R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014"

Transkript

1 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

2

3 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden september 2013 til januar Revisjon Midt-Norge vil takke alle som har bidratt med informasjon til undersøkelsen. Orkanger, Arve Gausen /s/ Ansvarlig revisor Espen Langseth /s/ Prosjektmedarbeider Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 3

4 Sammendrag Denne undersøkelsen er bestilt av Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i sakene 20/13 og 32/13. KU har bedt oss undersøke om STFK utøver sitt eierskap i MedTech på en god måte og om selskapets økonomi, organisering og støtte til medisinsk teknologi er i samsvar med vedtatte forutsetninger. MedTech forvalter et Tidlig såkornfond på 7 mill. som støtter prosjekter innen medisinsk teknologi i en oppstartsfase. Undersøkelsen er gjennomført ved intervju av eierrepresentant i STFK og styreleder/dagligleder i MedTech, samt en spørreundersøkelse til selskapets styre og investeringskomite. I tillegg har det vært en dokumentgjennomgang av relevante dokumenter for selskapets drift. Kriteriene for å vurdere praksis er i hovedsak hentet fra aktuelt lovverk, fylkeskommunale vedtak, normer for god eierstyring og anerkjent økonomisk teori. Eierskap Undersøkelsen viser at STFK fremstår som en bevisst eier i MedTech. STFK utfører per i dag eierskapet på en god måte, i tråd med aksjeloven og prinsipper for god eierstyring og selskapets vedtekter. Vi har videre belyst om selskapets økonomi, organisering og virksomhet er i samsvar med gjeldende forutsetninger. Selskapets økonomi MedTech har ivaretatt kapitalen i Tidlig Såkornfond på samme nivå som det var ved etablering. I dag er 1,95 mill. kroner tilgjengelige til nye prosjekter, de resterende midlene er bundet opp til prosjekter som har fått innvilget lån. Det er enda ikke mottatt tilbakebetaling til fondet på igangsatte prosjekter, da disse enda ikke har oppnådd suksess. Det er heller ikke tapt midler knyttet til prosjekter i fondets kapital. Selskapet har ikke lyktes i å styrke fondets kapital noe det lå føringer til i vedtektene for Tidlig Såkornfond. Selskapets organisering MedTech er organisert i samsvar med fylkestingets vedtak hvor aktiviteten knyttet til Tidlig Såkornfond og investeringskomiteens arbeid er videreført. I dag er selskapet ett av flere såkornfondselskaper i regionen som yter lån til prosjekter innen medisinsk teknologi i en oppstartsfase. Det har vist seg at støtte fra MedTech har medført at prosjektene har fått lån fra tilsvarende såkornselskaper, noe som viser at selskapet har en viktig etablererrolle av nyskapende prosjekt innen medisinsk teknologi. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 4

5 Selskapets virksomhet/formål Lån fra selskapet bidrar til verdiskapning i form av prosjekter knyttet til medisinsk teknologi. Dette er i samsvar med vedtektenes formål, men fondets kapital på 7 millioner kroner begrenser omfanget av bidragene. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 5

6 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og problemstillinger Om selskapskontroll og eierskapskontroll Om MedTech Trondheim AS Undersøkelsesopplegget Avgrensning Problemstillinger Revisjonskriterier Metode Data eierstyring Revisjonskriterier Data Revisors vurderinger Selskapets økonomi, organisering og virksomhet Kriterier Data Økonomi tilpasset formålet Selskapets organisering MedTechs virksomhet Vurderinger Høring Konklusjon...32 Kilder...33 Vedlegg 1 Høringssvar...34 Vedlegg 2 - Vedtekter...35 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 6

7 1 Innledning I dette kapitlet gir vi en kort oppsummering av bestillingen fra kontrollutvalget og bakgrunnen for denne. Deretter gir vi en kort beskrivelse av MedTech Trondheim AS. 1.1 Bakgrunn og problemstillinger Denne selskapskontrollen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS etter bestilling fra Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll i MedTech Trondheim AS. Virksomheten til selskapet er i hovedsak rettet mot å forvalte et tidlig såkornfond (TSF). Det er satt ned et eget fondsstyre som bevilger midler etter søknad og gitte kriterier for tildeling. Selskapet skal gi finansieringsstøtte til prosjekter som har vært igjennom utvikling i FoU-miljø og som har behov for å få kvalitetssikret og verifisert teknologien før den kan utvikles hos industrien for produksjon imot et marked. I bestillingen fra kontrollutvalget vises det til at selskapskontrollen kan rette seg mot å se nærmere på om selskapet er organisert på en slik måte at vedtatte krav og føringer ivaretas. Det kan i den forbindelse være relevant å se nærmere på om eier har fulgt opp selskapet, samt om selskapet har evnet å etterleve eiers styringssignaler. I tråd med bestillingen deltok revisor i kontrollutvalgets møte 2 i september, hvor den fremlagte prosjektskissen ble tatt til orientering. 1.2 Om selskapskontroll og eierskapskontroll Selskapskontrollen er en obligatorisk oppgave for kontrollutvalget, jf. kommuneloven 77 nr. 5. En selskapskontroll kan bestå av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. I en eierskapskontroll kontrollerer vi forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper, herunder om den som utøver fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger. En forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, måloppnåelse og virkninger i selskapet ut fra de målene eierne har satt for det og andre forutsetninger for driften. Denne selskapskontrollen inneholder begge disse elementene. Kontrollen er utført i tråd med kommuneloven, forskrift om revisjon og standard for forvaltningsrevisjon RSK KU-sak 20/ KU-sak 32/2013 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 7

8 1.3 Om MedTech Trondheim AS MedTech Trondheim AS ble etablert av Sør Trøndelag fylkeskommune, SIVA 3, NTNU Technology Transfer AS, Sinvent AS, St. Olavs Hospital HF og Helse Midt Norge RHF. Selskapet er en videreføring av et partnerskap med basis i en intensjonsavtale mellom stifterne om å gjennomføre en langsiktig satsing på Medisinsk Teknologi Innovasjon og Næringsutvikling. Etter at Sør-Trøndelag fylkeskommune overtok alle aksjene i ble virksomheten begrenset til kun å forvalte et Tidlig Såkornfond på sju millioner kroner. Det er ingen ansatte i selskapet og styret består av fem medlemmer med en observatør. Det er også opprettet en investeringskomité på fire medlemmer som tildeler lån ut fra etablerte kriterier. Flere av de tidligere eierne er fortsatt involvert gjennom representasjon i styret. Styreleder er daglig leder for selskapet og sekretær for investeringskomiteen. Investeringskomiteen bevilger midler etter søknad og oppsatte kriterier. Selskapet skal gi lån til prosjekter som har vært igjennom utvikling i FoU-miljø og de har behov for å få kvalitetssikret og verifisert teknologien før den senere kan utvikles hos industrien for produksjon imot et marked. Prosjekter som er aktuelle å gi lån må ha potensiale for å kunne nå et globalt marked, kunne nå en omsetning på 100 millioner kroner per år og ha en unik teknologi med patentbeskyttelse. Teknologien må komme hovedsakelig fra SINTEF, NTNU eller St. Olavs hospital. Selskapet har vedtektsfestet at det ikke skal utbetale utbytte til eier. Fondsmidlene gis som et rentefritt lån til prosjekter som får innvilget søknadene. Lånebeløpet tilbakebetales i sin helhet pluss en avtalt avkastning, hvis prosjektet oppnår suksess. Midler som innbetales fra prosjektene skal benyttes til å øke kapitalen i selve fondet, og lånes ut til nye prosjekter. Selskapets styre består av følgende personer: Ole Harris Hanssen Styreleder Regional utvikling, STFK Siv Mørkved Forskningssjef St. Olav/professor NTNU Roald Bergstrøm Seniorrådgiver helsedirektoratet Merete Rørvik Sekretariatsleder Innomed/Forskningsleder SINTEF Eivind Andersen Manager, Technology Transfer Office AS/NTNU Selskapets investeringskomite består av følgende personer: 3 SIVA er statens virkemiddel for næringsutvikling og bidrar til vekst ved å tilby erfaring, kompetanse, kapital og nettverk til nytt og eks 4 Fylkestingets sak 79/2009 erverv av aksjer i MedTech Trondheim AS. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 8

9 Berit Johansen Avexxin AS/professor NTNU Kjell Arne Ingebrigtsen GE Vingmed Sound/professor NTNU Kjell Øygarden Technoinn/Akershus fylkeskommune Ola Flink Selvstendig konsulent 5 Eierrepresentant fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i MedTech er fylkesrådmann Odd Inge Mjøen 6 som også blant annet deltar som medlem i eierskapsutvalget med administrative ressurser til utvalgets arbeid. 2 Undersøkelsesopplegget I dette kapitlet redegjør vi for hvilke problemstillinger som belyses i undersøkelsen, og hvilke kriterier revisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Metode og avgrensinger i prosjektet synliggjøres også her. 2.1 Avgrensning Revisjon Midt-Norge IKS har i tidligere undersøkelser redegjort for det arbeidet STFK har utført med å profesjonalisere sin eierfunksjon. 7 Dette arbeidet har resultert i en del rutiner for hvordan STFKs eierrepresentanter skal opptre i forbindelse med møter i eierorgan. MedTech er heleid av STFK, og fylkesrådmannen utgjør generalforsamlingen. Dette gjør at disse rutinene ikke er like relevante for oppfølgingen av MedTech, som for oppfølgingen av selskap der STFK er en av flere eiere. Vi har derfor gitt bruken av disse rutinene en mindre fremtredende plass i denne kontrollen. For undersøkelsen av om økonomi, organisering og virksomheten er i samsvar med gjeldende forutsetninger har vi lagt vekt på gitte rammer i selskapets vedtekter og fylkestingets vedtak knyttet til erverv av alle aksjer i selskapet. Vi har innhentet informasjon fra selskapets regnskap og årsmelding siden selskapet ble 100 % eid av STFK og innhentet informasjon og status for alle prosjekter som selskapet har gitt lån til siden selskapet ble etablert. Vi har ikke vurdert det enkelte prosjekt basert på medisinsk faglige vurderinger i denne undersøkelsen. Regnskap til MedTech er revidert av ekstern revisor. 5 Tidligere Karolinska Development AB 6 Vedtatt i fylkestinget i eierskapsutvalgets melding til fylkestinget i sak 43, Se særlig rapporten Eierskapsforvaltning i STFK fra Revisjon Midt-Norge, 2011 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 9

10 2.2 Problemstillinger Problemstilling 1: Forvalter STFK sitt eierskap i MedTech Trondheim AS i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? I denne problemstillingen vil vi se nærmere på hvordan STFK opptrer som eier. STFK har vedtatt en eierskapspolitikk, med føringer for hvordan eierrepresentantene skal forholde seg til de selskapene fylkeskommunen har eierandeler i. Vi vil vurdere om denne eierskapspolitikken følges for eierskapet i MedTech. Videre gir selskapslovgivningen (her: aksjeloven) og KS anbefalinger for eierskap visse føringer for hvordan eierskap skal utøves. Problemstilling 2: Er selskapets økonomi, organisering og støtte til medisinsk teknologi i samsvar med vedtatte forutsetninger? I denne problemstillingen vil vi innhente informasjon om selskapets økonomi legger til rette for å bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi. Organisering av selskapet knyttet til forvaltning av Tidlig Såkornfondet er et moment som belyses. Det vil også gis informasjon om prosjekter selskapet gir støtte til og om noen av disse har lyktes eller ser ut til å lykkes, alternativt om støtten anses som tapt i perioden fra selskapet ble heleid og frem til i dag. 2.3 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er hentet fra autoritative kilder. Her presenterer vi kort de kildene kriteriene er utledet fra. De konkrete kriteriene (hva vi måler fylkeskommunen eller selskapet mot) blir presentert innledningsvis i hvert datakapittel. Eierstyring Kriteriene for å vurdere STFKs eierskap i MedTech, er hentet fra aksjelovens regler om organisering av aksjeselskap, fylkeskommunale vedtak om utøvelse av eierskap i selskap, og KS retningslinjer for aktivt eierskap i kommunesektoren. Vedtekter Selskapets vedtekter samt vedtekter for Tidlig Såkornfond er kontrollkriterier for delproblemstillingene som omhandler økonomi, og virksomhet (formål). Relevante utdrag fra vedtektene presenteres i datakapittelet. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 10

11 Kriteriene i lovverk, retningslinjer og fylkeskommunens egne dokument er utdypet i kapitlene 3.1 og Metode I eierskapskontrollen har vi innhentet data fra offentlig tilgjengelige kilder og gjennom dokumentgjennomgang, intervju og bruk av spørreskjema. Rapporten bygger dels på analyse av informasjon fra åpne kilder, det vil i hovedsak si Brønnøysundregistrene. Dokumentgjennomgangen omfatter eierskapsutvalgets eiermelding, avgitte årsmeldinger, årsregnskap og revisjonsberetning fra selskapets revisor de siste 3 år og andre relevante dokumenter og saker vedrørende selskapets virksomhet. Vi har intervjuet eierrepresentant og styreleder/dagligleder/sekretær for investeringskomiteen. Referatene er verifisert av de som er intervjuet. Det har også vært gjennomført avklaringer med styreleder i e-post og samtaler vedrørende data. Vi har sendt ut et spørreskjema til de andre medlemmene i styret og investeringskomiteen for å få et dypere innblikk i forvaltningen av selskapet i forhold til undersøkelsens problemstillinger. Seks av åtte medlemmer i styret og investeringskomiteen har besvart problemstillingene i spørreskjemaet. Resultatene av disse er lagt ved som en del av datagrunnlaget i undersøkelsen. Vi har deltatt i en presentasjon den hvor det ble orientert om prosjekter som er gitt støtte av Tidlig Såkornfondet i MedTech Trondheim AS. Dette for å få informasjon om prosjektene, noe som er relevant for å besvare undersøkelsens problemstillinger. En oppsummering av prosjektene fra styreleder er lagt ved datagrunnlaget til rapporten. En foreløpig utgave av rapporten ble sendt på høring til styreleder/daglig leder i selskapet og eierrepresentant. Høringssvaret følger vedlagt rapporten. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 11

12 3 Data eierstyring Problemstilling: Forvalter STFK sitt eierskap i MedTech i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? 3.1 Revisjonskriterier I det følgende blir det gjort rede for hvilke dokumenter kontrollkriteriene for undersøkelsen av STFKs eierskap hentes fra. STFK har fattet en rekke vedtak om hvordan de skal utøve sitt eierskap i alle selskaper de har eierandeler i. 8 Vi vil i noen grad undersøke om disse vedtakene følges, men som nevnt i avgrensningen i kapitel 2.1 gis dette ikke noen fremtredende plass. STFK har gjennom disse sakene bestemt at det skal utarbeides en konkret eierskapsstrategi for selskap med eierskap i. STFK har også vedtatt retningslinjer for deltagelse i generalforsamling. Disse gir aktuelle føringer for kontakten med det enkelte selskap. Blant de sentrale punktene i retningslinjene er: Krav til møtende representant Fullmaktsforhold STFKs krav til selskapet i generalforsamling, herunder krav til styret Rutiner for tilbakerapportering fra selskapet I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen ( 5-1). Det innebærer at eierne ikke kan utøve sin myndighet gjennom andre myndighetslinjer, for eksempel ved direkte påvirkning av daglig leder. Aksjeloven bestemmer at det skal gjennomføres årlig generalforsamling innen 30. juni. Aksjeloven stiller krav til hvilke saker generalforsamlingen skal behandle. Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Selskapet skal ha vedtekter som oppfyller aksjelovens minstekrav til innhold ( 2-2). Aksjeselskapsformen er en fleksibel organisasjonsform. Innenfor de faste rammene loven setter, har en eier av et heleid aksjeselskap stor frihet til å definere hvordan selskapet skal fungere og hvordan kontakten mellom eier og selskapet skal være. Dette innebærer at en 8 FT-sakene 47/12 og 43/13. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 12

13 eier kan forskyve kompetanseforholdet mellom eier og selskapets ledelse for å sikre seg større innflytelse over selskapet, så lenge det forankres i selskapets vedtekter. 9 For offentlige eiere er det likevel normalt å stille noen krav til hvordan de utøver sin eierrolle. KS har utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren. Anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere fylkeskommunens utøvelse av eierskap i selskapet. Dette dreier seg om anbefalinger til kommunens folkevalgte og administrasjon, til kommunens eierrepresentanter, og til hvilke krav kommunen bør stille til selskapene. En utfordring ved den kommunale eierstyringen er at folkevalgte ofte vil ha tett oppfølging av selskapene, på samme linje som de har ovenfor administrasjonen i kommunen. Realiteten er at når de folkevalgte velger å skille virksomhet ut i et eget selskap, velger de bort den formen for styring. For å utøve påvirkning på selskapene, må de folkevalgte forholde seg til de styringsrammene som gjelder for den aktuelle selskapsformen. Det vil i hovedsak si at styring skal skje gjennom eierorganet (generalforsamling). Samtidig kan det være en utfordring at folkevalgte i eierorganet vil ha tett kontroll med forvaltningen i selskapet. Et eierorgans rolle er å sette klare mål og kreve resultater, men overlate driften til et kompetent styre. 3.2 Data Selskapets vedtekter I følge styreleder er det to vedtekter som regulerer selskapets virksomhet i dag. Den første vedtekten gjelder for MedTech Trondheim AS fra og ble lagt ved som nummert vedlegg til fylkesutvalgets sak 270, Denne ble registrert i Brønnøysundregistret som gjeldende vedtekter for selskapet. Bakgrunnen for vedtektsendringene var at selskapet måtte foreta endringer for å kunne bli godkjent som en ikke-skattepliktig virksomhet, ifølge styreleder. Vedtektene fra 2010 inneholder alle punktene som er omtalt i aksjeloven (minstekrav til vedtekter). I vedtektene for MedTech Trondheim AS fra 2010 vises det til følgende om virksomhet i 3:. Selskapet skal bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. 9 Se bla. Ot.prp. nr. 57 ( ) kap kommunens styringsmuligheter 10 Selskapets navn og forretningssted, formål/virksomhet, utdeling av utbytte ved likvidasjon og aksjekapital Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 13

14 Den andre omhandler vedtektene for Tidlig Såkornfond, medisinsk teknologi 11 og gir retningslinjer for bruken av fondsmidlene på kr 7 mill. som framkom ved salg av eierandel i Medisinsk Teknisk Forskningssenter. Disse ble videreført i forbindelse med erverv av aksjer i MedTech AS i fylkestingets sak 79, I saken ble følgende vedtatt: STFK ønsker å videreføre aktiviteten med Tidlig Såkornfond i henhold til tidligere vedtatt vedtekter og forutsetter at investeringskomiteens arbeid videreføres og at nytt kompetent styre velges på ekstraordinær generalforsamling. I vedtektenes for Tidlig Såkornfond, medisinsk teknologi fra 2005 vises det under formål til følgende i 1:. Fondet skal sammen med øvrig satsing på medisinsk teknologi bidra til at regionen utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Begge vedtektene følger som vedlegg til rapporten. Generalforsamling Ifølge vedtekter fra 2010 utgjør fylkesrådmannen generalforsamlingen i selskapet. Det er avholdt generalforsamling innen 30. juni i 2010, 2011, 2012 og Generalforsamlingen har behandlet de faste sakene etter aksjelovens krav. I generalforsamlingene deltok eierrepresentant og styreleder. Eierstyring og rapportering Selv om eierrepresentanten utgjør generalforsamling er det fylkestinget, som er øverste organ i fylkeskommunen, som er eier. Det er derfor sentralt at fylkestinget eller fylkesutvalget blir involvert i de prosessene som STFK håndterer som eier. Eierrepresentant viser til at føringer for selskapet ligger til vedtektene og at disse stiller klare forventninger til selskapets virksomhet. Det er fremlagt årlige rapporter om Tidlig Såkornfondets virksomhet for fylkesutvalget med årsregnskap som egen sak. Dette er i samsvar med kravene til rapportering, 5, i vedtektene fra I følge styret og eierrepresentant gir STFK føringer for selskapets virksomhet gjennom etablerte vedtekter til selskapet og vedtekter for Tidlig Såkornfond. Eierrepresentant sier at eierskapsutvalget ikke har hatt konkrete diskusjoner knyttet til eierstrategi eller aktiv 11 Vedtatt i fylkesutvalget , sak 178/ Årsrapport 2012 FU sak 230/13, Årsrapport 2011 FU sak 226/12, årsrapport 2010 FU sak 243/11, årsrapport 2009 FU sak 270/10 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 14

15 eierstyring av MedTech spesielt. I følge eierskapsutvalgets melding til fylkestinget i 2013 er det ikke utarbeidet eller prioritert utarbeidelse av eierstrategi for MedTech Trondheim AS. 13 Styret Fylkestinget vedtok at det ved erverv av aksjer i selskapet at det måtte velges et kompetent styre i påfølgende generalforsamling til selskapet. Ved valg av styre ble det derfor lagt vekt på å rekruttere et profesjonelt styre med kjennskap til medisinsk teknologi i regionen. I følge eierrepresentant har styret til oppgave å følge opp investeringskomiteens arbeid. Det er ikke knyttet krav til evaluering av styrets arbeid i selskapet. Det har ikke vært utskiftinger i styret siden fylkeskommunen ble eneeier av selskapet. Det gis ingen styregodtgjørelse til medlemmene i styret. Eierrepresentant forteller videre at styret oppfyller formelle faglige og kompetente krav i dag. De følger opp investeringskomiteens arbeid og får årlige statusrapporter fra de prosjekter som har mottatt midler fra fondet for å følge opp disse. Utover dette er det ikke stilt ytterligere krav til styrets virksomhet av eier, ifølge eierrepresentant. Administrasjon av selskapet Det gis en godtgjørelse til forretningsfører for selskapet. Utover dette har det vært viktig for fylkeskommunen at midlene i Tidlig Såkornfond ikke skal gå til administrasjon, men til Tidlig Såkornfond i følge eierrepresentant. I selskapets årsmelding for 2012 vises det til at forvaltningen av selskapet og fondet dekkes gjennom personressurser fra STFK, noe som så langt har fungert hensiktsmessig. Selskapet driver ikke en forretningsbasert virksomhet, men er et selskap som forvalter et Tidlig Såkornfond og gir støtte til prosjekter som er under utvikling i regionen. Det er bevissthet blant styret om å holde administrative utgifter lave for å benytte disponible midler til Tidlig Såkornfond i størst mulig grad. Det utbetales ikke utbytte til eier, noe som samsvarer med vedtektene til selskapet. 3.3 Revisors vurderinger Fylkeskommunen har en tydelig målsetning med sitt eierskap i MedTech. Denne kommer frem i selskapets to vedtekter som begge er gjeldende for selskapets drift. MedTechs Formål er i samsvar med formålet til vedtektene i Tidlig såkornfond som favner bredere. MedTechs vedtekter er etablert i samråd med aksjelovens minstekrav og registrert som selskapets vedtekter. I praksis er begge vedtektene gjeldende og aktiviteten knyttet til Tidlig Såkornfond og investeringskomiteens arbeid er ivaretatt, noe som er i samsvar med fylkestingets vedtak. 13 Det er prioritert å utarbeide eierstrategi for: Norsk Filmsenter og Norsk Filmfond AS, MiST AS, Trøndelag Teater, Midtnorsk Opplæring AS, AtB AS, Oi AS og Naboer AB i følge eierskapsutvalgets melding til fylkestinget Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 15

16 Det er ikke utviklet egne eierstrategier til selskapet utover overnevnte vedtakskrav, da aktørene ikke har sett behov for dette. Utover dette er selskapet etter vår vurdering etablert i tråd med aksjelovens krav til vedtekter og styrende organer, og generalforsamling avholdes i tråd med disse. Aktivt eierskap er bra, men bare så lenge det utøves på en ryddig og bevisst måte. Derfor er det sentralt at eier opptrer i tråd med prinsipper for god eierstyring. STFK har som eier vært bevisst hva slags kompetanse de har ønsket for selskapet. Det har resultert i et profesjonelt faglig styre, som ser ut til å ha relevant faglig kompetanse innen medisinsk teknologi. Styrets medlemmer ble valgt i 2010 og er de samme i dag. Det er ikke stilt krav til styreevaluering i selskapet, noe som begrunnes med at selskapets hovedformål er å forvalte Tidlig Såkornfond basert på faglig kunnskap. Selskapet utbetaler ikke utbytte og bruker få midler til administrasjon. Det utbetales heller ikke styrehonorar og ressurser til administrativ drift i selskapet dekkes av STFK. Det betales honorar til forretningsfører fra selskapet. Ut fra intervju er det revisors inntrykk at selskapet ønsker å benytte alt av tilgjengelig midler til Tidlig Såkornfond og prosjekter som søker om lån, noe som er i tråd med selskapets formål. Prinsipper for god eierstyring tilsier at eier i størst mulig grad forholder seg til de formelle organene (generalforsamling), og at eier gir sine styringssignaler til selskapets styre ikke til administrasjonen. Intervjudataene gir etter vårt syn grunn til å tro at STFK og fylkesrådmann per i dag utøver eierskapet på en ryddig måte. Fylkesrådmann uttrykker en god forståelse for sin rolle som eier, og god oversikt over generalforsamlingens rolle og oppgaver. Per i dag er det vårt inntrykk at eierstyringen håndteres på en god måte, og at STFK opptrer i tråd med prinsipper for god eierstyring. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 16

17 4 Selskapets økonomi, organisering og virksomhet Problemstilling 2: Er selskapets økonomi, organisering og støtte til medisinsk teknologi i samsvar med gjeldende forutsetninger? 4.1 Kriterier For å besvare problemstillingen viser vi først til selskapets virksomhet i vedtektene, 3 14 : Selskapet er en organisasjon som ikke har erverv til formål. Selskapets virksomhet er å støtte næringsutvikling innenfor medisinsk teknologi. Selskapet skal bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Det er i vedtektene også vist til at: Det ikke skal utbetales utbytte til selskapets aksjonærer. I vedtekter til Tidlig Såkornfond fra 2004 heter det blant annet at, 4: Styret skal også arbeide for å styrke fondets kapital. Vi har hentet ut et utvalg av relevante tall fra selskapets resultatregnskap og balanseregnskap for perioden for å gi et bilde av selskapets finansielle stilling. Dette for å sikre at driften av selskapet ivaretar støtte til næringsutvikling innenfor medisinsk teknologi i regionen. Vi har videre hentet ut tallmateriale, som er basert på relevant økonomisk teori 15, og disse viser selskapets økonomiske utvikling i denne perioden. Tallmaterialet gir informasjon om selskapet er sikret fortsatt drift og gir et bilde av bedriftens fremtidige økonomisk evne. Vi belyser også selskapets organisering noe nærmere hvor vedtaket i fylkestinget omhandler at det skal etableres et aksjeselskap STFK er 100 % eier av. Vi ser avslutningsvis på om bedriftens tjenesteproduksjon er i samsvarer med selskapets virksomhet som nevnt over i Vedtekter for MedTech Trondheim AS, Boken økonomistyring i det offentlige Busch, Johnsen og Vanebo (1999). Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 17

18 4.2 Data Vi har oppdelt datakapitlet i tre delkapittel som omhandler økonomi, organisering og selskapets virksomhet/formål Økonomi tilpasset formålet Økonomisk drift i MedTech Trondheim AS For å vise økonomisk drift av selskapet har vi hentet ut tall fra selskapets resultatregnskap og balanseregnskap for perioden Dette for å vise om selskapets økonomi legger til rette for å gi lån til prosjekter innenfor medisinsk teknologi. Vi har ikke gjennomført en helhetlig utviklings- og avviksanalyse, men har lagt vekt på noen relevante tall fra selskapets årsregnskap som omhandler ressursbruk, likviditet og finansieringsstruktur. Den første tabellen viser hovedtall fra selskapets resultatregnskap og gir et overordnet bilde av ressursbruken og resultatet i selskapet. Tabell 1: Resultatregnskap tall i tusen ÅR Driftsresultat Sum finansposter Avsatt skatt Overskudd Kilde: Selskapets årsregnskap Selskapet har hatt overskudd for hele perioden. Selskapet har ikke hatt driftsinntekter i perioden og kostnader har blitt dekket inn av finansinntekter. I selskapets årsrapport for 2012 skrives blant annet følgende om økonomien i selskapet: Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har en positiv egenkapital per Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Vi har også innhentet hovedtall fra selskapets balanseregnskap som viser likviditeten i selskapet og viser disse i tabellen under. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 18

19 Tabell 2: Balanseregnskap tall i tusen År Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Kilde: Selskapets årsregnskap Balanseregnskapet for viser at anleggsmidler har økt i perioden og omløpsmidler er noe redusert. Langsiktig gjeld har økt med 0,5 mill. fra 2010 til 2011 og i følge styreleder har såkornfondet økt noe. Dette skyldes en opprydding i posteringer tilbake i tid, da en bevilgning feilaktig var belastet drift og ikke fondskontoen. Fondets midler er bokført som langsiktig gjeld og består av kr 7 mill. som ble finansiert ved salg av STFKs eierandel i Medisinsk Teknisk Forskningssenter. Revisjonsberetningene er utarbeidet av PwC og viser at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til MedTech Trondheim AS per Videre at resultater for regnskapsåret som ble avslutter per denne datoen er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapene er godkjente for alle år siden selskapet ble etablert i 2005 i følge kunngjøringer i Brønnøysundregistrene. I Note 4 til regnskapet 2012 er det vist til øvrig langsiktig gjeld hvor det vises til at utlån fra Tidlig Såkornfond er til selskap i en oppstartsfase, og det vil kunne ta lang tid for å fastslå om og når selskapet blir i stand til å tilbakebetale fordringen. Blir selskapet en suksess vil MedTech Trondheim AS få tilbakebetalt fordringen pluss en avtalt avkastning. Dersom det ikke blir en suksess vil selskapet ikke få tilbakebetalt noe og fordringen blir tapt. Ved tilbakebetaling vil avkastningen øke midlene som selskapet forvalter, dvs. ikke være en inntekt for selskapet. Fordringen som ikke tilbakebetales vil redusere midler til forvaltningen. Vi har også innhentet en oversikt over økonomiske transaksjoner knyttet til Tidlig Såkornfond for perioden 2010 og frem til i dag. Disse er oppsummert i tabellen på neste side: Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 19

20 Tabell 3 Økonomisk oversikt for Tidlig Såkorn fondet Prosjekt - innvilget år Såkornfond Bevilgning Ikke utbetalt IB G-blocks - år Surf Pilot - år Bioprosjektering - år Drug Candidate - år APIM - år Vectron Biosoution - år MedXense AS - år Utlånt Bevilget Ikke utbetalt Disponibelt Kilde: MedTech Styreleder viser til at kr ikke er utbetalt og at det er reservert kr til neste fase for MedXense AS. Det må derfor tas høyde for en ytterligere utbetaling på i alt kr. Saldoen på kontoen (inkl. renter) er kr, ifølge regnskapsfører. Minus de kronene som er reservert til forventede utbetalinger. Dette innebærer at det per november 2013 er kr tilgjengelig for nye prosjekt, i følge styreleder. Styreleder sier at det tildeles midler så lenge det er penger i fondet, men fondet har enda ikke har fått tilbakebetalt midler som følge av suksess i prosjektene. Flere fra investeringskomiteen/styret kommenterer at de innovasjonsprosjektene Tidlig Såkornfond støtter, er risikofylte, og det er vanskelig å få tak i annen ekstern finansiering for å kunne utvikle prosjektet videre. Det kommenteres videre at når MedTech bidrar med finansiering til et prosjekt er det enklere å få såkornsfinansiering fra tilsvarende selskaper. I vedtektenes 4 for Tidlig Såkornfond heter det blant annet at styret skal arbeide for å styrke fondets kapital. Styret sier at det har vært diskutert å styrke fondet og det har blitt foretatt sonderinger på dette både offentlig/privat. Ingen har imidlertid vært villig til å bidra med flere midler til fondet, heller ikke STFK, i følge styrets medlemmer Selskapets organisering I fylkestingets sak 79/2009 ble erverv av aksjer i MedTech Trondheim AS vedtatt. I vedtaket vises det blant annet til at STFK overtar samtlige aksjer og at verdien av aktiva i selskapet tilføres Tidlig Såkornfond. Det heter videre at fylkestinget ønsker å videreføre aktiviteten med Tidlig Såkornfond i henhold til tidligere vedtatte vedtekter men det forutsettes at investeringskomiteens arbeid videreføres. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 20

21 Selskapet har et styre og investeringskomite som forvalter Tidlig Såkornfond i selskapet. Styrets og administrasjonens rolle er omtalt i kapitel 3.2 og vi vil her beskrive investeringskomiteens rolle noe nærmere. Styreleder og eierrepresentant viser til at Tidlig Såkornfond har en egen investeringskomite som besitter kunnskap om medisinsk teknologi og hvordan man får dette ut i et marked. Både fra intervju og spørreundersøkelse vises det til at fylkesutvalget har vedtatt retningslinjer for komiteens arbeid som gir føringer for hvilke prosjekter selskapet kan gi lån til og styret skal følge opp at retningslinjene følges. Det vises også til at fondet har en marginal forvaltningskapital, noe som medfører at man er kritisk i forhold til hvilke prosjekter som innvilges lån. Styret og investeringskomiteens medlemmer viser til at selskapet etter deres vurdering er organisert hensiktsmessig og at STFK har tatt eieransvar og viser vilje til å bidra med såkornmidler til innovative prosjekt i en oppstartsfase. Dette er viktig for å etablere næringsog forskningsaktivitet knyttet til disse. Flere peker på at Tidlig Såkornfond i utgangspunktet var ment å bli et spleiselag med flere eiere, noe som fortsatt kan være aktuelt for å utvikle selskapet, i følge disse. Alle viser til at behovet er større enn det fondet kan dekke i dag og at det hadde vært formålstjenlig å få inn andre interessenter. Dette for å danne et spleiselag for både å gi støtte til flere prosjekter og gi økt støtte. Søknadsprosessen I intervju har vi fått opplyst at de som søker får bistand fra Sinvent og NTNU Technology Transfer (TTO). Disse foretar en grundig prosjektgjennomgang/siling på forhånd og en kvalitetssikring av søknadene før disse eventuelt oversendes til MedTech. TTO 16, som bistår i søknadsprosessen er et selskap som jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Helse Midt-Norge, og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Selskapets formål er å kartlegge potensialet og bidra til at nye produkter eller tjenester realiseres. NTNU Technology Transfer jobber aktivt med å skaffe finansiering, sørge for relevant patentbeskyttelse, utvikle ideer, gjennomføre markedsanalyser, etablere nye selskaper og forhandle lisensavtaler. Selskapet har ikke et såkornfond til finansiering av nye prosjekter selv. 16 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 21

22 Sinvent AS 17 er SINTEFs heleide kommersialiseringsselskap og arbeider med å utvikle nye bedrifter. Sinvent viser til at det er et årlig idetilfang på ca. 50 forslag til kommersialiseringsprosjekter hvor omtrent halvparten av disse føres frem mot kommersialisering. Sinvent samarbeider aktivt med andre aktører i og utenfor Norge med både ideutvikling og kommersialisering. Organisering av søknadsprosessen har resultert i få avslag og ingen avslag er gitt etter Investeringskomiteens sekretær sjekker at søknaden er komplett og innkaller investeringskomiteen til møte for behandling når denne er ferdigstilt. Søker gis ½ time til å presentere søknaden før investeringskomiteen enten innvilger eller avslår denne. Når søknaden innvilges inngås det en låneavtale og beløp utbetales i flere deler i henhold til avtalt faser/milepæler. Fasene beskrives til å være ide/prosjekt, markedsvurdering, verifisering av teknologi (kan være i flere faser) og nyetablering. Prosjekteierne rapporterer årlig tilbake en status over prosjektets utvikling til MedTech. MedTech AS er som tidligere beskrevet ett av flere såkornselskap som gir lån til prosjekter i en oppstartsfase i regionen. Andre såkornselskaper som i hovedsak bevilger lån til prosjektene har vært følgende: NTNU Discovery NTNU Discovery 18 forvalter en finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU. Ordningen er finansiert i fellesskap av NTNU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sparebank1 SMN. NTNU Discovery gir støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater. Næringsliv og kapitalaktører kan så ta over og føre disse frem til markedet. NTNU Discovery skal dekke finansieringsgapet mellom NTNUs nyskapingsmiljøer på den ene siden og andre offentlige virkemidler og finansieringsmuligheter på den andre siden. NTNU Discovery bevilger penger på et stadium der ingen andre investeringsselskaper er villige til å gå inn. I STFKs strategiplan for med budsjett vises det til at fylkeskommunen bidrar gjennom en tre-årlig satsing, ( ) i NTNU Discovery. Selskapet skal bidra til en oppstart for knoppskytinger fra NTNU. Saksbehandler i regional utvikling viser til at STFK Fylkestingets sak 88, 2012 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 22

23 har bidratt med 3 mill. per år i tre år. Øvrig finansiering har vært 5 mill. per år, slik at fondet har hatt en årlig ramme på 8 mill. per år. Innovasjon Norge Innovasjon Norge 20 yter hjelp til nyetableringer eller til de som driver virksomhet i Sør- Trøndelag. Det tilbys finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester. Et av tiltakene er innovasjonslån som først og fremst blir brukt til delfinansiering av innovative prosjekter, med potensial for god lønnsomhet. Slike prosjekter er ofte vanskelig å få fullfinansiert, enten i bank eller ved egenkapital. Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge 21 har et fagområde som omhandler forskning, innovasjon og utvikling. Fagområdene skal bidra til bedre kvalitet og økt sikkerhet for pasientene, i tillegg til økt effektivitet i helsesektoren. Helse Midt-Norge bidrar med støtteordninger og muligheter til å drive innovasjon, forskning og fagutvikling og er blant annet gjennom dette en bidragspartner i innovative prosjekt. Forskningsrådet Forskningsrådet 22 gir også støtte til flere programområder hvor ett omhandler bioteknologi som også er aktuelt innenfor medisinsk teknologi. Programområdet har som målsetting å videreutvikle dette der norsk bioteknologisk forskning skal bli mer internasjonal, samt mer næringsorientert innenfor utvalgte områder som medisinsk teknologi MedTechs virksomhet Selskapets formål er å gi støtte til næringslivet i regionen som driver innenfor medisinsk teknologi og bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi jf. selskapets vedtekter fra I fylkesutvalgets sak 178/2005 vises det til at Tidlig Såkornfond for området medisinsk teknologi har til formål å fremme prosjekter som primært har sitt utspring i NTNU/SINTEF/St.Olavs hospital og som har et betydelig kommersielt potensial. Fondet skal sammen med øvrig satsing på medisinsk teknologi bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Fondets midler skal Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 23

24 benyttes til teknologiverifisering i enkeltprosjekter og skal sees i sammenheng med andre tilgjengelige finansieringskilder og utfylle disse. I overnevnte sak vises det til følgende krav til prosjekter det gis støtte til: - Stort globalt marked - Potensial for 100 mill. NOK omsetning/år - Unik teknologi med god IPR posisjon (immaterielle rettigheter) - Gjennomførbarhet til suksess i markedet - Teknologi primært utviklet av SINTEF/NTNU/St.Olav - Plan for verifikasjonsfasen og øvrig kommersialiseringsplan Det vises i intervju og spørreundersøkelse til at det er vanskelig å lage til et medisinskteknologisk midtpunkt i trønderlag med forvaltning av et Tidlig Såkornfond på 7 millioner kroner. Det vises til fra flere at finansieringen til prosjekter kunne vært større, men dette forutsetter økt kapital i Tidlig Såkornfond. Flere er inne på at fondets midler har en utløsende effekt på andre type midler og er således viktig for å kunne ta prosjekter videre fra fasen før teknologiverifisering. Styreleder viser til at tidligere beregninger har vist at prosjektene som har mottatt midler fra MedTech i løpet av kort tid har utløst ca. 4 ganger så mye støtte fra øvrige finansieringskilder Prosjekter som har mottatt støtte fra MedTech Trondheim AS pr. november 2013 Vi har bedt MedTech utarbeide en oversikt over prosjekt og prosjektstatus for de prosjekter som har mottatt lån fra selskapet. I oversikten er alle prosjekter tatt med siden selskapet ble etablert. Prosjekt 1: Dried Blood Products, Sinvent Prosjektinnhold Tørking av humane blodceller og plasma. Ideen var å produsere tørkede blodprodukter i pulverform. Prosjektet ble delvis finansiert av MedTech og Innovasjon Norge. Prosjektet hadde positive resultater, men hadde utfordringer knyttet til gjennomførbarhet vedr. gasstransport av tørkede/lagrede celler. Det ble innvilget kr den til prosjektet. Prosjektet klarte ikke å få til endelig verifisering av prosessen og det ble på dette grunnlaget besluttet å stoppe prosjektet og evt. gjenoppta arbeidet senere dersom ny teknologi for å realisere metoden ble funnet. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 24

25 Status Dette var det første prosjektet MedTech var med å finansiere og søker var også en pådriver for oppstarten av Tidlig Såkornfond i MedTech/STFK. Prosjektet var fasedelt og det ble vedtatt å stoppe prosjektet da det ble klart at nødvendig verifisering ikke lot seg gjøre. Lånet ble utbetalt i henhold til påløpte kostnader (nov.2006) med kr ,-. Dette ble ikke belastet fondet, men ble dekket av felles midler som partnerne bak MedTech hadde bevilget til den totale satsingen på medisinsk teknologi. Øvrig finansiering i prosjektet var fra Innovasjon Norge og Sinvent. Prosjekt 2: APIM, NTNU Technology Transfer Prosjektinnhold En ny oppfinnelse som gjør kreftbehandling med cellegift og strålebehandling mer effektivt. Virker på mange krefttyper, og særlig innenfor blodkreft. Målet er å få fram et nytt legemiddel til kommersialisering. Det ble innvilget kr 1 mill. den til prosjektet fra MedTech. Status Selskapet APIM Therapeutics AS er etablert for å ta prosjektet videre. In-vivo 23 studier på levende dyr er gjennomført på ulike kreftformer og det har vært et særlig fokus på blærekreft. Neste fase er å gjennomføre klinisk utprøving på mennesker. Det jobbes kontinuerlig med finansiering inkl. investorkapital. Så langt har Sarsia Seed gått inn på eiersiden sammen med ytterligere noen andre ventureselskap. Andre selskaper som Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har også bidratt med finansiering. Så langt har man innhentet kr 36 mill. som er investert i prosjektet og som fortsatt er i en utviklingsfase. Prosjekt 3: G-Blocks, NTNU Techonology Transfer Prosjektinnhold Prosjektet baserer seg på å lage en mer effektiv måte for å få medisin til å virke på (drug delivery). G-blocks (som kommer fra brunalge) gjør slimhinner mer gjennomtrengelig mht. levering av medisinmolekyler, m.a.o. mer effektiv drug delivery. Metoden er søkt patentert og i hovedsak godkjent. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Prosjektet er finansiert fra MedTech og Innovasjon Norge i oppstarten. Prosjektet har senere innhentet finansiering fra andre samarbeidspartnere som viderefører prosjektet. Det er mottatt midler fra et EU-prosjekt på 4,5 mill., samt at det tidligere er mottatt midler fra FORNY 23 Biologiske forsøk som utføres i den levende organismen, Store Norske leksikon Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 25

26 (2 mill.) og NTNU Discovery (1 mill.). Mange patenter er tatt ut og det er inngått flere lisensavtaler. Eget selskap ikke etablert p.t., men dette vil bli gjort i samtaler med aktuelle aktører i farmaindustrien. Spennende prosjekt som nærmer seg en kommersialiseringsfase. Prosjekt 4: Bioprospektering, Sinvent Prosjektinnhold Verification of new antibacterial antibiotics (Bioprospektering) er et prosjekt som springer ut fra det arbeidet SINTEF og NTNU har gjennomført over flere år med bioprospektering i Trondheimsfjorden. Det er oppdaget flere stoffer som har vist antibakterielle egenskaper og som kan gi grunnlag for videre utvikling til nye legemidler mot bakterielle infeksjoner. Målet med prosjektet er å verifisere potensialet til disse stoffene gjennom utvidet biologisk testing. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Prosjektet er nå i en fase med å verifisere tilstrekkelige resultat som gir et grunnlag for å igangsette kommersiell utvikling. Det er etablert et selskap i 2010 MarBileads AS for dette formålet. Selskapet har innhentet finansiering fra bl.a. Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd (BIA/Skattefunn) i videreføringen etter bevilgningen fra MedTech. I dag er ca. kr 12 mill. investert i prosjektet og det er ytterligere behov for ca. 10 mill. i for å videreføre dette. Finansieringen dekkes gjennom midler fra SINTEF og SINTEF Venture og det jobbes parallelt med å innhente finansiering fra andre såkorn-/venture fond. Resultatene har så langt har vært positive og det er målsettinger om å utvikle produkter som er realiserbare i markedet i neste fase. Prosjekt 5: SURF pilot, SURF Technology Prosjektinnhold Prosjektet SURF-Pilot omhandler en ny ultralydteknologi; SURF Imaging. Dette er en 2- frekvens metode for å bedre billedkvaliteten i diagnostikk av kreft og til generell bildeforbedring i form av signal/støyforhold. Bak teknologien ligger 10 års forskningsaktivitet og bl.a. 5 patenter. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Det er etablert et selskap SURF Technology AS som har til oppgave å føre prosjektet videre. Det er ansatt 1,5 stilling med Prosjektleder og Controller i selskapet. Metoden for teknologien testes videre ut for verifisering og resultatene for 2014 er positive. Selskapet arbeider med å skaffe tilstrekkelig finansiering for å videreføre prosjektet til realisering og er nødt til å skaffe Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 26

27 dette til veie for videre fremdrift. Utover MedTech er det mottatt midler fra FORNY (2,67 mill.) og Helse Midt-Norge (2,7 mill.). Selskapet er i samarbeid med ultralyd-industrien, men mangler samarbeid med farmaindustrien som det jobbes med fremover. Selskapet har et godt samarbeid med lokale selskap som Norbit og Aurotech, samt SINTEF i dag. Prosjekt 6: Drug Candidate, NTNU Techonology Transfer Prosjektinnhold Prosjektet Anti-inflammatory compounds from Sclerochloa dura extract (senere byttet navn til Drug Candidate) har fått innvilget bidrag/lån fra MedTech og prosjekteier er NTNU Technology Transfer AS. I korthet går prosjektet ut på å identifisere struktur og videreutvikle en anti-inflammatorisk komponent fra et spesifikt planteekstrakt. Komponenten viser seg å ha en positiv effekt på inflammasjoner som f eks menstruasjonssmerte, hodepine, hjerte og karsykdommer, leddsmerter m.m. Prosjektet er i en veldig tidlig fase og ved utgangen av perioden vil resultatene fra analyser og tester vurderes i forhold til å gå videre med ytterligere utprøving før en evt. kommersialiseringsprosess. Markedet vurderes som meget stort, spesielt innenfor astma, KOLS osv. Det ble innvilget kr den fra MedTech. Status Det er gjennomført dyreforsøk med positive resultater som medfører at man vil fortsette med forsøk for å få nok resultater til å realisere produktet. Patentsøknad er sendt i april Det søkes om midler fra Forskningsrådets Bioteknologiske program på 6,8 mill. over 3 år. En positiv behandling vil være avgjørende for fremdriften. Prosjektet har også mottatt kr 1 mill. fra NTNU Discovery. Prosjekt 7: Terapeutiske proteiner, Vectron Biosolutions Prosjektinnhold Prosjektet «Verifisering av ny ekspresjonsteknologi for produksjon av kommende terapeutiske proteiner» har fått lån fra MedTech og støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd (Skattefunn og BIA), og så langt er 3,5 mill. brukt på dette prosjektet. Prosjekteier er Vectron Biosolutions AS i samarbeid med NTNU ved Institutt for Bioteknologi og Sintef. Prosjektet holder nå på å teste ut bruken av terapeutisk protein til farmasøytisk industri. Det medfører å se på bruken av alternative bakterier for produksjon av terapeutiske proteiner. Har utviklet en egen kostnadseffektiv teknologi. Det ble innvilget kr 1 mill. den til prosjektet fra MedTech. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 27

28 Status Nåværende fase i arbeidet gjelder dokumentasjon av den nye prosessen og deretter er det patentering og markedsføring som står for tur. Største aksjonærer er Leiv Eiriksson Invest. og Must-familien. Selskapet jobber for å hente inn ny kapital for å sikre videre drift av prosjektet. Prosjekt 8: Continouos Glucose Monitoring, MedXense Prosjektinnhold Prosjektet «Continuos Glucose Monitoring» har endret navn til GlucoSet. Prosjekteier er MedXense AS i samarbeid med NTNU, TTO. I prosjektet skal det utvikles en ny sensor som skal kunne foreta en kontinuerlig blodsukkermåling av intensivpasienter, noe som kan føre til at blodsukkeret kan kontrolleres og normaliseres og at flere pasienter overlever. Teknologien er basert på optisk fiber som føres i blodåren. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Utviklingsarbeidet vedrørende sensoren har kommet langt, og ytterligere markedsundersøkelser og dyreforsøk for testing og verifisering av produktet til kommersialisering gjennomføres. Et stort team står bak prosjektet. Det er hentet inn kr 10 mill. til gjennomføring av prosjektet. Dette er midler fra NTNU Discovery, Innovasjon Norge, Helse MN, MedTech og FORNY-programmet. Prosjektet trenger ytterligere finansiering for de videre fasene som kommer. Styreleder sier at MedTech ikke går inn på eiersiden i prosjekter som støttes. Støtten gis i form av lån som skal tilbakebetales med det dobbelte av lånebeløp forutsatt suksess. Dersom prosjektet ikke lykkes med den videre utviklings- og kommersialiseringsprosessen vil lånet avskrives. Innenfor dette området (helseteknologi) er det normalt et langt løp fram til forventet inntjening og en evt. suksess vil typisk først kunne konstateres etter minimum 5 til 10 år i følge styreleder. Årsrapporten for Tidlig Såkorn Fond 2012 viser at i alt åtte prosjekter er innvilget lån, fem av disse har avsluttet prosjektfasen som TSF delfinansierte og av disse har fire gått videre mot en kommersialiseringsprosess. Ett prosjekt oppnådde ikke forventet resultat og er avsluttet. I tillegg er det tre pågående prosjekt som ikke er avsluttet. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 28

29 4.3 Vurderinger Den første vurderingen er om økonomien i MedTech AS er i samsvar med formålet til selskapet. I dette ligger det å forvalte Tidlig Såkornfond til å gi lån til prosjekter innenfor medisinsk teknologi. Vi ser av regnskapet at selskapet har overskudd i perioden med totalt kr i perioden. Overskuddet er avsatt til selskapets egenkapital. Regnskap og nøkkeltall viser at selskapet har ivaretatt Tidlig Såkornfond i perioden og at det er 1,95 mill. tilgjengelig til nye prosjekter, per november Det er revisors inntrykk at styret har arbeidet med å styrke Tidlig Såkornfond, men har ikke lyktes med å få andre aktører til å bidra med å øke kapitalen i fondet. Den andre vurderingen omhandler om organisering av selskapet er i samsvar med fylkestingets vedtak, hvor det ble pekt spesielt på at aktiviteten med Tidlig Såkornfond videreføres i henhold til vedtatte vedtekter og at investeringskomiteens arbeid videreføres. Selskapet har videreført aktiviteten med Tidlig Såkornfondet og investeringskomiteens arbeid noe som er i samsvar med fylkestingets vedtak og selskapets vedtekter etter vår vurdering. Det er vårt inntrykk at når innovative prosjekter bevilges lån fra MedTech, så åpner dette for at andre såkornselskaper bidrar med midler til samme prosjekt, noe som etter vår vurdering er et viktig element i selskapets virksomhet i dag. Vi har gjennom datainnsamlingen fått inntrykk av at det er behov for å gi større lån og til flere prosjekter innenfor medisinsk teknologi, enn det som gjøres i dag. I dag er MedTech ett av flere såkornselskaper i regionen som gir lån til prosjekter innen medisinsk teknologi. Den tredje vurderingen omhandler om selskapets støtte innenfor medisinsk teknologi bidrar til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi. MedTech har gjennom forvaltning av Tidlig Såkornfondet gitt lån til åtte prosjekter innen medisinsk teknologi siden etablering. Ett prosjekt er avsluttet, tre er pågående prosjekter og fire har gått videre mot en kommersialiseringsprosess. Etter vår vurdering bidrar prosjektene til utvikling av forskningsmiljø og næringsutvikling i regionen. Dette er i samsvar med selskapets vedtekter. Flere i intervju sier at det er vanskelig å bidra til å etablere et medisinsk tyngdepunkt i regionen med et Tidlig Såkornfond på 7 mill. for innovative prosjekt, noe vi er enig i da kapitalbehovet ser ut til å være betydelig. Det er likevel vårt inntrykk at Selskapet bidrar til at regionen utvikles både innen forskning med Tidlig Såkornfondet og til at Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 29

30 prosjekter som har fått lån enklere kan innhente finansiering fra andre såkornselskaper, noe som er viktig bidrag ut fra vår vurdering. Det kommenteres fra flere hold at det tar minimum fra 5 til 10 år fra et innovativt prosjekt innen medisinsk teknologi mottar finansiering til å fastslå om dette blir en suksess. Ingen av prosjektene som har fått innvilget lån har oppnådd suksess i dag. Tidlig Såkornfond har igjen 1,95 mill. til finansiering av nye prosjekter. Når disse er tildelt, så kan det se ut til at selskapet i en periode må følge opp disse, inntil en eller flere av prosjektene oppnår suksess og midlene kan benyttes til nye innovative prosjekt. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 30

31 5 Høring En foreløpig versjon av rapporten ble sendt på høring til MedTech, ved styreleder/ daglig leder, og STFK ved fylkesrådmann (eierrepresentant). Vi mottok den e-post fra styreleder/daglig leder i MedTech med noen tekstkorrigeringer til den foreløpige rapporten. Vi har korrigert disse på grunnlag av denne e- posten. 24 Vi mottok høringssvar den fra fylkesrådmann/eierrepresentant og styreleder som er lagt ved i rapportens vedlegg 1. Rapportens vurderinger og konklusjoner er ikke endret på bakgrunn av høringssvaret. 24 Dette er snakk om presisesringer og vi har valgt ikke å legge ved e-posten ved rapporten. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 31

32 6 Konklusjon Forvalter STFK sitt eierskap i MedTech Trondheim AS i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? STFK fremstår som en bevisst eier i MedTech. Denne undersøkelsen tyder på at STFK per i dag utfører eierskapet på en god måte, i tråd med aksjeloven og prinsipper for god eierstyring og selskapets vedtekter. Er selskapets økonomi, organisering og virksomhet til medisinsk teknologi i samsvar med formålet? Selskapets økonomi MedTech har ivaretatt kapitalen i Tidlig Såkornfond på samme nivå som det var ved etablering. I dag er 1,95 mill. kroner tilgjengelige til nye prosjekter, de resterende midlene er bundet opp til prosjekter som har fått innvilget lån. Det er enda ikke mottatt tilbakebetaling til fondet på igangsatte prosjekter, da disse enda ikke har oppnådd suksess. Det er heller ikke tapt midler knyttet til prosjekter i fondets kapital. Selskapet har ikke lyktes i å styrke fondets kapital noe det lå føringer til i vedtektene for Tidlig Såkornfond. Selskapets organisering MedTech er organisert i samsvar med fylkestingets vedtak hvor aktiviteten knyttet til Tidlig Såkornfond og investeringskomiteens arbeid er videreført. I dag er selskapet ett av flere såkornfond i regionen som yter lån til prosjekter innen medisinsk teknologi i en oppstartsfase. Det har vist seg at støtte fra MedTech har medført at prosjektene har fått lån fra tilsvarende såkornselskaper, noe som viser at selskapet har en viktig etablererrolle av nyskapende prosjekt innen medisinsk teknologi. Selskapets virksomhet/formål Lån fra selskapet bidrar til verdiskapning i form av prosjekter knyttet til medisinsk teknologi. Dette er i samsvar med vedtektenes formål, men fondets kapital på 7 millioner kroner begrenser omfanget av bidragene. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 32

33 Kilder Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum 2009 Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, KS 2008 Styrings og eierskap i kommunalt eide bedrifter, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2007 Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave, Aarbakke m.fl., Universitetsforlaget 2012 Foretaksinformasjon registrert i Brønnøysundregistrene Nøkkeltall, regnskap og roller for norske bedrifter i proff.no STFKS eiermelding i 2013 og andre saker vedrørende såkornfondet og MedTech Trondheim AS. MedTech Trondheim AS - Siste tre års avgitte årsmeldinger og årsregnskap med revisjonsberetninger - Selskapets vedtekter - Annen relevant dokumentasjon vedrørende selskapets såkornfond og aktivitet knyttet til dette. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 33

34 Vedlegg 1 Høringssvar Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 34

35 Vedlegg 2 - Vedtekter Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 35

36 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 36

37 Vedlegg 3 STFKs Eierskapsmelding eierskap i MedTech Trondheim AS Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 37

38

39 Postadresse: Postboks 216, 7302 Orkanger Hovedkontor: Orkdal rådhus, Bårdshaug Tlf

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer