R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014"

Transkript

1 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

2

3 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden september 2013 til januar Revisjon Midt-Norge vil takke alle som har bidratt med informasjon til undersøkelsen. Orkanger, Arve Gausen /s/ Ansvarlig revisor Espen Langseth /s/ Prosjektmedarbeider Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 3

4 Sammendrag Denne undersøkelsen er bestilt av Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i sakene 20/13 og 32/13. KU har bedt oss undersøke om STFK utøver sitt eierskap i MedTech på en god måte og om selskapets økonomi, organisering og støtte til medisinsk teknologi er i samsvar med vedtatte forutsetninger. MedTech forvalter et Tidlig såkornfond på 7 mill. som støtter prosjekter innen medisinsk teknologi i en oppstartsfase. Undersøkelsen er gjennomført ved intervju av eierrepresentant i STFK og styreleder/dagligleder i MedTech, samt en spørreundersøkelse til selskapets styre og investeringskomite. I tillegg har det vært en dokumentgjennomgang av relevante dokumenter for selskapets drift. Kriteriene for å vurdere praksis er i hovedsak hentet fra aktuelt lovverk, fylkeskommunale vedtak, normer for god eierstyring og anerkjent økonomisk teori. Eierskap Undersøkelsen viser at STFK fremstår som en bevisst eier i MedTech. STFK utfører per i dag eierskapet på en god måte, i tråd med aksjeloven og prinsipper for god eierstyring og selskapets vedtekter. Vi har videre belyst om selskapets økonomi, organisering og virksomhet er i samsvar med gjeldende forutsetninger. Selskapets økonomi MedTech har ivaretatt kapitalen i Tidlig Såkornfond på samme nivå som det var ved etablering. I dag er 1,95 mill. kroner tilgjengelige til nye prosjekter, de resterende midlene er bundet opp til prosjekter som har fått innvilget lån. Det er enda ikke mottatt tilbakebetaling til fondet på igangsatte prosjekter, da disse enda ikke har oppnådd suksess. Det er heller ikke tapt midler knyttet til prosjekter i fondets kapital. Selskapet har ikke lyktes i å styrke fondets kapital noe det lå føringer til i vedtektene for Tidlig Såkornfond. Selskapets organisering MedTech er organisert i samsvar med fylkestingets vedtak hvor aktiviteten knyttet til Tidlig Såkornfond og investeringskomiteens arbeid er videreført. I dag er selskapet ett av flere såkornfondselskaper i regionen som yter lån til prosjekter innen medisinsk teknologi i en oppstartsfase. Det har vist seg at støtte fra MedTech har medført at prosjektene har fått lån fra tilsvarende såkornselskaper, noe som viser at selskapet har en viktig etablererrolle av nyskapende prosjekt innen medisinsk teknologi. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 4

5 Selskapets virksomhet/formål Lån fra selskapet bidrar til verdiskapning i form av prosjekter knyttet til medisinsk teknologi. Dette er i samsvar med vedtektenes formål, men fondets kapital på 7 millioner kroner begrenser omfanget av bidragene. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 5

6 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og problemstillinger Om selskapskontroll og eierskapskontroll Om MedTech Trondheim AS Undersøkelsesopplegget Avgrensning Problemstillinger Revisjonskriterier Metode Data eierstyring Revisjonskriterier Data Revisors vurderinger Selskapets økonomi, organisering og virksomhet Kriterier Data Økonomi tilpasset formålet Selskapets organisering MedTechs virksomhet Vurderinger Høring Konklusjon...32 Kilder...33 Vedlegg 1 Høringssvar...34 Vedlegg 2 - Vedtekter...35 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 6

7 1 Innledning I dette kapitlet gir vi en kort oppsummering av bestillingen fra kontrollutvalget og bakgrunnen for denne. Deretter gir vi en kort beskrivelse av MedTech Trondheim AS. 1.1 Bakgrunn og problemstillinger Denne selskapskontrollen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS etter bestilling fra Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll i MedTech Trondheim AS. Virksomheten til selskapet er i hovedsak rettet mot å forvalte et tidlig såkornfond (TSF). Det er satt ned et eget fondsstyre som bevilger midler etter søknad og gitte kriterier for tildeling. Selskapet skal gi finansieringsstøtte til prosjekter som har vært igjennom utvikling i FoU-miljø og som har behov for å få kvalitetssikret og verifisert teknologien før den kan utvikles hos industrien for produksjon imot et marked. I bestillingen fra kontrollutvalget vises det til at selskapskontrollen kan rette seg mot å se nærmere på om selskapet er organisert på en slik måte at vedtatte krav og føringer ivaretas. Det kan i den forbindelse være relevant å se nærmere på om eier har fulgt opp selskapet, samt om selskapet har evnet å etterleve eiers styringssignaler. I tråd med bestillingen deltok revisor i kontrollutvalgets møte 2 i september, hvor den fremlagte prosjektskissen ble tatt til orientering. 1.2 Om selskapskontroll og eierskapskontroll Selskapskontrollen er en obligatorisk oppgave for kontrollutvalget, jf. kommuneloven 77 nr. 5. En selskapskontroll kan bestå av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. I en eierskapskontroll kontrollerer vi forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper, herunder om den som utøver fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger. En forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, måloppnåelse og virkninger i selskapet ut fra de målene eierne har satt for det og andre forutsetninger for driften. Denne selskapskontrollen inneholder begge disse elementene. Kontrollen er utført i tråd med kommuneloven, forskrift om revisjon og standard for forvaltningsrevisjon RSK KU-sak 20/ KU-sak 32/2013 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 7

8 1.3 Om MedTech Trondheim AS MedTech Trondheim AS ble etablert av Sør Trøndelag fylkeskommune, SIVA 3, NTNU Technology Transfer AS, Sinvent AS, St. Olavs Hospital HF og Helse Midt Norge RHF. Selskapet er en videreføring av et partnerskap med basis i en intensjonsavtale mellom stifterne om å gjennomføre en langsiktig satsing på Medisinsk Teknologi Innovasjon og Næringsutvikling. Etter at Sør-Trøndelag fylkeskommune overtok alle aksjene i ble virksomheten begrenset til kun å forvalte et Tidlig Såkornfond på sju millioner kroner. Det er ingen ansatte i selskapet og styret består av fem medlemmer med en observatør. Det er også opprettet en investeringskomité på fire medlemmer som tildeler lån ut fra etablerte kriterier. Flere av de tidligere eierne er fortsatt involvert gjennom representasjon i styret. Styreleder er daglig leder for selskapet og sekretær for investeringskomiteen. Investeringskomiteen bevilger midler etter søknad og oppsatte kriterier. Selskapet skal gi lån til prosjekter som har vært igjennom utvikling i FoU-miljø og de har behov for å få kvalitetssikret og verifisert teknologien før den senere kan utvikles hos industrien for produksjon imot et marked. Prosjekter som er aktuelle å gi lån må ha potensiale for å kunne nå et globalt marked, kunne nå en omsetning på 100 millioner kroner per år og ha en unik teknologi med patentbeskyttelse. Teknologien må komme hovedsakelig fra SINTEF, NTNU eller St. Olavs hospital. Selskapet har vedtektsfestet at det ikke skal utbetale utbytte til eier. Fondsmidlene gis som et rentefritt lån til prosjekter som får innvilget søknadene. Lånebeløpet tilbakebetales i sin helhet pluss en avtalt avkastning, hvis prosjektet oppnår suksess. Midler som innbetales fra prosjektene skal benyttes til å øke kapitalen i selve fondet, og lånes ut til nye prosjekter. Selskapets styre består av følgende personer: Ole Harris Hanssen Styreleder Regional utvikling, STFK Siv Mørkved Forskningssjef St. Olav/professor NTNU Roald Bergstrøm Seniorrådgiver helsedirektoratet Merete Rørvik Sekretariatsleder Innomed/Forskningsleder SINTEF Eivind Andersen Manager, Technology Transfer Office AS/NTNU Selskapets investeringskomite består av følgende personer: 3 SIVA er statens virkemiddel for næringsutvikling og bidrar til vekst ved å tilby erfaring, kompetanse, kapital og nettverk til nytt og eks 4 Fylkestingets sak 79/2009 erverv av aksjer i MedTech Trondheim AS. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 8

9 Berit Johansen Avexxin AS/professor NTNU Kjell Arne Ingebrigtsen GE Vingmed Sound/professor NTNU Kjell Øygarden Technoinn/Akershus fylkeskommune Ola Flink Selvstendig konsulent 5 Eierrepresentant fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i MedTech er fylkesrådmann Odd Inge Mjøen 6 som også blant annet deltar som medlem i eierskapsutvalget med administrative ressurser til utvalgets arbeid. 2 Undersøkelsesopplegget I dette kapitlet redegjør vi for hvilke problemstillinger som belyses i undersøkelsen, og hvilke kriterier revisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Metode og avgrensinger i prosjektet synliggjøres også her. 2.1 Avgrensning Revisjon Midt-Norge IKS har i tidligere undersøkelser redegjort for det arbeidet STFK har utført med å profesjonalisere sin eierfunksjon. 7 Dette arbeidet har resultert i en del rutiner for hvordan STFKs eierrepresentanter skal opptre i forbindelse med møter i eierorgan. MedTech er heleid av STFK, og fylkesrådmannen utgjør generalforsamlingen. Dette gjør at disse rutinene ikke er like relevante for oppfølgingen av MedTech, som for oppfølgingen av selskap der STFK er en av flere eiere. Vi har derfor gitt bruken av disse rutinene en mindre fremtredende plass i denne kontrollen. For undersøkelsen av om økonomi, organisering og virksomheten er i samsvar med gjeldende forutsetninger har vi lagt vekt på gitte rammer i selskapets vedtekter og fylkestingets vedtak knyttet til erverv av alle aksjer i selskapet. Vi har innhentet informasjon fra selskapets regnskap og årsmelding siden selskapet ble 100 % eid av STFK og innhentet informasjon og status for alle prosjekter som selskapet har gitt lån til siden selskapet ble etablert. Vi har ikke vurdert det enkelte prosjekt basert på medisinsk faglige vurderinger i denne undersøkelsen. Regnskap til MedTech er revidert av ekstern revisor. 5 Tidligere Karolinska Development AB 6 Vedtatt i fylkestinget i eierskapsutvalgets melding til fylkestinget i sak 43, Se særlig rapporten Eierskapsforvaltning i STFK fra Revisjon Midt-Norge, 2011 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 9

10 2.2 Problemstillinger Problemstilling 1: Forvalter STFK sitt eierskap i MedTech Trondheim AS i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? I denne problemstillingen vil vi se nærmere på hvordan STFK opptrer som eier. STFK har vedtatt en eierskapspolitikk, med føringer for hvordan eierrepresentantene skal forholde seg til de selskapene fylkeskommunen har eierandeler i. Vi vil vurdere om denne eierskapspolitikken følges for eierskapet i MedTech. Videre gir selskapslovgivningen (her: aksjeloven) og KS anbefalinger for eierskap visse føringer for hvordan eierskap skal utøves. Problemstilling 2: Er selskapets økonomi, organisering og støtte til medisinsk teknologi i samsvar med vedtatte forutsetninger? I denne problemstillingen vil vi innhente informasjon om selskapets økonomi legger til rette for å bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi. Organisering av selskapet knyttet til forvaltning av Tidlig Såkornfondet er et moment som belyses. Det vil også gis informasjon om prosjekter selskapet gir støtte til og om noen av disse har lyktes eller ser ut til å lykkes, alternativt om støtten anses som tapt i perioden fra selskapet ble heleid og frem til i dag. 2.3 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er hentet fra autoritative kilder. Her presenterer vi kort de kildene kriteriene er utledet fra. De konkrete kriteriene (hva vi måler fylkeskommunen eller selskapet mot) blir presentert innledningsvis i hvert datakapittel. Eierstyring Kriteriene for å vurdere STFKs eierskap i MedTech, er hentet fra aksjelovens regler om organisering av aksjeselskap, fylkeskommunale vedtak om utøvelse av eierskap i selskap, og KS retningslinjer for aktivt eierskap i kommunesektoren. Vedtekter Selskapets vedtekter samt vedtekter for Tidlig Såkornfond er kontrollkriterier for delproblemstillingene som omhandler økonomi, og virksomhet (formål). Relevante utdrag fra vedtektene presenteres i datakapittelet. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 10

11 Kriteriene i lovverk, retningslinjer og fylkeskommunens egne dokument er utdypet i kapitlene 3.1 og Metode I eierskapskontrollen har vi innhentet data fra offentlig tilgjengelige kilder og gjennom dokumentgjennomgang, intervju og bruk av spørreskjema. Rapporten bygger dels på analyse av informasjon fra åpne kilder, det vil i hovedsak si Brønnøysundregistrene. Dokumentgjennomgangen omfatter eierskapsutvalgets eiermelding, avgitte årsmeldinger, årsregnskap og revisjonsberetning fra selskapets revisor de siste 3 år og andre relevante dokumenter og saker vedrørende selskapets virksomhet. Vi har intervjuet eierrepresentant og styreleder/dagligleder/sekretær for investeringskomiteen. Referatene er verifisert av de som er intervjuet. Det har også vært gjennomført avklaringer med styreleder i e-post og samtaler vedrørende data. Vi har sendt ut et spørreskjema til de andre medlemmene i styret og investeringskomiteen for å få et dypere innblikk i forvaltningen av selskapet i forhold til undersøkelsens problemstillinger. Seks av åtte medlemmer i styret og investeringskomiteen har besvart problemstillingene i spørreskjemaet. Resultatene av disse er lagt ved som en del av datagrunnlaget i undersøkelsen. Vi har deltatt i en presentasjon den hvor det ble orientert om prosjekter som er gitt støtte av Tidlig Såkornfondet i MedTech Trondheim AS. Dette for å få informasjon om prosjektene, noe som er relevant for å besvare undersøkelsens problemstillinger. En oppsummering av prosjektene fra styreleder er lagt ved datagrunnlaget til rapporten. En foreløpig utgave av rapporten ble sendt på høring til styreleder/daglig leder i selskapet og eierrepresentant. Høringssvaret følger vedlagt rapporten. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 11

12 3 Data eierstyring Problemstilling: Forvalter STFK sitt eierskap i MedTech i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? 3.1 Revisjonskriterier I det følgende blir det gjort rede for hvilke dokumenter kontrollkriteriene for undersøkelsen av STFKs eierskap hentes fra. STFK har fattet en rekke vedtak om hvordan de skal utøve sitt eierskap i alle selskaper de har eierandeler i. 8 Vi vil i noen grad undersøke om disse vedtakene følges, men som nevnt i avgrensningen i kapitel 2.1 gis dette ikke noen fremtredende plass. STFK har gjennom disse sakene bestemt at det skal utarbeides en konkret eierskapsstrategi for selskap med eierskap i. STFK har også vedtatt retningslinjer for deltagelse i generalforsamling. Disse gir aktuelle føringer for kontakten med det enkelte selskap. Blant de sentrale punktene i retningslinjene er: Krav til møtende representant Fullmaktsforhold STFKs krav til selskapet i generalforsamling, herunder krav til styret Rutiner for tilbakerapportering fra selskapet I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen ( 5-1). Det innebærer at eierne ikke kan utøve sin myndighet gjennom andre myndighetslinjer, for eksempel ved direkte påvirkning av daglig leder. Aksjeloven bestemmer at det skal gjennomføres årlig generalforsamling innen 30. juni. Aksjeloven stiller krav til hvilke saker generalforsamlingen skal behandle. Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Selskapet skal ha vedtekter som oppfyller aksjelovens minstekrav til innhold ( 2-2). Aksjeselskapsformen er en fleksibel organisasjonsform. Innenfor de faste rammene loven setter, har en eier av et heleid aksjeselskap stor frihet til å definere hvordan selskapet skal fungere og hvordan kontakten mellom eier og selskapet skal være. Dette innebærer at en 8 FT-sakene 47/12 og 43/13. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 12

13 eier kan forskyve kompetanseforholdet mellom eier og selskapets ledelse for å sikre seg større innflytelse over selskapet, så lenge det forankres i selskapets vedtekter. 9 For offentlige eiere er det likevel normalt å stille noen krav til hvordan de utøver sin eierrolle. KS har utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren. Anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere fylkeskommunens utøvelse av eierskap i selskapet. Dette dreier seg om anbefalinger til kommunens folkevalgte og administrasjon, til kommunens eierrepresentanter, og til hvilke krav kommunen bør stille til selskapene. En utfordring ved den kommunale eierstyringen er at folkevalgte ofte vil ha tett oppfølging av selskapene, på samme linje som de har ovenfor administrasjonen i kommunen. Realiteten er at når de folkevalgte velger å skille virksomhet ut i et eget selskap, velger de bort den formen for styring. For å utøve påvirkning på selskapene, må de folkevalgte forholde seg til de styringsrammene som gjelder for den aktuelle selskapsformen. Det vil i hovedsak si at styring skal skje gjennom eierorganet (generalforsamling). Samtidig kan det være en utfordring at folkevalgte i eierorganet vil ha tett kontroll med forvaltningen i selskapet. Et eierorgans rolle er å sette klare mål og kreve resultater, men overlate driften til et kompetent styre. 3.2 Data Selskapets vedtekter I følge styreleder er det to vedtekter som regulerer selskapets virksomhet i dag. Den første vedtekten gjelder for MedTech Trondheim AS fra og ble lagt ved som nummert vedlegg til fylkesutvalgets sak 270, Denne ble registrert i Brønnøysundregistret som gjeldende vedtekter for selskapet. Bakgrunnen for vedtektsendringene var at selskapet måtte foreta endringer for å kunne bli godkjent som en ikke-skattepliktig virksomhet, ifølge styreleder. Vedtektene fra 2010 inneholder alle punktene som er omtalt i aksjeloven (minstekrav til vedtekter). I vedtektene for MedTech Trondheim AS fra 2010 vises det til følgende om virksomhet i 3:. Selskapet skal bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. 9 Se bla. Ot.prp. nr. 57 ( ) kap kommunens styringsmuligheter 10 Selskapets navn og forretningssted, formål/virksomhet, utdeling av utbytte ved likvidasjon og aksjekapital Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 13

14 Den andre omhandler vedtektene for Tidlig Såkornfond, medisinsk teknologi 11 og gir retningslinjer for bruken av fondsmidlene på kr 7 mill. som framkom ved salg av eierandel i Medisinsk Teknisk Forskningssenter. Disse ble videreført i forbindelse med erverv av aksjer i MedTech AS i fylkestingets sak 79, I saken ble følgende vedtatt: STFK ønsker å videreføre aktiviteten med Tidlig Såkornfond i henhold til tidligere vedtatt vedtekter og forutsetter at investeringskomiteens arbeid videreføres og at nytt kompetent styre velges på ekstraordinær generalforsamling. I vedtektenes for Tidlig Såkornfond, medisinsk teknologi fra 2005 vises det under formål til følgende i 1:. Fondet skal sammen med øvrig satsing på medisinsk teknologi bidra til at regionen utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Begge vedtektene følger som vedlegg til rapporten. Generalforsamling Ifølge vedtekter fra 2010 utgjør fylkesrådmannen generalforsamlingen i selskapet. Det er avholdt generalforsamling innen 30. juni i 2010, 2011, 2012 og Generalforsamlingen har behandlet de faste sakene etter aksjelovens krav. I generalforsamlingene deltok eierrepresentant og styreleder. Eierstyring og rapportering Selv om eierrepresentanten utgjør generalforsamling er det fylkestinget, som er øverste organ i fylkeskommunen, som er eier. Det er derfor sentralt at fylkestinget eller fylkesutvalget blir involvert i de prosessene som STFK håndterer som eier. Eierrepresentant viser til at føringer for selskapet ligger til vedtektene og at disse stiller klare forventninger til selskapets virksomhet. Det er fremlagt årlige rapporter om Tidlig Såkornfondets virksomhet for fylkesutvalget med årsregnskap som egen sak. Dette er i samsvar med kravene til rapportering, 5, i vedtektene fra I følge styret og eierrepresentant gir STFK føringer for selskapets virksomhet gjennom etablerte vedtekter til selskapet og vedtekter for Tidlig Såkornfond. Eierrepresentant sier at eierskapsutvalget ikke har hatt konkrete diskusjoner knyttet til eierstrategi eller aktiv 11 Vedtatt i fylkesutvalget , sak 178/ Årsrapport 2012 FU sak 230/13, Årsrapport 2011 FU sak 226/12, årsrapport 2010 FU sak 243/11, årsrapport 2009 FU sak 270/10 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 14

15 eierstyring av MedTech spesielt. I følge eierskapsutvalgets melding til fylkestinget i 2013 er det ikke utarbeidet eller prioritert utarbeidelse av eierstrategi for MedTech Trondheim AS. 13 Styret Fylkestinget vedtok at det ved erverv av aksjer i selskapet at det måtte velges et kompetent styre i påfølgende generalforsamling til selskapet. Ved valg av styre ble det derfor lagt vekt på å rekruttere et profesjonelt styre med kjennskap til medisinsk teknologi i regionen. I følge eierrepresentant har styret til oppgave å følge opp investeringskomiteens arbeid. Det er ikke knyttet krav til evaluering av styrets arbeid i selskapet. Det har ikke vært utskiftinger i styret siden fylkeskommunen ble eneeier av selskapet. Det gis ingen styregodtgjørelse til medlemmene i styret. Eierrepresentant forteller videre at styret oppfyller formelle faglige og kompetente krav i dag. De følger opp investeringskomiteens arbeid og får årlige statusrapporter fra de prosjekter som har mottatt midler fra fondet for å følge opp disse. Utover dette er det ikke stilt ytterligere krav til styrets virksomhet av eier, ifølge eierrepresentant. Administrasjon av selskapet Det gis en godtgjørelse til forretningsfører for selskapet. Utover dette har det vært viktig for fylkeskommunen at midlene i Tidlig Såkornfond ikke skal gå til administrasjon, men til Tidlig Såkornfond i følge eierrepresentant. I selskapets årsmelding for 2012 vises det til at forvaltningen av selskapet og fondet dekkes gjennom personressurser fra STFK, noe som så langt har fungert hensiktsmessig. Selskapet driver ikke en forretningsbasert virksomhet, men er et selskap som forvalter et Tidlig Såkornfond og gir støtte til prosjekter som er under utvikling i regionen. Det er bevissthet blant styret om å holde administrative utgifter lave for å benytte disponible midler til Tidlig Såkornfond i størst mulig grad. Det utbetales ikke utbytte til eier, noe som samsvarer med vedtektene til selskapet. 3.3 Revisors vurderinger Fylkeskommunen har en tydelig målsetning med sitt eierskap i MedTech. Denne kommer frem i selskapets to vedtekter som begge er gjeldende for selskapets drift. MedTechs Formål er i samsvar med formålet til vedtektene i Tidlig såkornfond som favner bredere. MedTechs vedtekter er etablert i samråd med aksjelovens minstekrav og registrert som selskapets vedtekter. I praksis er begge vedtektene gjeldende og aktiviteten knyttet til Tidlig Såkornfond og investeringskomiteens arbeid er ivaretatt, noe som er i samsvar med fylkestingets vedtak. 13 Det er prioritert å utarbeide eierstrategi for: Norsk Filmsenter og Norsk Filmfond AS, MiST AS, Trøndelag Teater, Midtnorsk Opplæring AS, AtB AS, Oi AS og Naboer AB i følge eierskapsutvalgets melding til fylkestinget Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 15

16 Det er ikke utviklet egne eierstrategier til selskapet utover overnevnte vedtakskrav, da aktørene ikke har sett behov for dette. Utover dette er selskapet etter vår vurdering etablert i tråd med aksjelovens krav til vedtekter og styrende organer, og generalforsamling avholdes i tråd med disse. Aktivt eierskap er bra, men bare så lenge det utøves på en ryddig og bevisst måte. Derfor er det sentralt at eier opptrer i tråd med prinsipper for god eierstyring. STFK har som eier vært bevisst hva slags kompetanse de har ønsket for selskapet. Det har resultert i et profesjonelt faglig styre, som ser ut til å ha relevant faglig kompetanse innen medisinsk teknologi. Styrets medlemmer ble valgt i 2010 og er de samme i dag. Det er ikke stilt krav til styreevaluering i selskapet, noe som begrunnes med at selskapets hovedformål er å forvalte Tidlig Såkornfond basert på faglig kunnskap. Selskapet utbetaler ikke utbytte og bruker få midler til administrasjon. Det utbetales heller ikke styrehonorar og ressurser til administrativ drift i selskapet dekkes av STFK. Det betales honorar til forretningsfører fra selskapet. Ut fra intervju er det revisors inntrykk at selskapet ønsker å benytte alt av tilgjengelig midler til Tidlig Såkornfond og prosjekter som søker om lån, noe som er i tråd med selskapets formål. Prinsipper for god eierstyring tilsier at eier i størst mulig grad forholder seg til de formelle organene (generalforsamling), og at eier gir sine styringssignaler til selskapets styre ikke til administrasjonen. Intervjudataene gir etter vårt syn grunn til å tro at STFK og fylkesrådmann per i dag utøver eierskapet på en ryddig måte. Fylkesrådmann uttrykker en god forståelse for sin rolle som eier, og god oversikt over generalforsamlingens rolle og oppgaver. Per i dag er det vårt inntrykk at eierstyringen håndteres på en god måte, og at STFK opptrer i tråd med prinsipper for god eierstyring. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 16

17 4 Selskapets økonomi, organisering og virksomhet Problemstilling 2: Er selskapets økonomi, organisering og støtte til medisinsk teknologi i samsvar med gjeldende forutsetninger? 4.1 Kriterier For å besvare problemstillingen viser vi først til selskapets virksomhet i vedtektene, 3 14 : Selskapet er en organisasjon som ikke har erverv til formål. Selskapets virksomhet er å støtte næringsutvikling innenfor medisinsk teknologi. Selskapet skal bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Det er i vedtektene også vist til at: Det ikke skal utbetales utbytte til selskapets aksjonærer. I vedtekter til Tidlig Såkornfond fra 2004 heter det blant annet at, 4: Styret skal også arbeide for å styrke fondets kapital. Vi har hentet ut et utvalg av relevante tall fra selskapets resultatregnskap og balanseregnskap for perioden for å gi et bilde av selskapets finansielle stilling. Dette for å sikre at driften av selskapet ivaretar støtte til næringsutvikling innenfor medisinsk teknologi i regionen. Vi har videre hentet ut tallmateriale, som er basert på relevant økonomisk teori 15, og disse viser selskapets økonomiske utvikling i denne perioden. Tallmaterialet gir informasjon om selskapet er sikret fortsatt drift og gir et bilde av bedriftens fremtidige økonomisk evne. Vi belyser også selskapets organisering noe nærmere hvor vedtaket i fylkestinget omhandler at det skal etableres et aksjeselskap STFK er 100 % eier av. Vi ser avslutningsvis på om bedriftens tjenesteproduksjon er i samsvarer med selskapets virksomhet som nevnt over i Vedtekter for MedTech Trondheim AS, Boken økonomistyring i det offentlige Busch, Johnsen og Vanebo (1999). Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 17

18 4.2 Data Vi har oppdelt datakapitlet i tre delkapittel som omhandler økonomi, organisering og selskapets virksomhet/formål Økonomi tilpasset formålet Økonomisk drift i MedTech Trondheim AS For å vise økonomisk drift av selskapet har vi hentet ut tall fra selskapets resultatregnskap og balanseregnskap for perioden Dette for å vise om selskapets økonomi legger til rette for å gi lån til prosjekter innenfor medisinsk teknologi. Vi har ikke gjennomført en helhetlig utviklings- og avviksanalyse, men har lagt vekt på noen relevante tall fra selskapets årsregnskap som omhandler ressursbruk, likviditet og finansieringsstruktur. Den første tabellen viser hovedtall fra selskapets resultatregnskap og gir et overordnet bilde av ressursbruken og resultatet i selskapet. Tabell 1: Resultatregnskap tall i tusen ÅR Driftsresultat Sum finansposter Avsatt skatt Overskudd Kilde: Selskapets årsregnskap Selskapet har hatt overskudd for hele perioden. Selskapet har ikke hatt driftsinntekter i perioden og kostnader har blitt dekket inn av finansinntekter. I selskapets årsrapport for 2012 skrives blant annet følgende om økonomien i selskapet: Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har en positiv egenkapital per Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Vi har også innhentet hovedtall fra selskapets balanseregnskap som viser likviditeten i selskapet og viser disse i tabellen under. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 18

19 Tabell 2: Balanseregnskap tall i tusen År Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Kilde: Selskapets årsregnskap Balanseregnskapet for viser at anleggsmidler har økt i perioden og omløpsmidler er noe redusert. Langsiktig gjeld har økt med 0,5 mill. fra 2010 til 2011 og i følge styreleder har såkornfondet økt noe. Dette skyldes en opprydding i posteringer tilbake i tid, da en bevilgning feilaktig var belastet drift og ikke fondskontoen. Fondets midler er bokført som langsiktig gjeld og består av kr 7 mill. som ble finansiert ved salg av STFKs eierandel i Medisinsk Teknisk Forskningssenter. Revisjonsberetningene er utarbeidet av PwC og viser at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til MedTech Trondheim AS per Videre at resultater for regnskapsåret som ble avslutter per denne datoen er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapene er godkjente for alle år siden selskapet ble etablert i 2005 i følge kunngjøringer i Brønnøysundregistrene. I Note 4 til regnskapet 2012 er det vist til øvrig langsiktig gjeld hvor det vises til at utlån fra Tidlig Såkornfond er til selskap i en oppstartsfase, og det vil kunne ta lang tid for å fastslå om og når selskapet blir i stand til å tilbakebetale fordringen. Blir selskapet en suksess vil MedTech Trondheim AS få tilbakebetalt fordringen pluss en avtalt avkastning. Dersom det ikke blir en suksess vil selskapet ikke få tilbakebetalt noe og fordringen blir tapt. Ved tilbakebetaling vil avkastningen øke midlene som selskapet forvalter, dvs. ikke være en inntekt for selskapet. Fordringen som ikke tilbakebetales vil redusere midler til forvaltningen. Vi har også innhentet en oversikt over økonomiske transaksjoner knyttet til Tidlig Såkornfond for perioden 2010 og frem til i dag. Disse er oppsummert i tabellen på neste side: Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 19

20 Tabell 3 Økonomisk oversikt for Tidlig Såkorn fondet Prosjekt - innvilget år Såkornfond Bevilgning Ikke utbetalt IB G-blocks - år Surf Pilot - år Bioprosjektering - år Drug Candidate - år APIM - år Vectron Biosoution - år MedXense AS - år Utlånt Bevilget Ikke utbetalt Disponibelt Kilde: MedTech Styreleder viser til at kr ikke er utbetalt og at det er reservert kr til neste fase for MedXense AS. Det må derfor tas høyde for en ytterligere utbetaling på i alt kr. Saldoen på kontoen (inkl. renter) er kr, ifølge regnskapsfører. Minus de kronene som er reservert til forventede utbetalinger. Dette innebærer at det per november 2013 er kr tilgjengelig for nye prosjekt, i følge styreleder. Styreleder sier at det tildeles midler så lenge det er penger i fondet, men fondet har enda ikke har fått tilbakebetalt midler som følge av suksess i prosjektene. Flere fra investeringskomiteen/styret kommenterer at de innovasjonsprosjektene Tidlig Såkornfond støtter, er risikofylte, og det er vanskelig å få tak i annen ekstern finansiering for å kunne utvikle prosjektet videre. Det kommenteres videre at når MedTech bidrar med finansiering til et prosjekt er det enklere å få såkornsfinansiering fra tilsvarende selskaper. I vedtektenes 4 for Tidlig Såkornfond heter det blant annet at styret skal arbeide for å styrke fondets kapital. Styret sier at det har vært diskutert å styrke fondet og det har blitt foretatt sonderinger på dette både offentlig/privat. Ingen har imidlertid vært villig til å bidra med flere midler til fondet, heller ikke STFK, i følge styrets medlemmer Selskapets organisering I fylkestingets sak 79/2009 ble erverv av aksjer i MedTech Trondheim AS vedtatt. I vedtaket vises det blant annet til at STFK overtar samtlige aksjer og at verdien av aktiva i selskapet tilføres Tidlig Såkornfond. Det heter videre at fylkestinget ønsker å videreføre aktiviteten med Tidlig Såkornfond i henhold til tidligere vedtatte vedtekter men det forutsettes at investeringskomiteens arbeid videreføres. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 20

21 Selskapet har et styre og investeringskomite som forvalter Tidlig Såkornfond i selskapet. Styrets og administrasjonens rolle er omtalt i kapitel 3.2 og vi vil her beskrive investeringskomiteens rolle noe nærmere. Styreleder og eierrepresentant viser til at Tidlig Såkornfond har en egen investeringskomite som besitter kunnskap om medisinsk teknologi og hvordan man får dette ut i et marked. Både fra intervju og spørreundersøkelse vises det til at fylkesutvalget har vedtatt retningslinjer for komiteens arbeid som gir føringer for hvilke prosjekter selskapet kan gi lån til og styret skal følge opp at retningslinjene følges. Det vises også til at fondet har en marginal forvaltningskapital, noe som medfører at man er kritisk i forhold til hvilke prosjekter som innvilges lån. Styret og investeringskomiteens medlemmer viser til at selskapet etter deres vurdering er organisert hensiktsmessig og at STFK har tatt eieransvar og viser vilje til å bidra med såkornmidler til innovative prosjekt i en oppstartsfase. Dette er viktig for å etablere næringsog forskningsaktivitet knyttet til disse. Flere peker på at Tidlig Såkornfond i utgangspunktet var ment å bli et spleiselag med flere eiere, noe som fortsatt kan være aktuelt for å utvikle selskapet, i følge disse. Alle viser til at behovet er større enn det fondet kan dekke i dag og at det hadde vært formålstjenlig å få inn andre interessenter. Dette for å danne et spleiselag for både å gi støtte til flere prosjekter og gi økt støtte. Søknadsprosessen I intervju har vi fått opplyst at de som søker får bistand fra Sinvent og NTNU Technology Transfer (TTO). Disse foretar en grundig prosjektgjennomgang/siling på forhånd og en kvalitetssikring av søknadene før disse eventuelt oversendes til MedTech. TTO 16, som bistår i søknadsprosessen er et selskap som jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Helse Midt-Norge, og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Selskapets formål er å kartlegge potensialet og bidra til at nye produkter eller tjenester realiseres. NTNU Technology Transfer jobber aktivt med å skaffe finansiering, sørge for relevant patentbeskyttelse, utvikle ideer, gjennomføre markedsanalyser, etablere nye selskaper og forhandle lisensavtaler. Selskapet har ikke et såkornfond til finansiering av nye prosjekter selv. 16 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 21

22 Sinvent AS 17 er SINTEFs heleide kommersialiseringsselskap og arbeider med å utvikle nye bedrifter. Sinvent viser til at det er et årlig idetilfang på ca. 50 forslag til kommersialiseringsprosjekter hvor omtrent halvparten av disse føres frem mot kommersialisering. Sinvent samarbeider aktivt med andre aktører i og utenfor Norge med både ideutvikling og kommersialisering. Organisering av søknadsprosessen har resultert i få avslag og ingen avslag er gitt etter Investeringskomiteens sekretær sjekker at søknaden er komplett og innkaller investeringskomiteen til møte for behandling når denne er ferdigstilt. Søker gis ½ time til å presentere søknaden før investeringskomiteen enten innvilger eller avslår denne. Når søknaden innvilges inngås det en låneavtale og beløp utbetales i flere deler i henhold til avtalt faser/milepæler. Fasene beskrives til å være ide/prosjekt, markedsvurdering, verifisering av teknologi (kan være i flere faser) og nyetablering. Prosjekteierne rapporterer årlig tilbake en status over prosjektets utvikling til MedTech. MedTech AS er som tidligere beskrevet ett av flere såkornselskap som gir lån til prosjekter i en oppstartsfase i regionen. Andre såkornselskaper som i hovedsak bevilger lån til prosjektene har vært følgende: NTNU Discovery NTNU Discovery 18 forvalter en finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU. Ordningen er finansiert i fellesskap av NTNU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sparebank1 SMN. NTNU Discovery gir støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater. Næringsliv og kapitalaktører kan så ta over og føre disse frem til markedet. NTNU Discovery skal dekke finansieringsgapet mellom NTNUs nyskapingsmiljøer på den ene siden og andre offentlige virkemidler og finansieringsmuligheter på den andre siden. NTNU Discovery bevilger penger på et stadium der ingen andre investeringsselskaper er villige til å gå inn. I STFKs strategiplan for med budsjett vises det til at fylkeskommunen bidrar gjennom en tre-årlig satsing, ( ) i NTNU Discovery. Selskapet skal bidra til en oppstart for knoppskytinger fra NTNU. Saksbehandler i regional utvikling viser til at STFK Fylkestingets sak 88, 2012 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 22

23 har bidratt med 3 mill. per år i tre år. Øvrig finansiering har vært 5 mill. per år, slik at fondet har hatt en årlig ramme på 8 mill. per år. Innovasjon Norge Innovasjon Norge 20 yter hjelp til nyetableringer eller til de som driver virksomhet i Sør- Trøndelag. Det tilbys finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester. Et av tiltakene er innovasjonslån som først og fremst blir brukt til delfinansiering av innovative prosjekter, med potensial for god lønnsomhet. Slike prosjekter er ofte vanskelig å få fullfinansiert, enten i bank eller ved egenkapital. Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge 21 har et fagområde som omhandler forskning, innovasjon og utvikling. Fagområdene skal bidra til bedre kvalitet og økt sikkerhet for pasientene, i tillegg til økt effektivitet i helsesektoren. Helse Midt-Norge bidrar med støtteordninger og muligheter til å drive innovasjon, forskning og fagutvikling og er blant annet gjennom dette en bidragspartner i innovative prosjekt. Forskningsrådet Forskningsrådet 22 gir også støtte til flere programområder hvor ett omhandler bioteknologi som også er aktuelt innenfor medisinsk teknologi. Programområdet har som målsetting å videreutvikle dette der norsk bioteknologisk forskning skal bli mer internasjonal, samt mer næringsorientert innenfor utvalgte områder som medisinsk teknologi MedTechs virksomhet Selskapets formål er å gi støtte til næringslivet i regionen som driver innenfor medisinsk teknologi og bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi jf. selskapets vedtekter fra I fylkesutvalgets sak 178/2005 vises det til at Tidlig Såkornfond for området medisinsk teknologi har til formål å fremme prosjekter som primært har sitt utspring i NTNU/SINTEF/St.Olavs hospital og som har et betydelig kommersielt potensial. Fondet skal sammen med øvrig satsing på medisinsk teknologi bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Fondets midler skal Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 23

24 benyttes til teknologiverifisering i enkeltprosjekter og skal sees i sammenheng med andre tilgjengelige finansieringskilder og utfylle disse. I overnevnte sak vises det til følgende krav til prosjekter det gis støtte til: - Stort globalt marked - Potensial for 100 mill. NOK omsetning/år - Unik teknologi med god IPR posisjon (immaterielle rettigheter) - Gjennomførbarhet til suksess i markedet - Teknologi primært utviklet av SINTEF/NTNU/St.Olav - Plan for verifikasjonsfasen og øvrig kommersialiseringsplan Det vises i intervju og spørreundersøkelse til at det er vanskelig å lage til et medisinskteknologisk midtpunkt i trønderlag med forvaltning av et Tidlig Såkornfond på 7 millioner kroner. Det vises til fra flere at finansieringen til prosjekter kunne vært større, men dette forutsetter økt kapital i Tidlig Såkornfond. Flere er inne på at fondets midler har en utløsende effekt på andre type midler og er således viktig for å kunne ta prosjekter videre fra fasen før teknologiverifisering. Styreleder viser til at tidligere beregninger har vist at prosjektene som har mottatt midler fra MedTech i løpet av kort tid har utløst ca. 4 ganger så mye støtte fra øvrige finansieringskilder Prosjekter som har mottatt støtte fra MedTech Trondheim AS pr. november 2013 Vi har bedt MedTech utarbeide en oversikt over prosjekt og prosjektstatus for de prosjekter som har mottatt lån fra selskapet. I oversikten er alle prosjekter tatt med siden selskapet ble etablert. Prosjekt 1: Dried Blood Products, Sinvent Prosjektinnhold Tørking av humane blodceller og plasma. Ideen var å produsere tørkede blodprodukter i pulverform. Prosjektet ble delvis finansiert av MedTech og Innovasjon Norge. Prosjektet hadde positive resultater, men hadde utfordringer knyttet til gjennomførbarhet vedr. gasstransport av tørkede/lagrede celler. Det ble innvilget kr den til prosjektet. Prosjektet klarte ikke å få til endelig verifisering av prosessen og det ble på dette grunnlaget besluttet å stoppe prosjektet og evt. gjenoppta arbeidet senere dersom ny teknologi for å realisere metoden ble funnet. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 24

25 Status Dette var det første prosjektet MedTech var med å finansiere og søker var også en pådriver for oppstarten av Tidlig Såkornfond i MedTech/STFK. Prosjektet var fasedelt og det ble vedtatt å stoppe prosjektet da det ble klart at nødvendig verifisering ikke lot seg gjøre. Lånet ble utbetalt i henhold til påløpte kostnader (nov.2006) med kr ,-. Dette ble ikke belastet fondet, men ble dekket av felles midler som partnerne bak MedTech hadde bevilget til den totale satsingen på medisinsk teknologi. Øvrig finansiering i prosjektet var fra Innovasjon Norge og Sinvent. Prosjekt 2: APIM, NTNU Technology Transfer Prosjektinnhold En ny oppfinnelse som gjør kreftbehandling med cellegift og strålebehandling mer effektivt. Virker på mange krefttyper, og særlig innenfor blodkreft. Målet er å få fram et nytt legemiddel til kommersialisering. Det ble innvilget kr 1 mill. den til prosjektet fra MedTech. Status Selskapet APIM Therapeutics AS er etablert for å ta prosjektet videre. In-vivo 23 studier på levende dyr er gjennomført på ulike kreftformer og det har vært et særlig fokus på blærekreft. Neste fase er å gjennomføre klinisk utprøving på mennesker. Det jobbes kontinuerlig med finansiering inkl. investorkapital. Så langt har Sarsia Seed gått inn på eiersiden sammen med ytterligere noen andre ventureselskap. Andre selskaper som Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har også bidratt med finansiering. Så langt har man innhentet kr 36 mill. som er investert i prosjektet og som fortsatt er i en utviklingsfase. Prosjekt 3: G-Blocks, NTNU Techonology Transfer Prosjektinnhold Prosjektet baserer seg på å lage en mer effektiv måte for å få medisin til å virke på (drug delivery). G-blocks (som kommer fra brunalge) gjør slimhinner mer gjennomtrengelig mht. levering av medisinmolekyler, m.a.o. mer effektiv drug delivery. Metoden er søkt patentert og i hovedsak godkjent. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Prosjektet er finansiert fra MedTech og Innovasjon Norge i oppstarten. Prosjektet har senere innhentet finansiering fra andre samarbeidspartnere som viderefører prosjektet. Det er mottatt midler fra et EU-prosjekt på 4,5 mill., samt at det tidligere er mottatt midler fra FORNY 23 Biologiske forsøk som utføres i den levende organismen, Store Norske leksikon Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 25

26 (2 mill.) og NTNU Discovery (1 mill.). Mange patenter er tatt ut og det er inngått flere lisensavtaler. Eget selskap ikke etablert p.t., men dette vil bli gjort i samtaler med aktuelle aktører i farmaindustrien. Spennende prosjekt som nærmer seg en kommersialiseringsfase. Prosjekt 4: Bioprospektering, Sinvent Prosjektinnhold Verification of new antibacterial antibiotics (Bioprospektering) er et prosjekt som springer ut fra det arbeidet SINTEF og NTNU har gjennomført over flere år med bioprospektering i Trondheimsfjorden. Det er oppdaget flere stoffer som har vist antibakterielle egenskaper og som kan gi grunnlag for videre utvikling til nye legemidler mot bakterielle infeksjoner. Målet med prosjektet er å verifisere potensialet til disse stoffene gjennom utvidet biologisk testing. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Prosjektet er nå i en fase med å verifisere tilstrekkelige resultat som gir et grunnlag for å igangsette kommersiell utvikling. Det er etablert et selskap i 2010 MarBileads AS for dette formålet. Selskapet har innhentet finansiering fra bl.a. Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd (BIA/Skattefunn) i videreføringen etter bevilgningen fra MedTech. I dag er ca. kr 12 mill. investert i prosjektet og det er ytterligere behov for ca. 10 mill. i for å videreføre dette. Finansieringen dekkes gjennom midler fra SINTEF og SINTEF Venture og det jobbes parallelt med å innhente finansiering fra andre såkorn-/venture fond. Resultatene har så langt har vært positive og det er målsettinger om å utvikle produkter som er realiserbare i markedet i neste fase. Prosjekt 5: SURF pilot, SURF Technology Prosjektinnhold Prosjektet SURF-Pilot omhandler en ny ultralydteknologi; SURF Imaging. Dette er en 2- frekvens metode for å bedre billedkvaliteten i diagnostikk av kreft og til generell bildeforbedring i form av signal/støyforhold. Bak teknologien ligger 10 års forskningsaktivitet og bl.a. 5 patenter. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Det er etablert et selskap SURF Technology AS som har til oppgave å føre prosjektet videre. Det er ansatt 1,5 stilling med Prosjektleder og Controller i selskapet. Metoden for teknologien testes videre ut for verifisering og resultatene for 2014 er positive. Selskapet arbeider med å skaffe tilstrekkelig finansiering for å videreføre prosjektet til realisering og er nødt til å skaffe Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 26

27 dette til veie for videre fremdrift. Utover MedTech er det mottatt midler fra FORNY (2,67 mill.) og Helse Midt-Norge (2,7 mill.). Selskapet er i samarbeid med ultralyd-industrien, men mangler samarbeid med farmaindustrien som det jobbes med fremover. Selskapet har et godt samarbeid med lokale selskap som Norbit og Aurotech, samt SINTEF i dag. Prosjekt 6: Drug Candidate, NTNU Techonology Transfer Prosjektinnhold Prosjektet Anti-inflammatory compounds from Sclerochloa dura extract (senere byttet navn til Drug Candidate) har fått innvilget bidrag/lån fra MedTech og prosjekteier er NTNU Technology Transfer AS. I korthet går prosjektet ut på å identifisere struktur og videreutvikle en anti-inflammatorisk komponent fra et spesifikt planteekstrakt. Komponenten viser seg å ha en positiv effekt på inflammasjoner som f eks menstruasjonssmerte, hodepine, hjerte og karsykdommer, leddsmerter m.m. Prosjektet er i en veldig tidlig fase og ved utgangen av perioden vil resultatene fra analyser og tester vurderes i forhold til å gå videre med ytterligere utprøving før en evt. kommersialiseringsprosess. Markedet vurderes som meget stort, spesielt innenfor astma, KOLS osv. Det ble innvilget kr den fra MedTech. Status Det er gjennomført dyreforsøk med positive resultater som medfører at man vil fortsette med forsøk for å få nok resultater til å realisere produktet. Patentsøknad er sendt i april Det søkes om midler fra Forskningsrådets Bioteknologiske program på 6,8 mill. over 3 år. En positiv behandling vil være avgjørende for fremdriften. Prosjektet har også mottatt kr 1 mill. fra NTNU Discovery. Prosjekt 7: Terapeutiske proteiner, Vectron Biosolutions Prosjektinnhold Prosjektet «Verifisering av ny ekspresjonsteknologi for produksjon av kommende terapeutiske proteiner» har fått lån fra MedTech og støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd (Skattefunn og BIA), og så langt er 3,5 mill. brukt på dette prosjektet. Prosjekteier er Vectron Biosolutions AS i samarbeid med NTNU ved Institutt for Bioteknologi og Sintef. Prosjektet holder nå på å teste ut bruken av terapeutisk protein til farmasøytisk industri. Det medfører å se på bruken av alternative bakterier for produksjon av terapeutiske proteiner. Har utviklet en egen kostnadseffektiv teknologi. Det ble innvilget kr 1 mill. den til prosjektet fra MedTech. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 27

28 Status Nåværende fase i arbeidet gjelder dokumentasjon av den nye prosessen og deretter er det patentering og markedsføring som står for tur. Største aksjonærer er Leiv Eiriksson Invest. og Must-familien. Selskapet jobber for å hente inn ny kapital for å sikre videre drift av prosjektet. Prosjekt 8: Continouos Glucose Monitoring, MedXense Prosjektinnhold Prosjektet «Continuos Glucose Monitoring» har endret navn til GlucoSet. Prosjekteier er MedXense AS i samarbeid med NTNU, TTO. I prosjektet skal det utvikles en ny sensor som skal kunne foreta en kontinuerlig blodsukkermåling av intensivpasienter, noe som kan føre til at blodsukkeret kan kontrolleres og normaliseres og at flere pasienter overlever. Teknologien er basert på optisk fiber som føres i blodåren. Det ble innvilget kr til prosjektet den fra MedTech. Status Utviklingsarbeidet vedrørende sensoren har kommet langt, og ytterligere markedsundersøkelser og dyreforsøk for testing og verifisering av produktet til kommersialisering gjennomføres. Et stort team står bak prosjektet. Det er hentet inn kr 10 mill. til gjennomføring av prosjektet. Dette er midler fra NTNU Discovery, Innovasjon Norge, Helse MN, MedTech og FORNY-programmet. Prosjektet trenger ytterligere finansiering for de videre fasene som kommer. Styreleder sier at MedTech ikke går inn på eiersiden i prosjekter som støttes. Støtten gis i form av lån som skal tilbakebetales med det dobbelte av lånebeløp forutsatt suksess. Dersom prosjektet ikke lykkes med den videre utviklings- og kommersialiseringsprosessen vil lånet avskrives. Innenfor dette området (helseteknologi) er det normalt et langt løp fram til forventet inntjening og en evt. suksess vil typisk først kunne konstateres etter minimum 5 til 10 år i følge styreleder. Årsrapporten for Tidlig Såkorn Fond 2012 viser at i alt åtte prosjekter er innvilget lån, fem av disse har avsluttet prosjektfasen som TSF delfinansierte og av disse har fire gått videre mot en kommersialiseringsprosess. Ett prosjekt oppnådde ikke forventet resultat og er avsluttet. I tillegg er det tre pågående prosjekt som ikke er avsluttet. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 28

29 4.3 Vurderinger Den første vurderingen er om økonomien i MedTech AS er i samsvar med formålet til selskapet. I dette ligger det å forvalte Tidlig Såkornfond til å gi lån til prosjekter innenfor medisinsk teknologi. Vi ser av regnskapet at selskapet har overskudd i perioden med totalt kr i perioden. Overskuddet er avsatt til selskapets egenkapital. Regnskap og nøkkeltall viser at selskapet har ivaretatt Tidlig Såkornfond i perioden og at det er 1,95 mill. tilgjengelig til nye prosjekter, per november Det er revisors inntrykk at styret har arbeidet med å styrke Tidlig Såkornfond, men har ikke lyktes med å få andre aktører til å bidra med å øke kapitalen i fondet. Den andre vurderingen omhandler om organisering av selskapet er i samsvar med fylkestingets vedtak, hvor det ble pekt spesielt på at aktiviteten med Tidlig Såkornfond videreføres i henhold til vedtatte vedtekter og at investeringskomiteens arbeid videreføres. Selskapet har videreført aktiviteten med Tidlig Såkornfondet og investeringskomiteens arbeid noe som er i samsvar med fylkestingets vedtak og selskapets vedtekter etter vår vurdering. Det er vårt inntrykk at når innovative prosjekter bevilges lån fra MedTech, så åpner dette for at andre såkornselskaper bidrar med midler til samme prosjekt, noe som etter vår vurdering er et viktig element i selskapets virksomhet i dag. Vi har gjennom datainnsamlingen fått inntrykk av at det er behov for å gi større lån og til flere prosjekter innenfor medisinsk teknologi, enn det som gjøres i dag. I dag er MedTech ett av flere såkornselskaper i regionen som gir lån til prosjekter innen medisinsk teknologi. Den tredje vurderingen omhandler om selskapets støtte innenfor medisinsk teknologi bidrar til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi. MedTech har gjennom forvaltning av Tidlig Såkornfondet gitt lån til åtte prosjekter innen medisinsk teknologi siden etablering. Ett prosjekt er avsluttet, tre er pågående prosjekter og fire har gått videre mot en kommersialiseringsprosess. Etter vår vurdering bidrar prosjektene til utvikling av forskningsmiljø og næringsutvikling i regionen. Dette er i samsvar med selskapets vedtekter. Flere i intervju sier at det er vanskelig å bidra til å etablere et medisinsk tyngdepunkt i regionen med et Tidlig Såkornfond på 7 mill. for innovative prosjekt, noe vi er enig i da kapitalbehovet ser ut til å være betydelig. Det er likevel vårt inntrykk at Selskapet bidrar til at regionen utvikles både innen forskning med Tidlig Såkornfondet og til at Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 29

30 prosjekter som har fått lån enklere kan innhente finansiering fra andre såkornselskaper, noe som er viktig bidrag ut fra vår vurdering. Det kommenteres fra flere hold at det tar minimum fra 5 til 10 år fra et innovativt prosjekt innen medisinsk teknologi mottar finansiering til å fastslå om dette blir en suksess. Ingen av prosjektene som har fått innvilget lån har oppnådd suksess i dag. Tidlig Såkornfond har igjen 1,95 mill. til finansiering av nye prosjekter. Når disse er tildelt, så kan det se ut til at selskapet i en periode må følge opp disse, inntil en eller flere av prosjektene oppnår suksess og midlene kan benyttes til nye innovative prosjekt. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 30

31 5 Høring En foreløpig versjon av rapporten ble sendt på høring til MedTech, ved styreleder/ daglig leder, og STFK ved fylkesrådmann (eierrepresentant). Vi mottok den e-post fra styreleder/daglig leder i MedTech med noen tekstkorrigeringer til den foreløpige rapporten. Vi har korrigert disse på grunnlag av denne e- posten. 24 Vi mottok høringssvar den fra fylkesrådmann/eierrepresentant og styreleder som er lagt ved i rapportens vedlegg 1. Rapportens vurderinger og konklusjoner er ikke endret på bakgrunn av høringssvaret. 24 Dette er snakk om presisesringer og vi har valgt ikke å legge ved e-posten ved rapporten. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 31

32 6 Konklusjon Forvalter STFK sitt eierskap i MedTech Trondheim AS i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? STFK fremstår som en bevisst eier i MedTech. Denne undersøkelsen tyder på at STFK per i dag utfører eierskapet på en god måte, i tråd med aksjeloven og prinsipper for god eierstyring og selskapets vedtekter. Er selskapets økonomi, organisering og virksomhet til medisinsk teknologi i samsvar med formålet? Selskapets økonomi MedTech har ivaretatt kapitalen i Tidlig Såkornfond på samme nivå som det var ved etablering. I dag er 1,95 mill. kroner tilgjengelige til nye prosjekter, de resterende midlene er bundet opp til prosjekter som har fått innvilget lån. Det er enda ikke mottatt tilbakebetaling til fondet på igangsatte prosjekter, da disse enda ikke har oppnådd suksess. Det er heller ikke tapt midler knyttet til prosjekter i fondets kapital. Selskapet har ikke lyktes i å styrke fondets kapital noe det lå føringer til i vedtektene for Tidlig Såkornfond. Selskapets organisering MedTech er organisert i samsvar med fylkestingets vedtak hvor aktiviteten knyttet til Tidlig Såkornfond og investeringskomiteens arbeid er videreført. I dag er selskapet ett av flere såkornfond i regionen som yter lån til prosjekter innen medisinsk teknologi i en oppstartsfase. Det har vist seg at støtte fra MedTech har medført at prosjektene har fått lån fra tilsvarende såkornselskaper, noe som viser at selskapet har en viktig etablererrolle av nyskapende prosjekt innen medisinsk teknologi. Selskapets virksomhet/formål Lån fra selskapet bidrar til verdiskapning i form av prosjekter knyttet til medisinsk teknologi. Dette er i samsvar med vedtektenes formål, men fondets kapital på 7 millioner kroner begrenser omfanget av bidragene. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 32

33 Kilder Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum 2009 Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, KS 2008 Styrings og eierskap i kommunalt eide bedrifter, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2007 Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave, Aarbakke m.fl., Universitetsforlaget 2012 Foretaksinformasjon registrert i Brønnøysundregistrene Nøkkeltall, regnskap og roller for norske bedrifter i proff.no STFKS eiermelding i 2013 og andre saker vedrørende såkornfondet og MedTech Trondheim AS. MedTech Trondheim AS - Siste tre års avgitte årsmeldinger og årsregnskap med revisjonsberetninger - Selskapets vedtekter - Annen relevant dokumentasjon vedrørende selskapets såkornfond og aktivitet knyttet til dette. Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 33

34 Vedlegg 1 Høringssvar Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 34

35 Vedlegg 2 - Vedtekter Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 35

36 Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 36

37 Vedlegg 3 STFKs Eierskapsmelding eierskap i MedTech Trondheim AS Selskapskontroll - MedTech Trondheim AS 37

38

39 Postadresse: Postboks 216, 7302 Orkanger Hovedkontor: Orkdal rådhus, Bårdshaug Tlf

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS Prosjektplan: Selskapskontroll av Denne prosjektplanen danner grunnlaget for Revisjon Midt-Norges arbeid med selskapskontroll av. Planen oversendes Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte

Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte MØTEPROTOKOLL Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken 09.00 Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte Til stede: Leder Robert Gærne, medlemmene Jorunn Romsdal og Birger Knudsen. Medlem Thorbjørn Jungård

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Stjørdal kommune Behandlet i kontrollkomiteen den 6.6.2008, sak 021/08 Vedtatt av kommunestyret den 19.6.2008, sak PS 67/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon , mobiltelefon , e-post

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon , mobiltelefon , e-post MØTEINNKALLING Lørenskog kontrollutvalg Dato: 27.10.2016 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon 67 93 45

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL: Interkommunalt Arkiv IKS SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL: Interkommunalt Arkiv IKS SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL: Interkommunalt Arkiv IKS SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS 1 Hva kan NTNU Technology Transfer gjøre for deg? Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon Faglærermøte, 02.06.08 Martin Stok. Prosjektleder Anders Aune, Sr. Prosjektleder 2 Teknologioverføring Benefits

Detaljer

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet.

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. I vedlegget presenteres en samlet oversikt over de 8 selskapene som Nord universitet har eierskap i. For 3 av selskapene har universitetet

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 13/49 Møtedato/tid: 06.05.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Tom Skare, leder Lindis Aune Heggvik Gunnar Andresen

Detaljer

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 22.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Oppfølging

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/11 Eierandeler i TTO HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Saksbehandler Bård Helge Hofstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/18 Dato for styremøte 03.11.11 Forslag til vedtak: 1. Helse Midt-Norge

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer