-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011"

Transkript

1 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset, møte 01/ IS-IGIS sak 01/12 GODKJENNING AV INNKALLING SAKSLISTE OG REFERAT IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 IS-IGIS sak 03/12 ORIENTERINGSSAKER IS-IGIS sak 04/11 EVENTUELT IS-IGIS sak 01/12 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: -Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Vedlegg 1: FS-HUM sak 17/11 Budsjett 2012 HUM Vedlegg 2: Budsjett 2012 IGIS Vedlegg 3: Sammendrag IGIS 2012 IS-IGIS sak 03/12 ORIENTERINGSSAKER IS-IGIS sak 04/12 EVENTUELT Stein Erik Ohna Styreleder Instituttstyret, IGIS Innkalling møte Side 1 av 1

2 Til Instituttstyret ved IGIS Stavanger 16. januar 2012 IS IGIS sak 02/12: BUDSJETT FOR IGIS 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttet ble i fakultetsstyret i forrige måned tildelt en statlig ramme på kr for For 2011 var tildelingen kr. Økningen er ca 4,5 millioner, som er en nominell økning på 12,2 %. Dette er den største økning av alle enheter ved fakultetet (se vedlegg 1). Rammen er likevel ikke nok for å dekke aktiviteten. Foreløpig regnskap for 2011 og anslag fra fakultetets økonomimedarbeider, gir et overskudd på 1,4 millioner kr. Dette kan vi overføre til 2012, slik at IGIS likevel går i balanse i Vedlegg 3 gir en samlet framstilling av budsjettet. For sammenlikningens skyld er det en kolonne som viser budsjett for 2011 og foreløpig regnskap. Den største utgiftsposten for instituttet er, som for institusjonen ellers, lønn. I inneværende budsjett ligger en utvidelse fra 50 % til 100 % av administrativ stilling som studiekoordinator for masterutdanninger ved IGIS inne. Dette er et uttrykk for den satsing som må til for å etablere nye masterutdanninger knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Det ligger også inne ny stilling i engelsk, da tilbudet som i dag er etablert innen engelsk trenger to fulle stillinger. Instituttstyret vil bli orientert nærmere om bemanningsjusteringer og -opptrapping i egen sak til neste møte. Utover lønn, er utgifter til praksis den største posten. Utgiftene har økt kraftig de to siste årene som følge av innfasing av grunnskolelærerutdanningene. I 2009 var kostnadene 3,8 mill kr, i ,5 mill kr og i 2011 er anslaget 4,6 mill, mot budsjettert 5 mill kr. Heldigvis har vi klart å bremse utgiftsveksten noe ved å være bevisste på å fylle opp praksispartiene til randen. Foreløpig regnskap anslår utgiftene til 4,6 mill kr. Budsjettøkning til 5 mill kr i 2012 skyldes forskyvning av praksisuker (GLU 3. år skal ha 4 uker praksis. ALU 3. år hadde 2 uker praksis).det understrekes at UiS er bundet av øvingslæreravtalen som regulerer kompensasjonen mellom utdanningsinstitusjonene og praksisskolene. Lærerorganisasjoner og mange skoleeiere mener at øvingslæreravtalen er for dårlig og må revideres. Dersom dette skjer i 2012 vil UiS ikke ha muligheter for å begrense utgiftsøkningen utover å være så rasjonell i planleggingen av praksispartier som mulig. Foreløpig regnskap viser at sensurkostnadene ved IGIS var kr i 2011, mens de var på hele kr i Nedgangen skyldes at instituttet bevisst forsøkte å unngå ekstern sensur på hjemmeoppgaver. Det er ønskelig å ikke stramme inn mer på bruk av ekstern sensor nå i innfasing av nye grunnskolelærerutdanninger, og budsjettet for 2012 er satt til kr Undervisningsinnsatsen vår er den største resultatkomponenten i tildelingen. For 2012 sier prognosen (jfr vedlegg 1) at studiepoenginntektene blir på over 16 millioner kr. Prognose for årene fremover sier at denne komponenten øker jevnt til 18,6 millioner kr i Dette skyldes at grunnfinansieringen av grunnskolelærerutdanningene er styrket, ved at de er flyttet fra kategori E til D (E = kr per 60 stp, D = kr per 60 stp). Dette gir mer penger per produserte

3 studiepoeng enn i allmennlærerutdanningen. Det skyldes også noe økt aktivitet som følge av økt studentopptak. Eksternt finansierte prosjekter bidrar til å styrke den totale økonomien ved instituttet, men øker aktiviteten totalt sett og kompliserer inntekts- og utgiftsbildet. Særlig prosjekter som finansieres fra Utdanningsdirektoratet blir tildelt midt i året. I fjor ble de årelange prosjektfinansierte videreutdanningene i veiledning omgjort til faste videreutdanninger som skal finansieres via basistildeling, og med øremerkede midler fra departementet. Dette gjelder videreutdanningene veiledning for nyutdannede lærere ( stp). I budsjettforslaget er det lagt inn kr for høst 2012 som ekstra tildeling fra KD til videreutdanningene. Disse kommer utenom de stp studieplassene vi har fått basisfinansiering for. I motsetning til videreutdanning i veiledning for nyutdannede, har vi ikke finansiering for videreutdanning for praksislærere. Denne videreutdanningen er obligatorisk for praksislærere som ikke har den fra før. At den ikke er finansiert, er kommunisert til Kunnskapsdepartementet ved flere anledninger. Ressurser til dette ligger per i dag inne i basis for pedagogikkgruppen ved IGIS. Foreløpig har IGIS tilbud om 15 stp i denne videreutdanningen (men bør ha tilbud om 30 stp). I hadde vi rundt 65 studenter/praksislærere. Nytt kull starter vår 2012, og vi antar at det vil være ca 25 praksislærere på videreutdanningen. Til orientering er øvrige usikkerhetsmomenter oppsummert i vedlegg 3. Dette er faktorer som hvert år gjør seg gjeldende. Oppdragsfinansiert inntekt og NFR-midler ligger ikke inne i rammen som egne prosjekter, men de ligger som en fast inntektspost over året beregnet til kr per måned, på lønnspostene fast lønn. Forslag til vedtak: Instituttets budsjett for 2012 for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Stein Erik Ohna Leder instituttstyret Elin Thuen instituttleder saksbehandler: Birgitte Tysdal Vedlegg: 1. FS-HUM sak 17/11 Budsjett 2012 Det humanistiske fakultet 2. Budsjett for IGIS Oppsummert budsjett for IGIS 2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Budsjett 2012 IGIS Konto Konto(T) Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 (forel.) 3213 Innt. kurs/seminar/konf. utenf. avg.omr. BFV Inntekter kurs/seminarer BFV Materialpenger Div. inntekter utenom avg.området BFV Hus-/fremleieinntekter, statens bygg Refusjon av lønn BFV Andre driftsinntekter/refusjoner, BFV Inntekter fra KD rammetildeling Innt. Fra KD øremerket tilskudd vår Innt. Fra KD øremerket tilskudd høst Inntektsfør, bruk av ubeny midler fra tidligere Ompost/overfør mellom bud enhet årets tilde DRIFTSINNTEKTER Lønn faste stillinger Lønn midlertidige stillinger Lønn stipendiater Lønn post doktor stillinger Lønn åremålstilsatte Lønn vikarer Avsetning/ompostering diverse lønn Lønn overtid Andre tillegg Påløpte feriepenger Lønn, time- og hjelpelærere m.v Lønn, gjesteforelesere Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere Lønn, sensur

32 5251 Fordel gruppelivsforsikring Konsulenthonorar, oppgavepliktig Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsik Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Arbeidsgivers pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd Refusjon av sykepenger - lønn Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn Gaver til ansatte Velferdstilskudd Lønn, ompostering til prosjekt Avstått honorar HMS, annet Andre personalkostnader KOSTNADER FOR ARB.KRAFT Utsatt inntektsføring investeringer Annen kostnad lokaler UTSTYR: IT-utstyr, reparasjoner, brukerstøtte Audiovisuelt utstyr, kjøp UTSTYR: Teknisk, vitenskapelig, og undervisnin Inventar Annet driftsmateriale VEDL.HOLD: Tekn.-, vit.skap.-, og undervisn.utstyr Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen Kontorrekvisita Trykningsutgifter Andre kopieringsutgifter Bøker Arrangement av seminar og lignende Bevertning Forbruk av teletjenester: Telefon, telefaks, mobil

33 6941 Porto ANDRE DRIFTSKOSTNADER Bilgodtgjørelse - ansatte Tjenestereiser - ansatte - oppgavepliktig Reiseutgifter - sensorer - oppgavepliktig Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - oppgav Tjenestereiser - ansatte - ikke oppgavepliktig Reiseutgift - ekst. forelesere - ikke oppgaveplikt Reiseutgifter - sensorer - ikke oppgavepliktig Tilskuddsreise, studier. kongress - ikke oapliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig Kurs-/seminaravgifter Kredittkortavgift betalt av institusjonen Personlig medlemskap/kontingenter ansatte - ikke oppgavepliktig Annen kostnad ANDRE KOSTNADER Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekte Refusjon lønnskostnader internt Interne tilskudd/bevilgninger Diverse refusjoner internt Dekningsbidrag Indirekte kostnader (OH-kostnader) Refusjon lønnskostnader internt Interne tilskudd/bevilgninger Overførsler veiledning nyutd. vår Overførsler veiledn nyutd.høst Kjøp av diverse varer og tjenester - internt Prosjektoverskudd til basis HJELPEKLASSE

34 Sammendrag IGIS 2012 år 2012 Bud 2011 Lønn bud.enhet bud.enhet bud.enhet Sum lønn Praksis Drift Reiser ord Trekk stipendiater Trekk post doc Overføring IMD musikk Inntekter fra veiledn Overføring IFU for veilden Ekstra lønn veiledning Uis Pluss veiledning Reiser veiledning Overheadinntekter Nettoinntekt veiledning høst Inntekter EMMIR Behov Ramme Diff Usikkerhetsfaktorer: Kalkulering av praksis Ekstratildeling av veiledning 2012/2013? utgifter til EMMIR? Dekking av fast lønn prosjekter Overtid Hva med bidrag det nye NFR-prosjektet?

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer