksbyggende tiltak Kirkelig Ressurssenter har plass i Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO) og bidrar aktivt i utvikling i realisering av rådets ulike oppgaver som pådriverorgan for overgrepsfeltet kirken. Kirkelig Ressurssenter samarbeider med Norges Kristne Råd i administrering av det nyopprettede tverrkirkelige nettverk for overgrepsfeltet. Nettverket har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. Kirkelig Ressurssenter drifter Kontaktpersonordningen for Den norske kirke, som består av 15 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). I 2013 er ordningen evaluert og anbefalt videreført for en ny 3 års periode. Parallelt skal det avklares om annen lokal beredskap er mer hensiktsmessig i lys av ny kirkeordning. Kirkelig Ressurssenter har inngått en intensjonsavtale med Institutt for sjelesorg rundt to samarbeidstiltak: novemberkonferansen der kirkelige medarbeider er målgruppen og rekreasjonsuke der voksne kvinner og menn med overgrepserfaring er målgruppen. Staben har i 2013 driftet referansegruppen for Adam. Den består av 2 representanter fra kirkesamfunn med medlemskap i Norges Kristne Råd, en biskop og en prest i Den norske kirke, representant fra Kirkens Bymisjon/Kirkens SOS og fra Reform Ressurssenter for menn. Referansegruppen har i 2013 hatt fokus på å tematisere overgrep mot gutter og menn i de 8

10 kirkelige fagmiljøene og behov for satsning på regionale tilbud, med særlig fokus på hva som er utløsende faktor for at menn benytter seg av tilbudene. Staben har i 2013 driftet referansegruppe for trosopplæringsprosjektet, Sunt og Sant om seksualitet. Referansegruppen er nasjonal og har bestått av kirkelige medarbeidere med breddeerfaring og kompetanse på ungdom/konfirmasjon. Den norske kirke ved biskop og styreleder for Kirkelig Ressurssenter, Solveig Fiske, er sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening, JURK Juridisk rådgivning for kvinner, Islamsk råd, Krisesentersekretariatet, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Reform, Ressurssenter for menn og Pensjonistforbundet i styringsgruppen for den nasjonale Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER. Staben har deltatt i undergrupper som har forberedt ulike innspill og tiltak i regi av Rød knapp. Justis- og beredskapsdepartementet har invitert til nettverksmøter og seminar i arbeidet med handlingsplan om vold i nære relasjoner, der staben har vært representert Kirkelig Ressurssenter sitter i en nettverksgruppe etter initiativ fra Høgskolen Diakonova som fokuserer på kirkens ansvar overfor vold mot barn. Novemberkonferansen, «Å romme det uutholdelige» arrangert i samarbeid med Institutt for sjelesorg og prestetjenesten ved Lovisenberg diakonale sykehus. 1 møte over 2 dager og 143 deltakere Fagdag for kontaktpersonnettverket.11 kontaktpersoner tilstede. Møter i Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet i Kirkerådet 5 møter og 10 tilstede hver gang Domprostmøtet, for lansering av og oppfordring til regional satsing, Messe for verdighet i landets domkirker 1 møte og 11 domproster tilstede. Møte med SBU samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Den norske kirke 1 møte og 15 representanter tilstede. Møte med ledersamlingen i Fellesstiftelsen for seksuelle overgrep (FMSO) 1 møte og 30 ansatte. Besøk av staben ved Senter Mot Seksuelle Overgrep i Tromsø. 1 møte og 5 personer Besøk av medarbeidere fra One Body-programmet som Norges Kristne Råd har sammen med 11 Kirkeråd i det sørlige Afrika. 1 møte og 5 personer. Samarbeid med støttesentrene om planlegging og gjennomføring av en årlig nasjonal mannshelg, 4 møter. Møte i ADAM s referansegruppe 1 møte og 9 tilstede. Diverse konferanser, kronikker, markeringer i regi av Rød knapp kampanjen, herunder utdeling av til sammen 500 rød knapp-pins til ulike kirkelige aktører. Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med handlingsplan om vold i nære relasjoner. Deltatt i 2 møter og 1 seminar. Høgskolen Diakonova om kirkens ansvar overfor vold mot barn. Deltatt i 2 møter. Nettverksmøter i prosjektarbeidet knyttet til Trosopplæringsprosjektet Sunt og sant om seksualitet: Bjørgvin bispedømmekontor, Stavanger bispedømmekontor, Misjonshøgskolen, Menighetsfakultetet UKT. Kirkelig Utdanningssenter i Nord og Utvalg for ungdomsspørsmål i Den norske kirke. Tilsammen 6 møter med 25 medarbeidere. Redaksjonsmøter for de to bøkene Trygge rom og Det som ikke skulle skje 15 møter. 9

11 Staben tilstede med stand på Diakoniens dag, Diakonikonferansen og Trosopplæringskonferansen. 3 dager Oppsummering: De ulike tiltakene gjennom året synliggjør at Kirkelige Ressurssenter har et aktivt og bredt nettverk og nedslagsfelt. Særlig Novemberkonferansen er et samarbeidstiltak med stor faglig verdi og som betyr mye som et nettverksbyggende tiltak. 2.5 Interaktivt informasjonsarbeid Ressurssenterets hjemmeside har i 2013 gjennomgått en betydelig oppgradering og inneholder nå aktuell informasjon og ressurser til bruk i overgrepsfeltet. Også Ressurssenterets facebookside brukes jevnlig for invitasjon og informasjon om aktuelle hendelser og tiltak. Oppsummering; Vi får stadig tilbakemeldinger på at hjemmesiden blir brukt, som informasjons- og ressurs nettside. 2.6 Stabstiltak Tverrfaglig stab ved Kirkelig Ressurssenter bestod i 2013 av 4 personer (5 personer fra 1.9) og ved utgangen av året utgjorde hadde Ressurssenterets fast ansatte 4,05 årsverk. Staben har oppmerksomhet på at det å være en liten stab er sårbart. Samtlige stabsmedlemmer har profesjonsveiledning og 2 er inne i løp med en mastergrad innen sitt fagfelt. Dette vurderes også som en styrke for virksomheten og er et godt tilbud til den enkelte ansatte.. Stabsveiledning knyttet til bearbeidende virksomhet, totalt 8 x a 2 timer Stabsveiledning knyttet til den håndterende virksomhet, totalt 4 x a 3 timer Stabsdager, med fokus på fagutvikling og samarbeid. 3 dager Oppsummering; Den fleksibilitet og det engasjement som den enkelte stabsmedarbeider yter, gjør at virksomheten har en stab som samarbeider godt og leverer relevant i forhold til oppdrag og målgruppe. Det er et gode for en liten stab at det satses på kompetanseheving og fagutvikling for den enkelte ansatte. 3. STAB Elisabeth Torp prest/daglig leder 100 % stilling Solveig Nielsen administrasjonskonsulent 80 % stilling Anne Marie Østhus diakonifaglig rådgiver 75 % stilling Lennart Persson prest/fagperson 100 % stilling Gaute Brækken prosjektleder trosopplæring 80 % stilling (fra 0109) Magnus Andreas Våge, engasjement konsulent 40 % stilling 10

12 Ingunn Holbæk og Kari Halstensen, stabsveiledere Dina Willemse, administrativ medarbeider Abelone Torp og Sofie Ruud Jacobsen, rengjøringsmedarbeidere 4. STYRENDE ORGANER 4.1. Representantskap Fra Norges KFUK-KFUM: Adelheid Firing Hvambsal Sunniva Gylver Øystein Magelssen (vararepresentant) Fra Diakonissehuset Lovisenberg: Vidar Haukeland Marianne Uri Øverland Berit Hovland (vararepresentant) Fra Kirkerådet: Dagrunn Eriksen (nestleder) Kari Gran Bøe Ingunn Rinde (vararepresentant) Fra Norges Kristne Råd: Arnfinn Løyning (leder) Karin Thompson Knut Refsdal (vararepresentant) 4.2. Styret Solveig Fiske (styreleder) Bjørn Soknes (nestleder) Terje Aadne Anne Dalen Lars Lien Tormod Kleiven (1.varamedlem) Ingeborg Holberg (2.varamedlem) Fra administrasjonen: Elisabeth Torp (daglig leder) 4.3. Klagerådet Bjørn Hareide Bente Heibø Modalsli Elsbet Pilskog 11

13 5. STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig stiftelse som har til formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep. Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har både kvinner og menn med overgrepserfaring og ansatte og frivillige i kirkelige sammenhenger i sin målgruppe. Kirkens Ressurssenter er et diakonalt kompetansested med et todelt mål; gi hjelp til å bearbeide volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Kirkens Ressurssenter er økumenisk og forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives som et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM, Diakonissehuset Lovisenberg, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Virksomheten drives i Lovisenberggt.15A, 0456 Oslo. Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2013, og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Den likvide beholdning pr er på kr Sum egenkapital er på kr Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsens virksomhet. Ved utgangen av 2013 var det 6 ansatte (= 4,05 årsverk) i virksomheten (heltid/deltid), herav 3 menn. Av styrets medlemmer på 5 er 2 kvinner. Både daglig leder og styrets leder er kvinner. Totalt sykefravær i 2013 er på 1,42 %, som er korttidsfravær. Ikke fravær > 16 dager. Dette er lavere enn for Det har ikke skjedd skader/ulykker på arbeidsplassen i Virksomhetens ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak og har heller ikke funnet det påkrevet å planlegge iverksatt slike. Arbeidsmiljøet er godt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 12

14 13

15 6. REGNSKAP OG BUDSJETT 6.1 Resultatregnskap

16 6.2 Noter til årsregnskapet NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Gaver og tilskudd inntektsføres når de er opptjent/bevilget. Note 1 Tilskudd Tilskudd fra Kirkerådet: Statsstøtte Opplysningsvesenets fond (OVF) Trosopplæringsmidler

17 Tilskudd fra bispedømmerådene (OVF) Tilskudd fra Norges Kristne Råd Tilskudd fra andre Sum Note 2 Lønnskostnader mv Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger mv Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum De ansatte er med i pensjonsordning i Statens Pensjonkasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønn til daglig leder i år 2013: kr ,- Pensjonskostnad daglig leder kr , Gjennomsnittlig antall årsverk faste 3,60 3,55 Revisjonshonorar ordinær revisjon ( Beløpet er inklusive mva ) Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte og styremedlemmer. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Note 3 Kasse, bank og postgiro I beløpet inngår de ansattes skattetrekksmidler med Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital Årets endring: Fra årets resultat Annen egenkapital

18 6.3 Regnskap og budsjett

19 18

20 19

21 6.4 Revisors beretning

22 21

23 6.5 Vedtatt budsjett 2014 Konto DRIFTSINNTEKTER Revidert budsj Konsulenthor/delt. Kurs Egenandeler Fagbøker - salg Sum SALG AV TJENESTER Kirkerådet/ Statsstøtte Sum FASTE TILSKUDD EIERE Bispedømmerådene Org. / Norges Kristne Råd Kirkeoffer Sum TILSK.FRA KIRKE/KR. ORG Offentlige Kirkelige Tilskudd andre 0 Sum ANDR. TILSK. ETTER SØKN Diverse inntekter Ref, for utlegg SUM SUM DRIFTSINNTEKTER Fast regulativlønn Opptjente feriepenger Honorarer over lønn Ekstrahjelp Premie gruppeliv Arbeidsgiveravgift av lønn Arb.g.avg. av feriepenger Arbeidsgiveravgift av pensjon Kollektiv pensjonspremie Refusjon sykepenger Gaver til ansatte 5920 Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALUTGIFTER Konto Revidert budsj Husleie Renhold SUM UTGIFTER LOKALER Edb- servicekontrakter Ansk. Inventar og utstyr SUM KONTORUTSTYR Revisjonshonorar Regnskapstjenester Hon ikke opg.pl

24 SUM HONORARER Kontorrekvisita Bøker, CD og tidsskrift Fagutvikling ansatte Telefon Porto SUM UTGIFTER KONTOR Bilgodtgjørelse Reiseutgifter ansatte Transportutg. taxi, bomp. Div Diettgodtgj. Avg/oppg pliktig Diett/ overnatting Diverse utg SUM UTGIFTER REISE Utgifter vedr. styremøte APO kont. - kontingent arg.g.org Bankgebyr SUM UTGIFTER Konto Revidert budsj Forbruksmatr. Husholdn Kompetanseutviklingstiltak Møte/nettverkstiltak Oppmerksomhet / gaver - ikke ansatte Andre aktivitetsutg SUM ANDRE UTGIFTER Informasjonsmatr o.a.trykksaker Annonser Forsikringer SUM UTGIFTER REKLAME SUM ANDRE DRIFTSKOSTN SUM TOTALE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSRESULTAT Renteinntekter xxx Finansutgifter 0 SUM FINANSRESULTAT SUM RESULTAT Vedtak i styremøte 9. april 2014, sak 7: «Budsjettert underskudd driftsåret 2014 dekkes inn av opparbeidet egenkapital». Budsjettkontonumre er endret som følge av overgang til nytt regnskapssystem. Derfor er ikke opprinnelig budsjett 2014 og budsjett 2013 satt inn revidert budsjett. 23

25 24

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer