Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA"

Transkript

1 Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014

2 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i Balansetall i parentes gjelder utgangen av 2013.) Vridning mot personmarked som planlagt God kostnadskontroll Redusert misligholdsvolum Personmarkedsområdet leverer et godt resultat også i 1. halvår. Utlånsbalansen er stabil, mens innskudd øker i halvåret. Utlånsmarginene er gode og personmarkedsområdet har god kostnadskontroll. Bankens bedriftsmarked er under avvikling. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder vil bli ivaretatt på en god måte. Resultatutvikling Bankkonsernet oppnådde et resultat før skatt på 63 millioner kroner (58 millioner) i 2. kvartal og et resultat før skatt på 83 millioner kroner (86 millioner) i 1. halvår. Lavere volum som følge av den planlagte avviklingen av bedriftsmarkedsporteføljen reduserer renteinntektene noe. Netto renteinntekter ble 116 millioner kroner (139 millioner) i 2. kvartal og 243 millioner kroner (268 millioner) for halvåret. Rentemarginen svekkes noe som følge av redusert andel næringslån og økt konkurransekraft i Personmarked. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,26 prosent (1,36 prosent) i 2. kvartal og 1,29 prosent (1,32 prosent) i 1. halvår. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital knyttet til personmarkedet i bankkonsernet er for kvartalet 1,23 prosent (1,23 prosent) og 1,24 prosent (1,15 prosent) for halvåret. Netto provisjonsinntekter er stabile og utgjorde i 2. kvartal 15 millioner kroner (16 millioner) og 31 millioner kroner (33 millioner) i 1. halvår. Andre inntekter utgjorde 6 millioner kroner (8 millioner) i 2. kvartal og 8 millioner kroner (minus 8 millioner) i 1. halvår. Andre inntekter ble i 2013 påvirket negativt av verdiendringer på likviditetsporteføljen og fastrentelån. Driftskostnadene utgjorde 81 millioner kroner (119 millioner) i 2. kvartal og 161 millioner kroner (217 millioner) i halvåret. Driftskostnadene er redusert som følge av kostnadsbesparelser og omlegging av Storebrands pensjonsordning for egne ansatte. I tillegg ble det i 2. kvartal 2013 gjort avsetninger til omstilling i forbindelse med avviklingen av bankens Bedriftsmarkedsområde. Det er inntektsført 7 millioner kroner (inntektsført 13 millioner) i nedskrivninger på utlån i 2. kvartal og netto kostnadsført 37 millioner kroner (inntektsført 11 millioner) i 1. halvår. Nedskrivningene er i hovedsak knyttet til ett engasjement innenfor Bedriftsmarked. Gruppenedskrivninger er redusert med 5 millioner kroner i kvartalet og 9 millioner kroner i 1. halvår. Balanseutvikling Det er en vekst i utlånsporteføljen i 2. kvartal innenfor personmarkedet, og fortsatt fallende utlån til bedriftsmarkedet. Brutto utlån til kunder ved utgangen av 1. halvår utgjør 30,9 milliarder kroner (33,7 milliarder). Syndikert volum til Storebrand Livsforsikring utgjør 4,2 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår. Bankkonsernets personmarkedsportefølje utgjør 23,9 milliarder kroner, tilsvarende 77 prosent av bankens samlede utlån, og består hovedsakelig av boliglån med lav risiko. Gjennomsnittlig veid belåningsgrad i bankkonsernet for personmarkedsporteføljen er om lag 55 prosent for boligengasjementer, som tilsvarer 55 prosent ved utgangen av Bedriftsmarkedsutlån utgjør 23 prosent av porteføljen. Misligholdsvolumet er i halvåret redusert med 91 millioner kroner som følge av innfrielser. Misligholdsvolumet utgjør 1,2 prosent (1,4 prosent) av brutto utlån per 30. juni Banken vurderer porteføljekvaliteten som god. Mislighold uten verdifall utgjorde 113 millioner kroner (111 millioner) ved utgangen av 1. halvår. Likviditetsrisiko og funding Banken har etablert gode likviditetsbuffere, og legger stor vekt på å ha en balansert fundingstruktur med forfall på ulike løpetider og utstedelser i ulike markeder. Volumet av innskudd fra kunder var 20,8 milliarder kroner ved utgangen av halvåret noe som tilsvarer en innskuddsdekning på 67 prosent. Storebrand Bank utstedte i juni 2014 et ansvarlig lån på 125 millioner kroner og en fondsobligasjon på 75 millioner kroner. Obligasjonene har oppgjør i juli og vil være gjeldende ansvarlig kapital fra 3. kvartal Banken har forfall på fondsobligasjoner på totalt 275 millioner kroner i november Kapitaldekning Storebrand Bank ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat før skatt på 14 millioner kroner (minus 10 millioner) og minus 26 millioner kroner (minus 22 millioner) i 1. halvår. Netto renteinntekter for Storebrand Bank ASA ble for 2. kvartal 54 millioner kroner (73 millioner) og 1. halvår 116 millioner kroner (147 millioner). Det er inntektsført 7 millioner kroner (inntektsført 13 millioner) i nedskrivninger på utlån i 2. kvartal og netto kostnadsført 38 millioner kroner (inntektsført 12 millioner) i 1. halvår. 2

3 Øvrig Storebrand Bank vil i 2014 videreføre arbeidet med å bedre lønnsomheten i personmarkedsvirksomheten kombinert med moderat vekst. Banken vil også opprettholde en moderat risikoprofil med god balanse- og fundingsammensetning. Banken vil prioritere konvertering til nytt kjernebanksystem. Videre vil det være fokus på å redusere kostnader, øke automatiseringsgraden i kunde- og arbeidsprosesser, samt utvikle bedre mobil- og brettløsninger for kundene. Som følge av at Bedriftsmarked er under avvikling, vil ikke banken gå inn i nye prosjekter, gi nye lån eller på annen måte ta inn nye kunder innenfor bedriftsmarkedet. Banken arbeider systematisk med å tilpasse seg de nye lovkrav til kapital og kapitalbuffere i Norge. God styring av bankens kreditt- og likviditetsrisiko, og kontroll av den operasjonelle risikoen i sentrale arbeidsprosesser står sentralt også i 2014, og banken fortsetter den tette oppfølgingen av misligholds- og tapsutviklingen. Utvikling i norske og internasjonale kapitalmarkeder, rentenivå, arbeidsledighet og eiendomsmarkedet vurderes som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke resultatet til Storebrand Bank konsern i Storebrand Bank har totalt mottatt 166 klagesaker tilknyttet privatkunders investeringer i ulike aksjeindeksobligasjoner i Storebrand Bank ASA. Ingen av kundene har fått medhold i sin klage etter bankens interne klagebehandling. 117 av kundene har klaget på bankens avgjørelse til Finansklagenemnda. Finansklagenemndas sekretariat har per 30. juni 2014 behandlet 114 saker og ingen kunder har fått medhold i sine klager. Det foreligger ingen søksmål fra kunder knyttet til investeringer i strukturerte produkter. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet hendelser etter balansedagen med vesentlig betydning for avleggelsen av delårsregnskapet. Lysaker, 15. juli 2014 Styret i Storebrand Bank ASA 3

4 Storebrand Bank konsern RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL. NOTE Renteinntekter 335,0 392,4 696,5 771, ,6 Rentekostnader -219,5-253,6-454,0-503, ,9 Netto renteinntekter ,5 138,8 242,6 267,7 546,7 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 18,8 18,5 37,4 38,3 82,0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -3,4-2,4-6,2-5,7-11,8 Netto provisjonsinntekter 15,4 16,1 31,2 32,6 70,2 Netto gevinster fra finansielle instrumenter 2,0-0,9 2,6-17,9-16,0 Andre inntekter 3,9 9,3 4,9 10,0 20,3 Sum andre driftsinntekter 5,9 8,4 7,5-7,8 4,3 Lønn og andre personalkostnader -31,1-60,7-60,4-95,9-127,6 Generelle administrasjonskostnader -13,6-13,1-28,9-28,1-55,6 Andre driftskostnader -36,3-44,9-71,7-93,3-191,6 Sum driftskostnader -81,0-118,7-161,0-217,3-374,8 Driftsresultat før tap mv. 55,9 44,5 120,2 75,1 246,5 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13 7,4 13,0-37,4 10,6-11,1 Resultat før skatt 63,2 57,5 82,9 85,7 235,3 Skatt på ordinært resultat 3-17,1-16,1-22,4-24,0-69,1 Resultat etter skatt for avviklet/solgt virksomhet -0,2-1,7-0,4-2,3-3,8 Periodens resultat 46,0 39,7 60,1 59,4 162,3 KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL. NOTE Periodens resultat 46,0 39,7 60,1 59,4 162,3 Endring estimatavvik pensjoner -5,7 Skatt på estimatavvik pensjoner 2,1 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 Totalresultat 46,0 39,7 60,1 59,4 158,8 4

5 Storebrand Bank konsern BALANSE NOK MILL. NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 192,0 431,6 19,8 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 551,3 484,7 152,5 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 1,9 4,3 1,7 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,7 Derivater 6 692,2 782,2 693,2 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,8 Andre kortsiktige eiendeler 82,9 125,5 100,6 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,7 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi , , ,0 Brutto utlån , , ,8 - Individuelle nedskrivninger ,6-71,0-82,7 - Gruppenedskrivninger 13-21,5-44,8-30,2 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,9 Varige driftsmidler 7,5 7,5 9,5 Immaterielle eiendeler og goodwill 107,4 92,4 99,1 Utsatt skattefordel 3 17,0 0,0 13,0 Eiendeler solgt/avviklet virksomhet 0,1 0,0 0,3 Sum eiendeler , , ,1 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 6, , ,8 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,1 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 476,8 487,0 411,0 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,6 Annen gjeld 382,5 238,7 133,6 Gjeld solgt/avviklet virksomhet 0,2 8,9 0,5 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 14,4 41,1 18,4 Pensjonsforpliktelse 57,8 71,3 57,8 Utsatt skatt 0,0 16,7 0,0 Ansvarlig lånekapital 6, 8 592,2 594,4 589,7 Sum gjeld , , ,6 Innskutt egenkapital 1 516, , ,8 Opptjent egenkapital 958,2 946, ,6 Sum egenkapital 2 475, , ,5 Sum gjeld og egenkapital , , ,1 Lysaker, 15. juli 2014 Styret i Storebrand Bank ASA 5

6 Storebrand Bank ASA RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL. NOTE Renteinntekter 225,0 270,5 469,6 538, ,3 Rentekostnader -171,2-198,0-353,9-391,4-782,6 Netto renteinntekter 11 53,8 72,5 115,7 147,2 290,7 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 22,0 21,9 43,7 45,0 95,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -3,4-2,4-6,2-5,7-11,8 Netto provisjonsinntekter 18,6 19,4 37,5 39,2 83,3 Netto gevinster fra finansielle instrumenter 7,9-1,1 7,9-13,6-13,6 Andre inntekter -3,8-0,5-4,8-0,5 211,6 Sum andre driftsinntekter 4,0-1,6 3,1-14,1 198,0 Lønn og andre personalkostnader -28,2-58,8-55,2-92,2-118,0 Generelle administrasjonskostnader -13,0-12,9-28,1-27,8-54,8 Andre driftskostnader -28,3-41,8-61,1-87,0-168,4 Sum driftskostnader -69,6-113,5-144,5-207,0-341,2 Driftsresultat før tap mv. 6,9-23,1 11,8-34,7 230,8 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13 7,4 13,3-37,6 12,2-9,1 Resultat før skatt 14,2-9,8-25,8-22,4 221,7 Skatt på ordinært resultat 3-5,2 2,7 5,4 6,3-70,9 Periodens resultat 9,1-7,1-20,5-16,1 150,8 OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL Periodens resultat 9,1-7,1-20,5-16,1 150,8 Endring estimatavvik pensjoner -5,7 Skatt på estimatavvik pensjoner 2,1 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 Totalresultat 9,1-7,1-20,5-16,1 147,2 6

7 Storebrand Bank ASA BALANSE NOK MILL. NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 192,0 431,6 19,8 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , , ,9 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 1,9 1,7 1,7 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,2 Derivater 6 473,6 521,9 445,5 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,8 Andre kortsiktige eiendeler 932,0 997, ,3 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,3 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi , , ,0 Brutto utlån , , ,4 - Individuelle nedskrivninger ,7-68,4-80,3 - Gruppenedskrivninger 13-20,5-43,2-29,5 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,5 Varige driftsmidler 4,2 7,2 6,2 Immaterielle eiendeler 92,0 54,8 75,4 Utsatt skattefordel 3 23,3 20,3 18,2 Sum eiendeler , , ,6 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 311, , ,5 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,0 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 476,8 487,0 411,0 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,8 Annen gjeld 378,7 274,3 326,1 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 14,4 41,1 18,4 Pensjonsforpliktelse 57,8 71,3 57,8 Ansvarlig lånekapital 6, 8 592,2 594,4 589,7 Sum gjeld , , ,4 Innskutt egenkapital 1 687, , ,4 Opptjent egenkapital 663,1 700,9 682,9 Sum egenkapital 2 350, , ,2 Sum gjeld og egenkapital , , ,6 Lysaker, 15. juli 2014 Styret i Storebrand Bank ASA 7

8 Oppstilling over endring egenkapital STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL. AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGEN- KAPITAL SUM INNSKUTT EGEN- KAPITAL ESTIMAT- AVVIK PENSJONER ANNEN EGEN- KAPITAL SUM OPPTJENT EGEN- KAPITAL TOTAL EGEN- KAPITAL Egenkapital ,6 156,0 400,3 1,516,8 45,4 893,4 938, ,7 Periodens resultat 162,3 162,3 162,3 Øvrig resultatelementer -3,5-3,5-3,5 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 162,3 158,8 158,8 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 21,8 21,8 21,8 Avgitt konsernbidrag -72,3-72,3-72,3 Andre endringer 1,6 1,6 1,6 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 41, , , ,5 Periodens resultat 60,1 60,1 60,1 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,1 60,1 60,1 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 31,4 31,4 31,4 Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Andre endringer -0,5-0,5-0,5 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 41,9 916,3 958, ,1 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 45,4 893,4 938, ,7 Periodens resultat 59,4 59,4 59,4 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4 59,4 59,4 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 21,8 21,8 21,8 Avgitt konsernbidrag -72,3-72,3-72,3 Andre endringer -1,4-1,4-1,4 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 45,4 900,8 946, ,1 8

9 Oppstilling over endring egenkapital STOREBRAND BANK ASA NOK MILL. AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGEN- KAPITAL SUM INNSKUTT EGEN- KAPITAL ESTIMAT- AVVIK PENSJONER ANNEN EGEN- KAPITAL SUM OPPTJENT EGEN- KAPITAL TOTAL EGEN- KAPITAL Egenkapital ,6 156,0 540, ,0 43,5 674,1 717, ,6 Periodens resultat 150,8 150,8 150,8 Øvrig resultatelementer -3,5-3,5-3,5 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 150,8 147,2 147,2 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,6-0,6-0,6 Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Mottatt konsernbidrag 31,4 31,4 31,4 Egenkapital ,6 156,0 571, ,4 40,0 642,9 682, ,2 Periodens resultat -20,5-20,5-20,5 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-20,5-20,5-20,5 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,7 0,7 0,7 Endring mottatt konsernbidrag ,9-0,9-0,9 Egenkapital ,6 156,0 641, ,4 40,0 623,1 663, ,5 Egenkapital ,6 156,0 540, ,0 43,5 674,1 717, ,6 Periodens resultat -16,1-16,1-16,1 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-16,1-16,1-16,1 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,6-0,6-0,6 Egenkapital ,6 156,0 540, ,0 43,5 657,4 700, ,9 Aksjekapitalen består av aksjer til pålydende kr. 15,-. 9

10 Kontantstrømoppstilling STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 492,8 460,8 Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 720,5 756,5-275,8-113,5 Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -113,6-275,9 131, ,6 Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder 2 821,9 487, ,5 44,9 Netto inn-/utbetalinger av kundeinnskudd bank 44, ,6 25,8 499,1 Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer 459,2-11,1-158,5-150,1 Utbetalinger til drift -157,9-167,0 0,0 0,0 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter -0,6-1, , ,8 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 773, ,2 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -175,0 Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -5,9-28,4 Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -28,4-5,9-180,9-28,4 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -28,4-5,9 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -662,8-785,9 Utbetalinger ved nedbetaling av lån ,6-962,4 500,4 0,0 Innbetaling ved opptak av lån 0,0 500,4-99,5-82,4 Utbetaling av renter lån -192,9-215,0 150,0 Innbetaling av ansvarlig lånekapital 150,0-11,1-11,9 Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -11,9-11, , ,1 Netto inn-/utbetalinger av gjeld til kredittinstitusjoner , ,9 252,8 274,4 Innbetaling av mottatt konsernbidrag 31,4 21,8-235,6-260,6 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -251,9-99, , ,5 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter , ,8 437, ,9 Netto kontantstrøm i perioden 571,0 652, , ,7 Likviditetsbeholdning periodens start 172,3 263, , ,6 Likviditetsbeholdning periodens slutt 743,3 916,3 Likviditetsbeholdningen består av: 431,6 192,0 Kontanter og fordringer på sentralbanker 192,0 431, , ,6 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 551,3 484, , ,6 Sum likviditetsbeholdning i balansen 743,3 916,3 10

11 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Delårsregnskapet for Storebrand Bank ASA er avlagt i samsvar med 1-5 i årsregnskapsforskrift for banker, finansieringsforetak, m.m. som omhandler forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (heretter kalt forenklet IFRS), samt IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag samt at styrets forslag til utbytte og konsernbidrag kan føres som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte og konsernbidrag klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamling. Forøvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for 2013, og delårsregnskapet er avlagt i henhold til disse regnskapsprinsippene. Det har kommet endringer i IFRS regelverket som gjelder eller kan anvendes for IFRS regnskaper avlagt etter 1. januar Endringene har ikke gitt vesentlige effekter for delårsregnskapet til Storebrand Bank ASA eller Storebrand Bank konsern. NOTE 2 ESTIMATER Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger er i årsregnskapet for 2013 beskrevet i note 2 og verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi er beskrevet i note 8. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må ledelsen foreta estimater, skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger av usikre størrelser. Estimater og vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og forventning om fremtidige hendelser og representerer ledelsens beste skjønn på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. De faktiske resultatene kan avvike fra regnskapsestimatene. NOTE 3 SKATT Skattekostnaden i 1. halvår er estimert basert på en forventet effektiv skattesats på 27 prosent for året 2014, justert for permanente forskjeller. Det vil være usikkerhet knyttet til estimatene. NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS Storebrand Bank ASA har totalt investert 3,1 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS per Investeringene er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte obligasjonslån i Storebrand Boligkreditt AS. Utlån overført til Storebrand Boligkreditt AS Storebrand Bank ASA selger lån til kredittforetaket Storebrand Boligkreditt AS. Overføringen av utlån skjer til markedsmessige betingelser. Etter overføringen av lånene overtar Storebrand Boligkreditt alle risikoer og fordeler ved eierskap til utlånsporteføljen. Det er Storebrand Boligkreditt som mottar alle kontantstrømmer fra lånekunden. Storebrand Bank ASA skal sørge for overførsler og tilbakeføringer av lån ved endringsbehov, dvs. ved behov for opplåning, overgang fra flytende til fast rente, overgang til ansattelån og overgang til boligkreditt. Kostnadene inngår som en del av det avtalefestede forvaltningshonoraret. Lån i Storebrand Boligkreditt AS som blir misligholdt blir liggende i foretaket. I henhold til tjenesteavtale med Storebrand Bank ASA, vil disse lånene bli behandlet på samme måte som misligholdte lån i banken. Det blir utarbeidet egen misligholdsrapport for misligholdte lån i Storebrand Boligkreditt AS. Disse lånene inngår ikke i kredittforetakets sikkerhetsmasse. Lån til ansatte kan overføres til Storebrand Boligkreditt AS. Forskjellen mellom markedsrente og subsidiert rente blir dekket månedlig av det selskap hvor debitor er ansatt. Storebrand Bank ASA har ikke gitt noen garantier knyttet til lån i Storebrand Boligkreditt AS. Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har inngått en forvaltningsavtale hvor Storebrand Boligkreditt AS kjøper administrative tjenester fra banken. Storebrand Boligkreditt AS kjøper også administrative tjenester fra Storebrand Livsforsikring AS. 11

12 NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER (fortsettelse) Salg av utlån til Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Bank ASA har inngått avtale om å salg av bedriftslån til Storebrand Livsforsikring AS. Porteføljen av lån som ble solgt i mars 2014 utgjorde 1,7 milliarder kroner. Storebrand Livsforsikring som kjøper overtar etter bankens vurdering både kontantstrømmer og det vesentlige av risiko og kontroll. Utlånene er derfor fraregnet i bankens balanse iht. IAS 39. Fasiliteter til Storebrand Boligkreditt AS Banken har to trekkfasiliteter med Storebrand Boligkreditt AS. Den ene avtalen brukes til generell drift, blant annet kjøp av boliglån fra Storebrand Bank. Den andre avtalen kan benyttes til tilbakebetaling av renter og hovedstol på obligasjoner med fortrinnsrett og tilknyttede derivater. Det skal til enhver tid være tilgjengelig størrelse på fasiliteten til å dekke renter og avdrag på obligasjoner med fortrinnsrett kommende 12 måneder. Øvrige nærstående parter Storebrand Bank ASA har transaksjoner med nærstående parter som gjøres som en del av de normale forretninger. Disse transaksjoner gjennomføres til markedsmessige betingelser. Vilkår for transaksjoner med ledende ansatte og nærstående fremgår av note 44 og 45 i årsrapporten 2013 for Storebrand Bank ASA. NOTE 5 FINANSIELL RISIKO Finansiell risiko er beskrevet i årsregnskapet for 2013 i note 6 (Finansiell markedsrisiko), note 5 (Likviditetsrisiko), note 4 (Kredittrisiko) og note 7 (Operasjonell risiko) som også er dekkende for den finansielle risiko per Forhold som har betydning for den finansielle risikoen er også beskrevet i note 2 (Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger). NOTE 6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Storebrand Bank ASA gjennomfører en omfattende prosess for å sikre en mest mulig markedsriktig verdifastsettelse av finansielle instrumenter. Børsnoterte finansielle instrumenter verdsettes basert på offisielle sluttkurser fra børs innhentet gjennom Reuters og Bloomberg. Obligasjoner verdsettes som hovedregel basert på innhentede kurser fra Reuters og Bloomberg. Obligasjoner som ikke kvoteres regelmessig vil normalt verdsettes basert på anerkjente teoretiske modeller. Sistnevnte gjelder i særlig grad obligasjoner denominert i norske kroner. Som grunnlag for slik verdsettelse benyttes diskonteringsrenter bestående av swaprenter tillagt en kredittpremie. Kredittpremien vil oftest være utstederspesifikk, og normalt basert på konsensus av kredittspreader kvotert av et utvalg meglerforetak. Unoterte derivater, herunder primært rente- og valutainstrumenter, verdsettes også teoretisk. Pengemarkedsrenter, swaprenter, valutakurser og volatiliteter som danner grunnlag for verdsettelse hentes fra Reuters, Bloomberg og Norges Bank. Storebrand Bank ASA gjennomfører løpende kontroll for å sikre kvaliteten på innhentede markedsdata fra eksterne kilder. Slike kontroller vil generelt omfatte sammenligning av multiple kilder samt kontroll og rimelighetsvurdering av unormale endringer. Storebrand konsernet kategoriserer finansielle instrumenter på tre forskjellige nivåer, se nærmere beskrivelse i note 8 i årsrapporten for Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet, pris usikkerhet og ulike målemetoder. Selskapet har etablert verdsettelsesmodeller for å fange opp informasjon fra et bredt utvalg med godt informerte kilder med henblikk på å minimere usikkerhet knyttet til verdsettelsen. 12

13 NOTE 6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (fortsettelse) Storebrand Bank Konsern Verdsettelse av finansielle instrumenter til amortisert kost NOK MILL. VIRKELIG VERDI VIRKELIG VERDI BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Finansielle eiendeler Obligasjoner klassifisert som utlån og fordring 1 315, , , ,8 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 551,3 152,5 551,3 152,5 Utlån til kunder , , , ,8 Finansielle forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 6,8 31,2 6,8 31,2 Innskudd fra kunder , , , ,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , , ,6 Ansvarlig lånekapital 618,1 596,9 592,2 589,7 Storebrand Bank konsern Verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi NOK MILL. NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 KVOTERTE PRISER OBSERVER- BARE FORUT- SETNINGER IKKE OBSERVER- BARE FORUT- SETNINGER BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Eiendeler: Aksjer 1,9 1,9 Sum aksjer ,7 1,7 Utlån til kunder 1 125, ,8 Sum utlån til kunder , ,0 Stat og statsgaranterte obligasjoner 426,1 426,1 100,3 Finans- og foretaksobligasjoner 100,4 100,4 534,6 Verdipapiriserte obligasjoner 1 944, , ,8 Sum obligasjoner 0, ,6 0, ,6 Sum obligasjoner , , ,7 Rentederivater 215,5 215,5 282,6 Valutaderivater 0,0-0,4 Sum derivater 0,0 215,5 0,0 215,5 herav derivater med positiv markedsverdi 692,2 692,2 693,2 herav derivater med negativ markedsverdi -476,8-476,8-411,0 Sum derivater ,2 Forpliktelser: Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0 Sum gjeld til kredittinstitusjoner ,6 996,6 Det er ingen bevegelser mellom kvoterte priser og observerbare forutsetninger for de ulike finansielle instrumentene i kvartalet. 13

14 NOTE 6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (fortsettelse) Spesifikasjon av finansielle instrumenter etter verdsettelsesteknikker (ikke observerbare forutsetninger) NOK MILL. UTLÅN TIL KUNDER Balanse ,0 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter 7,6 Tilgang/kjøp 5,4 Salg/forfalte oppgjør -176,1 Overført fra observerbare forutsetninger til ikke observerbare forutsetninger Omregningsdifferanser utenlandsk valuta Annet Balanse ,8 Sensitivitetsvurdering Utlån til kunder Fastrente utlån vurderes til virkelig verdi. Verdien av disse fastsettes ved å neddiskontere fremtidige avtalte kontantstrømmer med en diskonteringsfaktor som hensyntar marginkrav (markedspread). Forutsetning for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på balansedagen samt en vurdering en ekstern investor ville lagt til grunn for investering i en tilsvarende portefølje. ENDRING MARKEDSSPREAD NOK MILL BP - 10 BP Økning/reduksjon i virkelig verdi per ,1 3,2 14

15 NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING Storebrand Bank konsern Resultatposter per virksomhet: BEDRIFTSMARKED PERSONMARKED 2. KVARTAL ÅRET 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL Resultatposter: Netto renteinntekter 34,1 49,8 74,1 99,7 199,4 85,6 86,3 171,7 160,9 340,0 Netto provisjonsinntekter 2,5 3,2 5,0 5,8 12,8 13,0 12,7 26,3 26,5 57,1 Andre inntekter 4,5 5,3 6,2 8,0 20,4 0,7 0,7 1,2-13,7-12,5 Driftskostnader -20,9-55,1-45,1-88,3-126,2-49,9-57,0-102,3-117,3-221,0 Driftsresultat før tap 20,1 3,1 40,2 25,1 106,5 49,3 42,7 96,9 56,4 163,5 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. 10,5 7,6-35,0 11,0-3,9-3,2 5,4-2,4-0,5-7,2 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet 30,6 10,8 5,2 36,1 102,6 46,1 48,1 94,5 56,0 156,3 Resultat av ordinær drift for solgt/avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 6 924, , , , , ,6 Innskudd fra kunder 7 569, , , , , ,7 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,52% 1,50% 1,55% 1,24% 1,15% 1,21% Kostnader i % av inntekter 53% 78% 54% 51% 68% 57% Innskuddsdekning 109% 85% 83% 55% 52% 52% Total avsetningsgrad nedskrivninger 54% 162% 29% 15% 17% 15% 15

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer