PS13/11Referatsaker. Side45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PS13/11Referatsaker. Side45"

Transkript

1 PS13/11Referatsaker Side45

2 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår STORMEN Bibliotek og Litteraturhus - Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet Sammendrag Forprosjekt med målsetting å fremme søknad til Nasjonalbiblioteket om midler til nasjonalt pilotprosjekt Saksopplysninger Bodø kommune ved biblioteket og Kulturkontoret ønsker å ta tak i det potensial for utvikling av Stormen bibliotek og Litteraturhus som ligger i aktiv medvirkning fra ungdom. Vi har engasjert Lisbeth Glanfield som har ført denne i penn. Det ble søkt om prosjektmidler for utvikling av modell for ungdomsmedvirkning, og Nasjonalbiblioteket bevilget kr til et forprosjekt. I sin tildeling pekte de spesielt på at de ønsket: - beskrivelse av ungdomsmedvirkning som metode. - utprøving av møtet mellom musikk og litteratur. - kunnskap om hvilke strukturer og mekanismer som har virket så bra for ungdomsmusikkmiljøet i Bodø. Vurderinger Forprosjektet er nå gjennomført, og rapport foreligger. Den vil bli utdelt i møte. Forprosjektet danner grunnlaget for søknad til Nasjonalbiblioteket om midler til et nasjonalt pilotprosjekt over 4 år, der vi prøver ut «Bodømodellen» for ungdomsmedvirkning i det nye biblioteket og litteraturhuset. Forutsatt at vi får prosjektmidler settes prosjektet i gang i løpet av Prosjektet skal bestå av ulike tiltak med utgangspunkt i språk og litteratur, der ungdom rekrutteres inn og er aktive samarbeidspartnere i alle ledd. Vi skal utvide samarbeid mellom biblioteket og andre sektorer i kommunen Det skal ansettes prosjektleder til å koordinere prosjektet Vi skal måle resultater av prosjektet gjennom følgeforskning Side46

3 Det skal arrangeres årlige seminarer/konferanser i prosjektperioden, og prosjektet skal munne ut i en stor nasjonal konferanse Konklusjon Saken tas til orientering. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Side47

4 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Komitè for levekår Prosjekt Mangfold "Praktisk norsk-flere i arbeid" Sammendrag Prosjekt Mangfold er iverksatt gjennom samarbeid med IMDi og skal bidra til videreutvikling av de kommunale tjenestene med tanke på innvandrerbefolkningen. Prosjektarbeidet innebærer kompetanseoppbygging, tiltaksutvikling, planarbeid og samarbeid med lokalsamfunnet. Så langt har informasjonsbehov og oppvekstforhold vært i fokus. I 2013 er norskopplæring /yrkesrettet kvalifisering naturlige satsingsområder. Bakgrunn og historikk Befolkningsutviklingen i Bodø har over tid fulgt tendensene i resten av landet - Markant økning av utenlandsfødte, innvandrerandelen mer enn fordoblet i løpet av den siste 10-årsperioden - Flere innvandrere blir værende, mange generasjoner er representert, ulik botid i landet - Ikke bare flyktninger - økende arbeids- og familieinnvandring. Et internasjonalt studentmiljø ved Universitetet i Nordland er også en faktor i Bodø I 2011 inngikk Bodø kommune en samarbeidsavtale med Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om en styrket integrering og inkludering av innvandrere. Samarbeidsavtalen gjelder ikke bare bosetting og kvalifisering av flyktninger, men også utvikling på andre samfunnsområder av betydning for inkludering. Internasjonalisering og innvandring innebærer nye muligheter til verdiskaping, kulturutveksling og trivsel, men innebærer også noen utfordringer med tanke på språk, arbeidsmarked og levekår. Bodøsamfunnets tilnærming til mangfold vil være av stor betydning for framtidig utvikling. Prosjekt Mangfold er en felles satsing der både IMDi og kommunen innhenter erfaringer som kan bidra til positiv utvikling i flerkulturelle lokalsamfunn. Både offentlig og frivillig sektor har en rolle i dette arbeidet. For Bodø kommune innebærer det en lovpålagt og faglig begrunnet tilrettelegging av tjenestene med tanke på nye befolkningsgrupper. Kartlegging blant brukere og i organisasjonen har avdekket behov for tilpasset informasjon, tiltak for nye familier og arbeidsrettet kvalifisering. Disse faktorene har også politisk prioritet. Ut fra dette har fokus i prosjekt Mangfold vært - informasjon /Servicekontoret i oppvekst / Familiesenter i 2012 Side48

5 Kompetanse i organisasjonen, planutvikling og samarbeid med frivillig sektor må sees i et langsiktig perspektiv, men Servicetorget og Sentrum familiesenter har i løpet av kort tid klart å skape «ringer i vannet» både for seg selv og andre i førstelinja. Erfaringene fra dette arbeidet framkommer i vedlagt prosjektrapport. Satsingsområder i 2013 I 2013 innfører staten en ny tilskuddsordning for å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid. Noen kommuner med høy aktivitet i integreringsfeltet fyller kriteriene for å søke, og Bodø er en av dem. Det forutsettes at arbeidet er forankret i kommunens ledelse, inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid. Vi regner dette som ivaretatt og søker IMDi om prosjektmidler også for I år skal det legges særlig vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og overgang til arbeid / utdanning. Prioriterte tiltak / målgrupper er bl. annet - Arbeidsrette innhold og organisering av norskopplæring - Sikre sammenheng mellom ulike tilbud av kvalifisering og opplæring - Styrke arbeidsretting av introduksjonsprogrammet - Få flere kvinner over i arbeid eller utdanning - Involvere arbeidsgivere og næringslivet i opplæring og kvalifisering Kriteriene matcher de behovene vi ser her i Bodø og utfordringer der stat, fylke og andre kommuner ønsker et samarbeid med oss. I 2013 er Bodø voksenopplæring ved en korsvei. Naturlig avgang i personalet og flytting til nye lokaler innebærer veivalg for en ny etappe. Skolen ønsker samfunnsaktiv undervisning og samhandling med andre aktører i Bodøsamfunnet, ikke minst med arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Et tverrfaglig familiesenter egner seg godt som arena for praktisk undervisning og kan også være en aktuell samarbeidspartner. Både flyktninger i introduksjonsprogram og andre innvandrergrupper kan profitere på skolens utviklingsarbeid. Forutsatt delfinansiering fra IMDi vil vi i 2013 iverksette prosjekt «Praktisk norsk flere i arbeid» Målet er å videreutvikle kvalifiseringstilbudet ved Bodø voksenopplæring slik at undervisningen knyttes tettere opp mot arbeids- og samfunnsliv. Parallelt med satsingen ved Bodø voksenopplæring vil det langsiktige mangfoldsarbeidet videreføres - spesielt med tanke på rekruttering, kompetanse og utvikling av ny samfunnsplan. Dette til komiteens orientering. Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Saksbehandler: Torunn Skogstad Side49

6 Mf.rapp.des.12 PROSJEKT MANGFOLD I BODØ Statusrapport pr Side50

7 Prosjekt Mangfold i Bodø Status pr Bakgrunn Bodø kommune og IMDi har en 3-årig samarbeidsavtale om kunnskapsutvikling i arbeidet med Likeverdige Offentlige Tjenester (LOFT). I ettertid er denne avtalen utvidet og forsterket slik at den også favner bosetting, kvalifisering, kunnskaps- og lokalsamfunnsutvikling. I løpet av den siste 10-årsperioden er innvandrerandelen i Bodøbefolkningen mer enn fordoblet. Avtalt bosetting av flyktninger er bare ett av elementene i denne utviklingen. Antallet arbeids- og familieinnvandrere har økt betraktelig, asylmottak og et internasjonalt studentmiljø ved Universitetet er også sentrale faktorer. Kartlegging av de kommunale tjenestene har avdekket behov for tilrettelegging på flere områder. Vi ønsker å utvikle tjenester som på en god måte ivaretar brukere som kan ha språkproblemer, mangelfull systemforståelse og ikke-norske referanser. Dette er et langsiktig arbeid som har fått en start gjennom prosjekt Mangfold Målsetting - Videreutvikle Bodø kommunes tjenestetilbud slik at det i større grad ivaretar innvandrerbefolkningen. 1. Øke bevissthet og kompetanse blant de ansatte i Bodø kommune 2. Utvikle målrettede tiltak som kan bidra til et likeverdig tjenestetilbud for innvandrere 3. Støtte opp under aktiviteter som kan supplere det offentlige tjenestetilbudet 4. Lage plan for langsiktig mangfoldsarbeid i Bodø kommune 5. Videreutvikle tjenestene i Servicekontoret (2011)/ Sentrum familiesenter (2012) Forarbeid, aktiviteter og resultater i 2011 Innvandrer-representantene i bystyrets Dialogforum har gjentatte ganger påpekt utfordringer for nyankomne i møte med det offentlige. Frivillig hjelp fra landsmenn er ikke tilstrekkelig for å avhjelpe situasjonen. Kommunen har både et faglig og lovpålagt ansvar for å tilpasse informasjon og veiledning til alle brukere, også de med innvandrerbakgrunn. Ut fra dette var det naturlig å starte prosjektet med hovedfokus Side51

8 på informasjonstjenestene i det kommunale servicetorget. Aktiviteter, resultater og erfaringer i Mangfold 2011 er beskrevet i statusrapporten som ble oversendt IMDi ved årsskiftet. Mange planlagte og påbegynte tiltak er videreført i 2012 slik det går fram av prosjektsøknaden for år 2. Forarbeid, aktiviteter og resultater i 2012 Oppvekst og levekår er viktige satsingsområder i Bodø kommune. Tverrfaglighet, forebygging og tidlig intervensjon er grunnleggende verdier, og det pågår et omfattende utviklingsarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere. Utvikling av familiesenter har gjennom politisk forankring blitt bærebjelken i oppvekstarbeidet. Familiesenter er et tverrfaglig lavterskeltilbud med åpen barnehage, helsestasjon og andre relevante tjenester samlet - nå i drift i 4 av byområdene. En slik arena er spesielt hensiktsmessig for grupper og personer med et sammensatt hjelpebehov, noe som ofte er tilfelle for nyankomne innvandrere. Helsesøstertjenesten har gjennom praktisk erfaring synliggjort at mange familier i denne kategorien trenger forebyggende oppfølging og støtte. Risikofaktorer knyttet til levekår er de samme for alle Bodøværinger, men på noen områder er innvandrerbefolkningen spesielt utsatt. Det gjelder språk, nettverk, utdanning/arbeid og inntekt - faktorer som har stor betydning for barns oppvekst. Dermed er det av stor betydning at de kommunale tjenestene for familier har en utforming som ivaretar mangfoldet i Bodøsamfunnet. Ut fra dette har hovedfokus i prosjekt Mangfold 2012 vært «Oppvekst i innvandrerfamilier». Sentrum familiesenter har fått en spesiell rolle i utviklingsarbeidet ettersom mange innvandrere har bosatt seg i dette området. Arbeidsmål 1 - Kompetanse De ansattes tverrkulturelle bevissthet og kompetanse er en hovedfaktor i utviklingsarbeidet og flere virkemidler kan være aktuelle. Av etterspurte, planlagte og gjennomførte tiltak kan nevnes: - Kurs / konferanser Workshop IMDi / British council tema «Diversity» Erfaringsseminar IMDi / kommunene «Barn/unge/familier» Konferanse UDI / IMDi «Tvangsekteskap / Æresrelatert vold» Regionkonferanse IMDi nord «Mangfold er hverdagen» Nytt kurs for kommunalt ansatte i tverrkulturell kommunikasjon / bruk av tolk IMDi/Bodø kommune (utsatt til februar 2013) - Samarbeids- og nettverksmøter Møteplan til arbeidsgruppa i prosjekt Mangfold Møteplan til Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune / IMDi Side52

9 Kommunemøte «Vårres unga» - Fylkesmannen i Nordland Interkommunalt nettverk foreldrestøtte Bodø, Fauske, Meløy Informasjonsnettverk - Servicetorg, skole, barnehage, NAV, politi Samarbeid LOFT / mentorordning KUN / Steigen - Studieturer Til Tromsø kommune koordinator familiesenter, prosjektleder Mangfold og flyktninghelsesøster Til Trondheim og Heimdal leder Servicekontor og prosjektleder Mangfold Til Alna? (under planlegging) personalet i Sentrum familiesenter og prosjektleder Mangfold - Informasjon og veiledning i kommunale enheter Pådriverfunksjon IMDi og prosjektleder Veiledning i forhold til daglig drift IMDi og prosjektleder Videreformidling av forskning, rapporter og kurstilbud IMDi og prosjektleder Kontakt med nettverk og ressurspersoner IMDi og prosjektleder Arbeidsmål 2 - Utvikle målrettede tiltak - Servicetorget Prosjekt Mangfolds hadde hovedfokus på kommunal informasjon i Som forventet har det initiert prosesser som nå løper videre i daglig drift. Etablering av et tverretatlig informasjonsnettverk bidrar i særlig grad til det. Ny bevissthet om hva innvandrere kan trenge får fram nye tiltak og metoder: Skjermet veiledningsrom med tolketelefon og infomateriell Tilgjengelig publikums-pc Tilpasning av kommunens IT-portal (pågår) Brosjyre «Ny i Bodø» utviklet og oversatt til 14 språk. Videreutvikling planlagt Skjema for barnehagesøknader oversatt til engelsk Innvandrer i personalet på Servicetorget - Familiesenter Se arbeidsmål 5 Arbeidsmål 3 Samarbeid med frivillig sektor - Kontakt med Batteriet / Kirkens bymisjon Samarbeidsmøter - Oppfølging av initiativ fra Dialogforum Info om prosjekt Mangfold - rolleavklaring frivillighet / offentlig ansvar Støtte til Kafedialog på Internasjonalt Senter. Gjennomført av Dialogforum - Kommunal støtte til integreringstiltak i lag og foreninger Utvikling av kulturkontorets rutiner (pågår) Side53

10 Samarbeid med Nordland fylkeskommune ( integrerings- og tilflytterprosjekt) Det er utfordrende å bidra til langsiktighet i det integreringsarbeidet som foregår i organisasjonene. Mye av innsatsen er situasjonsbetinget og basert på ildsjelers engasjement, noe som trolig er et generelt trekk ved frivillig sektor. Det er behov for større grad av forpliktelse og forutsigbarhet, og økonomisk støtte fra det offentlige kan være et hjelpemiddel. Kriterier for slike støtteordninger krever innsikt både i organisasjonsliv og de særskilte behovene innvandrere kan ha. For kommunen blir det dermed et langsiktig arbeid. Arbeidsmål 4 - Planarbeid - Ny kommuneplan Med bakgrunn i plan- og bygningsloven skal det lages en ny kommuneplan i Bodø - nå med et bredt samfunnsperspektiv. Planen skal utarbeides i 2013, og det har vært viktig å sikre at mangfold ble en premiss i forarbeidet. Kommunens planstruktur vurdert ikke egen mangfoldsplan, men integrert del av samfunnsplanen i Bodø Levekår og befolkningsutvikling beskrevet i statusdokument politisk behandlet Innvandring som ressurs og utfordring beskrevet i utfordringsdokument politisk behandlet Organisasjonsplassering Mangfold diskutert i forhold til nytt kommunalt samfunnskontor - Nettverk og erfaringer Sarpsborg, Stavanger og Trondheim kontaktet Arbeidsmål 5 - Oppvekst og familiesenter Virksomheten i Sentrum familiesenter er i løpet av året blitt samlet under ett tak - i nye og hensiktsmessige lokaler. I den sammenhengen har både utforming og faglig profil stått på dagsorden, og det har vært et gunstig tidspunkt for å løfte fram mangfoldet i sentrumsbefolkningen. Det er stort engasjement i personalet på dette feltet, men praktisk og formell binding til tradisjonelle rutiner skaper utfordringer. Nye arbeidsformer basert på gruppeaktivitet er under utvikling. - Kartlegging og behovsanalyse i Sentrum familiesenter Spørreskjema i personalet Personalmøter - Administrativ og politisk forankring Presentasjon i møte med statsråden i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Side54

11 Presentasjon for ledere i OK- og HSavdelingen Statusrapport i komiteen for levekår Brukermedvirkning gjennom Dialogforum - Prosjektsamarbeid Prosjekt «Hør på oss» (Medvirkning for innvandrerbarn og unge), et ledd i Fylkesmannens fokus på barnekonvensjonene / «Vårres unga» Barn og unges samfunnslaboratorium (I Bodø innvandrerungdom som «forskere») Tvangsgifte / æresrelatert vold IMDi og RVTS, i Bodø ressursgruppa for vold i nære relasjoner. - Foreldreveiledning, lavterskeltilbud «Ny i Bodø» - Veiledningsgruppe for kvinner etter familiegjenforening Tilrettelagt fødselsforberedende gruppe (under planlegging) Interkommunalt samarbeid om ICDP-sertifisering vurderes - Nye enheter involvert Utekontakten, feltundersøkelse blant innvandrerungdom planlegges. Problemstilling under vurdering Grunnskolekontoret og to sentrumskoler - spesiell interesse for skolehjemsamarbeid i innvandrermiljø. Mulig satsing i skoleverket framover. Noen erfaringer fra 2011/12 -Ting tar tid Prosjekt Mangfold har en foreslått tidsramme på 3 år. Ambisjonen er å skape varig endring i organisasjonen, og da må både grunnleggende premisser og praksis i førstelinja utvikles. Ideelt sett bør likeverdige offentlige tjenester for innvandrere settes på dagsorden i hele organisasjonen. For å klare dette satser vi spesielt på noen prioriterte enheter der utfordringer og gode grep kan synliggjøres. Erfaringen viser at dette bidrar til bevissthet og positiv interesse hos andre, noe som gir nye muligheter for system- og kompetanseutvikling. Troverdig kollegaveiledning og praktiske eksempler stimulerer til gode prosesser som ikke er avhengige av ekstern prosjektstøtte. Dette er trolig en kritisk suksessfaktor når prosjekt Mangfold skal videreføres i ordinær drift. -«Forankring fryder» Varig endring i kommunale systemer krever grunnleggende forståelse og motivasjon, noe som ikke nødvendigvis kommer av seg selv. Prosjekt Mangfold er blitt tungt forankret gjennom faglige argumenter og politiske vedtak. Samarbeidsavtalen med IMDi har vært en viktig døråpner i denne prosessen. Administrativ oppslutning på alle nivå i organisasjonen er også nødvendig, dette for å sikre nødvendig prioritet når det praktiske arbeidet skal utføres. Erfaringer, planer og forslag må legges fram for ledere som legger føringer på aktivitet i de aktuelle enhetene. Både faglige Side55

12 forventninger og praktisk handlingsrom er en forutsetning for at mangfoldsarbeid skal få prioritet i førstelinja. Satsingen bør også synliggjøres i fag- og virksomhetsplaner. Aktiviteten i norske kommuner bygger på innspill fra ulike hold. Mange brukergrupper og samfunnsoppgaver skal ivaretas - på faglig grunnlag og innenfor økonomiske rammer. Det er derfor nødvendig med streng prioritering av fokus og tilgjengelige ressurser. Vi har derfor valgt å kanalisere mangfoldsarbeidet til vedtatte satsingsområder og igangsatte prosesser. I Bodø kommune prioriteres innsats i tilknytning til oppvekst og levekår/fattigdom høyt og det omfattende arbeidet med ny kommuneplan. -Medvirkning og samarbeid De ansattes motivasjon og eierforhold til prosessen er sentrale faktorer i ethvert utviklingsarbeid, også i prosjekt Mangfold. De kan formidle erfaringer fra førstelinja og ser best hva som skal til i egen virksomhet og på eget fagområde. Gode metoder og tiltak i mangfoldsarbeidet utvikles best i praktisk arbeid og kontakt med brukerne.. En slik tilnærming åpner også for verdifulle innspill fra de som er mottakere av kommunale tjenester. Et eksempel er familiesenterets satsing på foreldreveiledning - innledningsvis i ei kvinnegruppe for nyankomne. Denne gruppa besto av familiegjenforente og de etterspurte i særlig grad veiledning i forhold til svangerskap, fødsel og barsel. Dette så de i sammenheng med skolegang og framtidige jobbmuligheter både for seg selv og barna. For å treffe brukerne hjemme ble disse innspillene lagt til grunn for høstens aktiviteter. -Tverrfaglig kompetanse Den største utfordringen er å komme i gang. Ledere og medarbeidere må ha motivasjon og tid å sette seg inn i de mulighetene og utfordringene som ligger i mangfoldsfeltet. Det er lav terskel for positiv interesse, men først når grunnleggende forståelse er på plass etterspørres mer kunnskap og veiledning. Medarbeidere som skal motiveres for utviklingsarbeid har godt av å komme seg ut for å hente inspirasjon og faglig påfyll, gjerne ved å delta på relevante kurs og konferanser. Det gjelder i særlig grad i førstelinja der handlingsrom i hverdagen begrenses av omfattende brukerkontakt og forpliktende vaktsystemer. Studieturer til utvalgte steder og tiltak, gjerne organisert for samlet personalgruppe, gir felles visjoner og holdninger. Tverrfaglige nettverk med rom for erfaringsutveksling og felles opplevelser bidrar til gjensidig forpliktelse mellom profesjoner og etater. Dette fremmer et helhetlig tjenestetilbud som passer brukere med sammensatte behov for eksempel nyankomne innvandrere. De viktigste elementene i faglig utvikling ser imidlertid ut til å være veiledning og refleksjon over egen praksis. Både lederforventninger, ekstern veiledning og kollegastøtte kan bidra til faglig nysgjerrighet, kultursensitivitet og egenutvikling. Side56

13 -Inspirasjon og drahjelp I en hardt presset kommunal organisasjon med mange primæroppgaver kan utviklingsarbeid oppleves som en belastning, selv om det på sikt vil lette daglig drift. De som skal gjøre jobben trenger motivasjon, støtte og forventninger til resultater og framdrift. IMDi har vært svært viktig som pådriver og døråpner i prosjekt Mangfold. Den 3-årige samarbeidsavtalen med kommunen innebærer gjensidig forpliktelse på integreringsfeltet, og det har stimulert til nytenking og langsiktighet. Tilgang til nasjonale nettverk og aktivitet i andre kommuner har også vært viktig. Ikke minst har prosjektmidlene fra IMDi oppmuntret organisasjonen til å løfte blikket og tenke nye tanker. I de seinere år har integreringspolitikk og praksis hatt stor oppmerksomhet både nasjonalt og lokalt. Mye forskning blir publisert og drøftes i media og flere andre sammenhenger. Informasjonsmengden er så stor at det kan være krevende å være oppdatert på det som angår egen praksis. I prosjekt Mangfold har det vært en viktig oppgave å finne fram til relevant fagstoff og gjøre det tilgjengelig for de som skal gjøre jobben. Vi har erfart at tips om aktuelle publikasjoner og avisartikler blir godt mottatt og skaper interesse og refleksjon. Kobling mellom forskning og praktiske erfaringer er et godt utgangspunkt for utviklingsarbeidet i de kommunale tjenestene. Veien videre I søknadene til IMDi og politiske saksframlegg har prosjekt Mangfold en tidsramme på 3 år. Vår ambisjon er å utvikle nye innfallsvinkler, metoder og tiltak som kan videreføres innenfor vanlig drift. Prosjektet har en omfattende og ambisiøs målsetting der tidsfaktoren er viktig for å oppnå resultater som kan gi varig endring. Det langsiktige arbeidet med kompetanse, planer og lokalsamfunn skal fortsette i nye former og med nye vinklinger. På det nåværende tidspunktet er det naturlig å bruke erfaringene fra servicekontor og familiesenter til videreutvikling av andre tjenester. Vi har nå en bred gjennomgang av prosjektet både internt og eksternt. Tilbakemelding fra ulike enheter og avdelinger er et godt grunnlag for kommende veivalg. Det samme gjelder politiske signaler og føringer fra IMDi og andre samarbeidspartnere. Vi avventer utlysning av utviklingsmidler og vil komme tilbake til IMDi med søknad om prosjektstøtte for Bodø Torunn Skogstad, prosjektleder Mangfold Side57

14 Side58

15 Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår Tilsyn med skolene samlet rapport Saksopplysninger I tråd med bystyrevedtak i sak PS 12/122, er det gjennomført tilsyn med grunnskolene. En samlet rapport fra dette tilsynet/utviklingsbesøkene foreligger, og legges med dette fram for komitè for levekår. Rapporten legges i denne omgang fram til orientering. Funn og vurderinger ses i sammenheng med resultater og ressursbruk i egen sak for bystyret i mai Saksbehandler: Gisle Berg Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Rapport fra tilsyn/utviklingsbesøk med grunnskolene, 2012 Side59

16 Rapport fra tilsyn/utviklingsbesøk med grunnskolene, 2012 Samlet rapport Bodø, februar 2013 Oppvekst og kulturavdelingen, grunnskolekontoret Side60

17 Side61 2

18 Innhold Rapport fra tilsyn/utviklingsbesøk...1 med grunnskolene, Samlet rapport...4 Bakgrunn...4 Helhetsvurdering...5 Veien videre...5 Funn, tolkninger og forslag...5 Oppsummering av tilsyn Fylkesmannen sitt tilsyn... 8 Vedlegg... 9 Spørsmål og fokusområder for tilsyn med skolene høsten Elevspørsmål til tilsynet Skolenes forberedelse til tilsyn/utviklingsbesøk Side62 3

19 Tilsyn/utviklingsbesøk med skolene høsten 2012 Samlet rapport Bakgrunn Bodø kommune er skoleeier. I tråd med opplæringsloven må skoleeier ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp om kommunen lever opp til opplæringslovverket. Tilsyn kan ses i denne sammenheng. Denne rapport er en samlet rapport for skolene i Bodø kommune og den viser noen generelle trekk for hele systemet/skoleorganisasjonen. De enkelte skoler har fått en egen rapport. Tilsynet/utviklingsbesøk med skolene gjennomføres i år på bakgrunn av bystyrets vedtak i sak PS 12/122 Tilstand og ressursbruk i skolen Bystyret tar orienteringen om tilstand og ressursbruk i skolene til etterretning med følgende presiseringer: 1. Bystyret ønsker en grunnskole som leverer gode resultater. At det overordnet i høstens tilsyn tas utgangspunkt i de 3 overordnede satsningsområder (Livslang læring, ledelse og foreldresamarbeid) fra den kommende skolestrategi og at det gås i dybden innenfor målene (under satsningsområdene). Med dette som utgangspunkt ble årets tilsyn/utviklingsbesøk planlagt og gjennomført på en litt justert form i forhold til tidligere års tilsyn. I forkant av tilsyn/utviklingsbesøk leverte skolene et forarbeid til undervisningssjefen. Dette for å bidra til medskapende prosesser intern på skolene, bruke mindre tid på til «kontrollspørsmål» under selve besøket og disponere mer tid til fokus på skolens videre utviklingsmuligheter. Form og innhold for tilsynet/utviklingsbesøk i 2012 har vært drøftet i rektormøter, medbestemmelsesmøte og møte med Kommunalt foreldreutvalg Bodø (KFUB) De enkelte tilsyn/utviklingsbesøk ble gjennomført av to representanter for Oppvekst- og Kulturavdelingen, samt en rektor fra en annen skole. I tillegg til skoleledelsen, ble det gjort intervjuer med lærere, elever, foreldre og tillitsvalgte. I etterkant av tilsyn/utviklingsbesøk, får den enkelte skole en rapport som oppsummerer forarbeid, observasjoner og råd i forhold til skolens videre utvikling. Skolens ledelse legger fram og drøfter denne med ledergruppe, medbestemmelse, elevråd og FAU. Oppsummeringen er delt inn i fire områder - Helhetsvurdering - Mangler og feil som bør rettes opp raskt - Råd i forhold til videre arbeid med skoleutvikling - Andre råd Bruk av rapporten fra utviklingsbesøkene: Denne rapporten konkluderer med mulige tiltak for videre utvikling av Bodøskolene og vil samtidig være en del av grunnlaget for politiske sak om tilstand og ressursbruk i skolene som kommer til bystyret i mai Side63 4

20 Helhetsvurdering De ulike fokusområdene er samlet i en skjematisk oversikt som vedlegg til denne rapport. Noen av de generelle inntrykkene er: - At det er engasjerte ansatte som viser lyst og vilje til fortsatt utvikling. - At skolene generelt sett har høy kvalitet i gjennomføring av undervisning og i møte med elevene og det er en økende grad av systematisk utvikling av skolene. - At de foreldre og elever vi møter på tilsynene er generelt veldig godt fornøyde med sin skole og kommer med konstruktive innspill til videre utvikling. - At vi møter elever som er mer bevisste i forhold til innhold og mål for undervisningen. - At det rundt på skolene er mange gode praksiseksempler som kan inspirere og bli spredt til andre skoler i kommunen. - At variasjon i metoder i undervisningen og fokus på elevaktiv læring fortsatt kan utvikles ennå mer. - At så godt som alle de formelle ting på plass som antall av SU-møter, medarbeidersamtaler, elevråd, skolemiljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg osv. Veien videre - Erfaringer og observasjoner fra utviklingsbesøkene, vil bli aktivt benyttet til erfaringsdeling og refleksjon på ledermøter og temamøter for skoleledere. Da spesielt med utgangspunkt i «de gode eksempler». - De skoler som gjennom utviklingsbesøket har fått «pålegg» om utbedringer i rutiner eller drift, følges opp av grunnskolekontoret. - Erfaringene fra utviklingsbesøkene tas med inn i grunnskolekontorets videre arbeid med implementering og gjennomføring av «skolestrategien for » og kompetansehevingsplanen som er under utarbeidelse pr. februar Funn, tolkninger og forslag Tilsynet ble gjennomført for femte gang. De aller fleste skolene gir tilbakemeldinger om at de opplever tilsyn/utviklingsbesøkene som veldig nyttige. Det anbefales at ordningen med tilsyn/utviklingsbesøk videreføres. Overveielser til videre utvikling av tilsynet/utviklingsbesøk: - Dagens form/gjennomføring er svært ressurskrevende og vi ser på muligheten for å videreutvikle et helhetlig kvalitetssystem, som kan bidra til like høy kvalitet, men noe mindre ressurskrevende. - Kan og skal tilsynets fokusområder kobles tettere på Bodø kommune sine satsningsområder? - Kan og skal vi ha færre fokuspunkter for det enkelte tilsyn for å komme ennå mere i dybden? Side64 5

21 Oppsummering av tilsyn 2012 Tema Generelt Oppfølging Utvikling, faglig og sosialt. I forhold til skolenes bruk av resultater, ser vi fortsatt noe ulik praksis blant skolene. Noen bruker resultatene aktivt i arbeidet med å videreutvikle skolen, mens andre i mindre grad bruker resultatene. Av de som bruker resultatene aktivt, ser vi økt fokus på systemnivå. (undervisningsmetoder, gruppesammensetning osv.) Spesielt kartleggingen i matematikk ser ut til å medfører endringer i undervisning og møte med elevene. Tas opp som tema på rektorsamlinger. Dele de gode eksempler, men samtidig stille krav og forventninger til skoleledere om aktiv oppfølging av både faglig og sosial utvikling hos elevene. Alle skoler har fått lisens til utvidet versjon av kartleggingsverktøyet Vokal. Vil trolig oppleves som mer «matnyttig» for lærer og skole. Kursing i bruk av utvidet versjon av Vokal Elevaktiv læring, innovative arbeidsformer, tverrfaglighet og samarbeid ut over skolen. Ser også at vurderingsprosjektet har gitt resultater. Vi opplever at de elever vi møter er mer beviste i forhold til både innhold og mål for undervisningen. Elevundersøkelsen: De fleste skolene har gjennomfører undersøkelsene, men det er noe ulikt i forhold til bruk og involvering/prosesser i etterkant. Mye av læringsarbeidet er fortsatt styrt av tradisjonell undervisning med utgangspunkt i læreboka. Mange skoler har startet prosesser og planarbeid i forhold til elevaktive arbeidsformer og tverrfaglige opplegg, men mangler fortsatt litt i forhold til å få det helt ut i møtet med eleveen. Opprette tidsplan med frister for gjennomføring, inkl. tilbakemelding når resultatene er drøftet med personalet, elever og FAU/SU. Større fokus på skolens samfunnsmandat for å begrunne endringer i hvordan vi organiserer læringsarbeidet. Trekke fram de gode eksempler slik at andre kan lære av disse. På rektormøter og samlinger. Utfordre skolene til en bevisst bruk av ulike læringsarena, tverrfaglige og praktisk Side65 6

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Statusrapport Samhandlingsprosjektet

Statusrapport Samhandlingsprosjektet HR-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13675/2013 2013/1263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Komitè for levekår 07.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Statusrapport

Detaljer

Prosjekt Mangfold 2013 - "Praktisk norsk-flere i arbeid"

Prosjekt Mangfold 2013 - Praktisk norsk-flere i arbeid Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.02.2013 12206/2013 2012/3019 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2012 56364/2012 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget HS 14.11.2012 12/11 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Dialogforum for innvandrere Evaluering og videreføring.

Dialogforum for innvandrere Evaluering og videreføring. Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.11.2011 64708/2011 2010/4584 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/4 Komitè for levekår 17.11.2011 11/175

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Mangfold 2011-2013 - Status og veien videre

Mangfold 2011-2013 - Status og veien videre Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2014 31684/2014 2012/3019 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/19 Komitè for levekår 05.06.2014 14/94

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A13 Arkivsaksnr: 2015/8633-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 10.02.2016 Opprettelse av grunnskoleteam i Stjørdal kommune

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Dato: 3/4-13 Tidspunkt: Sted: Skagen hotell

Dato: 3/4-13 Tidspunkt: Sted: Skagen hotell Referat, møte 9 Dato: 3/4-13 Tidspunkt: 11.30 15.30 Sted: Skagen hotell Til stede: Grete Willumsen Lise Tronrud Berit Sivertsen Sørvig Tarald Sæstad Marit Lund Hansen Mary Brattøy Aasjord Ståle E. Karin

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger».

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». Sør-Varanger kommune - En grensesprengende kommune «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Innledning: Strategidokumentet er utformet av en prosjektgruppe

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen 1 MÅL OG HENSIKT Aktivitetsskolen skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud som støtter

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi Prøysenhuset 29.11.2016 Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hjemmetjenestens visjon Meningsfullt liv i eget hjem - Ansatte

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ?

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ? Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/221276781?ref=em-v-share Bakgrunn Samarbeidsavtalen springer ut fra det toårige bosettingsprosjektet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Prosjekt: "Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten»

Prosjekt: Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten» Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2013 3824/2013 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer