Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 125/12 Delegasjonssaker 126/12 Referatsaker 127/12 Spørsmål og informasjon 128/12 Alby, Veierland - Planoppstart for detaljregulering nr /12 Knerten barnehage, Føynland - detaljregulering. PlanID gangs behandling 130/12 Banebakken 19,17,15,13 og 11 -detaljregulering, plannr Sluttbehandling 131/12 Omlegging høyspent sør for Borgheim, detaljregulering nr /12 Storebuktveien 9, Knatten, 92/8 - Klage på Ett-trinnstillatelse til riving og oppføring av ny fritidsbolig 133/12 Kirkeveien 204, 125/55 - Dispensasjon fra kjellerparkering og størrelsen på grøntanlegg 134/12 Nygårdveien 5 og 7, gbnr. 127/18 - Dispensasjon fra kjellerparkering og formålsgrense 135/12 Hvalø, 32/32 - Brygger, naust, sammenføyning, bruksendring og deling av eiendom. Prinsippavklaring. 136/12 Petterød, 48/1 - Mast for mobiltefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. 137/12 Tanstadveien 27, 13/82-4 tomannsboliger med carport - Klage på avvisning av klage på gebyr. 138/12 Storebukt, 92/7 - Riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - Dispensasjon - Klage Bjørn Kåre Sevik utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 32 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/25925 Saksbehandler: Cecilie Helstad, telefon: Byggesaks- og oppmålingsseksjonen Delegasjonssaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /12 Rådmannens innstilling Delegerte saker tas til etterretning. DMK. 351/12: Bryggeveien 3, 1/30 - Rammetillatelse, rive/oppføre 3-mannsbolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for både riving av eksisterende bolig og garsje, og oppførelse av ny 3-manns-bolig. Godkjenningen refererer seg til planer, snitt og utomhus-/situasjonsplan mottatt den , og fasader mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dispensasjon fra kommuneplanens pkt. 7.4a (med krav om maks 1 avkjøring pr. eiendom) er gitt i politisk sak (saksnr.088/12). Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Evnt. reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 2. Kontrollerte data for plasseringen (SOSI-fil), med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 3. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis, dersom slik plassering er aktuellt. Tinglysningen skal ikke kunne oppheves uten kommunens samtykke. 4. VA/sanitærsøknad: Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettings-tillatelse kan gis, samt plan for bortledning av overvann/drensvann. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 5. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 6. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis.

4 Side 2 av Tinglyst tillatelse for innkjøring over naboens eiendom må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. Tinglysningen må være formulert slik at den ikke kan oppløses uten kommunens samtykke. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 358/12: Baldersvei 19, tomt 1, 129/511 - vedtak om igangsettingstillatelse - Enebolig Arbeid godkjent i rammetillatelse av , tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. Bygget er ulovlig igangsatt og nabo har reagert på gulvets høyde. Det er derfor ønskelig at innmåling av faktisk plassering samt kotehøyde på ferdig gulv leveres senest innen 7 dager fra d.d. Det settes krav om umiddelbar stans av arbeidene dersom bygget ligger høyere eller nærmere nabo enn angitt i godkjente tegninger. Det har ikke kommet inn reviderte tegninger som endring i forhold til opprinnelig vedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 520/12: Nesbryggveien 47, 28/19 - godkjent sanitærsøknad for tilknytning av utvendig vann og avløp. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak John Fadum AS for tilknytning av vann og avløp til ny bolig på eiendommen gnr. 28 bnr. 19, Nesbryggveien 47, godkjennes i henhold til søknaden. Spes bet: Evt. gammel vannledning må plugges på anboringsstedet dersom ny vannledning tilknytes et annet sted. Utvendig stoppekran må plasseres lett tilgjengelig. DMK. 530/12: Hellaveien 22, 24, 28, /8, 124/32, 124/62, 124/63 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på felles vannledning til eiendommen Hellaveien 22, 24, 28 og 30 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper. DMK. 531/12: Kirkeveien ved nr. 267, 109/13 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Kirkeveien 266 ved nr. 267 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper.

5 Side 3 av 32 DMK. 556/12: Brattåsveien 68, 104/16, Brattås skole - Rammetillatelse for oppføring av ny skole I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Det godkjennes dispensasjon fra opparbeidelseskravet i plan- og bygningslovens 18-1, for reguleringsplanens vei mot syd. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 8. Reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 9. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 10. VA-løsningen må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Krav fra driftsavdeligen, samt reguleringsplan, kommunalteknisk notat fra og lover og forskrifter, må være hensyntatt. 11. Vei, vann og avløp må være ferdig opparbeidet før igangsetting kan gis. Alternativt kan det utføres samtidig med øvrig byggearbeider dersom følgende er tilfredstillt: Bankgaranti for gjennomføringen, nødvendig grunn og rettigheter er ervervet, og godkjente detaljplaner foreligger. 12. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 13. Avkjørsel må være opparbeidet i.h.t. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 628/12: Fossåsveien 15, 19/129 - ettrinnstillatelse, tilbygg til bolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

6 Side 4 av 32 DMK. 638/12: Skarphagaveien 88, 128/6, Herstad skole - Ettrinnstillatelse, 20-1, påbygg ventilasjon I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. I medhold av plan- og bygningslovens 29-8 skal avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse foreligge i tiltaket, og sluttrapport legges ved søknad om ferdigattest. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 645/12: Fjellveien 37, 3/74 - Midlertidig fritak for årsgebyret - Godkjenning Vedtak Gnr 3 bnr 74 Fjellveien 37 gis midlertidig fritak for årsgebyret for leilighet i perioden fra til Fritak opphører automatisk ved fritaksperiodens utløp dersom ny søknad ikke foreligger. DMK. 648/12: Skallestad Syd boligfelt - Område B6-40/169, 46/70 - Ett-trinnstillatelse for 14 boliger med tilhørende garasjeanlegg I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 650/12: Oslebakk 12, 139/20, 95 - Riving, oppføring av ny fritidsbolig - Vedtak om avslag på dispensasjonsøknad

7 Side 5 av 32 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-6 og 1-8 avslås søknad om ettrinnstillatelse. Avslaget refererer seg til tegninger revidert den Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser punkt 10 og forbudet mot tiltak mv. i 100-metersbeltet langs sjø. Jf plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende fritidsbolig og bod for oppføring av ny fritidsbolig. Hensynene bak bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra og lovens formål tilsidesettes vesentlig, det foreligger ikke fordeler som er klart større enn ulempene ved eventuell dispensasjon. Det vises til den vurdering og begrunnelse for fremgår av saksfremstillingen. Det foreligger ikke protester fra naboer til søknaden. DMK. 652/12: Nordre Nesvei 11, 28/450 - Garasje - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 653/12: Ravnveien 11 B, 129/90 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 90 tidligere tilhørende Leif Kanschat godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 654/12: Ravnveien 3, 129/73 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 73 tidligere tilhørende Lise ogthomas Frantzen godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 655/12: Øvre Smidsrødvei, 10/2 - Smidsrød Helsehus - Igangsettingstillatelse nr. 4 for vei, utomhusanlegg mm. Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-019/12 av tillates nå igangsatt. Nærværende tillatelse omfatter følgende arbeider: - Klargjøring for tilkomst til tomt: Avkjøring fra Smidsrødveien, omlegging av off. VA internt på tomt og under avkjøring. - Grunn, fundamenter, betong og bunnledninger. - Tett hus, bærendende prefabrikerte betong- og stålkonstruksjoner, yttervegger og tak. - Innvendige arbeider og installasjoner.

8 Side 6 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 656/12: Baldersvei 21, tomt 2, 129/510 - Igangsettingstillatelse Arbeid godkjent i rammetillatelse av , tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. Bygget er ulovlig igangsatt og nabo har reagert på gulvets høyde. Det er derfor ønskelig at innmåling av faktisk plassering samt kotehøyde på ferdig gulv leveres senest innen 7 dager fra d.d. Det settes krav om umiddelbar stans av arbeidene dersom bygget ligger høyere eller nærmere nabo enn angitt i godkjente tegninger. Det har ikke kommet inn reviderte tegninger som endring i forhold til opprinnelig vedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 657/12: Ørsnes boliger og næring, 2/87 - Igangsettingstillatelse nr. 2 for oppføring av 2 stk. boligblokker med tilhørende fellesareal/parkering Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-694/11 av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter betong- og stålkonstruksjoner, ventilasjon og rørleggerarbeider. Godkjenningen forutsetter at samtlige vilkår i rammetillatelsen er oppfylte. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 658/12: Berganveien 254, 47/2 - Rammetillatelse for deling av grunneiendom og oppføring av bolig og garasje I medhold av kommuneplanens utfyllende bestemmelser pkt. 4.3 gis det fritak fra utarbeidelse av reguleringsplan. Vilkårene for å kunne gi fritak anses for å være til stede.

9 Side 7 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad som rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen omfatter fradeling av parsell til boligformål, samt oppføring av enebolig med tilhørende garasje. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 14. Det må fremlegges skriftlig nabosamtykke til oppfylling nær/i felles grense. 15. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 16. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 17. Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 18. Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 19. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent og tilknytningsgebyr betalt før igangsettingstillatelse kan gis 20. Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 21. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 22. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret iht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan-, byggesaks- og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 660/12: Ørsnesalleen 30, 2/50, Teie Kirke - Igangsettingstillatelse for rehabilitering av fasader Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter innkledning av enkelte fasader med steinbelagte fasadeplanter Steni, nytt yttertak på kirketårnet og at klokketårnet lukkes. Tillatelsen gjelder også midlertidig plassering av kontorrigg og verktøycontainer i 8 uker. I medhold av plan- og bygningslovens 22-3 godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 661/12: Sløyfeveien 4d, 13/2 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak:

10 Side 8 av 32 Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Sløyfeveien 4 D må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper. DMK. 662/12: Granittveien 13, 22/84 - Garasje. Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 663/12: Albykilen 29, 138/159 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) for tak over terrasse og bod I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Brannsikring utføres på bgnr. 138/159. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 664/12: Oslebakk 15, Veierland, 139/116 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) med dispensasjon for tilbygg til fritidseiendom I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra strandsonen, kommuneplanens utfyllende bestemmelser pk i) og plankravet for utvidelse av fritidsbolig Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Eksisterende fritidsbolig er i D: 021/12 godkjent utvidet og uttalelsen fra fylkesmannen var positive.

11 Side 9 av 32 Fylkesmannen i Vestfold hadde ingen vesentlige merknader jf. brev av Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 665/12: Spars vei 13 c, 30/274 - Godkjent utslippstillatelse - minirenseanlegg Vedtak Søknad datert fra Thorsen & Marcussen A/S for utslippstillatelse for anlegg av Wallax minirenseanlegg for en fritidsbolig på eiendommen gnr. 30 bnr. 274, Spars vei 13 C godkjennes på betingelse av at følgende krav oppfylles: 1. Anlegget utformes og plasseres som beskrevet i forskrift og typegodkjenning. 2. Lokket på tanken skal være lett tilgjengelig og forsvarlig låst. 3. Tank og røropplegg skal monteres frostfritt. 4. Det skal være varslingsanlegg som utløses når tanken er 80 % full. 5. Rensekravet settes til minimum 90% tot-p og minimum 70% BOF Det må inngås en serviceavtale i henhold til typegodkjenning for anlegget, med kopi av servicerapporter til kommunen ved årlig rapportering. 7. Tømming av minirenseanlegg og slamavskiller skal inngå i servicekontrakten. 8. Det avklares hvordan anlegget skal slamtømmes 9. Eventuelle terrenginngrep må anmeldes særskilt. 10. Dersom det i framtiden kommer kommunalt avløpsanlegg i rimelig nærhet forplikter eieren seg å tilknytte seg dette. DMK. 666/12: Spars vei 13 c, 30/274 - godkjent sanitærsøknad for avløp til minirenseanlegg. Vedtak Søknad datert fra Thorsen & Marcussen A/S for avløp til minirenseanlegg, med utløp til sjøen, fra fritidsbolig på eiendommen gnr. 30 bnr. 274, Spars vei 13 C godkjennes i henhold til søknaden. Det henvises til godkjent utslippstillatelse i sak 665/12 den , med en rekke betingelser DMK. 667/12: Øvre Smidsrødvei 52, 10/220 - Igangsettingstillatelse for tilbygg, riving Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter riving av eksisterende inngangsparti, og oppføring av tilbygg i henhold til rammevedtak. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Avstand til nabogrense på 6,75m er absolutt og uten toleranse. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 668/12: Movikveien 48 B, 26/166 - Rammetillatelse for bolig og garasje

12 Side 10 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt i søknad datert I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 23. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent og tilknytningsgebyr betalt før igangsettingstillatelse kan gis. 24. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 25. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 26. Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 27. Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 28. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 669/12: Midtåsveien 13, 129/304 - Godkjent sanitærsøknad for utbedring av vannledning, samt omlegging/separering av avløpet Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Olaf B. Terjesen AS for utbedring av vannledningen samt omlegging av avløpet, til bolig på eiendommen Midtåsveien 13 godkjennes i henhold til søknaden. Spesielle betingelse: Spillvannet fra boligen må separeres fra overvannet/drensvannet med egen ledning ut til veien. Stakekummer for begge ledningene må etableres. DMK. 670/12: Jacob Falcksvei 8, 2/122 - Ett-trinnstillatelse for rehabilitering av skorstein I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til dokumentasjon mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om foretak for ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

13 Side 11 av 32 Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 672/12: Haukemyrveien 42, 67/36 - Kommunale gebyrer Drifts- og anleggssjefen har fattet følgende vedtak: Eiendommen gnr 67 bnr 36 blir fra og med 4. termin 2012 belastet med gebyrer for 2 boenheter. DMK. 673/12: Torbjørnrødveien 110, 84/7 - tilskudd til omlegging av avløp Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gnr. 84 bnr. 7 tilhørende Bente A. og Harald R. Sundlo godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 674/12: Nedre Fjærholmvei 2, 18/7 - Riving av uthus og tilbygg til bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: - Eksisterende vinterhage omsøkes og godkjennes. Frist omsøking settes til Eiendommene gnr. 18 bnr. 7 og gnr. 18 bnr. 86 sammenføyes. - Avtale om tilknyttning til privat spillvannsledning tinglyses, tinglyst heftelse kan ikke avlyses uten godkjenning av Nøtterøy kommune. - Tilbygg pålegges brannkrav. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 675/12: Herstadåsen 8, 13/139 - Ett-trinnstillatelse for tilbygg til carport I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

14 Side 12 av 32 DMK. 676/12: Løvvangveien 2 og 4, 5/83 og Garasje og uthus - Vedtak om rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 677/12: Kirkeveien 60, 3/372 - Tilbygg til bolig og riving av sidebygning/bod - Endring av tillatelse, samt igangsettingstillatelse I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93 godkjennes søknad om endring av tillatelse gitt i rammetillatelse i sak D-360/09 av Endringen omfatter tegninger og situasjonskart mottatt Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-360/09 av med endringer beskrevet i nærværende sak tillatelse nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele tiltaket. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93 godkjennes reviderte tegninger mottatt Det poengteres at det ikke kan etableres egen boenhet i tilbygget. Tilsyn må påregnes. I medhold av plan- og bygningsloven (1985) 93b, 97 og 98, nr. 2 godkjennes foretak og ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 678/12: Munkerekkveien 35, 129/ godkjent sanitærsøknad for omlegging/separering av avløpet. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Re Hage & Anleggsservice for separering av avløp til bolig på eiendommen Munkerekkveien 35 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 679/12: Nedre Fjærholmvei 2, 18/7 - Godkjent ny spillvannsledning fra tilbygg.

15 Side 13 av 32 Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Horn & Tverved AS for anlegg av spillvannsledning fra nytt tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 7, Nedre Fjærholmvei 2 godkjennes i henhold til søknaden. Avtalen om påkobling til privat spillvannsledningen fra gnr. 18 bnr. 40 må tinglyses. DMK. 680/12: Bjørnebuveien 17, 15/1 - tilbygg til bolig - riving - Vedtak om ettrinnstillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt/revidert den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: Spillvann fra bolig kobles til eksisterende spillvannsanlegg øst for egen bolig. Sanitærsøknad fra godkjent foretak innsendes for dette arbeidet. Administrasjonen fritar søkeren fra å varsle naboer og gjenboere da deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet, i h.h.t plan- og bygningslovens Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 681/12: Åsveien 35, 5/174 - Ettrinnstillatelse ( 20-2) for utvidelse av terrasse og utvendig trapp. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Den utvendige trappen godkjennes kun som rømningsvei, saken innholder ingen bruksendring av 2. etasje. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

16 Side 14 av 32 DMK. 682/12: Ravnveien 4, 129/70 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 70 tidligere tilhørende Lene Fauske Brataas godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. Det gis ikke tilskudd til omlegging av avløpsledning. DMK. 683/12: Ravnveien 5, 129/74 - tilskudd til omlegging av vann Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 70 tidligere tilhørende Grethe og Jan Odden godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. Det gis ikke tilskudd til omlegging av avløpsledning. DMK. 685/12: Smidsrødveien 198, 27/9 - Godkjent sanitærsøknad, omlegging - del av utvendig spillvannsledning. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Hjellnes Anlegg for omlegging av spillvannsledningen inne på eiendommen gnr. 27 bnr. 9, Smidsrødveien 198 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 686/12: Kongshavn 30, 141/222 - tilbygg til fritidsbolig - Vedtak om rammetillatelse I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 29. Eventuelt reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 30. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 687/12: Kirkeveien 600, 87/129 - pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, gis herved pålegg om tilknytning til kommunalt avløp for Kirkeveien 600, gnr. 87 bnr DMK. 688/12: Kirkeveien 602, 87/20 - pålegg om tilknytning til kommunalt avløp

17 Side 15 av 32 Vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, gis herved pålegg om tilknytning til kommunalt avløp for Kirkeveien 602 gnr. 87 bnr. 20. DMK. 689/12: Hellalia 20 A, 124/85 - Reseksjonering Begjæring om reseksjonering av gnr.124 bnr.85 snr. 1 og 2 godkjennes. DMK. 690/12: Høgåsveien 71 B, 85/21 - godkjent sanitærsøknad for omlegging av spillvannet Vedtak Sanitærsøknad datert fra Andre Bakke Maskin AS for omlegging av spillvannet til minirenseanlegg på eiendommen Høgåsveien 71 B godkjennes i henhold til søknaden, jfr. utslippsgodkjennelsen i D-sak 717/11. DMK. 691/12: Hjemsengveien 20, 24/18 - ombygging av bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 694/12: Ravnveien 7, 129/164 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 164 tilhørende Reidun Gamlem godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 695/12: Øvre Smidsrødvei 36, 3/230 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vannledning på gnr. 3 bnr. 230 tilhørende Roger og Heidi Robertsen godkjennes og kr ,- overføres oppgitte kontonummer. DMK. 696/12: Snarrønningveien 1, 94/2 - Tilbygg og fasadeendring på bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse.

18 Side 16 av 32 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 697/12: Aråsveien 41, 46/54 - søknad om dekning av utgifter ved septiktømming Vedtak: Søknad om dekning av utgifter til septiktømming og spyling av utløpsledning på gnr. 46 bnr. 54 tilhørende Tordis Langås godkjennes ikke. Eiendommen fjernes fra kommunens tømmeliste. DMK. 698/12: Føykåsveien 59, 37/13 - avslag på dekning av utgifter til septiktømming Vedtak: Søknad om dekning av utgifter til septiktømming og spyling av utløpsledning på gnr. 37 bnr. 13 tilhørende Mari Sanne Spæren og Andreas Kjølner Hansen godkjennes ikke. DMK. 699/12: Fjærholmveien 29, 18/68 - Godkjent sanitærsøknad for utbedring av vannledning. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Horn & Tverved A/S for omlegging av vannledningen til bolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 68, Fjærholmveien 29 godkjennes i henhold til søknaden. DMK. 700/12: Smidsrødveien 36-60, Bekkeveien, 1/5 - Godkjent sanitærsøknad - montering av vannmåler. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Carl C. Fon AS for installasjon av vannmåler i midlertidig arbeidsbrakke på eiendommen gnr. 1 bnr. 5, Bekkeveien godkjennes i henhold til søknaden. Avlest verdi på måleren er 0,321 m3. Ny verdi må innsendes ved ferdigmeldingen. DMK. 701/12: Hellaveien, 124/1 - Sanitærsøknad - midlertidig arbeidsbrakke. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Carl C. Fon as for anlegg av avløp tilkobling av vann fra midlertidig brakke på kommunens nett på eiendom 124/1, godkjennes i henhold til søknaden. Det må monteres vannmåler, som plasseres frostfritt. Egen søknad om dette må sendes inn. DMK. 702/12: Lysakerveien 3, 13/149 - Vannlekkasje - Pålegg om utbedring Vedtak: Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Lysakerveien 3 må utbedres snarest og senest innen Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i god tid før fristen utløper.

19 Side 17 av 32 DMK. 703/12: Baldersvei - Ettrinnstillatelse for rørføringer ned mot vest I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. DMK. 704/12: Oslebakk 13, 139/56/71 - Godkjent utvendig sanitærsøknad til eksisterende anlegg. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Thorsen & Marcussen A/S for omkobling av utvendig vann og spillvann til eksisterende anlegg på eiendommen gnr. 139 bnr. 56, 71, Oslebakk 13 godkjennes i henhold til søknaden. Det forutsettes at betingelsene i utslippssaken blir ivaretatt, jfr. bl.a. serviceavtalen med rapportering. DMK. 705/12: Kirkeveien 275, 109/23 - Nytt behandlingsbygg - Vedtak om endring av rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknaden om endring av tillatelse, D-sak 161/12. Godkjenningen refererer seg til tegninger datert og situasjonsplan datert Søknad om endring av tillatelse er mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til endringssøknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Det vises ellers til vilkår satt i hovedtillatelsen. DMK. 706/12: Nygårdveien 5 og 7, gbnr. 127/18 - Rammetillatelse, 12 boenheter I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan <mottatt>/<revidert> den. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor.

20 Side 18 av 32 Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dispensasjon fra bebyggelsesplanens krav om parkering i kjeller og dispensasjon fra formålsgrensen i planen, allerede er innvilget i politisk møte, sak Det foreligger en nabomerknad til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 31. <Reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 32. <Detaljert utomhusplan må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 33. <Der tiltakets art krever det må søker innhente og fremlegge godkjenning fra <helse-, brannvern-, arbeidsmiljø-, veg-, havne-, forurensnings-, jordlovs-, frilufts- og kulturminnemyndighet, samt sivilforsvaret, før igangsettingstillatelse kan gis. 34. <Opparbeidelses- og godkjenningskravene til offentlige VVA-anlegg må være dokumentert innfridd i samsvar med plan- og bygningslovens 18-1 før igangsettingstillatelse kan gis. 35. <Felles atkomstvei/lekeareal/ må være opparbeidet som regulert før igangsettingstillatelse kan gis jf. plan- og bygningslovens <Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 37. <Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger gjennom annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 38. <Tinglyst tillatelse for tilknytning til privat fellesledningsanlegg og avtale om drift og vedlikehold av fellesanlegget må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 39. <Situasjonskart med inntegnet vann- og avløpsledninger og evt. andre ledningstyper i grunn og i luftspenn, må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 40. <Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 41. <Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 42. <Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. 43. <Det må etableres ansvarsrett for kontroll av.. <konstruksjons- /brann-/ geoteknisk prosjektering>. Kontrollansvar kan bare gis til foretak med sentral godkjenning og uavhengighet iht. SAK (Evt. andre krav til kontrollform)> Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 707/12: Parkveien 14, 1/114 - Rammetillatelse for garasje. Dispensasjon. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt den og situasjonsplan revidert den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden.

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring

Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring Side 1 av 12 Lardal kommune Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Forfall, m/gyldig forfallsgrunn, meldes til ordfører,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

40/587 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OG RAMMETILLATELSE NYBYGG ENEBOLIG VESTHELLINGA 4 TILTAKSHAVER: JENS MORTEN TEIGEN

40/587 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OG RAMMETILLATELSE NYBYGG ENEBOLIG VESTHELLINGA 4 TILTAKSHAVER: JENS MORTEN TEIGEN 1.2.3...Sivilarkitekter AS Strøket 1 1383 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: HLANGELA L42 -GBNR40/587 21.04.2009 S07/1031 L32535/08 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S07/1031. DELEGASJONSSAK:

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Alf Egil Kjebekk John Olav Uleberg Liv Hansen Morten K Haraldstad Jan Oddvar Rysstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Alf Egil Kjebekk John Olav Uleberg Liv Hansen Morten K Haraldstad Jan Oddvar Rysstad Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Plan- og Bygningsrådet Formannskapssalen DATO: 12.06.2015 TIDSPUNKT: 09:00 10:25 Følgende medlemmer møtte: Alf Egil Kjebekk John Olav Uleberg Liv

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Delegasjonssak nr: FBR RAM 4752/10 HUS ARKITEKTER AS Nordre gate 10 N-7011 TRONDHEIM RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Vår saksbehandler Cecilie Mehaug Vår ref. oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Eystein Fære Forseth

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Aktuelle tema Begreper i byggesaken Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt Hva som omfattes av unntakene Tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE HYTTE, AVSLAG FOR UTHUS OG VERANDA MED KJELLER - 36/94, SVELVIKVEIEN 386A, DISPENSASJONSSØKNAD

DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE HYTTE, AVSLAG FOR UTHUS OG VERANDA MED KJELLER - 36/94, SVELVIKVEIEN 386A, DISPENSASJONSSØKNAD DRAMMEN KOMMUNE Sivilarkitekt MNAL Wenche Engseth Gustav Vigelands vei 30 0274 OSLO Vår referanse 08/9023/25/LINFJE Arkivkode GBNR 36/94 Deres referanse Dato 31.05.10 DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Møterom Østre 14.03.2008 09.00. : Hege Gustavson Einsrud

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Møterom Østre 14.03.2008 09.00. : Hege Gustavson Einsrud Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Møterom Østre 14.03.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Gustavson Einsrud

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Saksframlegg. Journalførte delegasjonssaker 18.06.2013-30.07.2013

Saksframlegg. Journalførte delegasjonssaker 18.06.2013-30.07.2013 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2013/256-25053/2013 : Grethe Murbræch : 01.08.2013 Saksframlegg ournalførte delegasjonssaker 18.06.2013-30.07.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/13 Plan- og miljøutvalget

Detaljer