Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011"

Transkript

1 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011

2 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5 Interessenter - målgrupper... 5 Ungdom Tiltakene og sluttrapport UNGDOM... 6 Innbyggerne Tiltakene og sluttrapport INNBYGERNE... 9 Arrangement Tiltakene og sluttrapport ARRANGEMENT Kultur Tiltakene og sluttrapport KULTUR Frivillige Profesjonelle kulturarbeidere Kulturminner Næringsliv Tiltakene og sluttrapport Næringsliv Kommunen som organisasjon Tiltakene og sluttrapport Steinkjer kommune som organisasjon Mediestrategi åpen, lys og glad Kunnskapsbase skal sikre kvalitet Finansiering... 19

3 3 Sluttord Vedlegg KulturKaia flytter inn i Kunnskapsparken i juni 2012.

4 4 INNLEDNING Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad Steinkjer kommune ville gjennom Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen lys og glad vise hvordan en bevisst koordinering av prosjekt, metodisk fokus på medbestemmelse og begeistring samt synliggjøring av arbeidet, kunne gi økt attraktivitet og sikre et godt omdømme for Steinkjer og regionen. Det unike med dette programmet var at tiltakene i stor grad allerede eksisterte, men gjennom programmet var målet at vi i sum skulle oppnå mer enn det enkelte prosjekt/tiltak ville oppnå enkeltvis. Programmet tok utgangspunkt i den folkevalgte merkevareplattformen til Steinkjer og slagordet åpen, lys og glad, og målet om å ivareta et langsiktig arbeid med å omstille byen, og skape varig og positiv verdiskaping i Steinkjer. Hovedmålgruppen for programmet var åringene. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) hadde ved oppstarten av dette programmet «bolyst» som en sentral strategi i sitt arbeid med å skape en attraktiv region for næringsliv, kulturliv og innbyggerne generelt. Gjennom Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad var det i tillegg et mål for Steinkjer å følge opp målsettingene i Stortingsmelding 25 (2009) om Lokal vekstkraft og framtidstru. Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad var forankret som tiltak i strategisk næringsplan for perioden og da spesielt begrunnet ut fra mål om at Steinkjer innen utgangen av 2011 skal øke andelen unge voksne av den totale befolkningen, samt generelt bidra til nyetableringer og næringsvekst. Viser her til prosjektbeskrivelsen for programmet (vedlagt), SNS sin handlingsplan for 2011 og den vedtatte strategien om å bruke attraktivitet som hovedgrep i arbeidet i SNS. Dette er et 3-årig prosjekt ( ) eid av Steinkjer Kommune, initiert av SNS og vedtatt av Kommunestyret 2. april Kommuneplanen for Steinkjer Kommune satte attraktivitet som et av flere gjennomgående tema i programperioden, og attraktivitetsprogrammet skulle ivareta kommunen sitt arbeid med å være Et attraktivt og godt sted å bo, i trå med Kommuneplanens og kapittel 6 Stedsutvikling og trivsel, punkt. 2.5 Steinkjerprofilen og punkt 5.2 Tjenesteyting i forhold til overordnede mål. Det var vesentlig at programmet knyttet seg opp til føringer gitt av Stortingsmelding 25 (2009) og NTFK sine Regional- og utviklingsprogram for perioden.

5 5 Hovedmål Å tilrekke oss folk! Og sikre at de som bor her er gode ambassadører for Steinkjer og Nord- Trøndelag. En spisset målgruppe er de som er mellom år, og da med spesiell vekt på 32-åringen (I NT er vi i 2009 ca. 30 % underrepresentert sett i forhold til landsgjennomsnittet). Å skape et positivt omdømme og en sterk merkevare (identitet) som danner grunnlag for varig næringsutvikling og vekst i kommunen og regionen, og derigjennom gir økt konkurransekraft. Å skape et Steinkjersamfunn og en region som er attraktiv for folk, og som fører til befolkningsvekst i prosjektperioden. Å forløse et ytterligere potensial knyttet til næringsutvikling, boglede og skapermot i Steinkjer og Nord-Trøndelag. Å stimulere begeistringen som forløser stolthet og ønsket om å markedsføre Steinkjer på en positiv måte for de som har tilhørighet til kommunen, eller som er potensielle tilflyttere. Ulike innganger til få til økt attraktivitet Steinkjer kommune ville gjennom dette tre-årige prosjektet utforske og ta i bruk tre ulike innganger på et langsiktig arbeide med å sikre bolyst, næringsutvikling og befolkningsvekst i kommunen og Nord-Trøndelag som region. De ulike inngangene i dette programmet var; Arbeid rettet mot omdømmearbeid knyttet til tjenesteytingen i kommunen som organisasjon, arbeid med å styrke Steinkjer og regionen som vertskap for arrangement, tilreisende og studenter og etablering av en kunnskapsbase for å sikre kunnskapsdeling for økt bolyst og næringsutvikling. Metodisk vektla programmet kunnskapsdeling, åpen innovasjon, medbestemmelse, koordinering og begeistring. Hovedmålgruppen Hovedmålgruppen for programmet var åringene. Interessenter - målgrupper Målgruppene for prosjektet var med de ulike inngangene, naturlig nok delt. Vi minner om at hovedmålgruppen var åringene, og spesielt 32-åringen som vi var 30 % underrepresentert med i hele regionen (sett i forhold til et landsgjennomsnitt). I og med at programmet i stor grad handlet om å øke Steinkjer og regionen sin attraktivitet og omdømme, snakker vi derfor i like stor grad om hvem som er omdømmebyggere i et slikt arbeid. Derfor rettet programmet seg bredt til de

6 6 som er omdømmebyggere og med på å skape (eller ikke skape) et godt omdømme. Vi valgte derfor å dele programmet inn i ulike interessenter og målgrupper. Disse målgruppene/interessentene var følgende: ungdom, innbyggere, arrangement, kultur, næringsliv og kommunen som organisasjon. Arbeidet hadde grovt sett ha to ulike rammer; prosjekt som er initiert av programmet (som planlegges og gjennomføres av programmet), og prosjekt/tiltak som er initiert av målgruppene selv (og som planlegges og gjennomføres av disse, men som har bistand av/koordineres av/synliggjøres av programmet). To prosjekt har vi hatt ansvar for å planlegge, finansiere og gjennomføre (det vil si være prosjektansvarlig); Det er det interne Omdømmeprosjektet i Steinkjer Kommune som administrasjon (se prosjektbeskrivelse vedlegg 2) og KulturKaia et gründerprosjekt for kunst- og kultur gründere (se prosjektbeskrivelse og delrapport vedlegg 3 og 4). Vi har vært initiativtaker til noen prosjekt, eksempelvis Arrangementsprosjektet NT, der Campus Steinkjer har vært prosjekteier og sørget for finansiering, mens SNS har hatt ansvaret for å lede prosjektet i gjennomføringen. Vi har koordinert ulike arrangement/tiltak for økt synergieffekt for den enkelte, her er arbeid opp mot de mange enhetene i Steinkjer kommune ett eksempel, ett annet er «Arrangementsprosjektet». Det er vesentlig at vi gjennom programmet klarer å koble med andre tilsvarende prosjekt gjennom programmet for økt effekt, her kan eksempelet være koblingen mellom de mange bygdemobiliseringsprosjektene i kommunen. Gjennom en planmessig jobbing opp mot media har vi jobbet bevisst med å synliggjøre de mange gode prosjektene. Ungdom Ungdom har et spesielt fokus i programmet, både som målgruppe i prosjektet og som fokusområde for prosjektet. Festivaler og større arrangement er viktige aktiviteter som gir ungdom en arena der de involverer seg og opplever læring. Ved å delta på store arrangement som eksempelvis Steinkjerfestivalen eller Hilmarfestivalen, er det med på å øke stoltheten i forhold til kommunen og regionen de bor i eller er hjemme på ferie i. Fremtidens ledere vil bestå av de som er ungdom i dag, og prosjektet vil aktivt involvere ungdom som ønsker å engasjere seg, dette arbeidet vil som tidligere nevnt bygge på allerede godt igangsatte tiltak. 1 Tiltakene og sluttrapport UNGDOM Tiltak: INVEST er Ungdom, næringsbiten av HUZE, nært samarbeid med ungdomstjenesten. Her vil det være tiltak knyttet til Ung tiltakslyst Steinkjer, veiledning, filmbuss, samarbeid skole næringsliv i Kunnskapsløftet, bistå ved etablering av elevbedrifter og ordinære bedrifter, bidra til deltakelse i kompetanseutviklingstiltak, i Alkymisten gjennom Innovasjon Norge osv. Gjennomføres nå! Viser her til egen prosjektplan (ikke vedlagt), hovedmålene i det som nå er

7 7 et toårig prosjekt som heter «Nær Ung», er å bidra til å skape en bedre kultur for gründere, entreprenørskap og innovasjon blant ungdom, bidra til metodeutvikling for gjennomføring av Kunnskapsløftet i så måte, og bidra til attraktive lokalsamfunn gjennom fokus på ungdom og næring. Nær Ung er finansiert gjennom NTFK, KRD (Bolystmidler) og kommunen. Prosjektleder ble ansatt og prosjektet startet opp 1. januar Tiltak: Ung Tiltakslyst Steinkjer (er finansiert gjennom kommunens egne ressurser). Gjennomføres, integrert i drift. Tiltak: Studentbyen Steinkjer åpen, lys og glad. Samarbeide med HiNT og studentorganisasjonene om videreutvikling av velkomstarrangement og - pakke med informasjonsbrosjyre, gratis badebillett, treningsbillett, kinobillett osv. Sterkere kobling mellom HiNT og næringslivet (skole- næringslivssamarbeidet i INVEST er ungdom). Finansiering: kommunale ressurser og næringslivet. Følges opp av adm. i kommunen. Tiltak: Referansegruppe for ungdommer for prosjektperioden, da spesielt med vekt på de som er rundt 30, både de som bor i Steinkjer, de som har flyttet hit, og de som har flyttet herfra. Dette for å kvalitetssikre at tiltak er optimale med tanke på å nå målsetningen om å øke andelen unge voksne i Steinkjer (jamfør Strategisk Næringsplan, mål om å redusere underskuddet fra % ved utgangen av 2011). Bruk av Facebook, sosiale medier osv. En egen referansegruppe ble ikke opprettet, aktiv bruk av ungdom i eget nettverk for å kvalitetssikre tiltak. Tiltak: Egen hjemmeside attraktive Steinkjer rettet mot ungdom, etableres som en del av Ka skjer heim prosjektet. (ledige tomter, barnehageplasser, ledige stillinger osv.). mange gode linker til bygdesider, aktivitetskalender osv. «Ka skjer heim» ble lagt ned som fylkeskommunalt prosjekt. Det etableres nå en egen portal som et ledd i kommersiell markedsføring av Steinkjer. Det skal videre lages et eget nettsted i tilknytning til «rekrutteringsprosjektet» der dette skal ivaretas for hele Nord-Trøndelag. Tiltak: Unge bønder. Etablering av nettverk. Landbrukskontoret følger opp dette tiltaket. Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av Ordkraft i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som en potensiell bo og arbeidskommune. Følges opp i daglig drift.

8 8 Tiltak: Intro Innherred. Følge opp de 140 som ikke får jobb. Steinkjer Næringsselskap har vært initiativtaker til et «rekrutteringsprosjekt» som ivaretar dette arbeidet. Finansiering er sikret og prosjektleder ansatt. Igangsettes 1. august Innbyggerne Folk flest er de beste omdømmebyggerne og er de som best kan sikre at Steinkjer og regionen framstår som et attraktivt sted å bo, jobbe, studere, etablere ny virksomhet, være ansatt, være frivillig, vertskap for arrangement osv. Å sikre at innbyggerne snakker positivt om Steinkjerregionen er et omfattende arbeid, men gjennom å sikre god tjenesteyting i kommunen som organisasjon (se eget delprosjekt) og videre sette et bevisst fokus på positive historier i media, sikre samlende og identitetsbyggende arrangement, samt at folk opplever at de selv faktisk er med og skaper et attraktivt sted (sikre medbestemmelse i utvikling av planer, utviklingsprosjekt, utbygging i bygdene og sentrum osv.) Da er det mulig å skape en grunnholdning som gjør at folk tenker: vi i Steinkjer, vi som bestreber oss på å være åpen, lys og glad, og er stolte av å være det. I april-mai 2009 ble det eksempelvis gjennomført fire åpne møter for å sikre bred involvering fra Steinkjers innbyggere i pågående kommunalt plan- og prosjektarbeid, samt lokal stedsutvikling. Møtene ble arrangert av avdeling plan og natur, med assistanse fra Steinkjer Næringsselskap og BUkonsulenten til den praktiske gjennomføringen. Kafébordprosess ble benyttet som verktøy i møtene. Deltagerne sirkulerte mellom bord med ulike diskusjonstema. Ved hvert bord ble diskusjonen ledet og dokumentert skriftlig av sentrale ansatte i kommunen og utvalgte ressurspersoner fra lokalmiljøet. Opplegget krevde at personer var involvert på arrangørsiden i hvert møte. Møtene ble annonsert i Trønder-Avisa og Steinkjeravisa, publisert på nettsider i enkelte grender, sendt via e-post til ledere i sentrale organisasjoner og nettverk, påminnelser sendt på SMS. Møtene omfattet: Ogndal, Stod, Følling, Kvam, Beitstad, Sparbu, Mære, Henning, Sentrum og Egge. Arbeidsgruppen som besto av Geir Gilde, Grete Waaseth og undertegnede konkluderte på følgende måte: Som åpen, lys og glad, bør Steinkjer kommune ha en så åpen dialog med innbyggerne som mulig. Vårens involveringsprosess er et eksempel på en arena for åpen dialog. Slike prosesser er ressurskrevende både for kommuneadministrasjonen, innbyggerne og lokalmiljøet. Det bør derfor tilstrebes å slå sammen flere formål og brukerinteresser framfor å ha egne møter for hver enkelt planprosess eller enkeltprosjekter. Prosjektleder for Attraktivitetsprogrammet har siden vi startet opp med arbeidet, jobbet med å få en oversikt over pågående prosesser i bygd og by. Eksempel på slike prosjekt er Beitstad opp og fram, Kortnebbgåsas ve og vel, Stod Volley og Attraktive Ogndal Det er avholdt møter med prosjektene nevnt her.

9 9 2 Tiltakene og sluttrapport INNBYGERNE Tiltak: Bygdemobiliseringsprosjekter. Synliggjøre og bistå for reel medvirkning i prosesser, planarbeid og lignende, som f eks: Ogndal 2030, Beitstad Opp og Fram, Stod volley og OL, Kortnebbgåsa ve og vel m.m. Tiltak: Hjemmeside tilknyttet programmet: med en arrangementskalender og en klar Steinkjerprofil et vesentlig tiltak. Her utvikles det nå en egen portal som skal markedsføre Steinkjer kommersielt. Arrangementskalenderen videreutvikles gjennom Visit Innherred sin nettside Tiltak: Steinkjerproduktene. Oppfølgning av og videreutvikling av Steinkjerproduktene er viktige i denne sammenhengen. Videreføres i regi av eget administrativt utvalg i kommunen. Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av ORDKRAFT i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som bo og arbeidskommune - by. Følges opp i daglig drift. Tiltak: Informasjon om Steinkjer fra Steinkjer kommune, der de bruker Servicetorget, Steinkjer Avisa og e-post som kanal. Gjennomført følges opp i daglig drift. Arrangement Vi er i dag er gode på arrangement og har svært mange arrangement i Steinkjerregionen. Det ligger et forbedringspotensial i eksisterende og nye arrangement når det gjelder økonomi, effektivitet, kvalitet på vertskapsrollen, mediehåndtering og infrastruktur, for å nevne noe. De fleste som er arrangører har ikke arrangement som hovedbeskjeftigelse (det er noe de gjør på fritiden). De fleste arrangører er god på arrangementets hovedinnhold (f.eks. idrett, musikk osv.), men har i begrenset grad kunnskap og erfaring på områder som markedsføring, bruk av media, inngåelse av forretningsmessige avtaler, organisering og kommunikasjon til sine funksjonærer m.m.. På disse områdene er det mulige å heve nivået mye gjennom å: ta vare på kunnskap dele kunnskap utvikle ny kunnskap og formidle denne

10 10 Gjennom Attraktivitetsprogrammet har vi gjennomført undersøkelser og kartlegging av kompetanse/erfaringer innenfor arrangement, og setter nå i gang et prosjekt med å samordne en kunnskapsbase på Internett og en hensiktsmessig organisering knyttet opp til dette. Campus Steinkjer er initiativtaker, Attraktivitetsprogrammet ved Steinkjer Næringsselskap har vært prosjektleder, vi samarbeider med Visit Innherred, Rock City og Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt AS (NUMI), og ressurspersoner innen arrangement på Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer. 3 Tiltakene og sluttrapport ARRANGEMENT Tiltak: Arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad. Følge opp og lage organisasjon knyttet til arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad. Campus Steinkjer skal være koordinator. Følge opp arrangement som NM 2011, NORDLEK 2012, Steinkjerfestivalen, (årlig) Vikingfestivalen (årlig), Kaffeslaberaset (årlig), Steinkjermartnan (årlig), Hilmarfestivalen (årlig), Ogndalsmartnan, Beitstad-dagan og lignende arrangement i bygdene, Campus Steinkjer osv. Her vil programmet bidra til prosjektet Arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad gjennom INVEST samarbeid. Videre bistå til samordning, kompetanseutvikling og nettverk for flere og bedre arrangement, konferanser og kurs i hele regionen. Det er ikke etablert en egen organisasjon, men det er gjennomført nettverksmøter og gjennomført en forundersøkelse (kartlegging) som resulterer i en Sluttrapport for «Arrangement Innherred» (se vedlegg 5), som igjen danner grunnlaget for videre arbeid med et forprosjekt. Tiltak: Opprettingen av en egen hjemmeside tilknyttet programmet og samarbeidet med Verran og Inderøy (INVEST): og videre og Disse linkes sammen. Utredet, se konklusjon i punktet over. Tiltak: opprette en egen arrangementskalender. Koordinere med Visit Innherred. Gjennomført, arr. Kalender på «Visit Innherred» sin hjemmeside. Tiltak: Oppfølgning av og videreutvikling av Steinkjerproduktene i Steinkjer, og tilsvarende produkter i Verran og Inderøy. Tiltak: En bevisst mediestrategi i programmet vil sikre jevn strøm av medieoppslag i programperioden. Gjennomført følges opp videre i daglig drift.

11 11 Tiltak: Knutepunkt i Steinkjer kommune. Det etableres en kontaktperson for frivillige og arrangører, slik at kommunen oppleves som imøtekommende, velvillig og løsningsorientert. Programmet skal være en pådriver for at dette også bør være et mål for Inderøy og Verran. Gjennomført, fordeling mellom servicetorget, kultur, informasjon og teknisk. Tiltak: Arrangører som får økonomisk støtte mottar en pakke med åpen, lys og glad rekvisita, segl osv. Dette leveres med en sjekkliste for bruk og tilbakelevering. Gjennomført i noen grad. Integrert og følges opp i daglig drift i kommunen gjennom et eget profileringsutvalg og servicetorget. Kultur Steinkjer kommune har i programperioden vedtatt ny delplan kultur. Prosjektleder i Attraktivitetsprogrammet fulgte opp dette arbeidet og deltok på møter for å sikre innspill. Det ble i 2011 gjennomført en forundersøkelse blant kunst- og kulturgründere og bedrifter i regionen. Undersøkelsen konkluderte med at det var ønskelig å prøve ut et bedriftsnettverk- og klynge for en rekke bedrifter innen for kunst og kultur. Nettverket lyktes med å få støtte gjennom Innovasjon Norge, og prosjektleder ble Astrid S Fuglesang (SNS). Videre har arbeidet hatt som mål følge opp målsetningene til det store utviklingsprosjektet i Weidemannskvartalet. Prosjektleder har deltatt på deler av skoleringen knyttet til kulturbasert næringsutvikling, en pilot i regi av HiNT, KS og Fylkesmannen; kultur og natur, dvs. hvordan et steds kvalitet kan være utgangspunkt for næringsutvikling. Dette har vært viktig faglig påfyll og regionalt nettverksbyggende for Attraktivitetsprogrammet, samt at det har vært med på å sikre kunnskapsdeling. 4 Tiltakene og sluttrapport KULTUR Frivillige Tiltak: Sette pris på frivillige. Finne en måte å gi en påskjønnelse til frivillige som gjør en stor innsats. Ikke gjennomført. Tiltak: Knutepunkt i Steinkjer kommune. Det etableres en kontaktperson for frivillige og arrangører, slik at kommunen oppleves som imøtekommende, velvillig og løsningsorientert. Gjennomført og integrert i daglig drift. Tiltak: Opprettingen av en egen hjemmeside tilknyttet programmet: med en arrangementskalender og en klar Steinkjerprofil.

12 12 Det opprettes nå en portal som skal markedsføre Steinkjer kommersielt. Arrangmentskalenderen ligger på Visit Innherred Tiltak: Oppfølgning av og videreutvikling av Steinkjerproduktene. Gjennomført, integrert i daglig drift i kommunen. Tiltak: Mediestrategi i programmet vil sikre jevn strøm av medieoppslag i programperioden. Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av Ordkraft i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som kulturkommune og - by. Profesjonelle kulturarbeidere Tiltak: Oppfølging av ny delplan for kultur i Steinkjer kommune, da spesielt med vekt på å sikre at Steinkjer er attraktiv for unge kunstnere. Se eget prosjekt. Se egen prosjektbeskrivelse og egen delrapport for prosjektet «KulturKaia» (vedlegg 3 og 4). Tiltak: følge opp kulturtiltak som en sterk identitetsskaper for et lokalsamfunn. Kulturminner Tiltak: Synliggjøre og gjøre kulturminner i Steinkjer tilgjengelig, både som sterkt identitetsskapende for Steinkjers befolkning, men også som en severdighet og opplevelse for tilreisende. Dette er en viktig del av å leve merkevareplattformen. Lenke til bladbar versjon av heftet her: rl=http%3a%2f%2fwww.visitinnherred.com%2f%3fpage%3dpoiart%26tema_art_id%3d273

13 13 Næringsliv Det er mange måter å jobbe med attraktivitet og omdømme knyttet opp til næringslivet. Overordnet jobber vi med at et godt omdømme gir Steinkjerregionen økt konkurransekraft, og at dette blant annet bygges gjennom at vi sikrer en sterk merkevare og at næringslivet er gode omdømmebyggere. Etableringen av nettverk er ett grep vi har tatt, der vi i 2009 startet Industrinettverket. Ett annet grep som vi kan bruke som eksempel, er hvordan SNS jobbet med å koordinere gjennomføringen av fagprogrammet og Attraktivitetskonferansen 2009, der næringslivet var hovedmålgruppen. Fagprogrammet og Attraktivitetskonferansen 2009 ble etter mange møter og strategisk jobbing fra SNS og prosjektleder for Attraktivitetsprogrammet til et bredt samarbeid med en rekke aktører som allerede arrangerer store konferanser i fylket; Drivhuskonferansen, Skaperfestivalen og kunst + næring, og de tradisjonelle klinikkene og et miniseminar om festivaler og presse. Fagprogrammet og selve Attraktivitetskonferansen for 2009 ble derfor en overbygning (paraply) for en rekke seminarer, konferanser og klinikker, der den enkelte konferansearrangør var ansvarlig for å planlegge, finansiere, markedsføre og gjennomføre sin konferanse. Det ble laget en felles markedsføringsstrategi, og det ble laget et merke med Steinkjerfestival logoen i bakgrunnen og teksten - et arrangement i tilknytning til Steinkjerfestivalen som ble brukt som felles merke for alle arrangementene. Det ble også avhold et felles pressemøte, og vi fikk god omtale på NRK Trøndelag (radio), Trønder-Avisa og Steinkjer Avisa. Det ble også bredt markedsført i utsendinger gjennom våre nettverk og på Facebook. Alle konferansene hadde kunstforstyrrelser med film fra kunstprosjektet Gi-på-båten, og ble streamet live av Hypervisjon. For 2010 ble det gjennomført et tilsvarende samarbeid, der Innorama (Innovasjon Norge), Skaperfestivalen (NTFK) og Drivhuskonferansen (Drivhuset) samlet seg under det som da fikk navnet Næringsprogrammet tilknyttet Steinkjerfestivalen, og tema på konferansene hegnet om merkevarebygging og omdømmearbeid helt i trå med Attraktivitetsprogrammet ble arbeidet fulgt opp med koordinering av «Næringsprogrammet» under Steinkjerfestivalen. Når det gjelder reiseliv, har prosjektleder sittet i prosjektgruppen for utarbeidelsen av Veiviser til 10 utvalgte fornminner i Steinkjer, med vekt på mulighetene for næringsutvikling, omdømmebygging og bruk av Steinkjerprofilen. Denne flotte brosjyren ble lansert i starten av mai se lenke i under «Tiltakene og sluttrapport». Videre kan vi vise til arbeidet vi har gjort med å sikre medbestemmelse i arbeidet med å løfte sentrum, og hvordan vi har bistått aktørene i sentrum her. Prosjektet Sentrumsløftet 2021 er blitt etablert som en satsing her, og det vektlegges nå bruk av Steinkjerprofilen i arbeidet. Vi kan også nevne arbeidet med å markedsføre Steinkjer som handelsbyen, der hotellene, kjøpesenteret, enkeltaktører og sentrumsaktører har gått sammen om å etablere en felles portal for å kommersielt markedsføre Steinkjer på en god måte, og med utgangspunkt i Steinkjerprofilen.

14 14 SNS tok i programperioden initiativ til og etablerte et samarbeid med Levanger, Verdal, Inderøy og Verran jobbet for å lage et næringslivsbilag i Dagens Næringsliv med fokus på ungdom og gründerskap, da med mål om å markedsføre regionen som Innherred Norges midtpunkt. Dessverre kunne vi ikke realisere prosjektet pga. manglende annonsesalg. 5 Tiltakene og sluttrapport Næringsliv Det har vært en todelt inngang til tiltakene ovenfor næringslivet: En inngang er å legge til rette for økt bruk av merkevaren Steinkjer åpen, lys og glad i næringslivet. Den andre inngangen er tiltak som er prosjekt knyttet til økt attraktivitet og næringsutvikling generelt, jamfør handlingsplanen til SNS, strategisk næringsplan, delplan landbruk, delplan kultur, delplan areal og Kommuneplanen. Tiltak: Bistå Sentrumsprosjektet. Sentrumsløftet 2021 er etablert som en satsing. Tiltak: Industrinettverk. Gjennomført følges opp i daglig drift. Tiltak: Team Sigrid Ekran. Gjennomført Tiltak: Bruk av Steinkjerprofilen. Utvikle informasjonsmateriell. Filmer, brosjyrer osv. som etablert næringsliv, reiseliv og arrangører kan bruke i arbeidet med å markedsføre Steinkjer på en presis og positiv måte, og i trå med Steinkjerprofilen og merkevaren Steinkjer åpen, lys og glad. Gjennomført følges opp i daglig drift. Viser her til NM filmen som vi laget Tiltak: Følge opp omdømmemålingen gjennomført av Ordkraft i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer som næringslivskommune - by. Tiltak: Brev til nyetablerte bedrifter i Steinkjer. Ikke prioritert gjennomført. Tiltak: Oppfølgning av, videreutvikling og bevisst bruk av Steinkjerproduktene. Tiltak: Bidra til å opprette og koordinere Næringsprogrammet under Steinkjerfestivalen med fokus på tema attraktivitet, merkevarebygging og omdømmearbeid.

15 15 Tiltak: Være en attraktiv samarbeidspartner for arrangement som Innovasjonsdagen. Tiltak: Etablere flere møteplasser både bransjevise og på tvers av bransjer. (som Industrinettverk, Kreativ lunsj på Drivhuset osv.). Tiltak: Etablere formelle fagråd. Fulgt opp gjennom prosjekt. Tiltak: Koble kunnskap og næringsliv (Treklynge osv). Viktig å være en attraktiv samarbeidspartner for aktører som Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Reiselivet, Midtpunktet, Hotellnæring, Servicenæringer. Det er allerede etablert et samarbeid med NTE deres fokus på og attraktivitetsarbeid, dette skal følges opp. Etablerere og grundere er en selvsagt målgruppe. Vi skal følgje opp arbeidet med næringslivslauget som vi har bistått med etablering av, og følge opp Team Sigrid Ekran fram mot Iditarod i Alaska 2012, da med vekt på Sigrid som en sterk Steinkjerambassadør. Tiltak: Mediestrategi for SNS og programmet med kvantitative mål vil sikre jevn strøm av medieoppslag i programperioden.

16 16 Kommunen som organisasjon Målgruppe for tiltak tilrettelagt og koordinert av Attraktivitetsprogrammet skulle her rette seg mot enhetslederne som igjen skulle iverksetter prosesser i egen enhet. Steinkjer kommune satte i gang et eget internt Omdømmeprosjekt som et delprosjekt i Attraktivitetsprogrammet. Viser her til vedlegg 2. I «Omdømmeprosjektet» satte vi fokus på egen tjenesteyting, der målet var: - Å bidra til at enhetene skulle videreutvikle og bygge et godt omdømme for egen enhet og Steinkjer kommune som helhet, gjennom å utvikle en arbeidsgiverstrategi som legger til rette for faglig påfyll, læring og erfaringsutveksling med enhetsledere i hele kommunen. - Bevisstgjøre oss alle i forhold til: hva er Steinkjer kommune sitt løfte i forhold til å levere på åpen, lys og glad. Jobbe fram løfter som vi kan klare å levere på, slik at vi bygger et godt omdømme. - Å styrke enhetene i arbeidet med å planlegge og å konkretisere tiltak knyttet til omdømmearbeid på egen enhet og i Steinkjer kommune som organisasjon. - Å skape prosesser som gir eierskap og entusiasme hos ansatte (en nedenfra og opp jobbing) der den enkelte opplever gevinst av å arbeide med omdømme i møte med innbyggerne i Steinkjer. Målet er at den enkelte ansatte skal trives bedre på jobben fordi de har et klarere forhold til hvorfor de er på jobb, og oppleve at de er en del av å bygge et godt omdømme. Fire enhetsledere deltok på en nasjonal skolering (tre samlinger i Omdømmeskolen ) i regi av Distriktssenteret, og det ble gjennomført ledersamlinger i Steinkjer kommune i trå med prosjektplanen. Med utgangspunkt i ledersamlingene, skjedde det videre arbeidet på de ulike enhetene der målet var å sikre at alle ansatte fikk et større eierforhold til hvordan de ønsker å levere tjenester i trå med slagordet. Astrid S Fuglesang ble ansatt som prosjektleder i en 20 % stilling i perioden fra og med 1. april t.o.m Hun rapporterte til rådmann og med seg hadde hun en arbeidsgruppe som besto av de enhetslederne som hadde gått på Omdømmeskolen ; Geir Gilde, Turid Eian og Eva Løe. Arbeidet ble også knyttet til deltagelse i et prosjekt i KS sentralt; Omdømmeprosjektet - hvordan blir arbeidsgivere mer attraktive gjennom godt omdømmearbeid, der Steinkjer kommune deltar, samt det interne «Nærværsprosjektet». Resultatene som kan leses ut av denne typen arbeid er langsiktige og ikke så lett å måle kvantitativt. Likevel vil vi peke på to indikatorer: «Åpenhetsindikatoren» til Offentlighetsutvalget og «best på service» Offentlighetsutvalget bruker en «Åpenhetsindeksen» basert på 10 parameter omkring regler og praksis for innsyn og åpenhet i kommunene. Det er mulig å oppnå totalt 18 poeng. Resultatene som ble publisert i september 2011 viste at snittet i landet lå på 8,55 poeng, og snittet i Nord-Trøndelag var 8,7 poeng. I Nord-Trøndelag kom Steinkjer og Grong kommune best ut med 15 av 18 mulige poeng. Offentlighetsutvalget skryter av at det er mulig å søke både i inngående og utgående dokumenter på kommunenes hjemmesider.

17 17 I oktober kom resultatene fra en årlig test som Forbrukerrådet gjennomfører. Her havnet Steinkjer kommune på femteplass med 83 poeng av 100 mulige. Dette er bare ett fattig poeng bak tredjeplassen. Bærum topper med 89. Testen ble gjort blant de tjue største kommunene og et utvalg av de mindre. Totalt deltok 76 kommuner og gjennomsnittlig poengsum var 69 poeng. Regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet Midt-Norge gir honnør til Steinkjer for den kvaliteten vi leverer på tjenestene sine. Han forteller at undersøkelsen kort sagt går ut på å teste hvordan brukerne blir møtt av kommunen når de ønsker konkret informasjon, eller på egen hånd ønsker å hente ut informasjon fra kommunens nettsider. Helde mener at Steinkjer har gjort en meget god jobb på dette området og at vi kan være stolte av det vi har fått til. Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, er glad for at vi scorer så godt på «åpenhetsindeksen». 6 Tiltakene og sluttrapport Steinkjer kommune som organisasjon Tiltak: Omdømmeskolen. Her er det tenkt tiltak rettet mot økt positivt omdømme med utgangspunkt i å lage innhold i åpen, lys og glad sett i forhold til tjenesteytingen. Jamfør Kommuneplanen. Følge opp omdømmemålingen gjennomført av «Ordkraft» i november/desember 2009 med spesiell vekt på funn knyttet til Steinkjer kommune som

18 18 administrasjon. Tiltak: Bruk av merkevaren internt i kommunen. Utvikle/gjøre tilgjengelig verktøy med logo (brevark, power-point, signatur på e-post, logo i ulike format, implementere i opplæring av nyansatte, lederskolen, kompetansehevingsplan osv.). Tiltak: Kommunikasjonsplan mediestrategi: Årshjul for positive og proaktive saker lages/gjennomføres. Facebookprofil etablert som følges opp tett av info. Avdelingen i kommune. Generelt godt fokus satt på mediejobbing. Årshjul ikke laget. Integrert i daglig drift. Tiltak: Ordførerens kommunikasjon settes i system: årshjul for positive og proaktive saker lages/gjennomføres. Godt fokus satt på mediejobbing. Årshjul ikke laget. Integrert i daglig drift. Tiltak: Interne åpen, lys og glad arrangement. Gjennomført, samt integrert i daglig drift. Tiltak Nasjonale foredrag gis av ansatte i Steinkjer kommune (Steinkjer profileres gjennom å levere foredrag). Gjennomført, samt integrert i daglig drift. Tiltak Steinkjerprodukter: Videreutvikle, lage plan for og sikre at vi har Steinkjerprodukter som profilerer Steinkjer åpen, lys og glad i ulike sammenhenger og i ulike prisgrupper. Noe er for salg, noe til gaver, noe til ren markedsføring. Utrede nettbutikk. Gjennomført, samt integrert i daglig drift ved at det nedsettes et administrativt utvalg som føler opp arbeidet videre. Nettbutikk vurdert, men ikke ønsket per i dag. Tiltak Følge opp strategisk næringsplan sine punkter knyttet til næringsvennlig kommune. Undersøkelse gjennomført oktober november Følges opp i daglig drift. Rapporten kan leses her: Mediestrategi åpen, lys og glad For å kunne sikre at alle blir gode omdømmebyggere, må det jobbes bevisst opp mot media, og sikre at det er mange, positive historier som fortelles som sikrer at vi får bekreftelser på merkevaren og slagordet. I Steinkjer kommune og SNS har det i hele programperioden blitt jobbet bevisst mot media og vi har en klar mediestrategi og fokus på bevisst bruk av Steinkjerprofilen. Attraktivitetsprogrammet tok

19 19 utgangspunkt i merkevaren og kommunikasjonsplattformen til Steinkjer kommune, og slagordet åpen, lys og glad. Vi følger nå opp arbeidet med å bygge en positiv merkevare for Steinkjerregionen. De fire stolpene som ble pekt på gjennom en bred medvirkningsprosess med Steinkjers befolkning i (BRANDR-prosjektet), understreker følgende som vår unike identitet; unike historiske røtter, en levende småby med bygder i utvikling, et utstillingsvindu for norsk landbruk og Norges geografiske midtpunkt. Til bakgrunnsinformasjon kan det nevnes at slagordet åpen, lys og glad er et utdrag fra Steinkjersangen som beskriver landskapet. Lindseth fikk i oppdrag å løfte logoen til designer Magnus Bjørk fra Beitstad (som vant logokonkurransen) inn i utformingen av Steinkjerprodukter. I løpet av 150-årsjubileet i 2007 ble åpen, lys og glad en ambisjon for oss alle å strekke oss etter og å lage innhold i. Det ble gjennom jubileumsåret også laget en rekke Steinkjerprodukter, som sammen med mange, samlende opplevelser laget innhold i merkevaren Steinkjer. Det er dette innholdet vi nå skal forvalte videre i arbeidet med å leve merkevaren og bygge attraktivitet og godt omdømme som en klar strategi for økt konkurransekraft for Steinkjerregionen. Kunnskapsbase skal sikre kvalitet Programmet hadde som mål å lage en kunnskapsbase og derigjennom sikre kunnskapsdeling for attraktivitets- og omdømme- og arrangementsarbeidet i Steinkjer og regionen. Dette ble i trå med ressursene tilgjengelig, begrenset til å gjelde «arrangement». Jamfør Arrangement INVEST. Der er vi nå i ferd med å realisere en database over søknadsunderlag for akkvisisjon av større arrangement til regionen, organisasjonsbygging, materiell, infrastruktur m.v. For arrangementsbyen Steinkjer åpen, lys og glad har det vært naturlig at Campus Steinkjer er nav for dette delprosjektet, da i nært samarbeid med prosjektledelsen i hovedprogrammet. Finansiering Steinkjer kommune vedtok 2. april 2009 dette brede programmet med målsetning om å nå både folk flest, ungdom, ansatte i Steinkjer kommune som organisasjon, og kultur- og næringsliv. Programmet hadde en klar politisk og administrativ intensjon om å ivareta investeringer og effekt av omstillingsprogram ( ), tidligere stedsutviklingsprosjekt i samme periode og Steinkjer sitt 150-årsjubileum i Prosjektledelsen ble derfor lagt til tidligere daglig leder i 150-årsjubileet; Astrid Skogseth Fuglesang, som i dag er ansatt som rådgiver i Steinkjer Næringsselskap. Prosjektledelsen ble således lagt til Steinkjer Næringsselskap, men det var ikke før i januar 2010 at rammene for arbeidet ble noe mer klarlagt i samråd med rådmann. Fra og med 1. april 2010 t.o.m var Fuglesang ansatt i en 20 % stilling for å ivareta Omdømmeprosjektet knyttet til Steinkjer kommune som organisasjon. For øvrig ble det ikke avsatt midler til gjennomføring av programmet, utover en forventet bruk av ressurs hos SNS i form av oppfølging og prosjektledelse.

20 20 Det ble søkt til KRD på pilotprosjektet Kultur for næring og suksess innen den utlyste søknadsfristen 15. august Det ble i forbindelse med dette arbeidet avholdt en rekke positive forankringsmøter med regionale og lokale samarbeidspartnere. Søknaden ble pga en inkurie ikke vurdert. Andre muligheter for ekstern finansiering følges opp kontinuerlig, og tiltak tilpasses de økonomiske rammene vi har. En del tiltak ble igangsatt og finansiert i av Steinkjer Kommune/Steinkjer Næringsselskap. Viser her til Tiltak og sluttrapportering. Det ble ikke sikret friske midler inn i prosjektet, men det ble arbeidet med å sikre økonomiske og faglige samarbeidspartnere gjennom et eget finansieringsutvalg bestående av rådmann Torunn Austheim, ordfører Bjørn Arild Gram, styreleder i SNS Håvard Haarstad og prosjektleder Astrid S Fuglesang. Konklusjonen ble at det måtte sikres midler knyttet opp til de enkelte tiltakene, og at målsetningene måtte justeres i trå med finansiering. Programmet sikret seg bred forankring og gode samarbeidspartnere lokalt og regionalt. Det ble sendt en søknad til NTFK (Regional utviklingsavd.) for en vurdering, event. delfinansiering, og denne skulle så videre til KRD inne 3. mai Nasjonal forankring og finansiering ville ha satt fart på programmet og muliggjort en rekke satsinger i Steinkjer og Innherredsregionen som vi mente ville ha nasjonal interesse. Vi ble dessverre ikke prioritert fra NTFK sin side, og fikk dermed ikke finansiering over KRD sitt Bolystprogram. Vi lyktes imidlertid med finansiering til delprosjektet «NærUng» over Bolystprogrammene. Attraktivitetsprogrammet - Steinkjer åpen, lys og glad ble formelt igangsatt 2009 og formelt avsluttet og integrert i ordinær drift i kommunen og Næringsselskapet Sluttord Steinkjer kommune ville gjennom Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen lys og glad vise hvordan en bevisst koordinering av prosjekt, metodisk fokus på medbestemmelse og begeistring samt synliggjøring av arbeidet, kunne gi økt attraktivitet og sikre et godt omdømme for Steinkjer og regionen. Det mener vi at rapporten her viser at vi har lyktes med. Det unike med dette programmet var at tiltakene i stor grad allerede eksisterte, men gjennom programmet klarte vi i sum å oppnå mer enn det enkelte prosjekt/tiltak ville ha oppnådd enkeltvis. Steinkjer 30. april 2012 Astrid S Fuglesang Prosjektleder SNS/Steinkjer kommune Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2011-2014

Søknadsskjema for Bolyst. 2011-2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Kom til Nome! 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nome kommune 3. Søknadsbeløp: KRD: 3.100.000,- TFK: 1.385.000,- 4. Når skal prosjektet gjennomføres

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2011/1012 Klassering: Saksbehandler: Marian Lyngsaunet OPPFØLGING AV UNGDOMSKONFERANSEN 04.11.2010 Trykte vedlegg: Rådmannens

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan NYSKAPING I SNÅSA Med fokus på utvikling og innovasjon Prosjektplan Snåsa kommune 11.03.2009 NYSKAPING I SNÅSA (NYSS) Med fokus på utvikling og innovasjon. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016 Ungboprosjekt i Steinkjer 2012016 Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Målsetting... 3 3. Samarbeidspartnere... 3 4. Tre ulike boligtilbud... 3 5. Informasjon... 4 6. Gjennomføring... 4 6.1 Forberede informasjonsopplegg...

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

ViGs handlingsplan for 2016

ViGs handlingsplan for 2016 ViGs handlingsplan for 2016 SNP 2012-2015 Mål: A. Økt antall arbeidsplasser B. Økt attraksjonskraft C. Økt næringsrettet kunnskap, forskning og utvikling Strategier: A1. Fremme nyskaping, næringsmangfold

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Utprøving og testing av nye verktøy i 5 kystkommuner i

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer