Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA"

Transkript

1 1Første kvartal Andre kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

2 Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand Bank konsern Balanse Storebrand Bank konsern Resultatregnskap Storebrand Bank ASA Totalresultat Storebrand Bank ASA Balanse Storebrand Bank ASA Egenkapitalavstemming Kontantstrømoppstilling Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Estimater Note 3 Skatt Note 4 Nærstående parter Note 5 Finansiell risiko Note 6 Verdsettelse av finansielle instrumenter Note 7 Segmentrapportering Note 8 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Note 9 Kapitaldekning Note 10 Nøkkeltall Note 11 Netto renteinntekter Note 12 Forpliktelser utenom balansen og betingede forpliktelser Note 13 Mislighold og tap på utlån, garantier mv. Note 14 Kvartalsvis resultatregnskap Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

3 Storebrand Bank Konsern Kvartalsberetning for 1. kvartal 2015 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i Balansetall i parentes gjelder utgangen av 2014.) Vridning mot personmarked fortsetter God kostnadskontroll og reduserte kostnader Lavt misligholdsvolum Personmarkedsområdet leverer et godt resultat også i 1. kvartal. Utlånsbalansen er stabil og innskudd er noe redusert i kvartalet. Utlånsmarginene er under press som følge av økt konkurranse. Bankens bedriftsmarked er under avvikling. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder blir ivaretatt på en god måte. Banken har god kostnadskontroll. RESULTATUTVIKLING Bankkonsernet oppnådde et resultat før skatt på 40 millioner kroner (20 millioner) i 1. kvartal. Lavere volum som følge av den planlagte avviklingen av bedriftsmarkedsporteføljen reduserer netto renteinntekter. Betydelig lavere tap i 1. kvartal 2015 forbedrer resultatet før skatt i forhold til tilsvarende periode i fjor. Netto renteinntekter ble 94 millioner kroner (127 millioner) i 1. kvartal. Rentemarginen svekkes som følge av redusert andel lån til bedriftsmarkedet og økt konkurranse i personmarkedet. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,12 prosent (1,33 prosent) i 1. kvartal. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital knyttet til personmarkedet i bankkonsernet er for kvartalet 1,25 prosent (1,22 prosent). Som følge av avviklingen av Bedriftsmarked er netto provisjonsinntekter redusert og utgjorde i 1. kvartal 14 millioner kroner (16 millioner). Andre inntekter utgjorde 9 millioner kroner (2 millioner) i 1. kvartal. Økningen skyldes i hovedsak positive engangseffekter i 1. kvartal 2015 knyttet til tidligere tapsutsatte engasjementer. Driftskostnadene utgjorde 69 millioner kroner (80 millioner) i 1. kvartal. Kostnadene er redusert som følge av lavere IT-kostnader og salget av datterselskapet Hadrian Eiendom AS. Det er kostnadsført 7 millioner kroner (kostnadsført 45 millioner) i nedskrivninger på utlån i 1. kvartal. Nedskrivningene i 2014 er hovedsak knyttet til ett engasjement innenfor Bedriftsmarked. Gruppenedskrivninger er redusert med 1 million kroner i kvartalet. BALANSEUTVIKLING Utlånsporteføljen i personmarked er stabil i 1. kvartal, og bedriftsmarkedsporteføljen fortsetter å falle som planlagt. Brutto utlån til kunder ved utgangen av 1. kvartal utgjorde 27,7 milliarder kroner (28,5 milliarder). Syndikert volum til Storebrand Livsforsikring utgjør 3,4 milliarder kroner (4,6 milliarder) ved utgangen av 1. kvartal. Bankkonsernets personmarkedsportefølje utgjør 23,8 milliarder kroner, tilsvarende 90 prosent av bankens samlede utlån, og består hovedsakelig av boliglån med lav risiko. Gjennomsnittlig veid belåningsgrad i bankkonsernet for personmarkedsporteføljen er om lag 55 prosent for boligengasjementer, mot 54 prosent ved utgangen av Bedriftsmarkedsutlån utgjør 10 prosent av porteføljen. Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 3

4 Misligholdsvolumet er økt med 41 millioner kroner i 2015 og utgjør 0,7 prosent (0,5 prosent) av brutto utlån per 31. mars Banken vurderer porteføljekvaliteten som god. Mislighold uten verdifall utgjorde 94 millioner kroner (76 millioner) ved utgangen av kvartalet. LIKVIDITETSRISIKO OG FUNDING Banken har etablert gode likviditetsbuffere, og legger stor vekt på å ha en balansert fundingstruktur med forfall på ulike løpetider og ut- stedelser i ulike markeder. Volumet av innskudd fra kunder var 18,6 milliarder kroner (19,4 milliarder) ved utgangen av kvartalet noe som tilsvarer en innskuddsdekning på 67,4 prosent (67,9 prosent). KAPITALDEKNING Banken har hatt fallende risikovektet balanse gjennom året som følge av den planlagte nedbyggingen av bedriftsmarkedsporteføljen. Storebrand Bank Konsern har ved utgangen av kvartalet en netto ansvarlig kapital på 2,5 milliarder kroner. Kapitaldekningen er 15,8 prosent og kjernekapitaldekningen 14,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal, mot henholdsvis 15,0 prosent og 13,3 prosent ved utgangen av Både bankkonsernet, morbanken og boligkredittforetaket oppfyller gjeldende lovkrav. UTVIKLING I STOREBRAND BANK ASA Storebrand Bank ASA oppnådde i 1. kvartal et resultat før skatt på minus 19 millioner kroner (minus 40 millioner). Netto renteinntekter for Storebrand Bank ASA ble for 1. kvartal 40 millioner kroner (62 millioner). Det er kostnadsført 7 millioner kroner (kostnadsført 45 millioner) i nedskrivninger på utlån i 1. kvartal. ØVRIG Storebrand Bank vil i 2015 videreføre arbeidet med å bedre lønnsomheten i personmarkedsvirksomheten kombinert med vekst. Banken vil også opprettholde en moderat til lav risikoprofil med god balanse- og fundingsammensetning. Det arbeides kontinuerlig med videreutvikling av bankens selvbetjeningsløsninger både på nett og mobil. Gjennom økt digitalisering og automatisering skal kundeprosessene forbedres. Som første aktør i det norske markedet lanserte banken i 1. kvartal konseptet BLU 40 hvor aldersgrensen for boliglån til unge ble endret fra 34 år til 40 år. Dette har gitt en betydelig vekst i antall lånesøknader. Som følge av at Bedriftsmarked er under avvikling, vil ikke banken gå inn i nye prosjekter, gi nye lån eller på annen måte ta inn nye kunder innenfor bedriftsmarkedet. God styring av bankens kreditt- og likviditetsrisiko, og kontroll av den operasjonelle risikoen i sentrale arbeidsprosesser står sentralt også i 2015, og banken fortsetter den tette oppfølgingen av misligholds- og tapsutviklingen. Utvikling i norske og internasjonale kapitalmarkeder, rentenivå, arbeidsledighet og eiendomsmarkedet vurderes som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke resultatet til Storebrand Bank konsern i Banken har i 1. kvartal 2015 verken mottatt søksmål eller varsel om søksmål med krav. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet hendelser etter balansedagen med vesentlig betydning for avleggelsen av delårsregnskapet. Lysaker, 28. april 2015 Styret i Storebrand Bank ASA 4 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

5 Storebrand Bank konsern Resultatregnskap 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) NOTE Renteinntekter 267,0 361, ,3 Rentekostnader -173,4-234,4-866,5 Netto renteinntekter 11 93,6 127,1 461,8 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 16,3 18,6 71,6 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -2,4-2,8-14,9 Netto provisjonsinntekter 13,9 15,8 56,7 Netto gevinster fra finansielle instrumenter 2,3 0,6 7,3 Andre inntekter 6,3 1,0 0,2 Sum andre driftsinntekter 8,7 1,5 7,5 Lønn og andre personalkostnader -30,2-29,2-73,1 Generelle administrasjonskostnader -12,3-15,3-54,2 Andre driftskostnader -26,7-35,5-132,7 Sum driftskostnader -69,2-80,0-260,0 Driftsresultat før tap mv. 46,9 64,4 266,0 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13-7,2-44,7-74,2 Resultat før skatt 39,7 19,6 191,8 Skatt på ordinært resultat 3-10,7-5,3-53,5 Resultat etter skatt for avviklet/solgt virksomhet -0,3-0,3-1,0 Periodens resultat 28,7 14,1 137,3 Konsolidert oppstilling over totalresultat 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Periodens resultat 28,7 14,1 137,3 Endring estimatavvik pensjoner 0,0 0,0-35,1 Skatt på estimatavvik pensjoner 0,0 0,0 9,5 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0-25,6 Totalresultat 28,7 14,1 111,7 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 5

6 Storebrand Bank konsern Balanse (NOK mill.) NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 135,9 688,8 181,0 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 265,2 622,6 207,1 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 2,0 1,7 2,0 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,8 Derivater 6 607,3 747,5 742,1 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,7 Andre kortsiktige eiendeler 6 8,7 13,6 9,7 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,8 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi 6 989, ,0 988,8 Brutto utlån , , ,6 - Individuelle nedskrivninger 13-41,6-134,1-32,9 - Gruppenedskrivninger 13-19,3-26,3-20,7 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,0 Varige driftsmidler 5,7 9,0 6,6 Immaterielle eiendeler og goodwill 106,5 103,7 108,7 Utsatt skattefordel 3 29,8 23,2 25,8 Eiendeler solgt/avviklet virksomhet 0,1 0,2 0,0 Sum eiendeler , , ,4 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 378,0 38,6 19,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,1 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 406,6 432,0 545,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,6 Annen gjeld 108,8 245,1 140,0 Gjeld solgt/avviklet virksomhet 0,1 0,2 0,1 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9,5 14,6 12,2 Pensjonsforpliktelse 30,8 57,8 30,8 Ansvarlig lånekapital 6, 8 511,7 590,9 511,6 Sum gjeld , , ,7 Innskutt egenkapital 1 516, , ,8 Opptjent egenkapital 638,6 880, ,9 Sum egenkapital 2 155, , ,7 Sum gjeld og egenkapital , , ,4 Lysaker, 28. april 2015 Styret i Storebrand Bank ASA. 6 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

7 Storebrand Bank ASA Resultatregnskap 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) NOTE Renteinntekter 172,4 244,5 899,2 Rentekostnader -132,6-182,7-671,8 Netto renteinntekter 11 39,8 61,9 227,4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 19,1 21,7 83,8 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -2,4-2,8-14,9 Netto provisjonsinntekter 16,7 18,9 68,9 Netto gevinster fra finansielle instrumenter -1,4 0,0 12,7 Andre inntekter 1,4-1,0 214,1 Sum andre driftsinntekter 0,0-0,9 226,7 Lønn og andre personalkostnader -30,2-27,0-73,0 Generelle administrasjonskostnader -12,2-15,1-53,7 Andre driftskostnader -25,9-32,8-113,7 Sum driftskostnader -68,3-74,9-240,3 Driftsresultat før tap mv. -11,8 4,9 282,6 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13-7,2-44,9-74,6 Resultat før skatt -19,0-40,1 208,0 Skatt på ordinært resultat 3 5,1 10,6-59,3 Periodens resultat -13,9-29,5 148,8 Oppstilling over totalresultat 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Periodens resultat -13,9-29,5 148,8 Endring estimatavvik pensjoner 0,0 0,0-35,1 Skatt på estimatavvik pensjoner 0,0 0,0 9,5 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0-25,6 Totalresultat -13,9-29,5 123,2 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 7

8 Storebrand Bank ASA Balanse (NOK mill.) NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 135,9 688,8 181,0 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , , ,2 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 2,0 1,7 2,0 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,7 Derivater 6 369,4 462,5 511,7 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,7 Andre kortsiktige eiendeler 1 076,9 926, ,2 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,4 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi 6 989, ,0 988,8 Brutto utlån , , ,2 - Individuelle nedskrivninger 13-40,6-132,2-31,9 - Gruppenedskrivninger 13-17,7-25,4-19,1 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,2 Varige driftsmidler 2,7 5,7 3,6 Immaterielle eiendeler 106,5 81,5 108,7 Utsatt skattefordel 3 30,3 28,5 25,2 Sum eiendeler , , ,3 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 685,8 341,5 325,9 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,1 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 406,6 432,0 545,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,2 Annen gjeld 117,1 268,4 568,2 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9,5 14,6 12,2 Pensjonsforpliktelse 30,8 57,8 30,8 Ansvarlig lånekapital 6, 8 511,7 590,9 511,6 Sum gjeld , , ,1 Innskutt egenkapital 1 688, , ,3 Opptjent egenkapital 391,9 654,0 405,8 Sum egenkapital 2 080, , ,1 Sum gjeld og egenkapital , , ,3 Lysaker, 28. april 2015 Styret i Storebrand Bank ASA. 8 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

9 Storebrand Bank konsern Oppstilling av endring egenkapital (NOK mill.) AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL ANNEN OPPTJENT EGENKAPITAL SUM OPPTJENT EGENKAPITAL TOTAL EGENKAPITAL Egenkapital ,6 156,0 400, , , , ,5 Periodens resultat 137,3 137,3 137,3 Øvrig resultatelementer -25,6-25,6-25,6 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 111,7 111,7 111,7 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 31,4 31,4 31,4 Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Andre endringer -0,5-0,5-0,5 Egenkapital ,6 156,0 400, , , , ,7 Periodens resultat 28,7 28,7 28,7 Øvrig resultatelementer 0,0 0,0 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 28,7 28,7 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag -400,0-400,0-400,0 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 638,6 638, ,4 Egenkapital ,6 156,0 400, , , , ,5 Periodens resultat 14,1 14,1 14,1 Øvrig resultatelementer 0,0 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Andre endringer -0,5-0,5-0,5 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 880,9 880, ,7 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 9

10 Storebrand Bank ASA Oppstilling av endring egenkapital (NOK mill.) AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM OPPTJENT EGENKAPITAL TOTAL EGENKAPITAL Egenkapital ,6 156,0 571, ,3 682,9 682, ,2 Periodens resultat 148,8 148,8 148,8 Øvrig resultatelementer -25,6-25,6-25,6 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 123,2 123,2 123,2 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,7 0,7 0,7 Endring mottatt konsernbidrag ,9-0,9-0,9 Avgitt konsernbidrag -400,0-400,0-400,0 Egenkapital ,6 156,0 571, ,3 405,8 405, ,1 Periodens resultat -13,9-13,9-13,9 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-13,9-13,9-13,9 Egenkapital ,6 156,0 571, ,3 391,9 391, ,2 Egenkapital ,6 156,0 571, ,4 682,9 682, ,2 Periodens resultat -29,5-29,5-29,5 Øvrig resultatelementer 0,0 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-29,5-29,5-29,5 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,7 0,7 0,7 Endring mottatt konsernbidrag ,9-0,9-0,9 Egenkapital ,6 156,0 570, ,4 654,0 654, ,5 Aksjekapitalen består av aksjer til pålydende kr. 15,-. 10 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

11 Kontanstrømoppstilling STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN (NOK mill.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 236,0 165,3 Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 274,7 368,5-63,9-27,7 Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -27,7-63, ,7 373,3 Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder 845, ,2-171,2-785,3 Netto inn-/utbetalinger av kundeinnskudd bank -788,5-171,4 232,1 18,6 Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer 6,0 217,7-77,4-54,3 Utbetalinger til drift -58,4-84,4 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 3,4 3, ,4-310,2 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 254, ,0 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -14,4-2,5 Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -2,5-14,4-14,4-2,5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2,5-14,4 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -358,3-221,0 Utbetalinger ved nedbetaling av lån -258,3-359,0 0,0 200,0 Innbetaling ved opptak av lån 200,0 0,0-24,1-22,8 Utbetaling av renter lån -76,6-76,8-5,8-6,0 Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -6,0-5,8-987,7 359,9 Netto inn-/utbetalinger av gjeld til kredittinstitusjoner 358,8-988,9 235,4 Innbetaling av mottatt konsernbidrag 0,0-251,9-457,1 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -457,1-251, ,4-147,0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -239, , ,6-459,8 Netto kontantstrøm i perioden 13, , , ,2 Likviditetsbeholdning periodens start 388,1 172, , ,4 Likviditetsbeholdning periodens slutt 401, ,4 Likviditetsbeholdningen består av: 688,8 135,9 Kontanter og fordringer på sentralbanker 135,9 688, , ,6 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 265,2 622, , ,4 Sum likviditetsbeholdning i balansen 401, ,4 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 11

12 Noter Storebrand Bank konsern Note 01 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Delårsregnskapet for Storebrand Bank ASA er avlagt i samsvar med 1-5 i årsregnskapsforskrift for banker, finansieringsforetak, m.m. som omhandler forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (heretter kalt forenklet IFRS), samt IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag samt at styrets forslag til utbytte og konsernbidrag kan føres som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte og konsernbidrag klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamling. Forøvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for 2014, og delårsregnskapet er avlagt i henhold til disse regnskapsprinsippene. Det har ikke trådt i kraft nye eller endrede regnskaps- standarder i 2015 som har hatt noen vesentlig effekt for delårsregnskapet til Storebrand Bank ASA eller Storebrand Bank konsern. Det er foretatt en omklassifisering i balansen vedrørende opptjente, ikke forfalte renter på utlån til kunder fra andre eiendeler til brutto utlån, samt påløpte, ikke forfalte renter på kundeinnskudd fra annen gjeld til innkudd fra kunder. Sammenligningstall er endret tilsvarende. Note Estimater Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger er i årsregnskapet for 2014 beskrevet i note 2 og verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi er beskrevet i note 8. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må ledelsen foreta estimater, skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger av usikre størrelser. Estimater og vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og forventning om fremtidige hendelser og representerer ledelsens beste skjønn på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. De faktiske resultatene kan avvike fra regnskapsestimatene. Note 03 Skatt Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 27 prosent av selskapets og konsernets resultat før skatt korrigert for eventuelle permanente forskjeller. Note 04 Nærstående parter OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT UTSTEDT AV STOREBRAND BOLIGKREDITT AS Storebrand Bank ASA har totalt investert 3,0 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS per Investeringene er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte obligasjonslån i Storebrand Boligkreditt AS. UTLÅN OVERFØRT TIL STOREBRAND BOLIGKREDITT AS Storebrand Bank ASA selger lån til kredittforetaket Storebrand Boligkreditt AS. Overføringen av utlån skjer til markedsmessige betingelser. Etter overføringen av lånene overtar Storebrand Boligkreditt alle risikoer og fordeler ved eierskap til utlånsporteføljen. Det er Storebrand Boligkreditt som mottar alle kontantstrømmer fra lånekunden. Storebrand Bank ASA skal sørge for overførsler og tilbakeføringer av lån ved endringsbehov, dvs. ved behov for opplåning, overgang fra flytende til fast rente, overgang til ansattelån og overgang til boligkreditt. Kostnadene inngår som en del av det avtalefestede forvaltningshonoraret. Lån i Storebrand Boligkreditt AS som blir misligholdt blir liggende i foretaket. I henhold til tjenesteavtale med Storebrand Bank ASA, vil disse lånene bli behandlet på samme måte som misligholdte lån i banken. Det blir utarbeidet egen misligholdsrapport for misligholdte lån i Storebrand Boligkreditt AS. Disse lånene inngår ikke i kredittforetakets sikkerhetsmasse. Lån til ansatte kan overføres til Storebrand Boligkreditt AS. Forskjellen mellom markedsrente og subsidiert rente blir dekket månedlig av det selskap hvor debitor er ansatt. 12 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

13 Storebrand Bank ASA har ikke gitt noen garantier knyttet til lån i Storebrand Boligkreditt AS. Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har inngått en forvaltningsavtale hvor Storebrand Boligkreditt AS kjøper administrative tjenester fra banken. Storebrand Boligkreditt AS kjøper også administrative tjenester fra Storebrand Livsforsikring AS. FASILITETER TIL STOREBRAND BOLIGKREDITT AS Storebrand Boligkreditt har to trekkfasiliteter hos Storebrand Bank ASA. Den ene trekkfasiliteten er en ordinær kassekreditt og har en ramme på 6 milliarder kroner. Denne har ingen utløpsdato, men kan sies opp av banken med 15 måneders oppsigelsestid. Den andre fasiliteten skal til enhver tid ha en tilstrekkelig stor ramme til å dekke renter og avdrag på obligasjoner med fortrinnsrett og tilknyttede derivater kommende 12 måneder. Trekkrettigheten er ikke oppsigelig fra Storebrand Bank før tidligst 3 måneder etter forfall på OMF og tilknyttede derivater med lengst løpetid. ØVRIGE NÆRSTÅENDE PARTER Storebrand Bank ASA har transaksjoner med nærstående parter som gjøres som en del av de normale forretninger. Disse transaksjoner gjennomføres til markedsmessige betingelser. Vilkår for transaksjoner med ledende ansatte og nærstående fremgår av note 44 og 45 i årsrapporten 2014 for Storebrand Bank ASA. Note 05 Finansiell risiko Storebrand Banks finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedene. I note 3 til note 7 i årsrapporten for 2014 er det nærmere redegjort for bankkonsernets finansielle risiko som også er dekkende for den finansielle risiko per Note 06 Verdsettelse av finansielle instrumenter Storebrand Bank ASA gjennomfører en omfattende prosess for å sikre en mest mulig markedsriktig verdifastsettelse av finansielle instrumenter. Børsnoterte finansielle instrumenter verdsettes basert på offisielle sluttkurser fra børs innhentet gjennom Reuters og Bloomberg. Obligasjoner verdsettes som hovedregel basert på innhentede kurser fra Reuters og Bloomberg. Obligasjoner som ikke kvoteres regelmessig vil normalt verdsettes basert på anerkjente teoretiske modeller. Sistnevnte gjelder i særlig grad obligasjoner denominert i norske kroner. Som grunnlag for slik verdsettelse benyttes diskonteringsrenter bestående av swaprenter tillagt en kredittpremie. Kredittpremien vil oftest være utstederspesifikk, og normalt basert på konsensus av kredittspreader kvotert av et utvalg meglerforetak. Unoterte derivater, herunder primært rente- og valutainstrumenter, verdsettes også teoretisk. Pengemarkedsrenter, swaprenter, valutakurser og volatiliteter som danner grunnlag for verdsettelse hentes fra Reuters, Bloomberg og Norges Bank. Storebrand Bank ASA gjennomfører løpende kontroll for å sikre kvaliteten på innhentede markedsdata fra eksterne kilder. Slike kontroller vil generelt omfatte sammenligning av multiple kilder samt kontroll og rimelighetsvurdering av unormale endringer. Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 13

14 Storebrand konsernet kategoriserer finansielle instrumenter på tre forskjellige nivåer, se nærmere beskrivelse i note 8 i årsrapporten for Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet, pris usikkerhet og ulike målemetoder. Selskapet har etablert verdsettelsesmodeller for å fange opp informasjon fra et bredt utvalg med godt informerte kilder med henblikk på å minimere usikkerhet knyttet til verdsettelsen. VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL AMORTISERT KOST (NOK mill.) VIRKELIG VERDI VIRKELIG VERDI BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Finansielle eiendeler Obligasjoner klassifisert som utlån og fordring 1 012, , , ,7 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 265,2 207,1 265,2 207,1 Utlån til kunder , , , ,6 Andre kortsiktige eiendeler 8,7 62,3 8,7 62,3 Finansielle forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 378,0 19,2 378,0 19,2 Innskudd fra kunder , , , ,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , , ,6 Annen gjeld 108,8 140,0 108,8 140,0 Ansvarlig lånekapital 523,3 523,0 511,7 511,6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 (NOK mill.) KVOTERTE PRISER OBSERVERBARE FORUTSETNINGER IKKE OBSERVERBARE FORUTSETNINGER BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Eiendeler: Aksjer 2,0 2,0 2,0 Sum aksjer ,0 Utlån til kunder 989,5 989,5 988,8 Sum utlån til kunder ,8 Stat og statsgaranterte obligasjoner 429,2 429, ,7 Finans- og foretaksobligasjoner 354,2 354,2 0,0 Verdipapiriserte obligasjoner 2 391, , ,1 Sum obligasjoner 0, ,9 0, , ,8 Sum obligasjoner ,8 Rentederivater 200,8 200,8 197,0 Sum derivater 0,0 200,8 0,0 200,8 197,0 herav derivater med positiv markedsverdi 607,3 607,3 742,1 herav derivater med negativ markedsverdi -406,6-406,6-545,1 Sum derivater ,0 Forpliktelser: Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0 0,0 0,0 Sum gjeld til kredittinstitusjoner ,0 Det er ingen bevegelser mellom kvoterte priser og observerbare forutsetninger for de ulike finansielle instrumentene i kvartalet. 14 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

15 SPESIFIKASJON AV FINANSIELLE INSTRUMENTER ETTER VERDSETTELSESTEKNIKKER (IKKE OBSERVERBARE FORUTSETNINGER) UTLÅN TIL (NOK mill.) KUNDER Balanse ,8 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter -4,8 Tilgang/kjøp 147,4 Salg/forfalte oppgjør -141,9 Overført fra observerbare forutsetninger til ikke observerbare forutsetninger Omregningsdifferanser utenlandsk valuta Annet Balanse ,5 SENSITIVITETSVURDERING UTLÅN TIL KUNDER Fastrente utlån vurderes til virkelig verdi. Verdien av disse fastsettes ved å neddiskontere fremtidige avtalte kontantstrømmer med en diskonteringsfaktor som hensyntar marginkrav (markedspread). Forutsetning for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på balansedagen samt en vurdering en ekstern investor ville lagt til grunn for investering i en tilsvarende portefølje. ENDRING MARKEDSSPREAD (NOK mill.) + 10 BP - 10 BP Økning/reduksjon i virkelig verdi per ,9 2,9 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 15

16 Note 07 Segmentrapportering RESULTATPOSTER PER VIRKSOMHET: BEDRIFTSMARKED PERSONMARKED 1. KVARTAL ÅRET 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Resultatposter: Netto renteinntekter 20,0 40,0 131,6 86,6 86,2 343,2 Netto provisjonsinntekter 3,9 2,5 9,1 10,0 13,4 54,6 Andre inntekter 0,5 1,8 2,9 0,6 0,6 2,4 Driftskostnader -17,7-24,2-62,9-51,5-52,4-173,7 Driftsresultat før tap 6,7 20,1 80,6 45,7 47,6 226,5 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. -6,3-45,5-75,5-0,9 0,8 1,3 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet 0,4-25,4 5,0 44,8 48,4 227,8 Resultat av ordinær drift for solgt/avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 3 714, , , , , ,9 Innskudd fra kunder 5 199, , , , , ,8 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,72 % 1,50 % 1,57 % 1,25 % 1,25 % 1,22 % Kostnader i % av inntekter 73 % 55 % 44 % 53 % 52 % 43 % Innskuddsdekning 140 % 104 % 126 % 56 % 54 % 57 % Total avsetningsgrad nedskrivninger 75 % 58 % 104 % 18 % 15 % 21 % TREASURY/ANNET TOTALT 1. KVARTAL ÅRET 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Resultatposter: Netto renteinntekter -13,0 0,9-12,9 93,6 127,1 461,8 Netto provisjonsinntekter 0,0-0,1-6,9 13,9 15,8 56,7 Andre inntekter 7,6-0,8 2,3 8,7 1,5 7,5 Driftskostnader 0,0-3,4-23,4-69,2-80,0-260,0 Driftsresultat før tap -5,4-3,3-41,0 46,9 64,4 266,0 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. 0,0 0,0 0,0-7,2-44,7-74,2 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet -5,4-3,3-41,0 39,7 19,6 191,8 Resultat av ordinær drift for avviklet virksomhet -0,3-0,3-1,0-0,3-0,3-1,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 108,5 111,8 109, , , ,6 Innskudd fra kunder 64,2 75,2-8, , , ,1 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,12 % 1,33 % 1,26 % Kostnader i % av inntekter 60 % 55 % 49 % Innskuddsdekning 67 % 66 % 68 % Total avsetningsgrad nedskrivninger 31 % 41 % 35 % Virksomhetssegmenter er konsernets primære rapporteringssegment. Storebrand Bank er en forretningsbank med hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. Virksomheten foregår hovedsakelig i Norge. 16 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

17 BESKRIVELSE AV SEGMENTENE: BEDRIFTSMARKED: Segmentet omfatter innskudd og utlån til bedriftskunder, hovedsakelig eiendomsbesittere/-utviklere, samt næringsmegling mot bedriftsmarkedet (Hadrian Eiendom AS) I april 2013 besluttet Storebrand å avvikle Bedriftsmarked da det ikke lenger er et prioritert område i Storebrands kjernevirksomhet. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder vil bli ivaretatt fram til avvikling er gjennomført. Verdiendringer knyttet til overtatte eiendeler som presenteres i resultatregnskapet på egen linje, er i segmentnoten presentert på tapslinjen slik det behandles internt. Omklassifiseringen fremkommer under segment treasury/annet. All kapitalmarkedsvirksomhet for kunder innenfor bankens bedriftsmarkedssegment presenteres under segmentet Bedriftsmarked. Tidligere har datterselskapet Hadrian Eiendom AS også inngått i dette området. Hadrian Eiendom AS ble solgt i 4. kvartal PERSONMARKED: Innskudd fra og utlån til personkunder, inkl. kredittkort. Utlån består hovedsakelig av lån med pant i bolig. Segmentet inkluderer utlån i Storebrand Boligkreditt AS, All kapitalmarkedsvirksomhet for kunder innenfor bankens personmarkedssegment presenteres under segmentet Personmarked. Bankens eiendomsmeglervirksomhet er i sin helhet under avvikling, og resultatet presenteres som virksomhet under avvikling Fordeling av ikke direkte henførbare inntekter og kostnader er allokert basert på antatt forbruk av ressurser. Effekter av økonomisk sikring og likviditetsporteføljen er ikke allokert ut på forretningsområdene og rapporteres kun under treasury/annet. Note 08 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital STOREBRAND BANK KONSERN (NOK mill.) Obligasjonslån , ,6 Ansvarlig lånekapital 511,7 511,6 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital , ,2 SPESIFIKASJON AV SERTIFIKATGJELD, OBLIGASJONSGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL PER FOR STOREBRAND BANK KONSERN (NOK mill.) ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE FORFALL 1) BALANSEFØRT VERDI Obligasjoner NO Storebrand Bank ASA 310,0 NOK Fast ,4 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Fast ,4 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Fast ,0 NO Storebrand Bank ASA 73,5 NOK Flytende ,0 NO Storebrand Bank ASA 306,0 NOK Flytende ,1 NO Storebrand Bank ASA 800,0 NOK Flytende ,2 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Flytende ,9 NO Storebrand Bank ASA 200,0 NOK Flytende ,7 Sum ordinære obligasjoner 2 661,7 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 17

18 (NOK mill.) ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE FORFALL 1) BALANSEFØRT VERDI Obligasjoner med fortrinnsrett NO Storebrand Boligkreditt 703,5 NOK Fast ,5 NO Storebrand Boligkreditt 1 250,0 NOK Fast ,5 NO Storebrand Boligkreditt 1 000,0 NOK Flytende ,6 NO Storebrand Boligkreditt 646,5 NOK Flytende ,7 NO Storebrand Boligkreditt 2 000,0 NOK Flytende ,0 NO Storebrand Boligkreditt 2 650,0 NOK Flytende ,0 NO Storebrand Boligkreditt 2 540,0 NOK Flytende ,3 Sum obligasjoner med fortrinnsrett 8 040,7 Sum sertifikatgjeld og obligasjonsgjeld ,4 1) Forfallsdato i denne oversikten er første mulige forfallsdato (Call dato). (NOK mill.) ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE CALL DATO BALANSEFØRT VERDI Tidsbegrenset ansvarlig lån NO Storebrand Bank ASA 150,0 NOK Flytende ,4 NO Storebrand Bank ASA 125,0 NOK Flytende ,6 Annen ansvarlig lånekapital NO Storebrand Bank ASA 9,3 NOK Fast Evigvarende 9,5 Fondsobligasjoner NO Storebrand Bank ASA 150,0 NOK Flytende ,7 NO Storebrand Bank ASA 75,0 NOK Flytende ,6 Sum ansvarlig lånekapital 511,7 Sum sertifikatgjeld, obligasjonsgjeld og ansvarlig lånekapital ,1 Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har i 2015 innfridd alle betingelser og vilkår i henhold til inngåtte låneavtaler. I henhold til låneprogrammet i Storebrand Boligkreditt AS er selskapets krav til overpantsettelse 109,5 prosent oppfylt. 18 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

19 Note 09 Kapitaldekning For kapitaldekningsberegning gjelder egne konsolideringsregler iht. forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (Konsolideringsforskriften). Storebrand Bank konsern defineres som en finansiell gruppe bestående bare eller hovedsakelig av andre foretak enn forsikringsselskap iht. 5 i Konsolideringsforskriften. Vurderingsreglene i selskapsregnskapene ligger til grunn for konsolidering. Konsolidering er i hovedsak foretatt etter de samme prinsipper som er benyttet i regnskapet og alle interne transaksjoner er eliminert, bl.a. aksjer, innskudd og lån samt øvrige fordringer og gjeld. ANSVARLIG KAPITAL STOREBRAND BANK STOREBRAND BANK ASA KONSERN (NOK mill.) ,6 960,6 Aksjekapital 960,6 960, , ,7 Øvrig egenkapital 1 194, , , ,2 Egenkapital 2 155, ,7 Fradrag: Positivt resultat som ikke er inkludert i beregningen -28,7-108,7-106,5 Goodwill og immaterielle eiendeler -106,5-108,7-25,2-30,3 Utsatt skattefordel -29,8-25,8 Avsatt konsernbidrag -400, , ,4 Kjernekapital uten fondsobligasjoner (ren kjernekapital) 1 990, ,3 Annen godkjent kjernekapital: 225,0 225,0 Fondsobligasjoner 225,0 225,0 Tillegg 2 185, ,4 Kjernekapital 2 215, ,3 283,9 284,0 Ansvarlig lånekapital, fratrukket egen beholdning 284,0 283,9 Annen tilleggskapital Fradrag fra tilleggskapital 2 469, ,4 Netto ansvarlig kapital 2 499, ,3 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 19

20 MINIMUMSKRAV ANSVARLIG KAPITAL STOREBRAND BANK STOREBRAND BANK ASA KONSERN (NOK mill.) ,6 977,7 Kredittrisiko 1 160, ,5 Herav: 14,4 10,9 Lokale og regionale myndigheter 10,9 14,4 164,9 166,2 Institusjoner 13,8 12,7 2,7 2,2 Foretak 2,2 2,7 636,5 602,2 Engasjementer med pant i bolig 1 000, ,9 83,9 82,9 Massemarkedsengasjementer 89,2 88,6 7,2 12,6 Forfalte engasjementer 17,0 10,7 81,9 78,9 Obligasjoner med fortrinnsrett 22,2 21,0 27,1 21,8 Øvrige engasjementer 4,1 8, ,6 977,7 Sum minimumskrav kredittrisiko 1 160, ,5 Oppgjørsrisiko 0,0 0,0 Sum minimumskrav markedsrisiko 0,0 0,0 79,7 87,1 Operasjonell risiko 88,4 89,5 26,4 13,2 CVA-risiko 22,5 38,6 Fradrag -1,5-1,4 Gruppenedskrivninger -1,5-1, , ,6 Minimumskrav ansvarlig kapital 1 269, ,0 KAPITALDEKNING STOREBRAND BANK STOREBRAND BANK ASA KONSERN (NOK mill.) ,6 % 18,2 % Kapitaldekning 15,8 % 15,0 % 15,6 % 16,1 % Kjernekapitaldekning 14,0 % 13,3 % 14,0 % 14,4 % Ren kjernekapitaldekning 12,5 % 11,9 % Det benyttes standardmetoden for kredittrisiko og markedsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Nye kapitalkrav trådte i kraft fra 1. juli Samlet krav til ren kjernekapital og ansvarlig kapital er henholdsvis 10 og 13,5 prosent fra 1. juli Kravet til ren kjernekapital og ansvarlig kapital økes ytterligere med 1 prosent fra 30. juni 2015 gjennom innføring av motsyklisk kapitalbuffer. 20 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Bank ASA. 4. kvartal 2013 (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Bank ASA. 4. kvartal 2013 (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Bank ASA 4. kvartal 2013 (urevidert) Storebrand Bank Konsern - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal Halvår 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. halvår 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2013 utgjør 33,9 millioner kroner (24,2 millioner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer