Styrets årsberetning for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2007"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav for likviditet for banken (Basel II), tilpasse nye rutiner, endrede rapportering rutiner til Norges Bank, endring av bankens organisasjon og ombygging av bankens ekspedisjonslokaler ved hovedkontoret. Alt dette har tatt mye tid og resurser, både for ansatte og styret. Spesielt er innføring av Basel II tatt mye tid og har vært en sak på de fleste styremøtene i Alle Terrabankene har også vært med på en kundeundersøkelse utført av Handelhøyskolen BI. Vegårshei Sparebank kom veldig godt ut av undersøkelsen og ble en av de beste bankene i hele landet. Dette er en bekreftelse på at kundene har tillit til banken og liker måten banken blir drevet på. Styret er også godt fornøyd med utviklingen av vår avdeling i Tvedestrand som har hatt et jevn økning av nye kunder. Banken har totalt 3572 kunder, herav 502 i Tvedestrand kommune. Selvstendig Sparebank Vegårshei Sparebank er en selvstendig og lokal sparebank med hovedkontor i Myra i Vegårshei kommune og en avdeling i Tvedestrand. Gjennom vårt eier- og medlemskap i Terra-Gruppen A/S, har banken som målsetting å være totalleverandør av finansielle tjenester for privatkunder og mindre bedrifter innen bankens markedsområde. Styret har for 2007 hatt en strategi der forvaltningskapitalen kunne vokse med inntil 20 %, slik at vi kunne møte framtiden med flere ansatte og bedre kompetanse i alle ledd. Faren med å øke bankens balanse så kraftig, er at egenkapitalen svekkes. Forstanderskapet godkjente derfor opptak av fondsobligasjon i Banken har i 2007 hatt sju renteendringer på lån og innskudd som følge av endringer i styringsrenta fra Norges Bank. For kunder med beste betingelser har renta på utlån steget med 2,10 % i Norges Bank har i tillegg signalisert at styringsrenten kan komme til å stige enda mer i Fram til nå det få lånekunder som har fått problemer med å betale sine forpliktelser på grunn av økte renteomkostninger på lån. Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker. Bankalliansen Terra-Gruppen er samlet et av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på nærmere 150 milliarder kroner. Alliansens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen hatt en kraftig vekst. Terra- Gruppen fremstår i dag som en ledende gruppering i norsk sparebankvesen. Stordriftsfordeler for de små Terra-Gruppen arbeider for at Vegårshei Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode rammevilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ville hatt problemer med å produsere og tilby alene. De enkelte Terrabankene tilbyr dermed det et flertall av kundene etterspør: et bredt spekter av konkurransedyktige, finansielle tjenester og produkter - og en bank med sterk lokal kunnskap og forankring. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder. Dette gjør Terra-Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Aksjonærbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Dette distribusjonsnettet kombinert med en stor og solid kundemasse og gode produkter, gir muligheten til kostnadseffektivt salg av et bredt produktspekter. Totalleverandør av produkter og banktjenester Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra- Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skadeforsikring fra Terra Skadeforsikring, livsforsikring fra Terra Liv, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Fondsforvaltning, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å 1

2 utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og med å ivareta bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi og regnskapsservice. Voksende eiendomsaktør Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to forretningskonseptene rendyrkes som to forskjellige kjeder. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling en stor aktør i mindre byer. De to kjedene har til sammen over 90 kontorer, og en samlet markedsandel på omlag 14 prosent. Terra Aktiv Eiendomsmegling AS har kunnet vise til en god vekst med mange nye etableringer. Terra Securities oppbud På bakgrunn av saken mellom de fire nordlandskommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana og Narvik og Terra Securities ASA, varslet Kredittilsynet om tilbakekall av konsesjonene til Terra Securities ASA. På bakgrunn av dette måtte selskapets styre melde oppbud for Terra Securities 28. november Som et av datterselskapene i Terra-Gruppen, var Terra Securities ASA en avgrenset del av den totale virksomheten. Situasjonen og den brede mediedekningen saken fikk har likevel påført Terra- Gruppen en omdømmemessig belastning og for aksjonærbankene også et økonomisk tap av verdier og fremtidig inntjening. I forbindelse med konkursen i Terra Securuties ASA, fikk banken mange henvendelser fra bekymrede kunder som lurte på om dette hadde innvirkninger på banken og de produktene banken hadde solgt til kundene våre via Terra Securities ASA. Selv om konkursen påførte banken tap, gikk det i liten grad ut over våre kunder. Som følge av bortfallet av de produkter og tjenester Terra Securities leverte bankenes kunder, har Terra- Gruppen inngått avtale med First Securities ved at de erstatter disse. Bankens markedsområde Bankens hovedarbeidsområde er Vegårshei og Tvedestrand kommuner. Vegårshei er en kommune med et innbyggerantall på ca På grunn av det lave folketallet i kommunen, etablerte banken seg i 2006 med et avdelingskontor i Tvedestrand hvor mulighetene til nye kunder er mye større. Banken har i sin målsetning definert at privatmarkedet skal være hovedsatsingsområdet og at bedriftsmarkedet skal betjenes på en forsiktig måte. Det er også en målsetning at banken skal arbeide for å beholde nåværende kunder, selv om de av ulike årsaker flytter ut av bankens arbeidsområde. Lokale forhold Bygdas største entreprenørbedrift som sysselsetter ca. nitti ansatte, hadde i 2006 og 2007 svært vanskelige økonomiske år. Bedriften har arbeidet hardt for å komme gjennom problemene. Det ser ut som bedriften har greid dette. Bedriften har ikke noe engasjement med banken, men den har stor betydning for sysselsettingen i kommunen og distriktet. De andre bedriftene i kommunen, har hatt god inntjening, stor ordreinngang og er stadig i god utvikling. I tider med knapphet på arbeidskraft, er det positivt at bygdas ungdom, etter endt utdanning gjerne vil flytte tilbake til kommunen for å arbeide. Næringslivet består i hovedsak av entreprenørvirksomhet, trevareindustri, mekanisk industri, handelsvirksomhet, håndverkere og offentlig virksomhet. Vegårshei er en god kommune å bo i, lite arbeidsledighet, gode muligheter for rikt friluftsliv, sommer som vinter og rikelige muligheter for jakt og fiske. Kommunen har også en god barne- og ungdomsskole, full barnehagedekning og et godt utbygd helsevesen. Vegårshei er ellers kjent for lite kriminalitet og et rikt foreningsliv, spesielt for barn og unge. Banken gir hvert år betydelig økonomisk støtte til lag og foreninger i bygda. Hvert år arrangerer banken tur for bankens kunder og stokke-fest for bygdas pensjonister, begge arrangementene med god oppslutning. Konkurrentene Det er styrets oppfatning at et viktig kriterium for valg av bankforbindelse er at vi kan tilby god service, hurtige avgjørelser og god kunde kjennskap. Vegårshei Sparebank har mange dyktige medarbeider og bankens produkter har konkurransedyktige priser. Selv om kundene etter hvert blir mer bevisste angående valg av bank, er det styrets oppfatning at banken har en solid forankring i bygda. Styret oppfatter våre kunder som bankens beste markedsførere. 2

3 De nærmeste konkurrentene er Sparebanken Sør, DnB NOR, Gjerstad Sparebank og Postbanken. Bankens plass i samfunnet Banken har ved årsskifte 11 ansatte herav 10 personer i full stilling, fordelt på 10,6 årsverk. Bankens forvaltningskapital er på 679,3 millioner kroner. Til tross for at banken i nasjonal målestokk, er liten, er vi en aktiv medspiller og tilrettelegger for å utvikle samfunnet vi arbeider i. Bankens kunder stiller stadig større krav til banken angående økonomisk rådgivning. Banken arbeider derfor kontinuerlig med å bedre kompetansen til alle ansatte. Banken har gjennom hele året arbeidet aktivt for at kundene skal ta i bruk automattjenester, samtidig som vi gjør de tradisjonelle banktjenester så rasjonelle og lite arbeidskrevende som mulig. Banken har et godt samarbeid med alle nabobankene og spesielt de frittstående lokale sparebankene i Agder. Bankens organisasjonsplan Forstanderskap Kontrollkomité Styret Revisor Banksjef Utlån/ plassering Regnskap / Drift Ekspedisjon/forsikring Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har i 2007 hatt en vekst på 91,1 millioner kroner eller 15,49 %. Økningen skyldes i hovedsak økning i utlån og fordringer på kunder på eiendelssiden og innlån fra kunder og kredittinstitusjoner på gjeldssiden og at egenkapitalen har økt. Utlån Banken har hatt sju renteendringer i løpet av Laveste utlånsrente er nå 6,30 %. Låneetterspørselen har vært god gjennom hele året, og det meste av utlånene har gått til kjøp av bolig. Banken har hatt som målsetting å ha en kontrollert utlånsvekst for å unngå å få problemer med likviditeten. Alle nye lån er innvilget med betryggende sikkerhet, og alle fullmaktsbevilgninger er referert i styret. Den samlede utlånsporteføljen er nå på 609,8 millioner kroner som er en økning på 89,6 millioner kroner som utgjør 17,22 % mot en økning på 16,37 % i fjor. I tillegg har banken formidlet lån fra Terra Boligkreditt på kr. 61,5 millioner totalt. Av dette beløpet er kr. 43,4 millioner formidlet i Banken har også formidlet 4 leasingavtaler til en verdi av kr Bankens samlede garantiansvar pr er på kr mot kr ,- i fjor. Av dette utgjør ,- garantier direkte mot kunder. I tillegg er det stillet lånegarantier for kr og tapsgarantier for kr til Terra Boligkreditt. Av samlet utlån er 545,7 millioner kroner til privatmarkedet og 64,2 millioner kroner til bedriftsmarkedet. Samlet utlån til ansatte er kr 7,69 millioner og til bankens tillitsvalgte 5,97 millioner kroner. Tap på utlån Banken har risikovurdert alle lån og har foretatt nedskrivninger av utlånsporteføljen. Tapsvurderingene er foretatt ut fra objektive bevis for varige verdifall. Ut fra disse tapsvurderingene, har styret valgt å tapsføre 0,86 millioner kroner. Av dette er 0,4 millioner kroner tap på garantier i forbindelse med konkursen i Terra Securities ASA. Banken har pr nedskrevet individuelle utlån med kr ,-. Det er også foretatt nedskriving på grupper av utlån på kr ,-. Banken hadde ingen misligholdte lån pr. utgangen av Innskudd Innskudd fra publikum har i 2007 økt med kr 49,8 millioner. Styret er fornøyd med denne veksten og mener at banken har hatt en riktig fastsettelse av rentebetingelsene. 3

4 Det har i den senere tid vært stor uro på børsen. Styret mener derfor at det er gode muligheter for å øke innskudd fra kunder etter som rentebetingelsene blir bedre og at banken er et sikkert sted å plassere pengene. Banken har i tillegg et innskudd fra Kredittforeningen for Sparebanker på kr 13 millioner som løper fram til , et på kr 10 millioner som løper fram til og et på kr 20 millioner som løper fram til De samlede innskuddene fra kunder er på kr. 444,3 millioner som er en økning på 12,62 %, mot en økning på 14,24 % i fjor. Innskuddsdekning i prosent av utlån er på 73,26 %. Banken har et obligasjonslån på 35 millioner kroner med forfall i oktober 2008, og et på 50 millioner kroner med forfall i februar Begge lånene har tre års løpetid og flytende rente. Banken har gjennom hele året hatt en kontrollert likviditet, og har derfor ikke hatt behov for å låne penger i kapitalmarkedet. Innskuddsutviklingen fordeler seg slik: Folio Lønnskonti/Skattetrekk Sparekonti Kapitalkonti Spesielle vilkår Boligsparing for ungdom IPA Resultatregnskap Konkurransen i finansmarkedet er stor, og presset på rentemarginen fortsetter. På grunn av bankens størrelse, har vi ikke samme mulighet til å skaffe oss billig funding som de store bankene. Styret har derfor valgt å benytte seg av Terra Boligkreditt AS til å finansiere boliger. Dette gjør at vi kan tilby 60 % finansiering av boliger til konkurransedyktige rentebetingelser. Banken har greid å opprettholde en bra rentemargin på 2,40 %, mot 2,48 % i Netto rente og provisjonsinntekter er på kr. 15,3 millioner, mot kr 13,5 millioner i fjor. Utbytte av anleggsaksjer er i hovedsak utbytte av aksjer i Terra-Gruppen AS. Utbyttet er omtrent på samme nivå som året før. Provisjonsinntektene og inntekter av banktjenester har hatt en økning fra i fjor på kr. 0,3 millioner og har sammenheng med en generell større aktivitet i bankmarkedet. Provisjonskostnadene har blitt noe redusert. Dette er positiv og har sammenheng med at stadig flere av kundene bruker nettbank som genererer mindre gebyrer enn manuelle tjenester. Året 2007 har vært et vanskelig år på børsen og banken har handlet aktivt med aksjer innfor den rammen som styret har vedtatt. Dessverre har vi ikke vært flinke nok og banken har fått et betydelig tap på 0,95 millioner kroner på handel med aksjer mot en gevinst på 0,3 millioner kroner i Også avkastning på valuta har blitt redusert fra kr ,- i 2006 til kr ,- i Banken har ved årsskifte omløpsaksjer for en bokført verdi på kr I 2006 hadde banken i ekstraordinær inntekt på kr ,- som kompensasjon for arbeid banken utførte i forbindelse med innfører av SDC prosjektet, dette er årsaken til en markert nedgang i 2007 på andre driftsinntekter. Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, utgjør lønn og administrasjonsutgifter 1,32 % som er en nedgang fra i fjor hvor prosenten var på 1,46. Det er totalt utbetalt kr. 4,2 millioner i lønn til ansatte, herav kr til banksjef. Honorar til styret var på kr ,- herav kr ,- til styreformannen. Ordinære avskrivninger er blitt litt høyere enn foregående år, på grunn av ominnredning av ekspedisjonslokalene på hovedkontoret og at banken har fått en ekstra regning på SDC prosjektet. Deler av denne ekstra regningen, kommer som økt avskrivningsgrunnlag. Til sammen utgjør denne engangskostnaden kr ,- i økte nedskrivninger pluss kr ,- i andre rentekostnader. Styret har i 2007 utgiftsført 0,86 millioner kroner til tap på lån. Dette er 0,14 % av brutto utlån. På grunn 4

5 av konkursen i Terra Securities ASA, har banken fått et ekstra tap på garantier på kr ,- som følge av at rente sikringen av kapitalen på deler av det beløp banken hadde solgt av sparing med aksjeavkastning gikk inn i boet til Terra Securities ASA. Banken har i 2007 en samlet gevinst i anleggsporteføljen på kr I fjor var det et tap på kr Banken har endret prinsipper for vurdering av verdien av bankens obligasjons beholdning. Tidligere hadde banken ikke nedskrevet obligasjonsporteføljen til markedsverdi fordi porteføljen skulle holdes til forfall. I desember 2007 endret vi prinsippene og fører nå obligasjonene til markedsverdi. Dette har ført til at banken har omarbeidet regnskapstallene for Nedskrivninger av verdipapirer som anleggsmidler er nedskrevet med 1,28 millioner kroner for 2006 og 1,04 millioner kroner for Det er for 2007 beregnet en skattekostnad på kr ,-. Resultat av ordinær drift etter skatt er kr Hele resultatet overføres sparebankens fond. Etter årets resultat, er bankens kapitaldekning 14,65 %. Banken har i 2007 vært fritatt for innbetaling av avgift til Bankenes Sikringsfond, fordi fondet har hatt god avkastning. Styret er ikke fornøyd med årets resultat, men mener at den underliggende drift er bra, dersom man korrigerer for økte utgifter til SDC prosjektet, kostnader relatert til konkursen i Terra Securities ASA og tap på handel med aksjer, har banken en bra inntjening. Styret mener derfor at det fortsatt er et godt grunnlag for å drive Vegårshei Sparebank som en lokal og selvstendig bank i mange år. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Slik styret ser det, er det etter regnskapsavslutningen ikke inntrådt forhold som bør kommenteres ytterligere. Banken har ingen pågående tvistesaker. Utvikling av noen av bankens nøkkeltall Netto rentemargin Provisjonsinntekter Driftskostnader Tap og nedskrivning Ordinært driftsresultat før skatt Brutto utlån Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital Antall årsverk 8,05 7,50 8,80 9,10 10,60 Kapitaldekning 14,27 14,78 18,01 15,97 14,65 Beregningsgrunnlag Kostnader i prosent av innt. 54,24 57,68 67,10 63,20 65,54 De fakta som danner grunnlag for årets regnskap, er alle reelle tall. Det er ikke andre opplysninger som skulle få noen innvirkninger på bankens status. Verdipapirer Banken har endret prinsipper for vurdering av verdien av bankens obligasjons beholdning. Tidligere hadde banken ikke nedskrevet obligasjonsporteføljen til markedsverdi fordi vi skulle holde den til forfall. I desember 2007 endret vi prinsippene og fører nå obligasjonene til markedsverdi. Dette har ført til at banken har bokført betydelige nedskrivning som er kommentert tidligere. Banken hadde ved utgangen av 2007 en verdipapirportefølje bokført med 50,7 millioner kroner. Av dette er 41,3 millioner plassert i obligasjoner. Disse har flytende rente. Obligasjoner og aksjer kan enten føres som omløpsmidler eller anleggsmidler. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Bankens aksjebeholdning på kr 9,46 millioner (medregnet eierinteresser i tilknyttede selskaper) består av aksjer definert som anleggsmidler bokført med kr 6,37 millioner, aksjer definert som omløpsmidler bokført med kr 2,64 og andeler i et KS bokført med kr 0,45 millioner. Banken har iflg. sparebankloven lov til å investere 4 % av forvaltningskapitalen i aksjer. Vegårshei Sparebank har en samlet aksjebeholdning på 9,46 5

6 millioner kroner som utgjør 1,39 % av forvaltningskapitalen. Bankens aksjer som er bokført som anleggsmidler, er kjøpt som strategisk plassering i selskaper hvor banken har interesser. Banken handler ikke med derivater. Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i 2007 og behandlet åttifem saker. Styreleder har deltatt i fellesmøte med andre styreledere i regi av Terra Gruppen, og har også deltatt på fellemøter sammen med banksjefene i Terrabankene i Agder. I 2007 har styret som i tidligere år særlig vektlagt oppfølging av engasjement med rating lavere enn C, fortsatt sin oppfølging av eventuelt mislighold og utsatte engasjementer samt arbeidet med å bedre intern kontroll og risikostyring. Styret har også lagt vekt på at banken skal være miljøbeviste og har prøvd og ta dette med i vurderingen i hver enkel sak styret har behandlet. Banken ønsker å framstå som en bedrift som tar miljøet på alvor. Det ble ikke foretatt endringer i styret ved årets valg med unntak av at banksjefen har gått ut av styret. Tillitsvalgt har fått innkallelse til alle styremøtene og har uttalelses rett i saker av betydning for de ansatte. I tillegg til banksjef, har ass. banksjef møtt i alle styremøtene. Styret har hver måned fått månedsregnskap som viser bankens inntjening, utvikling (lån og innskudd) og likviditetsutvikling. Styret har også hver måned fått bankens status på aksjebeholdning og aksje utvikling. Bankens revisor gjennom mange år, Tore- Bjørn Pettersen, Arendal sa i 2006 opp sin stilling grunnet nedtrapping til pensjonsalder. Banken valgte Ernst & Young AS, Porsgrunn som ny revisor fra Banken hadde i september 2007 stedlig tilsyn fra Kredittilsynet. Endelig rapport ventes i første kvartal Intern kontroll og risikostyring Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har utpekt en som er ansvarlig for antihvitvasking. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i ITløsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som moderat. Kredittrisiko Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av 2 forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns- og garantiportefølje og delvis til verdipapirbeholdningen. Bankens aktivitet på kredittområdet styres av en kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Utlånsveksten gjennom året har skjedd på godt sikrede lån, og primært innenfor personkundemarkedet. Banken har ingen såkalt store lån ( over 10%) og banken har ca. 13% av samlet lån i bedriftsmarkedet. En del av disse bedriftslån er i tillegg sikret med pant i privat eiendom. Videre har det vært jobbet aktivt mot de lånekunder som etter vår oppfatning medfører vesentlig risiko. Det er derfor styrets oppfatning at den samlede kredittrisiko er noe lavere i 2007 enn tidligere. Bankens samlede kredittrisiko anses som moderat. Finansielle risikoer Dette kapitlet er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko. Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Det vanlige er å beskrive renterisiko med hvor stort beløp man taper gitt at renten går ned eller opp med 1 %. Banken har gjennom hele året hatt flytende rente både på innskudd og utlån. Banken har kun noen få lån med fast rente. Det vil si at rentene kan endres raskt og derved kan banken tilpasse seg den renten 6

7 som markedet/norges Bank bestemmer. Alle obligasjonene har flytende rente. Bankens renterisiko vurderes som lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste konkurser i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som igjen bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med resultat at prisen på likviditet blir høy og det blir vanskelig med tilgang på innskudd fra privatmarkedet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er solid og driften går med overskudd. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som stabil finansieringskilde. Når en banks finansieringsgrad (forholdet mellom innskudd og utlån) går under 100 %, får banken i tillegg behov for å ta opp ulike lån i pengemarkedet. Dette øker likviditetsrisikoen. Vi har i dag en innskuddsdekning i forhold til utlån på 73,26 %. Banken har derfor vedtatt en likviditetspolicy med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring. Det er derfor et mål at obligasjonslån og andre innlån fra marked, har forskjellige løpetid og at innlånene ikke forfaller på samme tid. Banken har en ubenyttet trekkrettighet i DnB NOR på 25 MNOK og en kommitert trekkrettighet i DnB NOR på 25 MNOK. Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er kun knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta og vi har ikke garantier i valuta. Bankens valutarisiko vurderes som lav. Markedsrisiko (kursrisiko) Bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og enkelte obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir verdifall og som etter loven skal bokføres minst ved hvert kvartalsregnskap. Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap, samlet eksponering og hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Oppfølging av dette rapporteres til styret på månedsbasis. Banken har i løpet av 2007 tapt betydelig beløp på aksjehandel og styret har derfor bestemt at vi ikke skal være eksponert i aksjemarkedet med handelsportefølje inntil videre. Markedsrisikoen vurderes som høy. Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir så lav at tilsynsmyndigheter og/eller finansmarkedet ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for egenkapitalprosent i banker er 8 % kapitaldekning, men for en bank av vår størrelse antar vi at denne grensen i praksis praktiseres på %. Banken har pr utgangen av 2007 en kapitaldekning på 14,65 %. Det er vår vurdering at risikoen for å komme ned i en kapitaldekning som Kredittilsynet finner utilfredsstillende er svært liten, da det etter våre beregninger krever en kombinasjon av svært store utlånstap, store verdipapirtap og dårlig/manglende inntjening i en lengre periode. Gitt de risikostyringsmekanismer vi har i dag og det begrensede marked vi opererer i, så anser vi en slik situasjon for å være lite trolig. Bankens soliditetsrisiko vurderes som moderat. Store engasjement Store engasjement kan i seg selv utgjøre en risiko særlig om de utgjør en betydelig del av bankens samlede portefølje og/eller er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. Banken har ingen store engasjementer og ingen bransje med store kreditter. Innskudd Det er ingen begrensninger i hvor store enkeltinnskudd en bank kan ta imot, men store enkeltinnskudd medfører en viss likviditetsrisiko. Vi legger vekt på å ha en diversifisert innskuddsportefølje og ønsker primært ikke enkeltinnskudd over 15% av samlet innskudd. Unntak kan gjøres for kunder som over mange år har hatt et etablert kundeforhold til banken og som vi har spesialavtale med. Banken har avtale med Vegårshei Kommune som har plassert mer enn 15% av samlet innskudd i banken. Bankens vurdering av konsentrasjonsrisiko innenfor innskudd vurderes som lav. 7

8 arbeidsmiljøet må betegnes som tilfredsstillende. Tap Det foretas tapsvurderinger hvert kvartal på alle engasjementer. Styret vurderer tapene i 2007 som moderate. Styret forventer at tapene de nærmeste årene vil ligge på 0,20 % av brutto utlån. Banken har i 2007 konstatert tap på lån på til sammen kr ,38. I hele bankens historie har det vært lite utskiftninger av personell. I 2007 har banken fått sin første AFP pensjonist, da kasserer Ruth Dawson sluttet etter over tretti års arbeidstid i banken. Banken har også ansatt to nye medarbeidere i 2007, den ene som ansvarlig for utlån og den andre medansvar for forsikringssalget. Dette ført til en del endringer i bankens organisasjon, som igjen fører til ekstra arbeidsbelastning for andre ansatte. Egenkapital og nedskrivninger Individuelle nedskrivninger er bokført med kr ,-,- og nedskrivninger på grupper av utlån med kr ,-. Banken har avsatt kr ,- som årets betalbare skatt. Etter at årets overskudd er tillagt Sparebankens fond, utgjør dette nå kr ,-. Utsiktene for kommende år Styret forventer at kampen om kundene vil fortsette i 2008 og at presset på rentemarginen vil fortsette. Dette medfører krav om økte andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Pensjonsordning Bankens pensjonsforpliktelser er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Vital forsikring. Banken har i 2007 låst den ytelsesbaserte pensjonsavtalen og alle nye medarbeidere får innskuddsbasert pensjonsavtale. Automatiseringen vil fortsette og kundene blir mindre avhengige av banklokalene. Kravet til styret, ledelsen og de ansatte vil bli større. Vegårshei Sparebank er klar til å ta disse utfordringene og banken har derfor de siste årene satset på salgstrening og kompetanseheving for de ansatte. Forpliktelsene framgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader. Banken legger opp til fortsatt vekst på alle foretningsområder, men har i budsjettet for 2008 prioritert inntjening framfor vekst. Personal- og arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø Banken har ved utgangen av året 10 personer i full stilling og 1 personer på deltid. Til sammen utgjør dettet 10,6 årsverk. Rengjøringshjelp kommer i tillegg. Styret legger til grunn at mesteparten av utlånsveksten vil bli formidlet til TBK, slik at presset på likviditeten ikke vil bli unødig stort. Styret mener at banken er med på til å utvikle lokalsamfunnet på en god måte. Dette skjer ved at kredittgiving går til lokale prosjekter og ved å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Banken har en ledergruppe på tre personer, hvorav en er kvinne. Styret består av fem personer, hvorav to er kvinner og forstanderskapet består av atten personer, halvparten av hvert kjønn. Banken har kollektiv pensjonsforsikring i Vital og innskuddsbasert ordning gjennom Terra og ulykkesforsikring i Gjensidige Forsikring for sine ansatte. Som tidligere år er det gjennomført legeundersøkelse av alle ansatte. Det er registrert et sykefravær i 2007 på 1,95 %. Banken vil også i 2008 bidra med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom forskjellige sponsoravtaler og gaveutdelinger til lag og foreninger. Takk Styret vil takke både gamle og nye kunder for den tillit de har vist banken ved å bruke Vegårshei Sparebank til sine forretninger. De ansatte har gjennomgått bankens sikkerhetsrutiner og alarmutstyret er blitt testet etter reglementet. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidet med de ansatte har vært godt, og Styret vil rette en spesiell takk til våre ansatte for ekstra god innsats i året Vegårshei, / Styret i Vegårshei Sparebank Lars Espeland styreleder Kari Mo Thygesen nestleder Nils Mo styremedlem Øyvind Tveide banksjef 8 Marit Hauge Torp styremedlem

9 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (note 9) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdip. som oml.midl. 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn m.v Lønn (note 13 og 15) Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger (note 16) Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (note 17) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån (note 4) Tap på garantier m.v. (note 4) Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskriving/reversering av nedskrivning (note 6) Gevinst / tap (note 6) Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat (note 18) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.2 Disponeringer Overført til sparebankens fond (note 19) Overført til gaver - Sum disponeringer

10 Vegårshei Sparebank BALANSE (Beløp angitt i hele kroner). EIENDELER 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist (note 7) sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspes. tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder (note 4) Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (note 6) Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, komandittselskaper Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (note 8) Eierinteresser i tilknyttede selskaper 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper (note 8) Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (note 18) Andre immaterielle eiendeler (note 16) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (note 16) Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatt inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (note 14) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

11 Vegårshei Sparebank BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: 14 Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner (note 5) Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder (note 5) Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 5) Annen gjeld 17.3 Annen gjeld (note 5) Sum annen gjeld 18 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser (note 14) (note 18) 19.2 Utsatt skatt 19.3 Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Sum avsetn. for pål. kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital (note 5) SUM GJELD EGENKAPITAL: 22 Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond (note 19 og 20) SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 23.2 Andre forpliktelser Sum betingede forpliktelser (note 11) Vedtatt i forstanderskapet Vegårshei, 31. desember januar 2008 Lars Espeland Styreleder Kari Mo Thygesen Nestleder Nils Mo Øyvind Tveide Banksjef Marit Hauge Torp 11

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Alle tall er oppgitt i 1000 kr dersom det spesifikt ikke er angitt noe annet. Årsregnskapet er utarbeidet etter regnskapslovens regler, samt årsregnskapsforskriften for bank og gjeldende norske regnskapsstandarder og forskrifter. Regnskapsprinsippene er benyttet konsistent i alle presenterte perioder. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er en direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de erverves. Gebyrer for etablering av låneavtaler tas til inntekt i samsvar med kostnadene som påløper ved lånebehandlingen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årslutt periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Aksjeutbytte inntektsføres i det året de mottas. Valuta; Utenlandske sedler er stilt i NOK etter midtkurs per Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Note 2 Fordeling av inntekter på geografisk område Banken har sine primære markedsområder i kommunene Vegårshei og Tvedestrand. Utlånene er fordelt med 47,7 % (49,7 %) til Vegårshei kommune, 19,0 % (16,3 %) til Tvedestrand kommune og 22,7 % (23,5 %) til resten av Aust-Agder og 10,6 % (10,5 %) til landet forøvrig. Garantier er fordelt med 18,1 % (41,9 %) i Vegårshei kommune, 0,8 % (1,7 %) i Tvedestrand kommune, 5,9 % (3,8 %) til resten av Aust-Agder og 75,3 % (52,5 %) til landet forøvrig. Garantier til Terra Boligkreditt utgjør 75,2 % (52,2 %) av totalt garantiansvar. (Tallene i parentes gjelder for 2006, se note 4 for flere detaljer). Note 3 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser ved forfall. Banken styrer sin likviditetsrisiko gjennom måltall for kundeinnskudd i forhold til brutto utlån til kunder, andel langsiktig kapitalmarkedsfinansiering og krav til egenkapital, samt krav til lengden på den tidsperioden hvor banken skal være uavhengig av ny finansiering fra markedet. I praksis skjer likviditetsstyringen gjennom likviditetsprognoser, valg av løpetid på bankens innlån og inngåelse av avtaler om trekkrettigheter. Tabellen nedenfor viser likviditetsrisikoen målt ved restløpetid til forfall på de ulike balansepostene. Den er satt opp ihht årsoppgjørsforskriftens krav og gir ikke uten videre et fullstendig bilde av bankens likviditetsrisiko. Bl.a. må det tas hensyn til: at hoveddelen av kundeinnskuddene er plassert i det korteste løpetidsintervallet, til tross for at innskuddsmassen samlet sett er en av bankens mest stabile finansieringskilder at også hovedtyngden av sertifikater og obligasjoner kan omgjøres til likvider langt raskere enn hva forfallstidspunktene på papirene tilsier at reell gjenstående løpetid på nedbetalingslån er kortere enn de formelle avdragsplanene pga ekstraordinære innbetalinger, med mer inngåtte avtaler om trekkrettigheter i andre banker Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 73,3 % mot 75,8 % på samme tid i fjor. Det blir fra bankens side aktivt jobbet med at innskuddsdekningen opprettholdes. Likviditetssituasjonen må derfor kunne karakteriseres som tilfredsstillende for banken. 12

13 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Pr hadde banken følgende avtalte trekkrettigheter: Type Låneadgang/ramme Herav trukket beløp Forfall på trekkramme Trekkrettigheter andre banker Fornyes årlig Likviditetsrisiko restløpetid for hovedpostene i balansen. Inntil 1 mnd. 1 3 mnd. 3 mnd. - 1 år 1 5 år Over 5 år Uten restløpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger Obligasjoner og sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Renter av ikke balanseførte finansielle derivater Netto likviditetseksponering Renterisiko Renterisiko oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldsposter har ulik rentebindingstid. Vegårshei Sparebank styrer renterisikoen mot et ønsket nivå gjennom rentebindingen på utlån, plasseringer og innlån, samt ved bruk av rentederivater. Videre foretas det fortløpende analyser for å avdekke bankens renterisiko. Bankens balanseposter er nærmest uten renteeksponering (normal varslingstid) med unntak av beholdningen av obligasjoner og sertifikater. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på 0,45 år. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på kr ved årets slutt. I løpet av året har det kun blitt foretatt mindre endringer i bankens obligasjonsbeholdning, noe som medfører at det heller ikke er endringer i renterisikoprofilen. Banken har egen kassebeholdning med valuta. Beholdningen pr var nok ,05, og beholdningen er bokført til virkelige kurser Finansielle derivater Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. I tillegg har banken inngått derivater for sikring av kundeinnskudd med avkastning basert etter utvikling i ulike markedsindekser (BMA og BMB innskudd). For sikring av disse innskuddene er det inngått egenkapitalrelaterte derivater. Derivatene gir banken opsjon på avkastning på forfallsdagen og benyttes i de tilfelle indeksutviklingen har vært positiv. Som motytelse betaler banken flytende rente frem til forfall på det underliggende verdipapir. Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Finansielle derivater som er sikringsforretninger verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Netto resultat av rentebytteavtalene er ført mot rentekostnader og renteinntekter. Kundeinnskudd med indeksbasert avkastning som ikke er sikret i form av opsjonsavtaler eller hvor opsjonsavtalene av ulike årsaker har blitt terminert, balanseføres til pålydende med tillegg av urealisert avkastning i de tilfelle avkastningen er positiv. 13

14 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter av bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. Nominelt beløp * Virkelig verdi ** Rentebytteavtaler: Sikring av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sikring av innskudd med variable avkastning Sum * Nominelt beløp tilsvarer det referansebeløp (hovedstol) som er avtalt i bytteavtalene og som er grunnlag for beregning av renter. ** Virkelig verdi på derivatene tilsvarer det beløpet man ville motta/betale hvis derivatene ble videresolgt til markedsverdi pr (Eventuell negativ markedsverdi er markert med minus foran beløpet) Note 4 Utlån og tap på utlån Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder ny utlånsforskrift fastsatt 21. desember 2004 med ikrafttredelse 1. januar Utlån til kunder er pr vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes historisk kost justert for mottatte avdrag samt nedskrivninger for tap. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanse-, overtrekkslister og nedenfor nevnte risikoklassifiseringssystem. Misligholdte og tapsutsatte lån: Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdte, men hvor kundenes økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt. Bokføring av renter: Når det er foretatt nedskrivning på et engasjement skal det vurderes om renter utgjør deler av den forventede kontantstrømmen. I de tilfeller der det ventes at kunden helt eller delvis ikke vil betale renter, vil inntektsføringen bli stoppet, og beregnede renter vil bli ført som opptjente ikke mottatte inntekter i balansen. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, stadfestet gjeldsnemnd, tvangspant som ikke har ført fram, rettskraftig dom eller inngått avtale. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det alltid vurdert nedskrivning ved mislighold. I slike tilfeller blir nedskrivningen alltid foretatt når mislighold har lengre varighet enn 90 dager. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Dersom banken har bevilget flere lån til en og samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Disse lånegruppene er inndelt i ulike risikoklasser i samsvar med bankens risikoklassifiseringssystem, som er beskrevet nærmere nedenfor. Med utgangspunkt i risikoklassene innenfor PM og BM samt tilhørende relevant statistisk materiale er gruppevise nedskrivninger beregnet. Overtatte eiendeler som overtas i forbindelse med inndrivelse av engasjementer og som er ment for rask realisasjon, bokføres i balansen som omløpsmidler. Eiendelene vurderes til antatt realisasjonsverdi på overtakelsestidspunktet. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. 14

15 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Tabell over risikofordelt utlånsportefølje pr Bankens risikoklassifiseringssystem deler inn klasser fra A til E. Karakterene forteller kundens kvalitet, hvor A er best og E er dårligste karakter. Risikomatrise: Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter Individuelle Nedskrivninger Risiko E 1,2 % 1,8 % 3,1 % 3,7 % 0,9 % 3,3 % 3,0 % 54,4 % Risiko D 2,0 % 1,1 % 1,2 % 3,1 % 7,5 % Risiko C 12,7 % 6,5 % 34,5 % 16,5 % 2,5 % 97,0 % 45,6 % Risiko B 33,0 % 29,3 % 14,8 % 15,3 % 20,7 % 19,8 % Risiko A 49,7 % 60,6 % 36,1 % 77,3 % 58,3 % 58,6 % Ikke klassifisert 1,4 % 0,7 % 10,3 % 3,7 % 0,6 % 8,3 % Sum % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Beløp i kr Ved utgangen av regnskapsåret 2007 har vi risikoklassifisert ca. 98,6 % av bankens utlånsportefølje. Det er en forskyvning fra risikoklasse A til B og C. Dette har en sammenheng med bedre risikoklassifisering av næringsengasjementer, samt at ved overgang til Terra Boligkreditt vil risikoprofilen svekkes noe. Selv om det er noen forskyvninger mellom de forskjellige risikoklassene anses ikke dette av stor betydning for bankens totale kredittrisiko. Personkundeengasjementene er risikoklassifisert etter 100 % sikkerhet. Næringslivsengasjementer er risikoklassifisert etter en fordeling med 50 % økonomi basert på registrert årsregnskap og 50 % sikkerhet. Hvert næringsengasjement graderes etter disse to kriteriene med hver sin bokstavkode. Ved totalvurderingen av utlån- og kredittporteføljen trekkes disse bokstavgraderingene opp til en overordnet klassifisering. Den overordnede klassifiseringen består av utlån og kreditter med hhv risikoklasse A, B, C, D og E. Banken vektlegger risiko ved prising av engasjementer. Normalt vil det derfor være en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. De lån som har lavest rente har også tilsvarende lav risiko. Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer tillegges stor vekt i banken. Kredittrisiko overvåkes bl.a. gjennom misligholdsrapportering, restanserapportering og risikoklassifisering. Ettersom bankens system for risikoklassifisering er relativt nytt, foreligger det ingen fullgod historikk for å predikere gjennomsnittlig forventet tapsnivå for hver risikogruppe. Basert på erfaringstall og den sammensetning banken har i næringslivsporteføljen, antas forventet gjennomsnittlig årlig tap å utgjøre mindre enn 0,30 % for perioden Størstedelen av tapene vil forventes å komme i høy og middels risikoklasse. Tapsnivået i person- og næringslivsmarkedet har generelt vært lavt i flere år, og man forventer noe høyere tap på bakgrunn av forventninger om et høyere rentenivå. I tillegg har høy utlånsvekst de senere årene bidratt til høyere tapsrisiko, da erfaringer i bransjen viser at sterk utlånsvekst fører til økt tap de påfølgende år. Banken fører en forholdsvis konservativ linje med hensyn til sikkerhetskrav knyttet til utlån. Risikoen for tap på utlån kan bl.a. avhjelpes hvis banken utfører et godt håndverk ved kredittvurderingen, aktiv bruk av risikoklassifiseringssystem, oppfølging av hvert enkelt problemengasjement og gode inkassorutiner. Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntekter. Dette vil også gjelde for næringslivsengasjementer i risikogruppene A, B og C, mens tap i risikogruppene D og E forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Engasjementenes rente og avdragsbetingelser Bankens rente- og avdragsbetingelser reflekterer i store trekk de avgitte sikkerheter og den økonomi som foreligger på det enkelte engasjement. Banken har standardisert sine betingelser i en prisliste som er tilgjengelig for våre kunder. Utgangspunktet er at et lån med en lavere risiko prises lavere enn et lån med en høyere risiko. Derfor vil lån med pant i bolig innenfor 60 % av verdien prises lavere enn lån med dårligere sikkerhet. Tabell over utlån og garantier fordelt etter sektor Utlån Garantier Sektor Offentlig sektor Næringsdrivende Personmarkedet Sum

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Geografisk fordeling Ingen del av bankens utlån eller garantier for 2007 eller 2006 anses ytet til spesielle geografiske risikoutsatte områder. Det vises til bankens oversikt over utlån og garantier fordelt på geografiske områder. Tabell over utlån og garantier fordelt etter geografisk område Utlån Garantier Geografisk område Vegårshei Tvedestrand Resten av Aust-Agder Øvrig Sum Diverse fordeling på viktige næringer Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter Misligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Personkunder Offentlig forvaltning Viktige næringer: Primærnæringer Industri Bygg, anlegg Handel, hotell og rest Transport/kommun Eiendomsdrift, fin.tj.ytelse Div næringer Totalt Oversikt over øvrige tapsutsatte garantier Øvrige tapsutsatte garantier Brutto tapsutsatte garantier individuelle nedskrivninger =Netto tapsutsatte garantier Banken har ikke misligholdte garantier. Oversikt over totale misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån Misligholdte lån: Brutto misligholdte lån individuelle nedskrivninger =Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån: Brutto tapsutsatte lån individuelle nedskrivninger =Netto tapsutsatte lån

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Oversikt over individuelle nedskrivninger Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Garantier Totalt Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap, hvor tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger Oversikt over gruppevise nedskrivninger Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Garantier Totalt Gruppevise nedskrivninger pr Periodens endring i gruppevise nedskrivninger = Gruppevise nedskrivninger pr Oversikt over kostnadsførte tap på utlån, garantier og kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Kostnadført på utlån Kostnadsført på garantier Kostnadsført på sertifikater, andre rentebærende verdipapirer Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som ind. Nedskriving periodens konstaterte tap som tidl ikke er avsatt som ind. Nedskriving periodens inngang på tidligere perioders kostnadsført tap = Periodens tapskostnad (inntekt) Note 5 Gjeld Gjeld er bokført til opptakskurs. Renter blir løpende kostnadsført i regnskapet. Gjeld til kredittinstitusjoner: Særlige vilkår Gj.snitt rentesats: Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid 1 - Lån/innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid ,06 % Det er fra tidligere år tatt opp lån fra Kredittforeningen for Sparebanker på henholdsvis kr 13 mill. den med løpetid på 3 år, kr 10 mill. den med løpetid på 3 år og kr 20 mill. den med løpetid på 5 år. Det ble tatt opp et lån i DnB NOR på kr 20 mill. den med 3 års løpetid. Det er tatt opp et lån i Kredittforeningen for Sparebanker på 10 mill. 22. juni 2007 med en løpetid på 3 år. Alle disse lånene er avdragsfrie med flytende rente. Innskuddet uten avtalt løpetid har vært så lite gjennom hele året at det ikke er fornuftig å beregne noen gjennomsnittlig rentesats. Gjennomsnittlig rente er beregnet av gjennomsnittlig saldo og tid. Innskudd fra og gjeld til kunder Særlige vilkår Gj.snitt rentesats: Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt tid ,44 % Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt tid ,28 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Isin NO Opptatt år Forfall Nominell rente Gj.sn. rente Gjeld pr Obligasjonslån ,88 % 5,46 % 35 mill. Obligasjonslån ,12 % 5,40 % 50 mill. 17

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Banken har utstedt et obligasjonslån pålydende kr. 50 mill. i 2005 og et pålydende kr. 35 mill. i Ingen av lånene er notert på Oslo Børs, og de har begge en løpetid på 3 år. Begge har flytende rente og det er foretatt en rentebytteavtaler på de. Rentebytteavtalene i tilknytning til lånene betyr at reell rentekostnad for banken er henholdsvis 3 mnd. NIBOR med et tillegg på 0,11 % og 0,10 %. Over-/underkurs i forbindelse med utstedelse av obligasjoner periodiseres over obligasjonens løpetid og resultatføres som en justering av obligasjonens løpende rentekostnad. Fondsobligasjonslån (beløp i 1000 kr.) Årets Gjennomsnitts Lånebeløp rentekostnad rente Forfall Valuta Fondsobligasjonslån utstedt ,78 % Evigvarende NOK Rentebetingelser på fondsobligasjonslånet er i dag 3 mnd. NIBOR pkt. Det er en klausul i låneavtalen som tilsier at lånet kan innløses i Dersom lånet forlenges etter dette, økes rentebetingelsene til 3 mnd. NIBOR pkt. Gjennomsnittlig rente er beregnet som et gjennomsnitt for balansepostene fra til Fondsobligasjonslånet er oppført i balansen til pålydende verdi fratrukket gjenværende underkurs på balansetidspunktet. Underkurs kostnadsføres planmessig som en justering av de løpende rentekostnader frem til forfall. Direkte kostnader ved opptak kostnadsføres på opptakstidspunktet. Annen gjeld 2007 Bankremisser 465 Advisert giro 54 Betalbar skatt Skattetrekk 257 Merverdiavgift 58 Leverandørgjeld 348 Forvaltningslån ikke avregnet 151 AFP-kostnad 4. kvartal 49 Diverse 133 Sum annen gjeld Note 6 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv er klassifisert som anleggsmidler. ANLEGGSMIDLER Pålydende Anskaffelseskost Virkelig verdi Bokført verdi Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum anleggsmidler Obligasjoner er vurdert som anleggsmidler i en portefølje til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er ligningskurs pr Alle verdipapirene er i NOK. Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør 4,46 %, og er beregnet av gjennomsnittlig saldo i året. BEHOLDNINGSENDRINGER GJENNOM ÅRET AV OBLIGASJONER SOM ER VURDERT SOM ANLEGGSMIDLER 2007 Inngående balanse Tilgang i året Avgang i året /- Reklassifiseringer - - Nedskrivninger i året Reversering av tidligere års nedskrivninger - Utgående balanse Utgående balanse pr er omarbeidet som følge av manglende nedskrivninger på obligasjonsporteføljen. Dette utgjør kr ,- for 2005 og kr ,- for Dette innebærer at inngående balanse blir på 41,323 millioner. 18

19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Note 7 Ansvarlig lånekapital i andre foretak Ansvarlig lånekapital i Kredittforeningen for Sparebanker Samlet ansvarlig lånekapital Note 8 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning ØVRIGE OMLØPSMIDLER Antall aksjer/andeler i vårt eie Eierandel i % Anskaffelseskost Virkelig verdi Bokført verdi Andeler i fond: Terra Bankinnskudd *) German Property *) Sum verdipapirfond Aksjer: Terra Eiendomsinvest *) Sameieinvest AS 5 *) Scan Clinical Nutrition *) Delling Group *) Sum aksjer Sum øvrige omløpsmidler *) Ubetydelige eierandeler. Bankens beholdning av fond og børsnoterte aksjer er klassifisert som øvrige omløpsmidler, og vurdert som en portefølje til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved fastsettelse av virkelig verdi er børskurs pr lagt til grunn. ANLEGGSMIDLER Antall aksjer/andeler i vårt eie Eierandel i % Anskaffelseskost Virkelig verdi **) Bokført verdi Terra-Gruppen A/S *) Spama A/S 50 *) 5 5 Aust-Agder Næringsselskap 10 *) Bankaxept *) Vaaje Industribygg A/S , Terra Eiendomsmegling Sørlandet A/S , Agder Spar A/S , Norgesinvestor Opportunities, A-aksjer 160 *) Norgesinvestor Opportunities, B-aksjer *) Sameieinvest KS *) Sum anleggsmidler Sum aksjer, grunnfondsbevis og fond *) Ubetydelige eierandeler. **) Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan fastsettes. Bankens beholdning av ikke børsnoterte aksjer og andeler er klassifisert som anleggsmidler, og er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. BEHOLDNINGSENDRINGER GJENNOM ÅRET AV VERDIPAPIRER SOM ER VURDERT SOM ANLEGGSMIDLER 2007 Inngående balanse tilgang i året avgang i året -50 +/- reklassifiseringer (brutto) - - nedskrivninger i året - + reversering av tidligere års nedskrivning 2 Utgående balanse

20 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Note 9 Provisjoner og gebyrer Kredittformidling Verdipapirforvaltning- og omsetning Betalingsformidling Forsikringstjenester Eiendomsomsetning og bestyrelse - - Garantiprovisjoner Annen virksomhet Sum pr Note 10 Forvaltning- og administrasjonstjenester Banken forvalter startlån for Vegårshei kommune for i alt 4,9 mill. kroner fordelt på 26 låntakere. Dette er midler som kommunen låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken. Note 11 Poster utenom balansen Fordeling av garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier for formidlede lån til Terra Boligkreditt Saksgarantier til Terra Boligkreditt Annet garantiansvar Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond - - Samlet garantiansvar Forpliktelser: Bevilgede ikke disponerte lån og kreditter Sum forpliktelser utenom balansen Note 12 Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 11, som samlet utgjorde 10,6 årsverk. Vi har i mange år hatt tjenestepensjon for alle våre medarbeidere og oppfyller dermed kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 14. Note 13 Ytelser til ledende personer og tillitsvalgte Lønn/ Pensjonskostnader Øvrig godtgj. honorarer Ansatte: Banksjef Øyvind Tveide Styret: Styrets leder Lars Espeland Styrets nestleder Kari Mo Thygesen Styremedlem Marit Hauge Torp Styremedlem Nils Mo Styremedlem banksjef Øyvind Tveide Sum styret Forstanderskapet: Forstanderskapets leder Torvild Selås Forstanderskapets leder Eli Bjorvatten (fram til valgmøtet) Øvrige medlemmer av forstanderskapet Sum forstanderskapets medlemmer Sum 20

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer