Velkommen til. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: tirsdag 24. april kl Sted: Rica Seilet Hotel, Caroline sal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: tirsdag 24. april kl. 17.30 18.30 Sted: Rica Seilet Hotel, Caroline sal. www.moldenf."

Transkript

1 Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: tirsdag 24. april kl Sted: Rica Seilet Hotel, Caroline sal.

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM 3 FULLMAKT 5 Vedlegg 1: STYRETS ÅRSBERETNING FOR Vedlegg 2: ÅRSOPPGJØR Vedlegg 3: REVISJONSBERETNING 14 Vedlegg 4: KONTINGENT MOLDE NÆRINGSFORUM 15 Vedlegg 5: DRIFTSBUDSJETT 2007 MNF 16 Vedlegg 6: VALGKOMITEENS INNSTILLING 17 VEDTEKTER FOR MOLDE NÆRINGSFORUM 18 MEDLEMMER PR

3 3 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Org.nr: Det vises til tidligere tilsendt innkalling til årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 24.april 2007 kl. 17:30-18:30. Sted: Rica Seilet Hotel, Caroline sal. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets årsberetning. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. Revisjonsberetning Vedlegg 1, 2 og 3 Styrets forslag til vedtak: Styrets årsberetning godkjennes. Resultatregnskap og balanse godkjennes. Revisors beretning tas til orientering 5. Fastsetting av kontingent Vedlegg 4 Styrets forslag til vedtak: Kontingenten økes med 20 % fra og med Ny kontingent blir slik: Antall årsverk Kontingent kr 1.200, , , , , , ,- 6. Budsjett for 2007 Vedlegg 5 Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2007 godkjennes.

4 4 7. Valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder, arbeidsutvalg, varamedlemmer Vedlegg 6 8. Valg av valgkomite 9. Valg av revisor 10. Eventuelt Med vennlig hilsen Erik Berg Styreleder Britt Flo Daglig leder

5 5 FULLMAKT ÅRSMØTE MOLDE NÆRINGSFORUM Jeg/vi bemyndiger til å møte på mine/våre vegne på årsmøte i Molde Næringsforum den 24. april Firma: Sted: den 2007 Underskrift : Fullmakten sendes Molde Næringsforum innen 20. april 2007 på faks

6 6 Vedlegg 1: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Virksomhetens art og hvor den drives Molde Næringsforum er en interesseorganisasjon for næringsdrivende og kommuner. Organisasjonens hovedformål er å fremme forhold som har betydning for næringslivet i regionen. Organisasjonen har kontor i Torget 4, 6413 Molde. 214 bedrifter er medlemmer i Molde Næringsforum, dette er en økning på 18 bedrifter siden i Fortsatt drift Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen et riktig bilde av selskapets økonomi. Omsetningen i 2006 er økt med kr i forhold til 2005, dette som følge av økte prosjektinntekter knyttet til i hovedsak tre prosjekt; Romsdalskonferansen, økt aktivitet knyttet til Molde Lufthavnutvikling AS og ROR. Årsresultatet er på kr , mot kr i Grunnen til at økt omsetning ikke har medført økt resultat er at det i 2006 har vært 3 årsverk i MNF mot tidligere 2 årsverk, videre har prosjektkostnadene og andre driftskostnader økt som følge av økt aktivitetsnivå. Det er en forutsetning for fremtidig drift at kommune og næringsliv støtter opp om organisasjonen økonomisk også i fremtiden. Arbeidsmiljø Det har ikke vært sykefravær, skader eller ulykker blant de ansatte i organisasjonen. Styret anser arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen som meget god Ytre miljø Organisasjonen utøver ingen virksomhet som forurenser miljøet. Likestilling Styret består av 6 mannlige og 4 kvinnelig medlemmer. Selskapets ledelse er inneforstått med de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Målsettingen for ledelsen er å innfri samfunnets forventninger på sikt. Styret Det har vært avholdt 7 styremøter i Styret har siden sist årsmøte hatt følgende sammensetning: Styremedlemmer Erik Berg, styreleder Ivar Kosberg, nestleder Alf Reistad Bodil Hollingsæter

7 7 Målfrid Nesje Bodil Lønsethagen Ingrid Sara G. Amundsgård Terje Heggem Ordfører i Molde kommune Rådmann i Molde kommune De fem førstnevnte har utgjort arbeidsutvalget i Molde Næringsforum i Varamedlemmer (prioritert rekkefølge) Olav Gjerland Inger Siri Strand Torgeir Thorn Britt Janne Tennøy Børre Tangen Lasse Bræin Tonje Dahle Hovde Arne Sæther Personalet Daglig leder Britt Flo tok til i 100 % stiling igjen ved årsskiftet etter avsluttet svangerskapspermisjon. Monika Male og Kristin Farstad Vang har begge vært ansatt i 100 % stilling som prosjektleder. Molde Styret i Molde Næringsforum

8 8 Vedlegg 2: ÅRSOPPGJØR 2006

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Vedlegg 3: REVISJONSBERETNING

15 15 Vedlegg 4: KONTINGENT MOLDE NÆRINGSFORUM Kontingenten beregnes etter antall årsverk. Kontingenten er f.t: Antall årsverk Kontingent kr 1.000, , , , , , ,- For bedrifter som er en del av et konsern / flere bedrifter med samme eierstruktur betales kontingent etter samlet antall årsverk i virksomheten i kommunen/regionen. For bedrifter utenfor Molde kommune beregnes ½ medlemskontingent. Styret foreslår ovenfor årsmøtet i april 2007 at medlemskontingenten økes med 20 % fra og med Bakgrunn for forslaget er at kontingenten har stått i bero i flere år, samt økt aktivitetsnivå i MNF. Styrets forslag til revidert kontingent: Antall årsverk Kontingent kr 1.200, , , , , ,- Styrets forslag til vedtak: Kontingenten økes med 20 % fra og med 2008.

16 16 Vedlegg 5: DRIFTSBUDSJETT 2007 MNF Tilskudd kr ,00 Kontingenter kr ,00 Andre inntekter kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 Lønn til ansatte kr ,00 Arbeidsgiveravgift og pensj kr ,00 Lønnskostnad kr ,00 Av- og nedskrivinger kr ,00 Inventar, driftsmiddel kr ,00 Regnskaps- og revisjonshonorar kr ,00 Husleie, renhold kr ,00 Kontorutgifter kr ,00 Prosjektkostnader kr ,00 Andre driftskostnader mv. kr ,00 Sum andre driftskostnader kr ,00 Sum driftskostnader kr ,00 Driftsresultat kr ( ,00) Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2007 godkjennes.

17 17 Vedlegg 6: VALGKOMITEENS INNSTILLING Valgkomiteen har bestått av: Sverre Larhammer, leder Elisabeth Røsok Alf Adhell Stig Jacobsen Valgkomiteens forslag til styremedlemmer: Erik Berg, leder (gjenvalg) Stein Berg Oshaug, nestleder (ny) Målfrid Nesje (gjenvalg) Alf Reistad (ikke på valg) Bodil Hollingsæter (ikke på valg). (Disse fem utgjør arbeidsutvalget) Ingrid Sara G. Amundsgård (ikke på valg) Bodil Lønsethagen (ikke på valg) Olav Gjerland (ny) Ordfører Rådmann Valgkomiteens forslag til varamedlemmer i prioritert rekkefølge: Inger Siri Strand Torgeir Torn Britt Janne Tennøy Børre Tangen Lasse Bræin Tonje Dale Arne Sæter Randi Dyrnes (ny)

18 18 VEDTEKTER FOR MOLDE NÆRINGSFORUM 1 Foreningens navn er Molde Næringsforum. 2 MNF er en ideell interesseorganisasjon som ikke har som formål å drive økonomisk virksomhet med tanke på overskudd. Molde Næringsforum skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter. Foreningens formål er å fremme vekst og utvikling innen følgende områder: - Industri - Handel - Privat tjenesteyting - Reiseliv - Utdanning - Kommunikasjon - Kultur - Samarbeid i regionen Foreningen vil også være et høringsorgan for Molde kommune i næringslivssaker. 3 Medlemskap er åpent for alle næringsbedrifter og selvstendig næringsdrivende i Molde kommune samt for kommunen. Næringsbedrifter i regionen utenom Molde kommune som ønsker tilknytning til et aktivt næringsmiljø og til den løpende informasjon som foreningen står for kan også tegne medlemskap. 4 Foreningen skal ledes av et bredt sammensatt styre med 10 medlemmer, hvorav 2 plasser er forbeholdt ordfører og rådmann i Molde kommune. Molde kommune skal ha 2 vararepresentanter, henholdsvis varaordfører og assisterende rådmann. Det skal velges 8 prioriterte varamedlemmer for det øvrige styret. Styret skal fungere som et kontaktforum mellom Molde kommune og næringslivet.

19 19 Det skal tilstrebes at styresammensetningen for øvrig avspeiler medlemsmassen best mulig. Styret skal trekke opp hovedlinjer for foreningens arbeid fremover mens et arbeidsutvalg på 5 av styremedlemmene, alle fra næringslivet, skal ha vidtgående fullmakter og fungere på styrets vegne i det daglige. Styrets leder og nestleder skal velges særskilt. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Første år trekkes 4 av styremedlemmene ut med en funksjonstid på 1 år av hensyn til kontinuiteten. 5 Foreningens økonomi baseres på årlige kontingent etter en nærmere oppsatt skala basert på årsverk i bedriften. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 6 Det ordinære årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned hvert år og innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Følgende saker skal behandles: 1. Årsberetning og regnskap, samt budsjett. 2. Valg av styre, styreleder, nestleder, arbeidsutvalg, varamedlemmer og revisor samt valgkomité. 3. Fastsetting av kontingent. 4. Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag fra medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. Stemmeberettigede på årsmøtet og ved ekstraordinære årsmøter er de som har betalt medlemskontingent for det foregående året, og som fortsatt er medlem, og nye medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers skriftlig varsel av styret eller når minst 10 medlemmer krever det.

20 20 7 Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 14. dager før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3 del av medlemmene er tilstede. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte. Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter på ordinært årsmøte kan vedtektsendring vedtas på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte. 8 Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes for ordinært årsmøte og endelig avgjøres ved senere ekstraordinært årsmøte, der minst 3/4 av de fremmøtte må stemme for forslaget. Foreningens aktiva ved oppløsningstidspunktet tilfaller forening/institusjon som har tilsvarende formål som Molde Næringsforum. Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling

21 21 MEDLEMMER PR S Prosjekt AS A. Lønseth AS A/S Norske Shell Adecco Adv. Morten A. Lunde Advokatene Wold og Riise M.N.A. Advokatfirmaet Larhammer & Aarseth ANS Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co Ahlsell Norge AS Alstad Auto AS Alumox AS Alvatherm AS AM Direct AS Amfi Eiendom ASA Angvik Eiendom AS Aquaterm AS AR Data AS Ark Dahl Arkitektkontoret BBW AS Astell AS Atlantic Reiser AS Aukan Fiskevegn AS Avinor AS Avisa Romsdal Axess AS Berg Jacobsen AS Berg Jacobsen Holding AS Berg-Invest AS Bergmoprodukter Bernt Hustad AS Bj. Rødseth AS Bjørnsonfestivalen Bjørnsund Eiendomsselskap AS braud & bollur Bravida AS Brillehuset AS Brunvoll AS Brødrene Midthaug AS Bunnpris Fuglset Bunnpris Møre AS Bunnpris Sentrum Bussbygg AS Christie Holding AS

22 22 Classic Norway AS Cramo AS Dahl Kontor AS Danckert Krohn AS Dekkservice AS Destinasjon Molde & Romsdal AS DID Adventure DnBNOR bank ASA E.K.H grafisk design-trykk-web Eiendomssassistanse AS Elde & Co ANS Elmo AS ELTEL Networks AS Elvsaas Motorsenter AS Endre Røsok AS EPRO Eiendomsutvikling AS Erling Lange AS Fanne Holding AS Fargegalleriet AS Fasadeprodukter AS Fokus Bank ASA Fokus Nylander AS Folkeuniversitetet Møre og Romsdal Follestad Industrisevice ANS Fotografen Guttorm Alvheim AS Frimerkeverket AS Geovest-Haugland AS Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal Gjenstad Jørgen H. AS Glamox ASA Grafia Reklamebyrå AS Grep Industridesign AS Hammerø & Storvik Prosjekt AS Handelsbanken Molde Hansen Radio &TV AS Hedalm Anebyhus AS Heggertveit AS Helge Norlie AS Helseth AS Hjelp24 Molde Hotell Molde AS HRG Nordic Molde og Bennett Ferie Hustad Rør AS Hustadmarmor AS Høgskolen i Molde ICA Detalj as Ica Nær

23 23 iconsulting Industribehov Molde AS Informatikk-Nett AS Inter Revisjon AS ISS Facility Services AS ISTAD AS IT Partner Møre AS Kiwi Nordbyen Kleive Betongbygg AS Kogi AS Kontorvarehuset Møre og Romsdal AS Kosbergs Arkitektkontor AS KPMG KrediNor Møre og Romsdal Kritt AS Kysthus L. A. Nordhaug AS Leverandørnett Olje og Gass Linjebygg Offshore AS LUM Consulting Lønsethagen AS Malermestrene BMV AS Malo Sagbruk AS Media Partner AS MIFO AS Min Boutique AS Molde Bakeri AS Molde Fjordstuer AS Molde Forum as Molde Fotball AS Molde Helsekost AS Molde internasjonale jazzfestival Molde Jarnvareforretning AS Molde Kommune Molde Kunnskapspark AS Molde Næringseiendom Molde Næringsforum Molde og Romsdal Boligbyggelag Molde og Romsdal Havn IKS Molde Pukkverk AS Molde Sentrum AS Molde Taktekking AS moldeevent as Moldegaard Maritime Logistics AS Moldetorget Moldetorget Eiendom AS Møre Eiendomsmegling AS

24 24 Møre Prosjektutvikling AS National Oilwell Norway AS Nesje AS Nesjestranda Samvirkelag Nor Forsikringsmegling AS NorBetong - Molde AS Norconsult AS Nordbohus Molde AS Nordea Bank Norge ASA Nordmøre og Romsdal Felleskjøp AS Nordvest Bil AS NorTekstil O.E Strande AS Olav Sandvik AS Oshaug Metall AS Ove Gjendem AS Petterson Eiendom Pluss AS Powex AS PricewaterhouseCoopers AS PROFFICE Molde Quality Hotel Alexandra R&M Ship Interior AS Raymond Aarøe AS Reitan Auto AS Reklameservice AS Rica Seilet Hotel RIR ROFI Industrier AS Romsdal Bygg AS Romsdal vidergående skole Romsdals Budstikke AS Romsdalsmuseet Roseby Senterforening Samuelsen Maskin AS SAS Ground Services SASBraathens AS Saxoføn AS SG Finans AS Siv.øk. Terje Tovan Skanska Norge AS Skar Agency AS Skippy Fastfood AS Solems selskap & catering Solhjell AS Solid Engineering AS Solstrand Boliger AS

25 25 Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Romsdals Fellesbank Sparebanken Møre Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre Sylte Eiendom AS Tallikon AS Teatret Vårt TERRA Eiendomsmegling Romsdal AS Thon Hotel Moldefjord TIBE Reklamebyrå AS Tofte Gjennvinning AS Torget 3 ANS Triangel Invest AS Tusten Skisenter AS Tusten Tunnelselskap AS U. Aandahl Eftf AS Ugelvik - Nesset AS Urmaker S. Jermstad Veskegalleriet Lærmo AS Vesta Forsikring AS Via AS Visma Unique AS Vårdal Tekniske AS Watn Regnskap AS X-Partner Møre AS YIT Building Systems AS Åndal Maskin AS Årø Stål AS Økonomisenteret AS Øverland Renovasjon AS

26 26 Styret i Molde Næringsforum 2006/2007 Erik Berg, styreleder Ivar Kosberg, nestleder Alf Reistad Bodil Hollingsæter Målfrid Nesje Bodil Lønsethagen Ingrid Sara G. Amundsgård Terje Heggem Ordfører Molde kommune Rådmann Molde kommune Våre støttespillere:

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer