Årsmelding og årsregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og årsregnskap 2012"

Transkript

1 Årsmelding og årsregnskap 2012

2 Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING INNLEDNING En langsgående prosess Arbeidsplan VIRKSOMHETSOMRÅDER Bearbeidende tiltak Forebyggende tiltak Formidling Rådgivende og håndterende oppdrag Nettverksbygging STAB STYRENDE ORGANER Representantskap Styret... 8 STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP OG BUDSJETT Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Regnskap og budsjett Revisors beretning

3 SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING INNLEDNING Vi har i 2012 videreført fokuset fra 2011, gjennom økt mobilisering og breddesatsing, på å være et diakonalt kompetansested for frikirkene i Norge og Den norske kirke har stått i konsolideringens tegn. Det har vært nødvendig å tydeliggjøre oppdraget og målgruppen. Virksomheten har en rammebevilgning som er forholdsvis stabil og forutsigbar, selv om den ikke er så stor som ønskelig. Med bakgrunn i de gitte realitetene har det vært nødvendig å finne frem til best mulig utnyttelse av de tilgengelige ressursene. Og samtidig si hva som er ambisjonen og visjonen for den videre kirkelige innsats i regi av Kirkelig Ressurssenter i overgrepsfeltet En langsgående prosess Gjennom året har staben med utgangspunkt i styrevedtak, arbeidet med aktuelle fremtidsperspektiver for Kirkelig Ressurssenter. De siste årene har det vært en nedskjæring i antall ansatte fra 5,5 årsverk i 2010 til det som i de siste 2 årene har vært 3,55 (inkluderer ikke prosjektstillinger knyttet til trosopplæring). På bakgrunn av dette tok styret initiativ til en prinsipiell tenkning rundt organisasjonsmodell og struktur for fremtidig organisering av virksomheten og de tiltak som skal ivaretas. Styret ba administrasjonen om å beskrive et bærekraftig arbeid som svarer på Kirkelig Ressurssenters oppdrag, i tråd med nivået på rammebevilgning, oppdrag og målgruppe. I den forbindelse har styret også vært opptatt av å avklare eventuelle samarbeidsrelasjoner, som vil styrke kirkelige miljøers innsats mot vold og seksuelle overgrep, særlig med henblikk på fagmiljøet knyttet til Modum Bad og Institutt for Sjelesorg. En vesentlig konklusjon er at Kirkelig Ressurssenter skal fortsette å være en selvstendig virksomhet. Med sin selvstendighet og i samhandling med andre skal Kirkelig Ressurssenter realisere de mål og ambisjoner som kirkelige miljøer i Norge trenger for å møte utfordringene i overgrepsfeltet. Følgende tiltak ble iverksatt for å hente inn grunnlagsmateriale for å jobbe videre med en arbeidsplan: Brukerundersøkelse, til nåværende og tidligere brukere, som med bakgrunn i sin overgrepserfaring har hatt kontakt med Kirkelig Ressurssenter. Møte med lederskap og representerende fagpersoner fra kirkesamfunn og kirkelige organisasjoner innen Den norske kirke. Møte mellom stab ved Ressurssenteret og faglig ledelse ved traumesatsningen på Modum Bad og Institutt for Sjelesorg Arbeidsplan I prosessen med utarbeidelse av en arbeidsplan gav styret sin tilslutning til følgende punkter, som igjen skulle danne grunnlaget for utarbeidelse av en langtidsplan for perioden : Navneendring fra Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep til Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, være et nasjonalt og tverrkirkelig ressurssenter. Herunder tydeliggjøre hvem som er virksomhetens oppdragsgiver, noe som 3

4 også innbefatter forholdet mellom Den norske kirke og de mange organisasjonene og de kristne kirkesamfunnene i Norge. Fortsatt 2 satsingsområder, brukerorienterte tiltak av bearbeidende karakter og kompetanseformidling og fag- og metodeutvikling. Viktig å sikre en bedre metodisk ivaretakelse av den praksisforankrede fagutvikling som finner sted og som genererer kompetanseformidling. Her kan FoUs virksomhet være en mulighet. Sørge for at den eksisterende tverrfagligheten (teologisk og helse/sosialfaglig) suppleres med kirkepedagogisk kompetanse, aller helst i en 50 % stilling som knyttes til staben på permanent basis. Arbeidet resulterte i en Langtidsplan for perioden , som ble ferdigstilt i 2012, med følgende visjon: Kirkelige miljøer i Norge, sammen i kampen mot vold og seksuelle overgrep. Det er som en del av den samme prosessen også utarbeidet en virksomhetsbeskrivelse for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER 2.1. Bearbeidende tiltak Vi legger til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer. Det skjer i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og kjønnsdelt: Avklarende samtaler tilbys nye brukere i sammenheng med det øvrige tilbudet, spesielt med tanke på å forberede den enkelte på gruppeprogrammet. Støttesamtaler er et tilbud om individuelle samtaler for en kortere periode. Samtalene gis av prestene og den diakonale rådgiveren og målet er å bidra med faglig innsikt som kan støtte den enkelte i han eller hennes prosess. Bistandssamtaler tilbys den som ønsker å samtale om sin overgrepserfaring for eventuelt å levere sak til en ansvarlig kirkelig instans. Kontaktpersonordningen for Den norske kirke er driftet av Kirkelig Ressurssenter og er forlenget til utgangen av Brukermøter er en oppfølging av brukerundersøkelsen i 2012 og ble innført som en del av årets tilbud. Bearbeidende gruppe for menn: Med utgangspunkt i hva overgrepserfaringen betyr for den enkelte, jobbes det tverrfaglig med aktuelle problemstillinger og utfordringer. Kurshelg for menn er et årlig tilbud til menn fra hele landet med fokus på fellesskap, utveksling og møte mellom menn som har sammenfallende erfaringer. Helligtrekongersfest ble gjennomført for andre år på rad. Festen videreførte julebordets intensjon med godt og festlig program i rammen av vakre bord og et godt måltid. Liturgigruppen har vært med på forberedelser og gjennomføring av de to gudstjenestene i Lovisenberg kirke. 4

5 Gudstjenester i Lovisenberg kirke: Ressurssenterets har sammen med Diakonissehuset og Lovisenberg menighet planlagt og gjennomført to gudstjenester. Tekstverksted i forkant av middag/kveldsbønn og gudstjenester for kvinner og menn. Middag/kveldsbønn. Dette er et kombinert tilbud som består av måltidsfellesskap med påfølgende gudstjenestefellesskap. Temalunsj med middagsbønn for kvinner og menn. Middagsbønn med nattverd og lystenning i kapellet etterfulgt av måltidsfelleskap og en ledet samtale. Kurset «Kropp og nærvær», for kvinner og menn, planlagt gjennomført mars 2012, avlyst grunnet for få påmeldte. Sjelesorggruppe, for kvinner og menn: Gruppetilbudet har fokusert på sansing og tilstedeværelse i forhold til kroppslig nærvær og erfaringsbasert lesning av en bibeltekst. For første gang kjønnsblandet gruppetilbud. Sommertur med pilegrimsperspektiv for kvinner over tre dager. Flere av deltakerne kommer fra andre deler av landet enn Østlandet. Henvendelser på telefon, SMS og e-post. De fleste telefonhenvendelsene gjelder fortsatt kvinner, men vi opplever en økning i antall telefonhenvendelser fra menn. Samtalene utgjør en stor del av rekrutteringen til individuelle samtaler. I tillegg gjelder henvendelsene veiledning i konkrete saker i forhold til egen bearbeiding og eventuell håndtering. For pårørende og profesjonelle gjelder henvendelsene i stor grad håndtering. Oppsummering: Oppslutningen rundt Kirkelig Ressurssenters bearbeidende tilbud er stabil. Ulike grupper benytter seg av ulike tilbud. Vi ser både at noen nye kommer til og at andre etter en tid, trapper ned kontakten Forebyggende tiltak Vi ønsker å bidra til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. Det gjør vi ved å formidle kunnskap om tiltak som bidrar til både større åpenhet om og reduksjon av overgrep, og ved å øke kompetansen til å avdekke risikosituasjoner i møte med menneskers sårbarhet. Fagdag om taushetsplikten i samarbeid med MF. Bakgrunnen var endringer i straffeloven knyttet til konsekvenser for taushetsplikten. Trosopplæringsprosjekt II «Grenser som skaper»: Kurs for ansatte og frivillige bygget på ressursboken «Grenser som skaper». «Mot og Mestring»: Et dagskurs som tilbyr kompetanseheving for kirkelige staber på regionalt og lokalt plan. Øvelsesverksted: Knyttet til utvikling av metodemateriell på oppdrag fra Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke. Innføringskurs for studenter: Kurs for studenter ved kirkelige utdanningsinstitusjoner innenfor teologi og diakoni over 3 kvelder. Veien til prestetjenesten: Vi gjennomførte case-arbeid og rollespill på samling for studenter tilhørende biskopene i Oslo, Hamar, Borg og Tunsberg. Presentasjon av Ressurssenterets liturgiske praksis og tenkning: i møte med Kontaktpersonnettverket i Den svenske kyrkan. 5

6 Trosopplæringskonferansen: Kirkelig Ressurssenter deltok med et seminar om forebygging av overgrep og utsatthet hos barn og ungdom i menighetens trosopplæringsarenaer. I den forbindelse ble også Trygghetsplakaten lansert. Andre oppdrag: Ressurssenterets tverrfaglige stab har deltatt på ulike eksterne undervisningsoppdrag. En representant fra staben har deltatt på to konferanser i regi av Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til vold i nære relasjoner. Oppsummering: Utgivelsen av boken «Grenser som skaper» har økt etterspørselen etter våre kurs og fagdager. På noen av de overfor nevnte arrangementene har vi nådd bredt ut og vi har vært i kontakt med opp mot 1300 personer til sammen Formidling Vi formidler kunnskap og kompetanse, gjennom fagdager og temasamlinger på regionalt og lokalt nivå, og innføringskurs for studenter. Flere av punktene under overskriften «Forebyggende tiltak» kunne også stått oppført her. Hustavlen: Vi har i løpet av 2012 produsert og distribuert hustavler til alle lokalmenigheter i Den norske kirke, de kristne kirkesamfunnene med medlemskap i Norges Kristne Råd og NORME. Aktuelle liturgier er utarbeidet og ligger tilgjengelig på Ressurssenterets hjemmeside. Fag-/ressursbok for kirkefaglige studenter i samarbeid med MF: 2012 er siste år av et 3- årig trosopplæringsprosjekt som har vært styrt inn mot produksjon av en fag-/ressursbok til bruk i utdanningsløpene som fører til stillinger knyttet til trosopplæring i Den norske kirke. Boken skal ha en tverrfaglig tilnærming til barn og ungdoms sårbarhet og utsatthet i oppveksten. Fag-/ressursboken er tenkt lansert på Trosopplæringskonferansen Trygghetsplakat: Som en fortsettelse av ambisjonen fra hustavleteksten, «vi vil skape trygge rom», ble trygghetsplakaten for voksne trosopplærere utarbeidet. Ressursboken «Grenser som skaper»: Det er ved utgangen av 2012 solgt totalt 800 av et opplag på 1000 av boken Dokumentarbok: Journalist og forfatter Gunnar Ringheim har invitert Kirkelig Ressurssenter inn i et samarbeid om en dokumentarbok som omhandler enkeltmenneskers erfaring av overgrep i en kirkelig sammenheng. FoU-virksomhet: I 2012 har staben ført samtaler med professor Hans Stifoss-Hanssen ved Diakonhjemmets Høgskolesenter. Hensikten har vært å samle og systematisere Ressurssenterets erfaringer med tanke på å søke FoU-midler. Oppsummering: (ikke skrevet) 2.4. Rådgivende og håndterende oppdrag Vi tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Vil tilbyr også bistand i håndteringen av kirkelige overgrepssaker. Veiledning og rådgivning av kirkelige medarbeidere: Samlet sett har Ressurssenteret i 2012 hatt bred kontakt med ulike miljøer og ansvarlige personer som har etterspurt generell bakgrunnskunnskap og konkret veiledning for å være rustet til utfordringer i sine sammenhenger. En del av dette har vært konsultativt arbeid inn mot kirkelige miljøers håndtering av konkrete overgrepssaker. Utarbeidelse av retningslinjer: Stiftelsen Signo ba om assistanse til å ferdigstille og kvalitetssikre stiftelsens retningslinjer for håndtering av mistanke eller anklage om 6

7 seksuelle overgrep i stiftelsen. Oppdraget ble utført i et nært samarbeid mellom Kirkelig Ressurssenters tverrfaglige stab og fagavdelingen ved Signos hovedkontor. Oppsummering: 2.5. Nettverksbygging Ressurssenteret drifter Den norske kirkes kontaktpersonnettverk og tar initiativ til nettverksbygging på tvers av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge. Møte med ADAMs referansegruppe: Det er etablert en bredt sammensatt referansegruppe rundt ADAM Ressurssenterets tilbud til utsatte menn. I 2012 var referansegruppen samlet til to møter. Gruppen har satt fokus på følgende: 1. seksuelle overgrep mot gutter og menn må tematiseres i de fagmiljøene referansegruppen representerer. 2. Satsning på regionale tilbud, med særlig fokus på hva som er viktig for at menn skal benytter seg av tilbudene. Fagdag for kontaktpersonnettverket: Kontaktpersonnettverket for Den norske kirke består nå av 15 kontaktpersoner i bispedømmene (herunder 1 for samisk kirkeliv og 1 for døveprostiet). Deltakere på årets fagdag fikk presentert fellestrekk og tendenser ved kirkelige overgrepssaker ut fra en en granskingsrapport om overgrepssaker meldt til domkapitlene i den svenske kyrkan for perioden Konferanse om overgriper/den som krenker., Kirkelig Ressurssenter var bedt av Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke, om å gjennomføre en konferanse som satte fokus på overgriper/den som krenker. Norges Kristne Råd, Diakonova og Institutt for Sjelesorg ble invitert inn i samarbeidet. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra disse planla konferansen november. Under overskriften «Forståelse Håndtering Ivaretagelse» gjennomførte vi en milepælkonferanse som for første gang i en kirkelig sammenheng satte fokus på overgriper knyttet til håndtering og ivaretagelse av den som anklages for å ha begått seksuelle overgrep eller grensekrenkende seksuelle handlinger Regionale tiltak: Ressurssenteret henvendte seg forsommeren 2012 til alle landets domproster og Kirkens Bymisjon i de aktuelle byene, med forespørsel om samarbeid knyttet til årlige gudstjenester og med en mulighet for regionale gruppetilbud på årsbasis. Responsen var positiv og tiltaket er lagt inn som et satsingsområde for de kommende år. Samarbeidsråd for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO): Representant fra Ressurssenterets stab har plass i Samarbeidsrådet for arbeid med overgrepsproblematikk i Den norske kirke (SRO). Ressurssenteret er en aktiv medspiller i rådets løpende arbeid. Oppsummering: 3. STAB Elisabeth Torp prest/daglig leder 100 % stilling Solveig Nielsen administrasjonskonsulent 80 % stilling 7

8 Anne Marie Østhus diakonifaglig rådgiver 75 % stilling Lennart Persson prest/fagperson ADAM 100 % stilling Anne Marie Sverdrup diakonifaglig medarbeider 40 % stilling (i perioden ) I tillegg har vi knyttet til oss fag ressurspersoner i forhold til forberedelser og gjennomføring av ulike prosjekter. 4. STYRENDE ORGANER 4.1. Representantskap Fra Norges KFUK-KFUM: Adelheid Firing Hvambsal Sunniva Gylver Kristin Myskja (vararepresentant) Fra Diakonissehuset Lovisenberg: Vidar Haukeland Marianne Uri Øverland Berit Hovland (vararepresentant) Fra Kirkerådet: Gerd Karin Røsæg (leder) Jens-Petter Johnsen Guro Hellgren (vararepresentant) Fra Norges Kristne Råd: Arnfinn Løyning (nestleder) Karin Thompson Knut Refsdal (vararepresentant) 4.2. Styret 1. halvår: Solveig Fiske (styreleder) Liv Berit Carlsen (nestleder) Bjørn Soknes Anne Dalen Lars Lien Margit Lovise Holte (varamedlem) Tormod Kleiven (varamedlem) Ole Jøssang (varamedlem) 2. halvår etter valg på representantskapsmøtet i mai 2012: Solveig Fiske (styreleder) Bjørn Soknes (nestleder) Marianne Adams Anne Dalen 8

9 Lars Lien Tormod Kleiven (1.varamedlem) Ingeborg Holberg (2.varamedlem) Terje Aadne (3.varamedlem) Fra administrasjonen: Elisabeth Torp (daglig leder) STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig stiftelse som har til formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i møte med mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep. Virksomheten vektlegger sammenhengen mellom kjønn og makt og har både kvinner og menn med overgrepserfaring og ansatte og frivillige i kirkelige sammenhenger i sin målgruppe. Kirkens Ressurssenter er et diakonalt kompetansested med et todelt mål; gi hjelp til å bearbeide volds- og overgrepserfaringer og å forebygge vold og overgrep. Kirkens Ressurssenter er økumenisk og forankret i et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen drives som et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM, Diakonissehuset Lovisenberg, Kirkerådet for Den norske kirke og Norges Kristne Råd. Virksomheten drives i Lovisenberggata15A, 0456 Oslo. Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2012, og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Den likvide beholdning pr er på kr ,-. Sum egenkapital er på kr ,-. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsens virksomhet. Ved utgangen av 2012 var det 4 ansatte (= 3,55 årsverk) i virksomheten (heltid/deltid), herav 1 mann. Av styrets medlemmer på 5 er 2 kvinner. Både daglig leder og styrets leder er kvinner. Totalt sykefravær i 2012 er på 5,53 %, herav utgjør fravær over 16 dager 5,53 %. Dette er lavere enn for Det har ikke skjedd skader/ulykker på arbeidsplassen i Tilsyn fra Arbeidstilsynet er gjennomført med anmerkning om tilgjengelig dokumentasjon i forhold til melding og oppfølging av sykmeldte og rutiner og dokumentasjon i forbindelse med yrkesskade. Dette er rettet opp og godkjent. 9

10 Virksomhetens ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Frem til nå har ledelsen ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak og har heller ikke funnet det påkrevet å planlegge iverksatt slike. Arbeidsmiljøet er godt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Disponering av årets resultat: Årets overskudd på kr tillegges annen egenkapital. Oslo Styret for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 10

11 REGNSKAP OG BUDSJETT 2012 Resultatregnskap Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep RESULTATREGNSKAP for perioden Note Tilskudd til stiftelsen Kirkeoffer Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnskostnader mv Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT Avsatt fra (-)/ til flyttefond Til annen egenkapital SUM DISPONERT RESULTAT

12 Balanse Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep BALANSE pr Note EIENDELER: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bank og kasse OMLØPSMIDLER TOTALT EIENDELER TOTALT EGENKAPITAL OG GJELD Grunnkapital Fond KFUK Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Skyldige off. avgifter Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD EGENKAPITAL OG GJELD TOTALT

13 Lovisenberg Styret for stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Noter til regnskapet Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Gaver og tilskudd inntektsføres når de er opptjent/bevilget. Note 1 Tilskudd Tilskudd fra Kirkerådet: Statsstøtte Opplysningsvesenets fond (OVF) Trosopplæringsmidler Tilskudd fra bispedømmerådene (OVF)

14 Tilskudd fra Norges Kristne Råd Tilskudd fra barne-og likestillingsdepartementet Sum Note 2 Lønnskostnader mv Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger mv Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum De ansatte er med i pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønn til daglig leder i år 2012: kr ,- Pensjonskostnad daglig leder kr , Gjennomsnittlig antall årsverk faste 3,55 4,23 Revisjonshonorar ordinær revisjon inkl.mva Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte og styremedlemmer. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Note 3 Kasse, bank og postgiro I beløpet inngår de ansattes skattetrekkmidler med Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital Årets endring: Fra årets resultat Annen egenkapital

15 Regnskap og budsjett

16 16

17 17

18 Revisors beretning

19 19

20 Vedlegg 1 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et diakonalt kompetansested med en todelt målgruppe: Den ene målgruppen er voksne utsatte kvinner og menn, og den andre målgruppen er ansatte og frivillige i kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Verdigrunnlag Ressurssenterets virksomhet er forankret i et kristent verdigrunnlag som baserer seg på menneskets gudgitte ukrenkelighet og evangeliets budskap om frigjøring, gjenopprettelse og rettferdighet for alle. Virksomheten legger til grunn at overgrep skjer i kristne kirkesamfunn og organisasjoner, og at både enkeltpersoner og fellesskap blir rammet. Virksomheten tar utgangspunkt i teologiske perspektiver knyttet til kjønn og makt. Tverrfaglighet Ressurssenterets faglige basis er knyttet til følgende fagområder: Teologi, psykologi, helseog sosialfag, diakoni og kirkelig pedagogikk. Andre relevante fagområder er jus og samfunnsvitenskapelige fag. Ressurssenterets tverrfaglige har kompetanse innenfor de nevnte kjernefagene. Metode Ressurssenterets praksis er brukerorientert og prosess- og kunnskapsbasert. I Ressurssenterets praksis anvendes aktuell teoretisk kompetanse fra de ulike fagområdene. Gjennom praksis utfordres den foreliggende kompetansen i møte med brukerne. Dette fornyer og videreutvikler teori- og praksisfeltene. Ressurssenterets virksomhet står derfor i en gjensidig påvirkning mellom praksis og teori. Dette skaper en praksis nær teoriutvikling og fornyer den faglige refleksjonen. For å sikre de to målgruppene pågår et kontinuerlig arbeid med fagutvikling. Det innebærer både å plassere Ressurssenteret i en større faglig kontekst og å sørge for at kunnskap utenfra tilflyter virksomheten. Et bærende element i virksomheten er faglig kompetanseutveksling med nettverksbygging på tvers av kirkelige og relevante faglige miljøer. Rolle i det kirkelige landskapet Ressurssenteret vil ut ifra sin innsikt i fagfeltet sette aktuelle anliggender og utfordringer på dagsorden. Vi vil ta initiativ til og være drivkraften i gjennomføring av samarbeidstiltak som er nyttige i kampen mot vold og seksuelle overgrep. Dette gjøres i møte med begge de ovenfor nevnte målgruppene. Virksomhetsområder Bearbeiding: Vi legger til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer. Det skjer i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale tilbud, individuelt, i gruppe og kjønnsdelt. Formidling: Vi formidler kunnskap og kompetanse, gjennom fagdager og temasamlinger på regionalt og lokalt nivå, og innføringskurs for studenter. 20

21 Rådgivning: Vi tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter mennesker som er rammet av overgrep. Forebygging: Vi bidrar til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. Det gjør vi ved å formidle kunnskap om tiltak som bidrar til både større åpenhet om og reduksjon av overgrep, og ved å øke kompetansen til å avdekke risikosituasjoner i møte med menneskers sårbarhet. Håndtering: Vil tilbyr bistand i håndteringen av kirkelige overgrepssaker. Det skjer gjennom formidling av kompetanse, og gjennom konkrete innspill til forståelse og ivaretagelse av de involverte partene. Det kan gjelde en prosess der overgrep har skjedd eller der det er mistanke om at overgrep skjer. Den kirkelige instansen er ansvarlig og tar beslutninger. Nettverksbygging: Ressurssenteret drifter Den norske kirkes kontaktpersonnettverk og tar initiativ til nettverksbygging på tvers av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge. Eksisterende tiltak Bearbeidende: Samtaler: Sjelesorg, støtte, rådgivning og avklaring. Liturgisk praksis: Gudstjenester og bibellesning/tekstverksted. Diakonale tiltak: Grupper og fellesskapsbyggende aktiviteter.(evt kjønnsdelt) ADAM, samtale og støttetilbud til voksne menn Formidlende: Undervisning, kurs, seminarer, foredrag. Forebyggende: Materiellutvikling. Bokproduksjon. Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer. Rådgivende: Veiledning i konkrete møter med mennesker som er rammet av og involvert i en overgrepssituasjon og i utarbeidelse av planer, prosedyrer, retningslinjer. Håndterende: Utvikling av håndteringskompetanse. Ledsage/veilede gjennom et saksforløp. Nettverksbyggende: Årlig samling for kontaktpersonnettverket i Den norske kirke. Årlig arrangement som bidrar til å styrke nettverk mellom, og samler på tvers av, kirkesamfunn og kirkelige miljøer. Referansegruppe for ADAM, støtte- og samtaletilbud til voksne menn. 21

22 Vedlegg 2 Langtidsplan Visjon: Kirkelige miljøer i Norge sammen i kampen mot vold og seksuelle overgrep Målområde Vi vil skape trygge rom Konkretisering Tiltak/strategier/satsinger som synliggjør et sammen og på tvers, nulltoleranse og overgrepsfrie soner. SAMMEN og PÅ TVERS av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge. Utnytte potensialet i at innsats mot vold og seksuelle overgrep er en sak kristne miljøer i Norge har felles anliggender til. Nettverksmøter med bærekraftig erfaringsutveksling for kirkesamfunn og organisasjoner knyttet til håndteringskompetanse. Bistå til opprettelse av selvgående nettverksgrupper mellom kirker og organisasjoner med beslektede behov. Novemberkonferanse, årlig. Organisere tilgang til og bistå med å få kvalifiserte samtalepartnere for den utsatte og for overgriper. Utvikle «Survival Kit» (førstehjelpskompetanse når en sak kommer opp). Utrede om det er ønskelig med et tverrkirkelig rådgivende kompetanseorgan. Nasjonal BREDDE-satsing: Bearbeidende tiltak til utsatte i deres lokale setting. Utvikle og styrke den nasjonale satsingen. Gudstjenester i samarbeid med regionale ressurser knyttet til kirker og diakonale organisasjoner. Oppfølging og evt. skolering av personer som skal lede/ta ansvar for de regionale tiltakene. Igangsetting av regionale gruppetilbud. Årlig rekreasjonsuke i samarbeid med Institutt for sjelesorg. 22

23 MANNLIGHET og UTSATTHET. Styrke ADAM-satsingen ved å mobilisere på ulike nivå i kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Målet er å integrere en forståelse som bidrar til aksept for at også gutter og menn har overgrepserfaringer. Informasjonsarbeid for å nå ut med kunnskap til de kristne kirkesamfunnene og organisasjonene, for å senke terskelen til at utsatte menn formidler seg i sin sammenheng eller henvender seg til Ressurssenteret. Holdningsskapende arbeid for å redusere det som hindrer utsatte menn og de kristne kirkesamfunnene og organisasjonene i å forholde seg til at også menn er utsatt. Bærekraftige tilbud til utsatte menn, sentralt og regionalt. Konsolidering av samarbeid med støttesentrene i Norge for samarbeid om mannshelg. OPPVEKST og SÅRBARHET: Ungdom og grenseoverskridelser mellom unge, som en kulturell og relasjonell utfordring. Forstå sårbarhet hos ungdom i oppvekst bl.a. risiko for å bli utsatt og risiko for å bli en grenseoverskrider. Fokus på konfirmasjonstiden: Bidra overfor konfirmantlærere med språk og metodikk som er anvendbar i undervisning om seksualitet og etikk. Bygge en ungdomskultur som forebygger grenseoverskridelser og er åpen for formidling av overgrepserfaringer. MENIGHETEN OG FELLESSKAPET: Sammenhengen der den utsatte og overgriper HØRER HJEMME. En nødvendig ambisjon: ROMME DET KOMPLISERTE og sikre en metodikk for INKLUDERING og SKJERMING, dvs. holde sammen det som det er mulig å holde sammen og holde adskilt det som må holdes adskilt. Utvikle en metodikk som bidrar til at den utsatte, overgriper og fellesskapet ses i en helhet sammenheng med forskjellige behov for tiltak/ivaretakelse. Stimulere til holdningsskapende arbeid. Utvikle ressursmateriell til bruk på lokalt plan. INTERAKTIVITET: Synlighet og tilgjengelighet på NETT. Ta i bruk kommunikasjonsmidler via nett som senker terskelen til å ta kontakt med Kirkelig Ressurssenter og gir tilgang til informasjon om kirkelige miljøer og overgrepsfeltet, holdninger, tiltak mm. Utvikling av Ressurssenteret på Facebook. Utprøving av Chatting, Blogging, Twitter som virkemidler i Ressurssenterets arbeid 23

24 FORSKNING og UTVIKLING: FoU-virksomhet. Sikre metodisk ivaretagelse av en praksisforankret fagutvikling. Etablere eller koble oss på relevante FoUnettverk. Søke midler til gjennomføring av konkrete prosjekter. Utarbeide en kompetanseplan. MIGRANT-kirkene i Norge. Avklares i samarbeid med Norges Kristne Råd. Fokus på de spesielle utfordringer et minoritetsfellesskap står overfor når det gjelder forekomst av vold og overgrep. SAMISKE miljøer og LÆSTADIANSKE menigheter. Avklares i samarbeid med Samisk kirkeråd. Fokus på at lukkede eller vanskelig tilgjengelige miljøer også kan skjule misbruk av makt og tillit. 24

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Årsmelding 2008 1 GENERELL TILSTANDSVURDERING Få steder opplever kirken muligheter og utfordringer som i Oslo bispedømme. Storbyens mangfold og mobilitet, i befolkning, kultur

Detaljer

Årsberetning for. Reform - ressurssenter for menn. www.reform.no

Årsberetning for. Reform - ressurssenter for menn. www.reform.no Årsberetning for Reform - ressurssenter for menn 2008 www.reform.no 1. Innledning, organisasjon, ressurser Reform ressurssenter for menn er organisert som en politisk uavhengig stiftelse hvis formål er,

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord Forord Takk til Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt RVTS Vest oppdraget med å utarbeide kompetansehevende tiltak og veiledningstilbud innen feltet religiøse bruddprosesser. Vi vil også benytte

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer