HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Vedtatt i kommunestyret (sak k-067/09)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret (sak k-067/09)

2 Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til Økonomiplan og budsjett Økonomiplan : 0.0. I samsvar med kommunelovens 44 vedtar kommunestyret formannskapets innstilling til økonomiplan for Hole kommune for perioden , samt Årsbudsjett 2010: 1. Driftsbudsjettet: 1.1. Skatteøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatt er ikke lagt inn som inntekstforutsetning men utgjør et mulig tiltak for høyere inntekter Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 1

3 Økonomiplan DRIFTSOVERSIKT Rev.årsbudsj Årsbudsj. Økonomiplan 2009 (rev per (Tall i 1000 kr) august) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Netto skatt og ramme Eiendomsskatt 0 Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån / utlån -140 Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Tjenestekategori 1 - Politisk styring Tjenestekategori 2 - Administrasjon *Gjelder blant annet avsetning lønnsoppgjør og kompetanseprosjektet Tjenestekategori 3 - Skole Tjenestekategori 4 - Barnehage Tjenestekategori 5 - Helse Tjenestekategori 6 - NAV Hole Tjenestekategori 7 - Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenestekategori 8 - Plan og utvikling Tjenestekategori 9 - Kultur og kirke Tjenestekategori 10 - Teknisk drift, eiendom og VA (vann og avløp) Tjenestekategori 13 - Finansiell virksomhet Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidl. Underskudd / bruk av overskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til / bruk av bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 2

4 Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til tjenestekategorien Nye tiltak og tilpasningstiltak på tjenestekategori i driftsbudsjettet: Ligger som vedlegg til hoveddokumentet Kommunale avgifter og gebyrer: Årsavgift vann økes med 4 % til kr. 9,76 pr. m3. Årsavgift kloakk økes med 4 % til kr. 21,83 pr. m3. Tilkoplingsavgift vann økes med 4 % til kr Tilkoplingsavgift kloakk økes med 4 % til kr Leie av vannmåler, uendret kr Boligrenovasjon stativ/år økes fra kr til kr ,- Hytterenovasjon, reduseres fra kr. 962,50 til kr. 860,- Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), Forskrift for oppmålingsforretning/unntak fra tidsfrister, samt gebyrer kart og oppmåling, se eget vedlegg. Byggegebyrer økes med 4 %. Gebyrer behandling av private reguleringsplaner økes med 4 %. Salg av kartdata økes med 4 %. Hel plass barnehage uendret, kr Kostpenger hel plass barnehage, uendret kr.200. Skolefritidsordningen 1/1 måned, uendret kr (deler av måned økes tilsvarende 4%). Søskenmoderasjon uendret. Kulturskolekontingenten økes med 4 % til kr Musikalskolekontingenten, uendret kr Musikalskolekontingenten for utenbygds elever, uendret kr Inntekter fra kor og korps pr. halvår økes med 4% til kr Andre husleier økes med 4 %. Hjelp i hjemmet kr/måned, med inntekt mellom 2G og 3G økes med 4 % til kr Hjelp i hjemmet kr/måned, med inntekt over 3G økes med 4 % til kr Ambulerende vaktmester kr/time økes med 4,2 % til kr. 74. Lån av trygghetsalarm kr/måned økes med 4 % til kr Middagsombringelse kr/måltid økes med 4 % til kr. 52. Vask av klær for hjemmeboende økes med 5 % til kr. 42. Foreldreforberedende kurs, økes med 15 % til kr Øvrige avgifter, egenbetaling og gebyrer holdes uendret. Pleie- rehabilitering og omsorg: Budsjett 2010 for Austjord hospice økes med kr ,- fra kr til kr. 1.1 mill. kr. Forventet økt utbytte fra RIK AS økes med kr ,- Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 3

5 1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres rådmannen. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør, kr ,- etter resultatet av lønnsoppgjøret i Investeringer / finansiering. 2.1.Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 4

6 Budsjettskjema 2 B INVESTERINGSBUDSJETT (Beløp inkl mva) Fasade Herredshuset *) Ny kartlegging 150 IT i Hole kommune (tilskudd fra drift) HMS-tiltak Vik skole SOS byggetrinn Sundvollen arbeidssenter fase Flerbrukshall SOS Hole bo- og rehabiliteringssenter Asfaltering kommunale veier Gang og sykkelveier / trafikksikkerhetstiltak Oppgradering kommunale bygg Egenkapitalinnskudd KLP Turstier/friluftsområder Ungdomslokale Ny vei Trøgsle VA-investering 1 (avløp) VA-investering 2 (Fornyelse hovednett vann/tilknytning) Hole vannverk - fullrenseanlegg **) Plan og budsjett modul 75 Nytt serverrom 450 Selbetjeningsløsninger ERV Nytt skole og bhg system 400 Ny bhg (3 avd) Veikantklipper 350 Omsorgsleiligheter (10 enheter + 8 i 2015) Bod og carport bolig A 450 Dagsenter for eldre Kirkegårds utvidelse Gangvei Libakke (KS vedtak) Kloak og veg v/ Løken bhg (KS vedtak) 500 Ombygging Herredshuset (2. etg bygg 3) Parkeringer og Snuplass Røyse skole Ventilasjon HUS (med tilskudd fra ENOVA) Bærbare PC til elevene på HUS Bredbånd Kultur lokaler (Aleksander gården med mer) Brannvarsling Vikstunet 450 Ringerikekultursenter 750 Totale innvesteringer i annlegsmidler *) Fasade Herredshuset er ikke utført i 2009 og overføres til 2010 **) Hole vannverk - fullrenseanlegg har ikke hatt fremdrift etter budsjettet og prosjektet flyttes fremover i tid. 2.2 Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 5

7 Budsjettskjema 2 A INVESTERINGSBUDSJETT (alle tall i tusen kroner) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Renter og avdrapå lån 578 Avsetninger MVA Kompensansjon Årets finansieringesbehov Finansier slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Overført fra Elstangen AS Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av fond Sum egenfinansiering Udekket / udisponert Lån til vann og avløp opptas med avdragstid 40 år, andre lån tas opp med 30 års avdragstid. Verbal-vedtak: 1. Det må hvert år bestrebes å ha overskudd nok til å kunne sette av penger på fond slik at kommunen har ressurser til fremtidige uforutsette økonomiske utfordringer. 2. Hole Fremskrittsparti foreslår bruk av bærbare PC til kommunestyrets medlemmer som sparetiltak for kopiering fra 2010.Økning i undervisning i norsk for språklige minoriteter. 3. Dagens tjenestested kultur og kulturskole deles. Det opprettes et tjenestested Kultur og idrett som dekker bla. bibliotek, friluftsliv, idrett, ungdomsarbeid, frivillig kultur- og fritidsaktiviteter, kirke, badeanlegg, flerbrukshall m.v. Det opprettes et tjenestested Kulturskole. 4. Frivilligsentralen skal sikres et aktivitetsbudsjett som disponeres av årsmøtet/styret, på minimum kr. 5. Hole kommune er innstilt på å støtte Ringerike kultursenter, dersom Ringerike og Jevnaker kommuner også gir støtte. Utvidelsen av aksjekapitalen fordeles ut fra kommunenes innbyggertall. 6. Kommunestyret ber om at det for framtidig budsjettarbeid også tas med tabeller for bruttobudsjett slik at den totale aktiviteten og omsetningen synliggjøres og slik at ulike inntekter utover skatt, ramme, avgifter og gebyrer også får fokus i budsjettbehandlingen. 7. Kommunestyret ber om at det for framtidig budsjettarbeid innarbeides avsjekk mot aktuelle sektorplaner og synliggjør sammenhengen mellom planer og budsjett/økonomiplan Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 6

8 8. Kommunestyret forutsetter at etatene følger opp så lang som mulig i forhold til sentrale rammer for budsjett og melder fra om spesielle avvik i forhold til å kunne følge opp lovpålagte oppgaver og saker med særskilt fordeling for kommunene Kommunestyret forutsetter at det blir fortgang i arbeidet med å finne fram til ungdomslokaler både på kort og lang sikt i samråd med ungdommen. Ansvaret for dette arbeidet må synliggjøres. 10. I forbindelse med IKT fornyelse i skolen bes det vurdert mulig kostnadssparing og eventuelle ulemper ved overgang til åpen programvare. 11. Kommunestyret ber om at det tas initiativ overfor fylkeskommunen og transportselskaper i regionen med tanke på reduserte busspriser for barn og unge, og mulighet for et system med hjem for en femtilapp samt vurdering av mulighet for en ordning der en kan bestille buss når en trenger det ring etter buss ordning, eller en tilbringertjeneste med taxi. 12. Ut fra forventet redusert skatteinngang for 2009 vurderes årsbudsjett og økonomiplan tidlig i 2010 og evt. behov for ekstraordinære tiltak og budsjettrevisjon. 13. Det er et økende rehabiliteringsbehov i Hole, blant annet på grunn av stadig flere eldre og også flere yrkesaktive som ved et styrket fysioterapitilbud kan få en kortere sykdomsperiode. Administrasjonen bes derfor om å foreta en kartlegging og vurdering av behovet, inkl. det stillingsbehovet en slik klargjøring vil utløse (kommunal fysioterapi og/eller økt driftstilskudd til private institutter). Det kan for øvrig bli nødvendig å foreta en vurdering av vedtatte bevilgninger til fysioterapitjenesten i løpet av budsjettåret. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 7

9 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret (sak k-067/09) Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 8

10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Innledning og sammendrag Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen siste 5 år a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter c) Øremerkede tilskudd d) Lønns- og prisvekst e) Endringer i oppgavefordeling og regelverk iflg kommuneproposisjonen f) Endringer i oppgavefordeling og regelverk iflg statsbudsjettet Drift a) Driftsbudsjett b) Tjenesteproduksjon Tjenestekategori 1, Politisk styring Tjenestekategori 2, Administrasjon Tjenestekategori 3, Skole Tjenestekategori 4, Barnehage Tjenestekategori 5, Helse Tjenestekategori 6, NAV Hole Tjenestekategori 7, Pleie- rehabilitering og omsorg Tjenestekategori 8, Plan og utvikling Tjenestekategori 9, Kultur, kulturskolen, kirke og bibliotek Tjenestekategori 10, Teknisk drift, eiendom, vann og avløp b) Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter c) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet/finansforvaltning Kommunale gebyrer for Vedlegg utkast til økonomiplan Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 9

11 1. Forord Det har vært en utfordring også i dette budsjettarbeidet å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer, herunder å kunne utføre nødvendig vedlikehold av infrastruktur og oppnå et tilstrekkelig netto driftsresultat på ca 3% årlig. 2. Innledning og sammendrag Hole kommune har de siste fire årene hatt en befolkningsvekst på 12 % med en topp på 4,3% i Økt skatteinngang har til en viss grad bidratt til at driftsrammene er noe økt i denne perioden, men økningen samsvarer ikke med det økte behovet. Vedlagte oversikt over alle innspill til budsjett 2010, viser at det er et stort gap mellom behovet for økte rammer og mulighetene i økte skatteinntekter. KOSTRA-analysen under punkt 4, gir klare indikatorer på at Hole kommune på de fleste områder benytter mindre penger til drift enn sammenlignbare kommuner. Denne oversikten er benytet ved vurdering og prioritering av de nye innspillene. Skatteinngangen har vist en stigende tendens de siste årene. For perioden , ligger gjennomsnittlig skatteprosent på 150% av landsgjennomsnittet. Det betyr at Hole kommune ikke får veksttilskudd selv om det har vært en betydelig befolkningsvekst. I tillegg trekkes kommunen i inntekst- og utgiftsutjevning, slik at rammetilskuddet blir negativt. I løpet av økonomiplanperioden, vil lånegjelden komme opp i 300 millioner. Det medfører at renter og avdrag, i perioden øker med nesten 100 % fra 16 til 31 millioner. Dette gjør kommunen sårbar for renteøkninger, en økning på 1% tilsvarer 3 millioner kroner i økte utgifter. Forslaget til økonomiplan balanserer for perioden, men det oppfyller ikke ønske om 3% netto driftsresultat. Det vises til at fylkesmannen ved flere anledninger peker på at Hole må legge opp nødvendige buffere slik at kommunen er mer robust for fall i skatteinntektene. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 10

12 3. Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling 3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 5 år Befolkningstall pr Personer Personer Personer Personer Personer 0 år år år år år år år år og eldre Sum Befolkningsøkningen i perioden var 12,1% som er 4% høyere enn i perioden Alle aldersgruppene har vekst. For aldersgruppen under 20 år og gruppen over 80 år økte begge med ca 12%. Størst relativ økning har aldersgruppen år med en vekst på 69 innbyggere som utgjør 28,3% vekst i perioden. Størst absolutt vekst i perioden har gruppen år med 400 nye innbyggere. 3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivinger med ulik veksttakt. Her er tatt med prognosene for middels og høy folketallsutvikling. I forhold til veksten de siste årene, er SSB høy vekst lagt til grunn for beregning av inntektsgrunnlaget for økonomiplan-perioden. Befolkningsvekst SSB middels nasjonal vekst (2008) SSB høy nasjonal vekst (2008) Faktisk/stipulert basert på SSB høy vekst Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 11

13 Befolkningsprognose for perioden basert på SSBs befolkningsframskriving forutsatt høy vekst. Tall pr år år år år år år år år år og eldre Total folkemengde Endring, antall Endring, % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % Basert på SSBs prognose "høy vekst", Prognosen på relativ vekst er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene i dette dokumentet. b) Frie inntekter Med frie inntekter menes inntekter som kommunen fritt kan disponere uten andre bindinger enn lover og forskrifter. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (skatt på inntekt og formue fra private og foretak), momskompensasjon, og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Disse inntektene er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Eiendomsskatt inngår også som en del av de frie inntektene dersom kommunen innfører slik skatt. 3.b.1. Skatt og rammetilskudd Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2010 I kommuneproposisjonen for 2010 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 og 6 milliarder, med en reell vekst i sektorens frie inntekter på 4 mrd. kr. Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2010 på 8 mrd. kr. Dette tilsvarer 2,6 pst. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett Av veksten i samlede inntekter er 4,2 mrd. kr frie inntekter. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 12

14 Tabell 2.1. Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2010, regnet fra inntektsnivået for 2009 i revidert nasjonalbudsjett Reell endring i mrd. kroner. Frie inntekter 4,2 Øremerkede overføringer 2,8 Forsterket opplæring m.m. 0,7 Gebyrinntekter 0,2 Samlede inntekter 8,0 Hoveddelen av veksten i øremerkede overføringer skyldes økt tilskudd til barnehager og økt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren i 2010 er anslått til 3,1 %., KRD opplyser at lønnsveksten er anslått til 3,5 %. Skattørene foreslås holdt uendret. Dette betyr 12,8 % i kommunalt skattøre, og 2,65 % fylkeskommunalt skattøre. Skatteinntektenes andel av samlede inntekter anslås til 43,4 % i 2010 for sektoren. For kommunene er skattens andel av de samlede inntektene anslått til 44,6 %. Frie inntekter for kommunene i 2009 og 2010 Regjeringen legger opp til en reell vekst i de frie inntektene på 4,2 milliarder kroner i Av dette er 230 millioner kroner begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. 1 milliard kroner av veksten er begrunnet med fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesktorens inntekter i 2009 i revidert nasjonalbudsjett for Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 2,73 mrd til kommunene og 1,5 milliarder til fylkeskommunene. Dette er reell vekst i frie inntekter, dvs. at det i budsjettopplegget er lagt inn kompensasjon for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Veksten i frie inntekter dekker bl.a. kommunesektorens økte demografikostnader i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren, forutsatt at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen holdes uendret, til om lag 1,5 milliarder kroner. Pensjonskostnadene er forventet å øke med 600 millioner kroner, som må dekkes innenfor veksten. Tabellen under viser kommunenes utvikling i de frie inntekter (tall i millioner kroner): Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 13

15 Nominell vekst 10 - regnet fra anslag regnskap 09 Millioner kroner. Korrigert for oppgaveendringer Endr. % Skatter i alt ,6 - herav skatt på inntekt og formue ,9 Rammetilskudd ( eks selskapsskatt) ,0 Sum frie inntekter ,1 Vekst 2010 regnet fra anslag på regnskap 2009: innebærer at ekstra skatteinntekter for kommunene på ca 950 mill. kr i 2009 er inkludert i beregningsgrunnlaget. Nominell vekst i frie inntekter 2010: 4,1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009) Deflator: 3,1 %. Reell vekst i frie inntekter: 1 % (regnet fra anslag på regnskap 2009). Anslag på regnskap Nivå RNB Nivå tiltakspakken Nivå saldert ,2 mrd. kr 4,2 mrd. kr Endringer i inntektssystemet for kommunene Den symmetriske inntektsutjevningen øker fra 57 % ( i 2009) til 59 % (i 2010), som varslet i kommuneproposisjonen. Kostnadsnøkkelen for kommunene justeres, pga helårseffekter av: Økt fysisk aktivitet i grunnskolen Forsterket opplæring/tidlig innsats Delkostnadsnøkkelen for grunnskole har fått en større andel av den samlede kostnadsnøkkelen og kriteriet antall innbyggere 6-15 får økt vekting.vektingen av antall innbyggere og 80-89, antall arbeidsledige, pu under 16 år og urbanitetskriteriet er redusert, mens antall innbyggere er justert noe opp. Øremerket tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes rammetilskudd (og inntektssystemet) i Det må da etableres en egen delkostnadsnøkkel for barnehager i den samlede kostnadsnøkkelen for kommunene. Samtidig med innlemmingen av barnehager i inntektssystemet skal også den eksisterende kostnadsnøkkelen for kommunene revideres. Ny kostnadsnøkkel for kommunene skal legges frem i kommuneproposisjonen for 2011 våren Innlemming av øremerkede tilskudd i 2010 Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse (Kap.718, post 60) : Samtidig med gjennomføringen av forvaltningsreformen lovfestes fylkeskommunenes ansvar for Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 14

16 folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging mv. Det innlemmes 41, 3 mill. kr i rammetilskuddet til fylkeskommunene i Tilskudd til fagskoler (Kap. 276, post 70 og post 71) : Tilskuddene til tekniske fagskoler og annen fagskoleutdanning blir foreslått innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd fra Det innlemmes 389 mill. kr i rammetilskuddet. Krisetiltak (Kap. 840, post 21) : Som ett ledd i arbeidet med å forebygge kjønnslemlestelse foreslås det å innlemme 1, 5 mill. kr i rammetilskuddet til kommunene fra Midlene skal dekke frivillige underlivsundersøkelser. Undersøkelsene skal utføres av kommunehelsetjenesten. Tilskudd til lokale vilttiltak (Kap. 1425, post 61 ): Tilskuddet til lokale vilttiltak dekker deler av de kommunale utgiftene til tiltak innen den lokale viltforvaltningen. Kommunene skal i utgangspunktet selv dekke driftsutgifter til viltforvaltning. I K-prp. for 2008 ble det derfor vist til at bevilgningen skal trappes gradvis ned fram mot I tråd med dette foreslås posten avviklet i Anslag på skatt og rammetilskudd 2010 Sentrale anslag på nominell skattevekst i KS-prognosemodell pr oktober 2009 er som følger: Nasjonalt 6,4% 5,9% 0% 0% 0% Hole 9,4% 5,9% 2,5% 2,5% 2,3% Ved å benytte disse vekstprosentene i beregning av skatt og rammetilskudd gir det netto frie inntekter til Hole kommune som følger (i 1000kr): KS har i sin prognosemodell anslått hvor mye skatt og rammetilskudd Hole kommune får i 2009 og 2010 utifra sentralt anslag på skattevekst for kommunen i 2009 og I statsbudsjettet er det anslått en skattevekst på 9,4% i 2009 for Hole kommune. Kommunen ligger da 3% høyere enn anslaget for landet totalt sett. Dette gir for 2010 en anslått netto nominell vekst i kommunens frie inntekter 2,3 mill.kr. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2010 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra KS-prognosemodell per oktober 09 og er priset i 2010 kroner. Tabellen er oppdatert ift kommunens egne befolkningsprognoser og sentralt anslag på skattevekst for kommunen i økonomiplanperioden. Tabellen viser blant annet at kommunen trekkes relativt mye i inntektsutjevningen på grunn av høy skatteinngang ift landsgjennomsnittet. Dette sammen med trekk også i utgiftsutjevningen medfører et negativt rammetilskudd til kommunen. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 15

17 HOLE (år 2010-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR (fra 2009) Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd Oslo Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd (før 2004 også storby) Veksttilskudd Ekstra skjønn 2004 og 2005 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hove - Just overgangsord med mer momskomp 05/skjønn momskomp 08 Engangskompensasjon - etteroppgjør for 2004 momskomp Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte Ekstra skjønn tildelt av KRD - Feil inntektsutj 07 Komp lønn 2006 Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psy Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -18,5 13,5 6,4 5,3 7,4 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 9,4 5,93 2,48 2,53 2,31 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (Forslag i statsbudsjettet for 2010) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Svingninger i de frie inntektene Kommunens frie inntekter gjennom skatt og rammetilskudd har de siste årene vært utsatt for store svingninger. Hovedforklaringen for dette ligger i ettervirkninger som følge av endrede skatteregler i Diagrammet nedenfor viser avvik ift budsjett for skatteinntekter og rammetilskudd de siste 2 årene og hittil i år. Det er grunn til å anta at svingningene vil bli mindre fremover på bakgrunn av at skattereglene nå er innført, samt intensjonen om større forutsigbarhet i forslaget om endret inntektssystem for kommunene. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 16

18 Skatt og ramme akkumulert pr august MNOK Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Landets kommuner har til dels store forskjeller når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning og geografisk struktur og størrelse. Etterspørsel etter kommunale tjenester og kostnaden ved å tilby dem vil følgelig variere. Diagrammet nedenfor viser frie inntekter per innbygger sett ift landsgjennomsnittet for årene 2006 til Hole kommune har i de to første årene lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet (før korrigering) mens det i fjor lå godt over gjennomsnittet. Videre justeres inntektene opp som følge av at Hole kommune har et lavt beregnet utgiftsbehov ift landsgjennomsnittet når det tas hensyn til strukturelle forskjeller. Med andre ord er kommunen billigere å drive og har da korrigerte frie inntekter som ligger over snittet for landet. Frie inntekter per innbygger i % ift landsgjennomsnittet 130 % 125 % 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % Frie inntekter per innbygger i % ift landsgjennomsnittet Korr. frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, eksl. Eiendomsskatt, konsesjons- og hjemfallsskatt Korr. frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 17

19 3.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Det legges opp til å endre regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, slik at disse i framtiden skal inntektsføres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet, slik tilfellet er i dag. Ettersom denne endringen på kort sikt kan innebære en innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, foreslås det at kommunene og fylkeskommunene i en overgangsperiode på fem år gis anledning til å budsjettere med gradvis opptrapping hvor hhv 20, 40, 60, 80 og 100% av kompensasjonen overføres til investering fom Dette er innarbeidet i økonomiplan utarbeidet til dette dokumentet. 3.b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter 3.b.3.1. Rentekompensasjon for investeringer Kommunen mottar kompensasjonstilskudd på investeringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Omsorgsboliger/sykehjem: Sundjordet Vikstunet Vik torg Hole sykehjem Rudsødegården Skoleanlegg: Hole ungdomsskole Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill.kr men noe justering som følge av renteendringer. Sannsynligvis vil tilskuddet for 2010 bli lavere som følge av stor samlet rentenedsettelse hittil i år. 3.b.3.2. Andre frie midler Gjennom statsbudsjettet kan det komme midler som knytter seg til ulike formål men som gis som frie midler/tilskudd. c) Øremerkede tilskudd Varslede endringer: Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 18

20 Tilskudd til barnehager Tilskudd til barnehager ses i sammenheng med innføring av rett til barnehageplass, full barnehagedekning og framtidig finansiering av ikke-kommunale barnehager. Følgende øremerkede tilskudd foreslås innlemmet i rammetilskuddet fra 1 januar 2011: Driftstilskuddet Tilskudd til tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Skjønnsmidler Tilskudd til psykisk helsearbeid Er innlemmet i rammetilskuddet fra og med Innlemmingen skal ikke medføre større endringer i beløpsstørrelsen for kommunen. Midler til kompetanse- og utviklingstiltak videreføres som øremerkede midler inntil videre. d) Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2010, anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,1 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønns- og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 63,5 % Prisvekst 36,5 % KS har tidligere sammenlignet deflator i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett med tall fra SSB for perioden Sammenligningen viste at anslått deflator i perioden har vært vedvarende undervurdert ift reell lønns- og prisvekst. I tillegg til lønns- og prisveksten kommer endringer i renteutgifter og pensjonskostnader. Langsiktig forventning ift markedsrenten ligger rundt 4-5% fra 2010 og er benyttet i anslag på finansutgifter i økonomiplan tilknyttet dette budsjettdokumentet. Renteforutsetning i vedtatte budsjett og økonomiplan for er følgende satser: 2010: 4 % p.a. 2011: 5 % p.a. 2012: 6 % p.a. 2013: 6 % p.a 2014: 6% pa e) Endringer i oppgavefordeling og regelverk iflg kommuneproposisjonen 2010 Ny forskrift om finansforvaltningen innebærer at kommunene har frihet til å forvalte sine midler så lenge de ikke tar vesentlig risiko. Kommunestyret skal fastsette regler for finansforvaltningen i egne finansreglement. Hole kommune Økonomiplan & Årsbudsjett 2010 Side 19

2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 HØRINGSFRIST:

2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 HØRINGSFRIST: HOLE KOMMUNE Formannskapets innstilling til ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 HØRINGSFRIST: 04.12.2009. Utvalg: Saksnr. Dato: Formannskap 047/09 052/09 21.10.2009 og 18.11.2009 Alminnelig ettersyn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer