Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)"

Transkript

1 Betalingsforsikring Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Kampanjekode Personlige opplysninger Etternavn Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Alle fornavn E-post Telefon mobil Det stilles krav til å tegne forsikringen. Unnlatelse av å svare riktig, kan lede til avkortning eller bortfall av en evt. fremtidig skadeutbetaling. Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ingen kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke min arbeidsførhet. Jeg har ikke mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke min arbeidsførhet. Jeg har ikke kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering. Jeg bekrefter at jeg oppfyller ovennevte krav (sett kryss) Brett her Betalingsforsikringen kan dekke dine månedlige forpliktelser til oss eller innfri den utestående balansen ved sykemelding, arbeidsledighet/permittering, sykehusopphold (selvstendig næringsdrivende), kritisk sykdom eller tap av liv. Forsikringen dekker ikke skader som inntreffer under kvalifiseringsperioden for respektive dekning, og ikke arbeidsløshet eller sykdom som du kjente til ved tegning av forsikringen. Forsikringsgiverne er Financial Insurance Company Limited og Financial Assurance Company, kjennetegnet ved Genworth Financial og står under tilsyn av Financial Services Authority i UK. Betalingsforsikringen koster 0,85 % av din utestående saldo per måned. SEB Kort er registrert hos Kredittilsynet som forsikringsagent for Forsikringsgiverne. SEB Kort opptrer på vegne av Genworth Financial og mottar provisjon fra selskapet basert på den samlede premieinnbetalingen på forsikringer som banken har formidlet. Du har 30 dagers angrerett etter utsendelse av forsikringsbevis og vilkår. Utover 30 dager, kan forsikringen sies opp ved henvendelse til SEB Kort. Ved klager kan disse rettes til Genworth Financial, PB 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon eller til Finansklagenemda. Signatur (må holdes innenfor feltet) Dag/mnd/år PPA 001 Returneres til SEB Kort AB, Oslofilialen, v/recall AS Høgdaveien 1-3 N-1540 Vestby Tlf kundeservice: Faks kundeservice:

2 Vilkår nr (1) Forsikringstakeren bekrefter forsikringsav- f. Koronarsykdom behandlet med inntalen skriftlig overfor Medlemmet; setting av by-pass grafter ved åpen hjertekirurgi - det vil si innsnevring el- "Kalkulasjonsdagen" ler tilstopping av en eller flere av hjerden dag hver måned Forsikringstakeren tets kransarterier behandlet med innberegner rentebeløpet og/eller andre ge- setting av erstatningsårer gjennom 1. DEFINISJONER byrer/kredittkostnader som skal betales etter Avtalen, og det beløp som skal utgjøre åpning av brystkassen. den månedlige premie; "Lege" Med mindre noe annet fremgår av samen person som har norsk autorisasjon som menhengen, betyr "Konto- og/eller Kredittavtale" lege og praktiserer som lege i Norge, men "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsinnebærer den konto eller kreditt hos SEB ikke Medlemmet selv eller hans slektninger ledighet/permittering") Kort som forsikringen er koblet til. og nærstående; at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt "Konvertering" alene på grunn av arbeidsmangel etter "Livsforsikringsselskapet" dvs nytt kort koblet til samme konto- og/ utløpet av en oppsigelsestid minst svaeller kredittavtale med SEB Kort eller med Financial Assurance Company Limited; rende til lovens minstekrav, eller at Medøvrige selskaper i SEB Kort konsernet og "Medlem" lemmet er helt permittert ihht. Lov av 6. som opprettes innen en premieperiode, dvs den fysiske person som er forsikret i mai 1988 nr 22 om permitteringslønn og at innen 30 dager, i sammenheng med at et henhold til punkt 2; Medlemmet; eksisterende kort avsluttes. Dette rea. er registrert ved NAV og har fått utsulterer ikke i at forsikringen avsluttes eller "Månedlig ytelse" stedt Meldekort og mottar Dagpenger, at den forsikrede skal oppfylle en ny kvaliog de løpende forsikringsytelser ved Arfiseringsperiode. beidsuførhet, Arbeidsledighet, Permitte- b. ikke utøver sitt Vanlige arbeid eller del- ring og Sykehusinnleggelse og utgjør et tar i annen inntekts- eller avkastnings- I tilfelle av konvertering - hvor forsikrings- beløp tilsvarende det høyeste beløp av 5 % givende virksomhet; taker bytter fra en korttype til en annen av Utestående balanse, dog begrenset til korttype, overføres Betalingsforsikringen maksimum NOK for alle Avtaler og "Arbeidsuførhet" ("Arbeidsufør"): uten at forsikringstaker må avgi ny helse- for alle forsikringer Medlemmet har hos At Medlemmet på grunn av 100% ardeklarasjon. Skadeforsikringsselskapet; beidsuførhet er forhindret fra å utføre Vanlig arbeid eller Selvstendig næringsvirk- Ovenstående forutsetter at det er mulig å "Opphørsdato" somhet og er under regelmessig tilsyn og knytte Betalingsforsikring til ditt nye kort. den tidligste av følgende datoer: behandling av lege; a. dato for oppsigelse eller mislighold av "Kritisk Sykdom" Avtalen; "Avtalen" Følgende tilstander skal betraktes som b. Medlemmets 65. fødselsdag, Konto- og/eller kredittavtalen mellom Kritisk Sykdom i disse vilkår: c. siste dag i oppsigelsesperiode etter Forsikringstaker og Medlemmet; punkt 19; "FAL" a. Hjerteinfarkt - det vil si død av en del d. dato for betaling av ytelse ved Kritisk Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsutilstrekkelig blodforsyning godtgjort av hjertets muskulatur som følge av Sykdom; avtaler; ved: e. For arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ "Forsikringstaker" 1. en episode med typiske bryst- permittering, sykehusinnleggelse og SEB Kort AB, Oslofilialen, Postboks 382 smerter, og kritisk sykdom er opphørsdato også Skøyen, 0213 Oslo 2. ferske elektrokardiografiske dagen for tidligere tvungen eller forandringer, og frivillig pensjonering, før 65 år. I disse "Heltids arbeid" 3. økning av hjerteenzymene; tillfellene fortsetter imidlertid dødsat Medlemmet er på sin faste arbeidsplass i risikoforsikringen å være gyldig. Norge, Sverige eller Danmark og utfører sitt b. Hjerneslag - det vil si en cerebro- Medlemmet er ansvarlig for å varsle Vanlige arbeid i Norge, Sverige eller vaskulær hendelse som fører til per- Forsikringstaker om slik pensjonering; Danmark minst 17 timer pr. uke; manent nevrologisk skade; "Permittert" "Hendelsesdatoen" c. Kreft - det vil si ondartet nydannelse se definisjon under Arbeidsledig/Permit- etter sammenhengen bety av vev, forårsaket av vedvarende tert; a. dato for Medlemmets død; ukontrollert vekst og spredning av b. dagen før varslingsdag for oppsigelse unormale celler som har evnen til innnorsk filial av Financial Assurance Company "Selskapene" eller permittering; vekst i annet vev; c. dagen før sykemelding; Limited registrert i foretaksregisteret med d. dagen før varsel om innleggelse på d. Nyresvikt - det vil si sluttstadiet i en organisasjonsnummer NO og Sykehus; kronisk irreversibel svikt av begge nyregistrert i foretaksregisteret med Financial Insurance Company Limited e. dagen før diagnose av en Kritisk Syk- rersfunksjon, som fører til at enten reorganisasjonsnummer NO , dom beskrevet i punktene a-f i definis- gelmessig dialyse eller nyretransplankjennetegnet ved Genworth Financial. jonen av Kritisk Sykdom i vilkårene for tasjon blir satt i verk; Betalingsforsikring; Tilsynsmyndighet er primært Financial e. Transplantasjon av stort organ - det vil Services Authority i England samt "Ikrafttredelsesdato" si transplantasjon av hjerte, lever, Finanstilsynet i Norge; datoen da Avtalen inngås, eller hvis forsilunge, pancreas eller benmarg; kringsavtalen inngåes senere, datoen da 2

3 "Selvstendig næringsdrivende" ("Selv- "Varslingsdato" stendig næringsvirksomhet") den dato da Medlemmet mottar formell en person, som ikke er registrert ved Ar- oppsigelse (muntlig eller skriftlig), eller varbeidstakerregisteret som arbeidstaker i sel om at arbeidsforholdet vil opphøre. Heltids arbeid og som; a. driver, leder eller bistår i driften av et 2. FORUTSETNINGER FOR DEKNING foretak i Norge og betaler forskudds- En person blir Medlem når følgende vilkår skatt av sin arbeidsinntekt og/eller foler oppfylt på Ikrafttredelsesdato: ketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven 23-3; FORSIKRING VED ARBEIDSUFØRHET a. vedkommende har inngått en Avtale; b. utøver sitt daglige virke som b. vedkommende har fylt 18 år, men ikke 1. dagmamma 6. VILKÅR FOR nådd en alder av 63 år; 2. jordbruker/bonde ARBEIDSUFØRHETSERSTATNING c. forsikringsbevis er utstedt; 3. fisker; d. Forsikrede må være frisk og ved god Med de begrensninger som følger av de c. er deltaker i sammenslutning eller anhelse, hvilket innebærer at forsikrede øvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, svarlig selskap; ikke har smerter eller sykdom av krod. utøver kontroll over et foretak; eller betaler Skadeforsikringsselskapet ytelser nisk eller periodevis natur. Forsikrede som beskrevet i punkt Eventuell ute. arbeider for et foretak og på noe vis er skal ikke heller være kjent med eksis- betaling vil skje dersom Medlemmet blir forbundet med noen som har kontroll terende sykdom eller symptomer eller Arbeidsufør i forsikringstiden, forutsatt at over foretaket (forbundet med i betydtegn som kan medføre behov for ope- Hendelsesdatoen kommer minst 30 dager ningen; i rett opp- eller nedstigende rasjon, sykehusinnleggelse eller etter Ikrafttredelsesdato samt at Medlinje, ektefelle, samboer, søsken, og medisinsk behandling; lemmet er i Heltids arbeid eller Selvstendig ektefelles eller samboers foreldre og e. vedkommende er i Heltids arbeid eller næringsvirksomhet. Har Medlemmet barn). Selvstendig næringsvirksomhet og tidligere fremmet krav på ytelser ved Arbeidsuførhet, "Skadeforsikringsselskapet" vedkommende ikke selv er kjent med, må Medlemmet deretter ha Financial Insurance Company Limited; eller burde hatt grunn til å regne med, vært i Heltids arbeid eller i Selvstendig forestående Arbeidsledighet/Permit- næringsvirksomhet i en sammenhengende "Sykehus" tering. periode på 180 dager for å ha krav på en lovlig drevet institusjon med organisert ytelser ved Arbeidsuførhet av samme år- virksomhet for medisinsk diagnostikk og Den forsikrede har rett till konvertering ved sak, og 30 dager for å fremme nytt krav ved behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, skifte av kort. Arbeidsuførhet av ny årsak. 7. BEGRENSNINGER I pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt ARBEIDSUFØRHETSDEKNINGEN tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke 3. VILKÅR FOR ERSTATNING Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar omfattet; dersom Arbeidsuførheten er oppstått som "Utestående balanse" Med de begrensninger som fremgår av de en direkte eller indirekte følge av: er eventuell overført balanse fra siste fak- øvrige regler i forsikringsavtalen, betaler Livsforsikringsselskapet ytelse som betura med fratrekk av eventuelle innbe- 7.1 ryggsmerter og tilhørende tilstander, skrevet i punkt 5 dersom Medlemmet dør med mindre det foreligger signifikante, talinger og med tillegg av eventuelle transobjektive (nevrologiske og/eller radiologisfør Opphørsdato. aksjoner foretatt frem til og med dagen før ke funn) som gir grunn for Arbeidsuførhehendelsesdato. Videre inngår eventuell 4. BEGRENSNINGER I DEKNINGEN ten; rente frem til hendelsesdato. Utestående balanse beregnes per dagen før hendel- Dersom Medlemmet i løpet av det første 7.2 skade Medlemmet forsettelig har sesdato. året fra ikrafttredelsesdato, foretar bevisst påført seg selv mens det var tilregnelig; a. på dagen før Hendelsesdatoen ved og ønsket handling for å skade seg selv og forsikring ved Arbeidsuførhet og skaden fører til død, er Livsforsikrings- 7.3 Medlemmets alkohol-, narkotika- eller Sykehusinnleggelse; selskapet ikke erstatningspliktig. Livsforsib. på dagen før Varslingsdatoen i ar- medisininntak med mindre inntaket skjer kringsselskapet er likevel erstatningspliktig under kvalifisert medisinsk veiledning fra beidsledighets-/permitteringsforsidersom forsikringsavtalen ble inngått uten en Lege for andre lidelser/tilstander enn kringen; tanke på slik handling, nevnt i første alkohol-, narkotika- eller c. på dødsdagen i livsforsikringen; eller punktum. medikamentavhengighet/-misbruk; d. på dagen før Hendelsesdatoen ved Kritisk Sykdom forsikringen; 5. YTELSER VED DØD 7.4 kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medis- "Vanlig arbeid" Ved Medlemmets død betaler Livsforsiden inntektsgivende virksomhet Medlem- kringsselskapet et beløp til Forsikringstaker terspurt av psykiske, personlige og/eller insk betydning for Medlemmet eller er etmet var beskjeftiget med umiddelbart forut svarende til den Utestående balanse per kosmetiske grunner; for Hendelsesdatoen, eller lignende Hendelsesdatoen. Selskapenes maksimale virksomhet som Medlemmet kan bli kvali- ansvar er NOK for alle Avtaler og 7.5 radioaktiv stråling, forurensning eller fisert til å utføre under hensyn til Medlem- for alle forsikringer Medlemmet har hos den radioaktive virkning av radioaktivt stoff mets evner, utdannelse, opplæring og Selskapene. eller delkomponent av dette; erfaringsbakgrunn; 3

4 7.6 opptøyer, opprør, forsøk på maktover- FORSIKRING VED SYKEHUSINNLEGtagelse, det vil si forbigående nevrologiske utfall krig eller krigslignende handlinger GELSE forårsaket av sviktende blodtilførsel til (uavhengig av om krig er erklært eller ikke). hjernen, innbefattet sviktende blodtilførsel 10. VILKÅR FOR ERSTATNING VED gjennom virvelarterien eller basisiarterien; FORSIKRING VED ARBEIDSLEDIGHET/ SYKEHUSINNLEGGELSE (Gjelder kun koronarsykdom uten hjerteinfarkt, PERMITTERING Selvstendig næringsdrivende) behandlet med ballong -angioplastikk eller andre lignende ikke-invasive prosedyrer - 8. VILKÅR FOR ERSTATNING VED Med de begrensninger som følger av de det vil si sykdom i hjertets kransarterier, ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING øvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, uten at det foreligger hjerteinfarkt, (Gjelder ikke Selvstendig næringsdri- betaler Skadeforsikringsselskapet ytelser behandlet med blokking eller andre ligvende) som beskrevet i punkt Eventuell utnende ikke kirurugiske prosedyrer. betaling vil skje dersom Medlemmet blir Med de begrensninger som følger av de innlagt på Sykehus og er Arbeidsufør i for Selskapet svarer bare for Kritisk Sykøvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, sikringstiden, forutsatt at Hendelsesdatoen dom som først har vist symptomer mer enn betaler Skadeforsikringsselskapet ytelser kommer minst 30 dager etter Ikrafttre- 30 dager etter Ikrafttredelsesdato som beskrevet i punkt Eventuell ut- delsesdatoen og dersom innleggelsen varer betaling vil skje dersom Medlemmet blir i en sammenhengende periode på minst YTELSER UNDER DEL III Arbeidsledig/Permittert i forsikringstiden, dager forut for Opphørsdato. Har forutsatt at Varslingsdato kommer minst Medlemmet tidligere fremmet krav på yt- Den samlede maksimale erstatningen som 120 dager etter Ikrafttredelsesdato. Har elser ved Sykehusinnleggelse, må Med- kan utbetales i henhold til denne for- Medlemmet tidligere fremmet krav på yt- lemmet ha vært i Selvstendig næringsvirkelser sikringen, og eventuell annen forsikring ved Arbeidsledighet/Permittering, må somhet i en sammenhengende periode på som er tilbudt av SEB Kort på vegne av Medlemmet ha vært i Heltids arbeid 180 dager for å ha krav på ytelser ved Forsikringsgiveren for én forsikringshenmellom den første og den senere Arbeids- Sykehusinnleggelse av samme årsak, og 30 delse er NOK per skade. Total ledighet/permittering i en sammen- dager for å fremme nytt krav ved Sykehengende utbetaling under denne forsikringen er periode på minst 180 dager. husinnleggelse av ny årsak. NOK BEGRENSNINGER I DEKNINGEN VED 11. BEGRENSNINGER I DEKNINGEN VED 14.1 YTELSER VED ARBEIDSLEDIGHET/ ARBEIDSLEDIGHET/ PERMITTERING SYKEHUSINNLEGGELSE PERMITTERING Forsikringen gir rett til utbetaling dersom Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar vilkårene er oppfylt fra og med den 31. for Arbeidsledighet/Permittering dersom: dersom Sykehusinnleggelsen og Ar- dagen av en sammenhengende periode beidsuførheten er en direkte eller indirekte med arbeidsledighet/permittering. De 9.1 Medlemmet ikke har vært i Heltids ar- følge av forhold nevnt i punkt 7 foran. første 30 dagene er en karenstid. Deretter beid i en sammenhengende periode på gir forsikringen en erstatning tilsvarende minst 6 måneder umiddelbart forut for FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM det månedsbeløp som skal betales i Hendelsesdatoen. Perioder med permis- henhold til konto - og/eller kredittavtalen. jon, eller med Arbeidsledighet/Permittering 12. VILKÅR FOR ERSTATNING VED Ved dag 61 samt 91 utbetales ytterligere et på to uker eller mindre, vil ikke bryte KRITISK SYKDOM månedsbeløp som beskrevet ovenfor. Etter kontinuiteten; Med de begrensninger som følger av de ytterligere 30 dager, betales utestående øvrige bestemmelser i forsikringsavtalen, saldo begrenset oppad til totalt NOK 9.2 tap av arbeidet er regelmessig tilbakebetaler Skadeforsikringsselskapet ytelse inklusive forutgående månedlige vendende som en del av Medlemmets arutbetalinger. som beskrevet i punkt 14.5 dersom Medbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, eller at Medlemmets arbeid er regulert av lemmet lider av en Kritisk Sykdom i 14.2 YTELSER VED ARBEIDSUFØRHET en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter forsikringstiden. Forsikringen gir rett til utbetaling dersom (jfr. Arbeidsmiljølovens 14-9 om 13. BEGRENSNINGER I DEKNINGEN VED vilkårene er oppfylt fra og med den 31. Midlertidig ansettelse) og arbeidet har KRITISK SYKDOM. dagen av en sammenhengende periode opphørt i h.h.t. arbeidsavtalen; med arbeidsuførhet. De første 30 dagene er 13.1 Skadeforsikringsselskapet er uten en karenstid. Deretter gir forsikringen en 9.3 den er et resultat av at Medlemmet frierstatning tilsvarende det månedsbeløp ansvar for Kritisk Sykdom som skyldes en villig har oppgitt sitt arbeid; eller flere av følgende tilstander: som skal betales i henhold til konto Medlemmets alkohol-, narkotika eller og/eller kredittavtalen. Etter ytterligere Arbeidsledighet/Permittering inntrer medisininntak med mindre inntaket skjer dager, betales utestående saldo be- direkte eller indirekte som følge av forhold under kvalifisert medisinsk veiledning fra grenset oppad NOK inklusive som nevnt i punkt 7 foran; en Lege for andre lidelser/ tilstander enn forutgående månedlige utbetalinger. alkohol-, narkotika - eller 9.5 Arbeidsledighet inntrer direkte eller inmedikamentavhengighet/-misbruk; 14.3 YTELSER VED SYKEHUSINNLEGGELSE direkte som følge av Medlemmets eget a) alle typer hudkreft (unntatt inmislige forhold hvor oppsigelse er eller Forsikringen gir rett til utbetaling dersom vasivt malignt melanom - det vil si ondartet vilkårene er oppfylt fra og med den 8. da- lovlig kunne vært gitt. føflekkreft med infiltrerende vekst); gen av en sammenhengende periode med b) ikke-invasiv cancer in situ - det vil si lokarenstid. Deretter gir forsikringen en arbeidsuførhet. De første 7 dagene er en kalisert kreftvev uten infiltrasjon eller spredning; erstatning tilsvarende det månedsbeløp c) svulster ved HIV infeksjon; som skal betales i henhold til konto og/eller forbigående ischemisk anfall (TIA) kredittavtalen. Etter ytterligere 30 dager, eller anfall av vertebrovaskulær ischemi- betales utestående saldo begren- 4

5 set oppad NOK inklusive forut- men er ikke begrenset til, undersøkelse av met 1 måneds skriftlig varsel om slik endgående månedlige utbetalinger. Medlemmet av Lege utpekt av Selskapene, ring, som vil få virkning fra første premiebekreftelse fra Medlemmets nåværende forfall etter utløpet av varslingstiden. Hele 14.4 SAMORDNING AV LØPENDE YTEL- eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en premien betales selv etter at bare SER hvilken som helst annen person) om at dødsrisikoforsikringen er gyldig etter for Dersom Medlemmet mottar ytelser Medlemmet for tiden ikke er i arbeid hos tidligere tvungen eller frivillig pensjonering, fra Skadeforsikringsselskapet og det vedkommende, dokumentasjon for at før 65 år. inntreffer forhold som ville gitt krav på er- Medlemmet regelmessig oppsøker NAV og statning under et annet alternativ, skal aktivt søker arbeid, og kopi av Med- 19. ANGRERETT, OPPSIGELSE OG Skadeforsikringsselskapet straks varsles lemmets Meldehistorikk. Ved krav på fortskriftlig. OPPHØR AV MEDLEMSKAP Medlemmet har ikke krav på ytel- satt Månedlige Ytelser skal Medlemmet ser under flere alternativer samtidig. Så 19.1 Forsikringsdekningen opphører au- uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornytomatisk ved Opphørsdato. snart vilkårene for å motta ytelser under ett else av kravet for hver måned. Krav om alternativ ikke lenger foreligger, vil videre fortsatte ytelser må være sendt til Selskautbetalinger under dette alternativ opp Medlemmet har 30 dagers angrerett pene innen 120 dager etter siste utbetaling høre. Medlemmet vil i stedet motta ytelse fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Ved av Månedlig ytelse. under det annet alternativ dersom vilkårefra Ikrafttredelsesdato vil eventuelt betalt oppsigelse fra Medlemmet innen 30 dager ne for dette foreligger Dersom krav fremmes under forsipremie Har Medlemmet mottatt ytelser for kringen, plikter Medlemmet å gi Selskapeavskrives bli refundert, ved at premien mot utestående balanse hos SEB Arbeidsuførhet, vil Skadeforsikringssel- ne samtykke til å innhente uttalelser og skapet ved vurderingen av Medlemmets opplysninger fra alle leger og helseinstikrav Kort, eller etter avtale. på ytelser for Arbeidsledighet/Per- tusjoner hvor Medlemmet har vært til un- mittering eller Sykehusinnleggelse, se bort dersøkelse og/eller behandling, både forut 19.3 Medlemmet kan si opp forsikrings- fra at Medlemmet på grunn av Ar- for tegningen av forsikringen og senere. avtalen når som helst med umiddelbar beidsuførhet ikke var i Heltids arbeid eller Medlemmet forplikter seg likeledes til å virkning eller fra det tidspunkt medlemmet Selvstendig næringsvirksomhet umiddel- frita legene og helseinstitusjonene for sin oppgir. Med unntak som nevnt i punkt 19.2, bart forut for kravperioden. Denne taushetsplikt, selv om opplysningene skulle har Medlemmet ikke krav på refusjon av perioden vil bli medregnet ved vurderingen innebære tap eller reduksjon av rettigheter premie. av om kravet etter punkt 9.1 er oppfylt. under forsikringen Ved bruk av angrerett og oppsigelse Dersom Medlemmet mottar ytelser 16. SKATT kan Medlemmet kontakte SEB Kort på tefor Arbeidsledighet/ Permittering eller ved lefon eller adresse Drammens- Sykehusinnleggelse når krav fremmes for Periodiske /Månedlige ytelser må anses veien , 0277 Oslo, fax Arbeidsuførhet, vil Skadeforsikringssel- (delvis) å erstatte løpende skattepliktig eller e-post skapet se bort fra vilkåret i punkt 6 om at inntekt og er derfor skattepliktig etter Medlemmet skal være i Heltids arbeid eller skatteloven Ytelsene vil derfor bli 19.5 Forsikringstakeren og Selskapene kan Selvstendig næringsvirksomhet. innberettet til skattemyndighetene. si opp forsikringsavtalen i medhold av FAL Dersom Medlemmet går over fra 12-3 og Medlemmet skal varsles ytelser under ett alternativ til et annet, skal 17. BETALING AV FORSIKRINGSYTELSER om oppsigelsen i henhold til FAL 19-6 de samlede ytelser ikke overstige det laannet ledd. veste ansvarsbeløp for ett av alternativene Enhver utbetaling skjer til Forsikringstakeren og godskrives Konto som 14.5 YTELSER VED KRITISK SYKDOM 19.6 Selskapene kan endre vilkårene i forutestående balanse er knyttet mot. Ved Ved Medlemmets Kritisk Sykdom betaler sikringsavtalen med 1 måneds skriftlig periodiske ytelser skjer utbetalingen per Skadeforsikringsselskapet et beløp svamåned, eller etter Selskapenes nærmere varsel. rende til den Utestående balanse per dabestemmelser. Under behandlingen av 20. ALMINNELIGE BESTEMMELSER gen før Hendelsesdatoen. Selskapenes skaden er Medlemmet selv ansvarlig for å maksimale ansvar er NOK for alle overholde sine forpliktelser overfor forsi Denne forsikringsavtalen dekker en Avtaler og for alle forsikringer Medlemmet kringstager. ren risikoforsikring, og har ingen innløshar hos Selskapene. ningsverdi ved utløpt forsikringstid. For det tilfellet der Utestående saldo på utbetalingstidspunktet er mindre enn er Medlemmet har ikke rett til å overdra, statningsbeløpet som skal utbetales, pantsette eller på annen måte disponere 15. KRAV MOT SELSKAPENE overføres restbeløpet til konto angitt av over forsikringsavtalen eller sine rettigheter medlemmet. under den Krav mot Selskapene skal fremsettes 17.2 I tillegg til forsikringsytelsene beskre Skadeoppgjør og registrering i forav Medlemmet på Selskapenes skjema for vet i forsikringsavtalen vil Selskapene be- bindelse med forsikringen foregår ved avskademelding og sendes til Genworth tale renter i samsvar med FAL delingskontoret til Financial Insurance Financial, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Company Limited og Financial Assurance telefon , så snart som praktisk 18. PREMIER Company Limited i Norge. Da hovedkonmulig og senest innen 365 dager fra toret kan trenge opplysninger vedrørende Hendelsesdatoen. Premien betales etterskuddsvis per måned forsikringen, samtykker Medlemmet i at ved at den blir belastet Konto. opplysninger kan overføres fra avdelings Selskapene kan til enhver tid kreve Forsikringstakeren vil underrette Medlemkontoret i Norge til hovedkontoret i dokumentasjon for at vilkårene for kravet met om premiesatsen. Selskapene forbe- England og Irland. er oppfylt. Slik dokumentasjon inkluderer, holder seg rett til når som helst å endre denne. Forsikringstakeren vil gi Medlem- 5

6 20.4 Denne forsikringsavtale reguleres av 22. PERSONOPPLYSNINGER - feil, som forekommer i de opplysninger, norsk lov og skal være undergitt norske SØKERENS/FORSIKREDES som SEB Kort /Genworth Financial har redomstolers jurisdiksjon. RETTIGHETER M.M. gistrert om Forsikrede. Dersom SEB Kort ønsker å videreføre Betalingsforsikringen 21. FREMGANGSMÅTEN VED KLAGE Ved innsending av søknad om Betalings- gjennom et annet forsikringsselskap enn forsikring, samtykker søkeren(e) til be- nevnt under "Selskapene" i punkt 1, sam- Dersom du har spørsmål eller klager i handling av personopplysninger som et- tykker medlemmet til at "Selskapene" kan tilknytning til dine forsikringsavtaler, bør terspurt i søknad om Betalingsforsikring overføre medlemmets personopplysninger disse tas opp skriftlig med: gjennom SEB Kort /Genworth Financial. til nytt forsikringsselskap, i den grad det er Opplysningene er nødvendige for SEB nødvendig for at forsikringsavtalen skal Genworth Financial Kort/Genworth Financial i forbindelse med kunne videreføres. Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, inngåelsen av avtale om Betalingstelefon ; forsikring. De avgitte personopplysninger, herunder blant annet personnummer, navn, som representant for Financial Insurance adresse, telefonnummer og eventuell Company Limited, Postboks 588 Skøyen, e-post adresse, etc. kan registreres og 0214 Oslo og Financial Assurance Com- behandles i SEB Kort/Genworth Financials pany Limited, Postboks 588 Skøyen, 0214 kundedatabase til bruk som nevnt over. Oslo som dekker denne forsikring. SEB Kort/Genworth Financial vil også Vennligst angi hvilken forsikringsavtale benytte opplysningene til innberetning til henvendelsen knytter seg til. offentlige myndigheter i samsvar med den innberetningsplikt SEB Kort/ Genworth Dersom du ikke skulle være fornøyd med Financial har i medhold av den til enhver tid avgjørelsen, har du følgende muligheter for gjeldene lovgivning. SEB Kort kan anvende utenrettslig behandling: de registrerte personopplysninger i a) Finansklagenemnda, forbindelse med sin markedsføring av egne Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, produkter (uavhengig av eventuell telefon , faks registrering i sentralt reservasjonsregister). Søker har adgang til å re- Etter FAL 20-1 kan du bringe en eventuservere seg mot denne typen markedsell tvist inn for Forsikringsskadenemnda føring. Forsikrede kan når som helst, ved eller Avkortningsnemnda som begge adskriftlig henvendelse til SEB Kort/Genworth ministreres av Finansklagenemnda. Financial, få utskrift over de personopplysninger som SEB Kort/Genworth Ovenstående vil ikke begrense din adgang Financial har registrert i anledning Forsiktil domstolsbehandling. rede. Forsikrede kan også kreve at SEB Kort/Genworth Financial retter eventuelle 6

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer