Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA"

Transkript

1 Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014

2 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i Balansetall i parentes gjelder utgangen av 2013.) Vridning mot personmarked som planlagt God kostnadskontroll Redusert misligholdsvolum Personmarkedsområdet leverer et godt resultat også i 1. halvår. Utlånsbalansen er stabil, mens innskudd øker i halvåret. Utlånsmarginene er gode og personmarkedsområdet har god kostnadskontroll. Bankens bedriftsmarked er under avvikling. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder vil bli ivaretatt på en god måte. Resultatutvikling Bankkonsernet oppnådde et resultat før skatt på 63 millioner kroner (58 millioner) i 2. kvartal og et resultat før skatt på 83 millioner kroner (86 millioner) i 1. halvår. Lavere volum som følge av den planlagte avviklingen av bedriftsmarkedsporteføljen reduserer renteinntektene noe. Netto renteinntekter ble 116 millioner kroner (139 millioner) i 2. kvartal og 243 millioner kroner (268 millioner) for halvåret. Rentemarginen svekkes noe som følge av redusert andel næringslån og økt konkurransekraft i Personmarked. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,26 prosent (1,36 prosent) i 2. kvartal og 1,29 prosent (1,32 prosent) i 1. halvår. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital knyttet til personmarkedet i bankkonsernet er for kvartalet 1,23 prosent (1,23 prosent) og 1,24 prosent (1,15 prosent) for halvåret. Netto provisjonsinntekter er stabile og utgjorde i 2. kvartal 15 millioner kroner (16 millioner) og 31 millioner kroner (33 millioner) i 1. halvår. Andre inntekter utgjorde 6 millioner kroner (8 millioner) i 2. kvartal og 8 millioner kroner (minus 8 millioner) i 1. halvår. Andre inntekter ble i 2013 påvirket negativt av verdiendringer på likviditetsporteføljen og fastrentelån. Driftskostnadene utgjorde 81 millioner kroner (119 millioner) i 2. kvartal og 161 millioner kroner (217 millioner) i halvåret. Driftskostnadene er redusert som følge av kostnadsbesparelser og omlegging av Storebrands pensjonsordning for egne ansatte. I tillegg ble det i 2. kvartal 2013 gjort avsetninger til omstilling i forbindelse med avviklingen av bankens Bedriftsmarkedsområde. Det er inntektsført 7 millioner kroner (inntektsført 13 millioner) i nedskrivninger på utlån i 2. kvartal og netto kostnadsført 37 millioner kroner (inntektsført 11 millioner) i 1. halvår. Nedskrivningene er i hovedsak knyttet til ett engasjement innenfor Bedriftsmarked. Gruppenedskrivninger er redusert med 5 millioner kroner i kvartalet og 9 millioner kroner i 1. halvår. Balanseutvikling Det er en vekst i utlånsporteføljen i 2. kvartal innenfor personmarkedet, og fortsatt fallende utlån til bedriftsmarkedet. Brutto utlån til kunder ved utgangen av 1. halvår utgjør 30,9 milliarder kroner (33,7 milliarder). Syndikert volum til Storebrand Livsforsikring utgjør 4,2 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår. Bankkonsernets personmarkedsportefølje utgjør 23,9 milliarder kroner, tilsvarende 77 prosent av bankens samlede utlån, og består hovedsakelig av boliglån med lav risiko. Gjennomsnittlig veid belåningsgrad i bankkonsernet for personmarkedsporteføljen er om lag 55 prosent for boligengasjementer, som tilsvarer 55 prosent ved utgangen av Bedriftsmarkedsutlån utgjør 23 prosent av porteføljen. Misligholdsvolumet er i halvåret redusert med 91 millioner kroner som følge av innfrielser. Misligholdsvolumet utgjør 1,2 prosent (1,4 prosent) av brutto utlån per 30. juni Banken vurderer porteføljekvaliteten som god. Mislighold uten verdifall utgjorde 113 millioner kroner (111 millioner) ved utgangen av 1. halvår. Likviditetsrisiko og funding Banken har etablert gode likviditetsbuffere, og legger stor vekt på å ha en balansert fundingstruktur med forfall på ulike løpetider og utstedelser i ulike markeder. Volumet av innskudd fra kunder var 20,8 milliarder kroner ved utgangen av halvåret noe som tilsvarer en innskuddsdekning på 67 prosent. Storebrand Bank utstedte i juni 2014 et ansvarlig lån på 125 millioner kroner og en fondsobligasjon på 75 millioner kroner. Obligasjonene har oppgjør i juli og vil være gjeldende ansvarlig kapital fra 3. kvartal Banken har forfall på fondsobligasjoner på totalt 275 millioner kroner i november Kapitaldekning Storebrand Bank ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat før skatt på 14 millioner kroner (minus 10 millioner) og minus 26 millioner kroner (minus 22 millioner) i 1. halvår. Netto renteinntekter for Storebrand Bank ASA ble for 2. kvartal 54 millioner kroner (73 millioner) og 1. halvår 116 millioner kroner (147 millioner). Det er inntektsført 7 millioner kroner (inntektsført 13 millioner) i nedskrivninger på utlån i 2. kvartal og netto kostnadsført 38 millioner kroner (inntektsført 12 millioner) i 1. halvår. 2

3 Øvrig Storebrand Bank vil i 2014 videreføre arbeidet med å bedre lønnsomheten i personmarkedsvirksomheten kombinert med moderat vekst. Banken vil også opprettholde en moderat risikoprofil med god balanse- og fundingsammensetning. Banken vil prioritere konvertering til nytt kjernebanksystem. Videre vil det være fokus på å redusere kostnader, øke automatiseringsgraden i kunde- og arbeidsprosesser, samt utvikle bedre mobil- og brettløsninger for kundene. Som følge av at Bedriftsmarked er under avvikling, vil ikke banken gå inn i nye prosjekter, gi nye lån eller på annen måte ta inn nye kunder innenfor bedriftsmarkedet. Banken arbeider systematisk med å tilpasse seg de nye lovkrav til kapital og kapitalbuffere i Norge. God styring av bankens kreditt- og likviditetsrisiko, og kontroll av den operasjonelle risikoen i sentrale arbeidsprosesser står sentralt også i 2014, og banken fortsetter den tette oppfølgingen av misligholds- og tapsutviklingen. Utvikling i norske og internasjonale kapitalmarkeder, rentenivå, arbeidsledighet og eiendomsmarkedet vurderes som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke resultatet til Storebrand Bank konsern i Storebrand Bank har totalt mottatt 166 klagesaker tilknyttet privatkunders investeringer i ulike aksjeindeksobligasjoner i Storebrand Bank ASA. Ingen av kundene har fått medhold i sin klage etter bankens interne klagebehandling. 117 av kundene har klaget på bankens avgjørelse til Finansklagenemnda. Finansklagenemndas sekretariat har per 30. juni 2014 behandlet 114 saker og ingen kunder har fått medhold i sine klager. Det foreligger ingen søksmål fra kunder knyttet til investeringer i strukturerte produkter. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet hendelser etter balansedagen med vesentlig betydning for avleggelsen av delårsregnskapet. Lysaker, 15. juli 2014 Styret i Storebrand Bank ASA 3

4 Storebrand Bank konsern RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL. NOTE Renteinntekter 335,0 392,4 696,5 771, ,6 Rentekostnader -219,5-253,6-454,0-503, ,9 Netto renteinntekter ,5 138,8 242,6 267,7 546,7 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 18,8 18,5 37,4 38,3 82,0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -3,4-2,4-6,2-5,7-11,8 Netto provisjonsinntekter 15,4 16,1 31,2 32,6 70,2 Netto gevinster fra finansielle instrumenter 2,0-0,9 2,6-17,9-16,0 Andre inntekter 3,9 9,3 4,9 10,0 20,3 Sum andre driftsinntekter 5,9 8,4 7,5-7,8 4,3 Lønn og andre personalkostnader -31,1-60,7-60,4-95,9-127,6 Generelle administrasjonskostnader -13,6-13,1-28,9-28,1-55,6 Andre driftskostnader -36,3-44,9-71,7-93,3-191,6 Sum driftskostnader -81,0-118,7-161,0-217,3-374,8 Driftsresultat før tap mv. 55,9 44,5 120,2 75,1 246,5 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13 7,4 13,0-37,4 10,6-11,1 Resultat før skatt 63,2 57,5 82,9 85,7 235,3 Skatt på ordinært resultat 3-17,1-16,1-22,4-24,0-69,1 Resultat etter skatt for avviklet/solgt virksomhet -0,2-1,7-0,4-2,3-3,8 Periodens resultat 46,0 39,7 60,1 59,4 162,3 KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL. NOTE Periodens resultat 46,0 39,7 60,1 59,4 162,3 Endring estimatavvik pensjoner -5,7 Skatt på estimatavvik pensjoner 2,1 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 Totalresultat 46,0 39,7 60,1 59,4 158,8 4

5 Storebrand Bank konsern BALANSE NOK MILL. NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 192,0 431,6 19,8 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 551,3 484,7 152,5 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 1,9 4,3 1,7 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,7 Derivater 6 692,2 782,2 693,2 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,8 Andre kortsiktige eiendeler 82,9 125,5 100,6 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,7 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi , , ,0 Brutto utlån , , ,8 - Individuelle nedskrivninger ,6-71,0-82,7 - Gruppenedskrivninger 13-21,5-44,8-30,2 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,9 Varige driftsmidler 7,5 7,5 9,5 Immaterielle eiendeler og goodwill 107,4 92,4 99,1 Utsatt skattefordel 3 17,0 0,0 13,0 Eiendeler solgt/avviklet virksomhet 0,1 0,0 0,3 Sum eiendeler , , ,1 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 6, , ,8 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,1 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 476,8 487,0 411,0 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,6 Annen gjeld 382,5 238,7 133,6 Gjeld solgt/avviklet virksomhet 0,2 8,9 0,5 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 14,4 41,1 18,4 Pensjonsforpliktelse 57,8 71,3 57,8 Utsatt skatt 0,0 16,7 0,0 Ansvarlig lånekapital 6, 8 592,2 594,4 589,7 Sum gjeld , , ,6 Innskutt egenkapital 1 516, , ,8 Opptjent egenkapital 958,2 946, ,6 Sum egenkapital 2 475, , ,5 Sum gjeld og egenkapital , , ,1 Lysaker, 15. juli 2014 Styret i Storebrand Bank ASA 5

6 Storebrand Bank ASA RESULTATREGNSKAP 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL. NOTE Renteinntekter 225,0 270,5 469,6 538, ,3 Rentekostnader -171,2-198,0-353,9-391,4-782,6 Netto renteinntekter 11 53,8 72,5 115,7 147,2 290,7 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 22,0 21,9 43,7 45,0 95,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -3,4-2,4-6,2-5,7-11,8 Netto provisjonsinntekter 18,6 19,4 37,5 39,2 83,3 Netto gevinster fra finansielle instrumenter 7,9-1,1 7,9-13,6-13,6 Andre inntekter -3,8-0,5-4,8-0,5 211,6 Sum andre driftsinntekter 4,0-1,6 3,1-14,1 198,0 Lønn og andre personalkostnader -28,2-58,8-55,2-92,2-118,0 Generelle administrasjonskostnader -13,0-12,9-28,1-27,8-54,8 Andre driftskostnader -28,3-41,8-61,1-87,0-168,4 Sum driftskostnader -69,6-113,5-144,5-207,0-341,2 Driftsresultat før tap mv. 6,9-23,1 11,8-34,7 230,8 Periodens nedskrivninger på utlån, garantier mv. 13 7,4 13,3-37,6 12,2-9,1 Resultat før skatt 14,2-9,8-25,8-22,4 221,7 Skatt på ordinært resultat 3-5,2 2,7 5,4 6,3-70,9 Periodens resultat 9,1-7,1-20,5-16,1 150,8 OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL Periodens resultat 9,1-7,1-20,5-16,1 150,8 Endring estimatavvik pensjoner -5,7 Skatt på estimatavvik pensjoner 2,1 Sum øvrige resultatelementer som senere ikke kan reklassifiseres til resultatet 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 Totalresultat 9,1-7,1-20,5-16,1 147,2 6

7 Storebrand Bank ASA BALANSE NOK MILL. NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanker 192,0 431,6 19,8 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , , ,9 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Aksjer og andeler 6 1,9 1,7 1,7 Obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 6, , , ,2 Derivater 6 473,6 521,9 445,5 Obligasjoner til amortisert kost 6, , , ,8 Andre kortsiktige eiendeler 932,0 997, ,3 Brutto utlån til og fordringer på kunder, amortisert kost , , ,3 Brutto utlån til og fordringer på kunder, virkelig verdi , , ,0 Brutto utlån , , ,4 - Individuelle nedskrivninger ,7-68,4-80,3 - Gruppenedskrivninger 13-20,5-43,2-29,5 Netto utlån til og fordringer på kunder , , ,5 Varige driftsmidler 4,2 7,2 6,2 Immaterielle eiendeler 92,0 54,8 75,4 Utsatt skattefordel 3 23,3 20,3 18,2 Sum eiendeler , , ,6 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 311, , ,5 Innskudd fra og gjeld til kunder , , ,0 Annen finansiell gjeld: Derivater 6 476,8 487,0 411,0 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, , , ,8 Annen gjeld 378,7 274,3 326,1 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 14,4 41,1 18,4 Pensjonsforpliktelse 57,8 71,3 57,8 Ansvarlig lånekapital 6, 8 592,2 594,4 589,7 Sum gjeld , , ,4 Innskutt egenkapital 1 687, , ,4 Opptjent egenkapital 663,1 700,9 682,9 Sum egenkapital 2 350, , ,2 Sum gjeld og egenkapital , , ,6 Lysaker, 15. juli 2014 Styret i Storebrand Bank ASA 7

8 Oppstilling over endring egenkapital STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL. AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGEN- KAPITAL SUM INNSKUTT EGEN- KAPITAL ESTIMAT- AVVIK PENSJONER ANNEN EGEN- KAPITAL SUM OPPTJENT EGEN- KAPITAL TOTAL EGEN- KAPITAL Egenkapital ,6 156,0 400,3 1,516,8 45,4 893,4 938, ,7 Periodens resultat 162,3 162,3 162,3 Øvrig resultatelementer -3,5-3,5-3,5 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 162,3 158,8 158,8 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 21,8 21,8 21,8 Avgitt konsernbidrag -72,3-72,3-72,3 Andre endringer 1,6 1,6 1,6 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 41, , , ,5 Periodens resultat 60,1 60,1 60,1 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,1 60,1 60,1 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 31,4 31,4 31,4 Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Andre endringer -0,5-0,5-0,5 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 41,9 916,3 958, ,1 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 45,4 893,4 938, ,7 Periodens resultat 59,4 59,4 59,4 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4 59,4 59,4 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Mottatt konsernbidrag 21,8 21,8 21,8 Avgitt konsernbidrag -72,3-72,3-72,3 Andre endringer -1,4-1,4-1,4 Egenkapital ,6 156,0 400, ,8 45,4 900,8 946, ,1 8

9 Oppstilling over endring egenkapital STOREBRAND BANK ASA NOK MILL. AKSJE- KAPITAL OVERKURS ANNEN INNSKUTT EGEN- KAPITAL SUM INNSKUTT EGEN- KAPITAL ESTIMAT- AVVIK PENSJONER ANNEN EGEN- KAPITAL SUM OPPTJENT EGEN- KAPITAL TOTAL EGEN- KAPITAL Egenkapital ,6 156,0 540, ,0 43,5 674,1 717, ,6 Periodens resultat 150,8 150,8 150,8 Øvrig resultatelementer -3,5-3,5-3,5 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0-3,5 150,8 147,2 147,2 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,6-0,6-0,6 Avgitt konsernbidrag -181,4-181,4-181,4 Mottatt konsernbidrag 31,4 31,4 31,4 Egenkapital ,6 156,0 571, ,4 40,0 642,9 682, ,2 Periodens resultat -20,5-20,5-20,5 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-20,5-20,5-20,5 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,7 0,7 0,7 Endring mottatt konsernbidrag ,9-0,9-0,9 Egenkapital ,6 156,0 641, ,4 40,0 623,1 663, ,5 Egenkapital ,6 156,0 540, ,0 43,5 674,1 717, ,6 Periodens resultat -16,1-16,1-16,1 Øvrig resultatelementer 0,0 Totalresultat for perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-16,1-16,1-16,1 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Endring avgitt konsernbidrag ,6-0,6-0,6 Egenkapital ,6 156,0 540, ,0 43,5 657,4 700, ,9 Aksjekapitalen består av aksjer til pålydende kr. 15,-. 9

10 Kontantstrømoppstilling STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 492,8 460,8 Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 720,5 756,5-275,8-113,5 Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -113,6-275,9 131, ,6 Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder 2 821,9 487, ,5 44,9 Netto inn-/utbetalinger av kundeinnskudd bank 44, ,6 25,8 499,1 Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer 459,2-11,1-158,5-150,1 Utbetalinger til drift -157,9-167,0 0,0 0,0 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter -0,6-1, , ,8 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 773, ,2 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -175,0 Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -5,9-28,4 Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -28,4-5,9-180,9-28,4 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -28,4-5,9 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -662,8-785,9 Utbetalinger ved nedbetaling av lån ,6-962,4 500,4 0,0 Innbetaling ved opptak av lån 0,0 500,4-99,5-82,4 Utbetaling av renter lån -192,9-215,0 150,0 Innbetaling av ansvarlig lånekapital 150,0-11,1-11,9 Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -11,9-11, , ,1 Netto inn-/utbetalinger av gjeld til kredittinstitusjoner , ,9 252,8 274,4 Innbetaling av mottatt konsernbidrag 31,4 21,8-235,6-260,6 Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -251,9-99, , ,5 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter , ,8 437, ,9 Netto kontantstrøm i perioden 571,0 652, , ,7 Likviditetsbeholdning periodens start 172,3 263, , ,6 Likviditetsbeholdning periodens slutt 743,3 916,3 Likviditetsbeholdningen består av: 431,6 192,0 Kontanter og fordringer på sentralbanker 192,0 431, , ,6 Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 551,3 484, , ,6 Sum likviditetsbeholdning i balansen 743,3 916,3 10

11 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand Bank ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Delårsregnskapet for Storebrand Bank ASA er avlagt i samsvar med 1-5 i årsregnskapsforskrift for banker, finansieringsforetak, m.m. som omhandler forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (heretter kalt forenklet IFRS), samt IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag samt at styrets forslag til utbytte og konsernbidrag kan føres som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte og konsernbidrag klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamling. Forøvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for 2013, og delårsregnskapet er avlagt i henhold til disse regnskapsprinsippene. Det har kommet endringer i IFRS regelverket som gjelder eller kan anvendes for IFRS regnskaper avlagt etter 1. januar Endringene har ikke gitt vesentlige effekter for delårsregnskapet til Storebrand Bank ASA eller Storebrand Bank konsern. NOTE 2 ESTIMATER Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger er i årsregnskapet for 2013 beskrevet i note 2 og verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi er beskrevet i note 8. Ved utarbeidelse av konsernregnskapet må ledelsen foreta estimater, skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger av usikre størrelser. Estimater og vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og forventning om fremtidige hendelser og representerer ledelsens beste skjønn på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. De faktiske resultatene kan avvike fra regnskapsestimatene. NOTE 3 SKATT Skattekostnaden i 1. halvår er estimert basert på en forventet effektiv skattesats på 27 prosent for året 2014, justert for permanente forskjeller. Det vil være usikkerhet knyttet til estimatene. NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS Storebrand Bank ASA har totalt investert 3,1 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS per Investeringene er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte obligasjonslån i Storebrand Boligkreditt AS. Utlån overført til Storebrand Boligkreditt AS Storebrand Bank ASA selger lån til kredittforetaket Storebrand Boligkreditt AS. Overføringen av utlån skjer til markedsmessige betingelser. Etter overføringen av lånene overtar Storebrand Boligkreditt alle risikoer og fordeler ved eierskap til utlånsporteføljen. Det er Storebrand Boligkreditt som mottar alle kontantstrømmer fra lånekunden. Storebrand Bank ASA skal sørge for overførsler og tilbakeføringer av lån ved endringsbehov, dvs. ved behov for opplåning, overgang fra flytende til fast rente, overgang til ansattelån og overgang til boligkreditt. Kostnadene inngår som en del av det avtalefestede forvaltningshonoraret. Lån i Storebrand Boligkreditt AS som blir misligholdt blir liggende i foretaket. I henhold til tjenesteavtale med Storebrand Bank ASA, vil disse lånene bli behandlet på samme måte som misligholdte lån i banken. Det blir utarbeidet egen misligholdsrapport for misligholdte lån i Storebrand Boligkreditt AS. Disse lånene inngår ikke i kredittforetakets sikkerhetsmasse. Lån til ansatte kan overføres til Storebrand Boligkreditt AS. Forskjellen mellom markedsrente og subsidiert rente blir dekket månedlig av det selskap hvor debitor er ansatt. Storebrand Bank ASA har ikke gitt noen garantier knyttet til lån i Storebrand Boligkreditt AS. Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har inngått en forvaltningsavtale hvor Storebrand Boligkreditt AS kjøper administrative tjenester fra banken. Storebrand Boligkreditt AS kjøper også administrative tjenester fra Storebrand Livsforsikring AS. 11

12 NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER (fortsettelse) Salg av utlån til Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Bank ASA har inngått avtale om å salg av bedriftslån til Storebrand Livsforsikring AS. Porteføljen av lån som ble solgt i mars 2014 utgjorde 1,7 milliarder kroner. Storebrand Livsforsikring som kjøper overtar etter bankens vurdering både kontantstrømmer og det vesentlige av risiko og kontroll. Utlånene er derfor fraregnet i bankens balanse iht. IAS 39. Fasiliteter til Storebrand Boligkreditt AS Banken har to trekkfasiliteter med Storebrand Boligkreditt AS. Den ene avtalen brukes til generell drift, blant annet kjøp av boliglån fra Storebrand Bank. Den andre avtalen kan benyttes til tilbakebetaling av renter og hovedstol på obligasjoner med fortrinnsrett og tilknyttede derivater. Det skal til enhver tid være tilgjengelig størrelse på fasiliteten til å dekke renter og avdrag på obligasjoner med fortrinnsrett kommende 12 måneder. Øvrige nærstående parter Storebrand Bank ASA har transaksjoner med nærstående parter som gjøres som en del av de normale forretninger. Disse transaksjoner gjennomføres til markedsmessige betingelser. Vilkår for transaksjoner med ledende ansatte og nærstående fremgår av note 44 og 45 i årsrapporten 2013 for Storebrand Bank ASA. NOTE 5 FINANSIELL RISIKO Finansiell risiko er beskrevet i årsregnskapet for 2013 i note 6 (Finansiell markedsrisiko), note 5 (Likviditetsrisiko), note 4 (Kredittrisiko) og note 7 (Operasjonell risiko) som også er dekkende for den finansielle risiko per Forhold som har betydning for den finansielle risikoen er også beskrevet i note 2 (Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger). NOTE 6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Storebrand Bank ASA gjennomfører en omfattende prosess for å sikre en mest mulig markedsriktig verdifastsettelse av finansielle instrumenter. Børsnoterte finansielle instrumenter verdsettes basert på offisielle sluttkurser fra børs innhentet gjennom Reuters og Bloomberg. Obligasjoner verdsettes som hovedregel basert på innhentede kurser fra Reuters og Bloomberg. Obligasjoner som ikke kvoteres regelmessig vil normalt verdsettes basert på anerkjente teoretiske modeller. Sistnevnte gjelder i særlig grad obligasjoner denominert i norske kroner. Som grunnlag for slik verdsettelse benyttes diskonteringsrenter bestående av swaprenter tillagt en kredittpremie. Kredittpremien vil oftest være utstederspesifikk, og normalt basert på konsensus av kredittspreader kvotert av et utvalg meglerforetak. Unoterte derivater, herunder primært rente- og valutainstrumenter, verdsettes også teoretisk. Pengemarkedsrenter, swaprenter, valutakurser og volatiliteter som danner grunnlag for verdsettelse hentes fra Reuters, Bloomberg og Norges Bank. Storebrand Bank ASA gjennomfører løpende kontroll for å sikre kvaliteten på innhentede markedsdata fra eksterne kilder. Slike kontroller vil generelt omfatte sammenligning av multiple kilder samt kontroll og rimelighetsvurdering av unormale endringer. Storebrand konsernet kategoriserer finansielle instrumenter på tre forskjellige nivåer, se nærmere beskrivelse i note 8 i årsrapporten for Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet, pris usikkerhet og ulike målemetoder. Selskapet har etablert verdsettelsesmodeller for å fange opp informasjon fra et bredt utvalg med godt informerte kilder med henblikk på å minimere usikkerhet knyttet til verdsettelsen. 12

13 NOTE 6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (fortsettelse) Storebrand Bank Konsern Verdsettelse av finansielle instrumenter til amortisert kost NOK MILL. VIRKELIG VERDI VIRKELIG VERDI BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Finansielle eiendeler Obligasjoner klassifisert som utlån og fordring 1 315, , , ,8 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 551,3 152,5 551,3 152,5 Utlån til kunder , , , ,8 Finansielle forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 6,8 31,2 6,8 31,2 Innskudd fra kunder , , , ,1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , , ,6 Ansvarlig lånekapital 618,1 596,9 592,2 589,7 Storebrand Bank konsern Verdsettelse av finansielle instrumenter til virkelig verdi NOK MILL. NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 KVOTERTE PRISER OBSERVER- BARE FORUT- SETNINGER IKKE OBSERVER- BARE FORUT- SETNINGER BALANSEFØRT VERDI BALANSEFØRT VERDI Eiendeler: Aksjer 1,9 1,9 Sum aksjer ,7 1,7 Utlån til kunder 1 125, ,8 Sum utlån til kunder , ,0 Stat og statsgaranterte obligasjoner 426,1 426,1 100,3 Finans- og foretaksobligasjoner 100,4 100,4 534,6 Verdipapiriserte obligasjoner 1 944, , ,8 Sum obligasjoner 0, ,6 0, ,6 Sum obligasjoner , , ,7 Rentederivater 215,5 215,5 282,6 Valutaderivater 0,0-0,4 Sum derivater 0,0 215,5 0,0 215,5 herav derivater med positiv markedsverdi 692,2 692,2 693,2 herav derivater med negativ markedsverdi -476,8-476,8-411,0 Sum derivater ,2 Forpliktelser: Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0 Sum gjeld til kredittinstitusjoner ,6 996,6 Det er ingen bevegelser mellom kvoterte priser og observerbare forutsetninger for de ulike finansielle instrumentene i kvartalet. 13

14 NOTE 6 VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (fortsettelse) Spesifikasjon av finansielle instrumenter etter verdsettelsesteknikker (ikke observerbare forutsetninger) NOK MILL. UTLÅN TIL KUNDER Balanse ,0 Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter 7,6 Tilgang/kjøp 5,4 Salg/forfalte oppgjør -176,1 Overført fra observerbare forutsetninger til ikke observerbare forutsetninger Omregningsdifferanser utenlandsk valuta Annet Balanse ,8 Sensitivitetsvurdering Utlån til kunder Fastrente utlån vurderes til virkelig verdi. Verdien av disse fastsettes ved å neddiskontere fremtidige avtalte kontantstrømmer med en diskonteringsfaktor som hensyntar marginkrav (markedspread). Forutsetning for beregning av marginkravet er basert på en vurdering av markedsforholdene på balansedagen samt en vurdering en ekstern investor ville lagt til grunn for investering i en tilsvarende portefølje. ENDRING MARKEDSSPREAD NOK MILL BP - 10 BP Økning/reduksjon i virkelig verdi per ,1 3,2 14

15 NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING Storebrand Bank konsern Resultatposter per virksomhet: BEDRIFTSMARKED PERSONMARKED 2. KVARTAL ÅRET 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL Resultatposter: Netto renteinntekter 34,1 49,8 74,1 99,7 199,4 85,6 86,3 171,7 160,9 340,0 Netto provisjonsinntekter 2,5 3,2 5,0 5,8 12,8 13,0 12,7 26,3 26,5 57,1 Andre inntekter 4,5 5,3 6,2 8,0 20,4 0,7 0,7 1,2-13,7-12,5 Driftskostnader -20,9-55,1-45,1-88,3-126,2-49,9-57,0-102,3-117,3-221,0 Driftsresultat før tap 20,1 3,1 40,2 25,1 106,5 49,3 42,7 96,9 56,4 163,5 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. 10,5 7,6-35,0 11,0-3,9-3,2 5,4-2,4-0,5-7,2 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet 30,6 10,8 5,2 36,1 102,6 46,1 48,1 94,5 56,0 156,3 Resultat av ordinær drift for solgt/avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 6 924, , , , , ,6 Innskudd fra kunder 7 569, , , , , ,7 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,52% 1,50% 1,55% 1,24% 1,15% 1,21% Kostnader i % av inntekter 53% 78% 54% 51% 68% 57% Innskuddsdekning 109% 85% 83% 55% 52% 52% Total avsetningsgrad nedskrivninger 54% 162% 29% 15% 17% 15% 15

16 NOTE 7 SEGMENTRAPPORTERING (fortsettelse) TREASURY TOTALT 2. KVARTAL ÅRET 2. KVARTAL ÅRET NOK MILL Resultatposter: Netto renteinntekter -4,1 2,7-3,2 7,1 7,4 115,5 138,8 242,6 267,7 546,7 Netto provisjonsinntekter 0,0 0,2-0,1 0,2 0,4 15,4 16,1 31,2 32,6 70,2 Andre inntekter 0,8 2,4 0,1-2,1-3,6 5,9 8,4 7,5-7,8 4,3 Driftskostnader -10,2-6,6-13,6-11,7-27,7-81,0-118,7-161,0-217,3-374,8 Driftsresultat før tap -13,5-1,3-16,9-6,4-23,5 55,9 44,5 120,2 75,1 246,5 Nedskrivninger på utlån, garantier mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 13,0-37,4 10,6-11,1 Resultat av ordinær drift for videreført virksomhet -13,5-1,3-16,8-6,4-23,5 63,2 57,5 82,9 85,7 235,3 Resultat av ordinær drift for avviklet virksomhet -0,2-1,7-0,4-2,3-3,8-0,2-1,7-0,4-2,3-3,8 Balanseposter: Brutto utlån til kunder 44,3 30,7 31, , , ,8 Innskudd fra kunder -14,7-15,0-0, , , ,1 Nøkkeltall: Netto renteinntekter i prosent av gj.snittlig forvaltningskapital 1,29% 1,32% 1,35% Kostnader i % av inntekter 57% 74% 60% Innskuddsdekning 67% 62% 61% Total avsetningsgrad nedskrivninger 38% 49% 24% Virksomhetssegmenter er konsernets primære rapporteringssegment. Storebrand Bank er en forretningsbank med hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune. Virksomheten foregår hovedsakelig i Norge. Beskrivelse av segmentene: Bedriftsmarked: Segmentet omfatter innskudd og utlån til bedriftskunder, hovedsakelig eiendomsbesittere/-utviklere, samt næringsmegling mot bedriftsmarkedet (Hadrian Eiendom AS). I april 2013 besluttet Storebrand å avvikle Bedriftsmarked da det ikke lenger er et prioritert område i Storebrands kjernevirksomhet. Avviklingen av virksomheten skjer kontrollert over tid og eksisterende kunder vil bli ivaretatt fram til avvikling er gjennomført. Verdiendringer knyttet til overtatte eiendeler som presenteres i resultatregnskapet på egen linje, er i segmentnoten presentert på tapslinjen slik det behandles internt. Omklassifiseringen fremkommer under segment treasury/annet. All kapitalmarkedsvirksomhet for kunder innenfor bankens bedriftsmarkedssegment presenteres under segmentet Bedriftsmarked. Datterselskapet Hadrian Eiendom AS inngår også i dette området. Banken har en eierandel på 100% i selskapet. Personmarked: Innskudd fra og utlån til personkunder, inkl. kredittkort. Utlån består hovedsakelig av lån med pant i bolig. Segmentet inkluderer utlån i Storebrand Boligkreditt AS, All kapitalmarkedsvirksomhet for kunder innenfor bankens personmarkedssegment presenteres under segmentet Personmarked. Bankens eiendomsmeglervirksomhet er i sin helhet under avvikling, og resultatet presenteres som virksomhet under avvikling. Fordeling av ikke direkte henførbare inntekter og kostnader er allokert basert på antatt forbruk av ressurser. Effekter av økonomisk sikring og likviditetsporteføljen er ikke allokert ut på forretningsområdene og rapporteres kun under treasury/annet. 16

17 NOTE 8 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL Sertifikatlån 0,0 0,0 Obligasjonslån , ,6 Ansvarlig lånekapital 592,2 589,7 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital , ,4 Spesifikasjon av sertifikatgjeld, obligasjonsgjeld og ansvarlig lånekapital per for Storebrand Bank konsern NOK MILL. ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE FORFALL 1) BALANSE- FØRT VERDI Obligasjoner NO Storebrand Bank ASA 310,0 NOK Fast rente ,5 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Fast rente ,4 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Fast rente ,8 NO Storebrand Bank ASA 178,0 NOK Flytende rente ,5 NO Storebrand Bank ASA 241,0 NOK Flytende rente ,4 NO Storebrand Bank ASA 267,0 NOK Flytende rente ,0 NO Storebrand Bank ASA 500,0 NOK Flytende rente ,2 NO Storebrand Bank ASA 800,0 NOK Flytende rente ,4 NO Storebrand Bank ASA 300,0 NOK Flytende rente ,1 Sum ordinære obligasjoner 3 248,4 Obligasjoner med fortrinnsrett NO Storebrand Boligkreditt AS 883,0 NOK Fast rente ,8 NO Storebrand Boligkreditt AS 1 250,0 NOK Fast rente ,7 NO Storebrand Boligkreditt AS 650,0 NOK Flytende rente ,0 NO Storebrand Boligkreditt AS 413,0 NOK Flytende rente ,2 NO Storebrand Boligkreditt AS 1 565,0 NOK Flytende rente ,7 NO Storebrand Boligkreditt AS 2 550,0 NOK Flytende rente ,7 NO Storebrand Boligkreditt AS 600,0 NOK Flytende rente ,4 Sum obligasjoner med fortrinnsrett 8 147,6 Sum sertifikatgjeld og obligasjonsgjeld ,0 1 ) Forfallsdato i denne oversikten er første mulige forfallsdato (Call dato). ISIN NUMMER UTSTEDENDE SELSKAP NETTO PÅLYDENDE VALUTA RENTE CALL DATO BALANSE- FØRT VERDI Tidsbegrenset ansvarlig lån NO Storebrand Bank ASA 150,0 NOK Flytende rente ,3 Annen ansvarlig lånekapital NO Storebrand Bank ASA 9,3 NOK Fast rente evigvarende 9,7 Fondsobligasjoner NO Storebrand Bank ASA 105,5 NOK Fast rente ,0 NO Storebrand Bank ASA 159,5 NOK Flytende rente ,8 NO Storebrand Bank ASA 150,0 NOK Flytende rente ,3 Sum ansvarlig lånekapital 592,2 Sum sertifikatgjeld, obligasjonsgjeld og ansvarlig lånekapital ,1 Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. I 2014 er alle betingelser og vilkår i henhold til inngåtte låneavtaler innfridd. I henhold til låneprogrammet i Storebrand Boligkreditt AS er selskapets krav til overpantsettelse 109,5 prosent oppfylt. 17

18 NOTE 9 KAPITALDEKNING For kapitaldekningsberegning gjelder egne konsolideringsregler iht. forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (Konsolideringsforskriften). Storebrand Bank konsern defineres som en finansiell gruppe bestående bare eller hovedsakelig av andre foretak enn forsikringsselskap iht. 5 i Konsolideringsforskriften. Vurderingsreglene i selskapsregnskapene ligger til grunn for konsolidering. Konsolidering er i hovedsak foretatt etter de samme prinsipper som er benyttet i regnskapet og alle interne transaksjoner er eliminert, bl.a. aksjer, innskudd og lån samt øvrige fordringer og gjeld. Ansvarlig kapital STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL ,6 960,6 Aksjekapital 960,6 960, , ,0 Øvrig egenkapital 1 514, , , ,5 Egenkapital 2 475, ,5 Fradrag: Positivt resultat som ikke er inkludert i beregningen -60,1-75,4-92,0 Goodwill og immaterielle eiendeler -107,4-99,1-18,2-23,3 Utsatt skattefordel -17,0-13, , ,2 Avsatt konsernbidrag -150,0 Kjernekapital uten fondsobligasjoner (ren kjernekapital) 2 290, ,3 Tillegg: 426,8 425,7 Fondsobligasjoner 425,7 426, , ,9 Kjernekapital 2 716, ,2 158,8 158,9 Ansvarlig lånekapital 158,9 158,8 Fradrag 2 863, ,8 Netto ansvarlig kapital 2 875, ,9 18

19 NOTE 9 KAPITALDEKNING (fortsettelse) Minimumskrav ansvarlig kapital STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL , ,6 Kredittrisiko 1 379, ,4 Herav: 8,6 6,8 Lokale og regionale myndigheter 6,8 8,6 171,2 167,7 Institusjoner 12,2 9,9 773,9 570,1 Foretak 570,1 773,9 256,5 254,7 Engasjementer med pant i bolig 686,7 687,4 51,5 45,5 Massemarkedsengasjementer 45,5 51,5 37,2 15,4 Forfalte engasjementer 17,4 40,1 88,6 87,5 Obligasjoner med fortrinnsrett 20,4 23,8 11,0 14,9 Øvrige engasjementer 20,7 18, , ,6 Sum minimumskrav kredittrisiko 1 379, ,4 Oppgjørsrisiko 0,0 0,0 Sum minimumskrav markedsrisiko 0,0 0,0 79,7 79,7 Operasjonell risiko 89,5 89,5 Fradrag -2,4-1,6 Gruppenedskrivninger -1,7-2, , ,7 Minimumskrav ansvarlig kapital 1 467, ,5 Kapitaldekning STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN ,5 % 18,2 % Kapitaldekning 15,7 % 13,6 % 14,7 % 17,2 % Kjernekapitaldekning 14,8 % 12,8 % 12,3 % 14,4 % Ren kjernekapitaldekning 12,5 % 10,8 % Det benyttes standardmetoden for kredittrisiko og markedsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Nye kapitalkrav trådte i kraft fra 1. juli Samlet krav til ren kjernekapital og ansvarlig kapital er henholdsvis 9 og 12,5 prosent fra 1. juli 2013, og 10 og 13,5 prosent fra 1. juli Det må også påregnes innføring av en motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent ren kjernekapital fra 30. juni Beregningsmåte knyttet til vekting av trekkfasilitet og obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Storebrand Boligkreditt AS er endret per Sammenlignbare tall per er omarbeidet. 19

20 NOTE 9 KAPITALDEKNING (fortsettelse) Spesifikasjon av beregningsgrunnlag (risikovektet volum) STOREBRAND BANK ASA STOREBRAND BANK KONSERN NOK MILL , ,0 Kredittrisiko , ,1 Herav: 106,9 85,2 Lokale og regionale myndigheter 85,2 106, , ,8 Institusjoner 152,6 123, , ,7 Foretak 7 126, , , ,3 Engasjementer med pant i bolig 8 583, ,0 644,0 568,9 Massemarkedsengasjementer 568,9 644,0 465,3 192,6 Forfalte engasjementer 217,3 501, , ,3 Obligasjoner med fortrinnsrett 254,8 297,3 137,3 186,1 Øvrige engasjementer 258,8 228, , ,0 Sum beregningsgrunnlag kredittrisiko , ,1 0,0 0,0 Oppgjørsrisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum beregningsgrunnlag markedsrisiko 0,0 0,0 995,7 995,7 Operasjonell risiko 1 118, ,8 Fradrag -29,5-20,5 Gruppenedskrivninger -21,5-30, , ,1 Sum beregningsgrunnlag for minimumskrav ansvarlig kapital , ,7 20

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Halvårsrapport Storebrand Boligkreditt AS 2. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Bank ASA. 4. kvartal 2013 (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Bank ASA. 4. kvartal 2013 (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Bank ASA 4. kvartal 2013 (urevidert) Storebrand Bank Konsern - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Storebrand Boligkreditt AS 1. halvår 2011

Storebrand Boligkreditt AS 1. halvår 2011 Storebrand Boligkreditt AS 1. halvår 2011 Storebrand Boligkreditt AS - halvårsberetning for 1. halvår 2011 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2010) Resultat før skatt på 33 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Halvårsrapport 2017 Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Halvårsrapport 2017 Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Første 1kvartal 2017 Andre 2kvartal Andre 2017 2017 Fjerde 4kvartal 2017 Tredje 3kvartal 2017 Halvårsrapport 2017 Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Innhold Halvårsberetning 3 Resultatregnskap. 5 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2016 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2016 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2016 2kvartal 2016 Fjerde 4kvartal 2016 Tredje 3kvartal 2016 Kvartalsrapport 2016 Storebrand Bank ASA Innhold Kvartalsberetning Storebrand Bank konsern...................................................

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport 2017 Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport 2017 Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Første 1kvartal Første 2015 2017 Andre 2kvartal 2017 Fjerde 4kvartal 2017 Tredje 3kvartal 2017 Kvartalsrapport 2017 Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Innhold Kvartalsberetning 3 Resultatregnskap.

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer