Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA"

Transkript

1 1Første kvartal Andre kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

2 Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand Bank konsern Balanse Storebrand Bank konsern Resultatregnskap Storebrand Bank ASA Totalresultat Storebrand Bank ASA Balanse Storebrand Bank ASA Egenkapitalavstemming Kontantstrømoppstilling Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Estimater Note 3 Skatt Note 4 Nærstående parter Note 5 Finansiell risiko Note 6 Verdsettelse av finansielle instrumenter Note 7 Segmentrapportering Note 8 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Note 9 Kapitaldekning Note 10 Nøkkeltall Note 11 Netto renteinntekter Note 12 Forpliktelser utenom balansen og betingede forpliktelser Note 13 Mislighold og tap på utlån, garantier mv. Note 14 Kvartalsvis resultatregnskap Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

3 Storebrand Bank Konsern Kvartalsberetning for 1. kvartal 2015 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i Balansetall i parentes gjelder utgangen av 2014.) Vridning mot personmarked fortsetter God kostnadskontroll og reduserte kostnader Lavt misligholdsvolum Personmarkedsområdet leverer et godt resultat også i 1. kvartal. Utlånsbalansen er stabil og innskudd er noe redusert i kvartalet. Utlånsmarginene er under press som følge av økt konkurranse. Bankens bedriftsmarked er under avvikling. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder blir ivaretatt på en god måte. Banken har god kostnadskontroll. RESULTATUTVIKLING Bankkonsernet oppnådde et resultat før skatt på 40 millioner kroner (20 millioner) i 1. kvartal. Lavere volum som følge av den planlagte avviklingen av bedriftsmarkedsporteføljen reduserer netto renteinntekter. Betydelig lavere tap i 1. kvartal 2015 forbedrer resultatet før skatt i forhold til tilsvarende periode i fjor. Netto renteinntekter ble 94 millioner kroner (127 millioner) i 1. kvartal. Rentemarginen svekkes som følge av redusert andel lån til bedriftsmarkedet og økt konkurranse i personmarkedet. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,12 prosent (1,33 prosent) i 1. kvartal. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital knyttet til personmarkedet i bankkonsernet er for kvartalet 1,25 prosent (1,22 prosent). Som følge av avviklingen av Bedriftsmarked er netto provisjonsinntekter redusert og utgjorde i 1. kvartal 14 millioner kroner (16 millioner). Andre inntekter utgjorde 9 millioner kroner (2 millioner) i 1. kvartal. Økningen skyldes i hovedsak positive engangseffekter i 1. kvartal 2015 knyttet til tidligere tapsutsatte engasjementer. Driftskostnadene utgjorde 69 millioner kroner (80 millioner) i 1. kvartal. Kostnadene er redusert som følge av lavere IT-kostnader og salget av datterselskapet Hadrian Eiendom AS. Det er kostnadsført 7 millioner kroner (kostnadsført 45 millioner) i nedskrivninger på utlån i 1. kvartal. Nedskrivningene i 2014 er hovedsak knyttet til ett engasjement innenfor Bedriftsmarked. Gruppenedskrivninger er redusert med 1 million kroner i kvartalet. BALANSEUTVIKLING Utlånsporteføljen i personmarked er stabil i 1. kvartal, og bedriftsmarkedsporteføljen fortsetter å falle som planlagt. Brutto utlån til kunder ved utgangen av 1. kvartal utgjorde 27,7 milliarder kroner (28,5 milliarder). Syndikert volum til Storebrand Livsforsikring utgjør 3,4 milliarder kroner (4,6 milliarder) ved utgangen av 1. kvartal. Bankkonsernets personmarkedsportefølje utgjør 23,8 milliarder kroner, tilsvarende 90 prosent av bankens samlede utlån, og består hovedsakelig av boliglån med lav risiko. Gjennomsnittlig veid belåningsgrad i bankkonsernet for personmarkedsporteføljen er om lag 55 prosent for boligengasjementer, mot 54 prosent ved utgangen av Bedriftsmarkedsutlån utgjør 10 prosent av porteføljen. Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 3

4 Misligholdsvolumet er økt med 41 millioner kroner i 2015 og utgjør 0,7 prosent (0,5 prosent) av brutto utlån per 31. mars Banken vurderer porteføljekvaliteten som god. Mislighold uten verdifall utgjorde 94 millioner kroner (76 millioner) ved utgangen av kvartalet. LIKVIDITETSRISIKO OG FUNDING Banken har etablert gode likviditetsbuffere, og legger stor vekt på å ha en balansert fundingstruktur med forfall på ulike løpetider og ut- stedelser i ulike markeder. Volumet av innskudd fra kunder var 18,6 milliarder kroner (19,4 milliarder) ved utgangen av kvartalet noe som tilsvarer en innskuddsdekning på 67,4 prosent (67,9 prosent). KAPITALDEKNING Banken har hatt fallende risikovektet balanse gjennom året som følge av den planlagte nedbyggingen av bedriftsmarkedsporteføljen. Storebrand Bank Konsern har ved utgangen av kvartalet en netto ansvarlig kapital på 2,5 milliarder kroner. Kapitaldekningen er 15,8 prosent og kjernekapitaldekningen 14,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal, mot henholdsvis 15,0 prosent og 13,3 prosent ved utgangen av Både bankkonsernet, morbanken og boligkredittforetaket oppfyller gjeldende lovkrav. UTVIKLING I STOREBRAND BANK ASA Storebrand Bank ASA oppnådde i 1. kvartal et resultat før skatt på minus 19 millioner kroner (minus 40 millioner). Netto renteinntekter for Storebrand Bank ASA ble for 1. kvartal 40 millioner kroner (62 millioner). Det er kostnadsført 7 millioner kroner (kostnadsført 45 millioner) i nedskrivninger på utlån i 1. kvartal. ØVRIG Storebrand Bank vil i 2015 videreføre arbeidet med å bedre lønnsomheten i personmarkedsvirksomheten kombinert med vekst. Banken vil også opprettholde en moderat til lav risikoprofil med god balanse- og fundingsammensetning. Det arbeides kontinuerlig med videreutvikling av bankens selvbetjeningsløsninger både på nett og mobil. Gjennom økt digitalisering og automatisering skal kundeprosessene forbedres. Som første aktør i det norske markedet lanserte banken i 1. kvartal konseptet BLU 40 hvor aldersgrensen for boliglån til unge ble endret fra 34 år til 40 år. Dette har gitt en betydelig vekst i antall lånesøknader. Som følge av at Bedriftsmarked er under avvikling, vil ikke banken gå inn i nye prosjekter, gi nye lån eller på annen måte ta inn nye kunder innenfor bedriftsmarkedet. God styring av bankens kreditt- og likviditetsrisiko, og kontroll av den operasjonelle risikoen i sentrale arbeidsprosesser står sentralt også i 2015, og banken fortsetter den tette oppfølgingen av misligholds- og tapsutviklingen. Utvikling i norske og internasjonale kapitalmarkeder, rentenivå, arbeidsledighet og eiendomsmarkedet vurderes som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke resultatet til Storebrand Bank konsern i Banken har i 1. kvartal 2015 verken mottatt søksmål eller varsel om søksmål med krav. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet hendelser etter balansedagen med vesentlig betydning for avleggelsen av delårsregnskapet. Lysaker, 28. april 2015 Styret i Storebrand Bank ASA 4 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

5 Storebrand Bank konsern Resultatregnskap 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) NOTE Renteinntekter 267,0 361, ,3 Rentekostnader -173,4-234,4-866,5 Netto renteinntekter 11 93,6 127,1 461,8 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 16,3 18,6 71,6 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -2,4-2,8-14,9 Netto provisjonsinntekter 13,9 15,8 56,7 Netto gevinster fra finansielle instrumenter 2,3 0,6 7,3 Andre inntekter 6,3 1,0 0,2 Sum andre driftsinntekter 8,7 1,5 7,5 Lønn og andre personalkostnader -30,2-29,2-73,1 Generelle administrasjonskostnader -12,3-15,3-54,2 Andre driftskostnader -26,7-35,5-132,7 Sum driftskostnader -69,2-80,0-260,0 Driftsresultat før tap mv. 46,9 64,4 266,0 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13-7,2-44,7-74,2 Resultat før skatt 39,7 19,6 191,8 Skatt på ordinært resultat 3-10,7-5,3-53,5 Resultat etter skatt for avviklet/solgt virksomhet -0,3-0,3-1,0 Periodens resultat 28,7 14,1 137,3 Konsolidert oppstilling over totalresultat 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Periodens resultat 28,7 14,1 137,3 Endring estimatavvik pensjoner 0,0 0,0-35,1 Skatt på estimatavvik pensjoner 0,0 0,0 9,5 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0-25,6 Totalresultat 28,7 14,1 111,7 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 5

6 Storebrand Bank konsern Balanse (NOK mill.) NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 135,9 688,8 181,0 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 265,2 622,6 207,1 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 2,0 1,7 2,0 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,8 Derivater 6 607,3 747,5 742,1 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,7 Andre kortsiktige eiendeler 6 8,7 13,6 9,7 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,8 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi 6 989, ,0 988,8 Brutto utlån , , ,6 - Individuelle nedskrivninger 13-41,6-134,1-32,9 - Gruppenedskrivninger 13-19,3-26,3-20,7 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,0 Varige driftsmidler 5,7 9,0 6,6 Immaterielle eiendeler og goodwill 106,5 103,7 108,7 Utsatt skattefordel 3 29,8 23,2 25,8 Eiendeler solgt/avviklet virksomhet 0,1 0,2 0,0 Sum eiendeler , , ,4 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 378,0 38,6 19,2 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,1 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 406,6 432,0 545,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,6 Annen gjeld 108,8 245,1 140,0 Gjeld solgt/avviklet virksomhet 0,1 0,2 0,1 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9,5 14,6 12,2 Pensjonsforpliktelse 30,8 57,8 30,8 Ansvarlig lånekapital 6, 8 511,7 590,9 511,6 Sum gjeld , , ,7 Innskutt egenkapital 1 516, , ,8 Opptjent egenkapital 638,6 880, ,9 Sum egenkapital 2 155, , ,7 Sum gjeld og egenkapital , , ,4 Lysaker, 28. april 2015 Styret i Storebrand Bank ASA. 6 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

7 Storebrand Bank ASA Resultatregnskap 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) NOTE Renteinntekter 172,4 244,5 899,2 Rentekostnader -132,6-182,7-671,8 Netto renteinntekter 11 39,8 61,9 227,4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 19,1 21,7 83,8 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -2,4-2,8-14,9 Netto provisjonsinntekter 16,7 18,9 68,9 Netto gevinster fra finansielle instrumenter -1,4 0,0 12,7 Andre inntekter 1,4-1,0 214,1 Sum andre driftsinntekter 0,0-0,9 226,7 Lønn og andre personalkostnader -30,2-27,0-73,0 Generelle administrasjonskostnader -12,2-15,1-53,7 Andre driftskostnader -25,9-32,8-113,7 Sum driftskostnader -68,3-74,9-240,3 Driftsresultat før tap mv. -11,8 4,9 282,6 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13-7,2-44,9-74,6 Resultat før skatt -19,0-40,1 208,0 Skatt på ordinært resultat 3 5,1 10,6-59,3 Periodens resultat -13,9-29,5 148,8 Oppstilling over totalresultat 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Periodens resultat -13,9-29,5 148,8 Endring estimatavvik pensjoner 0,0 0,0-35,1 Skatt på estimatavvik pensjoner 0,0 0,0 9,5 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0-25,6 Totalresultat -13,9-29,5 123,2 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 7

8 Storebrand Bank ASA Balanse (NOK mill.) NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 135,9 688,8 181,0 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , , ,2 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 2,0 1,7 2,0 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,7 Derivater 6 369,4 462,5 511,7 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,7 Andre kortsiktige eiendeler 1 076,9 926, ,2 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,4 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi 6 989, ,0 988,8 Brutto utlån , , ,2 - Individuelle nedskrivninger 13-40,6-132,2-31,9 - Gruppenedskrivninger 13-17,7-25,4-19,1 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,2 Varige driftsmidler 2,7 5,7 3,6 Immaterielle eiendeler 106,5 81,5 108,7 Utsatt skattefordel 3 30,3 28,5 25,2 Sum eiendeler , , ,3 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 685,8 341,5 325,9 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,1 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 406,6 432,0 545,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,2 Annen gjeld 117,1 268,4 568,2 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9,5 14,6 12,2 Pensjonsforpliktelse 30,8 57,8 30,8 Ansvarlig lånekapital 6, 8 511,7 590,9 511,6 Sum gjeld , , ,1 Innskutt egenkapital 1 688, , ,3 Opptjent egenkapital 391,9 654,0 405,8 Sum egenkapital 2 080, , ,1 Sum gjeld og egenkapital , , ,3 Lysaker, 28. april 2015 Styret i Storebrand Bank ASA. 8 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

9 Storebrand Bank konsern Oppstilling av endring egenkapital (NOK mill.) AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL ANNEN OPPTJENT EGENKAPITAL SUM OPPTJENT EGENKAPITAL TOTAL EGENKAPITAL Egenkapital ,6 156,0 400, , , , ,5 Periodens resultat 137,3 137,3 137,3 Øvrig resultatelementer -25,6-25,6-25,6 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 111,7 111,7 111,7 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 31,4 31,4 31,4 Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Andre endringer -0,5-0,5-0,5 Egenkapital ,6 156,0 400, , , , ,7 Periodens resultat 28,7 28,7 28,7 Øvrig resultatelementer 0,0 0,0 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 28,7 28,7 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag -400,0-400,0-400,0 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 638,6 638, ,4 Egenkapital ,6 156,0 400, , , , ,5 Periodens resultat 14,1 14,1 14,1 Øvrig resultatelementer 0,0 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Andre endringer -0,5-0,5-0,5 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 880,9 880, ,7 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 9

10 Storebrand Bank ASA Oppstilling av endring egenkapital (NOK mill.) AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM OPPTJENT EGENKAPITAL TOTAL EGENKAPITAL Egenkapital ,6 156,0 571, ,3 682,9 682, ,2 Periodens resultat 148,8 148,8 148,8 Øvrig resultatelementer -25,6-25,6-25,6 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 123,2 123,2 123,2 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,7 0,7 0,7 Endring mottatt konsernbidrag ,9-0,9-0,9 Avgitt konsernbidrag -400,0-400,0-400,0 Egenkapital ,6 156,0 571, ,3 405,8 405, ,1 Periodens resultat -13,9-13,9-13,9 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-13,9-13,9-13,9 Egenkapital ,6 156,0 571, ,3 391,9 391, ,2 Egenkapital ,6 156,0 571, ,4 682,9 682, ,2 Periodens resultat -29,5-29,5-29,5 Øvrig resultatelementer 0,0 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-29,5-29,5-29,5 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,7 0,7 0,7 Endring mottatt konsernbidrag ,9-0,9-0,9 Egenkapital ,6 156,0 570, ,4 654,0 654, ,5 Aksjekapitalen består av aksjer til pålydende kr. 15,-. 10 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

11 Kontanstrømoppstilling STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN (NOK mill.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 236,0 165,3 Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 274,7 368,5-63,9-27,7 Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -27,7-63, ,7 373,3 Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder 845, ,2-171,2-785,3 Netto inn-/utbetalinger av kundeinnskudd bank -788,5-171,4 232,1 18,6 Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer 6,0 217,7-77,4-54,3 Utbetalinger til drift -58,4-84,4 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 3,4 3, ,4-310,2 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 254, ,0 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -14,4-2,5 Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -2,5-14,4-14,4-2,5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2,5-14,4 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -358,3-221,0 Utbetalinger ved nedbetaling av lån -258,3-359,0 0,0 200,0 Innbetaling ved opptak av lån 200,0 0,0-24,1-22,8 Utbetaling av renter lån -76,6-76,8-5,8-6,0 Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -6,0-5,8-987,7 359,9 Netto inn-/utbetalinger av gjeld til kredittinstitusjoner 358,8-988,9 235,4 Innbetaling av mottatt konsernbidrag 0,0-251,9-457,1 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -457,1-251, ,4-147,0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -239, , ,6-459,8 Netto kontantstrøm i perioden 13, , , ,2 Likviditetsbeholdning periodens start 388,1 172, , ,4 Likviditetsbeholdning periodens slutt 401, ,4 Likviditetsbeholdningen består av: 688,8 135,9 Kontanter og fordringer på sentralbanker 135,9 688, , ,6 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 265,2 622, , ,4 Sum likviditetsbeholdning i balansen 401, ,4 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 11

12 Noter Storebrand Bank konsern Note 01 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Delårsregnskapet for Storebrand Bank ASA er avlagt i samsvar med 1-5 i årsregnskapsforskrift for banker, finansieringsforetak, m.m. som omhandler forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (heretter kalt forenklet IFRS), samt IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag samt at styrets forslag til utbytte og konsernbidrag kan føres som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte og konsernbidrag klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamling. Forøvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for 2014, og delårsregnskapet er avlagt i henhold til disse regnskapsprinsippene. Det har ikke trådt i kraft nye eller endrede regnskaps- standarder i 2015 som har hatt noen vesentlig effekt for delårsregnskapet til Storebrand Bank ASA eller Storebrand Bank konsern. Det er foretatt en omklassifisering i balansen vedrørende opptjente, ikke forfalte renter på utlån til kunder fra andre eiendeler til brutto utlån, samt påløpte, ikke forfalte renter på kundeinnskudd fra annen gjeld til innkudd fra kunder. Sammenligningstall er endret tilsvarende. Note Estimater Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger er i årsregnskapet for 2014 beskrevet i note 2 og verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi er beskrevet i note 8. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må ledelsen foreta estimater, skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger av usikre størrelser. Estimater og vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og forventning om fremtidige hendelser og representerer ledelsens beste skjønn på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. De faktiske resultatene kan avvike fra regnskapsestimatene. Note 03 Skatt Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 27 prosent av selskapets og konsernets resultat før skatt korrigert for eventuelle permanente forskjeller. Note 04 Nærstående parter OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT UTSTEDT AV STOREBRAND BOLIGKREDITT AS Storebrand Bank ASA har totalt investert 3,0 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS per Investeringene er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte obligasjonslån i Storebrand Boligkreditt AS. UTLÅN OVERFØRT TIL STOREBRAND BOLIGKREDITT AS Storebrand Bank ASA selger lån til kredittforetaket Storebrand Boligkreditt AS. Overføringen av utlån skjer til markedsmessige betingelser. Etter overføringen av lånene overtar Storebrand Boligkreditt alle risikoer og fordeler ved eierskap til utlånsporteføljen. Det er Storebrand Boligkreditt som mottar alle kontantstrømmer fra lånekunden. Storebrand Bank ASA skal sørge for overførsler og tilbakeføringer av lån ved endringsbehov, dvs. ved behov for opplåning, overgang fra flytende til fast rente, overgang til ansattelån og overgang til boligkreditt. Kostnadene inngår som en del av det avtalefestede forvaltningshonoraret. Lån i Storebrand Boligkreditt AS som blir misligholdt blir liggende i foretaket. I henhold til tjenesteavtale med Storebrand Bank ASA, vil disse lånene bli behandlet på samme måte som misligholdte lån i banken. Det blir utarbeidet egen misligholdsrapport for misligholdte lån i Storebrand Boligkreditt AS. Disse lånene inngår ikke i kredittforetakets sikkerhetsmasse. Lån til ansatte kan overføres til Storebrand Boligkreditt AS. Forskjellen mellom markedsrente og subsidiert rente blir dekket månedlig av det selskap hvor debitor er ansatt. 12 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

13 Storebrand Bank ASA har ikke gitt noen garantier knyttet til lån i Storebrand Boligkreditt AS. Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har inngått en forvaltningsavtale hvor Storebrand Boligkreditt AS kjøper administrative tjenester fra banken. Storebrand Boligkreditt AS kjøper også administrative tjenester fra Storebrand Livsforsikring AS. FASILITETER TIL STOREBRAND BOLIGKREDITT AS Storebrand Boligkreditt har to trekkfasiliteter hos Storebrand Bank ASA. Den ene trekkfasiliteten er en ordinær kassekreditt og har en ramme på 6 milliarder kroner. Denne har ingen utløpsdato, men kan sies opp av banken med 15 måneders oppsigelsestid. Den andre fasiliteten skal til enhver tid ha en tilstrekkelig stor ramme til å dekke renter og avdrag på obligasjoner med fortrinnsrett og tilknyttede derivater kommende 12 måneder. Trekkrettigheten er ikke oppsigelig fra Storebrand Bank før tidligst 3 måneder etter forfall på OMF og tilknyttede derivater med lengst løpetid. ØVRIGE NÆRSTÅENDE PARTER Storebrand Bank ASA har transaksjoner med nærstående parter som gjøres som en del av de normale forretninger. Disse transaksjoner gjennomføres til markedsmessige betingelser. Vilkår for transaksjoner med ledende ansatte og nærstående fremgår av note 44 og 45 i årsrapporten 2014 for Storebrand Bank ASA. Note 05 Finansiell risiko Storebrand Banks finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedene. I note 3 til note 7 i årsrapporten for 2014 er det nærmere redegjort for bankkonsernets finansielle risiko som også er dekkende for den finansielle risiko per Note 06 Verdsettelse av finansielle instrumenter Storebrand Bank ASA gjennomfører en omfattende prosess for å sikre en mest mulig markedsriktig verdifastsettelse av finansielle instrumenter. Børsnoterte finansielle instrumenter verdsettes basert på offisielle sluttkurser fra børs innhentet gjennom Reuters og Bloomberg. Obligasjoner verdsettes som hovedregel basert på innhentede kurser fra Reuters og Bloomberg. Obligasjoner som ikke kvoteres regelmessig vil normalt verdsettes basert på anerkjente teoretiske modeller. Sistnevnte gjelder i særlig grad obligasjoner denominert i norske kroner. Som grunnlag for slik verdsettelse benyttes diskonteringsrenter bestående av swaprenter tillagt en kredittpremie. Kredittpremien vil oftest være utstederspesifikk, og normalt basert på konsensus av kredittspreader kvotert av et utvalg meglerforetak. Unoterte derivater, herunder primært rente- og valutainstrumenter, verdsettes også teoretisk. Pengemarkedsrenter, swaprenter, valutakurser og volatiliteter som danner grunnlag for verdsettelse hentes fra Reuters, Bloomberg og Norges Bank. Storebrand Bank ASA gjennomfører løpende kontroll for å sikre kvaliteten på innhentede markedsdata fra eksterne kilder. Slike kontroller vil generelt omfatte sammenligning av multiple kilder samt kontroll og rimelighetsvurdering av unormale endringer. Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 13

14 Storebrand konsernet kategoriserer finansielle instrumenter på tre forskjellige nivåer, se nærmere beskrivelse i note 8 i årsrapporten for Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet, pris usikkerhet og ulike målemetoder. Selskapet har etablert verdsettelsesmodeller for å fange opp informasjon fra et bredt utvalg med godt informerte kilder med henblikk på å minimere usikkerhet knyttet til verdsettelsen. VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL AMORTISERT KOST (NOK mill.) VIRKELIG VERDI VIRKELIG VERDI BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Finansielle eiendeler Obligasjoner klassifisert som utlån og fordring 1 012, , , ,7 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 265,2 207,1 265,2 207,1 Utlån til kunder , , , ,6 Andre kortsiktige eiendeler 8,7 62,3 8,7 62,3 Finansielle forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 378,0 19,2 378,0 19,2 Innskudd fra kunder , , , ,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , , ,6 Annen gjeld 108,8 140,0 108,8 140,0 Ansvarlig lånekapital 523,3 523,0 511,7 511,6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 (NOK mill.) KVOTERTE PRISER OBSERVERBARE FORUTSETNINGER IKKE OBSERVERBARE FORUTSETNINGER BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Eiendeler: Aksjer 2,0 2,0 2,0 Sum aksjer ,0 Utlån til kunder 989,5 989,5 988,8 Sum utlån til kunder ,8 Stat og statsgaranterte obligasjoner 429,2 429, ,7 Finans- og foretaksobligasjoner 354,2 354,2 0,0 Verdipapiriserte obligasjoner 2 391, , ,1 Sum obligasjoner 0, ,9 0, , ,8 Sum obligasjoner ,8 Rentederivater 200,8 200,8 197,0 Sum derivater 0,0 200,8 0,0 200,8 197,0 herav derivater med positiv markedsverdi 607,3 607,3 742,1 herav derivater med negativ markedsverdi -406,6-406,6-545,1 Sum derivater ,0 Forpliktelser: Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0 0,0 0,0 Sum gjeld til kredittinstitusjoner ,0 Det er ingen bevegelser mellom kvoterte priser og observerbare forutsetninger for de ulike finansielle instrumentene i kvartalet. 14 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

15 SPESIFIKASJON AV FINANSIELLE INSTRUMENTER ETTER VERDSETTELSESTEKNIKKER (IKKE OBSERVERBARE FORUTSETNINGER) UTLÅN TIL (NOK mill.) KUNDER Balanse ,8 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter -4,8 Tilgang/kjøp 147,4 Salg/forfalte oppgjør -141,9 Overført fra observerbare forutsetninger til ikke observerbare forutsetninger Omregningsdifferanser utenlandsk valuta Annet Balanse ,5 SENSITIVITETSVURDERING UTLÅN TIL KUNDER Fastrente utlån vurderes til virkelig verdi. Verdien av disse fastsettes ved å neddiskontere fremtidige avtalte kontantstrømmer med en diskonteringsfaktor som hensyntar marginkrav (markedspread). Forutsetning for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på balansedagen samt en vurdering en ekstern investor ville lagt til grunn for investering i en tilsvarende portefølje. ENDRING MARKEDSSPREAD (NOK mill.) + 10 BP - 10 BP Økning/reduksjon i virkelig verdi per ,9 2,9 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 15

16 Note 07 Segmentrapportering RESULTATPOSTER PER VIRKSOMHET: BEDRIFTSMARKED PERSONMARKED 1. KVARTAL ÅRET 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Resultatposter: Netto renteinntekter 20,0 40,0 131,6 86,6 86,2 343,2 Netto provisjonsinntekter 3,9 2,5 9,1 10,0 13,4 54,6 Andre inntekter 0,5 1,8 2,9 0,6 0,6 2,4 Driftskostnader -17,7-24,2-62,9-51,5-52,4-173,7 Driftsresultat før tap 6,7 20,1 80,6 45,7 47,6 226,5 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. -6,3-45,5-75,5-0,9 0,8 1,3 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet 0,4-25,4 5,0 44,8 48,4 227,8 Resultat av ordinær drift for solgt/avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 3 714, , , , , ,9 Innskudd fra kunder 5 199, , , , , ,8 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,72 % 1,50 % 1,57 % 1,25 % 1,25 % 1,22 % Kostnader i % av inntekter 73 % 55 % 44 % 53 % 52 % 43 % Innskuddsdekning 140 % 104 % 126 % 56 % 54 % 57 % Total avsetningsgrad nedskrivninger 75 % 58 % 104 % 18 % 15 % 21 % TREASURY/ANNET TOTALT 1. KVARTAL ÅRET 1. KVARTAL ÅRET (NOK mill.) Resultatposter: Netto renteinntekter -13,0 0,9-12,9 93,6 127,1 461,8 Netto provisjonsinntekter 0,0-0,1-6,9 13,9 15,8 56,7 Andre inntekter 7,6-0,8 2,3 8,7 1,5 7,5 Driftskostnader 0,0-3,4-23,4-69,2-80,0-260,0 Driftsresultat før tap -5,4-3,3-41,0 46,9 64,4 266,0 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. 0,0 0,0 0,0-7,2-44,7-74,2 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet -5,4-3,3-41,0 39,7 19,6 191,8 Resultat av ordinær drift for avviklet virksomhet -0,3-0,3-1,0-0,3-0,3-1,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 108,5 111,8 109, , , ,6 Innskudd fra kunder 64,2 75,2-8, , , ,1 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,12 % 1,33 % 1,26 % Kostnader i % av inntekter 60 % 55 % 49 % Innskuddsdekning 67 % 66 % 68 % Total avsetningsgrad nedskrivninger 31 % 41 % 35 % Virksomhetssegmenter er konsernets primære rapporteringssegment. Storebrand Bank er en forretningsbank med hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. Virksomheten foregår hovedsakelig i Norge. 16 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

17 BESKRIVELSE AV SEGMENTENE: BEDRIFTSMARKED: Segmentet omfatter innskudd og utlån til bedriftskunder, hovedsakelig eiendomsbesittere/-utviklere, samt næringsmegling mot bedriftsmarkedet (Hadrian Eiendom AS) I april 2013 besluttet Storebrand å avvikle Bedriftsmarked da det ikke lenger er et prioritert område i Storebrands kjernevirksomhet. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder vil bli ivaretatt fram til avvikling er gjennomført. Verdiendringer knyttet til overtatte eiendeler som presenteres i resultatregnskapet på egen linje, er i segmentnoten presentert på tapslinjen slik det behandles internt. Omklassifiseringen fremkommer under segment treasury/annet. All kapitalmarkedsvirksomhet for kunder innenfor bankens bedriftsmarkedssegment presenteres under segmentet Bedriftsmarked. Tidligere har datterselskapet Hadrian Eiendom AS også inngått i dette området. Hadrian Eiendom AS ble solgt i 4. kvartal PERSONMARKED: Innskudd fra og utlån til personkunder, inkl. kredittkort. Utlån består hovedsakelig av lån med pant i bolig. Segmentet inkluderer utlån i Storebrand Boligkreditt AS, All kapitalmarkedsvirksomhet for kunder innenfor bankens personmarkedssegment presenteres under segmentet Personmarked. Bankens eiendomsmeglervirksomhet er i sin helhet under avvikling, og resultatet presenteres som virksomhet under avvikling Fordeling av ikke direkte henførbare inntekter og kostnader er allokert basert på antatt forbruk av ressurser. Effekter av økonomisk sikring og likviditetsporteføljen er ikke allokert ut på forretningsområdene og rapporteres kun under treasury/annet. Note 08 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital STOREBRAND BANK KONSERN (NOK mill.) Obligasjonslån , ,6 Ansvarlig lånekapital 511,7 511,6 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital , ,2 SPESIFIKASJON AV SERTIFIKATGJELD, OBLIGASJONSGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL PER FOR STOREBRAND BANK KONSERN (NOK mill.) ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE FORFALL 1) BALANSEFØRT VERDI Obligasjoner NO Storebrand Bank ASA 310,0 NOK Fast ,4 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Fast ,4 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Fast ,0 NO Storebrand Bank ASA 73,5 NOK Flytende ,0 NO Storebrand Bank ASA 306,0 NOK Flytende ,1 NO Storebrand Bank ASA 800,0 NOK Flytende ,2 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Flytende ,9 NO Storebrand Bank ASA 200,0 NOK Flytende ,7 Sum ordinære obligasjoner 2 661,7 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 17

18 (NOK mill.) ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE FORFALL 1) BALANSEFØRT VERDI Obligasjoner med fortrinnsrett NO Storebrand Boligkreditt 703,5 NOK Fast ,5 NO Storebrand Boligkreditt 1 250,0 NOK Fast ,5 NO Storebrand Boligkreditt 1 000,0 NOK Flytende ,6 NO Storebrand Boligkreditt 646,5 NOK Flytende ,7 NO Storebrand Boligkreditt 2 000,0 NOK Flytende ,0 NO Storebrand Boligkreditt 2 650,0 NOK Flytende ,0 NO Storebrand Boligkreditt 2 540,0 NOK Flytende ,3 Sum obligasjoner med fortrinnsrett 8 040,7 Sum sertifikatgjeld og obligasjonsgjeld ,4 1) Forfallsdato i denne oversikten er første mulige forfallsdato (Call dato). (NOK mill.) ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE CALL DATO BALANSEFØRT VERDI Tidsbegrenset ansvarlig lån NO Storebrand Bank ASA 150,0 NOK Flytende ,4 NO Storebrand Bank ASA 125,0 NOK Flytende ,6 Annen ansvarlig lånekapital NO Storebrand Bank ASA 9,3 NOK Fast Evigvarende 9,5 Fondsobligasjoner NO Storebrand Bank ASA 150,0 NOK Flytende ,7 NO Storebrand Bank ASA 75,0 NOK Flytende ,6 Sum ansvarlig lånekapital 511,7 Sum sertifikatgjeld, obligasjonsgjeld og ansvarlig lånekapital ,1 Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har i 2015 innfridd alle betingelser og vilkår i henhold til inngåtte låneavtaler. I henhold til låneprogrammet i Storebrand Boligkreditt AS er selskapets krav til overpantsettelse 109,5 prosent oppfylt. 18 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

19 Note 09 Kapitaldekning For kapitaldekningsberegning gjelder egne konsolideringsregler iht. forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (Konsolideringsforskriften). Storebrand Bank konsern defineres som en finansiell gruppe bestående bare eller hovedsakelig av andre foretak enn forsikringsselskap iht. 5 i Konsolideringsforskriften. Vurderingsreglene i selskapsregnskapene ligger til grunn for konsolidering. Konsolidering er i hovedsak foretatt etter de samme prinsipper som er benyttet i regnskapet og alle interne transaksjoner er eliminert, bl.a. aksjer, innskudd og lån samt øvrige fordringer og gjeld. ANSVARLIG KAPITAL STOREBRAND BANK STOREBRAND BANK ASA KONSERN (NOK mill.) ,6 960,6 Aksjekapital 960,6 960, , ,7 Øvrig egenkapital 1 194, , , ,2 Egenkapital 2 155, ,7 Fradrag: Positivt resultat som ikke er inkludert i beregningen -28,7-108,7-106,5 Goodwill og immaterielle eiendeler -106,5-108,7-25,2-30,3 Utsatt skattefordel -29,8-25,8 Avsatt konsernbidrag -400, , ,4 Kjernekapital uten fondsobligasjoner (ren kjernekapital) 1 990, ,3 Annen godkjent kjernekapital: 225,0 225,0 Fondsobligasjoner 225,0 225,0 Tillegg 2 185, ,4 Kjernekapital 2 215, ,3 283,9 284,0 Ansvarlig lånekapital, fratrukket egen beholdning 284,0 283,9 Annen tilleggskapital Fradrag fra tilleggskapital 2 469, ,4 Netto ansvarlig kapital 2 499, ,3 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 19

20 MINIMUMSKRAV ANSVARLIG KAPITAL STOREBRAND BANK STOREBRAND BANK ASA KONSERN (NOK mill.) ,6 977,7 Kredittrisiko 1 160, ,5 Herav: 14,4 10,9 Lokale og regionale myndigheter 10,9 14,4 164,9 166,2 Institusjoner 13,8 12,7 2,7 2,2 Foretak 2,2 2,7 636,5 602,2 Engasjementer med pant i bolig 1 000, ,9 83,9 82,9 Massemarkedsengasjementer 89,2 88,6 7,2 12,6 Forfalte engasjementer 17,0 10,7 81,9 78,9 Obligasjoner med fortrinnsrett 22,2 21,0 27,1 21,8 Øvrige engasjementer 4,1 8, ,6 977,7 Sum minimumskrav kredittrisiko 1 160, ,5 Oppgjørsrisiko 0,0 0,0 Sum minimumskrav markedsrisiko 0,0 0,0 79,7 87,1 Operasjonell risiko 88,4 89,5 26,4 13,2 CVA-risiko 22,5 38,6 Fradrag -1,5-1,4 Gruppenedskrivninger -1,5-1, , ,6 Minimumskrav ansvarlig kapital 1 269, ,0 KAPITALDEKNING STOREBRAND BANK STOREBRAND BANK ASA KONSERN (NOK mill.) ,6 % 18,2 % Kapitaldekning 15,8 % 15,0 % 15,6 % 16,1 % Kjernekapitaldekning 14,0 % 13,3 % 14,0 % 14,4 % Ren kjernekapitaldekning 12,5 % 11,9 % Det benyttes standardmetoden for kredittrisiko og markedsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Nye kapitalkrav trådte i kraft fra 1. juli Samlet krav til ren kjernekapital og ansvarlig kapital er henholdsvis 10 og 13,5 prosent fra 1. juli Kravet til ren kjernekapital og ansvarlig kapital økes ytterligere med 1 prosent fra 30. juni 2015 gjennom innføring av motsyklisk kapitalbuffer. 20 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 2015

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer