Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne Berit M. Stavnar, Alf Einar Ranheim, Anne Dahl Frp: Bjørn Kåre Sevik, Unni Hanson Ap: Tor Stokness, Karen Lie, Besnik Konjuhi Felleslista SV/Rødt: Tone Kalheim NmB/V: Tom E. Amundsen Følgende medlemmer møtte ikke: Tom E. Amundsen (NmB) Følgende varamedlemmer møtte: Arne Magnus Berge (V) Barnerepresentant: Irmelin Skjold møtte Følgende fra administrasjonen møtte: Kommunaldirektør Per Ole Bing-Jacobsen Drifts- og anleggssjef Torgeir Bettum Kommuneutviklingssjef Margrethe Løgavlen Underskrifter: Bjørn Kåre Sevik Bjørnar Godt Daae Tor Stokness Tone Kalheim Arne Magnus Berge

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 157/13 Delegasjonssaker 158/13 Referatsaker 159/13 Spørsmål og informasjon 160/13 Dukenveien 19, reguleringsplan 10-E3 - mindre endring av reguleringsplan nr /13 Fjellveien 30 og 34 - Sluttbehandling av detaljregulering nr /13 Kirkeveien gangs behandling av detaljregulering /13 Styrsvikveien 86, 79/33 - Klage kommunale gebyrer 164/13 Munkerekkveien 94, gbnr 3/39 - Utbyggingsavtale 165/13 Bedre VA - tilstandsvurdering av kommunens vann- og avløpstjenester i /13 Munkerekkveien - Bygging av gang-/sykkelvei, vann og avløp - prosjektavslutning 167/13 Ny gang-/sykkelvei og hovedvannledning i Tanstadveien - prosjektavslutning 168/13 Oppgradering av kommunalt avløpsanlegg på Torød - prosjektavslutning 169/13 Bueråsveien 6, 18/25 - Deling av grunneiendom, oppføring av ny bolig. 170/13 Fjærholmveien 187, 18/43 - Klage på vilkår i vedtak om deling av grunneiendom 171/13 Knerten barnehage, Føynland - Gbnr. 15/3 - Søknad om fradeling av eiendom og dispensasjon fra reguleringsplan 172/13 Løkkeåsveien 20, 40/131 - Dispensasjon for bruksendring for barnehage 173/13 Tors vei 7, 129/99 - Klage på rammetillatelse og gitt dispensasjon for riving av eks. enebolig og oppføring av ny tomannsbolig 174/13 Tors vei 10, 129/101 - Dispensasjon for ombygging til tomannsbolig

3 157/13: Delegasjonssaker Delegerte saker tas til etterretning. ble enstemmig vedtatt MK-157/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning. 158/13: Referatsaker Referatsaker tas til orientering. ble enstemmig vedtatt MK-158/13 Vedtak: Referatsaker tas til orientering. 159/13: Spørsmål og informasjon Skriftlige svar på spørsmål fra forrige møte ble tatt til etterretning. Referat fra dagens spørsmål og informasjonstime blir lagt ved under spørsmål og informasjon i neste møteinnkalling. Arealplanlegger Anne Delbeck holdt en orientering om hovedprinsippene i trafikale løsninger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Teie sentrum. Utvalget ber administrasjonen legge frem et notat med alternative trafikale løsninger i Teie sentrum og eventuelle konsekvenser av disse til neste hovedutvalgsmøte. Arealplanlegger Anne Delbeck/Kommuneutviklingssjef Margrethe Løgavlen holdt en orientering om fremdriften i reguleringsplanarbeidet på Kalvetangen. MK-159/13 Vedtak: Skriftlige svar på spørsmål fra forrige møte ble tatt til etterretning.

4 160/13: Dukenveien 19, reguleringsplan 10-E3 - mindre endring av reguleringsplan nr. 10 Reguleringsplan 10-E3 Dukenveien 19 mindre endring av reguleringsplan nr 10, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven og med følgende tillegg til reguleringsbestemmelsene 4b: Farge- og materialvalg for ny boligbebyggelse skal være dempet og tilpasset naturgitte og bebygde omgivelser. ble enstemmig vedtatt MK-160/13 Vedtak: Reguleringsplan 10-E3 Dukenveien 19 mindre endring av reguleringsplan nr 10, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven og med følgende tillegg til reguleringsbestemmelsene 4b: Farge- og materialvalg for ny boligbebyggelse skal være dempet og tilpasset naturgitte og bebygde omgivelser. 161/13: Fjellveien 30 og 34 - Sluttbehandling av detaljregulering nr Reguleringsplan nr Fjellveien datert med tilhørende bestemmelser, samt oppheving av del av reguleringsplan nr 112 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven og ble enstemmig vedtatt MK-161/13 Vedtak: Reguleringsplan nr Fjellveien datert med tilhørende bestemmelser, samt oppheving av del av reguleringsplan nr 112 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven og /13: Kirkeveien gangs behandling av detaljregulering Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk legger forslag til detaljregulering Kirkeveien 101, datert med tilhørende bestemmelser av samme dato ut til offentlig ettersyn jf. pbl og

5 Med hjemmel i samme bestemmelser legges del av reguleringsplan nr Vestskogen østre del og del av reguleringsplan nr Rv. 308 med gang- og sykkelvei og adkomster fra Grindstuveien til Kjernås ut til offentlig ettersyn for oppheving der de overlappes av ny plan. ble enstemmig vedtatt MK-162/13 Vedtak: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk legger forslag til detaljregulering Kirkeveien 101, datert med tilhørende bestemmelser av samme dato ut til offentlig ettersyn jf. pbl og Med hjemmel i samme bestemmelser legges del av reguleringsplan nr Vestskogen østre del og del av reguleringsplan nr Rv. 308 med gang- og sykkelvei og adkomster fra Grindstuveien til Kjernås ut til offentlig ettersyn for oppheving der de overlappes av ny plan. 163/13: Styrsvikveien 86, 79/33 - Klage kommunale gebyrer Klagen fra eier av Styrsvikveien 86, gbnr 79/33, på kommunens fremgangsmåte ved reduksjon av forbruksgebyr på sommervannledninger, tas ikke til følge. ble enstemmig vedtatt MK-163/13 Vedtak: Klagen fra eier av Styrsvikveien 86, gbnr 79/33, på kommunens fremgangsmåte ved reduksjon av forbruksgebyr på sommervannledninger, tas ikke til følge. 164/13: Munkerekkveien 94, gbnr 3/39 - Utbyggingsavtale 1. Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 17-4 annet ledd, å legge omforent utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan nr , ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 2. Dersom det ikke innkommer vesentlige merknader til forslaget til utbyggingsavtale innen fristen, signeres avtalen. Deretter kunngjøres avtalen i henhold til plan og bygnignslovens 17-4 tredje ledd. 3. Ufordelte lånemidler på kr mill i tiltaksplan for vann og avløp 2013 (HMK-sak 039/13) bevilges til dekning av kommunens økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen.

6 ble enstemmig vedtatt MK-164/13 Vedtak: 1. Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 17-4 annet ledd, å legge omforent utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan nr , ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 2. Dersom det ikke innkommer vesentlige merknader til forslaget til utbyggingsavtale innen fristen, signeres avtalen. Deretter kunngjøres avtalen i henhold til plan og bygnignslovens 17-4 tredje ledd. 3. Ufordelte lånemidler på kr mill i tiltaksplan for vann og avløp 2013 (HMK-sak 039/13) bevilges til dekning av kommunens økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. 165/13: Bedre VA - tilstandsvurdering av kommunens vann- og avløpstjenester i 2012 Saken tas til orientering ble enstemmig vedtatt MK-165/13 Vedtak: Saken tas til orientering 166/13: Munkerekkveien - Bygging av gang-/sykkelvei, vann og avløp - prosjektavslutning Prosjektregnskap for Munkerekkveien gs/vei, vann og avløp objekt 8685 og 8692 på ,35 godkjennes. Mindreforbruk på kr ,90 innen vei overføres til objekt 8423 Nye g/s veier Merforbruk på kr 2 841,32 innen avløp belastes objekt 8602 hovedplan avløp ikke fordelt. Merforbruk på kr ,93 innen vann belastes objekt 8604 hovedplan vann ikke fordelt. ble enstemmig vedtatt MK-166/13 Vedtak: Prosjektregnskap for Munkerekkveien gs/vei, vann og avløp objekt 8685 og 8692 på ,35 godkjennes. Mindreforbruk på kr ,90 innen vei overføres til objekt 8423 Nye g/s veier

7 Merforbruk på kr 2 841,32 innen avløp belastes objekt 8602 hovedplan avløp ikke fordelt. Merforbruk på kr ,93 innen vann belastes objekt 8604 hovedplan vann ikke fordelt. 167/13: Ny gang-/sykkelvei og hovedvannledning i Tanstadveien - prosjektavslutning Prosjektregnskap for Tanstadveien g/s- vei, vann og avløp objekt nr på kr ,26 godkjennes. Merforbruk på kr ,68 på vei belastes objekt 8423 nye g/s veier Mindreforbruk på kr ,02 på vann overføres til objekt 8604 hovedplan vann ikke fordelt Mindreforbruk på ,12 på avløp overføres til objekt 8604 hovedplan avløp ikke fordelt ble enstemmig vedtatt MK-167/13 Vedtak: Prosjektregnskap for Tanstadveien g/s- vei, vann og avløp objekt nr på kr ,26 godkjennes. Merforbruk på kr ,68 på vei belastes objekt 8423 nye g/s veier Mindreforbruk på kr ,02 på vann overføres til objekt 8604 hovedplan vann ikke fordelt Mindreforbruk på ,12 på avløp overføres til objekt 8604 hovedplan avløp ikke fordelt 168/13: Oppgradering av kommunalt avløpsanlegg på Torød - prosjektavslutning Prosjektregnskap for " Avløp Torød - Nestvikveien etappe 2 objekt nr 8688 på kr ,67 godkjennes. Mindreforbruk på kr ,58 overføres til objekt 8602 hovedplan avløp ikke fordelt. Revidert utgave av vedlegg nr.1 med rådmannens endrede innstilling i saken er sendt utvalget. Rådmannen endret sin innstilling til følgende: Prosjektregnskap for objekt 8688 Avløp Torød Nestvikveien etappe 2 på kr ,67 godkjennes. Mindreforbruk på kr ,58 overføres til objekt 8602 hovedplan avløp ikke fordelt. Merforbruk på kr ,25 belastes objekt 8423 bygging av nye gang- og sykkelveier. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. MK-168/13 Vedtak: Prosjektregnskap for objekt 8688 Avløp Torød Nestvikveien etappe 2 på kr ,67 godkjennes.

8 Mindreforbruk på kr ,58 overføres til objekt 8602 hovedplan avløp ikke fordelt. Merforbruk på kr ,25 belastes objekt 8423 bygging av nye gang- og sykkelveier. 169/13: Bueråsveien 6, 18/25 - Deling av grunneiendom, oppføring av ny bolig. 1. I medhold av plan- og bygningslovens 29-1 og 29-2 anses tiltaket å ha en god arkitektonisk utforming da det er tilstrekkelig tilpasset seg selv og sin funksjon, samt bebygde og naturgitte omgivelser. 2. Deling av grunneiendom og rammetillatelse gis på vilkår om at avløp, overvann, sanitærsøknad, data for plassering, nødvendige tinglyste tillatelser og revidert gjennomføringsplan innleveres og godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis. For bebygd eiendom som skal deles kreves det at avløpet fra gammel bygning oppgraderes i henhold til dagens krav. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt. ble enstemmig vedtatt MK-169/13 Vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 29-1 og 29-2 anses tiltaket å ha en god arkitektonisk utforming da det er tilstrekkelig tilpasset seg selv og sin funksjon, samt bebygde og naturgitte omgivelser. 2. Deling av grunneiendom og rammetillatelse gis på vilkår om at avløp, overvann, sanitærsøknad, data for plassering, nødvendige tinglyste tillatelser og revidert gjennomføringsplan innleveres og godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis. For bebygd eiendom som skal deles kreves det at avløpet fra gammel bygning oppgraderes i henhold til dagens krav. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt. 170/13: Fjærholmveien 187, 18/43 - Klage på vilkår i vedtak om deling av grunneiendom Klage på vedtak i HMK-sak 109/13 tas til følge da det ved klagen fremkommer nye opplysninger som ikke var kjent ved behandling av saken.

9 ble enstemmig vedtatt MK-170/13 Vedtak: Klage på vedtak i HMK-sak 109/13 tas til følge da det ved klagen fremkommer nye opplysninger som ikke var kjent ved behandling av saken. 171/13: Knerten barnehage, Føynland - Gbnr. 15/3 - Søknad om fradeling av eiendom og dispensasjon fra reguleringsplan Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for fradeling i strid med reguleringsplankart Reguleringsplan for Knerten barnehage, plan id , vedtatt 30. januar 2013, samt midlertidig utsettelse av opparbeidelseskrav i henhold til reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, mot at det stilles tilfredsstillende bankgaranti godkjent av Nøtterøy kommune. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt. Rådmannens fremmet følgende endring i innstillingens første ledd: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for fradeling i strid med reguleringsplankart Reguleringsplan for Knerten barnehage, plan id , vedtatt 30. januar 2013, samt midlertidig utsettelse av opparbeidelseskrav for den del av kravene som ligger på eiendommen 16/1 i henhold til reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, mot at det stilles tilfredsstillende bankgaranti godkjent av Nøtterøy kommune Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt MK-171/13 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for fradeling i strid med reguleringsplankart Reguleringsplan for Knerten barnehage, plan id , vedtatt 30. januar 2013, samt midlertidig utsettelse av opparbeidelseskrav for den del av kravene som ligger på eiendommen 16/1 i henhold til reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, mot at det stilles tilfredsstillende bankgaranti godkjent av Nøtterøy kommune. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt. 172/13: Løkkeåsveien 20, 40/131 - Dispensasjon for bruksendring for barnehage Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanens industriformål for fortsatt drift av barnehage i næringslokale, Løkkeåsveien

10 20, - i henhold til søknad datert Midlertidig dispensasjon innvilges for en periode på inntil 3 år på på følgende vilkår: Det beplantes en tett vegetasjon med minimumshøyde 2 meter i grense mot boligområdet i nord. Gangveien mellom Dreggveien og Løkkeåsveien skal ikke brukes som bilatkomstvei. Løkkeåsveien skal kun brukes som bilatkomstvei til barnehagen. Aktiviteter etter kl 1800 begrenses til minimum av det som er nødvendig for driften av barnehagen. Dersom arealformålet for aktuelle eiendom endres i samsvar med innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel, skal reguleringsarbeid straks igangsettes slik at bruk og regulering blir samsvarende. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse tilsidesettes ikke vesentlig. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det vises til rådmannens vurdering og den begrunnelse som fremgår i saksfremstillingen. ble enstemmig vedtatt MK-172/13 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanens industriformål for fortsatt drift av barnehage i næringslokale, Løkkeåsveien 20, - i henhold til søknad datert Midlertidig dispensasjon innvilges for en periode på inntil 3 år på på følgende vilkår: Det beplantes en tett vegetasjon med minimumshøyde 2 meter i grense mot boligområdet i nord. Gangveien mellom Dreggveien og Løkkeåsveien skal ikke brukes som bilatkomstvei. Løkkeåsveien skal kun brukes som bilatkomstvei til barnehagen. Aktiviteter etter kl 1800 begrenses til minimum av det som er nødvendig for driften av barnehagen. Dersom arealformålet for aktuelle eiendom endres i samsvar med innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel, skal reguleringsarbeid straks igangsettes slik at bruk og regulering blir samsvarende. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse tilsidesettes ikke vesentlig. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det vises til rådmannens vurdering og den begrunnelse som fremgår i saksfremstillingen. 173/13: Tors vei 7, 129/99 - Klage på rammetillatelse og gitt dispensasjon for riving av eks. enebolig og oppføring av ny tomannsbolig

11 Rammetillatelse gitt i sak D-508/13 opprettholdes da klagen ikke tilfører nye opplysninger som skulle tilsi at vedtaket må oppheves eller endres. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. A.M. Berge (V) fremmet følgende forslag: Klagen imøtekommes og rammetillatelse i sak D508/13 oppheves. ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (V, Ap, Felleslista SV/Rødt) avgitt for A.M. Berges forslag. MK-173/13 Vedtak: Rammetillatelse gitt i sak D-508/13 opprettholdes da klagen ikke tilfører nye opplysninger som skulle tilsi at vedtaket må oppheves eller endres. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. 174/13: Tors vei 10, 129/101 - Dispensasjon for ombygging til tomannsbolig Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 første ledd innvilges dispensasjon fra reguleringens bestemmelser 2 om våningshus samt maksimal garasjestørrelse på 35m2. Dispensasjonene innvilges da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon synes klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt. A.M. Berge (V) fremmet følgende forslag: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 første ledd avslås dispensasjon fra reguleringens bestemmelser 2 om våningshus samt maksimal garasjestørrelse på 35m2. Dispensasjonene innvilges ikke da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål anses å bli vesentlig tilsidesatt.

12 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (V, Ap, Felleslista SV/Rødt) avgitt for A.M. Berges forslag. MK-174/13 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 første ledd innvilges dispensasjon fra reguleringens bestemmelser 2 om våningshus samt maksimal garasjestørrelse på 35m2. Dispensasjonene innvilges da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon synes klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt. ************ TILLEGGSSAKER ************ 175/13: Problemstilling ved fortetting i eksisterende byggeområder Karen Lies (Ap) forslag I forbindelse med problemstillingen rundt fortetting i eksisterende boligområder henstiller hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk kommuneplanutvalget å vurdere krav om områdeplaner i eldre regulerte områder. Karen Lies forslag ble enstemmig vedtatt MK-175/13 Vedtak: I forbindelse med problemstillingen rundt fortetting i eksisterende boligområder henstiller hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk kommuneplanutvalget å vurdere krav om områdeplaner i eldre regulerte områder.

13

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00 Møtet forsetter på Ås rådhus i Lille

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer