Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne Berit M. Stavnar, Alf Einar Ranheim, Anne Dahl Frp: Bjørn Kåre Sevik, Unni Hanson Ap: Tor Stokness, Karen Lie, Besnik Konjuhi Felleslista SV/Rødt: Tone Kalheim NmB/V: Tom E. Amundsen Følgende medlemmer møtte ikke: Anne Dahl Alf Ranheim, H fratrådte kl før votering fra og med sak 117/12 124/12 Følgende varamedlemmer møtte: Barnerepresentant: Marit Handeland møtte Følgende fra administrasjonen møtte: Kommunaldirektør Per Ole Bing-Jacobsen Drifts- og anleggssjef Torgeir Bettum Plan, byggesak og geodatasjef Margrethe Løgavlen Underskrifter: Bjørn Kåre Sevik Bjørnar Godt Daae Tor Stokness Tone Kalheim Tom A. Amundsen

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 105/12 Delegasjonssaker 106/12 Referatsaker 107/12 Spørsmål og informasjon 108/12 Reguleringsplan for Tenvik. 1.gangsbehandling av detaljplan nr /12 Østre Bolæren - Sluttbehandling for områderegulering nr /12 Tørkoppveien 12 - Reguleringsplan 11-E1. Klage på planvedtak 111/12 Detaljregulering for Smidsrødveien 11 m.fl. - Drøfting av varsel om innsigelse fra Vestfold fylkeskommune. 112/12 Fjordgløtt, detaljregulering - plannr planoppstart 113/12 Borgheim syd, områdeplan nr , avklaring vedr. grad av utnytting ved eventuell omlegging av høgspenttrasse 114/12 Trafikksikkerhetstiltak - fartsmålinger og vurdering av tiltak 115/12 Omfordeling av ubenyttede midler fra Tiltaksplan vann og avløp /12 Bedre VA - tilstandsvurdering av kommunens vann- og avløpstjenester 117/12 Trafikksikkerhetstiltak Søknad om tilskudd 118/12 Bjønnesveien 2, 125/9 Bjønnes - fradeling av kårbolig 119/12 Åsveien 11, 5/62 - Ikke omsøkt boenhet - Pålegg om retting og tvangsmulkt 120/12 Fossåsveien 5, 19/39 - Skatebordanlegg - Avslag på søknad om personlig godkjenning, samt iverksetting av vedtak om tvangsmulkt 121/12 Båsløkka 54, 141/4,7,14 - mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. 122/12 Furusetveien 20 A, 8/44 - mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. 123/12 Eiketoppen 4, 130/12 - Estetikk og visuell utforming samt dispensasjon for ny tomannsbolig 124/12 Kjøleholmen fritidsbolig nr. 7, 49/1 - Søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - Dispensasjon

3 105/12: Delegasjonssaker Delegerte saker tas til etterretning. enstemmig med 10 stemmer MK-105/12 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning. 106/12: Referatsaker Referatsaker tas til orientering. ble enstemmig tatt til orientering med 10 stemmer. MK-106/12 Vedtak: Referatsaker tas til orientering. 107/12: Spørsmål og informasjon ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer. Spørsmål: Bjørnar Godt Daae, H Olaf Knudsensvei, Torød bebygger tre tomter og ønser å kjøpe liten eiendom midt i. Kommunaldirektøren besvarte spørsmålet Tone Kalheim, Felleslista Rødt/SV Nesbryggveien 50 takoppløft syd fremdrift og grenseoppgang Margrethe Løgavlen besvarte spørsmålet Ilandstigningsregler på Håøya øst og skilting. Kommunaldirketøren besvarte spørsmålet

4 Bjørn Kåre Sevik, FRP Brev fra Magne Hjeltnes med spørsmål til hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk om oppstart av reguleringsplan i Herstadåsen Administrasjonen sender svarbrev på vegne av hovedutvalget Marit Handeland, barnerepresentant Parkering på Tinghaug. Vanskelig for besøkende til for eksempel helsestasjonen å finne parkeringsplass Orientering Kommunaldirektør Per Ole Bing Jacobsen orienterte om samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester i kommunene Tønsberg-Nøtterøy-Tjøme TNT MK-107/12 Vedtak: Skriftlige svar på spørsmål fra siste møte ble tatt til etterretning. 108/12: Reguleringsplan for Tenvik. 1.gangsbehandling av detaljplan nr Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan nr datert , samt oppheving av reguleringsplan 252 Del av Tenvik, legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven og ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer. MK-108/12 Vedtak: Forslag til reguleringsplan nr datert , samt oppheving av reguleringsplan 252 Del av Tenvik, legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven og /12: Østre Bolæren - Sluttbehandling for områderegulering nr Områderegulering nr Østre Bolæren, med plankart og bestemmelser datert , sist revidert vedtas jf plan- og bygningsloven Reguleringsplan nr. 327 Østre Bolærne, vedtatt oppheves jf plan- og bygningsloven

5 ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer MK-109/12 Vedtak: 3. Områderegulering nr Østre Bolæren, med plankart og bestemmelser datert , sist revidert vedtas jf plan- og bygningsloven Reguleringsplan nr. 327 Østre Bolærne, vedtatt oppheves jf plan- og bygningsloven /12: Tørkoppveien 12 - Reguleringsplan 11-E1. Klage på planvedtak 1. Klage på vedtak av reguleringsplan nr 11-E1 tas ikke til følge. Klagen inneholder ikke nye momenter som ikke er vurdert tidligere. Vedtak i HMK-sak 083/12 opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig behandling. ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer MK-110/12 Vedtak: 1. Klage på vedtak av reguleringsplan nr 11-E1 tas ikke til følge. Klagen inneholder ikke nye momenter som ikke er vurdert tidligere. Vedtak i HMK-sak 083/12 opprettholdes. 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig behandling. 111/12: Detaljregulering for Smidsrødveien 11 m.fl. - Drøfting av varsel om innsigelse fra Vestfold fylkeskommune. Smidsrødveien handel as anbefales å revidere sitt forslag til detaljregulering for Smidsrødveien 11 m.fl. slik at ny bebyggelse blir utformet i samspill med omgivelsenes karakter og den tradisjonelle byggeskikken på stedet, og får en helhetlig form, farge og volumoppbygging, og fremmer gode gate- og uterom. Engveien tillates ikke gjenbygd. Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H og NMB: Hovedutvalg for miljøvern og kommunal teknikk opprettholder de signaler som ble gitt i vedtak , sak 33/12. Det anbefales forslagsstiller å gå i dialog med Vestfold fylkeskommune før planforslag fremmes til 1. gangs behandling.

6 Ved votering ble Seviks fellesforslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer (A, Felleslista Rødt/SV) som ble avgitt for rådmannens innstilling MK-111/12 Vedtak: Hovedutvalg for miljøvern og kommunal teknikk opprettholder de signaler som ble gitt i vedtak , sak 33/12. Det anbefales forslagsstiller å gå i dialog med Vestfold fylkeskommune før planforslag fremmes til 1. gangs behandling. 112/12: Fjordgløtt, detaljregulering - plannr planoppstart 1. Oppstart av detaljregulering nr , Fjordgløtt igangsettes jfr. plan- og bygningsloven 12-3 og Planavgrensningen skal være ihht. vedlagte kartskisse. 2. Det varsles samtidig om oppstart av oppheving av deler av reguleringsplan nr. 16 Fugleveiområdet der ny plan overlapper denne, jf. plan- og bygningsloven 12-14: enstemmig vedtatt med 10 stemmer MK-112/12 Vedtak: 1. Oppstart av detaljregulering nr , Fjordgløtt igangsettes jfr. plan- og bygningsloven 12-3 og Planavgrensningen skal være ihht. vedlagte kartskisse. 2. Det varsles samtidig om oppstart av oppheving av deler av reguleringsplan nr. 16 Fugleveiområdet der ny plan overlapper denne, jf. plan- og bygningsloven 12-14: 113/12: Borgheim syd, områdeplan nr , avklaring vedr. grad av utnytting ved eventuell omlegging av høgspenttrasse Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk anbefaler at samlet bebyggelse på maksimalt BRA legges til grunn i den videre planleggingen for områdeplan Borgheim syd, forutsatt at høyspentlinjen legges utenfor planområdet. Dersom høyspentledningen ikke legges om opprettholdes føringer gitt i HMK-sak 059/12. Bjørn Kåre Sevik, FRP fratrådte som inhabil i denne sak. Enstemmig Torger O. Torgersen, FRP tok sete i denne sak. Bjørnar Godt Daae, H overtok ledelsen av møtet i denne sak. ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (Felleslista Rødt/SV)

7 MK-113/12 Vedtak: Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk anbefaler at samlet bebyggelse på maksimalt BRA legges til grunn i den videre planleggingen for områdeplan Borgheim syd, forutsatt at høyspentlinjen legges utenfor planområdet. Dersom høyspentledningen ikke legges om opprettholdes føringer gitt i HMK-sak 059/ /12: Trafikksikkerhetstiltak - fartsmålinger og vurdering av tiltak Vurderingsmetoden i saksfremstillingen for prioritering av fysiske tiltak på boligveier tas til etterretning. Behov for fysiske tiltak for å redusere fartsnivået legges frem sammen med med årlig handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak. Fysiske tiltak for å redusere fartsnivå på kommunale veier med store fartsoverskridelser vurderes i budsjett / økonomiplan. enstemmig vedtatt med 10 stemmer MK-114/12 Vedtak: Vurderingsmetoden i saksfremstillingen for prioritering av fysiske tiltak på boligveier tas til etterretning. Behov for fysiske tiltak for å redusere fartsnivået legges frem sammen med med årlig handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak. Fysiske tiltak for å redusere fartsnivå på kommunale veier med store fartsoverskridelser vurderes i budsjett / økonomiplan. 115/12: Omfordeling av ubenyttede midler fra Tiltaksplan vann og avløp Totalt kr 2,7 mill på vann og 2,0 mill på avløp omdispones fra prosjektet med objekt 8749 Grindstuveien-Ørsnesalleen for å finansiere andre enkeltprosjekter i henhold til tabell i saksutredningen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for gjennomføring av de respektive prosjekter innenfor budsjettet.

8 enstemmig vedtatt med 10 stemmer MK-115/12 Vedtak: 1. Totalt kr 2,7 mill på vann og 2,0 mill på avløp omdispones fra prosjektet med objekt 8749 Grindstuveien-Ørsnesalleen for å finansiere andre enkeltprosjekter i henhold til tabell i saksutredningen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for gjennomføring av de respektive prosjekter innenfor budsjettet. 116/12: Bedre VA - tilstandsvurdering av kommunens vann- og avløpstjenester Saken tas til orientering ble enstemmig med 10 stemmer MK-116/12 Vedtak: Saken tas til orientering 117/12: Trafikksikkerhetstiltak Søknad om tilskudd Nøtterøy kommune søker om maksimalt tilskudd til følgende trafikksikkerhetsprosjekter for 2013: Viktige punkter og strekninger på skoleveier: 1. Tenvikveien, fra Snipetorp til Bjørndalveien, redusere fartsgrensen kr Øgårdsveien, fra Eikeveien til kulvert, forlenge fortau kr Håvaldsrødveien, forbi Nøtterøy Ridesenter, bygge g/s vei kr Gang-/sykkelveier: 1. Oserødveien, fra Oserødveien 32 til Oserødmyra, bygging av g/s vei kr Smidsrødveien, fra Sjøveien til Håndverksenteret, planlegging og regulering av g/s vei kr Oserødveien, fra Berganveien til Roppestadveien, planlegging og regulering av g/s vei kr Fjærholmveien, fra krysset nedre Fjærholmvei til Fjærholmen, planlegging og regulering av g/s vei kr Alf Ranheim, H fratrådte før votering i denne sak enstemig vedtatt med 9 stemmer

9 MK-117/12 Vedtak: Nøtterøy kommune søker om maksimalt tilskudd til følgende trafikksikkerhetsprosjekter for 2013: Viktige punkter og strekninger på skoleveier: 4. Tenvikveien, fra Snipetorp til Bjørndalveien, redusere fartsgrensen kr Øgårdsveien, fra Eikeveien til kulvert, forlenge fortau kr Håvaldsrødveien, forbi Nøtterøy Ridesenter, bygge g/s vei kr Gang-/sykkelveier: 5. Oserødveien, fra Oserødveien 32 til Oserødmyra, bygging av g/s vei kr Smidsrødveien, fra Sjøveien til Håndverksenteret, planlegging og regulering av g/s vei kr Oserødveien, fra Berganveien til Roppestadveien, planlegging og regulering av g/s vei kr Fjærholmveien, fra krysset nedre Fjærholmvei til Fjærholmen, planlegging og regulering av g/s vei kr /12: Bjønnesveien 2, 125/9 Bjønnes - fradeling av kårbolig Nøtterøy kommune gir, med hjemmel i jordloven 12, samtykke til omsøkte fradeling av kårbolig, uthus og ca. 2 dekar åpen fastmark fra eiendommen gnr. 25 bnr. 9. enstemmig vedtatt med 9 stemmer MK-118/12 Vedtak: Nøtterøy kommune gir, med hjemmel i jordloven 12, samtykke til omsøkte fradeling av kårbolig, uthus og ca. 2 dekar åpen fastmark fra eiendommen gnr. 25 bnr /12: Åsveien 11, 5/62 - Ikke omsøkt boenhet - Pålegg om retting og tvangsmulkt 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 5/62 innenfor en frist på 3 måneder fra vedtaksdato å sørge for at etablert boenhet bringes til godkjent tilstand enten ved å fremme fullstendig og behandlingsklar søknad, eller dokumentere at ikke omsøkt boenhet er opphørt og at bygningen er tilbakeført til godkjent bruk. 2. Eventuell ulovlig bruk til beboelse skal opphøre umiddelbart, dvs. frist for opphør er vedtaksdato, jf plan- og bygningsloven Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-5 vedtas tvangsmulkt pålydende kr 500,- pr. kalenderdag dersom frister i punkt 1 og/eller 2 ikke overholdes. Mulkt vil løpe fra fristutløp inntil påleggene er dokumentert innfridd.

10 Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. med endring ble enstemmig vedtatt med 9 stemmer MK-119/12 Vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 5/62 innenfor en frist på 3 måneder fra vedtaksdato å sørge for at etablert boenhet bringes til godkjent tilstand enten ved å fremme fullstendig og behandlingsklar søknad, eller dokumentere at ikke omsøkt boenhet er opphørt og at bygningen er tilbakeført til godkjent bruk. 2. Eventuell ulovlig bruk til beboelse skal opphøre umiddelbart, dvs. frist for opphør er vedtaksdato, jf plan- og bygningsloven Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-5 vedtas tvangsmulkt pålydende kr 500,- pr. kalenderdag dersom frister i punkt 1 og/eller 2 ikke overholdes. Mulkt vil løpe fra fristutløp inntil påleggene er dokumentert innfridd. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 120/12: Fossåsveien 5, 19/39 - Skatebordanlegg - Avslag på søknad om personlig godkjenning, samt iverksetting av vedtak om tvangsmulkt 1. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4, 3. ledd, jfr. byggesaksforskriftens 6-8, avslås søknad om godkjenning for selvbygger, da det ikke er sannsynliggjort evne, vilje, pålitelighet og dugelighet til å gjennomføre byggesaken. 2. Tvangsmulkt vedtatt i sak MK-026/12 av iverksettes. Tvangsmulkten løper fra vedtaksdato og inntil komplett og behandlingsklar søknad med nødvendige vedlegg iht. lov- og forskriftsverk er innsendt. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Rådmannen endret sin innstilling slik i punkt 1: I medhold av plan- og bygningsloven 21-4, 3. ledd, jf. Byggesaksforskriftens 6-8 avlås søknad om godkjenning for selvbygger, da det ikke er sannsynliggjort at søker innehar den nødvendige kompetanse. enstemmig vedtatt med 9 stemmer

11 MK-120/12 Vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven 21-4, 3. ledd, jf. Byggesaksforskriftens 6-8 avlås søknad om godkjenning for selvbygger, da det ikke er sannsynliggjort at søker innehar den nødvendige kompetanse. 2. Tvangsmulkt vedtatt i sak MK-026/12 av iverksettes. Tvangsmulkten løper fra vedtaksdato og inntil komplett og behandlingsklar søknad med nødvendige vedlegg iht. lov- og forskriftsverk er innsendt. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 121/12: Båsløkka 54, 141/4,7,14 - mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealformål med utfyllende bestemmelser punkt 4.1 og 9.1, - for oppføring av mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd med en høyde 18 meter på gnr. 141 bnr. 4,7,14. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse tilsidesettes ikke vesentlig. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det vises rådmannens vurdering og den begrunnelse som fremgår i saksfremstillingen. Byggesøknaden behandles av plan, byggesak og geodatasjefen i henhold til delegert fullmakt. enstemmig vedtatt med 9 stemmer MK-121/12 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealformål med utfyllende bestemmelser punkt 4.1 og 9.1, - for oppføring av mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd med en høyde 18 meter på gnr. 141 bnr. 4,7,14. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse tilsidesettes ikke vesentlig. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det vises rådmannens vurdering og den begrunnelse som fremgår i saksfremstillingen. Byggesøknaden behandles av plan, byggesak og geodatasjefen i henhold til delegert fullmakt. 122/12: Furusetveien 20 A, 8/44 - mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd - Dispensasjon. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispenseres det fra regulert boligformål i

12 reguleringsplan nr 115, - for oppføring av mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd med en høyde på 12 meter på gnr. 8 bnr. 44. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse tilsidesettes ikke vesentlig. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det vises rådmannens vurdering og den begrunnelse som fremgår i saksfremstillingen. Byggesøknaden behandles av plan, byggesak og geodatasjefen i henhold til delegert fullmakt. enstemmig vedtatt med 9 stemmer MK-122/12 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispenseres det fra regulert boligformål i reguleringsplan nr 115, - for oppføring av mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd med en høyde på 12 meter på gnr. 8 bnr. 44. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse tilsidesettes ikke vesentlig. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det vises rådmannens vurdering og den begrunnelse som fremgår i saksfremstillingen. Byggesøknaden behandles av plan, byggesak og geodatasjefen i henhold til delegert fullmakt. 123/12: Eiketoppen 4, 130/12 - Estetikk og visuell utforming samt dispensasjon for ny tomannsbolig 1. I medhold av plan- og bygningslovens 29-1 og 29-2 ansees tiltaket å ha en god arkitektonisk utforming, og det er tilstrekkelig tilpasset sine omgivelser. 2. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2, krav om enebolig, utnyttelsesgrad og størrelse på garasjen. 3. Plan- og bygningslovens krav til vann, avløp og vei, jf 27-1, 27-2 og 27-4 må tilfredsstilles før igangsettingstillatelse kan gis. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av byggesaks- og oppmålingssjefen i henhold til delegert fullmakt. Tom E. Amundsen, NMB fratrådte som inhabil i denne sak, enstemmig.

13 enstemmig vedtatt med 8 stemmer MK-123/12 Vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 29-1 og 29-2 ansees tiltaket å ha en god arkitektonisk utforming, og det er tilstrekkelig tilpasset sine omgivelser. 2. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2, krav om enebolig, utnyttelsesgrad og størrelse på garasjen. 3. Plan- og bygningslovens krav til vann, avløp og vei, jf 27-1, 27-2 og 27-4 må tilfredsstilles før igangsettingstillatelse kan gis. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av byggesaks- og oppmålingssjefen i henhold til delegert fullmakt. 124/12: Kjøleholmen fritidsbolig nr. 7, 49/1 - Søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - Dispensasjon 1. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48, jf 7-12 dispenseres det fra Verneforskriften Ormø Færder landskapsvernområde for riving av eksisternde fritidsbolig og oppføring av ny, i henhold til revidert søknad innkommet 13. august Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispenserers det fra kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser, punkt 4.1, 9.1 og 10.1, samt forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, jf plan- og bygningsloven 1-8, for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, i henhold til revidert søknad innkommet 13. august Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksutredningen. Tiltak kan ikke igangsettes før rammesøknad med etterfølgende igangsettingstillatelse eller etttrinnssøknad er innvilget. Videre saksbehandling foretas av plan, byggesak og geodatasjefen i henhold til delegert fullmakt. enstemmig vedtatt med 9 stemmer MK-124/12 Vedtak: 1. Med hjemmel i naturmangfoldloven 48, jf 7-12 dispenseres det fra Verneforskriften Ormø Færder landskapsvernområde for riving av eksisternde fritidsbolig og oppføring av ny, i henhold til revidert søknad innkommet 13. august Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispenserers det fra kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser, punkt 4.1, 9.1 og 10.1, samt forbudet mot tiltak i 100- metersbeltet langs sjøen, jf plan- og bygningsloven 1-8, for riving av eksisterende

14 fritidsbolig og oppføring av ny, i henhold til revidert søknad innkommet 13. august Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksutredningen. Tiltak kan ikke igangsettes før rammesøknad med etterfølgende igangsettingstillatelse eller etttrinnssøknad er innvilget. Videre saksbehandling foretas av plan, byggesak og geodatasjefen i henhold til delegert fullmakt.

15

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer