Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 125/12 Delegasjonssaker 126/12 Referatsaker 127/12 Spørsmål og informasjon 128/12 Alby, Veierland - Planoppstart for detaljregulering nr /12 Knerten barnehage, Føynland - detaljregulering. PlanID gangs behandling 130/12 Banebakken 19,17,15,13 og 11 -detaljregulering, plannr Sluttbehandling 131/12 Omlegging høyspent sør for Borgheim, detaljregulering nr /12 Storebuktveien 9, Knatten, 92/8 - Klage på Ett-trinnstillatelse til riving og oppføring av ny fritidsbolig 133/12 Kirkeveien 204, 125/55 - Dispensasjon fra kjellerparkering og størrelsen på grøntanlegg 134/12 Nygårdveien 5 og 7, gbnr. 127/18 - Dispensasjon fra kjellerparkering og formålsgrense 135/12 Hvalø, 32/32 - Brygger, naust, sammenføyning, bruksendring og deling av eiendom. Prinsippavklaring. 136/12 Petterød, 48/1 - Mast for mobiltefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. 137/12 Tanstadveien 27, 13/82-4 tomannsboliger med carport - Klage på avvisning av klage på gebyr. 138/12 Storebukt, 92/7 - Riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - Dispensasjon - Klage Bjørn Kåre Sevik utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 32 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/25925 Saksbehandler: Cecilie Helstad, telefon: Byggesaks- og oppmålingsseksjonen Delegasjonssaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /12 Rådmannens innstilling Delegerte saker tas til etterretning. DMK. 351/12: Bryggeveien 3, 1/30 - Rammetillatelse, rive/oppføre 3-mannsbolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for både riving av eksisterende bolig og garsje, og oppførelse av ny 3-manns-bolig. Godkjenningen refererer seg til planer, snitt og utomhus-/situasjonsplan mottatt den , og fasader mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dispensasjon fra kommuneplanens pkt. 7.4a (med krav om maks 1 avkjøring pr. eiendom) er gitt i politisk sak (saksnr.088/12). Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Evnt. reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 2. Kontrollerte data for plasseringen (SOSI-fil), med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 3. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis, dersom slik plassering er aktuellt. Tinglysningen skal ikke kunne oppheves uten kommunens samtykke. 4. VA/sanitærsøknad: Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettings-tillatelse kan gis, samt plan for bortledning av overvann/drensvann. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 5. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 6. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis.

4 Side 2 av Tinglyst tillatelse for innkjøring over naboens eiendom må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. Tinglysningen må være formulert slik at den ikke kan oppløses uten kommunens samtykke. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 358/12: Baldersvei 19, tomt 1, 129/511 - vedtak om igangsettingstillatelse - Enebolig Arbeid godkjent i rammetillatelse av , tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. Bygget er ulovlig igangsatt og nabo har reagert på gulvets høyde. Det er derfor ønskelig at innmåling av faktisk plassering samt kotehøyde på ferdig gulv leveres senest innen 7 dager fra d.d. Det settes krav om umiddelbar stans av arbeidene dersom bygget ligger høyere eller nærmere nabo enn angitt i godkjente tegninger. Det har ikke kommet inn reviderte tegninger som endring i forhold til opprinnelig vedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 520/12: Nesbryggveien 47, 28/19 - godkjent sanitærsøknad for tilknytning av utvendig vann og avløp. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak John Fadum AS for tilknytning av vann og avløp til ny bolig på eiendommen gnr. 28 bnr. 19, Nesbryggveien 47, godkjennes i henhold til søknaden. Spes bet: Evt. gammel vannledning må plugges på anboringsstedet dersom ny vannledning tilknytes et annet sted. Utvendig stoppekran må plasseres lett tilgjengelig. DMK. 530/12: Hellaveien 22, 24, 28, /8, 124/32, 124/62, 124/63 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på felles vannledning til eiendommen Hellaveien 22, 24, 28 og 30 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper. DMK. 531/12: Kirkeveien ved nr. 267, 109/13 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Kirkeveien 266 ved nr. 267 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper.

5 Side 3 av 32 DMK. 556/12: Brattåsveien 68, 104/16, Brattås skole - Rammetillatelse for oppføring av ny skole I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Det godkjennes dispensasjon fra opparbeidelseskravet i plan- og bygningslovens 18-1, for reguleringsplanens vei mot syd. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 8. Reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 9. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 10. VA-løsningen må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Krav fra driftsavdeligen, samt reguleringsplan, kommunalteknisk notat fra og lover og forskrifter, må være hensyntatt. 11. Vei, vann og avløp må være ferdig opparbeidet før igangsetting kan gis. Alternativt kan det utføres samtidig med øvrig byggearbeider dersom følgende er tilfredstillt: Bankgaranti for gjennomføringen, nødvendig grunn og rettigheter er ervervet, og godkjente detaljplaner foreligger. 12. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 13. Avkjørsel må være opparbeidet i.h.t. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 628/12: Fossåsveien 15, 19/129 - ettrinnstillatelse, tilbygg til bolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

6 Side 4 av 32 DMK. 638/12: Skarphagaveien 88, 128/6, Herstad skole - Ettrinnstillatelse, 20-1, påbygg ventilasjon I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. I medhold av plan- og bygningslovens 29-8 skal avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse foreligge i tiltaket, og sluttrapport legges ved søknad om ferdigattest. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 645/12: Fjellveien 37, 3/74 - Midlertidig fritak for årsgebyret - Godkjenning Vedtak Gnr 3 bnr 74 Fjellveien 37 gis midlertidig fritak for årsgebyret for leilighet i perioden fra til Fritak opphører automatisk ved fritaksperiodens utløp dersom ny søknad ikke foreligger. DMK. 648/12: Skallestad Syd boligfelt - Område B6-40/169, 46/70 - Ett-trinnstillatelse for 14 boliger med tilhørende garasjeanlegg I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 650/12: Oslebakk 12, 139/20, 95 - Riving, oppføring av ny fritidsbolig - Vedtak om avslag på dispensasjonsøknad

7 Side 5 av 32 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-6 og 1-8 avslås søknad om ettrinnstillatelse. Avslaget refererer seg til tegninger revidert den Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser punkt 10 og forbudet mot tiltak mv. i 100-metersbeltet langs sjø. Jf plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende fritidsbolig og bod for oppføring av ny fritidsbolig. Hensynene bak bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra og lovens formål tilsidesettes vesentlig, det foreligger ikke fordeler som er klart større enn ulempene ved eventuell dispensasjon. Det vises til den vurdering og begrunnelse for fremgår av saksfremstillingen. Det foreligger ikke protester fra naboer til søknaden. DMK. 652/12: Nordre Nesvei 11, 28/450 - Garasje - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 653/12: Ravnveien 11 B, 129/90 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 90 tidligere tilhørende Leif Kanschat godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 654/12: Ravnveien 3, 129/73 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 73 tidligere tilhørende Lise ogthomas Frantzen godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 655/12: Øvre Smidsrødvei, 10/2 - Smidsrød Helsehus - Igangsettingstillatelse nr. 4 for vei, utomhusanlegg mm. Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-019/12 av tillates nå igangsatt. Nærværende tillatelse omfatter følgende arbeider: - Klargjøring for tilkomst til tomt: Avkjøring fra Smidsrødveien, omlegging av off. VA internt på tomt og under avkjøring. - Grunn, fundamenter, betong og bunnledninger. - Tett hus, bærendende prefabrikerte betong- og stålkonstruksjoner, yttervegger og tak. - Innvendige arbeider og installasjoner.

8 Side 6 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 656/12: Baldersvei 21, tomt 2, 129/510 - Igangsettingstillatelse Arbeid godkjent i rammetillatelse av , tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. Bygget er ulovlig igangsatt og nabo har reagert på gulvets høyde. Det er derfor ønskelig at innmåling av faktisk plassering samt kotehøyde på ferdig gulv leveres senest innen 7 dager fra d.d. Det settes krav om umiddelbar stans av arbeidene dersom bygget ligger høyere eller nærmere nabo enn angitt i godkjente tegninger. Det har ikke kommet inn reviderte tegninger som endring i forhold til opprinnelig vedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 657/12: Ørsnes boliger og næring, 2/87 - Igangsettingstillatelse nr. 2 for oppføring av 2 stk. boligblokker med tilhørende fellesareal/parkering Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-694/11 av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter betong- og stålkonstruksjoner, ventilasjon og rørleggerarbeider. Godkjenningen forutsetter at samtlige vilkår i rammetillatelsen er oppfylte. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 658/12: Berganveien 254, 47/2 - Rammetillatelse for deling av grunneiendom og oppføring av bolig og garasje I medhold av kommuneplanens utfyllende bestemmelser pkt. 4.3 gis det fritak fra utarbeidelse av reguleringsplan. Vilkårene for å kunne gi fritak anses for å være til stede.

9 Side 7 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad som rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen omfatter fradeling av parsell til boligformål, samt oppføring av enebolig med tilhørende garasje. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 14. Det må fremlegges skriftlig nabosamtykke til oppfylling nær/i felles grense. 15. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 16. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 17. Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 18. Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 19. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent og tilknytningsgebyr betalt før igangsettingstillatelse kan gis 20. Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 21. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 22. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret iht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan-, byggesaks- og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 660/12: Ørsnesalleen 30, 2/50, Teie Kirke - Igangsettingstillatelse for rehabilitering av fasader Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter innkledning av enkelte fasader med steinbelagte fasadeplanter Steni, nytt yttertak på kirketårnet og at klokketårnet lukkes. Tillatelsen gjelder også midlertidig plassering av kontorrigg og verktøycontainer i 8 uker. I medhold av plan- og bygningslovens 22-3 godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 661/12: Sløyfeveien 4d, 13/2 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak:

10 Side 8 av 32 Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Sløyfeveien 4 D må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper. DMK. 662/12: Granittveien 13, 22/84 - Garasje. Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 663/12: Albykilen 29, 138/159 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) for tak over terrasse og bod I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Brannsikring utføres på bgnr. 138/159. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 664/12: Oslebakk 15, Veierland, 139/116 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) med dispensasjon for tilbygg til fritidseiendom I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra strandsonen, kommuneplanens utfyllende bestemmelser pk i) og plankravet for utvidelse av fritidsbolig Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Eksisterende fritidsbolig er i D: 021/12 godkjent utvidet og uttalelsen fra fylkesmannen var positive.

11 Side 9 av 32 Fylkesmannen i Vestfold hadde ingen vesentlige merknader jf. brev av Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 665/12: Spars vei 13 c, 30/274 - Godkjent utslippstillatelse - minirenseanlegg Vedtak Søknad datert fra Thorsen & Marcussen A/S for utslippstillatelse for anlegg av Wallax minirenseanlegg for en fritidsbolig på eiendommen gnr. 30 bnr. 274, Spars vei 13 C godkjennes på betingelse av at følgende krav oppfylles: 1. Anlegget utformes og plasseres som beskrevet i forskrift og typegodkjenning. 2. Lokket på tanken skal være lett tilgjengelig og forsvarlig låst. 3. Tank og røropplegg skal monteres frostfritt. 4. Det skal være varslingsanlegg som utløses når tanken er 80 % full. 5. Rensekravet settes til minimum 90% tot-p og minimum 70% BOF Det må inngås en serviceavtale i henhold til typegodkjenning for anlegget, med kopi av servicerapporter til kommunen ved årlig rapportering. 7. Tømming av minirenseanlegg og slamavskiller skal inngå i servicekontrakten. 8. Det avklares hvordan anlegget skal slamtømmes 9. Eventuelle terrenginngrep må anmeldes særskilt. 10. Dersom det i framtiden kommer kommunalt avløpsanlegg i rimelig nærhet forplikter eieren seg å tilknytte seg dette. DMK. 666/12: Spars vei 13 c, 30/274 - godkjent sanitærsøknad for avløp til minirenseanlegg. Vedtak Søknad datert fra Thorsen & Marcussen A/S for avløp til minirenseanlegg, med utløp til sjøen, fra fritidsbolig på eiendommen gnr. 30 bnr. 274, Spars vei 13 C godkjennes i henhold til søknaden. Det henvises til godkjent utslippstillatelse i sak 665/12 den , med en rekke betingelser DMK. 667/12: Øvre Smidsrødvei 52, 10/220 - Igangsettingstillatelse for tilbygg, riving Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter riving av eksisterende inngangsparti, og oppføring av tilbygg i henhold til rammevedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Avstand til nabogrense på 6,75m er absolutt og uten toleranse. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 668/12: Movikveien 48 B, 26/166 - Rammetillatelse for bolig og garasje

12 Side 10 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt i søknad datert I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 23. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent og tilknytningsgebyr betalt før igangsettingstillatelse kan gis. 24. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 25. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 26. Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 27. Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 28. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 669/12: Midtåsveien 13, 129/304 - Godkjent sanitærsøknad for utbedring av vannledning, samt omlegging/separering av avløpet Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Olaf B. Terjesen AS for utbedring av vannledningen samt omlegging av avløpet, til bolig på eiendommen Midtåsveien 13 godkjennes i henhold til søknaden. Spesielle betingelse: Spillvannet fra boligen må separeres fra overvannet/drensvannet med egen ledning ut til veien. Stakekummer for begge ledningene må etableres. DMK. 670/12: Jacob Falcksvei 8, 2/122 - Ett-trinnstillatelse for rehabilitering av skorstein I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til dokumentasjon mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om foretak for ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

13 Side 11 av 32 Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 672/12: Haukemyrveien 42, 67/36 - Kommunale gebyrer Drifts- og anleggssjefen har fattet følgende vedtak: Eiendommen gnr 67 bnr 36 blir fra og med 4. termin 2012 belastet med gebyrer for 2 boenheter. DMK. 673/12: Torbjørnrødveien 110, 84/7 - tilskudd til omlegging av avløp Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gnr. 84 bnr. 7 tilhørende Bente A. og Harald R. Sundlo godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 674/12: Nedre Fjærholmvei 2, 18/7 - Riving av uthus og tilbygg til bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: - Eksisterende vinterhage omsøkes og godkjennes. Frist omsøking settes til Eiendommene gnr. 18 bnr. 7 og gnr. 18 bnr. 86 sammenføyes. - Avtale om tilknyttning til privat spillvannsledning tinglyses, tinglyst heftelse kan ikke avlyses uten godkjenning av Nøtterøy kommune. - Tilbygg pålegges brannkrav. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 675/12: Herstadåsen 8, 13/139 - Ett-trinnstillatelse for tilbygg til carport I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

14 Side 12 av 32 DMK. 676/12: Løvvangveien 2 og 4, 5/83 og Garasje og uthus - Vedtak om rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 677/12: Kirkeveien 60, 3/372 - Tilbygg til bolig og riving av sidebygning/bod - Endring av tillatelse, samt igangsettingstillatelse I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93 godkjennes søknad om endring av tillatelse gitt i rammetillatelse i sak D-360/09 av Endringen omfatter tegninger og situasjonskart mottatt Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-360/09 av med endringer beskrevet i nærværende sak tillatelse nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93 godkjennes reviderte tegninger mottatt Det poengteres at det ikke kan etableres egen boenhet i tilbygget. Tilsyn må påregnes. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93b, 97 og 98, nr. 2 godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 678/12: Munkerekkveien 35, 129/ godkjent sanitærsøknad for omlegging/separering av avløpet. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Re Hage & Anleggsservice for separering av avløp til bolig på eiendommen Munkerekkveien 35 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 679/12: Nedre Fjærholmvei 2, 18/7 - Godkjent ny spillvannsledning fra tilbygg.

15 Side 13 av 32 Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Horn & Tverved AS for anlegg av spillvannsledning fra nytt tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 7, Nedre Fjærholmvei 2 godkjennes i henhold til søknaden. Avtalen om påkobling til privat spillvannsledningen fra gnr. 18 bnr. 40 må tinglyses. DMK. 680/12: Bjørnebuveien 17, 15/1 - tilbygg til bolig - riving - Vedtak om ettrinnstillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt/revidert den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: Spillvann fra bolig kobles til eksisterende spillvannsanlegg øst for egen bolig. Sanitærsøknad fra godkjent foretak innsendes for dette arbeidet. Administrasjonen fritar søkeren fra å varsle naboer og gjenboere da deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet, i h.h.t plan- og bygningslovens Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 681/12: Åsveien 35, 5/174 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) for utvidelse av terrasse og utvendig trapp. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Den utvendige trappen godkjennes kun som rømningsvei, saken innholder ingen bruksendring av 2. etasje. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

16 Side 14 av 32 DMK. 682/12: Ravnveien 4, 129/70 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 70 tidligere tilhørende Lene Fauske Brataas godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. Det gis ikke tilskudd til omlegging av avløpsledning. DMK. 683/12: Ravnveien 5, 129/74 - tilskudd til omlegging av vann Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 70 tidligere tilhørende Grethe og Jan Odden godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. Det gis ikke tilskudd til omlegging av avløpsledning. DMK. 685/12: Smidsrødveien 198, 27/9 - Godkjent sanitærsøknad, omlegging - del av utvendig spillvannsledning. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Hjellnes Anlegg for omlegging av spillvannsledningen inne på eiendommen gnr. 27 bnr. 9, Smidsrødveien 198 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 686/12: Kongshavn 30, 141/222 - tilbygg til fritidsbolig - Vedtak om rammetillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 29. Eventuelt reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 30. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 687/12: Kirkeveien 600, 87/129 - pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, gis herved pålegg om tilknytning til kommunalt avløp for Kirkeveien 600, gnr. 87 bnr DMK. 688/12: Kirkeveien 602, 87/20 - pålegg om tilknytning til kommunalt avløp

17 Side 15 av 32 Vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, gis herved pålegg om tilknytning til kommunalt avløp for Kirkeveien 602 gnr. 87 bnr. 20. DMK. 689/12: Hellalia 20 A, 124/85 - Reseksjonering Begjæring om reseksjonering av gnr.124 bnr.85 snr. 1 og 2 godkjennes. DMK. 690/12: Høgåsveien 71 B, 85/21 - godkjent sanitærsøknad for omlegging av spillvannet Vedtak Sanitærsøknad datert fra Andre Bakke Maskin AS for omlegging av spillvannet til minirenseanlegg på eiendommen Høgåsveien 71 B godkjennes i henhold til søknaden, jfr. utslippsgodkjennelsen i D-sak 717/11. DMK. 691/12: Hjemsengveien 20, 24/18 - ombygging av bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 694/12: Ravnveien 7, 129/164 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 164 tilhørende Reidun Gamlem godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 695/12: Øvre Smidsrødvei 36, 3/230 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vannledning på gnr. 3 bnr. 230 tilhørende Roger og Heidi Robertsen godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 696/12: Snarrønningveien 1, 94/2 - Tilbygg og fasadeendring på bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse.

18 Side 16 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 697/12: Aråsveien 41, 46/54 - søknad om dekning av utgifter ved septiktømming Vedtak: Søknad om dekning av utgifter til septiktømming og spyling av utløpsledning på gnr. 46 bnr. 54 tilhørende Tordis Langås godkjennes ikke. Eiendommen fjernes fra kommunens tømmeliste. DMK. 698/12: Føykåsveien 59, 37/13 - avslag på dekning av utgifter til septiktømming Vedtak: Søknad om dekning av utgifter til septiktømming og spyling av utløpsledning på gnr. 37 bnr. 13 tilhørende Mari Sanne Spæren og Andreas Kjølner Hansen godkjennes ikke. DMK. 699/12: Fjærholmveien 29, 18/68 - Godkjent sanitærsøknad for utbedring av vannledning. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Horn & Tverved A/S for omlegging av vannledningen til bolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 68, Fjærholmveien 29 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 700/12: Smidsrødveien 36-60, Bekkeveien, 1/5 - Godkjent sanitærsøknad - montering av vannmåler. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Carl C. Fon AS for installasjon av vannmåler i midlertidig arbeidsbrakke på eiendommen gnr. 1 bnr. 5, Bekkeveien godkjennes i henhold til søknaden. Avlest verdi på måleren er 0,321 m3. Ny verdi må innsendes ved ferdigmeldingen. DMK. 701/12: Hellaveien, 124/1 - Sanitærsøknad - midlertidig arbeidsbrakke. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Carl C. Fon as for anlegg av avløp tilkobling av vann fra midlertidig brakke på kommunens nett på eiendom 124/1, godkjennes i henhold til søknaden. Det må monteres vannmåler, som plasseres frostfritt. Egen søknad om dette må sendes inn. DMK. 702/12: Lysakerveien 3, 13/149 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Lysakerveien 3 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper.

19 Side 17 av 32 DMK. 703/12: Baldersvei - Ettrinnstillatelse for rørføringer ned mot vest I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. DMK. 704/12: Oslebakk 13, 139/56/71 - Godkjent utvendig sanitærsøknad til eksisterende anlegg. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Thorsen & Marcussen A/S for omkobling av utvendig vann og spillvann til eksisterende anlegg på eiendommen gnr. 139 bnr. 56, 71, Oslebakk 13 godkjennes i henhold til søknaden. Det forutsettes at betingelsene i utslippssaken blir ivaretatt, jfr. bl.a. serviceavtalen med rapportering. DMK. 705/12: Kirkeveien 275, 109/23 - Nytt behandlingsbygg - Vedtak om endring av rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknaden om endring av tillatelse, D-sak 161/12. Godkjenningen refererer seg til tegninger datert og situasjonsplan datert Søknad om endring av tillatelse er mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til endringssøknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Det vises ellers til vilkår satt i hovedtillatelsen. DMK. 706/12: Nygårdveien 5 og 7, gbnr. 127/18 - Rammetillatelse, 12 boenheter I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan <mottatt>/<revidert> den. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor.

20 Side 18 av 32 Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dispensasjon fra bebyggelsesplanens krav om parkering i kjeller og dispensasjon fra formålsgrensen i planen, allerede er innvilget i politisk møte, sak Det foreligger en nabomerknad til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 31. <Reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 32. <Detaljert utomhusplan må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 33. <Der tiltakets art krever det må søker innhente og fremlegge godkjenning fra <helse-, brannvern-, arbeidsmiljø-, veg-, havne-, forurensnings-, jordlovs-, frilufts- og kulturminnemyndighet, samt sivilforsvaret, før igangsettingstillatelse kan gis. 34. <Opparbeidelses- og godkjenningskravene til offentlige VVA-anlegg må være dokumentert innfridd i samsvar med plan- og bygningslovens 18-1 før igangsettingstillatelse kan gis. 35. <Felles atkomstvei/lekeareal/ må være opparbeidet som regulert før igangsettingstillatelse kan gis jf. plan- og bygningslovens <Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 37. <Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 38. <Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 39. <Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 40. <Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 41. <Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 42. <Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. 43. <Det må etableres ansvarsrett for kontroll av.. <konstruksjons- /brann-/ geoteknisk prosjektering>. Kontrollansvar kan bare gis til foretak med sentral godkjenning og uavhengighet iht. SAK (Evt. andre krav til kontrollform)> Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 707/12: Parkveien 14, 1/114 - Rammetillatelse for garasje. Dispensasjon. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt den og situasjonsplan revidert den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden.

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR Arealbruk Arve Eide AS 7140 OPPHAUG Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR 11.07.2017 John Harsvik - Tillatelse til tiltak på 05/006 og 05/008 Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring

Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring Side 1 av 12 Lardal kommune Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Forfall, m/gyldig forfallsgrunn, meldes til ordfører,

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.11.2017 GBR - 43/261, N - 16/27651 17/227319 524, GBR - 43/262 Saksansvarlig: Jannike Hovland Saksbehandler: Mari Reiten Norberg

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 28/024 Dato: 15.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024 Vedlegg: 1 Søknad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Status A-saker 12. desember 2017

Status A-saker 12. desember 2017 12.12.2017 Status A-saker 12. desember 2017 Om behandling av A-saker Behandling av A-saker er lagt i linja på Byplan Behandles som andre saker, etter Plan og bygningsloven Saker i henhold til gjeldende

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 16.01.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/2091-6 1258/14 231 L LU/LU/RR VEDTATT FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

40/587 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OG RAMMETILLATELSE NYBYGG ENEBOLIG VESTHELLINGA 4 TILTAKSHAVER: JENS MORTEN TEIGEN

40/587 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OG RAMMETILLATELSE NYBYGG ENEBOLIG VESTHELLINGA 4 TILTAKSHAVER: JENS MORTEN TEIGEN 1.2.3...Sivilarkitekter AS Strøket 1 1383 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: HLANGELA L42 -GBNR40/587 21.04.2009 S07/1031 L32535/08 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S07/1031. DELEGASJONSSAK:

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje Delegasjonssak nr: FBR RAM 3503/10 Byggmesterservice Trondheim AS Hornebergvegen 4 RAMMETILLATELSE N-7038 TRONDHEIM Vår saksbehandler Anders Nohre Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Randi

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2055/11 ROJO Arkitekter AS Kongens gate 89 RAMMETILLATELSE N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Auganes Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Gunlia, svar

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Delegasjonssak nr: FBR RAM 4752/10 HUS ARKITEKTER AS Nordre gate 10 N-7011 TRONDHEIM RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Vår saksbehandler Cecilie Mehaug Vår ref. oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer