ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3"

Transkript

1 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING GENERELT OM INNLEDNING 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET Terapi og sjelesorg Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn Fokusert terapitilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Fokusert sjelesorgtilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Bistandstilbud Tverrfaglig program og grupper for kvinner Terapigruppe og mestringsgruppe Adam, tilbud til menn Samtalegruppe for menn Kurshelger for menn Liturgisk praksis Kveldsbønn og middag for kvinner og menn Temalunsj med middagsbønn for kvinner og menn Liturgigruppe for kvinner og menn Gudstjenester i Lovisenberg kirke Andre diakonale tiltak Kurshelg for kvinner og menn Sommertur for kvinner Julebord for kvinner og menn Henvendelser på telefon og e-post 9 4. FOREBYGGENDE TILTAK Faglig nettverksbygging og kompetanseutveksling Kontaktpersonnettverket på bispedømmenivå Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Dnk (SRO) Kollegaveiledning for fagpersoner som jobber med utsatte gutter og menn Undervisning, kurs, seminarer og foredrag «Mot og Mestring» Innføringskurs I Innføringskurs II Trosopplæringsprosjekt I «Hva kan vi gjøre for barna?» Trosopplæringsprosjekt II «Grenser som skaper» Trosopplæringsprosjekt III «Hjelp meg du å vokse opp» Fagseminar i samarbeid med Institutt for Sjelesorg november Fagdag om taushetsplikten Andre Undervisningsoppdrag Materiellutvikling/publikasjoner Ressursboken, Grenser som skaper Utvikling av metodikk for gruppetilbud for menn Bidrag til utvikling av heftet: «Seksualisertvold mot gutter og menn» Bokprosjekt - Gunnar Ringheim Veiledning På telefon, via e-post og ved besøk Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer Skrive avisinnlegg Informasjonsvirksomhet - stands Informasjonsteknologi (IT) Interne stabstiltak for kvalitetssikring av arbeidet 18 1

2 4.6.1 Internseminarer og faglig fordypning Skriftliggjøring av Ressurssenterets ulike undervisningskonsept Stabsveiledning Individuell veiledning LOKALER ÅRS JUBILEUM PERSONELLRESSURSER Tverrfaglig Stab Student i praksis Frivillige medarbeidere STYRENDE ORGANER Representantskapet Styret 20 STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP OG BUDSJETT Resultatregnskap 23 Balanse 24 Noter til regnskapet Regnskap og budsjett Revisors beretning

3 Administrasjonens årsmelding GENERELT OM 2011 Året har stått i mobiliseringens tegn.vi er svært glade for og stolte av den breddemobilisering som fant sted i forbindelse med markering av 15 år med drift av Kirkens Ressurssenter, en økumenisk gudstjeneste, 6.desember i Trefoldighetskirken. Markeringen ble en bekreftelse på Ressurssenterets naturlige plass og relevans i kirkesamfunnenes innsats mot vold og seksuelle overgrep. Vi opplever oss som er slagkraftig, nyttig og aktuell virksomhet for våre målgrupper og går ut av 2011 med fornyet tro på og engasjement for Ressurssenterets oppdrag. Imidlertid er virksomhetens økonomi fremdeles det mest krevende og utfordrende for både stab og styre. Tidlig i 2011 besluttet vi å takke ja til ny leieavtale i mindre og rimeligere lokaler i Lovisenberggt 15a, 4 etg. Da Ressurssenterets psykologspesialist våren 2011sluttet etter eget ønske, valgte vi å ikke ansatte ny fagperson. Ved disse tiltakene har vi redusert utgiftene slik at de korresponderer med rammebevilgningene. Driftsrammen er nå nede på det minimum som styret i sin tid satte for fortsatt drift av Ressurssenteret som en selvstendig enhet. 2. INNLEDNING Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et diakonalt kompetansested med et todelt mål for sin virksomhet: Å gi hjelp til bearbeiding av volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Administrasjonens årsmelding for 2011 har som utgangspunkt årsplanen for 2011 og vil rapportere på de gjennomførte aktivitetene knyttet til den todelte målsettingen. Kirkens Ressurssenter er en liten virksomhet som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Ofte er ikke antall deltakere ved den enkelte aktivitet så høyt. Vi velger likevel å fremstille de fleste tallene med sammenlignbare tall fra tidligere år, fordi det gir et godt bilde av hva vi tilbyr og hva som gjør at tilbudet endrer seg. Presentasjon av tallene gjøres med grafer fortløpende i teksten. 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET Målgruppen for Ressurssenterets bearbeidende virksomhet er voksne menn og kvinner som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep i oppvekst eller senere i livet og der det religiøse har en betydning. 3.1 Terapi og sjelesorg Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn Individualsamtaler tilbys nye brukere i sammenheng med øvrige tilbud, spesielt med tanke på å forberede/istandsette den enkelte for gruppeprogrammet. Individuelle samtaler registreres i et forenklet journalprogram lagret på sikker sone. Journalprogrammet gir god oversikt over antall, tidspunkt og hvordan samtalen/kontakten har funnet sted og gir mulighet til beskrivelse av innholdet og gangen i samtalen. 3

4 Figur 1 Antall personer som har benyttet seg av det individuelle samtaletilbudet, fordelt på kjønn Vi har ikke sammenlignbare tall for menn fra Reduksjon av antall personer skyldes mindre samtale kapasitet i staben, se mer spesifikasjon i figur 2. Figur 2 Antall sjelesorg- og terapisamtaler. Nedgangen av det totale antall samtaler fra 2010 til 2011 har sammenheng med at vi fra og med mai måned ikke har besatt stillingen som psykologspesialist. I tillegg har medarbeider med særskilt ansvar for Adam, tilbudet til men, vært ute av tjeneste store deler av vårhalvåret I høsthalvåret var han i permisjon 3 mnd i forbindelse med videreutdanning i sjelesorg (PKU) på Modum Bad Fokusert terapitilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Tilbudet omhandler sentrale psykologiske og eksistensielle tema som skyld, skam, identitet og tilknytning. Hovedmålet er å stabilisere traumerelaterte symptomer med fokus på tilknytnings- og utviklingstemaer. 4

5 Figur 3 Fordeling av terapisamtaler i Nedgang i antall terapisamtaler har sammenheng med at fra og med mai mnd er stillingen som psykologspesialis nedlagt. Kun 1 fagperson i staben gir terapitilbud. Fra og med 2011 har vi registrert bruk av sms som en av kontaktformene i terapeutisk bearbeiding Fokusert sjelesorgtilbud: Individualsamtaler for kvinner og menn Tilbudet omhandler sentrale teologiske og eksistensielle tema som offerrolle, mistillit, skyld, skam og det å bevege seg mot tilgivelse, tillit, håp og verdighet. Figur 4 Fordeling av sjelesorgsamtaler i Grunnet personellsituasjonen i 2011 er det store deler av året i hovedsak 1 fagperson i staben som har tilbudt sjelesorgsamtaler 3.2 Bistandstilbud I tillegg til terapi- og sjelesorgsamtaler, tilbys individuelle samtaler for den som ønsker å samtale om sin overgrepserfaring for eventuelt å levere sak til en ansvarlig kirkelig instans. 5

6 Figur 5 Bistand i forhold til kirkelige klagesaker i I 2011 har 13 enkeltpersoner (10 kvinner og 3 menn ) benyttet seg at dette tilbudet. Til sammen 137 samtaler/ kontaktpunkter (22 på Ressurssenteret, 5 utenfor huset, 65 per telefon, 25 e-post/brev og 20 SMS.) Den store nedgang i antall kontaktpunkter skyldes at det i 2011 ikke har vært saker av type som har krevd et stort antall kontaktpunkter. 3.3 Tverrfaglig program og grupper for kvinner Terapigruppe og mestringsgruppe Det sentrale i dette gruppetilbudet er sansing og tilstedeværelse, ressursmobilisering og fordypning i forhold til mestring av eget voksenliv. Våren 2011 hadde vi en terapigruppe med 5 deltakere. Ansvarlig var psykologspesialist og diakonal rådgiver. Høsten 2011 inviterte vi til Mestringsgruppe med fokus på å gjenoppdage og utvikle ressursene i eget liv, 4 meldte seg. Gruppeledere var diakonal rådgiver sammen med praksisstudent i diakoni. Figur 6 Deltakerantall terapigruppe og mestringsgruppe for kvinner i 2011 sammenliknet med 2010, 2009 og I 2011 var det gruppetilbud vår og høst med henholdsvis 5 og 4 deltakere.det store deltakerantallet i 2009 inkluderer et 3.gruppetilbud som ikke er videreført i 2010 og 11. 6

7 3.4 Adam, tilbud til menn Samtalegruppe for menn Med utgangspunkt i hva overgrepserfaringen betyr for den enkelte, jobbes det tverrfaglig med aktuelle problemstillinger og utfordringer. Vårens gruppe ble avlyst pga få påmeldinger, mens høstens gruppe ble gjennomført med 6 deltakende menn. Ekstern mannlig gruppeleder var innleid til å lede samtalegruppen, assistert av en av stabens kvinnelige fagpersoner Kurshelger for menn Et årlig tilbud til menn fra hele landet med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Våren 2011 ble det gjennomført en kurshelg med overnatting utenfor Oslo. 6 deltakere (7 påmeldte), hvorav 3 var rekruttert gjennom samarbeid med Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep. Høsten 2011 inviterte vi til Mannshelg i Ressurssenterets og Diakonissehusets lokaler. 12 deltaker (14 påmeldte), hvorav 5 var rekruttert gjennom samarbeid med Senter for Seksuelt Misbrukte Menn. Sistnevnte kurshelg hadde prosjektmidler fra Barne og likestillingsdepartementet og ble ledet av Mike Lew fra Boston, USA. Helgens program var utarbeidet ut fra en metodikk brukt i mannsarbeid i USA og andre land, og ble for første gang gjennomført i Norge. Ressurssenteret 2 mannlige fagpersoner var med på begge helgetilbudene. Figur 7 Mannlige brukere knyttet til ulike tiltak. Vi registrerer en jevn stigning av aktivitet innen mannsarbeidet, selv om personellressursen har vært mindre i Liturgisk praksis Kveldsbønn og middag for kvinner og menn Ressurssenterets bredt sammensatte brukergruppe responderer særlig positivt på dette kombinerte tilbudet; månedlig måltidsfellesskap med påfølgende opplevelse av liturgi, symbolhandlinger og forkynnelse i kirkerommet. Det ble avviklet 4 (vårsemesteret) og 3 7

8 (høstsemesteret) middag/kveldsbønner. Oppmøtet hver gang fra 7 15 deltakere fordelt på begge kjønn Temalunsj med middagsbønn for kvinner og menn Etter ønske fra brukerne introduserte vi et tidligere tilbud ved Ressurssenteret; enkelt måltidsfelleskap i en sosial ramme. I tillegg til måltid med ledet samtale, la vi til rette for middagsbønn i kapellet med en enkel liturgi og lystenning. Det ble avviklet 4 temaluncher i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Oppmøtet hver gang fra 7-12 deltakere fordelt på begge kjønn Liturgigruppe for kvinner og menn 4 brukere har gjennom hele året vært med på forberedelser og gjennomføring av de to gudstjenestene i Lovisenberg kirke. Også 2 mannlige brukere har vært med på gjennomføringen av gudstjenestene. Liturgigruppens deltakere har vært medliturger på de månedlige kveldsbønnene. Fra denne gruppen ble det også mobilisert til planlegging av 15 års- markeringen Gudstjenester i Lovisenberg kirke Ressurssenterets prester og liturgigruppe har sammen med Diakonissehusets forstanderinne og kantor i Lovisenberg menighet planlagt og gjennomført to gudstjenester. Også frivillige fra menigheten og Diakonissehuset har medvirket ved gjennomføringen. Gudstjenesten i mars: 50 gudstjenestedeltakere. Av disse var ca. 25 brukere fra Ressurssenteret. 35 deltok på kirkekaffe. Gudstjenesten i august: 50 gudstjenestedeltakere. Av disse var ca. 25 brukere fra Ressurssenteret. 30 deltok på kirkekaffe i nye lokaler. Økumenisk gudstjeneste i desember; Ressurssenterets brukere og stab var sterkt involvert i forberedelsen til 15 årsmarkeringen, gjennom samtaler om det innholdsmessige så vel som rammer og premisser for øvrig. 4 av brukerne utgjorde sammen med med en av stabens fagpersoner en gruppe som arbeidet prosessuelt med å skrive de 6 egenerfarte historiene som ble lest i gudstjenesten av 2 profesjonelle skuespillere. 3.6 Andre diakonale tiltak Kurshelg for kvinner og menn Fellesskap med fokus på kropp, bevegelse og beherskelse. Ressurssenterets diakonale rådgiver har hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføring av kurshelgen, med assistanse fra kolleger eksternt og internt. Flere av deltakerne kommer fra andre kanter av landet. 8 deltakere Sommertur for kvinner Årets sommertur ble lagt til Johannesgården retreatsted, også dette året planlagt sammen med flere av våre brukere. Dag 1 var viet pilegrimsvandring, dag 2 var vi i retreatens rytme, men med mulighet for en vandring i Lillehammer for de som ønsket det. Flere av deltakerne kommer fra andre deler av landet enn Østlandet. 11 deltakere. 8

9 3.6.3 Julebord for kvinner og menn Ble ikke avholdt i Arrangementet flyttes til januar med Hellig-tre-kongers-fest. Første gang Figur 8 Deltakerantall av brukere ved ulike tiltak. Her fremkommer det stabile tall når det gjelder deltakelse på de ulike diakonale tilbudene. 3.7 Henvendelser på telefon og e-post De fleste telefonhenvendelsene gjelder fortsatt kvinner, men vi opplever en økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Mange av samtalene resulterer i kontakt og utgjør en stor del av rekrutteringen til individuelle samtaler og gruppetilbud. En del av henvendelsene fra utsatte gjelder veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og eventuell håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsene i stor grad håndtering. Figur 9 Antall henvendelserer, oversikt over hvem som kontakter oss og nye saker. Registrering av E-post og SMS er utslagsgivende for økningen av det totale antall henvendelser. Her ligger ikke registrering av administrative henvendelser, kun henvendelser av faglig karakter. 9

10 4. FOREBYGGENDE TILTAK 4.1 Faglig nettverksbygging og kompetanseutveksling Målgruppen for Ressurssenterets forebyggende tiltak er frivillige og ansatte medarbeidere på alle nivåer i de ulike kristne kirkesamfunnene i Norge, som gjennom sitt arbeid eller frivillige engasjement møter og blir berørt av overgrepsproblematikk Kontaktpersonnettverket på bispedømmenivå Kontaktpersonnettverket for Den norske kirke består nå av 14 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). Da avtalen om drift av kontaktpersonordningen ble opprettet i 2008, ble den gjort gjeldende til utgangen av Grunnet forsinket oppstart av reetablering av ordningen, er det ønskelig med forlengelse av avtalen fram til utgangen av Vi har foreslått å knytte evaluering og vurdering av ordningen til SROs periode for I henhold til avtalen, inviterer Ressurssenteret til en årlig fagdag, i 2011 gikk den over 2 dager. For første gang i denne forbindelsen, møtte kontaktpersonene en representant fra hver av de to oppdragsgiverne på sentralt hold; KA og Bispemøtet. Vi oppfatter det som hensiktsmessig at det er en veksling mellom direkte kontakt med den regionale oppdragsgiver, som er biskopen og fellesrådene og det sentrale leddet som er Bispemøtet, KA og Kirkerådet. Det er i nettverket en pågående prosess med hensyn til en konkretisering av dilemmaer rundt mandat og myndighet i lys av de erfaringene som samlet finnes i nettverket. Dette tenkes som nyttig med tanke på evaluering av ordningen. I 2011 har 5 av kontaktpersonene vært kontaktet av utsatt selv eller pårørende. 4 av de 5 har hatt omfattende kontakt både i forhold til den utsatte og til arbeidsgiversiden. Pr 31. desember 2011 er kontaktpersonnettverket fulltallig og Ressurssenteret er i ferd med å ferdigstille en web-basert presentasjon av det nasjonale kontaktpersonnettverket. Figur 10 Kontaktpersoners aktivitet knyttet til henvendelser i 2011 i 5 av 11 bispedømmer. Det store antallet møter, telefoner, e-poster og sms-er med utsatte og arbg/tilsyns- og rådslinjen skyldes tidkrevende saker. 10

11 4.1.2 Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Dnk (SRO) Representant fra Ressurssenterets stab har plass i Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, SRO II. For Ressurssenteret er det viktig å bidra inn i et bredt sammensatt forum innen Den norske kirke for å bringe overgrepsfeltet videre. Ressurssenteret er en aktiv medspiller i rådets løpende arbeid. Som et pådrivende organ for overgrepsfeltet i Den norske kirke har følgende anliggender vært drøftet og effektuert i 2011; Formidling av kunnskap og kompetanse. Det er sørget for at både forebygging og kirkelig håndtering av overgrepssaker er omtalt i Håndbok for menighetsråd/fellesråd. I den forbindelse er det utarbeidet en oversikt over tilbud om materiell til kurs for menighetsråd og fellesråd. Ressursheftet «Kirkens frivillige arbeid, forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser» er presentert for Kirkerådet som har gjort vedtak om at ressursheftet skal legges til grunn for kirkens videre arbeid med utfordringer knyttet til frivillighet og overgrepsproblematikk. Det er utarbeidet kursmateriell i form av enkle case for øvelsesverksted til bruk i staber og ulike enheter i prostiene. En kortfattet generell innføring i tema og skisser til løsninger for det enkelte case følger kursmateriellet. Rapportering av overgrepssaker, meldt til arbeidsgiver/ansvarlig instans. Det er ferdigstilt et felles rapporteringsskjema for bispedømmeråd og fellesråd. Digitale medier. SRO har satt fokus på de store utfordringer digitale medier gir opp mot overgrepfeltet og ønsker å følge dette opp med å utfordre langs flere linjer, bl a seksjon for barn, unge og trosopplæring og kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet. Fokus på den som krenker. SRO vil øke kunnskap og kompetanse på feltet og har bedt Kirkens Ressurssenter om å ta ansvar for gjennomføringen av en konferanse som for første gang i norsk kirkelig sammenheng setter fokus på krenker/overgriper. Menigheten, sammenhengen der overgrep skjer. SRO har satt fokus på viktigheten av å gi menigheten og sammenhengen der overgrep har skjedd, en større og nødvendig oppmerksomhet. Forlengelse av funksjonstiden for Kontaktpersonordningen. SRO har som initiativtaker til at kontaktpersonordningen skal være et tilbud til alle i kirken som har opplevd overgrep fra en kirkelig betrodd tillitsperson, engasjert seg i behovet for at funksjonstiden forlenges og tilpasses SRO s funksjonstid som er ut Kollegaveiledning for fagpersoner som jobber med utsatte gutter og menn 2 av Ressurssenterets fagpersoner har hatt ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre kollegaveiledning for fagpersoner som jobber med utsatte gutter og menn. 15 personer fra 7 virksomheter har deltatt i tilbudet som har gått over skoleåret 2010/11. De siste 2 samlingene, hver på 1,5 dag, ble gjennomført våren Tiltaket har mottatt midler fra Barne og likestillingsdepartementet 4.2 Undervisning, kurs, seminarer og foredrag «Mot og Mestring» Et dagskurs for kompetanseheving på regionalt/lokalt plan. Tilbakemeldingene etter gjennomførte «Mot og Mestring»-dager er gjennomgående positive og ofte følger enkelte av deltakerne opp med kontakt med Ressurssenteret i forhold til konkrete utfordringer. Vi har i 2011 gjennomført 3 «Mot og Mestring» fagdager: 11

12 Sandefjord prosti: 9.februar, 50 deltakere Nord-Helgeland prosti: 8.juni,50 deltakere Døveprostiet: 21 september, 40 deltakere Totalt 140 deltakere Innføringskurs I Kurs for studenter ved kirkelige utdanningsinstitusjoner innenfor teologi og diakoni på nasjonalt plan som tilbys hvert halvår. Innføringskurs ved Ressurssenteret vår 2011 med 12 deltakere. Nytt av året var en tredje kurskveld med tema: Gudsbilde og relasjonen til Gud, Sjelesørgeriske utfordringer, Liturgisk språk og praksis. 8 deltakere som tidligere har deltatt på innføringskurs høst 2010 og vår Innføringskurs høst 2011 ble utsatt til vårhalvåret 2012, grunnet få påmeldte. Totalt 20 deltakere Innføringskurs II Kurs for aktuelle studentgrupper innen helse, sosial og diakoni. Vi har ønske om å nå bredt ut til studentgrupper på diakonal/kirkelig sektor, derfor lager vi tilpassede kurs. I 2011 ble et slikt tiltak gjennomført i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høgskole. 5 studenter (av 15 påmeldte) + 1 lærer deltok. Totalt 5 deltakere Trosopplæringsprosjekt I «Hva kan vi gjøre for barna?» Aktuell tematikk fra vårt første trosopplæringsprosjekt er blitt integrert i «Mot og Mestring» konseptet, med et særskilt fokus både på hvordan kirken kan møte og støtte utsatte og rammede barn og hvordan en kan gjøre den lokale sammenheng til en trygg og overgrepsfri sone Trosopplæringsprosjekt II «Grenser som skaper» Ressursboken «Grenser som skaper» utgitt i samarbeid med IKO, omhandler ungdom og ungt lederskap og hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen. Ressurssenterets stab har gjennomført 6 ulike fagsamlinger/kursopplegg med «Grenser som skaper» som utgangspunkt; Metodekurs: primært for trosopplærer i bispedømmene på Østlandet, 12.april 15 deltakere Fagdager Nord-Jarlsberg prosti isamarbeid med IKO, 2 stk 15. juni og 21. september deltakere Fagdag for trosopplærere i Trondenes prosti, 19. oktober, 55 deltakere Fagkonferanse for trosopplærere i samarbeid med IKO, tema: digitale medier og voksenrollen, 9. november 45 deltakere Totalt 215 deltaker på trosopplæringskurs Trosopplæringsprosjekt III «Hjelp meg du å vokse opp» Dette er et fullskalaprosjekt for perioden Vi er godt i gang med en tilnærming og en tenkning i fullskala. Vi har tatt utgangspunkt i de to tidligere satsningene med henholdsvis barn og ungdom/ungt lederskap som målgruppe. Prosjektet er planlagt å munne ut i produksjon og utgivelse av en fag/ressursbok. Ved utgangen av 2011 er vi godt i gang med å planlegge produksjon av en fag- og ressursbok til bruk i de ulike kirkelige 12

13 utdanningsløpene for trosopplærere. Bokens foreløpige tittel er «Hjelp meg du å vokse opp». Utgivelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Det teologiske menighetsfakultetet og Ressurssenteret. Arbeidet med boken er organisert med en referansegruppe og en redaksjon med representanter fra begge institusjoner. Referansegruppen består av Leif Gunnar Engedal, Marianne Rodriguez Nygaard, Tormod Kleiven, Gaute Brækken, Berit Sivertsen Sørvig, Elisabeth Torp og Gunnhild Nordgaard Hermstad. Gruppen har hatt jevnlige møter i høsthalvåret og arbeidet fram en felles forståelse av bokens innhold og bidragsytere. Ved årsskiftet 2011/2012 er det etablert en redaksjon for boken bestående av: Leif Gunnar Engedal (professor, MF), Elisabeth Torp (daglig leder/prest, KRS) og Lennart Persson (prest ved KRS). Sistnevnte med sekretærfunksjon i redaksjonen). Ulike bidragsytere fra MF, Ressurssenteret og andre fagmiljøer er kontaktet Fagseminar i samarbeid med Institutt for Sjelesorg november Som et ledd i oppfølgningen av Erfaringskonferansen 2010, ble det høsten 2011 gjennomført et fagseminar med overskriften «Også i vår menighet». Fagseminaret hadde et særskilt fokus på kunnskap om og mulige måter å møte overgriper / krenker Fagseminaret ble arrangert i samarbeid med Institutt for Sjelesorg. Med utgangspunkt i representasjonsmodellen fra Erfaringskonferansen 2010, ble deltakere fra kirkesamfunnene sammen med organisasjoner innen Den norske kirke invitert til deltakelse. Hensikten med seminaret var å gi utøvende fagpersoner økt kompetanse på håndtering og forebygging, samt møte med overgriper / krenker. 35 deltakere Fagdag om taushetsplikten Fagdagen i samarbeid med MF, planlagt høst 2011 og gjennomført 30.januar Utgangspunktet for en fagdag for studenter og kirkelige medarbeidere som spesielt arbeider med barn/ungdom og trosopplæring, er det generelle anliggende knyttet til hvordan kirkelige medarbeidere kan bidra til at vold og overgrep mot barn og ungdom kan avverges, spesielt i situasjoner hvor barn og unge formidler seg om hva de opplever. Den mer spesifikke bakgrunnen er endringer i straffeloven som får konsekvenser for hvordan en praktiserer taushetsplikten. Dette berører teologiske spørsmål om hva det innebærer å være kirke, og juridiske spørsmål om samfunnets regulering av forholdet mellom prest og konfident. På denne bakgrunn ble det forberedt et program med faglige bidrag med jurdisk, teologisk og praksinært ståsted Andre Undervisningsoppdrag Ressurssenterets tverrfaglige stab inviteres til ulike eksterne undervisningsoppdrag. I 2011 deltok vi følgende steder: International Ecumenical Peace Convocation, Kingston Jamaica, i regi av Kirkenes Verdensråd; En fagperson fra staben sammen med en erfaren bruker holdt en Workshop med 10 deltakere om Ressurssenterets liturgiske praksis. Seminaret fikk mer oppmerksomhet under konfereansen, fordi dette var en del av et større norsk bidrag. Deltakerne fra Ressurssenteret var et del av en norsk delegasjon på 10 personer. Representasjonen var organisert av Norges Kristne Råd. Møre bispedømme i samarbeid med Høgskolen i Ålesund; Fagdag med målgruppe ansatte i kirke og samfunn og tema hvordan forebygge overgrep. 90 deltakere Katolsk Luthersk samtaleforum, (Katlusa); Innledning om praktisering av taushetsplikten i lys av utfordringer fra overgrepsfeltet. 15 deltakere Totalt 115 deltaker ved ulike oppdrag. 13

14 Figur 11 Totalt antall deltakere på kurs og undervisning i 2011 er 590 sett mot tall fra 2010, 2009 og Det reduserte antall deltakere skyldes endret personellressurs samt at flere av undervisningsoppdragene har hatt færre deltakere Kurs og seminarer er primært fokusert på medvirkning og samlet til hele fagdager. Figur 12 Her vises hvor deltakerne rekrutteres fra. Det fremkommer at nedslaget er størst i Den norske kirke og at det rekrutteres godt fra de kirkelige utdanningsinstitusjonene 14

15 4.3 Materiellutvikling/publikasjoner Ressursboken, Grenser som skaper Boken «Grenser som skaper» utgitt i samarbeid med IKO i 2010, knyttet til Ressurssenterets trosopplæringsprosjekt II med det samme navn, er ved utgangen av 2011 solgt i ca. 650 eksemplarer, dvs. 2/3 av det totale opplaget Utvikling av metodikk for gruppetilbud for menn Ressurssenterets to mannlige fagpersonene som har hatt ansvar for de 2 mannsgruppene og kurshelg for menn som ble gjennomført i 2010, har løpende skrevet og dokumentert opplegg og prosess for de 2 gruppetilbudene og kurshelgen. Det er samlet til et metodemateriell for begrunnelse og en beskrivelse av et gruppetilbud til utsatte voksne menn. Metodemateriellet ble ferdigstilt første halvdel av Dette er en del av et prosjekt vi har fått midler til fra Barne og likestillingsdepartementet Bidrag til utvikling av heftet: «Seksualisertvold mot gutter og menn» Ressurssenterets mannlige fagperson har vært med i redaskjonen til et info og ressurshefte med gutter og menn i målgruppen. Heftet er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og deles ut gratis Bokprosjekt - Gunnar Ringheim Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har kontaktet Kirkens Ressurssenter med tanke på å skrive en bok om erfaringer med vold og seksuelle overgrep innenfor kirkelige sammenhenger. Han ønsker å låne øre til overgrepsutsatte i kirkelig kontekst og gjengi et knippe erfaringsfortellinger (10 15). Han vil bygge bokens kapitler på intervju/samtaler med enkeltpersoner. Disse skal ikke stå fram med fullt navn, men får anledning til å fortelle sin historie som han vil føre i pennen. Ringheims bok vil bestå av et representativt utvalg av historier. Ressurssenterets stab har ved årsskifte en liste på ca 25 tidligere og nåværende brukere som det er aktuelt å spørre om å delta. 4.4 Veiledning På telefon, via e-post og ved besøk Ressurssenteret har bred kontakt med ulike muljøer og enkeltpersoner som etterspør både generell kunnskap og konkret veiledning. Tverrfaglig stab er også konsultativ overfor virksomheters håndtering av konkrete saker. 15

16 Figur 13 Veiledning av enkeltansatte og frivillige i Det totale antall er 150. Den norske kirke omfatter kirkelige medarbeidere på lokal- og regionalplan, samt Den norske kirke i utlandet. «Andre» omfatter barne-, ungdoms- og misjonsorganisasjoner, andre organisasjoner, støttesentre, utdanningsinstitusjoner og media. Figur 14 Fordeling av veiledningssamtaler. Veiledningssamtaler har holdt det samme nivået de siste 3 årene. SMS er første gang registret i

17 4.5 Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer Skrive avisinnlegg Ressurssenterets tverrfaglige stab har skrevet 5 avisinnlegg og blitt intervjuet 20 ganger av ulike riksdekkende media. Figur 15 Intervjuer, artikler og innlegg. I hovedsak er det avisen Vårt Land og TV2/NRK som tar kontakt og ber om kommentarer mm Informasjonsvirksomhet - stands Ressurssenterets stab har vært tilstede ved følgende arrangement med informasjons- og salgsstand. Vi har ved enkelte anledninger invitert til en enkel symbolhandling for verdighet som en del av standen Diakoniens dag Diakonhjemmet; 13.april, 30 personer Oslo Himmel, Oslo bispedømme; 28.mai, 50 personer Norske Kvinners Sanitetsforening; Fagdag mot voldtekt 22.sept., 40 personer Diakonikonferansen på Diakonhjemmet; oktober, 50 personer Trosopplærlingskonferansen Lillestrøm; 27.oktober, 60 personer Totalt 230 personer har vi hatt kontakt med i forbindelse med stand virksomheten Informasjonsteknologi (IT) Sommeren 2011 ble Ressurssenterets nettside hacket. Det oppsto store problemer og siden ble i september stengt. I denne prosessen mistet vi tillit til vår leverandør «Ny Tanke» som i mellomtiden hadde skiftet navn til «Nettpakke». Vi valgte i den anledning å si opp avtalen. I november 2011 inngikk vi avtale med «Ptech websolutions». Gjenoppbyggingen av våre nettsider startet i november en tidkrevende og prioritert prosess. For 2011 har vi ikke statistikk for besøk av våre nettsider pga problemene som oppsto med hacking og stenging. 17

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2012

Årsmelding og årsregnskap 2012 Årsmelding og årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2012... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1. En langsgående prosess... 3 1.2. Arbeidsplan... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Årsmelding 2008 1 GENERELL TILSTANDSVURDERING Få steder opplever kirken muligheter og utfordringer som i Oslo bispedømme. Storbyens mangfold og mobilitet, i befolkning, kultur

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. med årsberetning

ÅRSMELDING 2014. med årsberetning med årsberetning INNHOLD 3... forblir Norges folkekirke 5 Åpen og levende folkekirke 6 Strategimål 1 7 Strategimål 2 og 3 10 Strategimål 4 14 Strategimål 5 17 Strategimål 6 19 Strategimål 7 20 Strategimål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling.

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1 Årsrapport 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. 2 ÅRSRAPPORT 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 3 Forord Innhold Hvert år har sitt særpreg, og 2012 utgjør ikke noe unntak.

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord Forord Takk til Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt RVTS Vest oppdraget med å utarbeide kompetansehevende tiltak og veiledningstilbud innen feltet religiøse bruddprosesser. Vi vil også benytte

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer