MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr: Fra adm.: Arnfinn Agnalt, Ottar Krogh, Gjermund Frorud, Øistein Svae, Manja Iselin Espenes, Therese Haltuff Tove Onstad Ole Jan Skogstad Thomas Graff i sak 6/13 Rektor Hege Brødholt Ikke møtt etter avtale med administrasjonen Næringssjef Knut Bjørnstad, Ingeniør Elin Fossen Innkalling: Ingen merknader Merknader: Grunnet frammøte av parter i 2 saker ble sakslisten endret slik at sakene 5 og 4 ble behandlet først Behandlede saker: 1/13 9/13 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 1/13 13/45 REFERATER 2/13 13/39 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FINLANDSSKOGEN 3/13 12/670 GNR.56, BNR ULOVLIG NATUR- TERRENGINNGREP - KLAGE PÅ VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYRER 4/13 12/715 GNR. 31, BNR. 10,12 - LUNDSVEIEN SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE OG OVERBYGG OVER TRAPPENEDGANG 5/13 12/828 GNR 57, BNR 3 - VESTGÅRDVEIEN - SØKNAD OM ENDRET ADKOMST 6/13 13/1 GNR 52, BNR 5 - ASKIMVEIEN SØKNAD OM OMDISPONERING AV 2. ETASJE I GARASJE TIL BOLIGFORMÅL 7/13 13/2 GNR 33, BNR 24 - LUNDSVEIEN SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA FORRETNING TIL BOLIG 8/13 13/45 SKJEDD SIDEN SIST 9/13 13/45 ÅPEN POST Side 2 av 9

3 1/13 REFERATER Det var ingen merknader/spørsmål til referater eller approbasjoner, og alle ble tatt til etterretning. 2/13 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FINLANDSSKOGEN Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjenner hovedutvalg for næring og teknikk at 987 m² friområde i reguleringsplan for Finlandsskogen omdisponeres til kombinert formål bolig/næring. Omsøkt areal er vist på reguleringsplankart, datert Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjenner hovedutvalg for næring og teknikk at 987 m² friområde i reguleringsplan for Finlandsskogen omdisponeres til kombinert formål bolig/næring. Omsøkt areal er vist på reguleringsplankart, datert /13 GNR.56, BNR ULOVLIG NATUR- TERRENGINNGREP - KLAGE PÅ VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYRER Klagen tas ikke til følge. Vedtak om ilagte overtredelsegebyrer opprettholdes med de samme beløp, og vedtak om plikt til å tilbakeføre areal til sin opprinnelige tilstand opprettholdes. Klagen sendes Fylkesmannen som overordnet forvaltningsorgan til avgjørelse. Med hjemmel i forvaltningslovens 42, 1. ledd, beslutter hovedutvalg for næring og teknikk at vedtakene ikke skal iverksettes før klagen er avgjordt. Klagen tas ikke til følge. Vedtak om ilagte overtredelsegebyrer opprettholdes med de samme beløp, og vedtak om plikt til å tilbakeføre areal til sin opprinnelige tilstand opprettholdes. Klagen sendes Fylkesmannen som overordnet forvaltningsorgan til avgjørelse. Med hjemmel i forvaltningslovens 42, 1. ledd, beslutter hovedutvalg for næring og teknikk at vedtakene ikke skal iverksettes før klagen er avgjordt. Side 3 av 9

4 4/13 GNR. 31, BNR. 10,12 - LUNDSVEIEN SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE OG OVERBYGG OVER TRAPPENEDGANG I henhold til plan- og bygningslovens 20-2, fornyes godkjenning om oppføring av takoverbygg over trappenedgang på eiendommen gnr. 31, bnr. 10, 12 i Skiptvet, i samsvar med søknad, datert Oppføring av gjerde langs tomtegrensen mot gnr. 31, bnr. 9 øst på eiendommen og mot vest på søkers eiendom, godkjennes også oppført, i en avstand på minimum 1 en meter fra tomtegrensen fra Fylkesvei 243 Lundsveien. Dersom det er ønske om å sette port som stengsel over Lundsveien, må denne plasseres minimum 6 seks meter fra tomtegrensen mot Fylkesvei 243 Lundsveien. Dette for at en skal kunne stå på egen eiendom når porten åpnes/lukkes, uten å være til hinder for trafikken på Lundsveien. Det forutsettes at eier av gnr. 31, bnr. 10, 12 forvisser seg om at gjerdet settes inne på egen eiendom, og ikke kommer i konflikt med tomtegrensen til gnr. 31, bnr. 9. Eventuell grensepåvisning kan rekvireres og grensemerker vil da settes ut av Skiptvet kommune, etter fastsatt gebyr. I henhold til plan- og bygningslovens 20-2, fornyes godkjenning om oppføring av takoverbygg over trappenedgang på eiendommen gnr. 31, bnr. 10, 12 i Skiptvet, i samsvar med søknad, datert Oppføring av gjerde langs tomtegrensen mot gnr. 31, bnr. 9 øst på eiendommen og mot vest på søkers eiendom, godkjennes også oppført, i en avstand på minimum 1 en meter fra tomtegrensen fra Fylkesvei 243 Lundsveien. Dersom det er ønske om å sette port som stengsel over Lundsveien, må denne plasseres minimum 6 seks meter fra tomtegrensen mot Fylkesvei 243 Lundsveien. Dette for at en skal kunne stå på egen eiendom når porten åpnes/lukkes, uten å være til hinder for trafikken på Lundsveien. Det forutsettes at eier av gnr. 31, bnr. 10, 12 forvisser seg om at gjerdet settes inne på egen eiendom, og ikke kommer i konflikt med tomtegrensen til gnr. 31, bnr. 9. Eventuell grensepåvisning kan rekvireres og grensemerker vil da settes ut av Skiptvet kommune, etter fastsatt gebyr. 5/13 GNR 57, BNR 3 - VESTGÅRDVEIEN - SØKNAD OM ENDRET ADKOMST Søknad om endret adkomst for eiendommen gnr. 57, bnr. 112 i Skiptvet, fra Vestgårdveien til Holstadveien, godkjennes ikke. Avslaget er gitt på grunnlag av at eiendommen allerede har en regulert og godkjent adkomst fra Vestgårdveien, som vist i tomtedelingsplanen og i Sentrumsplanen for Skiptvet, stadfestet , revidert siste gang Side 4 av 9

5 Therese Haltuff fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes til neste berammede møte i hovedutvalget. Hovedutvalget foretar befaring før behandlingen. Therese Haltuff`s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste berammede møte i hovedutvalget. Hovedutvalget foretar befaring før behandlingen. 6/13 GNR 52, BNR 5 - ASKIMVEIEN SØKNAD OM OMDISPONERING AV 2. ETASJE I GARASJE TIL BOLIGFORMÅL I medhold til plan- og bygningslovens 20-1 d, godkjennes søknad om bruksendring av areal i 2. etasje i garasje som er under oppføring på eiendommen gnr. 52, bnr. 5 i Skiptvet, i samsvar med innsendte søknad datert I tillegg gis det dispensasjon fra kommuneplanens krav om byggeforbud av nye boenheter, jfr kravene i kommuneplanens arealdel for LNF-2 områder. Alle krav for spredt boligbygging innenfor LNF- 1 området tilfredsstilles, jfr. kommuneplanens arealdel 12, vedtatt av Skiptvet kommunestyre, , sak 25/10, som ansees å kunne dekke eiendommen selv om den ligger i et LNF-2 område. Igangsettingstillatelse kan utstedes når følgende betingelser er oppfylt: 1. Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. 2. Innsendte søknader om ansvarsrett godkjennes som angitt under avsnittet ansvar og kontroll. 3. Kontrollplan med sjekklister skal forefinnes på byggeplassen og dokumenteres med underskrift etter som arbeidene skrider frem. 4. Situasjonskart som viser hvordan kravet om 2 biloppstillingsplasser og 1 garasjeplass skal ivaretas, må sendes inn. 5. Det må sendes inn situasjonskart som viser hvordan eget uteareal på minimum 50 m² skal ivaretas. 6. Det må fremkomme hvordan kravet til utvendig bodareal skal ivaretas. 7. Det skal omgående søkes om utslippstillatelse for 2 boenheter. Det gis ikke dispensasjon fra pålegget om at dette må være utført innen Brukstillatelse utstedes ikke før det er montert et 2-husanlegg på eiendommen. 8. Det må foreligge godkjennelse fra Statens vegvesen, som tillater utvidet bruk av eksisterende adkomsten til Fylkesvei Askimveien. 9. Eventuelle pålegg fra Statens vegvesen må etterkommes og være utført før brukstillatelse kan utstedes. 10. Det skal betales tilkoblingsavgift for kommunalt vann for den nye boenheten. 11. Det skal installeres vannmåler som blir utlevert på servicekontoret, dersom det ikke er mulig å måle vannforbruket for begge boenhetene via eksisterende vannmåler på eiendommen. 12. Eiendommen skal meldes inn i den kommunale tømmeordningen med et eget abonnement for den nye boenheten, når boenheten tas i bruk. 13. Reviderte tegninger må sendes inn sammen med søknad om brukstillatelse, dersom det gjøres endringer i forhold til godkjente tegninger. Anmodning om brukstillatelse/ferdigattest må sendes inn og dette må være utstedt skriftlig før boenheten tas i bruk. Det må foreligge kontrollerklæringer for utførelsen, fra alle ansvarlige foretak for kontroll, som bekrefter at det ikke er feil eller mangler. Side 5 av 9

6 Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at igangsettingstillatelse er utstedt. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningslovens Gjermund Frorud meldte seg inhabil, ble enstemmig erkært inhabil av hovedutvalget, og fratrådte møtet i denne saka.. Vararepresentant Thomas Graff tiltrådte møtet i denne saka. I medhold til plan- og bygningslovens 20-1 d, godkjennes søknad om bruksendring av areal i 2. etasje i garasje som er under oppføring på eiendommen gnr. 52, bnr. 5 i Skiptvet, i samsvar med innsendte søknad datert I tillegg gis det dispensasjon fra kommuneplanens krav om byggeforbud av nye boenheter, jfr kravene i kommuneplanens arealdel for LNF-2 områder. Alle krav for spredt boligbygging innenfor LNF- 1 området tilfredsstilles, jfr. kommuneplanens arealdel 12, vedtatt av Skiptvet kommunestyre, , sak 25/10, som ansees å kunne dekke eiendommen selv om den ligger i et LNF-2 område. Igangsettingstillatelse kan utstedes når følgende betingelser er oppfylt: 1 Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. 2. Innsendte søknader om ansvarsrett godkjennes som angitt under avsnittet ansvar og kontroll. 3. Kontrollplan med sjekklister skal forefinnes på byggeplassen og dokumenteres med underskrift etter som arbeidene skrider frem. 4. Situasjonskart som viser hvordan kravet om 2 biloppstillingsplasser og 1 garasjeplass skal ivaretas, må sendes inn. 5. Det må sendes inn situasjonskart som viser hvordan eget uteareal på minimum 50 m² skal ivaretas. 6. Det må fremkomme hvordan kravet til utvendig bodareal skal ivaretas. 7. Det skal omgående søkes om utslippstillatelse for 2 boenheter. Det gis ikke dispensasjon fra pålegget om at dette må være utført innen Brukstillatelse utstedes ikke før det er montert et 2-husanlegg på eiendommen. 8. Det må foreligge godkjennelse fra Statens vegvesen, som tillater utvidet bruk av eksisterende adkomsten til Fylkesvei Askimveien. 9. Eventuelle pålegg fra Statens vegvesen må etterkommes og være utført før brukstillatelse kan utstedes. 10. Det skal betales tilkoblingsavgift for kommunalt vann for den nye boenheten. 11. Det skal installeres vannmåler som blir utlevert på servicekontoret, dersom det ikke er mulig å måle vannforbruket for begge boenhetene via eksisterende vannmåler på eiendommen. 12. Eiendommen skal meldes inn i den kommunale tømmeordningen med et eget abonnement for den nye boenheten, når boenheten tas i bruk. 13. Reviderte tegninger må sendes inn sammen med søknad om brukstillatelse, dersom det gjøres endringer i forhold til godkjente tegninger. Anmodning om brukstillatelse/ferdigattest må sendes inn og dette må være utstedt skriftlig før boenheten tas i bruk. Det må foreligge kontrollerklæringer for utførelsen, fra alle ansvarlige foretak for kontroll, som bekrefter at det ikke er feil eller mangler. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at igangsettingstillatelse er utstedt. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningslovens Side 6 av 9

7 7/13 GNR 33, BNR 24 - LUNDSVEIEN SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA FORRETNING TIL BOLIG I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 d, godkjennes søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende forretningslokalene til en ny boenhet i 1. etasje, på eiendommen gnr. 33, bnr. 24 i Skiptvet, i samsvar med innsendt søknad, datert Igangsettingstillatelse vil utstedes så snart følgende betingelser er oppfyllt: 1. Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. 2. Innsendte søknader om ansvarsrett godkjennes som angitt under avsnittet ansvar og kontroll. 3. Kontrollplan med sjekklister skal forefinnes på byggeplassen og dokumenteres med underskrift etter som arbeidene skrider frem. 4. Det må søkes om ny utslippstillatelse for 2 boenheter, og minirenseanlegg skal være montert før brukstillatelse/ferdigattest kan utstedes 5. Tillatelse til utveidet bruk av eksisterende adkomst fra Statens Vegvesens må foreligge. 6. Eventuelle betingelser for adkomst til Fylkesvei 243 Lundsveien, må oppfylles. 7. Eiendommen skal meldes inn i den kommunale tømmeordningen for renovasjon med et nytt abonnement 2 stk. totalt for eiendommen, når den nye boenheten tas i bruk. 8. Omsøkte boenhet skal kunne disponere minimum 2 biloppstillingsplasser i tillegg til minst 1 plass i eksisterende garasje. 9. Det må dokumenteres hvordan kravet til utvendig bod skal ivaretas. 10. Reviderte tegninger må sendes inn sammen med søknad om brukstillatelse, dersom det gjøres endringer i forhold til innsendte tegninger. Anmodning om brukstillatelse/ferdigattest må sendes inn og dette må være utstedt skriftlig før boenheten tas i bruk. Det må foreligge kontrollerklæringer for utførelsen, fra alle ansvarlige foretak for kontroll, som bekrefter at det ikke er feil eller mangler. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at meldingen er sendt kommunen. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningslovens Teknisk etat skal varsles når arbeidet settes i gang og når tiltaket er ferdig. I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 d, godkjennes søknad om dispensasjon og bruksendring av eksisterende forretningslokalene til en ny boenhet i 1. etasje, på eiendommen gnr. 33, bnr. 24 i Skiptvet, i samsvar med innsendt søknad, datert Igangsettingstillatelse vil utstedes så snart følgende betingelser er oppfyllt: Side 7 av 9

8 1. Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. 2. Innsendte søknader om ansvarsrett godkjennes som angitt under avsnittet ansvar og kontroll. 3. Kontrollplan med sjekklister skal forefinnes på byggeplassen og dokumenteres med underskrift etter som arbeidene skrider frem. 4. Det må søkes om ny utslippstillatelse for 2 boenheter, og minirenseanlegg skal være montert før brukstillatelse/ferdigattest kan utstedes 5. Tillatelse til utveidet bruk av eksisterende adkomst fra Statens Vegvesens må foreligge. 6. Eventuelle betingelser for adkomst til Fylkesvei 243 Lundsveien, må oppfylles. 7. Eiendommen skal meldes inn i den kommunale tømmeordningen for renovasjon med et nytt abonnement 2 stk. totalt for eiendommen, når den nye boenheten tas i bruk. 8. Omsøkte boenhet skal kunne disponere minimum 2 biloppstillingsplasser i tillegg til minst 1 plass i eksisterende garasje. 9. Det må dokumenteres hvordan kravet til utvendig bod skal ivaretas. 10. Reviderte tegninger må sendes inn sammen med søknad om brukstillatelse, dersom det gjøres endringer i forhold til innsendte tegninger. Anmodning om brukstillatelse/ferdigattest må sendes inn og dette må være utstedt skriftlig før boenheten tas i bruk. Det må foreligge kontrollerklæringer for utførelsen, fra alle ansvarlige foretak for kontroll, som bekrefter at det ikke er feil eller mangler. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at meldingen er sendt kommunen. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningslovens Teknisk etat skal varsles når arbeidet settes i gang og når tiltaket er ferdig. 8/13 SKJEDD SIDEN SIST Næringssjefen orienterte nærmere om de enkelte sakene. Side 8 av 9

9 Angående saken om Gjennomført tilbudsrunde og inngått ny ettersøksavtale vedr. hjortevilt vedtok hovedutvalget enstemmig følgende uttalelse: Hovedutvalget ba om en orientering fra næringssjefen om inngått avtale om ettersøk av hjortevilt. Næringssjefen viste til vedtak i møte 29. mai 2012 og orienterte. Hovedutvalget synes at saken burde vært forelagt Hovedutvalg for næring og teknikk på bakgrunn av tidligere spørsmål om saken, særlig på bakgrunn av at avtalen er inngått med en ansatt i kommunen. Hovedutvalget tar imidlertid til etterretning den inngåtte avtale. 9/13 ÅPEN POST Ole Jan Skogstad stilte spørsmål vedrørende den gamle hoppbakken på Koffeld, og etterlyste en framdriftsplan for fjerning av anlegget. Næringssjefen orienterte om ønske fra utbygger av planlagt Europrisbygg om oppfylling av nordre del av dråget mellom planlagt utbygging i øst og Finlandsveien i vest. Det er ønske om å klargjøre et område her på 3,5-4 daa til boligbygging. Dette vil medføre en vesentlig endring av Reguleringsplanen for Finlandsskogen, og behandlingen blir etter de samme bestemmelser som for utarbeiding av en ny reguleringsplan. Forslag til planendring vil her bli utarbeidet av en annen enn planmyndigheten selv. Etter plan- og bygningslovens 12-8, oppstart av reguleringsplanarbeid, skal da planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Hovedutvalget aksepterte at næringssjefens orientering var tilstrekkelig opplysning, og at en ikke trengte noe eget hovedutvalgsmøte før planlegger kan varsle om oppstart av planleggingsarbeidet. Side 9 av 9

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og Ungdomsrepr: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 68/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 81/09 TIL KL: 22.15 Av

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer