ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3"

Transkript

1 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING GENERELT OM INNLEDNING 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET Terapi og sjelesorg Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn Fokusert terapitilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Fokusert sjelesorgtilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Bistandstilbud Tverrfaglig program og grupper for kvinner Terapigruppe og mestringsgruppe Adam, tilbud til menn Samtalegruppe for menn Kurshelger for menn Liturgisk praksis Kveldsbønn og middag for kvinner og menn Temalunsj med middagsbønn for kvinner og menn Liturgigruppe for kvinner og menn Gudstjenester i Lovisenberg kirke Andre diakonale tiltak Kurshelg for kvinner og menn Sommertur for kvinner Julebord for kvinner og menn Henvendelser på telefon og e-post 9 4. FOREBYGGENDE TILTAK Faglig nettverksbygging og kompetanseutveksling Kontaktpersonnettverket på bispedømmenivå Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Dnk (SRO) Kollegaveiledning for fagpersoner som jobber med utsatte gutter og menn Undervisning, kurs, seminarer og foredrag «Mot og Mestring» Innføringskurs I Innføringskurs II Trosopplæringsprosjekt I «Hva kan vi gjøre for barna?» Trosopplæringsprosjekt II «Grenser som skaper» Trosopplæringsprosjekt III «Hjelp meg du å vokse opp» Fagseminar i samarbeid med Institutt for Sjelesorg november Fagdag om taushetsplikten Andre Undervisningsoppdrag Materiellutvikling/publikasjoner Ressursboken, Grenser som skaper Utvikling av metodikk for gruppetilbud for menn Bidrag til utvikling av heftet: «Seksualisertvold mot gutter og menn» Bokprosjekt - Gunnar Ringheim Veiledning På telefon, via e-post og ved besøk Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer Skrive avisinnlegg Informasjonsvirksomhet - stands Informasjonsteknologi (IT) Interne stabstiltak for kvalitetssikring av arbeidet 18 1

2 4.6.1 Internseminarer og faglig fordypning Skriftliggjøring av Ressurssenterets ulike undervisningskonsept Stabsveiledning Individuell veiledning LOKALER ÅRS JUBILEUM PERSONELLRESSURSER Tverrfaglig Stab Student i praksis Frivillige medarbeidere STYRENDE ORGANER Representantskapet Styret 20 STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP OG BUDSJETT Resultatregnskap 23 Balanse 24 Noter til regnskapet Regnskap og budsjett Revisors beretning

3 Administrasjonens årsmelding GENERELT OM 2011 Året har stått i mobiliseringens tegn.vi er svært glade for og stolte av den breddemobilisering som fant sted i forbindelse med markering av 15 år med drift av Kirkens Ressurssenter, en økumenisk gudstjeneste, 6.desember i Trefoldighetskirken. Markeringen ble en bekreftelse på Ressurssenterets naturlige plass og relevans i kirkesamfunnenes innsats mot vold og seksuelle overgrep. Vi opplever oss som er slagkraftig, nyttig og aktuell virksomhet for våre målgrupper og går ut av 2011 med fornyet tro på og engasjement for Ressurssenterets oppdrag. Imidlertid er virksomhetens økonomi fremdeles det mest krevende og utfordrende for både stab og styre. Tidlig i 2011 besluttet vi å takke ja til ny leieavtale i mindre og rimeligere lokaler i Lovisenberggt 15a, 4 etg. Da Ressurssenterets psykologspesialist våren 2011sluttet etter eget ønske, valgte vi å ikke ansatte ny fagperson. Ved disse tiltakene har vi redusert utgiftene slik at de korresponderer med rammebevilgningene. Driftsrammen er nå nede på det minimum som styret i sin tid satte for fortsatt drift av Ressurssenteret som en selvstendig enhet. 2. INNLEDNING Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et diakonalt kompetansested med et todelt mål for sin virksomhet: Å gi hjelp til bearbeiding av volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Administrasjonens årsmelding for 2011 har som utgangspunkt årsplanen for 2011 og vil rapportere på de gjennomførte aktivitetene knyttet til den todelte målsettingen. Kirkens Ressurssenter er en liten virksomhet som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Ofte er ikke antall deltakere ved den enkelte aktivitet så høyt. Vi velger likevel å fremstille de fleste tallene med sammenlignbare tall fra tidligere år, fordi det gir et godt bilde av hva vi tilbyr og hva som gjør at tilbudet endrer seg. Presentasjon av tallene gjøres med grafer fortløpende i teksten. 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET Målgruppen for Ressurssenterets bearbeidende virksomhet er voksne menn og kvinner som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep i oppvekst eller senere i livet og der det religiøse har en betydning. 3.1 Terapi og sjelesorg Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn Individualsamtaler tilbys nye brukere i sammenheng med øvrige tilbud, spesielt med tanke på å forberede/istandsette den enkelte for gruppeprogrammet. Individuelle samtaler registreres i et forenklet journalprogram lagret på sikker sone. Journalprogrammet gir god oversikt over antall, tidspunkt og hvordan samtalen/kontakten har funnet sted og gir mulighet til beskrivelse av innholdet og gangen i samtalen. 3

4 Figur 1 Antall personer som har benyttet seg av det individuelle samtaletilbudet, fordelt på kjønn Vi har ikke sammenlignbare tall for menn fra Reduksjon av antall personer skyldes mindre samtale kapasitet i staben, se mer spesifikasjon i figur 2. Figur 2 Antall sjelesorg- og terapisamtaler. Nedgangen av det totale antall samtaler fra 2010 til 2011 har sammenheng med at vi fra og med mai måned ikke har besatt stillingen som psykologspesialist. I tillegg har medarbeider med særskilt ansvar for Adam, tilbudet til men, vært ute av tjeneste store deler av vårhalvåret I høsthalvåret var han i permisjon 3 mnd i forbindelse med videreutdanning i sjelesorg (PKU) på Modum Bad Fokusert terapitilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Tilbudet omhandler sentrale psykologiske og eksistensielle tema som skyld, skam, identitet og tilknytning. Hovedmålet er å stabilisere traumerelaterte symptomer med fokus på tilknytnings- og utviklingstemaer. 4

5 Figur 3 Fordeling av terapisamtaler i Nedgang i antall terapisamtaler har sammenheng med at fra og med mai mnd er stillingen som psykologspesialis nedlagt. Kun 1 fagperson i staben gir terapitilbud. Fra og med 2011 har vi registrert bruk av sms som en av kontaktformene i terapeutisk bearbeiding Fokusert sjelesorgtilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Tilbudet omhandler sentrale teologiske og eksistensielle tema som offerrolle, mistillit, skyld, skam og det å bevege seg mot tilgivelse, tillit, håp og verdighet. Figur 4 Fordeling av sjelesorgsamtaler i Grunnet personellsituasjonen i 2011 er det store deler av året i hovedsak 1 fagperson i staben som har tilbudt sjelesorgsamtaler 3.2 Bistandstilbud I tillegg til terapi- og sjelesorgsamtaler, tilbys individuelle samtaler for den som ønsker å samtale om sin overgrepserfaring for eventuelt å levere sak til en ansvarlig kirkelig instans. 5

6 Figur 5 Bistand i forhold til kirkelige klagesaker i I 2011 har 13 enkeltpersoner (10 kvinner og 3 menn ) benyttet seg at dette tilbudet. Til sammen 137 samtaler/ kontaktpunkter (22 på Ressurssenteret, 5 utenfor huset, 65 per telefon, 25 e-post/brev og 20 SMS.) Den store nedgang i antall kontaktpunkter skyldes at det i 2011 ikke har vært saker av type som har krevd et stort antall kontaktpunkter. 3.3 Tverrfaglig program og grupper for kvinner Terapigruppe og mestringsgruppe Det sentrale i dette gruppetilbudet er sansing og tilstedeværelse, ressursmobilisering og fordypning i forhold til mestring av eget voksenliv. Våren 2011 hadde vi en terapigruppe med 5 deltakere. Ansvarlig var psykologspesialist og diakonal rådgiver. Høsten 2011 inviterte vi til Mestringsgruppe med fokus på å gjenoppdage og utvikle ressursene i eget liv, 4 meldte seg. Gruppeledere var diakonal rådgiver sammen med praksisstudent i diakoni. Figur 6 Deltakerantall terapigruppe og mestringsgruppe for kvinner i 2011 sammenliknet med 2010, 2009 og I 2011 var det gruppetilbud vår og høst med henholdsvis 5 og 4 deltakere.det store deltakerantallet i 2009 inkluderer et 3.gruppetilbud som ikke er videreført i 2010 og 11. 6

7 3.4 Adam, tilbud til menn Samtalegruppe for menn Med utgangspunkt i hva overgrepserfaringen betyr for den enkelte, jobbes det tverrfaglig med aktuelle problemstillinger og utfordringer. Vårens gruppe ble avlyst pga få påmeldinger, mens høstens gruppe ble gjennomført med 6 deltakende menn. Ekstern mannlig gruppeleder var innleid til å lede samtalegruppen, assistert av en av stabens kvinnelige fagpersoner Kurshelger for menn Et årlig tilbud til menn fra hele landet med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Våren 2011 ble det gjennomført en kurshelg med overnatting utenfor Oslo. 6 deltakere (7 påmeldte), hvorav 3 var rekruttert gjennom samarbeid med Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep. Høsten 2011 inviterte vi til Mannshelg i Ressurssenterets og Diakonissehusets lokaler. 12 deltaker (14 påmeldte), hvorav 5 var rekruttert gjennom samarbeid med Senter for Seksuelt Misbrukte Menn. Sistnevnte kurshelg hadde prosjektmidler fra Barne og likestillingsdepartementet og ble ledet av Mike Lew fra Boston, USA. Helgens program var utarbeidet ut fra en metodikk brukt i mannsarbeid i USA og andre land, og ble for første gang gjennomført i Norge. Ressurssenteret 2 mannlige fagpersoner var med på begge helgetilbudene. Figur 7 Mannlige brukere knyttet til ulike tiltak. Vi registrerer en jevn stigning av aktivitet innen mannsarbeidet, selv om personellressursen har vært mindre i Liturgisk praksis Kveldsbønn og middag for kvinner og menn Ressurssenterets bredt sammensatte brukergruppe responderer særlig positivt på dette kombinerte tilbudet; månedlig måltidsfellesskap med påfølgende opplevelse av liturgi, symbolhandlinger og forkynnelse i kirkerommet. Det ble avviklet 4 (vårsemesteret) og 3 7

8 (høstsemesteret) middag/kveldsbønner. Oppmøtet hver gang fra 7 15 deltakere fordelt på begge kjønn Temalunsj med middagsbønn for kvinner og menn Etter ønske fra brukerne introduserte vi et tidligere tilbud ved Ressurssenteret; enkelt måltidsfelleskap i en sosial ramme. I tillegg til måltid med ledet samtale, la vi til rette for middagsbønn i kapellet med en enkel liturgi og lystenning. Det ble avviklet 4 temaluncher i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Oppmøtet hver gang fra 7-12 deltakere fordelt på begge kjønn Liturgigruppe for kvinner og menn 4 brukere har gjennom hele året vært med på forberedelser og gjennomføring av de to gudstjenestene i Lovisenberg kirke. Også 2 mannlige brukere har vært med på gjennomføringen av gudstjenestene. Liturgigruppens deltakere har vært medliturger på de månedlige kveldsbønnene. Fra denne gruppen ble det også mobilisert til planlegging av 15 års- markeringen Gudstjenester i Lovisenberg kirke Ressurssenterets prester og liturgigruppe har sammen med Diakonissehusets forstanderinne og kantor i Lovisenberg menighet planlagt og gjennomført to gudstjenester. Også frivillige fra menigheten og Diakonissehuset har medvirket ved gjennomføringen. Gudstjenesten i mars: 50 gudstjenestedeltakere. Av disse var ca. 25 brukere fra Ressurssenteret. 35 deltok på kirkekaffe. Gudstjenesten i august: 50 gudstjenestedeltakere. Av disse var ca. 25 brukere fra Ressurssenteret. 30 deltok på kirkekaffe i nye lokaler. Økumenisk gudstjeneste i desember; Ressurssenterets brukere og stab var sterkt involvert i forberedelsen til 15 årsmarkeringen, gjennom samtaler om det innholdsmessige så vel som rammer og premisser for øvrig. 4 av brukerne utgjorde sammen med med en av stabens fagpersoner en gruppe som arbeidet prosessuelt med å skrive de 6 egenerfarte historiene som ble lest i gudstjenesten av 2 profesjonelle skuespillere. 3.6 Andre diakonale tiltak Kurshelg for kvinner og menn Fellesskap med fokus på kropp, bevegelse og beherskelse. Ressurssenterets diakonale rådgiver har hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføring av kurshelgen, med assistanse fra kolleger eksternt og internt. Flere av deltakerne kommer fra andre kanter av landet. 8 deltakere Sommertur for kvinner Årets sommertur ble lagt til Johannesgården retreatsted, også dette året planlagt sammen med flere av våre brukere. Dag 1 var viet pilegrimsvandring, dag 2 var vi i retreatens rytme, men med mulighet for en vandring i Lillehammer for de som ønsket det. Flere av deltakerne kommer fra andre deler av landet enn Østlandet. 11 deltakere. 8

9 3.6.3 Julebord for kvinner og menn Ble ikke avholdt i Arrangementet flyttes til januar med Hellig-tre-kongers-fest. Første gang Figur 8 Deltakerantall av brukere ved ulike tiltak. Her fremkommer det stabile tall når det gjelder deltakelse på de ulike diakonale tilbudene. 3.7 Henvendelser på telefon og e-post De fleste telefonhenvendelsene gjelder fortsatt kvinner, men vi opplever en økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Mange av samtalene resulterer i kontakt og utgjør en stor del av rekrutteringen til individuelle samtaler og gruppetilbud. En del av henvendelsene fra utsatte gjelder veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og eventuell håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsene i stor grad håndtering. Figur 9 Antall henvendelserer, oversikt over hvem som kontakter oss og nye saker. Registrering av E-post og SMS er utslagsgivende for økningen av det totale antall henvendelser. Her ligger ikke registrering av administrative henvendelser, kun henvendelser av faglig karakter. 9

10 4. FOREBYGGENDE TILTAK 4.1 Faglig nettverksbygging og kompetanseutveksling Målgruppen for Ressurssenterets forebyggende tiltak er frivillige og ansatte medarbeidere på alle nivåer i de ulike kristne kirkesamfunnene i Norge, som gjennom sitt arbeid eller frivillige engasjement møter og blir berørt av overgrepsproblematikk Kontaktpersonnettverket på bispedømmenivå Kontaktpersonnettverket for Den norske kirke består nå av 14 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). Da avtalen om drift av kontaktpersonordningen ble opprettet i 2008, ble den gjort gjeldende til utgangen av Grunnet forsinket oppstart av reetablering av ordningen, er det ønskelig med forlengelse av avtalen fram til utgangen av Vi har foreslått å knytte evaluering og vurdering av ordningen til SROs periode for I henhold til avtalen, inviterer Ressurssenteret til en årlig fagdag, i 2011 gikk den over 2 dager. For første gang i denne forbindelsen, møtte kontaktpersonene en representant fra hver av de to oppdragsgiverne på sentralt hold; KA og Bispemøtet. Vi oppfatter det som hensiktsmessig at det er en veksling mellom direkte kontakt med den regionale oppdragsgiver, som er biskopen og fellesrådene og det sentrale leddet som er Bispemøtet, KA og Kirkerådet. Det er i nettverket en pågående prosess med hensyn til en konkretisering av dilemmaer rundt mandat og myndighet i lys av de erfaringene som samlet finnes i nettverket. Dette tenkes som nyttig med tanke på evaluering av ordningen. I 2011 har 5 av kontaktpersonene vært kontaktet av utsatt selv eller pårørende. 4 av de 5 har hatt omfattende kontakt både i forhold til den utsatte og til arbeidsgiversiden. Pr 31. desember 2011 er kontaktpersonnettverket fulltallig og Ressurssenteret er i ferd med å ferdigstille en web-basert presentasjon av det nasjonale kontaktpersonnettverket. Figur 10 Kontaktpersoners aktivitet knyttet til henvendelser i 2011 i 5 av 11 bispedømmer. Det store antallet møter, telefoner, e-poster og sms-er med utsatte og arbg/tilsyns- og rådslinjen skyldes tidkrevende saker. 10

11 4.1.2 Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Dnk (SRO) Representant fra Ressurssenterets stab har plass i Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, SRO II. For Ressurssenteret er det viktig å bidra inn i et bredt sammensatt forum innen Den norske kirke for å bringe overgrepsfeltet videre. Ressurssenteret er en aktiv medspiller i rådets løpende arbeid. Som et pådrivende organ for overgrepsfeltet i Den norske kirke har følgende anliggender vært drøftet og effektuert i 2011; Formidling av kunnskap og kompetanse. Det er sørget for at både forebygging og kirkelig håndtering av overgrepssaker er omtalt i Håndbok for menighetsråd/fellesråd. I den forbindelse er det utarbeidet en oversikt over tilbud om materiell til kurs for menighetsråd og fellesråd. Ressursheftet «Kirkens frivillige arbeid, forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser» er presentert for Kirkerådet som har gjort vedtak om at ressursheftet skal legges til grunn for kirkens videre arbeid med utfordringer knyttet til frivillighet og overgrepsproblematikk. Det er utarbeidet kursmateriell i form av enkle case for øvelsesverksted til bruk i staber og ulike enheter i prostiene. En kortfattet generell innføring i tema og skisser til løsninger for det enkelte case følger kursmateriellet. Rapportering av overgrepssaker, meldt til arbeidsgiver/ansvarlig instans. Det er ferdigstilt et felles rapporteringsskjema for bispedømmeråd og fellesråd. Digitale medier. SRO har satt fokus på de store utfordringer digitale medier gir opp mot overgrepfeltet og ønsker å følge dette opp med å utfordre langs flere linjer, bl a seksjon for barn, unge og trosopplæring og kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet. Fokus på den som krenker. SRO vil øke kunnskap og kompetanse på feltet og har bedt Kirkens Ressurssenter om å ta ansvar for gjennomføringen av en konferanse som for første gang i norsk kirkelig sammenheng setter fokus på krenker/overgriper. Menigheten, sammenhengen der overgrep skjer. SRO har satt fokus på viktigheten av å gi menigheten og sammenhengen der overgrep har skjedd, en større og nødvendig oppmerksomhet. Forlengelse av funksjonstiden for Kontaktpersonordningen. SRO har som initiativtaker til at kontaktpersonordningen skal være et tilbud til alle i kirken som har opplevd overgrep fra en kirkelig betrodd tillitsperson, engasjert seg i behovet for at funksjonstiden forlenges og tilpasses SRO s funksjonstid som er ut Kollegaveiledning for fagpersoner som jobber med utsatte gutter og menn 2 av Ressurssenterets fagpersoner har hatt ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre kollegaveiledning for fagpersoner som jobber med utsatte gutter og menn. 15 personer fra 7 virksomheter har deltatt i tilbudet som har gått over skoleåret 2010/11. De siste 2 samlingene, hver på 1,5 dag, ble gjennomført våren Tiltaket har mottatt midler fra Barne og likestillingsdepartementet 4.2 Undervisning, kurs, seminarer og foredrag «Mot og Mestring» Et dagskurs for kompetanseheving på regionalt/lokalt plan. Tilbakemeldingene etter gjennomførte «Mot og Mestring»-dager er gjennomgående positive og ofte følger enkelte av deltakerne opp med kontakt med Ressurssenteret i forhold til konkrete utfordringer. Vi har i 2011 gjennomført 3 «Mot og Mestring» fagdager: 11

12 Sandefjord prosti: 9.februar, 50 deltakere Nord-Helgeland prosti: 8.juni,50 deltakere Døveprostiet: 21 september, 40 deltakere Totalt 140 deltakere Innføringskurs I Kurs for studenter ved kirkelige utdanningsinstitusjoner innenfor teologi og diakoni på nasjonalt plan som tilbys hvert halvår. Innføringskurs ved Ressurssenteret vår 2011 med 12 deltakere. Nytt av året var en tredje kurskveld med tema: Gudsbilde og relasjonen til Gud, Sjelesørgeriske utfordringer, Liturgisk språk og praksis. 8 deltakere som tidligere har deltatt på innføringskurs høst 2010 og vår Innføringskurs høst 2011 ble utsatt til vårhalvåret 2012, grunnet få påmeldte. Totalt 20 deltakere Innføringskurs II Kurs for aktuelle studentgrupper innen helse, sosial og diakoni. Vi har ønske om å nå bredt ut til studentgrupper på diakonal/kirkelig sektor, derfor lager vi tilpassede kurs. I 2011 ble et slikt tiltak gjennomført i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høgskole. 5 studenter (av 15 påmeldte) + 1 lærer deltok. Totalt 5 deltakere Trosopplæringsprosjekt I «Hva kan vi gjøre for barna?» Aktuell tematikk fra vårt første trosopplæringsprosjekt er blitt integrert i «Mot og Mestring» konseptet, med et særskilt fokus både på hvordan kirken kan møte og støtte utsatte og rammede barn og hvordan en kan gjøre den lokale sammenheng til en trygg og overgrepsfri sone Trosopplæringsprosjekt II «Grenser som skaper» Ressursboken «Grenser som skaper» utgitt i samarbeid med IKO, omhandler ungdom og ungt lederskap og hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen. Ressurssenterets stab har gjennomført 6 ulike fagsamlinger/kursopplegg med «Grenser som skaper» som utgangspunkt; Metodekurs: primært for trosopplærer i bispedømmene på Østlandet, 12.april 15 deltakere Fagdager Nord-Jarlsberg prosti isamarbeid med IKO, 2 stk 15. juni og 21. september deltakere Fagdag for trosopplærere i Trondenes prosti, 19. oktober, 55 deltakere Fagkonferanse for trosopplærere i samarbeid med IKO, tema: digitale medier og voksenrollen, 9. november 45 deltakere Totalt 215 deltaker på trosopplæringskurs Trosopplæringsprosjekt III «Hjelp meg du å vokse opp» Dette er et fullskalaprosjekt for perioden Vi er godt i gang med en tilnærming og en tenkning i fullskala. Vi har tatt utgangspunkt i de to tidligere satsningene med henholdsvis barn og ungdom/ungt lederskap som målgruppe. Prosjektet er planlagt å munne ut i produksjon og utgivelse av en fag/ressursbok. Ved utgangen av 2011 er vi godt i gang med å planlegge produksjon av en fag- og ressursbok til bruk i de ulike kirkelige 12

13 utdanningsløpene for trosopplærere. Bokens foreløpige tittel er «Hjelp meg du å vokse opp». Utgivelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Det teologiske menighetsfakultetet og Ressurssenteret. Arbeidet med boken er organisert med en referansegruppe og en redaksjon med representanter fra begge institusjoner. Referansegruppen består av Leif Gunnar Engedal, Marianne Rodriguez Nygaard, Tormod Kleiven, Gaute Brækken, Berit Sivertsen Sørvig, Elisabeth Torp og Gunnhild Nordgaard Hermstad. Gruppen har hatt jevnlige møter i høsthalvåret og arbeidet fram en felles forståelse av bokens innhold og bidragsytere. Ved årsskiftet 2011/2012 er det etablert en redaksjon for boken bestående av: Leif Gunnar Engedal (professor, MF), Elisabeth Torp (daglig leder/prest, KRS) og Lennart Persson (prest ved KRS). Sistnevnte med sekretærfunksjon i redaksjonen). Ulike bidragsytere fra MF, Ressurssenteret og andre fagmiljøer er kontaktet Fagseminar i samarbeid med Institutt for Sjelesorg november Som et ledd i oppfølgningen av Erfaringskonferansen 2010, ble det høsten 2011 gjennomført et fagseminar med overskriften «Også i vår menighet». Fagseminaret hadde et særskilt fokus på kunnskap om og mulige måter å møte overgriper / krenker Fagseminaret ble arrangert i samarbeid med Institutt for Sjelesorg. Med utgangspunkt i representasjonsmodellen fra Erfaringskonferansen 2010, ble deltakere fra kirkesamfunnene sammen med organisasjoner innen Den norske kirke invitert til deltakelse. Hensikten med seminaret var å gi utøvende fagpersoner økt kompetanse på håndtering og forebygging, samt møte med overgriper / krenker. 35 deltakere Fagdag om taushetsplikten Fagdagen i samarbeid med MF, planlagt høst 2011 og gjennomført 30.januar Utgangspunktet for en fagdag for studenter og kirkelige medarbeidere som spesielt arbeider med barn/ungdom og trosopplæring, er det generelle anliggende knyttet til hvordan kirkelige medarbeidere kan bidra til at vold og overgrep mot barn og ungdom kan avverges, spesielt i situasjoner hvor barn og unge formidler seg om hva de opplever. Den mer spesifikke bakgrunnen er endringer i straffeloven som får konsekvenser for hvordan en praktiserer taushetsplikten. Dette berører teologiske spørsmål om hva det innebærer å være kirke, og juridiske spørsmål om samfunnets regulering av forholdet mellom prest og konfident. På denne bakgrunn ble det forberedt et program med faglige bidrag med jurdisk, teologisk og praksinært ståsted Andre Undervisningsoppdrag Ressurssenterets tverrfaglige stab inviteres til ulike eksterne undervisningsoppdrag. I 2011 deltok vi følgende steder: International Ecumenical Peace Convocation, Kingston Jamaica, i regi av Kirkenes Verdensråd; En fagperson fra staben sammen med en erfaren bruker holdt en Workshop med 10 deltakere om Ressurssenterets liturgiske praksis. Seminaret fikk mer oppmerksomhet under konfereansen, fordi dette var en del av et større norsk bidrag. Deltakerne fra Ressurssenteret var et del av en norsk delegasjon på 10 personer. Representasjonen var organisert av Norges Kristne Råd. Møre bispedømme i samarbeid med Høgskolen i Ålesund; Fagdag med målgruppe ansatte i kirke og samfunn og tema hvordan forebygge overgrep. 90 deltakere Katolsk Luthersk samtaleforum, (Katlusa); Innledning om praktisering av taushetsplikten i lys av utfordringer fra overgrepsfeltet. 15 deltakere Totalt 115 deltaker ved ulike oppdrag. 13

14 Figur 11 Totalt antall deltakere på kurs og undervisning i 2011 er 590 sett mot tall fra 2010, 2009 og Det reduserte antall deltakere skyldes endret personellressurs samt at flere av undervisningsoppdragene har hatt færre deltakere Kurs og seminarer er primært fokusert på medvirkning og samlet til hele fagdager. Figur 12 Her vises hvor deltakerne rekrutteres fra. Det fremkommer at nedslaget er størst i Den norske kirke og at det rekrutteres godt fra de kirkelige utdanningsinstitusjonene 14

15 4.3 Materiellutvikling/publikasjoner Ressursboken, Grenser som skaper Boken «Grenser som skaper» utgitt i samarbeid med IKO i 2010, knyttet til Ressurssenterets trosopplæringsprosjekt II med det samme navn, er ved utgangen av 2011 solgt i ca. 650 eksemplarer, dvs. 2/3 av det totale opplaget Utvikling av metodikk for gruppetilbud for menn Ressurssenterets to mannlige fagpersonene som har hatt ansvar for de 2 mannsgruppene og kurshelg for menn som ble gjennomført i 2010, har løpende skrevet og dokumentert opplegg og prosess for de 2 gruppetilbudene og kurshelgen. Det er samlet til et metodemateriell for begrunnelse og en beskrivelse av et gruppetilbud til utsatte voksne menn. Metodemateriellet ble ferdigstilt første halvdel av Dette er en del av et prosjekt vi har fått midler til fra Barne og likestillingsdepartementet Bidrag til utvikling av heftet: «Seksualisertvold mot gutter og menn» Ressurssenterets mannlige fagperson har vært med i redaskjonen til et info og ressurshefte med gutter og menn i målgruppen. Heftet er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og deles ut gratis Bokprosjekt - Gunnar Ringheim Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har kontaktet Kirkens Ressurssenter med tanke på å skrive en bok om erfaringer med vold og seksuelle overgrep innenfor kirkelige sammenhenger. Han ønsker å låne øre til overgrepsutsatte i kirkelig kontekst og gjengi et knippe erfaringsfortellinger (10 15). Han vil bygge bokens kapitler på intervju/samtaler med enkeltpersoner. Disse skal ikke stå fram med fullt navn, men får anledning til å fortelle sin historie som han vil føre i pennen. Ringheims bok vil bestå av et representativt utvalg av historier. Ressurssenterets stab har ved årsskifte en liste på ca 25 tidligere og nåværende brukere som det er aktuelt å spørre om å delta. 4.4 Veiledning På telefon, via e-post og ved besøk Ressurssenteret har bred kontakt med ulike muljøer og enkeltpersoner som etterspør både generell kunnskap og konkret veiledning. Tverrfaglig stab er også konsultativ overfor virksomheters håndtering av konkrete saker. 15

16 Figur 13 Veiledning av enkeltansatte og frivillige i Det totale antall er 150. Den norske kirke omfatter kirkelige medarbeidere på lokal- og regionalplan, samt Den norske kirke i utlandet. «Andre» omfatter barne-, ungdoms- og misjonsorganisasjoner, andre organisasjoner, støttesentre, utdanningsinstitusjoner og media. Figur 14 Fordeling av veiledningssamtaler. Veiledningssamtaler har holdt det samme nivået de siste 3 årene. SMS er første gang registret i

17 4.5 Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer Skrive avisinnlegg Ressurssenterets tverrfaglige stab har skrevet 5 avisinnlegg og blitt intervjuet 20 ganger av ulike riksdekkende media. Figur 15 Intervjuer, artikler og innlegg. I hovedsak er det avisen Vårt Land og TV2/NRK som tar kontakt og ber om kommentarer mm Informasjonsvirksomhet - stands Ressurssenterets stab har vært tilstede ved følgende arrangement med informasjons- og salgsstand. Vi har ved enkelte anledninger invitert til en enkel symbolhandling for verdighet som en del av standen Diakoniens dag Diakonhjemmet; 13.april, 30 personer Oslo Himmel, Oslo bispedømme; 28.mai, 50 personer Norske Kvinners Sanitetsforening; Fagdag mot voldtekt 22.sept., 40 personer Diakonikonferansen på Diakonhjemmet; oktober, 50 personer Trosopplærlingskonferansen Lillestrøm; 27.oktober, 60 personer Totalt 230 personer har vi hatt kontakt med i forbindelse med stand virksomheten Informasjonsteknologi (IT) Sommeren 2011 ble Ressurssenterets nettside hacket. Det oppsto store problemer og siden ble i september stengt. I denne prosessen mistet vi tillit til vår leverandør «Ny Tanke» som i mellomtiden hadde skiftet navn til «Nettpakke». Vi valgte i den anledning å si opp avtalen. I november 2011 inngikk vi avtale med «Ptech websolutions». Gjenoppbyggingen av våre nettsider startet i november en tidkrevende og prioritert prosess. For 2011 har vi ikke statistikk for besøk av våre nettsider pga problemene som oppsto med hacking og stenging. 17

18 4.6 Interne stabstiltak for kvalitetssikring av arbeidet Internseminarer og faglig fordypning En medarbeider har i 2011 avsluttet hospitering ved Modum Bads gruppeterapitilbud i Eilert Sundtsgate, Oslo. En medarbeider er i utdanningsløp innen master i klinisk sjelesorg og har gjennomført 3 mnd PKU utdanning ved Modum Bad. En medarbeider har avsluttet videreutdanning i Den norske kirkes gudstjenestereform Skriftliggjøring av Ressurssenterets ulike undervisningskonsept Tverrfaglig stab har utvekslet og samlet Power Point presentasjoner for de ulike undervisningskonseptene, case studies med mer og har nå et felles stoff tilgjenglig for opplegg på de ulike innføringskurs og fagdager, «Mot og Mestring» og «Grenser som skaper» Stabsveiledning Vi har hatt professor Lars Johan Danbolt og psykologspesialist Ingunn Holbæk som stabsveiledere i Individuell veiledning Samtlige faste ansatte har profesjonsveiledning. 5. LOKALER Flytting til Lovisenberggt. 15 a. Vi investerte kr i nødvendige endringer og oppussing av nye lokaler. Innflyttingsdato 25.mai - 3 aktive flyttedager, hvorav 2 med innleid flyttehjelp ÅRS JUBILEUM Styret besluttet i sitt møte 15.mars at 15-års markering av Kirkens Ressurssenter skulle være en økumenisk gudstjeneste tirsdag 6.12 kl 17 i Trefoldighetskirken. Tidspunktet ble valgt fordi det passet inn knyttet til annen møtevirksomhet i Kirkerådet, Norges Kristne Råd, Kirkelig Arbeids og interesseorgamisasjon`s styre, NORME m fl. En arbeidsgruppe bestående av Anne Dalen fra styret, Arnfinn Løyning fra Norges Kristne Råd /representantskapet, Kari Veiteberg, Kirkerådet, Trude K Østeby, diakon, Andreas Utnem, kirkemusiker, Harald Torgauten, teoligi student/ sekretær og Elisabeth Torp, leder Ressurssenteret, fikk ansvar for å planlegge 15-årsmarkeringen. Invitasjon ble sendt til Kongehuset og til Fornyings- og administasjonsdepartementets kirkeavdeling. HMK Harald V og statsråd Rigmor Aasrud takket ja. Videre ble det invitert bredt ut i de ulike kirkelige miljøene. Den økumeniske jubileumsgudstjenesten ble annonsert som en åpen gudstjeneste i Trefoldighetskirken, Oslo. Markeringen fikk mye oppmerksomhet, både i forkant og noe i etterkant. Det ble anslått minst 400 deltakere, hvorav 150 skrev navnet sitt i gjesteboken. Det var en bred representasjon, både fra ulike sammenhenger innen Den norske kirke og andre kirkesamfunn. 18

19 I tillegg kom mange trolig på grunn av omtalen i medier. Ca. 30 av Ressurssenterets brukere var tilstede. Følgende tilleggsmerknad lå som et utgangspunkt for planleggingen; En 15 års markering kan gjerne på vegne av de kirkelige miljøene si noe om at kirkene og det kirkelige lederskapet har vært trege til å se, langsomme til å forstå, har hatt mye motstand mot å erkjenne realiteter, vært naive osv. Dernest at teologi og bibel, kristen tradisjon og kultur har blitt brukt og misbrukt til å legitimere og opprettholde maktmisbruk og overgrep. Til sist kanskje noe om at urett mot et menneske rammer hele kirken og er også urett mot Gud. Men at kirken har et tydelig ståsted; nulltoleranse for overgrep og vil kjempe mot urett og støtte mennesker som er rammet På denne bakgrunn ble det utviklet en gudstjeneste som med ord, musikk, symboler og medvirkning fra det brede lag av kirkelige miljøer, målbar en erkjennelse, en bekjennelse og forpliktende ambisjon om at Overgrep har skjedd, Overgrep skjer, men Overgrep skal ikke skje. En hustavle med følgende tekst ble introdusert som en felleskirkelig hustavle; «Krenkes et medmenneske krenkes Gud. Ingen skal bære alene. Vi vil støtte. Vi vil tro på. Vi vil skape trygge rom. Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep». Hustavlen er vedtatt produsert i et større innrammet format, med opplag på 3000 og skal gå som en gave til alle landets lokalmenigheter og forsamlinger innen Den norske kirke og frikirkene i Norge. Hustavlen er tenkt å kunne henge godt synlig i våpenhus, på kirketorg eller på annet egnet sted som et uttrykk for tilslutning til det den formidler, for å minne om at Kirkens Ressurssenter finnes og kan være et sted å henvende seg, eller som en hjelp for mennesker som trenger å vite at de ikke er alene og at noen vil være til støtte. Samlede utgifter til arrangementet var kr og det kom inn kr i kollekt. 7. PERSONELLRESSURSER Ressurssenteret hadde ved utgangen av 2011 totalt 3.55 årsverk fordelt på 4 fast ansatte medarbeidere. I løpet av året var det i tillegg følgende stillingssressursser: psykolog i 50 % stilling fram til 25.april, trosopplæringsmedarbeider i 100% stilling fra (tilsvarer 0,25% stilling på årsbasis) 6 frivillige medarbeidere har vært knyttet til virksomheten gjennom året. De gjør varierte oppgaver innen kontor, hushold og medvirker på Ressurssenterets diakonale miljøtiltak overfor brukerne. 7.1 Tverrfaglig Stab Elisabeth Torp, prest/daglig leder, 100 % stilling. Karin Holt, psykologspesialist, 50 % stilling fram til Solveig Nielsen, administrasjonskonsulent, 80 % stilling. Anne Marie Østhus, diakonifaglig rådgiver, 75 % stilling Lennart Persson, prest/fagperson Adam, 100 % stilling. Magnus Andreas Våge, arbeidspraksis Anne Marie Sverdrup, 40 % diakonal ressursperson Steinar Kvam, teraput, mannsgruppe, timebasert fra Gunnhild Nordgaard Hermstad, 100% Rådgiver i trosopplæring Torbjørn Herlof Andersen, fagkonsulent, timebasis, knyttet til tverrfaglig program for Adam. Sissel Tytlandsvik, renholder på timebasis, januar - mai. Sofie Rud Jacobsen og Abelone Torp, renholdere på timebasis høsten Andreas Ihlang Berg, teologistudent, administrativt, timebasis 1. halvår Harald Frøvoll Torgauten, teologistudent, administrativt, timebasis 2. halvår

20 7.2 Student i praksis Diakonistudent v/diakonhjemmet høgskole, Veslemøy Stinnessen, gjennomførte 4 ukers praksis på Ressurssenteret høsten Frivillige medarbeidere Bente Målen Beck Ann-Mari Rothli Inger Liaaen Tønnessen Gunn Bjørg Wisløff Anne Marie Sverdrup Tormod Ådnøy 8. STYRENDE ORGANER 8.1 Representantskapet Fra Norges KFUK-KFUM: Adelheid Firing Hvambsal Sunniva Gylver Kristin Myskja (vararepresentant) Fra Diakonissehuset Lovisenberg: Vidar Haukeland Marianne Uri Øverland Berit Hovland (vararepresentant) Fra Kirkerådet: Gerd Karin Røsæg (leder) Jens-Petter Johnsen Guro Hellgren (vararepresentant) Fra Norges Kristne Råd: Arnfinn Løyning (nestleder) Karin Thompson Ørnulf Steen (vararepresentant) 8.2 Styret Solveig Fiske (styreleder) Liv Berit Carlsen (nestleder) Bjørn Soknes Anne Dalen Lars Lien Margit Lovise Holte (varamedlem) Tormod Kleiven (varamedlem) Ole Jøssang (varamedlem) Fra administrasjonen: Elisabeth Torp (daglig leder) 20

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 Innhold Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 3.1 Terapi og sjelesorg... 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2012

Årsmelding og årsregnskap 2012 Årsmelding og årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2012... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1. En langsgående prosess... 3 1.2. Arbeidsplan... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER...

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser.

Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. Invitasjon med program og påmelding: Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. De siste 15 årene har det i kristne kirker og organisasjoner

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

ØVELSES- VERKSTED. Når kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider anklages for seksuelle krenkelser eller overgrep

ØVELSES- VERKSTED. Når kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider anklages for seksuelle krenkelser eller overgrep ØVELSES- VERKSTED Når kirkelig ansatt eller frivillig medarbeider anklages for seksuelle krenkelser eller overgrep 1 Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 2013 INNHOLD Øvelse

Detaljer

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 21/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: KR 8/10 Saksdokumenter: Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig

Detaljer

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen 1 Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen Knut Hermstad Dr.art., spes. i klin.sexologi (NACS) Konferanse Oslo 22. 23. november 2012 2 To hovedtyper av seksuelle

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø.

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø. Årsrapport for DIAKONI I BODØ 2009 Innledning. Diakoni i Bodø har en egen diakoniplan som er planleggings og styringsverktøyet for virksomheten/prosjektet. Planen vektlegger felles diakonale utfordringer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep har skjedd skjer skal ikke skje «Ikke i mitt navn»

Vold og seksuelle overgrep har skjedd skjer skal ikke skje «Ikke i mitt navn» Vold og seksuelle overgrep har skjedd skjer skal ikke skje «Ikke i mitt navn» Økumenisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken Kirkens Ressurssenter 15 år 6. desember 2011 SAMLING Klokkeringing Velkomstord

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

Hustavlen. Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen det er den eneste glede

Hustavlen. Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen det er den eneste glede Hustavlen Hustavletradisjonen i Norge og Norden er en del av vår kulturhistorie. Fra midt på 1800- tallet og i minst hundre år framover har hustavlene hengt på veggen i mange hjem, som et trosuttrykk eller

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Personalia: Anne-May Grasaas* P. A. Holmsvei 25 B, 1164 OSLO Født 24.06.1955 Skilt, (2 voksne barn, f.1982 og 1985) * (Tidligere Stavenes. Endret etternavn desember 2008)

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE HØRINGSSPØRSMÅL til «Veivalg» KAPITTEL 3: FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen.

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Velkommen Sjelesorg og veiledning En kort presentasjon av sidene

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015 DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet Referat Til: Fagråd for arbeidsveiledning Kopi til: Vår ref: 15/453-7 (15/38895) - INW Dato: 3.11.2015 Sak: 15/453 FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING (ABV) Referat fagråd for arbeidsveiledning

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Hanne Aandstad 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Side 3 1.1 Langsiktig målsetting / visjon Side 3 1.2 Oversikt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR LANGSIKTIG PLAN FOR PERIODEN 2015-2018

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR LANGSIKTIG PLAN FOR PERIODEN 2015-2018 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR LANGSIKTIG PLAN FOR PERIODEN 2015-2018 Vedtatt av styret ved Det praktisk-teologiske seminar den 27. februar 2015 Det praktisk-teologiske seminar Seminarets hovedmål er:

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen Kopinoravtalen KA har forlenget den sentrale avtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke. De som har sluttet seg til avtalen kan kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor de rammer som

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Vedlagt følger svar på høringsnotat veivalg for fremtidig kirkeordning fra Brønnøy kirkelig fellesråd. Sak 013/15 Veivalg for framtidig kirkeordning- Høringsnotat Vedlagte høringsnotat Veivalg for fremtidig

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 +

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + 1. Eierskap, organisering Oppsøkende virksomhet er organisert under fagavdeling Rehabilitering og Omsorg (RO). Organisatorisk ligger stillingen under eldresenter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer