Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011"

Transkript

1 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011

2 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5 Interessenter - målgrupper... 5 Ungdom Tiltakene og sluttrapport UNGDOM... 6 Innbyggerne Tiltakene og sluttrapport INNBYGERNE... 9 Arrangement Tiltakene og sluttrapport ARRANGEMENT Kultur Tiltakene og sluttrapport KULTUR Frivillige Profesjonelle kulturarbeidere Kulturminner Næringsliv Tiltakene og sluttrapport Næringsliv Kommunen som organisasjon Tiltakene og sluttrapport Steinkjer kommune som organisasjon Mediestrategi åpen, lys og glad Kunnskapsbase skal sikre kvalitet Finansiering... 19

3 3 Sluttord Vedlegg KulturKaia flytter inn i Kunnskapsparken i juni 2012.

4 4 INNLEDNING Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad Steinkjer kommune ville gjennom Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen lys og glad vise hvordan en bevisst koordinering av prosjekt, metodisk fokus på medbestemmelse og begeistring samt synliggjøring av arbeidet, kunne gi økt attraktivitet og sikre et godt omdømme for Steinkjer og regionen. Det unike med dette programmet var at tiltakene i stor grad allerede eksisterte, men gjennom programmet var målet at vi i sum skulle oppnå mer enn det enkelte prosjekt/tiltak ville oppnå enkeltvis. Programmet tok utgangspunkt i den folkevalgte merkevareplattformen til Steinkjer og slagordet åpen, lys og glad, og målet om å ivareta et langsiktig arbeid med å omstille byen, og skape varig og positiv verdiskaping i Steinkjer. Hovedmålgruppen for programmet var åringene. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) hadde ved oppstarten av dette programmet «bolyst» som en sentral strategi i sitt arbeid med å skape en attraktiv region for næringsliv, kulturliv og innbyggerne generelt. Gjennom Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad var det i tillegg et mål for Steinkjer å følge opp målsettingene i Stortingsmelding 25 (2009) om Lokal vekstkraft og framtidstru. Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad var forankret som tiltak i strategisk næringsplan for perioden og da spesielt begrunnet ut fra mål om at Steinkjer innen utgangen av 2011 skal øke andelen unge voksne av den totale befolkningen, samt generelt bidra til nyetableringer og næringsvekst. Viser her til prosjektbeskrivelsen for programmet (vedlagt), SNS sin handlingsplan for 2011 og den vedtatte strategien om å bruke attraktivitet som hovedgrep i arbeidet i SNS. Dette er et 3-årig prosjekt ( ) eid av Steinkjer Kommune, initiert av SNS og vedtatt av Kommunestyret 2. april Kommuneplanen for Steinkjer Kommune satte attraktivitet som et av flere gjennomgående tema i programperioden, og attraktivitetsprogrammet skulle ivareta kommunen sitt arbeid med å være Et attraktivt og godt sted å bo, i trå med Kommuneplanens og kapittel 6 Stedsutvikling og trivsel, punkt. 2.5 Steinkjerprofilen og punkt 5.2 Tjenesteyting i forhold til overordnede mål. Det var vesentlig at programmet knyttet seg opp til føringer gitt av Stortingsmelding 25 (2009) og NTFK sine Regional- og utviklingsprogram for perioden.

5 5 Hovedmål Å tilrekke oss folk! Og sikre at de som bor her er gode ambassadører for Steinkjer og Nord- Trøndelag. En spisset målgruppe er de som er mellom år, og da med spesiell vekt på 32-åringen (I NT er vi i 2009 ca. 30 % underrepresentert sett i forhold til landsgjennomsnittet). Å skape et positivt omdømme og en sterk merkevare (identitet) som danner grunnlag for varig næringsutvikling og vekst i kommunen og regionen, og derigjennom gir økt konkurransekraft. Å skape et Steinkjersamfunn og en region som er attraktiv for folk, og som fører til befolkningsvekst i prosjektperioden. Å forløse et ytterligere potensial knyttet til næringsutvikling, boglede og skapermot i Steinkjer og Nord-Trøndelag. Å stimulere begeistringen som forløser stolthet og ønsket om å markedsføre Steinkjer på en positiv måte for de som har tilhørighet til kommunen, eller som er potensielle tilflyttere. Ulike innganger til få til økt attraktivitet Steinkjer kommune ville gjennom dette tre-årige prosjektet utforske og ta i bruk tre ulike innganger på et langsiktig arbeide med å sikre bolyst, næringsutvikling og befolkningsvekst i kommunen og Nord-Trøndelag som region. De ulike inngangene i dette programmet var; Arbeid rettet mot omdømmearbeid knyttet til tjenesteytingen i kommunen som organisasjon, arbeid med å styrke Steinkjer og regionen som vertskap for arrangement, tilreisende og studenter og etablering av en kunnskapsbase for å sikre kunnskapsdeling for økt bolyst og næringsutvikling. Metodisk vektla programmet kunnskapsdeling, åpen innovasjon, medbestemmelse, koordinering og begeistring. Hovedmålgruppen Hovedmålgruppen for programmet var åringene. Interessenter - målgrupper Målgruppene for prosjektet var med de ulike inngangene, naturlig nok delt. Vi minner om at hovedmålgruppen var åringene, og spesielt 32-åringen som vi var 30 % underrepresentert med i hele regionen (sett i forhold til et landsgjennomsnitt). I og med at programmet i stor grad handlet om å øke Steinkjer og regionen sin attraktivitet og omdømme, snakker vi derfor i like stor grad om hvem som er omdømmebyggere i et slikt arbeid. Derfor rettet programmet seg bredt til de

6 6 som er omdømmebyggere og med på å skape (eller ikke skape) et godt omdømme. Vi valgte derfor å dele programmet inn i ulike interessenter og målgrupper. Disse målgruppene/interessentene var følgende: ungdom, innbyggere, arrangement, kultur, næringsliv og kommunen som organisasjon. Arbeidet hadde grovt sett ha to ulike rammer; prosjekt som er initiert av programmet (som planlegges og gjennomføres av programmet), og prosjekt/tiltak som er initiert av målgruppene selv (og som planlegges og gjennomføres av disse, men som har bistand av/koordineres av/synliggjøres av programmet). To prosjekt har vi hatt ansvar for å planlegge, finansiere og gjennomføre (det vil si være prosjektansvarlig); Det er det interne Omdømmeprosjektet i Steinkjer Kommune som administrasjon (se prosjektbeskrivelse vedlegg 2) og KulturKaia et gründerprosjekt for kunst- og kultur gründere (se prosjektbeskrivelse og delrapport vedlegg 3 og 4). Vi har vært initiativtaker til noen prosjekt, eksempelvis Arrangementsprosjektet NT, der Campus Steinkjer har vært prosjekteier og sørget for finansiering, mens SNS har hatt ansvaret for å lede prosjektet i gjennomføringen. Vi har koordinert ulike arrangement/tiltak for økt synergieffekt for den enkelte, her er arbeid opp mot de mange enhetene i Steinkjer kommune ett eksempel, ett annet er «Arrangementsprosjektet». Det er vesentlig at vi gjennom programmet klarer å koble med andre tilsvarende prosjekt gjennom programmet for økt effekt, her kan eksempelet være koblingen mellom de mange bygdemobiliseringsprosjektene i kommunen. Gjennom en planmessig jobbing opp mot media har vi jobbet bevisst med å synliggjøre de mange gode prosjektene. Ungdom Ungdom har et spesielt fokus i programmet, både som målgruppe i prosjektet og som fokusområde for prosjektet. Festivaler og større arrangement er viktige aktiviteter som gir ungdom en arena der de involverer seg og opplever læring. Ved å delta på store arrangement som eksempelvis Steinkjerfestivalen eller Hilmarfestivalen, er det med på å øke stoltheten i forhold til kommunen og regionen de bor i eller er hjemme på ferie i. Fremtidens ledere vil bestå av de som er ungdom i dag, og prosjektet vil aktivt involvere ungdom som ønsker å engasjere seg, dette arbeidet vil som tidligere nevnt bygge på allerede godt igangsatte tiltak. 1 Tiltakene og sluttrapport UNGDOM Tiltak: INVEST er Ungdom, næringsbiten av HUZE, nært samarbeid med ungdomstjenesten. Her vil det være tiltak knyttet til Ung tiltakslyst Steinkjer, veiledning, filmbuss, samarbeid skole næringsliv i Kunnskapsløftet, bistå ved etablering av elevbedrifter og ordinære bedrifter, bidra til deltakelse i kompetanseutviklingstiltak, i Alkymisten gjennom Innovasjon Norge osv. Gjennomføres nå! Viser her til egen prosjektplan (ikke vedlagt), hovedmålene i det som nå er

7 7 et toårig prosjekt som heter «Nær Ung», er å bidra til å skape en bedre kultur for gründere, entreprenørskap og innovasjon blant ungdom, bidra til metodeutvikling for gjennomføring av Kunnskapsløftet i så måte, og bidra til attraktive lokalsamfunn gjennom fokus på ungdom og næring. Nær Ung er finansiert gjennom NTFK, KRD (Bolystmidler) og kommunen. Prosjektleder ble ansatt og prosjektet startet opp 1. januar Tiltak: Ung Tiltakslyst Steinkjer (er finansiert gjennom kommunens egne ressurser). Gjennomføres, integrert i drift. Tiltak: Studentbyen Steinkjer åpen, lys og glad. Samarbeide med HiNT og studentorganisasjonene om videreutvikling av velkomstarrangement og - pakke med informasjonsbrosjyre, gratis badebillett, treningsbillett, kinobillett osv. Sterkere kobling mellom HiNT og næringslivet (skole- næringslivssamarbeidet i INVEST er ungdom). Finansiering: kommunale ressurser og næringslivet. Følges opp av adm. i kommunen. Tiltak: Referansegruppe for ungdommer for prosjektperioden, da spesielt med vekt på de som er rundt 30, både de som bor i Steinkjer, de som har flyttet hit, og de som har flyttet herfra. Dette for å kvalitetssikre at tiltak er optimale med tanke på å nå målsetningen om å øke andelen unge voksne i Steinkjer (jamfør Strategisk Næringsplan, mål om å redusere underskuddet fra % ved utgangen av 2011). Bruk av Facebook, sosiale medier osv. En egen referansegruppe ble ikke opprettet, aktiv bruk av ungdom i eget nettverk for å kvalitetssikre tiltak. Tiltak: Egen hjemmeside attraktive Steinkjer rettet mot ungdom, etableres som en del av Ka skjer heim prosjektet. (ledige tomter, barnehageplasser, ledige stillinger osv.). mange gode linker til bygdesider, aktivitetskalender osv. «Ka skjer heim» ble lagt ned som fylkeskommunalt prosjekt. Det etableres nå en egen portal som et ledd i kommersiell markedsføring av Steinkjer. Det skal videre lages et eget nettsted i tilknytning til «rekrutteringsprosjektet» der dette skal ivaretas for hele Nord-Trøndelag. Tiltak: Unge bønder. Etablering av nettverk. Landbrukskontoret følger opp dette tiltaket. Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av Ordkraft i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som en potensiell bo og arbeidskommune. Følges opp i daglig drift.

8 8 Tiltak: Intro Innherred. Følge opp de 140 som ikke får jobb. Steinkjer Næringsselskap har vært initiativtaker til et «rekrutteringsprosjekt» som ivaretar dette arbeidet. Finansiering er sikret og prosjektleder ansatt. Igangsettes 1. august Innbyggerne Folk flest er de beste omdømmebyggerne og er de som best kan sikre at Steinkjer og regionen framstår som et attraktivt sted å bo, jobbe, studere, etablere ny virksomhet, være ansatt, være frivillig, vertskap for arrangement osv. Å sikre at innbyggerne snakker positivt om Steinkjerregionen er et omfattende arbeid, men gjennom å sikre god tjenesteyting i kommunen som organisasjon (se eget delprosjekt) og videre sette et bevisst fokus på positive historier i media, sikre samlende og identitetsbyggende arrangement, samt at folk opplever at de selv faktisk er med og skaper et attraktivt sted (sikre medbestemmelse i utvikling av planer, utviklingsprosjekt, utbygging i bygdene og sentrum osv.) Da er det mulig å skape en grunnholdning som gjør at folk tenker: vi i Steinkjer, vi som bestreber oss på å være åpen, lys og glad, og er stolte av å være det. I april-mai 2009 ble det eksempelvis gjennomført fire åpne møter for å sikre bred involvering fra Steinkjers innbyggere i pågående kommunalt plan- og prosjektarbeid, samt lokal stedsutvikling. Møtene ble arrangert av avdeling plan og natur, med assistanse fra Steinkjer Næringsselskap og BUkonsulenten til den praktiske gjennomføringen. Kafébordprosess ble benyttet som verktøy i møtene. Deltagerne sirkulerte mellom bord med ulike diskusjonstema. Ved hvert bord ble diskusjonen ledet og dokumentert skriftlig av sentrale ansatte i kommunen og utvalgte ressurspersoner fra lokalmiljøet. Opplegget krevde at personer var involvert på arrangørsiden i hvert møte. Møtene ble annonsert i Trønder-Avisa og Steinkjeravisa, publisert på nettsider i enkelte grender, sendt via e-post til ledere i sentrale organisasjoner og nettverk, påminnelser sendt på SMS. Møtene omfattet: Ogndal, Stod, Følling, Kvam, Beitstad, Sparbu, Mære, Henning, Sentrum og Egge. Arbeidsgruppen som besto av Geir Gilde, Grete Waaseth og undertegnede konkluderte på følgende måte: Som åpen, lys og glad, bør Steinkjer kommune ha en så åpen dialog med innbyggerne som mulig. Vårens involveringsprosess er et eksempel på en arena for åpen dialog. Slike prosesser er ressurskrevende både for kommuneadministrasjonen, innbyggerne og lokalmiljøet. Det bør derfor tilstrebes å slå sammen flere formål og brukerinteresser framfor å ha egne møter for hver enkelt planprosess eller enkeltprosjekter. Prosjektleder for Attraktivitetsprogrammet har siden vi startet opp med arbeidet, jobbet med å få en oversikt over pågående prosesser i bygd og by. Eksempel på slike prosjekt er Beitstad opp og fram, Kortnebbgåsas ve og vel, Stod Volley og Attraktive Ogndal Det er avholdt møter med prosjektene nevnt her.

9 9 2 Tiltakene og sluttrapport INNBYGERNE Tiltak: Bygdemobiliseringsprosjekter. Synliggjøre og bistå for reel medvirkning i prosesser, planarbeid og lignende, som f eks: Ogndal 2030, Beitstad Opp og Fram, Stod volley og OL, Kortnebbgåsa ve og vel m.m. Tiltak: Hjemmeside tilknyttet programmet: med en arrangementskalender og en klar Steinkjerprofil et vesentlig tiltak. Her utvikles det nå en egen portal som skal markedsføre Steinkjer kommersielt. Arrangementskalenderen videreutvikles gjennom Visit Innherred sin nettside Tiltak: Steinkjerproduktene. Oppfølgning av og videreutvikling av Steinkjerproduktene er viktige i denne sammenhengen. Videreføres i regi av eget administrativt utvalg i kommunen. Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av ORDKRAFT i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som bo og arbeidskommune - by. Følges opp i daglig drift. Tiltak: Informasjon om Steinkjer fra Steinkjer kommune, der de bruker Servicetorget, Steinkjer Avisa og e-post som kanal. Gjennomført følges opp i daglig drift. Arrangement Vi er i dag er gode på arrangement og har svært mange arrangement i Steinkjerregionen. Det ligger et forbedringspotensial i eksisterende og nye arrangement når det gjelder økonomi, effektivitet, kvalitet på vertskapsrollen, mediehåndtering og infrastruktur, for å nevne noe. De fleste som er arrangører har ikke arrangement som hovedbeskjeftigelse (det er noe de gjør på fritiden). De fleste arrangører er god på arrangementets hovedinnhold (f.eks. idrett, musikk osv.), men har i begrenset grad kunnskap og erfaring på områder som markedsføring, bruk av media, inngåelse av forretningsmessige avtaler, organisering og kommunikasjon til sine funksjonærer m.m.. På disse områdene er det mulige å heve nivået mye gjennom å: ta vare på kunnskap dele kunnskap utvikle ny kunnskap og formidle denne

10 10 Gjennom Attraktivitetsprogrammet har vi gjennomført undersøkelser og kartlegging av kompetanse/erfaringer innenfor arrangement, og setter nå i gang et prosjekt med å samordne en kunnskapsbase på Internett og en hensiktsmessig organisering knyttet opp til dette. Campus Steinkjer er initiativtaker, Attraktivitetsprogrammet ved Steinkjer Næringsselskap har vært prosjektleder, vi samarbeider med Visit Innherred, Rock City og Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt AS (NUMI), og ressurspersoner innen arrangement på Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer. 3 Tiltakene og sluttrapport ARRANGEMENT Tiltak: Arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad. Følge opp og lage organisasjon knyttet til arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad. Campus Steinkjer skal være koordinator. Følge opp arrangement som NM 2011, NORDLEK 2012, Steinkjerfestivalen, (årlig) Vikingfestivalen (årlig), Kaffeslaberaset (årlig), Steinkjermartnan (årlig), Hilmarfestivalen (årlig), Ogndalsmartnan, Beitstad-dagan og lignende arrangement i bygdene, Campus Steinkjer osv. Her vil programmet bidra til prosjektet Arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad gjennom INVEST samarbeid. Videre bistå til samordning, kompetanseutvikling og nettverk for flere og bedre arrangement, konferanser og kurs i hele regionen. Det er ikke etablert en egen organisasjon, men det er gjennomført nettverksmøter og gjennomført en forundersøkelse (kartlegging) som resulterer i en Sluttrapport for «Arrangement Innherred» (se vedlegg 5), som igjen danner grunnlaget for videre arbeid med et forprosjekt. Tiltak: Opprettingen av en egen hjemmeside tilknyttet programmet og samarbeidet med Verran og Inderøy (INVEST): og videre og Disse linkes sammen. Utredet, se konklusjon i punktet over. Tiltak: opprette en egen arrangementskalender. Koordinere med Visit Innherred. Gjennomført, arr. Kalender på «Visit Innherred» sin hjemmeside. Tiltak: Oppfølgning av og videreutvikling av Steinkjerproduktene i Steinkjer, og tilsvarende produkter i Verran og Inderøy. Tiltak: En bevisst mediestrategi i programmet vil sikre jevn strøm av medieoppslag i programperioden. Gjennomført følges opp videre i daglig drift.

11 11 Tiltak: Knutepunkt i Steinkjer kommune. Det etableres en kontaktperson for frivillige og arrangører, slik at kommunen oppleves som imøtekommende, velvillig og løsningsorientert. Programmet skal være en pådriver for at dette også bør være et mål for Inderøy og Verran. Gjennomført, fordeling mellom servicetorget, kultur, informasjon og teknisk. Tiltak: Arrangører som får økonomisk støtte mottar en pakke med åpen, lys og glad rekvisita, segl osv. Dette leveres med en sjekkliste for bruk og tilbakelevering. Gjennomført i noen grad. Integrert og følges opp i daglig drift i kommunen gjennom et eget profileringsutvalg og servicetorget. Kultur Steinkjer kommune har i programperioden vedtatt ny delplan kultur. Prosjektleder i Attraktivitetsprogrammet fulgte opp dette arbeidet og deltok på møter for å sikre innspill. Det ble i 2011 gjennomført en forundersøkelse blant kunst- og kulturgründere og bedrifter i regionen. Undersøkelsen konkluderte med at det var ønskelig å prøve ut et bedriftsnettverk- og klynge for en rekke bedrifter innen for kunst og kultur. Nettverket lyktes med å få støtte gjennom Innovasjon Norge, og prosjektleder ble Astrid S Fuglesang (SNS). Videre har arbeidet hatt som mål følge opp målsetningene til det store utviklingsprosjektet i Weidemannskvartalet. Prosjektleder har deltatt på deler av skoleringen knyttet til kulturbasert næringsutvikling, en pilot i regi av HiNT, KS og Fylkesmannen; kultur og natur, dvs. hvordan et steds kvalitet kan være utgangspunkt for næringsutvikling. Dette har vært viktig faglig påfyll og regionalt nettverksbyggende for Attraktivitetsprogrammet, samt at det har vært med på å sikre kunnskapsdeling. 4 Tiltakene og sluttrapport KULTUR Frivillige Tiltak: Sette pris på frivillige. Finne en måte å gi en påskjønnelse til frivillige som gjør en stor innsats. Ikke gjennomført. Tiltak: Knutepunkt i Steinkjer kommune. Det etableres en kontaktperson for frivillige og arrangører, slik at kommunen oppleves som imøtekommende, velvillig og løsningsorientert. Gjennomført og integrert i daglig drift. Tiltak: Opprettingen av en egen hjemmeside tilknyttet programmet: med en arrangementskalender og en klar Steinkjerprofil.

12 12 Det opprettes nå en portal som skal markedsføre Steinkjer kommersielt. Arrangmentskalenderen ligger på Visit Innherred Tiltak: Oppfølgning av og videreutvikling av Steinkjerproduktene. Gjennomført, integrert i daglig drift i kommunen. Tiltak: Mediestrategi i programmet vil sikre jevn strøm av medieoppslag i programperioden. Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av Ordkraft i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som kulturkommune og - by. Profesjonelle kulturarbeidere Tiltak: Oppfølging av ny delplan for kultur i Steinkjer kommune, da spesielt med vekt på å sikre at Steinkjer er attraktiv for unge kunstnere. Se eget prosjekt. Se egen prosjektbeskrivelse og egen delrapport for prosjektet «KulturKaia» (vedlegg 3 og 4). Tiltak: følge opp kulturtiltak som en sterk identitetsskaper for et lokalsamfunn. Kulturminner Tiltak: Synliggjøre og gjøre kulturminner i Steinkjer tilgjengelig, både som sterkt identitetsskapende for Steinkjers befolkning, men også som en severdighet og opplevelse for tilreisende. Dette er en viktig del av å leve merkevareplattformen. Lenke til bladbar versjon av heftet her: rl=http%3a%2f%2fwww.visitinnherred.com%2f%3fpage%3dpoiart%26tema_art_id%3d273

13 13 Næringsliv Det er mange måter å jobbe med attraktivitet og omdømme knyttet opp til næringslivet. Overordnet jobber vi med at et godt omdømme gir Steinkjerregionen økt konkurransekraft, og at dette blant annet bygges gjennom at vi sikrer en sterk merkevare og at næringslivet er gode omdømmebyggere. Etableringen av nettverk er ett grep vi har tatt, der vi i 2009 startet Industrinettverket. Ett annet grep som vi kan bruke som eksempel, er hvordan SNS jobbet med å koordinere gjennomføringen av fagprogrammet og Attraktivitetskonferansen 2009, der næringslivet var hovedmålgruppen. Fagprogrammet og Attraktivitetskonferansen 2009 ble etter mange møter og strategisk jobbing fra SNS og prosjektleder for Attraktivitetsprogrammet til et bredt samarbeid med en rekke aktører som allerede arrangerer store konferanser i fylket; Drivhuskonferansen, Skaperfestivalen og kunst + næring, og de tradisjonelle klinikkene og et miniseminar om festivaler og presse. Fagprogrammet og selve Attraktivitetskonferansen for 2009 ble derfor en overbygning (paraply) for en rekke seminarer, konferanser og klinikker, der den enkelte konferansearrangør var ansvarlig for å planlegge, finansiere, markedsføre og gjennomføre sin konferanse. Det ble laget en felles markedsføringsstrategi, og det ble laget et merke med Steinkjerfestival logoen i bakgrunnen og teksten - et arrangement i tilknytning til Steinkjerfestivalen som ble brukt som felles merke for alle arrangementene. Det ble også avhold et felles pressemøte, og vi fikk god omtale på NRK Trøndelag (radio), Trønder-Avisa og Steinkjer Avisa. Det ble også bredt markedsført i utsendinger gjennom våre nettverk og på Facebook. Alle konferansene hadde kunstforstyrrelser med film fra kunstprosjektet Gi-på-båten, og ble streamet live av Hypervisjon. For 2010 ble det gjennomført et tilsvarende samarbeid, der Innorama (Innovasjon Norge), Skaperfestivalen (NTFK) og Drivhuskonferansen (Drivhuset) samlet seg under det som da fikk navnet Næringsprogrammet tilknyttet Steinkjerfestivalen, og tema på konferansene hegnet om merkevarebygging og omdømmearbeid helt i trå med Attraktivitetsprogrammet ble arbeidet fulgt opp med koordinering av «Næringsprogrammet» under Steinkjerfestivalen. Når det gjelder reiseliv, har prosjektleder sittet i prosjektgruppen for utarbeidelsen av Veiviser til 10 utvalgte fornminner i Steinkjer, med vekt på mulighetene for næringsutvikling, omdømmebygging og bruk av Steinkjerprofilen. Denne flotte brosjyren ble lansert i starten av mai se lenke i under «Tiltakene og sluttrapport». Videre kan vi vise til arbeidet vi har gjort med å sikre medbestemmelse i arbeidet med å løfte sentrum, og hvordan vi har bistått aktørene i sentrum her. Prosjektet Sentrumsløftet 2021 er blitt etablert som en satsing her, og det vektlegges nå bruk av Steinkjerprofilen i arbeidet. Vi kan også nevne arbeidet med å markedsføre Steinkjer som handelsbyen, der hotellene, kjøpesenteret, enkeltaktører og sentrumsaktører har gått sammen om å etablere en felles portal for å kommersielt markedsføre Steinkjer på en god måte, og med utgangspunkt i Steinkjerprofilen.

14 14 SNS tok i programperioden initiativ til og etablerte et samarbeid med Levanger, Verdal, Inderøy og Verran jobbet for å lage et næringslivsbilag i Dagens Næringsliv med fokus på ungdom og gründerskap, da med mål om å markedsføre regionen som Innherred Norges midtpunkt. Dessverre kunne vi ikke realisere prosjektet pga. manglende annonsesalg. 5 Tiltakene og sluttrapport Næringsliv Det har vært en todelt inngang til tiltakene ovenfor næringslivet: En inngang er å legge til rette for økt bruk av merkevaren Steinkjer åpen, lys og glad i næringslivet. Den andre inngangen er tiltak som er prosjekt knyttet til økt attraktivitet og næringsutvikling generelt, jamfør handlingsplanen til SNS, strategisk næringsplan, delplan landbruk, delplan kultur, delplan areal og Kommuneplanen. Tiltak: Bistå Sentrumsprosjektet. Sentrumsløftet 2021 er etablert som en satsing. Tiltak: Industrinettverk. Gjennomført følges opp i daglig drift. Tiltak: Team Sigrid Ekran. Gjennomført Tiltak: Bruk av Steinkjerprofilen. Utvikle informasjonsmateriell. Filmer, brosjyrer osv. som etablert næringsliv, reiseliv og arrangører kan bruke i arbeidet med å markedsføre Steinkjer på en presis og positiv måte, og i trå med Steinkjerprofilen og merkevaren Steinkjer åpen, lys og glad. Gjennomført følges opp i daglig drift. Viser her til NM filmen som vi laget Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av Ordkraft i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som næringslivskommune - by. Tiltak: Brev til nyetablerte bedrifter i Steinkjer. Ikke prioritert gjennomført. Tiltak: Oppfølgning av, videreutvikling og bevisst bruk av Steinkjerproduktene. Tiltak: Bidra til å opprette og koordinere Næringsprogrammet under Steinkjerfestivalen med fokus på tema attraktivitet, merkevarebygging og omdømmearbeid.

15 15 Tiltak: Være en attraktiv samarbeidspartner for arrangement som Innovasjonsdagen. Tiltak: Etablere flere møteplasser både bransjevise og på tvers av bransjer. (som Industrinettverk, Kreativ lunsj på Drivhuset osv.). Tiltak: Etablere formelle fagråd. Fulgt opp gjennom prosjekt. Tiltak: Koble kunnskap og næringsliv (Treklynge osv). Viktig å være en attraktiv samarbeidspartner for aktører som Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Reiselivet, Midtpunktet, Hotellnæring, Servicenæringer. Det er allerede etablert et samarbeid med NTE deres fokus på og attraktivitetsarbeid, dette skal følges opp. Etablerere og grundere er en selvsagt målgruppe. Vi skal følgje opp arbeidet med næringslivslauget som vi har bistått med etablering av, og følge opp Team Sigrid Ekran fram mot Iditarod i Alaska 2012, da med vekt på Sigrid som en sterk Steinkjerambassadør. Tiltak: Mediestrategi for SNS og programmet med kvantitative mål vil sikre jevn strøm av medieoppslag i programperioden.

16 16 Kommunen som organisasjon Målgruppe for tiltak tilrettelagt og koordinert av Attraktivitetsprogrammet skulle her rette seg mot enhetslederne som igjen skulle iverksetter prosesser i egen enhet. Steinkjer kommune satte i gang et eget internt Omdømmeprosjekt som et delprosjekt i Attraktivitetsprogrammet. Viser her til vedlegg 2. I «Omdømmeprosjektet» satte vi fokus på egen tjenesteyting, der målet var: - Å bidra til at enhetene skulle videreutvikle og bygge et godt omdømme for egen enhet og Steinkjer kommune som helhet, gjennom å utvikle en arbeidsgiverstrategi som legger til rette for faglig påfyll, læring og erfaringsutveksling med enhetsledere i hele kommunen. - Bevisstgjøre oss alle i forhold til: hva er Steinkjer kommune sitt løfte i forhold til å levere på åpen, lys og glad. Jobbe fram løfter som vi kan klare å levere på, slik at vi bygger et godt omdømme. - Å styrke enhetene i arbeidet med å planlegge og å konkretisere tiltak knyttet til omdømmearbeid på egen enhet og i Steinkjer kommune som organisasjon. - Å skape prosesser som gir eierskap og entusiasme hos ansatte (en nedenfra og opp jobbing) der den enkelte opplever gevinst av å arbeide med omdømme i møte med innbyggerne i Steinkjer. Målet er at den enkelte ansatte skal trives bedre på jobben fordi de har et klarere forhold til hvorfor de er på jobb, og oppleve at de er en del av å bygge et godt omdømme. Fire enhetsledere deltok på en nasjonal skolering (tre samlinger i Omdømmeskolen ) i regi av Distriktssenteret, og det ble gjennomført ledersamlinger i Steinkjer kommune i trå med prosjektplanen. Med utgangspunkt i ledersamlingene, skjedde det videre arbeidet på de ulike enhetene der målet var å sikre at alle ansatte fikk et større eierforhold til hvordan de ønsker å levere tjenester i trå med slagordet. Astrid S Fuglesang ble ansatt som prosjektleder i en 20 % stilling i perioden fra og med 1. april t.o.m Hun rapporterte til rådmann og med seg hadde hun en arbeidsgruppe som besto av de enhetslederne som hadde gått på Omdømmeskolen ; Geir Gilde, Turid Eian og Eva Løe. Arbeidet ble også knyttet til deltagelse i et prosjekt i KS sentralt; Omdømmeprosjektet - hvordan blir arbeidsgivere mer attraktive gjennom godt omdømmearbeid, der Steinkjer kommune deltar, samt det interne «Nærværsprosjektet». Resultatene som kan leses ut av denne typen arbeid er langsiktige og ikke så lett å måle kvantitativt. Likevel vil vi peke på to indikatorer: «Åpenhetsindikatoren» til Offentlighetsutvalget og «best på service» Offentlighetsutvalget bruker en «Åpenhetsindeksen» basert på 10 parameter omkring regler og praksis for innsyn og åpenhet i kommunene. Det er mulig å oppnå totalt 18 poeng. Resultatene som ble publisert i september 2011 viste at snittet i landet lå på 8,55 poeng, og snittet i Nord-Trøndelag var 8,7 poeng. I Nord-Trøndelag kom Steinkjer og Grong kommune best ut med 15 av 18 mulige poeng. Offentlighetsutvalget skryter av at det er mulig å søke både i inngående og utgående dokumenter på kommunenes hjemmesider.

17 17 I oktober kom resultatene fra en årlig test som Forbrukerrådet gjennomfører. Her havnet Steinkjer kommune på femteplass med 83 poeng av 100 mulige. Dette er bare ett fattig poeng bak tredjeplassen. Bærum topper med 89. Testen ble gjort blant de tjue største kommunene og et utvalg av de mindre. Totalt deltok 76 kommuner og gjennomsnittlig poengsum var 69 poeng. Regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet Midt-Norge gir honnør til Steinkjer for den kvaliteten vi leverer på tjenestene sine. Han forteller at undersøkelsen kort sagt går ut på å teste hvordan brukerne blir møtt av kommunen når de ønsker konkret informasjon, eller på egen hånd ønsker å hente ut informasjon fra kommunens nettsider. Helde mener at Steinkjer har gjort en meget god jobb på dette området og at vi kan være stolte av det vi har fått til. Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, er glad for at vi scorer så godt på «åpenhetsindeksen». 6 Tiltakene og sluttrapport Steinkjer kommune som organisasjon Tiltak: Omdømmeskolen. Her er det tenkt tiltak rettet mot økt positivt omdømme med utgangspunkt i å lage innhold i åpen, lys og glad sett i forhold til tjenesteytingen. Jamfør Kommuneplanen. Følge opp omdømmemålingen gjennomført av «Ordkraft» i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer kommune som

18 18 administrasjon. Tiltak: Bruk av merkevaren internt i kommunen. Utvikle/gjøre tilgjengelig verktøy med logo (brevark, power-point, signatur på e-post, logo i ulike format, implementere i opplæring av nyansatte, lederskolen, kompetansehevingsplan osv.). Tiltak: Kommunikasjonsplan mediestrategi: Årshjul for positive og proaktive saker lages/gjennomføres. Facebookprofil etablert som følges opp tett av info. Avdelingen i kommune. Generelt godt fokus satt på mediejobbing. Årshjul ikke laget. Integrert i daglig drift. Tiltak: Ordførerens kommunikasjon settes i system: årshjul for positive og proaktive saker lages/gjennomføres. Godt fokus satt på mediejobbing. Årshjul ikke laget. Integrert i daglig drift. Tiltak: Interne åpen, lys og glad arrangement. Gjennomført, samt integrert i daglig drift. Tiltak Nasjonale foredrag gis av ansatte i Steinkjer kommune (Steinkjer profileres gjennom å levere foredrag). Gjennomført, samt integrert i daglig drift. Tiltak Steinkjerprodukter: Videreutvikle, lage plan for og sikre at vi har Steinkjerprodukter som profilerer Steinkjer åpen, lys og glad i ulike sammenhenger og i ulike prisgrupper. Noe er for salg, noe til gaver, noe til ren markedsføring. Utrede nettbutikk. Gjennomført, samt integrert i daglig drift ved at det nedsettes et administrativt utvalg som føler opp arbeidet videre. Nettbutikk vurdert, men ikke ønsket per i dag. Tiltak Følge opp strategisk næringsplan sine punkter knyttet til næringsvennlig kommune. Undersøkelse gjennomført oktober november Følges opp i daglig drift. Rapporten kan leses her: Mediestrategi åpen, lys og glad For å kunne sikre at alle blir gode omdømmebyggere, må det jobbes bevisst opp mot media, og sikre at det er mange, positive historier som fortelles som sikrer at vi får bekreftelser på merkevaren og slagordet. I Steinkjer kommune og SNS har det i hele programperioden blitt jobbet bevisst mot media og vi har en klar mediestrategi og fokus på bevisst bruk av Steinkjerprofilen. Attraktivitetsprogrammet tok

19 19 utgangspunkt i merkevaren og kommunikasjonsplattformen til Steinkjer kommune, og slagordet åpen, lys og glad. Vi følger nå opp arbeidet med å bygge en positiv merkevare for Steinkjerregionen. De fire stolpene som ble pekt på gjennom en bred medvirkningsprosess med Steinkjers befolkning i (BRANDR-prosjektet), understreker følgende som vår unike identitet; unike historiske røtter, en levende småby med bygder i utvikling, et utstillingsvindu for norsk landbruk og Norges geografiske midtpunkt. Til bakgrunnsinformasjon kan det nevnes at slagordet åpen, lys og glad er et utdrag fra Steinkjersangen som beskriver landskapet. Lindseth fikk i oppdrag å løfte logoen til designer Magnus Bjørk fra Beitstad (som vant logokonkurransen) inn i utformingen av Steinkjerprodukter. I løpet av 150-årsjubileet i 2007 ble åpen, lys og glad en ambisjon for oss alle å strekke oss etter og å lage innhold i. Det ble gjennom jubileumsåret også laget en rekke Steinkjerprodukter, som sammen med mange, samlende opplevelser laget innhold i merkevaren Steinkjer. Det er dette innholdet vi nå skal forvalte videre i arbeidet med å leve merkevaren og bygge attraktivitet og godt omdømme som en klar strategi for økt konkurransekraft for Steinkjerregionen. Kunnskapsbase skal sikre kvalitet Programmet hadde som mål å lage en kunnskapsbase og derigjennom sikre kunnskapsdeling for attraktivitets- og omdømme- og arrangementsarbeidet i Steinkjer og regionen. Dette ble i trå med ressursene tilgjengelig, begrenset til å gjelde «arrangement». Jamfør Arrangement INVEST. Der er vi nå i ferd med å realisere en database over søknadsunderlag for akkvisisjon av større arrangement til regionen, organisasjonsbygging, materiell, infrastruktur m.v. For arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad har det vært naturlig at Campus Steinkjer er nav for dette delprosjektet, da i nært samarbeid med prosjektledelsen i hovedprogrammet. Finansiering Steinkjer kommune vedtok 2. april 2009 dette brede programmet med målsetning om å nå både folk flest, ungdom, ansatte i Steinkjer kommune som organisasjon, og kultur- og næringsliv. Programmet hadde en klar politisk og administrativ intensjon om å ivareta investeringer og effekt av omstillingsprogram ( ), tidligere stedsutviklingsprosjekt i samme periode og Steinkjer sitt 150-årsjubileum i Prosjektledelsen ble derfor lagt til tidligere daglig leder i 150-årsjubileet; Astrid Skogseth Fuglesang, som i dag er ansatt som rådgiver i Steinkjer Næringsselskap. Prosjektledelsen ble således lagt til Steinkjer Næringsselskap, men det var ikke før i januar 2010 at rammene for arbeidet ble noe mer klarlagt i samråd med rådmann. Fra og med 1. april 2010 t.o.m var Fuglesang ansatt i en 20 % stilling for å ivareta Omdømmeprosjektet knyttet til Steinkjer kommune som organisasjon. For øvrig ble det ikke avsatt midler til gjennomføring av programmet, utover en forventet bruk av ressurs hos SNS i form av oppfølging og prosjektledelse.

20 20 Det ble søkt til KRD på pilotprosjektet Kultur for næring og suksess innen den utlyste søknadsfristen 15. august Det ble i forbindelse med dette arbeidet avholdt en rekke positive forankringsmøter med regionale og lokale samarbeidspartnere. Søknaden ble pga en inkurie ikke vurdert. Andre muligheter for ekstern finansiering følges opp kontinuerlig, og tiltak tilpasses de økonomiske rammene vi har. En del tiltak ble igangsatt og finansiert i av Steinkjer Kommune/Steinkjer Næringsselskap. Viser her til Tiltak og sluttrapportering. Det ble ikke sikret friske midler inn i prosjektet, men det ble arbeidet med å sikre økonomiske og faglige samarbeidspartnere gjennom et eget finansieringsutvalg bestående av rådmann Torunn Austheim, ordfører Bjørn Arild Gram, styreleder i SNS Håvard Haarstad og prosjektleder Astrid S Fuglesang. Konklusjonen ble at det måtte sikres midler knyttet opp til de enkelte tiltakene, og at målsetningene måtte justeres i trå med finansiering. Programmet sikret seg bred forankring og gode samarbeidspartnere lokalt og regionalt. Det ble sendt en søknad til NTFK (Regional utviklingsavd.) for en vurdering, event. delfinansiering, og denne skulle så videre til KRD inne 3. mai Nasjonal forankring og finansiering ville ha satt fart på programmet og muliggjort en rekke satsinger i Steinkjer og Innherredsregionen som vi mente ville ha nasjonal interesse. Vi ble dessverre ikke prioritert fra NTFK sin side, og fikk dermed ikke finansiering over KRD sitt Bolystprogram. Vi lyktes imidlertid med finansiering til delprosjektet «NærUng» over Bolystprogrammene. Attraktivitetsprogrammet - Steinkjer åpen, lys og glad ble formelt igangsatt 2009 og formelt avsluttet og integrert i ordinær drift i kommunen og Næringsselskapet Sluttord Steinkjer kommune ville gjennom Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen lys og glad vise hvordan en bevisst koordinering av prosjekt, metodisk fokus på medbestemmelse og begeistring samt synliggjøring av arbeidet, kunne gi økt attraktivitet og sikre et godt omdømme for Steinkjer og regionen. Det mener vi at rapporten her viser at vi har lyktes med. Det unike med dette programmet var at tiltakene i stor grad allerede eksisterte, men gjennom programmet klarte vi i sum å oppnå mer enn det enkelte prosjekt/tiltak ville ha oppnådd enkeltvis. Steinkjer 30. april 2012 Astrid S Fuglesang Prosjektleder SNS/Steinkjer kommune Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer