Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)"

Transkript

1 Betalingsforsikring Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Kampanjekode Personlige opplysninger Etternavn Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Alle fornavn E-post Telefon mobil Det stilles krav til å tegne forsikringen. Unnlatelse av å svare riktig, kan lede til avkortning eller bortfall av en evt. fremtidig skadeutbetaling. Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ingen kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke min arbeidsførhet. Jeg har ikke mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke min arbeidsførhet. Jeg har ikke kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering. Jeg bekrefter at jeg oppfyller ovennevte krav (sett kryss) Brett her Betalingsforsikringen kan dekke dine månedlige forpliktelser til oss eller innfri den utestående balansen ved sykemelding, arbeidsledighet/permittering, sykehusopphold (selvstendig næringsdrivende), kritisk sykdom eller tap av liv. Forsikringen dekker ikke skader som inntreffer under kvalifiseringsperioden for respektive dekning, og ikke arbeidsløshet eller sykdom som du kjente til ved tegning av forsikringen. Forsikringsgiverne er Financial Insurance Company Limited og Financial Assurance Company, kjennetegnet ved Genworth Financial og står under tilsyn av Financial Services Authority i UK. Betalingsforsikringen koster 0,85 % av din utestående saldo per måned. SEB Kort er registrert hos Kredittilsynet som forsikringsagent for Forsikringsgiverne. SEB Kort opptrer på vegne av Genworth Financial og mottar provisjon fra selskapet basert på den samlede premieinnbetalingen på forsikringer som banken har formidlet. Du har 30 dagers angrerett etter utsendelse av forsikringsbevis og vilkår. Utover 30 dager, kan forsikringen sies opp ved henvendelse til SEB Kort. Ved klager kan disse rettes til Genworth Financial, PB 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon eller til Finansklagenemda. Signatur (må holdes innenfor feltet) Dag/mnd/år PPA 001 Returneres til SEB Kort AB, Oslofilialen, v/recall AS Høgdaveien 1-3 N-1540 Vestby Tlf kundeservice: Faks kundeservice:

2 Vilkår nr (1) Forsikringstakeren bekrefter forsikringsav- f. Koronarsykdom behandlet med inntalen skriftlig overfor Medlemmet; setting av by-pass grafter ved åpen hjertekirurgi - det vil si innsnevring el- "Kalkulasjonsdagen" ler tilstopping av en eller flere av hjerden dag hver måned Forsikringstakeren tets kransarterier behandlet med innberegner rentebeløpet og/eller andre ge- setting av erstatningsårer gjennom 1. DEFINISJONER byrer/kredittkostnader som skal betales etter Avtalen, og det beløp som skal utgjøre åpning av brystkassen. den månedlige premie; "Lege" Med mindre noe annet fremgår av samen person som har norsk autorisasjon som menhengen, betyr "Konto- og/eller Kredittavtale" lege og praktiserer som lege i Norge, men "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsinnebærer den konto eller kreditt hos SEB ikke Medlemmet selv eller hans slektninger ledighet/permittering") Kort som forsikringen er koblet til. og nærstående; at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt "Konvertering" alene på grunn av arbeidsmangel etter "Livsforsikringsselskapet" dvs nytt kort koblet til samme konto- og/ utløpet av en oppsigelsestid minst svaeller kredittavtale med SEB Kort eller med Financial Assurance Company Limited; rende til lovens minstekrav, eller at Medøvrige selskaper i SEB Kort konsernet og "Medlem" lemmet er helt permittert ihht. Lov av 6. som opprettes innen en premieperiode, dvs den fysiske person som er forsikret i mai 1988 nr 22 om permitteringslønn og at innen 30 dager, i sammenheng med at et henhold til punkt 2; Medlemmet; eksisterende kort avsluttes. Dette rea. er registrert ved NAV og har fått utsulterer ikke i at forsikringen avsluttes eller "Månedlig ytelse" stedt Meldekort og mottar Dagpenger, at den forsikrede skal oppfylle en ny kvaliog de løpende forsikringsytelser ved Arfiseringsperiode. beidsuførhet, Arbeidsledighet, Permitte- b. ikke utøver sitt Vanlige arbeid eller del- ring og Sykehusinnleggelse og utgjør et tar i annen inntekts- eller avkastnings- I tilfelle av konvertering - hvor forsikrings- beløp tilsvarende det høyeste beløp av 5 % givende virksomhet; taker bytter fra en korttype til en annen av Utestående balanse, dog begrenset til korttype, overføres Betalingsforsikringen maksimum NOK for alle Avtaler og "Arbeidsuførhet" ("Arbeidsufør"): uten at forsikringstaker må avgi ny helse- for alle forsikringer Medlemmet har hos At Medlemmet på grunn av 100% ardeklarasjon. Skadeforsikringsselskapet; beidsuførhet er forhindret fra å utføre Vanlig arbeid eller Selvstendig næringsvirk- Ovenstående forutsetter at det er mulig å "Opphørsdato" somhet og er under regelmessig tilsyn og knytte Betalingsforsikring til ditt nye kort. den tidligste av følgende datoer: behandling av lege; a. dato for oppsigelse eller mislighold av "Kritisk Sykdom" Avtalen; "Avtalen" Følgende tilstander skal betraktes som b. Medlemmets 65. fødselsdag, Konto- og/eller kredittavtalen mellom Kritisk Sykdom i disse vilkår: c. siste dag i oppsigelsesperiode etter Forsikringstaker og Medlemmet; punkt 19; "FAL" a. Hjerteinfarkt - det vil si død av en del d. dato for betaling av ytelse ved Kritisk Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsutilstrekkelig blodforsyning godtgjort av hjertets muskulatur som følge av Sykdom; avtaler; ved: e. For arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ "Forsikringstaker" 1. en episode med typiske bryst- permittering, sykehusinnleggelse og SEB Kort AB, Oslofilialen, Postboks 382 smerter, og kritisk sykdom er opphørsdato også Skøyen, 0213 Oslo 2. ferske elektrokardiografiske dagen for tidligere tvungen eller forandringer, og frivillig pensjonering, før 65 år. I disse "Heltids arbeid" 3. økning av hjerteenzymene; tillfellene fortsetter imidlertid dødsat Medlemmet er på sin faste arbeidsplass i risikoforsikringen å være gyldig. Norge, Sverige eller Danmark og utfører sitt b. Hjerneslag - det vil si en cerebro- Medlemmet er ansvarlig for å varsle Vanlige arbeid i Norge, Sverige eller vaskulær hendelse som fører til per- Forsikringstaker om slik pensjonering; Danmark minst 17 timer pr. uke; manent nevrologisk skade; "Permittert" "Hendelsesdatoen" c. Kreft - det vil si ondartet nydannelse se definisjon under Arbeidsledig/Permit- etter sammenhengen bety av vev, forårsaket av vedvarende tert; a. dato for Medlemmets død; ukontrollert vekst og spredning av b. dagen før varslingsdag for oppsigelse unormale celler som har evnen til innnorsk filial av Financial Assurance Company "Selskapene" eller permittering; vekst i annet vev; c. dagen før sykemelding; Limited registrert i foretaksregisteret med d. dagen før varsel om innleggelse på d. Nyresvikt - det vil si sluttstadiet i en organisasjonsnummer NO og Sykehus; kronisk irreversibel svikt av begge nyregistrert i foretaksregisteret med Financial Insurance Company Limited e. dagen før diagnose av en Kritisk Syk- rersfunksjon, som fører til at enten reorganisasjonsnummer NO , dom beskrevet i punktene a-f i definis- gelmessig dialyse eller nyretransplankjennetegnet ved Genworth Financial. jonen av Kritisk Sykdom i vilkårene for tasjon blir satt i verk; Betalingsforsikring; Tilsynsmyndighet er primært Financial e. Transplantasjon av stort organ - det vil Services Authority i England samt "Ikrafttredelsesdato" si transplantasjon av hjerte, lever, Finanstilsynet i Norge; datoen da Avtalen inngås, eller hvis forsilunge, pancreas eller benmarg; kringsavtalen inngåes senere, datoen da 2

3 "Selvstendig næringsdrivende" ("Selv- "Varslingsdato" stendig næringsvirksomhet") den dato da Medlemmet mottar formell en person, som ikke er registrert ved Ar- oppsigelse (muntlig eller skriftlig), eller varbeidstakerregisteret som arbeidstaker i sel om at arbeidsforholdet vil opphøre. Heltids arbeid og som; a. driver, leder eller bistår i driften av et 2. FORUTSETNINGER FOR DEKNING foretak i Norge og betaler forskudds- En person blir Medlem når følgende vilkår skatt av sin arbeidsinntekt og/eller foler oppfylt på Ikrafttredelsesdato: ketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven 23-3; FORSIKRING VED ARBEIDSUFØRHET a. vedkommende har inngått en Avtale; b. utøver sitt daglige virke som b. vedkommende har fylt 18 år, men ikke 1. dagmamma 6. VILKÅR FOR nådd en alder av 63 år; 2. jordbruker/bonde ARBEIDSUFØRHETSERSTATNING c. forsikringsbevis er utstedt; 3. fisker; d. Forsikrede må være frisk og ved god Med de begrensninger som følger av de c. er deltaker i sammenslutning eller anhelse, hvilket innebærer at forsikrede øvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, svarlig selskap; ikke har smerter eller sykdom av krod. utøver kontroll over et foretak; eller betaler Skadeforsikringsselskapet ytelser nisk eller periodevis natur. Forsikrede som beskrevet i punkt Eventuell ute. arbeider for et foretak og på noe vis er skal ikke heller være kjent med eksis- betaling vil skje dersom Medlemmet blir forbundet med noen som har kontroll terende sykdom eller symptomer eller Arbeidsufør i forsikringstiden, forutsatt at over foretaket (forbundet med i betydtegn som kan medføre behov for ope- Hendelsesdatoen kommer minst 30 dager ningen; i rett opp- eller nedstigende rasjon, sykehusinnleggelse eller etter Ikrafttredelsesdato samt at Medlinje, ektefelle, samboer, søsken, og medisinsk behandling; lemmet er i Heltids arbeid eller Selvstendig ektefelles eller samboers foreldre og e. vedkommende er i Heltids arbeid eller næringsvirksomhet. Har Medlemmet barn). Selvstendig næringsvirksomhet og tidligere fremmet krav på ytelser ved Arbeidsuførhet, "Skadeforsikringsselskapet" vedkommende ikke selv er kjent med, må Medlemmet deretter ha Financial Insurance Company Limited; eller burde hatt grunn til å regne med, vært i Heltids arbeid eller i Selvstendig forestående Arbeidsledighet/Permit- næringsvirksomhet i en sammenhengende "Sykehus" tering. periode på 180 dager for å ha krav på en lovlig drevet institusjon med organisert ytelser ved Arbeidsuførhet av samme år- virksomhet for medisinsk diagnostikk og Den forsikrede har rett till konvertering ved sak, og 30 dager for å fremme nytt krav ved behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, skifte av kort. Arbeidsuførhet av ny årsak. 7. BEGRENSNINGER I pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt ARBEIDSUFØRHETSDEKNINGEN tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke 3. VILKÅR FOR ERSTATNING Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar omfattet; dersom Arbeidsuførheten er oppstått som "Utestående balanse" Med de begrensninger som fremgår av de en direkte eller indirekte følge av: er eventuell overført balanse fra siste fak- øvrige regler i forsikringsavtalen, betaler Livsforsikringsselskapet ytelse som betura med fratrekk av eventuelle innbe- 7.1 ryggsmerter og tilhørende tilstander, skrevet i punkt 5 dersom Medlemmet dør med mindre det foreligger signifikante, talinger og med tillegg av eventuelle transobjektive (nevrologiske og/eller radiologisfør Opphørsdato. aksjoner foretatt frem til og med dagen før ke funn) som gir grunn for Arbeidsuførhehendelsesdato. Videre inngår eventuell 4. BEGRENSNINGER I DEKNINGEN ten; rente frem til hendelsesdato. Utestående balanse beregnes per dagen før hendel- Dersom Medlemmet i løpet av det første 7.2 skade Medlemmet forsettelig har sesdato. året fra ikrafttredelsesdato, foretar bevisst påført seg selv mens det var tilregnelig; a. på dagen før Hendelsesdatoen ved og ønsket handling for å skade seg selv og forsikring ved Arbeidsuførhet og skaden fører til død, er Livsforsikrings- 7.3 Medlemmets alkohol-, narkotika- eller Sykehusinnleggelse; selskapet ikke erstatningspliktig. Livsforsib. på dagen før Varslingsdatoen i ar- medisininntak med mindre inntaket skjer kringsselskapet er likevel erstatningspliktig under kvalifisert medisinsk veiledning fra beidsledighets-/permitteringsforsidersom forsikringsavtalen ble inngått uten en Lege for andre lidelser/tilstander enn kringen; tanke på slik handling, nevnt i første alkohol-, narkotika- eller c. på dødsdagen i livsforsikringen; eller punktum. medikamentavhengighet/-misbruk; d. på dagen før Hendelsesdatoen ved Kritisk Sykdom forsikringen; 5. YTELSER VED DØD 7.4 kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medis- "Vanlig arbeid" Ved Medlemmets død betaler Livsforsiden inntektsgivende virksomhet Medlem- kringsselskapet et beløp til Forsikringstaker terspurt av psykiske, personlige og/eller insk betydning for Medlemmet eller er etmet var beskjeftiget med umiddelbart forut svarende til den Utestående balanse per kosmetiske grunner; for Hendelsesdatoen, eller lignende Hendelsesdatoen. Selskapenes maksimale virksomhet som Medlemmet kan bli kvali- ansvar er NOK for alle Avtaler og 7.5 radioaktiv stråling, forurensning eller fisert til å utføre under hensyn til Medlem- for alle forsikringer Medlemmet har hos den radioaktive virkning av radioaktivt stoff mets evner, utdannelse, opplæring og Selskapene. eller delkomponent av dette; erfaringsbakgrunn; 3

4 7.6 opptøyer, opprør, forsøk på maktover- FORSIKRING VED SYKEHUSINNLEGtagelse, det vil si forbigående nevrologiske utfall krig eller krigslignende handlinger GELSE forårsaket av sviktende blodtilførsel til (uavhengig av om krig er erklært eller ikke). hjernen, innbefattet sviktende blodtilførsel 10. VILKÅR FOR ERSTATNING VED gjennom virvelarterien eller basisiarterien; FORSIKRING VED ARBEIDSLEDIGHET/ SYKEHUSINNLEGGELSE (Gjelder kun koronarsykdom uten hjerteinfarkt, PERMITTERING Selvstendig næringsdrivende) behandlet med ballong -angioplastikk eller andre lignende ikke-invasive prosedyrer - 8. VILKÅR FOR ERSTATNING VED Med de begrensninger som følger av de det vil si sykdom i hjertets kransarterier, ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING øvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, uten at det foreligger hjerteinfarkt, (Gjelder ikke Selvstendig næringsdri- betaler Skadeforsikringsselskapet ytelser behandlet med blokking eller andre ligvende) som beskrevet i punkt Eventuell utnende ikke kirurugiske prosedyrer. betaling vil skje dersom Medlemmet blir Med de begrensninger som følger av de innlagt på Sykehus og er Arbeidsufør i for Selskapet svarer bare for Kritisk Sykøvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, sikringstiden, forutsatt at Hendelsesdatoen dom som først har vist symptomer mer enn betaler Skadeforsikringsselskapet ytelser kommer minst 30 dager etter Ikrafttre- 30 dager etter Ikrafttredelsesdato som beskrevet i punkt Eventuell ut- delsesdatoen og dersom innleggelsen varer betaling vil skje dersom Medlemmet blir i en sammenhengende periode på minst YTELSER UNDER DEL III Arbeidsledig/Permittert i forsikringstiden, dager forut for Opphørsdato. Har forutsatt at Varslingsdato kommer minst Medlemmet tidligere fremmet krav på yt- Den samlede maksimale erstatningen som 120 dager etter Ikrafttredelsesdato. Har elser ved Sykehusinnleggelse, må Med- kan utbetales i henhold til denne for- Medlemmet tidligere fremmet krav på yt- lemmet ha vært i Selvstendig næringsvirkelser sikringen, og eventuell annen forsikring ved Arbeidsledighet/Permittering, må somhet i en sammenhengende periode på som er tilbudt av SEB Kort på vegne av Medlemmet ha vært i Heltids arbeid 180 dager for å ha krav på ytelser ved Forsikringsgiveren for én forsikringshenmellom den første og den senere Arbeids- Sykehusinnleggelse av samme årsak, og 30 delse er NOK per skade. Total ledighet/permittering i en sammen- dager for å fremme nytt krav ved Sykehengende utbetaling under denne forsikringen er periode på minst 180 dager. husinnleggelse av ny årsak. NOK BEGRENSNINGER I DEKNINGEN VED 11. BEGRENSNINGER I DEKNINGEN VED 14.1 YTELSER VED ARBEIDSLEDIGHET/ ARBEIDSLEDIGHET/ PERMITTERING SYKEHUSINNLEGGELSE PERMITTERING Forsikringen gir rett til utbetaling dersom Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar vilkårene er oppfylt fra og med den 31. for Arbeidsledighet/Permittering dersom: dersom Sykehusinnleggelsen og Ar- dagen av en sammenhengende periode beidsuførheten er en direkte eller indirekte med arbeidsledighet/permittering. De 9.1 Medlemmet ikke har vært i Heltids ar- følge av forhold nevnt i punkt 7 foran. første 30 dagene er en karenstid. Deretter beid i en sammenhengende periode på gir forsikringen en erstatning tilsvarende minst 6 måneder umiddelbart forut for FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM det månedsbeløp som skal betales i Hendelsesdatoen. Perioder med permis- henhold til konto - og/eller kredittavtalen. jon, eller med Arbeidsledighet/Permittering 12. VILKÅR FOR ERSTATNING VED Ved dag 61 samt 91 utbetales ytterligere et på to uker eller mindre, vil ikke bryte KRITISK SYKDOM månedsbeløp som beskrevet ovenfor. Etter kontinuiteten; Med de begrensninger som følger av de ytterligere 30 dager, betales utestående øvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, saldo begrenset oppad til totalt NOK 9.2 tap av arbeidet er regelmessig tilbakebetaler Skadeforsikringsselskapet ytelse inklusive forutgående månedlige vendende som en del av Medlemmets arutbetalinger. som beskrevet i punkt 14.5 dersom Medbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, eller at Medlemmets arbeid er regulert av lemmet lider av en Kritisk Sykdom i 14.2 YTELSER VED ARBEIDSUFØRHET en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter forsikringstiden. Forsikringen gir rett til utbetaling dersom (jfr. Arbeidsmiljølovens 14-9 om 13. BEGRENSNINGER I DEKNINGEN VED vilkårene er oppfylt fra og med den 31. Midlertidig ansettelse) og arbeidet har KRITISK SYKDOM. dagen av en sammenhengende periode opphørt i h.h.t. arbeidsavtalen; med arbeidsuførhet. De første 30 dagene er 13.1 Skadeforsikringsselskapet er uten en karenstid. Deretter gir forsikringen en 9.3 den er et resultat av at Medlemmet frierstatning tilsvarende det månedsbeløp ansvar for Kritisk Sykdom som skyldes en villig har oppgitt sitt arbeid; eller flere av følgende tilstander: som skal betales i henhold til konto Medlemmets alkohol-, narkotika eller og/eller kredittavtalen. Etter ytterligere Arbeidsledighet/Permittering inntrer medisininntak med mindre inntaket skjer dager, betales utestående saldo be- direkte eller indirekte som følge av forhold under kvalifisert medisinsk veiledning fra grenset oppad NOK inklusive som nevnt i punkt 7 foran; en Lege for andre lidelser/ tilstander enn forutgående månedlige utbetalinger. alkohol-, narkotika - eller 9.5 Arbeidsledighet inntrer direkte eller inmedikamentavhengighet/-misbruk; 14.3 YTELSER VED SYKEHUSINNLEGGELSE direkte som følge av Medlemmets eget a) alle typer hudkreft (unntatt inmislige forhold hvor oppsigelse er eller Forsikringen gir rett til utbetaling dersom vasivt malignt melanom - det vil si ondartet vilkårene er oppfylt fra og med den 8. da- lovlig kunne vært gitt. føflekkreft med infiltrerende vekst); gen av en sammenhengende periode med b) ikke-invasiv cancer in situ - det vil si lokarenstid. Deretter gir forsikringen en arbeidsuførhet. De første 7 dagene er en kalisert kreftvev uten infiltrasjon eller spredning; erstatning tilsvarende det månedsbeløp c) svulster ved HIV infeksjon; som skal betales i henhold til konto og/eller forbigående ischemisk anfall (TIA) kredittavtalen. Etter ytterligere 30 dager, eller anfall av vertebrovaskulær ischemi- betales utestående saldo begren- 4

5 set oppad NOK inklusive forut- men er ikke begrenset til, undersøkelse av met 1 måneds skriftlig varsel om slik endgående månedlige utbetalinger. Medlemmet av Lege utpekt av Selskapene, ring, som vil få virkning fra første premiebekreftelse fra Medlemmets nåværende forfall etter utløpet av varslingstiden. Hele 14.4 SAMORDNING AV LØPENDE YTEL- eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en premien betales selv etter at bare SER hvilken som helst annen person) om at dødsrisikoforsikringen er gyldig etter for Dersom Medlemmet mottar ytelser Medlemmet for tiden ikke er i arbeid hos tidligere tvungen eller frivillig pensjonering, fra Skadeforsikringsselskapet og det vedkommende, dokumentasjon for at før 65 år. inntreffer forhold som ville gitt krav på er- Medlemmet regelmessig oppsøker NAV og statning under et annet alternativ, skal aktivt søker arbeid, og kopi av Med- 19. ANGRERETT, OPPSIGELSE OG Skadeforsikringsselskapet straks varsles lemmets Meldehistorikk. Ved krav på fortskriftlig. OPPHØR AV MEDLEMSKAP Medlemmet har ikke krav på ytel- satt Månedlige Ytelser skal Medlemmet ser under flere alternativer samtidig. Så 19.1 Forsikringsdekningen opphører au- uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornytomatisk ved Opphørsdato. snart vilkårene for å motta ytelser under ett else av kravet for hver måned. Krav om alternativ ikke lenger foreligger, vil videre fortsatte ytelser må være sendt til Selskautbetalinger under dette alternativ opp Medlemmet har 30 dagers angrerett pene innen 120 dager etter siste utbetaling høre. Medlemmet vil i stedet motta ytelse fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Ved av Månedlig ytelse. under det annet alternativ dersom vilkårefra Ikrafttredelsesdato vil eventuelt betalt oppsigelse fra Medlemmet innen 30 dager ne for dette foreligger Dersom krav fremmes under forsipremie Har Medlemmet mottatt ytelser for kringen, plikter Medlemmet å gi Selskapeavskrives bli refundert, ved at premien mot utestående balanse hos SEB Arbeidsuførhet, vil Skadeforsikringssel- ne samtykke til å innhente uttalelser og skapet ved vurderingen av Medlemmets opplysninger fra alle leger og helseinstikrav Kort, eller etter avtale. på ytelser for Arbeidsledighet/Per- tusjoner hvor Medlemmet har vært til un- mittering eller Sykehusinnleggelse, se bort dersøkelse og/eller behandling, både forut 19.3 Medlemmet kan si opp forsikrings- fra at Medlemmet på grunn av Ar- for tegningen av forsikringen og senere. avtalen når som helst med umiddelbar beidsuførhet ikke var i Heltids arbeid eller Medlemmet forplikter seg likeledes til å virkning eller fra det tidspunkt medlemmet Selvstendig næringsvirksomhet umiddel- frita legene og helseinstitusjonene for sin oppgir. Med unntak som nevnt i punkt 19.2, bart forut for kravperioden. Denne taushetsplikt, selv om opplysningene skulle har Medlemmet ikke krav på refusjon av perioden vil bli medregnet ved vurderingen innebære tap eller reduksjon av rettigheter premie. av om kravet etter punkt 9.1 er oppfylt. under forsikringen Ved bruk av angrerett og oppsigelse Dersom Medlemmet mottar ytelser 16. SKATT kan Medlemmet kontakte SEB Kort på tefor Arbeidsledighet/ Permittering eller ved lefon eller adresse Drammens- Sykehusinnleggelse når krav fremmes for Periodiske /Månedlige ytelser må anses veien , 0277 Oslo, fax Arbeidsuførhet, vil Skadeforsikringssel- (delvis) å erstatte løpende skattepliktig eller e-post skapet se bort fra vilkåret i punkt 6 om at inntekt og er derfor skattepliktig etter Medlemmet skal være i Heltids arbeid eller skatteloven Ytelsene vil derfor bli 19.5 Forsikringstakeren og Selskapene kan Selvstendig næringsvirksomhet. innberettet til skattemyndighetene. si opp forsikringsavtalen i medhold av FAL Dersom Medlemmet går over fra 12-3 og Medlemmet skal varsles ytelser under ett alternativ til et annet, skal 17. BETALING AV FORSIKRINGSYTELSER om oppsigelsen i henhold til FAL 19-6 de samlede ytelser ikke overstige det laannet ledd. veste ansvarsbeløp for ett av alternativene Enhver utbetaling skjer til Forsikringstakeren og godskrives Konto som 14.5 YTELSER VED KRITISK SYKDOM 19.6 Selskapene kan endre vilkårene i forutestående balanse er knyttet mot. Ved Ved Medlemmets Kritisk Sykdom betaler sikringsavtalen med 1 måneds skriftlig periodiske ytelser skjer utbetalingen per Skadeforsikringsselskapet et beløp svamåned, eller etter Selskapenes nærmere varsel. rende til den Utestående balanse per dabestemmelser. Under behandlingen av 20. ALMINNELIGE BESTEMMELSER gen før Hendelsesdatoen. Selskapenes skaden er Medlemmet selv ansvarlig for å maksimale ansvar er NOK for alle overholde sine forpliktelser overfor forsi Denne forsikringsavtalen dekker en Avtaler og for alle forsikringer Medlemmet kringstager. ren risikoforsikring, og har ingen innløshar hos Selskapene. ningsverdi ved utløpt forsikringstid. For det tilfellet der Utestående saldo på utbetalingstidspunktet er mindre enn er Medlemmet har ikke rett til å overdra, statningsbeløpet som skal utbetales, pantsette eller på annen måte disponere 15. KRAV MOT SELSKAPENE overføres restbeløpet til konto angitt av over forsikringsavtalen eller sine rettigheter medlemmet. under den Krav mot Selskapene skal fremsettes 17.2 I tillegg til forsikringsytelsene beskre Skadeoppgjør og registrering i forav Medlemmet på Selskapenes skjema for vet i forsikringsavtalen vil Selskapene be- bindelse med forsikringen foregår ved avskademelding og sendes til Genworth tale renter i samsvar med FAL delingskontoret til Financial Insurance Financial, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Company Limited og Financial Assurance telefon , så snart som praktisk 18. PREMIER Company Limited i Norge. Da hovedkonmulig og senest innen 365 dager fra toret kan trenge opplysninger vedrørende Hendelsesdatoen. Premien betales etterskuddsvis per måned forsikringen, samtykker Medlemmet i at ved at den blir belastet Konto. opplysninger kan overføres fra avdelings Selskapene kan til enhver tid kreve Forsikringstakeren vil underrette Medlemkontoret i Norge til hovedkontoret i dokumentasjon for at vilkårene for kravet met om premiesatsen. Selskapene forbe- England og Irland. er oppfylt. Slik dokumentasjon inkluderer, holder seg rett til når som helst å endre denne. Forsikringstakeren vil gi Medlem- 5

6 20.4 Denne forsikringsavtale reguleres av 22. PERSONOPPLYSNINGER - feil, som forekommer i de opplysninger, norsk lov og skal være undergitt norske SØKERENS/FORSIKREDES som SEB Kort /Genworth Financial har redomstolers jurisdiksjon. RETTIGHETER M.M. gistrert om Forsikrede. Dersom SEB Kort ønsker å videreføre Betalingsforsikringen 21. FREMGANGSMÅTEN VED KLAGE Ved innsending av søknad om Betalings- gjennom et annet forsikringsselskap enn forsikring, samtykker søkeren(e) til be- nevnt under "Selskapene" i punkt 1, sam- Dersom du har spørsmål eller klager i handling av personopplysninger som et- tykker medlemmet til at "Selskapene" kan tilknytning til dine forsikringsavtaler, bør terspurt i søknad om Betalingsforsikring overføre medlemmets personopplysninger disse tas opp skriftlig med: gjennom SEB Kort /Genworth Financial. til nytt forsikringsselskap, i den grad det er Opplysningene er nødvendige for SEB nødvendig for at forsikringsavtalen skal Genworth Financial Kort/Genworth Financial i forbindelse med kunne videreføres. Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, inngåelsen av avtale om Betalingstelefon ; forsikring. De avgitte personopplysninger, herunder blant annet personnummer, navn, som representant for Financial Insurance adresse, telefonnummer og eventuell Company Limited, Postboks 588 Skøyen, e-post adresse, etc. kan registreres og 0214 Oslo og Financial Assurance Com- behandles i SEB Kort/Genworth Financials pany Limited, Postboks 588 Skøyen, 0214 kundedatabase til bruk som nevnt over. Oslo som dekker denne forsikring. SEB Kort/Genworth Financial vil også Vennligst angi hvilken forsikringsavtale benytte opplysningene til innberetning til henvendelsen knytter seg til. offentlige myndigheter i samsvar med den innberetningsplikt SEB Kort/ Genworth Dersom du ikke skulle være fornøyd med Financial har i medhold av den til enhver tid avgjørelsen, har du følgende muligheter for gjeldene lovgivning. SEB Kort kan anvende utenrettslig behandling: de registrerte personopplysninger i a) Finansklagenemnda, forbindelse med sin markedsføring av egne Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, produkter (uavhengig av eventuell telefon , faks registrering i sentralt reservasjonsregister). Søker har adgang til å re- Etter FAL 20-1 kan du bringe en eventuservere seg mot denne typen markedsell tvist inn for Forsikringsskadenemnda føring. Forsikrede kan når som helst, ved eller Avkortningsnemnda som begge adskriftlig henvendelse til SEB Kort/Genworth ministreres av Finansklagenemnda. Financial, få utskrift over de personopplysninger som SEB Kort/Genworth Ovenstående vil ikke begrense din adgang Financial har registrert i anledning Forsiktil domstolsbehandling. rede. Forsikrede kan også kreve at SEB Kort/Genworth Financial retter eventuelle 6

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos Monobank ASA DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren Vilk}r nr 201103(1) 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremg}r av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt alene p} grunn

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Kontoforsikring Total - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015 VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med lån hos BMW Financial Services, MINI Financial Services eller Alphera Financial Services. Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av

Detaljer

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard.

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Eurocard Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Villkor nr 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Gjelder fra 01.03.2013 SB113 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen 3. Definisjoner 4. Vilkår erstatning

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår av 1. november 2015 Avløser forsikringsvilkår av 1. mai 2015 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914 782 007

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår av 1. april 2013 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår av 1. mars 2014 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT Gjelder fra 01.11.15 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Komplett Bank ASA. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV Trinn 1: Viktig informasjon Viktig informasjon Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen. Din forsikring

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr. 924 507 500.

www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr. 924 507 500. Vilkår Whitecard Vilkår Whitecard Betalingsforsikring Betalingsforsikring www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 06-01-2016 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, Volkswagen Møller Bilfinans. Forsikringsgivere

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 I forsikringsavtalen inngår følgende: - Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår - Forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 24-06-2015 - Innholdsfortegnelse 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS. Forsikringsgivere er BNP Paribas

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter Vilkår Betalingsforsikring > 01-01-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Ekspres Bank NUF, org nr 991 682 511. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Ikano Lånebeskyttelse. Gjeldende fra 1. desember 2015

Ikano Lånebeskyttelse. Gjeldende fra 1. desember 2015 Ikano Lånebeskyttelse Gjeldende fra 1. desember 2015 Innhold 1. Innledning... 1 2. Vilkår for medlemskap... 1 3. Forsikring ved arbeidsuførhet... 1 4. Forsikring ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet ERSTATNINGSTILFELLET GJELDER FOR Navn Personnummer Adresse Stilling/yrke Postnummer Sted Telefon E-postadresse Skattekommune Kontonummer for overføring

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer