Årsmelding og årsregnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og årsregnskap 2012"

Transkript

1 Årsmelding og årsregnskap 2012

2 Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING INNLEDNING En langsgående prosess Arbeidsplan VIRKSOMHETSOMRÅDER Bearbeidende tiltak Forebyggende tiltak Formidling Rådgivende og håndterende oppdrag Nettverksbygging STAB STYRENDE ORGANER Representantskap Styret... 8 STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP OG BUDSJETT Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Regnskap og budsjett Revisors beretning

3 SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING INNLEDNING Vi har i 2012 videreført fokuset fra 2011, gjennom økt mobilisering og breddesatsing, på å være et diakonalt kompetansested for frikirkene i Norge og Den norske kirke har stått i konsolideringens tegn. Det har vært nødvendig å tydeliggjøre oppdraget og målgruppen. Virksomheten har en rammebevilgning som er forholdsvis stabil og forutsigbar, selv om den ikke er så stor som ønskelig. Med bakgrunn i de gitte realitetene har det vært nødvendig å finne frem til best mulig utnyttelse av de tilgengelige ressursene. Og samtidig si hva som er ambisjonen og visjonen for den videre kirkelige innsats i regi av Kirkelig Ressurssenter i overgrepsfeltet En langsgående prosess Gjennom året har staben med utgangspunkt i styrevedtak, arbeidet med aktuelle fremtidsperspektiver for Kirkelig Ressurssenter. De siste årene har det vært en nedskjæring i antall ansatte fra 5,5 årsverk i 2010 til det som i de siste 2 årene har vært 3,55 (inkluderer ikke prosjektstillinger knyttet til trosopplæring). På bakgrunn av dette tok styret initiativ til en prinsipiell tenkning rundt organisasjonsmodell og struktur for fremtidig organisering av virksomheten og de tiltak som skal ivaretas. Styret ba administrasjonen om å beskrive et bærekraftig arbeid som svarer på Kirkelig Ressurssenters oppdrag, i tråd med nivået på rammebevilgning, oppdrag og målgruppe. I den forbindelse har styret også vært opptatt av å avklare eventuelle samarbeidsrelasjoner, som vil styrke kirkelige miljøers innsats mot vold og seksuelle overgrep, særlig med henblikk på fagmiljøet knyttet til Modum Bad og Institutt for Sjelesorg. En vesentlig konklusjon er at Kirkelig Ressurssenter skal fortsette å være en selvstendig virksomhet. Med sin selvstendighet og i samhandling med andre skal Kirkelig Ressurssenter realisere de mål og ambisjoner som kirkelige miljøer i Norge trenger for å møte utfordringene i overgrepsfeltet. Følgende tiltak ble iverksatt for å hente inn grunnlagsmateriale for å jobbe videre med en arbeidsplan: Brukerundersøkelse, til nåværende og tidligere brukere, som med bakgrunn i sin overgrepserfaring har hatt kontakt med Kirkelig Ressurssenter. Møte med lederskap og representerende fagpersoner fra kirkesamfunn og kirkelige organisasjoner innen Den norske kirke. Møte mellom stab ved Ressurssenteret og faglig ledelse ved traumesatsningen på Modum Bad og Institutt for Sjelesorg Arbeidsplan I prosessen med utarbeidelse av en arbeidsplan gav styret sin tilslutning til følgende punkter, som igjen skulle danne grunnlaget for utarbeidelse av en langtidsplan for perioden : Navneendring fra Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep til Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, være et nasjonalt og tverrkirkelig ressurssenter. Herunder tydeliggjøre hvem som er virksomhetens oppdragsgiver, noe som 3

4 også innbefatter forholdet mellom Den norske kirke og de mange organisasjonene og de kristne kirkesamfunnene i Norge. Fortsatt 2 satsingsområder, brukerorienterte tiltak av bearbeidende karakter og kompetanseformidling og fag- og metodeutvikling. Viktig å sikre en bedre metodisk ivaretakelse av den praksisforankrede fagutvikling som finner sted og som genererer kompetanseformidling. Her kan FoUs virksomhet være en mulighet. Sørge for at den eksisterende tverrfagligheten (teologisk og helse/sosialfaglig) suppleres med kirkepedagogisk kompetanse, aller helst i en 50 % stilling som knyttes til staben på permanent basis. Arbeidet resulterte i en Langtidsplan for perioden , som ble ferdigstilt i 2012, med følgende visjon: Kirkelige miljøer i Norge, sammen i kampen mot vold og seksuelle overgrep. Det er som en del av den samme prosessen også utarbeidet en virksomhetsbeskrivelse for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER 2.1. Bearbeidende tiltak Vi legger til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer. Det skjer i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og kjønnsdelt: Avklarende samtaler tilbys nye brukere i sammenheng med det øvrige tilbudet, spesielt med tanke på å forberede den enkelte på gruppeprogrammet. Støttesamtaler er et tilbud om individuelle samtaler for en kortere periode. Samtalene gis av prestene og den diakonale rådgiveren og målet er å bidra med faglig innsikt som kan støtte den enkelte i han eller hennes prosess. Bistandssamtaler tilbys den som ønsker å samtale om sin overgrepserfaring for eventuelt å levere sak til en ansvarlig kirkelig instans. Kontaktpersonordningen for Den norske kirke er driftet av Kirkelig Ressurssenter og er forlenget til utgangen av Brukermøter er en oppfølging av brukerundersøkelsen i 2012 og ble innført som en del av årets tilbud. Bearbeidende gruppe for menn: Med utgangspunkt i hva overgrepserfaringen betyr for den enkelte, jobbes det tverrfaglig med aktuelle problemstillinger og utfordringer. Kurshelg for menn er et årlig tilbud til menn fra hele landet med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Helligtrekongersfest ble gjennomført for andre år på rad. Festen videreførte julebordets intensjon med godt og festlig program i rammen av vakre bord og et godt måltid. Liturgigruppen har vært med på forberedelser og gjennomføring av de to gudstjenestene i Lovisenberg kirke. 4

5 Gudstjenester i Lovisenberg kirke: Ressurssenterets har sammen med Diakonissehuset og Lovisenberg menighet planlagt og gjennomført to gudstjenester. Tekstverksted i forkant av middag/kveldsbønn og gudstjenester for kvinner og menn. Middag/kveldsbønn. Dette er et kombinert tilbud som består av måltidsfellesskap med påfølgende gudstjenestefellesskap. Temalunsj med middagsbønn for kvinner og menn. Middagsbønn med nattverd og lystenning i kapellet etterfulgt av måltidsfelleskap og en ledet samtale. Kurset «Kropp og nærvær», for kvinner og menn, planlagt gjennomført mars 2012, avlyst grunnet for få påmeldte. Sjelesorggruppe, for kvinner og menn: Gruppetilbudet har fokusert på sansing og tilstedeværelse i forhold til kroppslig nærvær og erfaringsbasert lesning av en bibeltekst. For første gang kjønnsblandet gruppetilbud. Sommertur med pilegrimsperspektiv for kvinner over tre dager. Flere av deltakerne kommer fra andre deler av landet enn Østlandet. Henvendelser på telefon, SMS og e-post. De fleste telefonhenvendelsene gjelder fortsatt kvinner, men vi opplever en økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Samtalene utgjør en stor del av rekrutteringen til individuelle samtaler. I tillegg gjelder henvendelsene veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og eventuell håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsene i stor grad håndtering. Oppsummering: Oppslutningen rundt Kirkelig Ressurssenters bearbeidende tilbud er stabil. Ulike grupper benytter seg av ulike tilbud. Vi ser både at noen nye kommer til og at andre etter en tid, trapper ned kontakten Forebyggende tiltak Vi ønsker å bidra til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. Det gjør vi ved å formidle kunnskap om tiltak som bidrar til både større åpenhet om og reduksjon av overgrep, og ved å øke kompetansen til å avdekke risikosituasjoner i møte med menneskers sårbarhet. Fagdag om taushetsplikten i samarbeid med MF. Bakgrunnen var endringer i straffeloven knyttet til konsekvenser for taushetsplikten. Trosopplæringsprosjekt II «Grenser som skaper»: Kurs for ansatte og frivillige bygget på ressursboken «Grenser som skaper». «Mot og Mestring»: Et dagskurs som tilbyr kompetanseheving for kirkelige staber på regionalt og lokalt plan. Øvelsesverksted: Knyttet til utvikling av metodemateriell på oppdrag fra Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke. Innføringskurs for studenter: Kurs for studenter ved kirkelige utdanningsinstitusjoner innenfor teologi og diakoni over 3 kvelder. Veien til prestetjenesten: Vi gjennomførte case-arbeid og rollespill på samling for studenter tilhørende biskopene i Oslo, Hamar, Borg og Tunsberg. Presentasjon av Ressurssenterets liturgiske praksis og tenkning: i møte med Kontaktpersonnettverket i Den svenske kyrkan. 5

6 Trosopplæringskonferansen: Kirkelig Ressurssenter deltok med et seminar om forebygging av overgrep og utsatthet hos barn og ungdom i menighetens trosopplæringsarenaer. I den forbindelse ble også Trygghetsplakaten lansert. Andre oppdrag: Ressurssenterets tverrfaglige stab har deltatt på ulike eksterne undervisningsoppdrag. En representant fra staben har deltatt på to konferanser i regi av Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til vold i nære relasjoner. Oppsummering: Utgivelsen av boken «Grenser som skaper» har økt etterspørselen etter våre kurs og fagdager. På noen av de overfor nevnte arrangementene har vi nådd bredt ut og vi har vært i kontakt med opp mot 1300 personer til sammen Formidling Vi formidler kunnskap og kompetanse, gjennom fagdager og temasamlinger på regionalt og lokalt nivå, og innføringskurs for studenter. Flere av punktene under overskriften «Forebyggende tiltak» kunne også stått oppført her. Hustavlen: Vi har i løpet av 2012 produsert og distribuert hustavler til alle lokalmenigheter i Den norske kirke, de kristne kirkesamfunnene med medlemskap i Norges Kristne Råd og NORME. Aktuelle liturgier er utarbeidet og ligger tilgjengelig på Ressurssenterets hjemmeside. Fag-/ressursbok for kirkefaglige studenter i samarbeid med MF: 2012 er siste år av et 3- årig trosopplæringsprosjekt som har vært styrt inn mot produksjon av en fag-/ressursbok til bruk i utdanningsløpene som fører til stillinger knyttet til trosopplæring i Den norske kirke. Boken skal ha en tverrfaglig tilnærming til barn og ungdoms sårbarhet og utsatthet i oppveksten. Fag-/ressursboken er tenkt lansert på Trosopplæringskonferansen Trygghetsplakat: Som en fortsettelse av ambisjonen fra hustavleteksten, «vi vil skape trygge rom», ble trygghetsplakaten for voksne trosopplærere utarbeidet. Ressursboken «Grenser som skaper»: Det er ved utgangen av 2012 solgt totalt 800 av et opplag på 1000 av boken Dokumentarbok: Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har invitert Kirkelig Ressurssenter inn i et samarbeid om en dokumentarbok som omhandler enkeltmenneskers erfaring av overgrep i en kirkelig sammenheng. FoU-virksomhet: I 2012 har staben ført samtaler med professor Hans Stifoss-Hanssen ved Diakonhjemmets Høgskolesenter. Hensikten har vært å samle og systematisere Ressurssenterets erfaringer med tanke på å søke FoU-midler. Oppsummering: (ikke skrevet) 2.4. Rådgivende og håndterende oppdrag Vi tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Vil tilbyr også bistand i håndteringen av kirkelige overgrepssaker. Veiledning og rådgivning av kirkelige medarbeidere: Samlet sett har Ressurssenteret i 2012 hatt bred kontakt med ulike miljøer og ansvarlige personer som har etterspurt generell bakgrunnskunnskap og konkret veiledning for å være rustet til utfordringer i sine sammenhenger. En del av dette har vært konsultativt arbeid inn mot kirkelige miljøers håndtering av konkrete overgrepssaker. Utarbeidelse av retningslinjer: Stiftelsen Signo ba om assistanse til å ferdigstille og kvalitetssikre stiftelsens retningslinjer for håndtering av mistanke eller anklage om 6

7 seksuelle overgrep i stiftelsen. Oppdraget ble utført i et nært samarbeid mellom Kirkelig Ressurssenters tverrfaglige stab og fagavdelingen ved Signos hovedkontor. Oppsummering: 2.5. Nettverksbygging Ressurssenteret drifter Den norske kirkes kontaktpersonnettverk og tar initiativ til nettverksbygging på tvers av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge. Møte med ADAMs referansegruppe: Det er etablert en bredt sammensatt referansegruppe rundt ADAM Ressurssenterets tilbud til utsatte menn. I 2012 var referansegruppen samlet til to møter. Gruppen har satt fokus på følgende: 1. seksuelle overgrep mot gutter og menn må tematiseres i de fagmiljøene referansegruppen representerer. 2. Satsning på regionale tilbud, med særlig fokus på hva som er viktig for at menn skal benytter seg av tilbudene. Fagdag for kontaktpersonnettverket: Kontaktpersonnettverket for Den norske kirke består nå av 15 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). Deltakere på årets fagdag fikk presentert fellestrekk og tendenser ved kirkelige overgrepssaker ut fra en en granskingsrapport om overgrepssaker meldt til domkapitlene i den svenske kyrkan for perioden Konferanse om overgriper/den som krenker., Kirkelig Ressurssenter var bedt av Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, om å gjennomføre en konferanse som satte fokus på overgriper/den som krenker. Norges Kristne Råd, Diakonova og Institutt for Sjelesorg ble invitert inn i samarbeidet. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra disse planla konferansen november. Under overskriften «Forståelse Håndtering Ivaretagelse» gjennomførte vi en milepælkonferanse som for første gang i en kirkelig sammenheng satte fokus på overgriper knyttet til håndtering og ivaretagelse av den som anklages for å ha begått seksuelle overgrep eller grensekrenkende seksuelle handlinger Regionale tiltak: Ressurssenteret henvendte seg forsommeren 2012 til alle landets domproster og Kirkens Bymisjon i de aktuelle byene, med forespørsel om samarbeid knyttet til årlige gudstjenester og med en mulighet for regionale gruppetilbud på årsbasis. Responsen var positiv og tiltaket er lagt inn som et satsingsområde for de kommende år. Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO): Representant fra Ressurssenterets stab har plass i Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO). Ressurssenteret er en aktiv medspiller i rådets løpende arbeid. Oppsummering: 3. STAB Elisabeth Torp prest/daglig leder 100 % stilling Solveig Nielsen administrasjonskonsulent 80 % stilling 7

8 Anne Marie Østhus diakonifaglig rådgiver 75 % stilling Lennart Persson prest/fagperson ADAM 100 % stilling Anne Marie Sverdrup diakonifaglig medarbeider 40 % stilling (i perioden ) I tillegg har vi knyttet til oss fag ressurspersoner i forhold til forberedelser og gjennomføring av ulike prosjekter. 4. STYRENDE ORGANER 4.1. Representantskap Fra Norges KFUK-KFUM: Adelheid Firing Hvambsal Sunniva Gylver Kristin Myskja (vararepresentant) Fra Diakonissehuset Lovisenberg: Vidar Haukeland Marianne Uri Øverland Berit Hovland (vararepresentant) Fra Kirkerådet: Gerd Karin Røsæg (leder) Jens-Petter Johnsen Guro Hellgren (vararepresentant) Fra Norges Kristne Råd: Arnfinn Løyning (nestleder) Karin Thompson Knut Refsdal (vararepresentant) 4.2. Styret 1. halvår: Solveig Fiske (styreleder) Liv Berit Carlsen (nestleder) Bjørn Soknes Anne Dalen Lars Lien Margit Lovise Holte (varamedlem) Tormod Kleiven (varamedlem) Ole Jøssang (varamedlem) 2. halvår etter valg på representantskapsmøtet i mai 2012: Solveig Fiske (styreleder) Bjørn Soknes (nestleder) Marianne Adams Anne Dalen 8

9 Lars Lien Tormod Kleiven (1.varamedlem) Ingeborg Holberg (2.varamedlem) Terje Aadne (3.varamedlem) Fra administrasjonen: Elisabeth Torp (daglig leder) STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig stiftelse som har til formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep. Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har både kvinner og menn med overgrepserfaring og ansatte og frivillige i kirkelige sammenhenger i sin målgruppe. Kirkens Ressurssenter er et diakonalt kompetansested med et todelt mål; gi hjelp til å bearbeide volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Kirkens Ressurssenter er økumenisk og forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives som et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM, Diakonissehuset Lovisenberg, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Virksomheten drives i Lovisenberggata15A, 0456 Oslo. Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2012, og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Den likvide beholdning pr er på kr ,-. Sum egenkapital er på kr ,-. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsens virksomhet. Ved utgangen av 2012 var det 4 ansatte (= 3,55 årsverk) i virksomheten (heltid/deltid), herav 1 mann. Av styrets medlemmer på 5 er 2 kvinner. Både daglig leder og styrets leder er kvinner. Totalt sykefravær i 2012 er på 5,53 %, herav utgjør fravær over 16 dager 5,53 %. Dette er lavere enn for Det har ikke skjedd skader/ulykker på arbeidsplassen i Tilsyn fra Arbeidstilsynet er gjennomført med anmerkning om tilgjengelig dokumentasjon i forhold til melding og oppfølging av sykmeldte og rutiner og dokumentasjon i forbindelse med yrkesskade. Dette er rettet opp og godkjent. 9

10 Virksomhetens ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak og har heller ikke funnet det påkrevet å planlegge iverksatt slike. Arbeidsmiljøet er godt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Disponering av årets resultat: Årets overskudd på kr tillegges annen egenkapital. Oslo Styret for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 10

11 REGNSKAP OG BUDSJETT 2012 Resultatregnskap Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep RESULTATREGNSKAP for perioden Note Tilskudd til stiftelsen Kirkeoffer Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnskostnader mv Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT Avsatt fra (-)/ til flyttefond Til annen egenkapital SUM DISPONERT RESULTAT

12 Balanse Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep BALANSE pr Note EIENDELER: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bank og kasse OMLØPSMIDLER TOTALT EIENDELER TOTALT EGENKAPITAL OG GJELD Grunnkapital Fond KFUK Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Skyldige off. avgifter Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT

13 Lovisenberg Styret for stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Noter til regnskapet Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Gaver og tilskudd inntektsføres når de er opptjent/bevilget. Note 1 Tilskudd Tilskudd fra Kirkerådet: Statsstøtte Opplysningsvesenets fond (OVF) Trosopplæringsmidler Tilskudd fra bispedømmerådene (OVF)

14 Tilskudd fra Norges Kristne Råd Tilskudd fra barne-og likestillingsdepartementet Sum Note 2 Lønnskostnader mv Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger mv Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum De ansatte er med i pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønn til daglig leder i år 2012: kr ,- Pensjonskostnad daglig leder kr , Gjennomsnittlig antall årsverk faste 3,55 4,23 Revisjonshonorar ordinær revisjon inkl.mva Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte og styremedlemmer. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Note 3 Kasse, bank og postgiro I beløpet inngår de ansattes skattetrekkmidler med Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital Årets endring: Fra årets resultat Annen egenkapital

15 Regnskap og budsjett

16 16

17 17

18 Revisors beretning

19 19

20 Vedlegg 1 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et diakonalt kompetansested med en todelt målgruppe: Den ene målgruppen er voksne utsatte kvinner og menn, og den andre målgruppen er ansatte og frivillige i kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Verdigrunnlag Ressurssenterets virksomhet er forankret i et kristent verdigrunnlag som baserer seg på menneskets gudgitte ukrenkelighet og evangeliets budskap om frigjøring, gjenopprettelse og rettferdighet for alle. Virksomheten legger til grunn at overgrep skjer i kristne kirkesamfunn og organisasjoner, og at både enkeltpersoner og fellesskap blir rammet. Virksomheten tar utgangspunkt i teologiske perspektiver knyttet til kjønn og makt. Tverrfaglighet Ressurssenterets faglige basis er knyttet til følgende fagområder: Teologi, psykologi, helseog sosialfag, diakoni og kirkelig pedagogikk. Andre relevante fagområder er jus og samfunnsvitenskapelige fag. Ressurssenterets tverrfaglige har kompetanse innenfor de nevnte kjernefagene. Metode Ressurssenterets praksis er brukerorientert og prosess- og kunnskapsbasert. I Ressurssenterets praksis anvendes aktuell teoretisk kompetanse fra de ulike fagområdene. Gjennom praksis utfordres den foreliggende kompetansen i møte med brukerne. Dette fornyer og videreutvikler teori- og praksisfeltene. Ressurssenterets virksomhet står derfor i en gjensidig påvirkning mellom praksis og teori. Dette skaper en praksis nær teoriutvikling og fornyer den faglige refleksjonen. For å sikre de to målgruppene pågår et kontinuerlig arbeid med fagutvikling. Det innebærer både å plassere Ressurssenteret i en større faglig kontekst og å sørge for at kunnskap utenfra tilflyter virksomheten. Et bærende element i virksomheten er faglig kompetanseutveksling med nettverksbygging på tvers av kirkelige og relevante faglige miljøer. Rolle i det kirkelige landskapet Ressurssenteret vil ut ifra sin innsikt i fagfeltet sette aktuelle anliggender og utfordringer på dagsorden. Vi vil ta initiativ til og være drivkraften i gjennomføring av samarbeidstiltak som er nyttige i kampen mot vold og seksuelle overgrep. Dette gjøres i møte med begge de ovenfor nevnte målgruppene. Virksomhetsområder Bearbeiding: Vi legger til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer. Det skjer i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og kjønnsdelt. Formidling: Vi formidler kunnskap og kompetanse, gjennom fagdager og temasamlinger på regionalt og lokalt nivå, og innføringskurs for studenter. 20

21 Rådgivning: Vi tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Forebygging: Vi bidrar til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. Det gjør vi ved å formidle kunnskap om tiltak som bidrar til både større åpenhet om og reduksjon av overgrep, og ved å øke kompetansen til å avdekke risikosituasjoner i møte med menneskers sårbarhet. Håndtering: Vil tilbyr bistand i håndteringen av kirkelige overgrepssaker. Det skjer gjennom formidling av kompetanse, og gjennom konkrete innspill til forståelse og ivaretagelse av de involverte partene. Det kan gjelde en prosess der overgrep har skjedd eller der det er mistanke om at overgrep skjer. Den kirkelige instansen er ansvarlig og tar beslutninger. Nettverksbygging: Ressurssenteret drifter Den norske kirkes kontaktpersonnettverk og tar initiativ til nettverksbygging på tvers av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge. Eksisterende tiltak Bearbeidende: Samtaler: Sjelesorg, støtte, rådgivning og avklaring. Liturgisk praksis: Gudstjenester og bibellesning/tekstverksted. Diakonale tiltak: Grupper og fellesskapsbyggende aktiviteter.(evt kjønnsdelt) ADAM, samtale og støttetilbud til voksne menn Formidlende: Undervisning, kurs, seminarer, foredrag. Forebyggende: Materiellutvikling. Bokproduksjon. Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer. Rådgivende: Veiledning i konkrete møter med mennesker som er rammet av og involvert i en overgrepssituasjon og i utarbeidelse av planer, prosedyrer, retningslinjer. Håndterende: Utvikling av håndteringskompetanse. Ledsage/veilede gjennom et saksforløp. Nettverksbyggende: Årlig samling for kontaktpersonnettverket i Den norske kirke. Årlig arrangement som bidrar til å styrke nettverk mellom, og samler på tvers av, kirkesamfunn og kirkelige miljøer. Referansegruppe for ADAM, støtte- og samtaletilbud til voksne menn. 21

22 Vedlegg 2 Langtidsplan Visjon: Kirkelige miljøer i Norge sammen i kampen mot vold og seksuelle overgrep Målområde Vi vil skape trygge rom Konkretisering Tiltak/strategier/satsinger som synliggjør et sammen og på tvers, nulltoleranse og overgrepsfrie soner. SAMMEN og PÅ TVERS av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge. Utnytte potensialet i at innsats mot vold og seksuelle overgrep er en sak kristne miljøer i Norge har felles anliggender til. Nettverksmøter med bærekraftig erfaringsutveksling for kirkesamfunn og organisasjoner knyttet til håndteringskompetanse. Bistå til opprettelse av selvgående nettverksgrupper mellom kirker og organisasjoner med beslektede behov. Novemberkonferanse, årlig. Organisere tilgang til og bistå med å få kvalifiserte samtalepartnere for den utsatte og for overgriper. Utvikle «Survival Kit» (førstehjelpskompetanse når en sak kommer opp). Utrede om det er ønskelig med et tverrkirkelig rådgivende kompetanseorgan. Nasjonal BREDDE-satsing: Bearbeidende tiltak til utsatte i deres lokale setting. Utvikle og styrke den nasjonale satsingen. Gudstjenester i samarbeid med regionale ressurser knyttet til kirker og diakonale organisasjoner. Oppfølging og evt. skolering av personer som skal lede/ta ansvar for de regionale tiltakene. Igangsetting av regionale gruppetilbud. Årlig rekreasjonsuke i samarbeid med Institutt for sjelesorg. 22

23 MANNLIGHET og UTSATTHET. Styrke ADAM-satsingen ved å mobilisere på ulike nivå i kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Målet er å integrere en forståelse som bidrar til aksept for at også gutter og menn har overgrepserfaringer. Informasjonsarbeid for å nå ut med kunnskap til de kristne kirkesamfunnene og organisasjonene, for å senke terskelen til at utsatte menn formidler seg i sin sammenheng eller henvender seg til Ressurssenteret. Holdningsskapende arbeid for å redusere det som hindrer utsatte menn og de kristne kirkesamfunnene og organisasjonene i å forholde seg til at også menn er utsatt. Bærekraftige tilbud til utsatte menn, sentralt og regionalt. Konsolidering av samarbeid med støttesentrene i Norge for samarbeid om mannshelg. OPPVEKST og SÅRBARHET: Ungdom og grenseoverskridelser mellom unge, som en kulturell og relasjonell utfordring. Forstå sårbarhet hos ungdom i oppvekst bl.a. risiko for å bli utsatt og risiko for å bli en grenseoverskrider. Fokus på konfirmasjonstiden: Bidra overfor konfirmantlærere med språk og metodikk som er anvendbar i undervisning om seksualitet og etikk. Bygge en ungdomskultur som forebygger grenseoverskridelser og er åpen for formidling av overgrepserfaringer. MENIGHETEN OG FELLESSKAPET: Sammenhengen der den utsatte og overgriper HØRER HJEMME. En nødvendig ambisjon: ROMME DET KOMPLISERTE og sikre en metodikk for INKLUDERING og SKJERMING, dvs. holde sammen det som det er mulig å holde sammen og holde adskilt det som må holdes adskilt. Utvikle en metodikk som bidrar til at den utsatte, overgriper og fellesskapet ses i en helhet sammenheng med forskjellige behov for tiltak/ivaretakelse. Stimulere til holdningsskapende arbeid. Utvikle ressursmateriell til bruk på lokalt plan. INTERAKTIVITET: Synlighet og tilgjengelighet på NETT. Ta i bruk kommunikasjonsmidler via nett som senker terskelen til å ta kontakt med Kirkelig Ressurssenter og gir tilgang til informasjon om kirkelige miljøer og overgrepsfeltet, holdninger, tiltak mm. Utvikling av Ressurssenteret på Facebook. Utprøving av Chatting, Blogging, Twitter som virkemidler i Ressurssenterets arbeid 23

24 FORSKNING og UTVIKLING: FoU-virksomhet. Sikre metodisk ivaretagelse av en praksisforankret fagutvikling. Etablere eller koble oss på relevante FoUnettverk. Søke midler til gjennomføring av konkrete prosjekter. Utarbeide en kompetanseplan. MIGRANT-kirkene i Norge. Avklares i samarbeid med Norges Kristne Råd. Fokus på de spesielle utfordringer et minoritetsfellesskap står overfor når det gjelder forekomst av vold og overgrep. SAMISKE miljøer og LÆSTADIANSKE menigheter. Avklares i samarbeid med Samisk kirkeråd. Fokus på at lukkede eller vanskelig tilgjengelige miljøer også kan skjule misbruk av makt og tillit. 24

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 Innhold Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 3.1 Terapi og sjelesorg... 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3 1. GENERELT OM 2011 3 2. INNLEDNING 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET 3 3.1 Terapi og sjelesorg 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn 3 3.1.2 Fokusert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser.

Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. Invitasjon med program og påmelding: Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. De siste 15 årene har det i kristne kirker og organisasjoner

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer