BALANSE Konto Navn Sum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSE Konto Navn Sum"

Transkript

1 OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg , Akk.avskrivninger maskiner/verktøy/anlegg , Biler , Akk. avskrivinger biler ,35 Sum maskiner og transportmidler , Inventar , Akk.avskrivinger inventar , Kontorutstyr / Lab- og vitenskaplig utstyr , Akk.avskrivninger kontorutstyr/lab- og vitenskapli , IT-utstyr , Akk. avskrivninger IT-utstyr , Andre driftsmidler , Akk. avskrivninger andre driftsmidler ,21 Sum annet inventar og utstyr ,21 Sum driftsmidler ,07 Finansielle anleggsmidler 1351 Aksjer ,00 Sum finansielle anleggsmidler ,00 Sum anleggsmidler ,07 EIENDELER: B. Fordringer Kundefordringer 1501 Kundefordringer , Avsetning tap på fordringer ,29 Sum kunderfordringer ,34 Andre fordringer 1571 Reiseforskudd , Lønnsforskudd , Lønnslån , Periodisert refusjon trygd Andre kortsiktige fordringer Periodisering - forskuddsbetalte kostnader BW , Forskuddsbetalte kostnader husleie , Periodisering - påløpte inntekter ikke fakturert 1791 Påløpte interne fordringer. Sum andre fordringer ,21 Opptjente ikke fakturerte inntekter Påløpte inntekter ekstern fin. virksomhet (prosjek , Prosjektfordringer - Sum opptjente ikke fakturerte inntekter ,00 Sum fordringer ,55 Kasse og bank 1921 Arbeidskonto innbetalinger studentsystem Arb kto utb - utenlandske lev Arb kto utb lønn, norske lev Bedriftskonto CCN , Gaveforsterkning Konsernkonto Norges Bank , Norges Bank Sum bankinnskudd ,76 Sum omløpsmidler ,31 Sum eiendeler ,38

2 VIRKSOMHETSKAPTIAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital 2010 Aksjer , Opptjent virksomhetskap ved enhetene til disp , Ufordelt virksomhetskapital ved styret ,65 Sum opptjent virksomhetskapital ,19 Sum virksomhetskapital ,19 D. Gjeld Avsetning for langsiktige forpliktelser Forpliktelser knyttet til anleggsmidler 2150 Forpliktelser anleggsmidler ,07 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser ,07 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2401 Leverandørgjeld norske , Leverandørgjeld utland , Gjeld til trekkmyndigheter 2409 Gjeld til ansatte ,89 Sum leverandørgjeld ,78 Skyldig skattetrekk 2601 Forskuddstrekk , Påleggstrekk , Avsetning arbeidstakers pensjonsinnskudd , Arbeidsgivers pensjonsinnskudd , A konto utbetaling til SPK , Forsikringstrekk gruppeliv , Utleggsforretning Trekk hjemme-pc 2699 Andre trekk ,07 Sum skyldig skattetrekk ,08 Skyldig offentlige avgifter 2701 Utgående merverdiavgift, standard sats , Utgående merverdiavgift, middels sats Reverse charge, mva utland høg sats , Inngående merverdiavgift, standard sats , Inngående merverdiavgift, middels sats Oppgjørskonto merverdiavgift. -3, Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsf , Skyldig arbeidsgiveravgift - utland (lønn, feriep , Påløpt arb.g.avg av påløpte feriepenger , Påløpt arb.g.avgift av arbeidsgivers pensjonstilsk , Påløpt arb.g.avgift utenom SAP Sum skyldig offentlige avgifter ,09 Avsatte feriepenger 2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år , Utbetalt feriepenger påløpt foregående år , Skyldig feriepenger påløpt inneværende år , Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år ,20 Sum avsatte feriepenger ,67 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Prosjektgjeld 2970 Uopptjent innt ekst fin virksomhet (prosjektgj) ,99 Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter ,99

3 Annen kortsiktig gjeld 2931 Netto utbetalt Negativ netto , For mye utbetalt lønn , Utbetalt manuelt 2935 Tilbakeholdt lønn 2960 Periodisering - påløpte kostnader , Periodisering - påløpte forhåndsfakturerte inntekt , Tomgangsleie Kirkeveien , Depositum , Ufordelt semesteravg/kopipenger , Erasmusstipend , Nordplusstipend , Andre EU-stipend , CI fakturaer 2997 Depositumkonto Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld ,44 Sum kortsiktig gjeld ,05 Avregning med statskassen Avregning bevilgningfinansiert virksomhet 2161 Avregning NFR (motkonto 8901) , Avregning andre dep og statlige etater (motkonto Avregning KD bevilgning (motkonto 8903) , Avregning enhetene (motkonto 8907/8909) ,17 Sum avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet ,57 Ikke inntektsført bevilgning 2170 Ikke inntektsført bevilgning KD. (motkonto 3900) , Ikke inntektsførte bidragsinntekter , Avregning EU midler (ikke inntektsført bevilgning) ,33 Sum ikke inntektsført bevilgning og bidragsinntekt ,50 Sum avsetning ,07 Sum gjeld ,19 Sum virksomhetskapital og gjeld ,38 RESULTAT Kontonummer: Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet - formål Inntekter fra KD, rammetildeling.(bevilgning) , Inntekter fra KD, øremerket tilskudd , Inntekter fra KD, andre tilskudd , Utsatt inntektsføring investering , Utsatt inntektsføring inv - periodisering , Utsatt inntektsføring avskrivning ,82 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet ,75 Tilskudd og overføringer fra andre departement - formål Bevilgning fra andre departement ,00 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement ,00 Sum inntekt fra bevilgninger ,75 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorgan Tall i hele tusen Tilskudd fra NFR - formål 93/prosjektnummer 8* (evt. Blandingsprosjekter) 3910 Utsatt inntektsføring investering Utsatt inntektsføring avskrivning , Tilskudd fra Norges Forskningsråd ,00 Periodens tilskudd fra NFR ,36 Tilskudd fra andre statllige forvaltningsorgan - Formål Bidrag fra andre statlige forv.organ 3499 Periodisert bidragsinntekt ,65 Periodens tilskudd andre statlige forvaltningsorgan ,65 Sum periodens tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorgan ,71

4 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet - formål 95/prosjektnummer 5* 3405 Andre bidrag fra EU , Periodisert bidragsinnekt - EU ,38 EU tilskudd til undervisning og annet ,29 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet - Formål 92, 94, 96, 97, 99 Formål 92: 3411 Bidrag fra kommune og fy.komm.etater , Periodisert bidragsinntekt , Purregebyr ,89 Formål 94: 3431 Bidrag fra næringsliv og private , Periodisert bidragsinntekt , Purregebyr ,13 Formål 96: 3451 Bidrag fra andre utland , Periodisert bidragsinntekt , ,20 Formål 97: 3421 Bidrag fra organisasjoner , Periodisert bidragsinntekt , ,51 Formål 99: 3441 Bidrag fra stiftelser , Periodisert bidragsinntekt , ,88 Aktivering 3910 Utsatt inntektsføring investering Utsatt inntektsføring avskrivning , ,72 Sum inntekt fra annen bidragsfinansiert virksomhet, 92,94,96,97, ,57 Sum tilskudd fra annen bidragsaktivitet (inkl. EU) ,86 Sum tilskudd og overføringer fra andre (inkl NFR + 91) ,57 Andre salgs- og leieinntekter Formål Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl , Salg av profileringsartikler mm - avg pl , Salg kantinedrift - avg pl , Avg.pl salg av tjenester-ikke prosjekter , Leieinntekter utstyr/maskiner - avg pl , Leieinntekter lokaler, avg.pl. -33, Diverse - avg pl , Salg kompendier/bøker/hefter , Salg av kompendier/bøker/hefter , Kopieringsinntekter , Nøkler og nøkkelkort , Konf.avg.utenom avg.omr Egenandel ved beh.i forb. Med stud. Praksisopplæring 3231 Kurs- og studieinntekter enkeltstudenter 3232 Studieavgifter BOA/O+B , Ekstra materiellpenger Eksamensavgift, privatist , Diverse inntekter utenom avgiftsområdet , Hus-/fremleieinntekter, statens bygg , Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg , Tilfeldig utleie , Andre leieinntekter , Erstatning for bøker/video/plater , Uidentifiserbare innbetallinger 3695 Purregebyr , Periodisering - forskuddsfakturerte inntekter , Periodisering - ikke fakturerte inntekter , Andre tilfeldige inntekter ,00 Sum salgs- og leieinntekter, formål ,55

5 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler Speilkonto salg av anleggsmidler 3802 Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum gevinst ved avgang av anleggsmidler - Andre inntekter Gaver som skal inntektsføres 3694 Gaver Sum gaver som skal inntektsføres - Inntekt fra oppdragsfinansiert virksomhet Statlige etater - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag , Periodisering - ikke fakturerte inntekter ,00 Sum statlige etater ,15 Kommunale og fylkeskommunale etater - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag ,54 Sum kommunale og fylkeskommunale etater ,54 Næringsliv/privat - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag , Purregebyr Sum næringsliv/privat ,80 Inntekt fra andre utland - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag 3110 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet , Periodisering inntekt oppdrag ,14 Sum andre - utland ,74 Organisasjoner - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag 3230 Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag ,33 Sum organisasjoner ,17 Stiftelser - formål Avgiftspliktig inntekt - oppdrag , Kurs/ studieoppdrag , Periodisering inntekt oppdrag ,57 Sum stiftelser ,57

6 Aktivering 3910 Utsatt inntektsføring investering Utsatt inntektsføring avskrivning ,74 Sum aktivering ,74 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet ,71 Sum inntekt fra bevilgninger ,75 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorgan (NFR + Formål 91) ,71 Sum tilskudd annen bidragsfinansiert aktivitet - EU ,29 Sum tilskudd annen bidragsfinansiert aktivitet - bidrag ,57 Sum tilsudd og overføringer fra andre ,57 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet ,71 Sum andre salgs- og leie inntekt ,55 Sum salgs- og leie inntekt ,26 Sum inntekter fra gaver - Sum andre inntekter - Sum driftsinntekter ,58 Lønn og sosiale kostnader Lønninger 5001 Lønn faste stillinger , Lønn midlertidige stillinger , Lønn stipendiater , Lønn åremålstilsatte , Lønn vikarer , Lønn engasjert personal/ekstrahjelp , Lønn bistillinger 1 352, Lønn lærlinger , Lønn, eksamensvakt Lønn renhold,faste , Lønn renhold, ekstrahjelp Lønn overtid , Lønn arbeid ut over plikt , Andre tillegg , Lønn,time- og hjelpelærere m.v , Lønn,gjesteforelesere , Lønn, øvingsundervisnings/praksisveiledere , Lønn, sensur , Lønn, eksamensvakt , Lønn, bestemmelseskomite , Periodisering - varialbel lønn (fra SAP) , Fordel fri avis , Rentefordel. 855, Refusjon rentefordel. -855, Fordel gruppelivsforsikring , Andre fordeler i arbeidsforhold Honorar styrer, råd og utvalg , Konsulenthonorar, oppgavepliktig , Trekkpliktige stipender Trekkfrie stipend/reisestipend , Lønn ved dødsfall Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende , Sensur, selvstendig næringsdrivende. Sum lønninger ,16 Feriepenger 5081 Påløpte feriepenger ,10 Sum feriepenger ,10

7 Arbeidsgiveravgift 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikr , Arbeidsgiveravgift av lønn - utland , Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger ,00 Sum arbeidsgiveravgift ,08 Pensjonskostnader 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , Arb.g.avg. av påløpt pensjonstilskudd Sum pensjonskostnader ,22 Sykepenger og andre refusjoner 5591 Refusjon lønn fra eksterne 5681 Refusjon lønnskostnader internt , Ompostering lønnskostnader internt avdeling/senter 5691 Refusjon lønnskostnader internt , Ompostering lønnskosntader internt avdeling/senter 5721 Tilretteleggingstilskudd , Refusjon av sykepenger - lønn , Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger-lønn , Periodisering - offentlige refusjoner , Annen refusjon vedrørende arbeidskraft ,00 Sum sykepenger og andre refusjoner ,00 Andre ytelser 5901 Gaver til ansatte , Yrkesskadepremie 5941 Kompetanseheving , Velferdstilskudd , Tilskudd til foreninger Periodisering - lønn annet , Refusjon vaksinering Refusjon arbeidsbriller , Annen helsetjeneste , Bevertning ved interne møter , Andre personalkostnader - faktura , Andre personalkostnader - SAP ,83 Sum andre ytelser ,07 Sum lønn- og sosiale kostnader ,63 Andre driftskostnader Husleie 6301 Husleie statsbygg , Husleie andre m. kontrakt , Driftsavtale v. Leie , Tilfeldig leie ,00 Sum husleie ,84 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 6321 Renovasjon, vann, avløp o.l , Elektrisitet , Olje Annen energi , Renholdstjenester, eksternt firma , Avfallshåndtering/gjenvinning , Vask og leie av tøy , Annet renhold , Vakthold , Alarmer , Adgangskontroll , Annen kostnad lokaler ,86 Sum andre kostnader ,78

8 Reparasjon og vedlikehold bygninger 6601 Mindre reparasjon og vedlikehold, bygning ,27 Sum reparasjoner og vedlikhold bygninger ,27 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Teknisk-,vitenskapelig-,og undervisningsutstyr , IT-utstyr,reparasjoner, vedlikehold,brukerstøtte , Maskiner, verktøy,kontormaskiner,inventar,service , Forskningsfartøy,service og vedlikehold , Andre reperasjoner og vedlikehold ,63 Sum reparasjoner og vedlikhold av maskiner, utstyr mv ,12 Mindre utstyrsanskaffelser 6501 Motordrevet verktøy , Håndverktøy , Hjelpeverktøy, it og audiovisuelt utstyr(kjøp) , Spesialverktøy/laboratorieutstyr , Inventar , Forbruksmateriell , Telefon og telefaks, kjøp , Undervisningsmateriell/utstyr, kjøp , Kontormaskiner , Arbeidsklær og verneutstyr , Annet driftsmateriale ,09 Sum mindre utstyranskaffelser ,90 Leie av maskiner, inventar og lignende 6401 Leie av faglig-, vitenskaplig-, og underv.utstyr , Leie, maskiner og verktøy , Leie inventar 7 742, Leie datasystemer (servere,pc,skrivere) , Refusjon vedr. leie av datasystemer , Leie kontormaskiner , Leie av transportmidler , Leie av datamaskiner Annet utstyr, leie ,93 Sum leie av maskiner, inventar og lignende ,18 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 6711 Kontortjenester , Konsulenttjenester , Uninett tjenesteavgift , Kjøp av andre databehandlingstjenester , Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig , Refusjon av studentpraksis , Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen , Refusjon øvingsundervisning i barnehage , Eksamen, kjøp av tjenester , Praksisveileder sykepleie , Andre tjenester, kjøp ,55 Sum konsulenter og andre kjøp av tjenster fra eksterne ,61 Reiser og diett 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte , Tjenestereiser-ansatte-oppgavepliktig , Reiseutgifter - eksterne forelesere - oppgavepl Tilskuddsreiser, studiereiser, kongr.- oppgavep , Tjenestereiser-ansatte-ikke oppgavepliktig , Reiseutgifter-eksterne forelesere-ikke oppgavepl , Reiseutgifter-sensor-ikke oppgavepliktig , Tilskuddsreiser, studier., kongr. - ikke oppg.pl , Diettkostnad, oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig , Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig Studentstipend innreisende stud., ikke oppgavepl , Husleie studenter i praksis, ikke oppgavepliktig , Periodisering - andre driftskostnader , Kurs- og seminaravgift , Reisekostnader fakturert høgskolen , Periodiserte reise- og diettkostnader Refusjon av reisekostnader , Ref av stipender internasjonalisering , Kredittkortavgift betalt av institusjon. Sum reiser og diett ,68

9 Øvrige driftskostnader 6101 Frakt og Transportkostnader , Toll og spedisjonskostnader , Kontorrekvisita , Papir til data- og kopimaskiner , Datarekvisita , Trykningsutgifter , Innbinding, fotografering. 150, Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono , Forbruksmateriell , Kopikort Andre kopieringsutgifter , Aviser , Tidsskrifter , Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk , Bøker , Video Databaseabb./søketjeneste biblioteket , Elektroniske medier , Annet, medier / biblioteket Arrangement av seminar og lignende , Annen kontorkostnad , Fasttelefon, fax mm , Datakommunikasjon, internett , Mobiltelefon 3 553, Porto , Stillingsannonser , Studiekunngjøring , Annen kunngjøring , Periodisering - driftskostnader , Drivstoff , Transportmidler, service/vedlikehold , Drift av forskningsfartøy , Annen kostnad transportmidler , Salgs- og reklamekostnad , Representasjon , Kontingent , Gave , Refusjoner/tilskudd Studentsamskipnaden , Tilskudd studentarrangement/velferdsutgifter , Tilskudd studentorganisasjoner , Andre tilskudd , Andre gaver , Erstatninger Andre forsikringskostnader , Programvarelisenser , Diverse lisenser , Styremøter , Bank- og kortgebyrer , Gebyrer , Annen kostnad , Tap på fordringer , Periodisering drift - annet ,00 Sum øvrige driftskostnader ,07 Sum andre driftskostnader ,45 Avskrivninger 6010 Avskrivning, biler , Avskrivning, inventar , Avskrivning, kontorutstyr/lab- og vitenskaplig utstyr , Avskrivning, it-utstyr , Avskrivning, maskiner ,53 Sum avskrivninger ,64 Sum driftskostnader ,72 ORDINÆRT RESULTAT ,86

10 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 8051 Renteinntekt (ved for sen innbetaling) , Agiogevinst ,00 Sum finansinntekter ,08 Finanskostnader 8151 Rentekostnad/morarenter (ved forsen betaling) , Agiotap ,01 Sum finanskostnader 6 237,56 Sum finansinntekter og finanskostnader 2 150,48 RESULTAT AV ORDINÆRE AKTIVITETER ,38 AVREGNINGER Avregning statlig og bevilgningsfinansiert virksomhet 8901 Avregning NFR (motkonto 2161) , Avregning andre dep og statlige organer (motkonto 8903 Avregning KD bevilgning (motkonto 2163) , Avregning andre bidragsinntekter (motkonto 2165) Avregning enhetene inneværende år (motkonto 2169) , Avregning enhetene tidligere år (motkonto 2169) ,62 Sum avregning (statlig og bevilgningsfinansiert virksomhet) ,16 PERIODENS RESULTAT ,54 Disponeringer 8811 Årsresultat BOA ,54 Sum disponeringer ,54

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer