HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Vedtatt i kommunestyret (sak k-067/09)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret (sak k-067/09)

2 Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til Økonomiplan og budsjett Økonomiplan : 0.0. I samsvar med kommunelovens 44 vedtar kommunestyret formannskapets innstilling til økonomiplan for Hole kommune for perioden , samt Årsbudsjett 2010: 1. Driftsbudsjettet: 1.1. Skatteøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatt er ikke lagt inn som inntekstforutsetning men utgjør et mulig tiltak for høyere inntekter Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 1

3 Økonomiplan DRIFTSOVERSIKT Rev.årsbudsj Årsbudsj. Økonomiplan 2009 (rev per (Tall i 1000 kr) august) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Netto skatt og ramme Eiendomsskatt 0 Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån / utlån -140 Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Tjenestekategori 1 - Politisk styring Tjenestekategori 2 - Administrasjon *Gjelder blant annet avsetning lønnsoppgjør og kompetanseprosjektet Tjenestekategori 3 - Skole Tjenestekategori 4 - Barnehage Tjenestekategori 5 - Helse Tjenestekategori 6 - NAV Hole Tjenestekategori 7 - Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenestekategori 8 - Plan og utvikling Tjenestekategori 9 - Kultur og kirke Tjenestekategori 10 - Teknisk drift, eiendom og VA (vann og avløp) Tjenestekategori 13 - Finansiell virksomhet Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidl. Underskudd / bruk av overskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til / bruk av bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 2

4 Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til tjenestekategorien Nye tiltak og tilpasningstiltak på tjenestekategori i driftsbudsjettet: Ligger som vedlegg til hoveddokumentet Kommunale avgifter og gebyrer: Årsavgift vann økes med 4 % til kr. 9,76 pr. m3. Årsavgift kloakk økes med 4 % til kr. 21,83 pr. m3. Tilkoplingsavgift vann økes med 4 % til kr Tilkoplingsavgift kloakk økes med 4 % til kr Leie av vannmåler, uendret kr Boligrenovasjon stativ/år økes fra kr til kr ,- Hytterenovasjon, reduseres fra kr. 962,50 til kr. 860,- Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), Forskrift for oppmålingsforretning/unntak fra tidsfrister, samt gebyrer kart og oppmåling, se eget vedlegg. Byggegebyrer økes med 4 %. Gebyrer behandling av private reguleringsplaner økes med 4 %. Salg av kartdata økes med 4 %. Hel plass barnehage uendret, kr Kostpenger hel plass barnehage, uendret kr.200. Skolefritidsordningen 1/1 måned, uendret kr (deler av måned økes tilsvarende 4%). Søskenmoderasjon uendret. Kulturskolekontingenten økes med 4 % til kr Musikalskolekontingenten, uendret kr Musikalskolekontingenten for utenbygds elever, uendret kr Inntekter fra kor og korps pr. halvår økes med 4% til kr Andre husleier økes med 4 %. Hjelp i hjemmet kr/måned, med inntekt mellom 2G og 3G økes med 4 % til kr Hjelp i hjemmet kr/måned, med inntekt over 3G økes med 4 % til kr Ambulerende vaktmester kr/time økes med 4,2 % til kr. 74. Lån av trygghetsalarm kr/måned økes med 4 % til kr Middagsombringelse kr/måltid økes med 4 % til kr. 52. Vask av klær for hjemmeboende økes med 5 % til kr. 42. Foreldreforberedende kurs, økes med 15 % til kr Øvrige avgifter, egenbetaling og gebyrer holdes uendret. Pleie- rehabilitering og omsorg: Budsjett 2010 for Austjord hospice økes med kr ,- fra kr til kr. 1.1 mill. kr. Forventet økt utbytte fra RIK AS økes med kr ,- Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 3

5 1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres rådmannen. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør, kr ,- etter resultatet av lønnsoppgjøret i Investeringer / finansiering. 2.1.Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 4

6 Budsjettskjema 2 B INVESTERINGSBUDSJETT (Beløp inkl mva) Fasade Herredshuset *) Ny kartlegging 150 IT i Hole kommune (tilskudd fra drift) HMS-tiltak Vik skole SOS byggetrinn Sundvollen arbeidssenter fase Flerbrukshall SOS Hole bo- og rehabiliteringssenter Asfaltering kommunale veier Gang og sykkelveier / trafikksikkerhetstiltak Oppgradering kommunale bygg Egenkapitalinnskudd KLP Turstier/friluftsområder Ungdomslokale Ny vei Trøgsle VA-investering 1 (avløp) VA-investering 2 (Fornyelse hovednett vann/tilknytning) Hole vannverk - fullrenseanlegg **) Plan og budsjett modul 75 Nytt serverrom 450 Selbetjeningsløsninger ERV Nytt skole og bhg system 400 Ny bhg (3 avd) Veikantklipper 350 Omsorgsleiligheter (10 enheter + 8 i 2015) Bod og carport bolig A 450 Dagsenter for eldre Kirkegårds utvidelse Gangvei Libakke (KS vedtak) Kloak og veg v/ Løken bhg (KS vedtak) 500 Ombygging Herredshuset (2. etg bygg 3) Parkeringer og Snuplass Røyse skole Ventilasjon HUS (med tilskudd fra ENOVA) Bærbare PC til elevene på HUS Bredbånd Kultur lokaler (Aleksander gården med mer) Brannvarsling Vikstunet 450 Ringerikekultursenter 750 Totale innvesteringer i annlegsmidler *) Fasade Herredshuset er ikke utført i 2009 og overføres til 2010 **) Hole vannverk - fullrenseanlegg har ikke hatt fremdrift etter budsjettet og prosjektet flyttes fremover i tid. 2.2 Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 5

7 Budsjettskjema 2 A INVESTERINGSBUDSJETT (alle tall i tusen kroner) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Renter og avdrapå lån 578 Avsetninger MVA Kompensansjon Årets finansieringesbehov Finansier slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Overført fra Elstangen AS Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av fond Sum egenfinansiering Udekket / udisponert Lån til vann og avløp opptas med avdragstid 40 år, andre lån tas opp med 30 års avdragstid. Verbal-vedtak: 1. Det må hvert år bestrebes å ha overskudd nok til å kunne sette av penger på fond slik at kommunen har ressurser til fremtidige uforutsette økonomiske utfordringer. 2. Hole Fremskrittsparti foreslår bruk av bærbare PC til kommunestyrets medlemmer som sparetiltak for kopiering fra 2010.Økning i undervisning i norsk for språklige minoriteter. 3. Dagens tjenestested kultur og kulturskole deles. Det opprettes et tjenestested Kultur og idrett som dekker bla. bibliotek, friluftsliv, idrett, ungdomsarbeid, frivillig kultur- og fritidsaktiviteter, kirke, badeanlegg, flerbrukshall m.v. Det opprettes et tjenestested Kulturskole. 4. Frivilligsentralen skal sikres et aktivitetsbudsjett som disponeres av årsmøtet/styret, på minimum kr. 5. Hole kommune er innstilt på å støtte Ringerike kultursenter, dersom Ringerike og Jevnaker kommuner også gir støtte. Utvidelsen av aksjekapitalen fordeles ut fra kommunenes innbyggertall. 6. Kommunestyret ber om at det for framtidig budsjettarbeid også tas med tabeller for bruttobudsjett slik at den totale aktiviteten og omsetningen synliggjøres og slik at ulike inntekter utover skatt, ramme, avgifter og gebyrer også får fokus i budsjettbehandlingen. 7. Kommunestyret ber om at det for framtidig budsjettarbeid innarbeides avsjekk mot aktuelle sektorplaner og synliggjør sammenhengen mellom planer og budsjett/økonomiplan Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 6

8 8. Kommunestyret forutsetter at etatene følger opp så lang som mulig i forhold til sentrale rammer for budsjett og melder fra om spesielle avvik i forhold til å kunne følge opp lovpålagte oppgaver og saker med særskilt fordeling for kommunene Kommunestyret forutsetter at det blir fortgang i arbeidet med å finne fram til ungdomslokaler både på kort og lang sikt i samråd med ungdommen. Ansvaret for dette arbeidet må synliggjøres. 10. I forbindelse med IKT fornyelse i skolen bes det vurdert mulig kostnadssparing og eventuelle ulemper ved overgang til åpen programvare. 11. Kommunestyret ber om at det tas initiativ overfor fylkeskommunen og transportselskaper i regionen med tanke på reduserte busspriser for barn og unge, og mulighet for et system med hjem for en femtilapp samt vurdering av mulighet for en ordning der en kan bestille buss når en trenger det ring etter buss ordning, eller en tilbringertjeneste med taxi. 12. Ut fra forventet redusert skatteinngang for 2009 vurderes årsbudsjett og økonomiplan tidlig i 2010 og evt. behov for ekstraordinære tiltak og budsjettrevisjon. 13. Det er et økende rehabiliteringsbehov i Hole, blant annet på grunn av stadig flere eldre og også flere yrkesaktive som ved et styrket fysioterapitilbud kan få en kortere sykdomsperiode. Administrasjonen bes derfor om å foreta en kartlegging og vurdering av behovet, inkl. det stillingsbehovet en slik klargjøring vil utløse (kommunal fysioterapi og/eller økt driftstilskudd til private institutter). Det kan for øvrig bli nødvendig å foreta en vurdering av vedtatte bevilgninger til fysioterapitjenesten i løpet av budsjettåret. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 7

9 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret (sak k-067/09) Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 8

10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Innledning og sammendrag Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen siste 5 år a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter c) Øremerkede tilskudd d) Lønns- og prisvekst e) Endringer i oppgavefordeling og regelverk iflg kommuneproposisjonen f) Endringer i oppgavefordeling og regelverk iflg statsbudsjettet Drift a) Driftsbudsjett b) Tjenesteproduksjon Tjenestekategori 1, Politisk styring Tjenestekategori 2, Administrasjon Tjenestekategori 3, Skole Tjenestekategori 4, Barnehage Tjenestekategori 5, Helse Tjenestekategori 6, NAV Hole Tjenestekategori 7, Pleie- rehabilitering og omsorg Tjenestekategori 8, Plan og utvikling Tjenestekategori 9, Kultur, kulturskolen, kirke og bibliotek Tjenestekategori 10, Teknisk drift, eiendom, vann og avløp b) Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter c) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet/finansforvaltning Kommunale gebyrer for Vedlegg utkast til økonomiplan Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 9

11 1. Forord Det har vært en utfordring også i dette budsjettarbeidet å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer, herunder å kunne utføre nødvendig vedlikehold av infrastruktur og oppnå et tilstrekkelig netto driftsresultat på ca 3% årlig. 2. Innledning og sammendrag Hole kommune har de siste fire årene hatt en befolkningsvekst på 12 % med en topp på 4,3% i Økt skatteinngang har til en viss grad bidratt til at driftsrammene er noe økt i denne perioden, men økningen samsvarer ikke med det økte behovet. Vedlagte oversikt over alle innspill til budsjett 2010, viser at det er et stort gap mellom behovet for økte rammer og mulighetene i økte skatteinntekter. KOSTRA-analysen under punkt 4, gir klare indikatorer på at Hole kommune på de fleste områder benytter mindre penger til drift enn sammenlignbare kommuner. Denne oversikten er benytet ved vurdering og prioritering av de nye innspillene. Skatteinngangen har vist en stigende tendens de siste årene. For perioden , ligger gjennomsnittlig skatteprosent på 150% av landsgjennomsnittet. Det betyr at Hole kommune ikke får veksttilskudd selv om det har vært en betydelig befolkningsvekst. I tillegg trekkes kommunen i inntekst- og utgiftsutjevning, slik at rammetilskuddet blir negativt. I løpet av økonomiplanperioden, vil lånegjelden komme opp i 300 millioner. Det medfører at renter og avdrag, i perioden øker med nesten 100 % fra 16 til 31 millioner. Dette gjør kommunen sårbar for renteøkninger, en økning på 1% tilsvarer 3 millioner kroner i økte utgifter. Forslaget til økonomiplan balanserer for perioden, men det oppfyller ikke ønske om 3% netto driftsresultat. Det vises til at fylkesmannen ved flere anledninger peker på at Hole må legge opp nødvendige buffere slik at kommunen er mer robust for fall i skatteinntektene. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 10

12 3. Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling 3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 5 år Befolkningstall pr Personer Personer Personer Personer Personer 0 år år år år år år år år og eldre Sum Befolkningsøkningen i perioden var 12,1% som er 4% høyere enn i perioden Alle aldersgruppene har vekst. For aldersgruppen under 20 år og gruppen over 80 år økte begge med ca 12%. Størst relativ økning har aldersgruppen år med en vekst på 69 innbyggere som utgjør 28,3% vekst i perioden. Størst absolutt vekst i perioden har gruppen år med 400 nye innbyggere. 3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivinger med ulik veksttakt. Her er tatt med prognosene for middels og høy folketallsutvikling. I forhold til veksten de siste årene, er SSB høy vekst lagt til grunn for beregning av inntektsgrunnlaget for økonomiplan-perioden. Befolkningsvekst SSB middels nasjonal vekst (2008) SSB høy nasjonal vekst (2008) Faktisk/stipulert basert på SSB høy vekst Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 11

13 Befolkningsprognose for perioden basert på SSBs befolkningsframskriving forutsatt høy vekst. Tall pr år år år år år år år år år og eldre Total folkemengde Endring, antall Endring, % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % Basert på SSBs prognose "høy vekst", Prognosen på relativ vekst er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene i dette dokumentet. b) Frie inntekter Med frie inntekter menes inntekter som kommunen fritt kan disponere uten andre bindinger enn lover og forskrifter. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (skatt på inntekt og formue fra private og foretak), momskompensasjon, og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Disse inntektene er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Eiendomsskatt inngår også som en del av de frie inntektene dersom kommunen innfører slik skatt. 3.b.1. Skatt og rammetilskudd Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2010 I kommuneproposisjonen for 2010 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 og 6 milliarder, med en reell vekst i sektorens frie inntekter på 4 mrd. kr. Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2010 på 8 mrd. kr. Dette tilsvarer 2,6 pst. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett Av veksten i samlede inntekter er 4,2 mrd. kr frie inntekter. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 12

14 Tabell 2.1. Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2010, regnet fra inntektsnivået for 2009 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mrd. kroner. Frie inntekter 4,2 Øremerkede overføringer 2,8 Forsterket opplæring m.m. 0,7 Gebyrinntekter 0,2 Samlede inntekter 8,0 Hoveddelen av veksten i øremerkede overføringer skyldes økt tilskudd til barnehager og økt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren i 2010 er anslått til 3,1 %., KRD opplyser at lønnsveksten er anslått til 3,5 %. Skattørene foreslås holdt uendret. Dette betyr 12,8 % i kommunalt skattøre, og 2,65 % fylkeskommunalt skattøre. Skatteinntektenes andel av samlede inntekter anslås til 43,4 % i 2010 for sektoren. For kommunene er skattens andel av de samlede inntektene anslått til 44,6 %. Frie inntekter for kommunene i 2009 og 2010 Regjeringen legger opp til en reell vekst i de frie inntektene på 4,2 milliarder kroner i Av dette er 230 millioner kroner begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. 1 milliard kroner av veksten er begrunnet med fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesktorens inntekter i 2009 i revidert nasjonalbudsjett for Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 2,73 mrd til kommunene og 1,5 milliarder til fylkeskommunene. Dette er reell vekst i frie inntekter, dvs. at det i budsjettopplegget er lagt inn kompensasjon for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Veksten i frie inntekter dekker bl.a. kommunesektorens økte demografikostnader i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren, forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen holdes uendret, til om lag 1,5 milliarder kroner. Pensjonskostnadene er forventet å øke med 600 millioner kroner, som må dekkes innenfor veksten. Tabellen under viser kommunenes utvikling i de frie inntekter (tall i millioner kroner): Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 13

15 Nominell vekst 10 - regnet fra anslag regnskap 09 Millioner kroner. Korrigert for oppgaveendringer Endr. % Skatter i alt ,6 - herav skatt på inntekt og formue ,9 Rammetilskudd ( eks selskapsskatt) ,0 Sum frie inntekter ,1 Vekst 2010 regnet fra anslag på regnskap 2009: innebærer at ekstra skatteinntekter for kommunene på ca 950 mill. kr i 2009 er inkludert i beregningsgrunnlaget. Nominell vekst i frie inntekter 2010: 4,1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009) Deflator: 3,1 %. Reell vekst i frie inntekter: 1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009). Anslag på regnskap Nivå RNB Nivå tiltakspakken Nivå saldert ,2 mrd. kr 4,2 mrd. kr Endringer i inntektssystemet for kommunene Den symmetriske inntektsutjevningen øker fra 57 % ( i 2009) til 59 % (i 2010), som varslet i kommuneproposisjonen. Kostnadsnøkkelen for kommunene justeres, pga helårseffekter av: Økt fysisk aktivitet i grunnskolen Forsterket opplæring/tidlig innsats Delkostnadsnøkkelen for grunnskole har fått en større andel av den samlede kostnadsnøkkelen og kriteriet antall innbyggere 6-15 får økt vekting.vektingen av antall innbyggere og 80-89, antall arbeidsledige, pu under 16 år og urbanitetskriteriet er redusert, mens antall innbyggere er justert noe opp. Øremerket tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes rammetilskudd (og inntektssystemet) i Det må da etableres en egen delkostnadsnøkkel for barnehager i den samlede kostnadsnøkkelen for kommunene. Samtidig med innlemmingen av barnehager i inntektssystemet skal også den eksisterende kostnadsnøkkelen for kommunene revideres. Ny kostnadsnøkkel for kommunene skal legges frem i kommuneproposisjonen for 2011 våren Innlemming av øremerkede tilskudd i 2010 Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse (Kap.718, post 60) : Samtidig med gjennomføringen av forvaltningsreformen lovfestes fylkeskommunenes ansvar for Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 14

16 folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging mv. Det innlemmes 41, 3 mill. kr i rammetilskuddet til fylkeskommunene i Tilskudd til fagskoler (Kap. 276, post 70 og post 71) : Tilskuddene til tekniske fagskoler og annen fagskoleutdanning blir foreslått innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd fra Det innlemmes 389 mill. kr i rammetilskuddet. Krisetiltak (Kap. 840, post 21) : Som ett ledd i arbeidet med å forebygge kjønnslemlestelse foreslås det å innlemme 1, 5 mill. kr i rammetilskuddet til kommunene fra Midlene skal dekke frivillige underlivsundersøkelser. Undersøkelsene skal utføres av kommunehelsetjenesten. Tilskudd til lokale vilttiltak (Kap. 1425, post 61 ): Tilskuddet til lokale vilttiltak dekker deler av de kommunale utgiftene til tiltak innen den lokale viltforvaltningen. Kommunene skal i utgangspunktet selv dekke driftsutgifter til viltforvaltning. I K-prp. for 2008 ble det derfor vist til at bevilgningen skal trappes gradvis ned fram mot I tråd med dette foreslås posten avviklet i Anslag på skatt og rammetilskudd 2010 Sentrale anslag på nominell skattevekst i KS-prognosemodell pr oktober 2009 er som følger: Nasjonalt 6,4% 5,9% 0% 0% 0% Hole 9,4% 5,9% 2,5% 2,5% 2,3% Ved å benytte disse vekstprosentene i beregning av skatt og rammetilskudd gir det netto frie inntekter til Hole kommune som følger (i 1000kr): KS har i sin prognosemodell anslått hvor mye skatt og rammetilskudd Hole kommune får i 2009 og 2010 utifra sentralt anslag på skattevekst for kommunen i 2009 og I statsbudsjettet er det anslått en skattevekst på 9,4% i 2009 for Hole kommune. Kommunen ligger da 3% høyere enn anslaget for landet totalt sett. Dette gir for 2010 en anslått netto nominell vekst i kommunens frie inntekter 2,3 mill.kr. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2010 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra KS-prognosemodell per oktober 09 og er priset i 2010 kroner. Tabellen er oppdatert ift kommunens egne befolkningsprognoser og sentralt anslag på skattevekst for kommunen i økonomiplanperioden. Tabellen viser blant annet at kommunen trekkes relativt mye i inntektsutjevningen på grunn av høy skatteinngang ift landsgjennomsnittet. Dette sammen med trekk også i utgiftsutjevningen medfører et negativt rammetilskudd til kommunen. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 15

17 HOLE (år 2010-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR (fra 2009) Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd Oslo Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd (før 2004 også storby) Veksttilskudd Ekstra skjønn 2004 og 2005 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hove - Just overgangsord med mer momskomp 05/skjønn momskomp 08 Engangskompensasjon - etteroppgjør for 2004 momskomp Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte Ekstra skjønn tildelt av KRD - Feil inntektsutj 07 Komp lønn 2006 Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psy Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -18,5 13,5 6,4 5,3 7,4 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 9,4 5,93 2,48 2,53 2,31 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (Forslag i statsbudsjettet for 2010) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Svingninger i de frie inntektene Kommunens frie inntekter gjennom skatt og rammetilskudd har de siste årene vært utsatt for store svingninger. Hovedforklaringen for dette ligger i ettervirkninger som følge av endrede skatteregler i Diagrammet nedenfor viser avvik ift budsjett for skatteinntekter og rammetilskudd de siste 2 årene og hittil i år. Det er grunn til å anta at svingningene vil bli mindre fremover på bakgrunn av at skattereglene nå er innført, samt intensjonen om større forutsigbarhet i forslaget om endret inntektssystem for kommunene. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 16

18 Skatt og ramme akkumulert pr august MNOK Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Landets kommuner har til dels store forskjeller når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning og geografisk struktur og størrelse. Etterspørsel etter kommunale tjenester og kostnaden ved å tilby dem vil følgelig variere. Diagrammet nedenfor viser frie inntekter per innbygger sett ift landsgjennomsnittet for årene 2006 til Hole kommune har i de to første årene lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet (før korrigering) mens det i fjor lå godt over gjennomsnittet. Videre justeres inntektene opp som følge av at Hole kommune har et lavt beregnet utgiftsbehov ift landsgjennomsnittet når det tas hensyn til strukturelle forskjeller. Med andre ord er kommunen billigere å drive og har da korrigerte frie inntekter som ligger over snittet for landet. Frie inntekter per innbygger i % ift landsgjennomsnittet 130 % 125 % 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % Frie inntekter per innbygger i % ift landsgjennomsnittet Korr. frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, eksl. Eiendomsskatt, konsesjons- og hjemfallsskatt Korr. frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 17

19 3.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Det legges opp til å endre regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, slik at disse i framtiden skal inntektsføres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet, slik tilfellet er i dag. Ettersom denne endringen på kort sikt kan innebære en innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, foreslås det at kommunene og fylkeskommunene i en overgangsperiode på fem år gis anledning til å budsjettere med gradvis opptrapping hvor hhv 20, 40, 60, 80 og 100% av kompensasjonen overføres til investering fom Dette er innarbeidet i økonomiplan utarbeidet til dette dokumentet. 3.b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter 3.b.3.1. Rentekompensasjon for investeringer Kommunen mottar kompensasjonstilskudd på investeringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Omsorgsboliger/sykehjem: Sundjordet Vikstunet Vik torg Hole sykehjem Rudsødegården Skoleanlegg: Hole ungdomsskole Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill.kr men noe justering som følge av renteendringer. Sannsynligvis vil tilskuddet for 2010 bli lavere som følge av stor samlet rentenedsettelse hittil i år. 3.b.3.2. Andre frie midler Gjennom statsbudsjettet kan det komme midler som knytter seg til ulike formål men som gis som frie midler/tilskudd. c) Øremerkede tilskudd Varslede endringer: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 18

20 Tilskudd til barnehager Tilskudd til barnehager ses i sammenheng med innføring av rett til barnehageplass, full barnehagedekning og framtidig finansiering av ikke-kommunale barnehager. Følgende øremerkede tilskudd foreslås innlemmet i rammetilskuddet fra 1 januar 2011: Driftstilskuddet Tilskudd til tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Skjønnsmidler Tilskudd til psykisk helsearbeid Er innlemmet i rammetilskuddet fra og med Innlemmingen skal ikke medføre større endringer i beløpsstørrelsen for kommunen. Midler til kompetanse- og utviklingstiltak videreføres som øremerkede midler inntil videre. d) Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2010, anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,1 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønns- og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 63,5 % Prisvekst 36,5 % KS har tidligere sammenlignet deflator i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett med tall fra SSB for perioden Sammenligningen viste at anslått deflator i perioden har vært vedvarende undervurdert ift reell lønns- og prisvekst. I tillegg til lønns- og prisveksten kommer endringer i renteutgifter og pensjonskostnader. Langsiktig forventning ift markedsrenten ligger rundt 4-5% fra 2010 og er benyttet i anslag på finansutgifter i økonomiplan tilknyttet dette budsjettdokumentet. Renteforutsetning i vedtatte budsjett og økonomiplan for er følgende satser: 2010: 4 % p.a. 2011: 5 % p.a. 2012: 6 % p.a. 2013: 6 % p.a 2014: 6% pa e) Endringer i oppgavefordeling og regelverk iflg kommuneproposisjonen 2010 Ny forskrift om finansforvaltningen innebærer at kommunene har frihet til å forvalte sine midler så lenge de ikke tar vesentlig risiko. Kommunestyret skal fastsette regler for finansforvaltningen i egne finansreglement. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 19

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer