Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår av 1. april 2013 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for side 2 2. Hvor forsikringen gjelder side 2 3. Når forsikringen begynner å gjelde side 2 4. Hva forsikringen kan omfatte side Dødsfall side Vilkår for erstatning side Ytelse ved dødsfall side Arbeidsuførhet side Vilkår for erstatning side Ytelse ved arbeidsuførhet side Arbeidsledighet/permittering side Vilkår for erstatning side Ytelse ved arbeidsledighet/permittering side Kritisk sykdom side Vilkår for erstatning side Ytelse ved kritisk sykdom side Hvilke kritiske sykdommer dekkes side Sykehusinnleggelse side Vilkår for erstatning side Ytelse ved sykehusinnleggelse side 3 5. Utbetaling av ytelser under forsikringen side 3 6. Definisjoner side Selvstendig næringsdrivende side Arbeidsledighet/permittering side Arbeidsuførhet/ervervsuførhet side Avtale om korttjenester i DNB side FAL side Forsikringsavtale side Forsikringstaker side Forsikringsselskapet side Forsikringstilfelle side Forsikringstilfellets inntreden side Lege side Utestående balanse side Maksimal brukskreditt side Månedlig utbetaling side Heltidsarbeid side Betaling av forsikringsytelser side 4 7. Betaling av forsikringen side Betaling side Manglende betaling fra forsikrede side Gjenopptak side 4 8. Opplysningsplikt side Følgene av forsømt opplysningsplikt ved etablering av forsikringsavtale side 4 9. Begrensninger i selskapets ansvar side Forsikringen dekker ikke side Selvmord side Svik side Uaktsomhet side Generelle bestemmelser side Endring av vilkår side Følger av forsømt opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør side Melding om krav i henhold til forsikringsavtalen side Fremgangsmåte ved skademelding side Endelig frist for å gi melding om skade side Skatt side Foreldelse side Innsamling og behandling av personopplysninger i DNB Livsforsikring ASA side Forhold mellom de ulike forsikringsdekningene side Opphør og oppsigelse side Opphør side Oppsigelse fra forsikrede side Forsikringsselskapets rett til å si opp avtalen i forsikringstiden side Regress side Klageadgang side Intern klageadgang side Ekstern klageadgang side Verneting ved tvister side Et sentralt skaderegister (FOSS) side /13 P&D_cL DNB Livsforsikring ASA. Postboks Bergen, Folke Bernadottes vei 40, 5147 Fyllingsdalen. Tlf E-post: Foretaksregisteret NO MVA

2 1 Hvem forsikringen gjelder for En forsikret er en kortinnehaver under avtale om korttjenester i DNB Bank ASA og som er innmeldt i betalingsforsikringen. Kortinnhaver må være mellom 18 og 65 år og det er videre et krav til godkjent helse ved inntreden i forsikringen. Kortinnehaver blir heretter kalt forsikrede. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. Se likevel punkt Når forsikringen begynner å gjelde Forsikringen begynner å gjelde fra den dato forsikrede har tegnet forsikring, bekrefter at man er arbeidsdyktig i heltidsarbeid i Norge (minst 16 timer i uken) eller er selvstendig næringsdrivende. Videre at man ikke er kjent med sykdom, symptomer eller skade som har eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold. 4. Hva forsikringen kan omfatte 4.1 Dødsfall Vilkår for erstatning Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkåret betaler forsikringsselskapet ytelse som beskrevet i punkt dersom forsikrede dør i forsikringstiden Ytelse ved dødsfall Dersom forsikrede i forsikringstiden dør på grunn av sykdom eller ulykke utbetaler forsikringsselskapet utestående balanse. Forsikringsselskapets ansvar er begrenset oppad til maksimal brukskreditt, se forøvrig punkt Arbeidsuførhet Vilkår for erstatning Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkåret, betaler forsikringsselskapet ytelse som beskrevet i punkt dersom forsikrede blir 100 prosent arbeidsufør. Ved sykdom inntrer retten til forsikringsutbetaling etter at forsikrede har vært sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende og sykemeldingen skyldes sykdom som først har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringen ble tegnet. Har forsikrede tidligere fremsatt krav på ytelse ved arbeidsuførhet, må vedkommende deretter ha vært i heltids arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved arbeidsuførhet av samme årsak og 30 dager for å fremsette krav ved arbeidsuførhet av ny årsak. Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser for arbeidsuførhet ved: Rygglidelser og tilhørende tilstander, med mindre det foreligger signifikante, objektive (nevrologiske og/eller radiologiske funn) som er årsak til arbeidsuførheten. Kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for forsikrede eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner Ytelse ved arbeidsuførhet Forsikringsselskapets ytelse skjer som en månedlig utbetaling i maksimum 12 måneder. Det betales imidlertid ingen ytelser for de første 30 dager av arbeidsuførheten. Den månedlige utbetalingen fra forsikringsselskapet ved arbeidsuførhet er begrenset til den månedlige prosentsats av utestående balanse og totalt begrenset oppad til maksimal brukskreditt, se forøvrig punkt 11. Ytelsen utbetales for hele perioder på 30 dager. Forsikringstaker mottar månedlig utbetaling for hver hele periode på 30 dager fortløpende som forsikrede er arbeidsufør, til det første av følgende forhold inntreffer: Forsikrede blir friskmeldt Forsikrede har fått utbetalt et beløp som tilsvarer den utestående balansen Forsikrede har fått utbetalt 12 månedlige utbetalinger Forsikringen opphører 4.3 Arbeidsledighet/permittering (gjelder kun for arbeidstakere) Vilkår for erstatning ved arbeidsledighet/permittering Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkåret, betaler forsikringsselskapet ytelse som beskrevet i punkt Eventuell utbetaling vil skje dersom forsikrede blir arbeidsledig/permittert i forsikringstiden, forutsatt at varsel om at arbeidsforholdet vil opphøre kommer minst 90 dager etter forsikringen trådte i kraft. Har forsikrede tidligere fremmet krav på ytelser ved arbeidsledighet/permittering, må forsikrede ha vært i heltids arbeid mellom den første og den senere arbeidsledighet/ permittering i en sammenhengende periode på minst 180 dager. Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser for arbeidsledighet/ permittering dersom: det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeidsledighet innenfor forsikredes yrke, eller arbeidsledigheten skyldes forsømmelse, uærlighet eller bedrageri fra forsikredes side, eller arbeidsledigheten skyldes at forsikrede har deltatt i en streik eller lockout eller en ulovlig handling, eller forsikrede pensjonerer seg fra fast arbeid eller arbeidsledigheten inntreffer eller varsles innen 90 dager etter startdato forsikrede ikke var i fast arbeid sammenhengende i 12 måneder umiddelbart før forsikrede ble arbeidsledig/ permittert. Perioder med permisjon eller med arbeidsledighet/permittering på to uker eller mindre, vil ikke bryte kontinuiteten Ytelse ved arbeidsledighet/permittering Forsikringsselskapets ytelse er en månedlig utbetaling i maksimum 12 måneder. Det betales imidlertid ingen ytelser for de første 30 dager av arbeidsledigheten/permitteringen. Den månedlige utbetalingen er begrenset til den avtalte månedlige prosentsats av utestående balanse, og totalt begrenset oppad til maksimal brukskreditt, se forøvrig punkt 11. Forsikringstaker mottar en ny månedlig utbetaling for hver hele periode på 30 dager fortløpende som forsikrede er arbeidsledig utover dette, til det første av følgende forhold inntreffer: forsikrede vender tilbake til arbeid 2

3 forsikringsselskapet har utbetalt et beløp som tilsvarer den utestående balansen forsikringsselskapet har utbetalt et beløp som tilsvarer 12 månedlige utbetalinger forsikringens opphørsdato 4.4 Kritisk sykdom Vilkår for erstatning Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelser i forsikringsvilkåret utbetaler forsikringsselskapet ytelse som beskrevet i punkt dersom forsikrede får en kritisk sykdom som er oppført på listen i punkt i forsikringstiden. Påvisningstidspunktet bestemmes ut fra datoen da kravene til endelige diagnose er oppfylt, eller for diagnosen kreft, datoen da vevsprøven, kulturen(e) eller titeren(e) som er grunnlag for kreftdiagnosen er tatt. Forsikringsselskapet svarer ikke for kritisk sykdom som har vist symptomer innen 30 dager etter forsikringens startdato Ytelse ved kritisk sykdom Ved kritisk sykdom utbetaler forsikringsselskapet utestående balanse. Forsikringsselskapets ansvar er begrenset oppad til maksimal brukskreditt, se for øvrig punkt Hvilke kritiske sykdommer dekkes Positiv diagnose konstatert av lege vedrørende en av følgende tilstander: kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, koronarsykdom, transplantasjon av stort organ og nyresvikt. Diagnosene som er dekket defineres slik: Kreft; Det vil si ondartet nydannelse av vev, forårsaktet av vedvarende ukontrollert vekst og spredning av unormale celler som har evnen til innvekst i annet vev. Forsikringen dekker ikke: alle typer hudkreft (unntatt malignt melanom det vil si ondartet føflekkreft med infiltrerende vekst) ikke-invasiv cancer in situ det vil si lokalisert kreftvev uten infiltrasjon eller spredning svulster med HIV infeksjon angioplastikk eller andre lignende ikke-invasive prosedyrer det vil si sykdom i hjertets kransarterier, uten at det fore ligger hjerteinfarkt, behandlet med blokking eller andre lignende ikke kirurugiske prosedyrer Transplantasjon av et stort organ Det vil si transplantasjon av hjerte, lever, lunge, pancreas eller benmarg Nyresvikt Det vil si sluttstadiet i en kronisk irreversibel svikt av begge nyrers funksjon, som fører til at enten regelmessig dialyse eller nyretransplantasjon blir satt i verk. 4.5 Sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende) Vilkår for erstatning Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelser i forsikringsvilkåret utbetaler forsikringsselskapet ytelse som beskrevet i punkt ved sykehusinnleggelse når forsikrede legges inn på sykehus som følge av medisinsk nødvendighet i forsikringstiden. Forsikringsdekningen forutsetter at forsikrede blir på sykehuset sammenhengende i minst 7 dager. Forsikringsselskapet svarer ikke for sykehusinnleggelse som følge av sykdom som har vist symptomer innen 30 dager etter startdato. Når disse vilkår er oppfylt vil erstatning bli beregnet fra første innleggelsesdag og frem til utskrivelse fra sykehus. Har forsikrede tidligere fremsatt krav på ytelser ved sykehusinnleggelse, må forsikrede ha vært i selvstendig næringsvirksomhet i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved sykehusinnleggelse av samme årsak, og 30 dager for å fremme nytt krav ved sykehusinnleggelse av ny årsak. Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelserfor sykehusinnleggelse som skyldes: Rygglidelser og tilhørende tilstander, med mindre det foreligger signifikante, objektive (nevrologiske og/eller radiologiske funn) som er årsak til arbeidsuførheten Hjerteinfarkt Det vil si død av en del av hjertets muskulatur som følge av utilstrekkelig blodforsyning godtgjort ved: en episode med typiske brystsmerter, og ferske elektrokardiografiske forandringer, og øking av hjerterytmeenzymene Hjerneslag Det vil si en cerebrovaskulær hendelse som fører til permanent nevrologisk skade. Forsikringen dekker ikke: Forbigående ischemisk anfall (TIA) eller anfall av vertebrovaskulær ischemi det vil si forbigående nevrologiske utfall forårsaket av sviktende blodtilførsel til hjernen, innbefattet sviktende blodtilførsel gjennom virvelarterien eller basisarterien Koronarsykdom Koronarsykdom behandlet med innsetting av by-pass grafter ved åpen hjertekirurgi det vil si innsnevring eller tilstopping av en eller flere av hjertets kransarterier behandlet med innsetting av erstatningsårer gjennom åpning av brystkassen. Forsikringen dekker ikke: koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med ballong Kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for forsikrede eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner Ytelse ved sykehusinnleggelse Forsikringsdekningen skjer som en månedlig utbetaling i maksimalt 12 måneder. Den månedlige utbetalingen er begrenset til den avtalte sats av utestående balanse og totalt begrenset til maksimal brukskreditt, se for øvrig punkt Utbetaling av ytelser under forsikringen Enhver utbetaling skjer til forsikringstakeren og godskrives forsikredes konto som utestående balanse er knyttet mot. Ved periodiske ytelser skjer utbetalingen månedlig. I tillegg til forsikringsytelsene erstattes renter i samsvar med FAL 8-4 og Definisjoner 6.1 Selvstendig næringsdrivende 3

4 En selvstendig næringsdrivende er ikke ansatt i et firma som eies av andre, men driver næringsvirksomhet for egen regning og risiko i Norge. 6.2 Arbeidsledighet/permittering: Med arbeidsledig menes at forsikredes ansettelsesforhold har opphørt eller har blitt permittert i henhold til lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988, og at forsikrede er registrert, har fått utstedt meldekort og har rett til å motta dagpenger fra NAV. Det er videre et krav at man ikke utøver sitt vanlige arbeid eller deltar i annen virksomhet som gir inntekt. 6.3 Arbeidsuførhet/ervervsuførhet Med arbeidsuførhet/ervervsuførhet menes 100 prosent reduksjon av forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid generelt. 6.4 Avtale om korttjenester i DNB Kredittkortavtalen mellom forsikringstaker og forsikrede. 6.5 FAL Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr Forsikringsavtale Avtalen om betalingsforsikring mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet. 6.7 Forsikringstaker DNB Bank ASA. 6.8 Forsikringsselskapet DNB Livsforsikring ASA. 6.9 Forsikringstilfelle Med forsikringstilfelle menes det forhold som utløser rett til forsikringssum Forsikringstilfellets inntreden Den dagen forsikrede dør, blir arbeidsufør, arbeidsledig/permittert, innlagt på sykehus eller det foreligger første diagnose av en kritisk sykdom som er dekket Lege Lege godkjent av norske myndigheter som praktiserer som lege i Norge, og som forsikrede ikke har noen private eller familiære relasjoner med. Ved akutte skadetilfeller i utlandet godtas også leger i utlandet, men selskapet kan da kreve at legeerklæring er på norsk eller engelsk. som forsikredes lån er knyttet mot. 7 Betaling av forsikringen 7.1 Betaling Forsikringspremien fremgår av og inngår i forsikringstakers månedlige lånefaktura og belastes forsikrede månedlig. Forsikringsselskapet kan fra og med 1. april 2013 endre premien i forsikringstiden med 4 måneders varsel. 7.2 Manglende betaling fra forsikrede Dersom premien ikke er betalt på forfallsdato skal forsikringstaker i samsvar med egne purrerutiner varsle forsikrede om en ny betalingsfrist på 14 dager fra avsendelsen. I varslet skal det klart fremgå at forsikringen opphører dersom premien ikke er betalt innen den oppgitte fristen. 7.3 Gjenopptak Har forsikringsselskapets ansvar sluttet å løpe etter at det er betalt premie for minst ett år, kan forsikringen settes i kraft igjen uten at forsikrede fyller ut nytt innmeldingsskjema dersom forfalte premier blir betalt innen 14 dager fra det tidspunkt forsikringsselskapets ansvar opphører. Blir forsikringen gjenopptatt løper forsikringsselskapets ansvar fra dagen etter at beløpet er betalt. Ved dødsfallsdekningen gjelder dog slik at varslingsfristen er seks måneder. 8 Opplysningsplikt Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for forsikringsselskapets vurdering av risikoen, jf. Forsikringsavtalelovens Følgene av forsømt opplysningsplikt ved etablering av forsikringsavtale Blir forsikringsselskapet i forsikringstiden kjent med at opplysningsplikten er forsømt, og det ikke bare er lite å legge til last, kan forsikringsselskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Har forsikringstakeren eller forsikrede opptrådt svikaktig, kan selskapet si opp denne og andre forsikringsavtaler det har med forsikringstakeren eller forsikrede med øyeblikkelig virkning, jf. forsikringsavtalelovens 13-3, 1. ledd Utestående balanse Det beløp, med fradrag for misligholdte renter og avdrag, som gjenstår å betale ved forsikringstilfellets inntreden Maksimal brukskreditt Den maksimale brukskreditt fastsatt i den enkelte avtale mellom forsikrede og DNB Bank ASA om korttjenester i DNB Månedlig utbetaling Ytelser under forsikringsvilkårenes punkt 4.2, 4.3 og 4.5, maksimert til den sats som er avtalt av utestående balanse på hendelsestidspunktet. Den avtalte sats fremkommer i forsikringsbeviset Heltidsarbeid Forsikrede arbeider minst 16 timer pr. uke på sin faste arbeidsplass Betaling av forsikringsytelser Enhver utbetaling skjer til forsikringstaker og godskrives konto 9 Begrensninger i selskapets ansvar 9.1 Forsikringen dekker ikke; Ytelser ved død, arbeidsuførhet, arbeidsledighet/permittering, kritisk sykdom eller sykehusinnleggelse som direkte eller indirekte skyldes: krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten det erklæres krig eller ikke), terrorisme eller terrorhandling, opprør eller forstyrrelser av den offentlige orden, eller ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomavfall som fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper til atominnretninger eller komponenter skaden er et resultat av kriminelle eller ulovlige handlinger forsikrede har begått 4

5 enhver sykdom forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk begrenset av FAL 13-8 og For kritisk sykdom, arbeidsuførhet og sykehusinnleggelse dekkes imidlertid forsikredes sykdom som følge av medisininntak dersom inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning fra lege for andre lidelser/tilstander enn alkohol-, narkotika - eller medikamentavhengighet/-misbruk Endelig frist for å gi melding om skade Dersom forsikrede ikke har meldt kravet til forsikringsselskapet innen 1 år etter at forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister forsikrede retten til erstatning under denne forsikringsavtalen Skatt Månedlige ytelser som følge av arbeidsuførhet, arbeidsledighet, og sykehusinnleggelse er skattepliktig etter Skattelovens Ytelsene vil bli utbetalt uten skattetrekk, men innberettes til skattemyndighetene og blir tatt med i skatteoppgjøret for det skatteåret det gjelder. 9.2 Selvmord Forsikringsselskapet svarer ikke for dødsfall, sykehusinnleggelse, arbeidsledighet/permittering, kritisk sykdom eller arbeidsuførhet som følge av selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse, jf. FAL 13-8, 1.ledd. 9.3 Svik Forsikringsselskapet er uten ansvar under samtlige forsikringsdekninger dersom forsikrede svikaktig har forsømt sin opplysningsplikt. Dersom forsikrede ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare er lite å legge forsikrede til last, kan forsikringsselskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL Uaktsomhet For øvrig er utbetalingen for samtlige forsikringsdekninger begrenset av reglene i FAL 13-8 og 13-9 om forsettlig og uaktsom fremkalling av forsikringstilfelle, se også FAL Generelle bestemmelser 10.1 Endring av vilkår Forsikringsselskapet kan endre forsikringsvilkårene med 4 måneders varsel Foreldelse Krav foreldes også etter 3 år fra det tidspunkt forsikrede fikk kunnskap om at forsikrede har et krav mot forsikringsselskapet jf. bestemmelsene i FAL Dersom forsikrede ikke har anlagt sak eller krevd nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag forsikringsselskapet skriftlig meddelte forsikrede at det avslår krav på dekning og samtidig minnet forsikrede om fristen for å reise sak, dens lengde og følgen av at den oversittes, er kravet foreldet, jf. FAL 18-5 og Innsamling og behandling av personopplysninger i DNB Livsforsikring ASA Innsamling av personopplysninger skjer i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtaler og eventuelt skadeoppgjør, slik at vi kan beregne riktig pris og gi korrekt oppgjør ved skader. DNB Livsforsikring ASA er ansvarlig for at innsamling og behandling av den registrerte informasjon gjøres i samsvar med regelverket om taushetsplikt og personvern. Våre samarbeidspartnere har tilsvarende taushetsplikt og strenge retningslinjer for behandling av personopplysninger. Du kan også kreve innsyn og eventuell retting av de registrerte opplysninger Følger av forsømt opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hending. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning, jf FAL Melding om krav i henhold til forsikringsavtalen Fremgangsmåte ved skademelding Etter et inntruffet forsikringstilfelle skal krav under forsikringsdekningen uten ugrunnet opphold og på særskilt skademeldingsskjema meldes forsikringsselskapet. Forsikrede må fremlegge dokumentasjon hver måned som viser at forsikrede er arbeidsufør, arbeidsledig eller innlagt på sykehus før utbetaling kan skje. Dersom det er nødvendig med ytterligere dokumentasjon for å fastslå om forsikrede har et krav i henhold til forsikringsdekningen kan forsikringsselskapet etter fullmakt fra forsikrede innhente ytterligere dokumentasjon for å vurdere om kravet er dekningsberettiget. Forsikrede kan i den forbindelse bli bedt om å underlegge seg undersøkelse av en annen lege eller medisinsk sakkyndig som forsikringsselskapet dekker kostnadene med. Helseopplysninger må være oversatt på engelsk ved bruk av leger eller helseinstitusjon som ikke er norske. Forhold mellom de ulike forsikringsdekningene Følgende forutsetninger gjelder ved samordning av ytelser: Dersom forsikrede mottar ytelser fra forsikringsselskapet og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et annet alternativ, skal forsikringsselskapet straks varsles skriftlig. Forsikrede har ikke krav på ytelser under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta ytelser under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta ytelse under det annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger Har forsikrede mottatt ytelser for arbeidsuførhet, vil forsikringsselskapet ved vurderingen av forsikredes krav på ytelser for arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse, se bort fra at forsikrede på grunn av arbeidsuførhet ikke var i heltids arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen av om kravet etter punkt og er oppfylt Dersom forsikrede mottar ytelser for arbeidsledighet/ permittering eller ved sykehusinnleggelse når krav fremmes for arbeidsuførhet, vil forsikringsselskapet se bort fra forutsetningen i punkt om at forsikrede skal være i heltids arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet Dersom forsikrede går over fra ytelser under ett alternativ til et annet, skal de samlede ytelser ikke overstige det laveste ansvarsbeløp for ett av alternativene 5

6 12 Opphør og oppsigelse 12.1 Opphør Forsikringen opphører: Senest den dag forsikrede fyller 65 år På dato for mislighold av kreditt På dato for overgang til alders eller uførepensjon for dekningene arbeidsuførhet, arbeidsledighet, kritisk sykdom og sykehusinnleggelse På dato for forsikredes død På dato for utbetaling av kritisk sykdom 12.2 Oppsigelse fra forsikrede Forsikrede kan si opp forsikringsavtalen med en frist på minimum en måned. Oppsigelsesperioden begynner fra neste premieforfall og 30 dager frem i tid. Forsikrede vil være dekket til dette tidspunktet. Oppsigelsen sendes skriftlig til forsikringstaker. Finansklagenemnda er opprettet av Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes Forening for å imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/forsikret kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Forsikringer knyttet til næringsvirksomhet kan også bringes inn for Forsikringsskadenemnda. Det koster ikke noe å søke råd eller sende klage til Finansklagenemnda Verneting ved tvister Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol Et sentralt skaderegister (FOSS) Alle skader som meldes et forsikringsselskap registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme kunde, inkludert skader i andre forsikringsselskap. Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn forsikringsselskapene og kan kun hentes ut i forbindelse med registrering av skade. Registrerte skader slettes etter 10 år. Som forsikret har du rett til innsyn i registret. Ønsker du innsyn, må du sende skriftlig melding om dette til ditt forsikringsselskap Forsikringsselskapets rett til å si opp avtalen i forsikringstiden Forsikringsselskapet kan si opp forsikringsdekningen i forsikringstiden i samsvar med reglene i FAL. 13 Regress Forsikringsselskapet kan kreve regress mot ansvarlig skadevolder eller tredjeperson for utbetalt erstatning, jf. lov om skadeserstatning 3-7, lov om yrkesskadeforsikring 8 og øvrig erstatningsrett. 14 Klageadgang 14.1Intern klageadgang Dersom forsikrede eller etterlatte etter forsikrede er uenig eller på annen måte misfornøyd med selskapets avgjørelse eller saksbehandling vil forsikrede kunne be om ny vurdering av det påklagde forhold eller saken i sin helhet av Selskapets interne klageordning. Saken vil da gjennomgå en ny vurdering. Klagen adresseres til saksbehandler som videresender klagen til selskapets interne nemnd. Klager skal uten ugrunnet opphold ha skriftlig beskjed når klagen er forelagt nemnda, og nemnda skal i den skriftlige tilbakemelding angi når klager kan forvente å få svar på sin klage. Fremleggelse av sak for den interne klagenemnd er kostnadsfri for klager Ekstern klageadgang Dersom klager ikke er fornøyd med det resultat den interne klagenemnd har fattet, eller at ekstern klageordning vil benyttes direkte, vil klager ha adgang til å bringe saken inn for Finansklagenemnda. Nemndas avgjørelse er ikke endelig, og tvisten kan bringes inn for domstolene. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til selskapet eller: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon E-post: 6

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår av 1. mars 2014 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår av 1. november 2015 Avløser forsikringsvilkår av 1. mai 2015 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914 782 007

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 I forsikringsavtalen inngår følgende: - Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår - Forsikringsvilkårene

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Kontoforsikring Total - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos Monobank ASA DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Gjelder fra 01.03.2013 SB113 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen 3. Definisjoner 4. Vilkår erstatning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren Vilk}r nr 201103(1) 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremg}r av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt alene p} grunn

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015 VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med lån hos BMW Financial Services, MINI Financial Services eller Alphera Financial Services. Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet fra Fokus Bank som

Detaljer

Strømforsikring Fokus Bank-104-8083

Strømforsikring Fokus Bank-104-8083 Vilkår: Strømforsikring Fokus Bank-104-8083 Gjelder fra 01. 06. 2011 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Betalingsforsikring Fokus Bank-104-7491

Betalingsforsikring Fokus Bank-104-7491 Vilkår: Betalingsforsikring Fokus Bank-104-7491 Gjelder fra 01. 05. 2011 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV Trinn 1: Viktig informasjon Viktig informasjon Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen. Din forsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT Gjelder fra 01.11.15 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Komplett Bank ASA. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard.

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Eurocard Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Villkor nr 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

Vilkår Innskuddsfritak

Vilkår Innskuddsfritak Vilkår Innskuddsfritak 1. februar 2015 Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer B1200151002, til å utstede

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer