Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 125/12 Delegasjonssaker 126/12 Referatsaker 127/12 Spørsmål og informasjon 128/12 Alby, Veierland - Planoppstart for detaljregulering nr /12 Knerten barnehage, Føynland - detaljregulering. PlanID gangs behandling 130/12 Banebakken 19,17,15,13 og 11 -detaljregulering, plannr Sluttbehandling 131/12 Omlegging høyspent sør for Borgheim, detaljregulering nr /12 Storebuktveien 9, Knatten, 92/8 - Klage på Ett-trinnstillatelse til riving og oppføring av ny fritidsbolig 133/12 Kirkeveien 204, 125/55 - Dispensasjon fra kjellerparkering og størrelsen på grøntanlegg 134/12 Nygårdveien 5 og 7, gbnr. 127/18 - Dispensasjon fra kjellerparkering og formålsgrense 135/12 Hvalø, 32/32 - Brygger, naust, sammenføyning, bruksendring og deling av eiendom. Prinsippavklaring. 136/12 Petterød, 48/1 - Mast for mobiltefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. 137/12 Tanstadveien 27, 13/82-4 tomannsboliger med carport - Klage på avvisning av klage på gebyr. 138/12 Storebukt, 92/7 - Riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - Dispensasjon - Klage Bjørn Kåre Sevik utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 32 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/25925 Saksbehandler: Cecilie Helstad, telefon: Byggesaks- og oppmålingsseksjonen Delegasjonssaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /12 Rådmannens innstilling Delegerte saker tas til etterretning. DMK. 351/12: Bryggeveien 3, 1/30 - Rammetillatelse, rive/oppføre 3-mannsbolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for både riving av eksisterende bolig og garsje, og oppførelse av ny 3-manns-bolig. Godkjenningen refererer seg til planer, snitt og utomhus-/situasjonsplan mottatt den , og fasader mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dispensasjon fra kommuneplanens pkt. 7.4a (med krav om maks 1 avkjøring pr. eiendom) er gitt i politisk sak (saksnr.088/12). Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Evnt. reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 2. Kontrollerte data for plasseringen (SOSI-fil), med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 3. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis, dersom slik plassering er aktuellt. Tinglysningen skal ikke kunne oppheves uten kommunens samtykke. 4. VA/sanitærsøknad: Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettings-tillatelse kan gis, samt plan for bortledning av overvann/drensvann. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 5. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 6. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis.

4 Side 2 av Tinglyst tillatelse for innkjøring over naboens eiendom må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. Tinglysningen må være formulert slik at den ikke kan oppløses uten kommunens samtykke. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 358/12: Baldersvei 19, tomt 1, 129/511 - vedtak om igangsettingstillatelse - Enebolig Arbeid godkjent i rammetillatelse av , tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. Bygget er ulovlig igangsatt og nabo har reagert på gulvets høyde. Det er derfor ønskelig at innmåling av faktisk plassering samt kotehøyde på ferdig gulv leveres senest innen 7 dager fra d.d. Det settes krav om umiddelbar stans av arbeidene dersom bygget ligger høyere eller nærmere nabo enn angitt i godkjente tegninger. Det har ikke kommet inn reviderte tegninger som endring i forhold til opprinnelig vedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 520/12: Nesbryggveien 47, 28/19 - godkjent sanitærsøknad for tilknytning av utvendig vann og avløp. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak John Fadum AS for tilknytning av vann og avløp til ny bolig på eiendommen gnr. 28 bnr. 19, Nesbryggveien 47, godkjennes i henhold til søknaden. Spes bet: Evt. gammel vannledning må plugges på anboringsstedet dersom ny vannledning tilknytes et annet sted. Utvendig stoppekran må plasseres lett tilgjengelig. DMK. 530/12: Hellaveien 22, 24, 28, /8, 124/32, 124/62, 124/63 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på felles vannledning til eiendommen Hellaveien 22, 24, 28 og 30 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper. DMK. 531/12: Kirkeveien ved nr. 267, 109/13 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Kirkeveien 266 ved nr. 267 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper.

5 Side 3 av 32 DMK. 556/12: Brattåsveien 68, 104/16, Brattås skole - Rammetillatelse for oppføring av ny skole I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Det godkjennes dispensasjon fra opparbeidelseskravet i plan- og bygningslovens 18-1, for reguleringsplanens vei mot syd. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 8. Reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 9. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 10. VA-løsningen må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Krav fra driftsavdeligen, samt reguleringsplan, kommunalteknisk notat fra og lover og forskrifter, må være hensyntatt. 11. Vei, vann og avløp må være ferdig opparbeidet før igangsetting kan gis. Alternativt kan det utføres samtidig med øvrig byggearbeider dersom følgende er tilfredstillt: Bankgaranti for gjennomføringen, nødvendig grunn og rettigheter er ervervet, og godkjente detaljplaner foreligger. 12. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 13. Avkjørsel må være opparbeidet i.h.t. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 628/12: Fossåsveien 15, 19/129 - ettrinnstillatelse, tilbygg til bolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

6 Side 4 av 32 DMK. 638/12: Skarphagaveien 88, 128/6, Herstad skole - Ettrinnstillatelse, 20-1, påbygg ventilasjon I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. I medhold av plan- og bygningslovens 29-8 skal avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse foreligge i tiltaket, og sluttrapport legges ved søknad om ferdigattest. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 645/12: Fjellveien 37, 3/74 - Midlertidig fritak for årsgebyret - Godkjenning Vedtak Gnr 3 bnr 74 Fjellveien 37 gis midlertidig fritak for årsgebyret for leilighet i perioden fra til Fritak opphører automatisk ved fritaksperiodens utløp dersom ny søknad ikke foreligger. DMK. 648/12: Skallestad Syd boligfelt - Område B6-40/169, 46/70 - Ett-trinnstillatelse for 14 boliger med tilhørende garasjeanlegg I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 650/12: Oslebakk 12, 139/20, 95 - Riving, oppføring av ny fritidsbolig - Vedtak om avslag på dispensasjonsøknad

7 Side 5 av 32 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-6 og 1-8 avslås søknad om ettrinnstillatelse. Avslaget refererer seg til tegninger revidert den Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser punkt 10 og forbudet mot tiltak mv. i 100-metersbeltet langs sjø. Jf plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende fritidsbolig og bod for oppføring av ny fritidsbolig. Hensynene bak bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra og lovens formål tilsidesettes vesentlig, det foreligger ikke fordeler som er klart større enn ulempene ved eventuell dispensasjon. Det vises til den vurdering og begrunnelse for fremgår av saksfremstillingen. Det foreligger ikke protester fra naboer til søknaden. DMK. 652/12: Nordre Nesvei 11, 28/450 - Garasje - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 653/12: Ravnveien 11 B, 129/90 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 90 tidligere tilhørende Leif Kanschat godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 654/12: Ravnveien 3, 129/73 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 73 tidligere tilhørende Lise ogthomas Frantzen godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 655/12: Øvre Smidsrødvei, 10/2 - Smidsrød Helsehus - Igangsettingstillatelse nr. 4 for vei, utomhusanlegg mm. Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-019/12 av tillates nå igangsatt. Nærværende tillatelse omfatter følgende arbeider: - Klargjøring for tilkomst til tomt: Avkjøring fra Smidsrødveien, omlegging av off. VA internt på tomt og under avkjøring. - Grunn, fundamenter, betong og bunnledninger. - Tett hus, bærendende prefabrikerte betong- og stålkonstruksjoner, yttervegger og tak. - Innvendige arbeider og installasjoner.

8 Side 6 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 656/12: Baldersvei 21, tomt 2, 129/510 - Igangsettingstillatelse Arbeid godkjent i rammetillatelse av , tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. Bygget er ulovlig igangsatt og nabo har reagert på gulvets høyde. Det er derfor ønskelig at innmåling av faktisk plassering samt kotehøyde på ferdig gulv leveres senest innen 7 dager fra d.d. Det settes krav om umiddelbar stans av arbeidene dersom bygget ligger høyere eller nærmere nabo enn angitt i godkjente tegninger. Det har ikke kommet inn reviderte tegninger som endring i forhold til opprinnelig vedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 657/12: Ørsnes boliger og næring, 2/87 - Igangsettingstillatelse nr. 2 for oppføring av 2 stk. boligblokker med tilhørende fellesareal/parkering Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-694/11 av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter betong- og stålkonstruksjoner, ventilasjon og rørleggerarbeider. Godkjenningen forutsetter at samtlige vilkår i rammetillatelsen er oppfylte. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 658/12: Berganveien 254, 47/2 - Rammetillatelse for deling av grunneiendom og oppføring av bolig og garasje I medhold av kommuneplanens utfyllende bestemmelser pkt. 4.3 gis det fritak fra utarbeidelse av reguleringsplan. Vilkårene for å kunne gi fritak anses for å være til stede.

9 Side 7 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad som rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen omfatter fradeling av parsell til boligformål, samt oppføring av enebolig med tilhørende garasje. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 14. Det må fremlegges skriftlig nabosamtykke til oppfylling nær/i felles grense. 15. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 16. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 17. Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 18. Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 19. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent og tilknytningsgebyr betalt før igangsettingstillatelse kan gis 20. Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 21. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 22. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret iht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan-, byggesaks- og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 660/12: Ørsnesalleen 30, 2/50, Teie Kirke - Igangsettingstillatelse for rehabilitering av fasader Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter innkledning av enkelte fasader med steinbelagte fasadeplanter Steni, nytt yttertak på kirketårnet og at klokketårnet lukkes. Tillatelsen gjelder også midlertidig plassering av kontorrigg og verktøycontainer i 8 uker. I medhold av plan- og bygningslovens 22-3 godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 661/12: Sløyfeveien 4d, 13/2 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak:

10 Side 8 av 32 Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Sløyfeveien 4 D må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper. DMK. 662/12: Granittveien 13, 22/84 - Garasje. Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 663/12: Albykilen 29, 138/159 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) for tak over terrasse og bod I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Brannsikring utføres på bgnr. 138/159. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 664/12: Oslebakk 15, Veierland, 139/116 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) med dispensasjon for tilbygg til fritidseiendom I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra strandsonen, kommuneplanens utfyllende bestemmelser pk i) og plankravet for utvidelse av fritidsbolig Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Eksisterende fritidsbolig er i D: 021/12 godkjent utvidet og uttalelsen fra fylkesmannen var positive.

11 Side 9 av 32 Fylkesmannen i Vestfold hadde ingen vesentlige merknader jf. brev av Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 665/12: Spars vei 13 c, 30/274 - Godkjent utslippstillatelse - minirenseanlegg Vedtak Søknad datert fra Thorsen & Marcussen A/S for utslippstillatelse for anlegg av Wallax minirenseanlegg for en fritidsbolig på eiendommen gnr. 30 bnr. 274, Spars vei 13 C godkjennes på betingelse av at følgende krav oppfylles: 1. Anlegget utformes og plasseres som beskrevet i forskrift og typegodkjenning. 2. Lokket på tanken skal være lett tilgjengelig og forsvarlig låst. 3. Tank og røropplegg skal monteres frostfritt. 4. Det skal være varslingsanlegg som utløses når tanken er 80 % full. 5. Rensekravet settes til minimum 90% tot-p og minimum 70% BOF Det må inngås en serviceavtale i henhold til typegodkjenning for anlegget, med kopi av servicerapporter til kommunen ved årlig rapportering. 7. Tømming av minirenseanlegg og slamavskiller skal inngå i servicekontrakten. 8. Det avklares hvordan anlegget skal slamtømmes 9. Eventuelle terrenginngrep må anmeldes særskilt. 10. Dersom det i framtiden kommer kommunalt avløpsanlegg i rimelig nærhet forplikter eieren seg å tilknytte seg dette. DMK. 666/12: Spars vei 13 c, 30/274 - godkjent sanitærsøknad for avløp til minirenseanlegg. Vedtak Søknad datert fra Thorsen & Marcussen A/S for avløp til minirenseanlegg, med utløp til sjøen, fra fritidsbolig på eiendommen gnr. 30 bnr. 274, Spars vei 13 C godkjennes i henhold til søknaden. Det henvises til godkjent utslippstillatelse i sak 665/12 den , med en rekke betingelser DMK. 667/12: Øvre Smidsrødvei 52, 10/220 - Igangsettingstillatelse for tilbygg, riving Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter riving av eksisterende inngangsparti, og oppføring av tilbygg i henhold til rammevedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Avstand til nabogrense på 6,75m er absolutt og uten toleranse. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 668/12: Movikveien 48 B, 26/166 - Rammetillatelse for bolig og garasje

12 Side 10 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt i søknad datert I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 23. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent og tilknytningsgebyr betalt før igangsettingstillatelse kan gis. 24. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 25. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 26. Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 27. Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 28. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 669/12: Midtåsveien 13, 129/304 - Godkjent sanitærsøknad for utbedring av vannledning, samt omlegging/separering av avløpet Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Olaf B. Terjesen AS for utbedring av vannledningen samt omlegging av avløpet, til bolig på eiendommen Midtåsveien 13 godkjennes i henhold til søknaden. Spesielle betingelse: Spillvannet fra boligen må separeres fra overvannet/drensvannet med egen ledning ut til veien. Stakekummer for begge ledningene må etableres. DMK. 670/12: Jacob Falcksvei 8, 2/122 - Ett-trinnstillatelse for rehabilitering av skorstein I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til dokumentasjon mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om foretak for ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

13 Side 11 av 32 Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 672/12: Haukemyrveien 42, 67/36 - Kommunale gebyrer Drifts- og anleggssjefen har fattet følgende vedtak: Eiendommen gnr 67 bnr 36 blir fra og med 4. termin 2012 belastet med gebyrer for 2 boenheter. DMK. 673/12: Torbjørnrødveien 110, 84/7 - tilskudd til omlegging av avløp Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gnr. 84 bnr. 7 tilhørende Bente A. og Harald R. Sundlo godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 674/12: Nedre Fjærholmvei 2, 18/7 - Riving av uthus og tilbygg til bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: - Eksisterende vinterhage omsøkes og godkjennes. Frist omsøking settes til Eiendommene gnr. 18 bnr. 7 og gnr. 18 bnr. 86 sammenføyes. - Avtale om tilknyttning til privat spillvannsledning tinglyses, tinglyst heftelse kan ikke avlyses uten godkjenning av Nøtterøy kommune. - Tilbygg pålegges brannkrav. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 675/12: Herstadåsen 8, 13/139 - Ett-trinnstillatelse for tilbygg til carport I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

14 Side 12 av 32 DMK. 676/12: Løvvangveien 2 og 4, 5/83 og Garasje og uthus - Vedtak om rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 677/12: Kirkeveien 60, 3/372 - Tilbygg til bolig og riving av sidebygning/bod - Endring av tillatelse, samt igangsettingstillatelse I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93 godkjennes søknad om endring av tillatelse gitt i rammetillatelse i sak D-360/09 av Endringen omfatter tegninger og situasjonskart mottatt Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-360/09 av med endringer beskrevet i nærværende sak tillatelse nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93 godkjennes reviderte tegninger mottatt Det poengteres at det ikke kan etableres egen boenhet i tilbygget. Tilsyn må påregnes. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93b, 97 og 98, nr. 2 godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 678/12: Munkerekkveien 35, 129/ godkjent sanitærsøknad for omlegging/separering av avløpet. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Re Hage & Anleggsservice for separering av avløp til bolig på eiendommen Munkerekkveien 35 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 679/12: Nedre Fjærholmvei 2, 18/7 - Godkjent ny spillvannsledning fra tilbygg.

15 Side 13 av 32 Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Horn & Tverved AS for anlegg av spillvannsledning fra nytt tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 7, Nedre Fjærholmvei 2 godkjennes i henhold til søknaden. Avtalen om påkobling til privat spillvannsledningen fra gnr. 18 bnr. 40 må tinglyses. DMK. 680/12: Bjørnebuveien 17, 15/1 - tilbygg til bolig - riving - Vedtak om ettrinnstillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt/revidert den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: Spillvann fra bolig kobles til eksisterende spillvannsanlegg øst for egen bolig. Sanitærsøknad fra godkjent foretak innsendes for dette arbeidet. Administrasjonen fritar søkeren fra å varsle naboer og gjenboere da deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet, i h.h.t plan- og bygningslovens Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 681/12: Åsveien 35, 5/174 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) for utvidelse av terrasse og utvendig trapp. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Den utvendige trappen godkjennes kun som rømningsvei, saken innholder ingen bruksendring av 2. etasje. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

16 Side 14 av 32 DMK. 682/12: Ravnveien 4, 129/70 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 70 tidligere tilhørende Lene Fauske Brataas godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. Det gis ikke tilskudd til omlegging av avløpsledning. DMK. 683/12: Ravnveien 5, 129/74 - tilskudd til omlegging av vann Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 70 tidligere tilhørende Grethe og Jan Odden godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. Det gis ikke tilskudd til omlegging av avløpsledning. DMK. 685/12: Smidsrødveien 198, 27/9 - Godkjent sanitærsøknad, omlegging - del av utvendig spillvannsledning. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Hjellnes Anlegg for omlegging av spillvannsledningen inne på eiendommen gnr. 27 bnr. 9, Smidsrødveien 198 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 686/12: Kongshavn 30, 141/222 - tilbygg til fritidsbolig - Vedtak om rammetillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 29. Eventuelt reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 30. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 687/12: Kirkeveien 600, 87/129 - pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, gis herved pålegg om tilknytning til kommunalt avløp for Kirkeveien 600, gnr. 87 bnr DMK. 688/12: Kirkeveien 602, 87/20 - pålegg om tilknytning til kommunalt avløp

17 Side 15 av 32 Vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, gis herved pålegg om tilknytning til kommunalt avløp for Kirkeveien 602 gnr. 87 bnr. 20. DMK. 689/12: Hellalia 20 A, 124/85 - Reseksjonering Begjæring om reseksjonering av gnr.124 bnr.85 snr. 1 og 2 godkjennes. DMK. 690/12: Høgåsveien 71 B, 85/21 - godkjent sanitærsøknad for omlegging av spillvannet Vedtak Sanitærsøknad datert fra Andre Bakke Maskin AS for omlegging av spillvannet til minirenseanlegg på eiendommen Høgåsveien 71 B godkjennes i henhold til søknaden, jfr. utslippsgodkjennelsen i D-sak 717/11. DMK. 691/12: Hjemsengveien 20, 24/18 - ombygging av bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 694/12: Ravnveien 7, 129/164 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 164 tilhørende Reidun Gamlem godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 695/12: Øvre Smidsrødvei 36, 3/230 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vannledning på gnr. 3 bnr. 230 tilhørende Roger og Heidi Robertsen godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 696/12: Snarrønningveien 1, 94/2 - Tilbygg og fasadeendring på bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse.

18 Side 16 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 697/12: Aråsveien 41, 46/54 - søknad om dekning av utgifter ved septiktømming Vedtak: Søknad om dekning av utgifter til septiktømming og spyling av utløpsledning på gnr. 46 bnr. 54 tilhørende Tordis Langås godkjennes ikke. Eiendommen fjernes fra kommunens tømmeliste. DMK. 698/12: Føykåsveien 59, 37/13 - avslag på dekning av utgifter til septiktømming Vedtak: Søknad om dekning av utgifter til septiktømming og spyling av utløpsledning på gnr. 37 bnr. 13 tilhørende Mari Sanne Spæren og Andreas Kjølner Hansen godkjennes ikke. DMK. 699/12: Fjærholmveien 29, 18/68 - Godkjent sanitærsøknad for utbedring av vannledning. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Horn & Tverved A/S for omlegging av vannledningen til bolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 68, Fjærholmveien 29 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 700/12: Smidsrødveien 36-60, Bekkeveien, 1/5 - Godkjent sanitærsøknad - montering av vannmåler. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Carl C. Fon AS for installasjon av vannmåler i midlertidig arbeidsbrakke på eiendommen gnr. 1 bnr. 5, Bekkeveien godkjennes i henhold til søknaden. Avlest verdi på måleren er 0,321 m3. Ny verdi må innsendes ved ferdigmeldingen. DMK. 701/12: Hellaveien, 124/1 - Sanitærsøknad - midlertidig arbeidsbrakke. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Carl C. Fon as for anlegg av avløp tilkobling av vann fra midlertidig brakke på kommunens nett på eiendom 124/1, godkjennes i henhold til søknaden. Det må monteres vannmåler, som plasseres frostfritt. Egen søknad om dette må sendes inn. DMK. 702/12: Lysakerveien 3, 13/149 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Lysakerveien 3 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper.

19 Side 17 av 32 DMK. 703/12: Baldersvei - Ettrinnstillatelse for rørføringer ned mot vest I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. DMK. 704/12: Oslebakk 13, 139/56/71 - Godkjent utvendig sanitærsøknad til eksisterende anlegg. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Thorsen & Marcussen A/S for omkobling av utvendig vann og spillvann til eksisterende anlegg på eiendommen gnr. 139 bnr. 56, 71, Oslebakk 13 godkjennes i henhold til søknaden. Det forutsettes at betingelsene i utslippssaken blir ivaretatt, jfr. bl.a. serviceavtalen med rapportering. DMK. 705/12: Kirkeveien 275, 109/23 - Nytt behandlingsbygg - Vedtak om endring av rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknaden om endring av tillatelse, D-sak 161/12. Godkjenningen refererer seg til tegninger datert og situasjonsplan datert Søknad om endring av tillatelse er mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til endringssøknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Det vises ellers til vilkår satt i hovedtillatelsen. DMK. 706/12: Nygårdveien 5 og 7, gbnr. 127/18 - Rammetillatelse, 12 boenheter I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan <mottatt>/<revidert> den. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor.

20 Side 18 av 32 Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dispensasjon fra bebyggelsesplanens krav om parkering i kjeller og dispensasjon fra formålsgrensen i planen, allerede er innvilget i politisk møte, sak Det foreligger en nabomerknad til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 31. <Reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 32. <Detaljert utomhusplan må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 33. <Der tiltakets art krever det må søker innhente og fremlegge godkjenning fra <helse-, brannvern-, arbeidsmiljø-, veg-, havne-, forurensnings-, jordlovs-, frilufts- og kulturminnemyndighet, samt sivilforsvaret, før igangsettingstillatelse kan gis. 34. <Opparbeidelses- og godkjenningskravene til offentlige VVA-anlegg må være dokumentert innfridd i samsvar med plan- og bygningslovens 18-1 før igangsettingstillatelse kan gis. 35. <Felles atkomstvei/lekeareal/ må være opparbeidet som regulert før igangsettingstillatelse kan gis jf. plan- og bygningslovens <Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 37. <Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 38. <Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 39. <Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 40. <Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 41. <Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 42. <Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. 43. <Det må etableres ansvarsrett for kontroll av.. <konstruksjons- /brann-/ geoteknisk prosjektering>. Kontrollansvar kan bare gis til foretak med sentral godkjenning og uavhengighet iht. SAK (Evt. andre krav til kontrollform)> Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 707/12: Parkveien 14, 1/114 - Rammetillatelse for garasje. Dispensasjon. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt den og situasjonsplan revidert den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden.

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer