Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen"

Transkript

1 Saksnummer: 09/ Dato for kontroll: Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos E18 Vestfold AS (heretter: E18 Vestfold eller virksomheten ) den 15. april Kontrollen ble gjennomført i medhold av personopplysningsloven 44, jf. 42 tredje ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig dens håndtering av passeringsopplysninger. 1 Kontrollen ble gjennomført ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Sigmund Aasly, spesialrådgiver, delegert myndighet til å representere daglig leder - Erik Andersen, driftssjef 2.2 Fra Datatilsynet: - Jørgen Skorstad, juridisk rådgiver - Atle Årnes, senioringeniør 3 Generelt E18 Vestfold ble etablert 23. juni 1998 med Vestfold fylkeskommune som eier og med følgende formål: Selskapets formål er og del finansiere utbygging av firefelts E18 gjennom Vestfold fylke.. Virksomheten håndterer 3 bomstasjoner, henholdsvis Løvås, Hanekleiva og Ødegården. Løvås har 5 kjørefelt i hver retning henholdsvis 1 autopassfelt 1 autopassfelt og myntautomat 1 myntautomatfelt 2 manuelle felt 1 Det vil i korthet si informasjon om det passerende kjøretøy, den passerte bomstasjon og tidspunktet for passeringen. 1 av 10

2 Hanekleiva har 2 kjørefelt i hver retning henholdsvis 1 autopassfelt 1 myntautomatfelt Ødegården har 3 kjørefelt i hver retning henholdsvis 1 autopassfelt 2 myntautomatfelt Hver gang et kjøretøy passerer et felt i en bomstasjon, genereres en transaksjon, samtidig som det registreres og lagres opplysninger om passeringen. Virksomheten tilbyr forskjellige typer kundeavtaler, med ulike betalingsmåter: Autopassavtale med brikke gir rabatt. Myntinnkast Betaling manuelt med kontanter, eller kredittkort. E18 Vestfold har kontrakter med kunder. I mars måned 2009 ble det tatt bilder på anleggene i nordre Vestfold. Under kontrollen informerte E18 Vestfold om at det var installert nytt system for bompengeinnkreving fra 15. mai Dette nye sentralsystemet vil være et felles system for bomselskapene i Norge. Sentral infrastruktur for dette felles systemet ligger i Trondheim. Det er Q-Free i Trondheim som drifter løsningen i henhold til avtale med Statens vegvesen. 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Personopplysninger behandles av virksomheten på følgende måter. Kunden kan registrere seg hos selskapet. Kunden mottar da en brikke for automatisk avlesing i bomstasjonene. Dersom brikken fungerer etter sin hensikt, skal det ikke tas bilde av skiltene til kunden ved passering. Informasjon om den registrerte passering sendes til sentralsystemet for lagring. Dersom det passerende kjøretøy ikke er registrert med noen kundeavtale hos virksomheten, men tilsvarende avtale er registrert hos et annet bomselskap, utleveres passeringsopplysningene til det sistnevnte selskapet, for fakturering. Forutsetningen for en slik utlevering, er at det foreligger gyldig samarbeidsavtale mellom E18 Vestfold og det aktuelle bomselskapet. Kjøretøy uten brikke skal ikke passere i autopassfeltet. Dersom et kjøretøy likevel passerer i autopassfeltet, uten gyldig avtale, blir det tatt et bilde av bilskiltet forfra, og kjøretøyets registrerte eier vil bli belastet med tilleggsavgift. Det er bildet av bilens registreringsnummer som danner grunnlag belastning av tilleggsavgiften, ved at registreringsnummeret manuelt avleses og mates inn i virksomhetens databaser. 2 av 10

3 Bilister som ikke har gyldig avtale, skal enten passere i felt med automat for myntinnkast eller i betjent felt for manuell betaling. Bilister som ikke betaler i kontantfeltene, blir tatt bilde av for ileggelse av tilleggsavgift. Ved korrekt kontant betaling med mynter/sedler tas det ikke bilde. Skjer betalingen for passeringen med kredittkort, blir kjøretøyet avbildet. Dette bildet lagres inntil betalingen har innkommet E18 Vestfold fra kredittkortselskapet. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Generelle krav i forhold til behandling av personopplysninger Melde- og konsesjonsplikt E18 Vestfold har meldt behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet av melding nummer 1646 av 6. november Informasjon om innsyn, retting og sletting Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 19 har den behandlingsansvarlige informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte. Informasjonen er viktig for at den registrerte skal gjøres i stand til å bruke sine rettigheter etter loven. Blant de opplysninger som den registrerte har krav på, skal særlig følgende nevnes: Informasjon om formålet med behandlingen Informasjon om hvorvidt opplysningene vil bli utlevert, og i så fall til hvem Informasjon om annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter personopplysningsloven på best mulig måte, jf. for eksempel 27 og Faktagrunnlag Under kontrollen tok tilsynet utgangspunkt i den informasjonen som E18 Vestfold har kunngjort for de registrerte, og spesielt ble det fokusert på den informasjonen som var distribuert via virksomhetens nettsted. Virksomheten opplyser ikke til kunden hva slags data som samles inn i forbindelse med passering i de forskjellige felttyper. Det gis heller ingen opplysninger om hvor lenge passeringsdata blir lagret, hvor lenge bilder lagres eller når og hvor bildene tas. På bakgrunn av de opplysninger som er gitt på virksomhetens nettsted, fremsto det videre som uklart hvilken klagefrist den registrerte har å forholde seg til, dersom vedkommende skulle ha innsigelser mot en eller flere faktureringer. Virksomheten ga under kontrollen uklare 3 av 10

4 tilbakemeldinger om hva som faktisk er de korrekte klagefrister i denne typen saker; på ett tidspunkt ble det uttalt at klagefristen faktisk aldri løper ut. Virksomheten gir ingen informasjon om hvorvidt passeringsdata utleveres til tredjeparter. Etter det tilsynet er kjent med, kan for eksempel lignings- og skattemyndighetene kreve opplysninger utlevert fra bomselskapene. Det gis imidlertid ingen informasjon på nettsidene om hvordan virksomheten håndterer henvendelser av en slik karakter som omtalt, fra de nevnte instanser Datatilsynets vurdering Ovennevnte er eksempler på mangelfull, uklar eller feilaktig informasjon som virksomheten gir til den registrerte. Dersom informasjonen som gis til kundene ikke er i samsvar med vilkårene i personopplysningsloven 19, vil dette utgjøre ett eller flere avvik i forhold til personopplysningsloven. Etter Datatilsynets vurdering, er de forhold som er beskrevet nedenfor i dette avsnittet, eksempler på slike avvik. Datatilsynet anser at den manglende informasjon om lagring av opplysninger om passerende kjøretøy uten gyldig AutoPASS-avtale er i strid med personopplysningsloven 19 første ledd bokstav e, jf. 28, eventuelt også 19 første ledd bokstav b. Slik informasjonen var formulert på kontrolltidspunktet, fremsto det som uklart hvorvidt passering uten brikke medfører at passeringsopplysningene lagres i 4 måneder, 4 år eller mer enn 10 år. Dersom virksomheten er forpliktet, etter hjemler i annen lov eller forskrift, til å oppbevare dokumentasjon inneholdende passeringsdata og oppbevaringen foregår på det sett som omfattet av personopplysningsloven 3 første ledd alternativ a eller b vil Fjellinjen også være forpliktet til å informere de registrerte om dette, jf. de ovenfor siterte bestemmelser. Dessuten følger det av 19 første ledd bokstav b at den behandlingsansvarlige er forpliktet til å opplyse om formålet med datalagringen, og om opplysningene vil bli utlevert og i så fall til hvem. 5.3 Krav om informasjonssikkerhet - Forholdsmessig sikring av personopplysninger Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 13 skal den behandlingsansvarlige gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger Faktagrunnlag E18 Vestfold har kunder med avtale. Disse kan få tilgang til personopplysninger med passeringsopplysninger via internett. For å etablere profil på nettstedet til E18 Vestfold må kunden å oppgi avtalenummer som brukernavn, og postnummer som passord. Ved åpning av profil blir kunden ikke bedt om å 4 av 10

5 endre postnummeret til et egenvalgt passord. Profilen vil faktisk ikke nødvendigvis være beskyttet av et passord i det hele tatt. Dette betyr at en del av de kunder vil ha en ubeskyttet profil på Internett, som inneholder passeringsdata og andre personopplysninger Datatilsynets vurdering Datatilsynet anser at beskyttelsen av kundenes passeringsdata og andre personopplysninger er utilfredstillende i henhold til kravene i personopplysningsloven 13 og personopplysningsforskriftens Kundens avtalenummer og postnummer kan ikke anses å representere et passord med den beskyttelse som lovgivningen om informasjonssikkerhet krever. 5.4 Sletting av unødvendige personopplysninger Sletting av passeringsdata for de som har avtale med E18 Vestfold, med brikke Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 28, skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med den aktuelle behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes Faktagrunnlag De av E18 Vestfolds kunder som har brikke i kjøretøyet, avfotograferes ikke ved passering av bomstasjon, så fremt brikken virker som den skal. Opplysningene som genereres og registreres på slike kunder i forbindelse med passering, lagres i sentralsystemet hos virksomheten i 12 måneder. Formålet med innhentingen av passeringsopplysningene er å kunne fakturere passeringen. Faktureringen skjer ved at et beløp trekkes fra kundens forhåndsbetalte konto. For virksomhetens del, vil dermed formålet med innsamlingen og lagringen av opplysningene være oppfylt når beløpet er belastet kundens konto. På nettstedet til E18 Vestfold blir det for øvrig ikke gitt noen informasjon om hvor lenge disse opplysningene blir lagret, se over i avsnitt 5.2. Kundenes adgang til å klage på eventuelle feilaktige faktureringer, vil kunne utgjøre et formål som kan være bestemmende for hvor lenge virksomheten har anledning til å lagre passeringsopplysninger. Dersom klagefristen er 14 dager etter belastning av kundens konto, vil for eksempel dette kunne forsvare en lagringstid på 14 dager. Tiden fra passering til belastning av kundens konto er vanligvis kort (en time). Under kontrollen kunne det imidlertid ikke gis noen konkrete opplysninger om hvor lang denne klagefristen er, og dermed fremsto det også som uklart hvor lenge passeringsopplysningene faktisk kan oppbevares med kundens klagemulighet som formål. Virksomheten opplyste at det nesten ikke kommer noen klager fra kunder som har abonnement. Det er som regel kun i forbindelse med passeringer etter at kundens bil er stjålet, at kundene tar kontakt for å slippe å betale for biltyvens passeringer. Det ble opplyst at politianmeldelse er nødvendig for at slike passeringer ikke skal belastes kundens konto. 5 av 10

6 Datatilsynets vurdering Formålet med den omtalte lagring av passeringsopplysninger er å kunne fakturere for kundens passeringer. I tillegg skal lagringen bidra til at den enkelte kunde gis anledning til å kontrollere at faktureringen har gått riktig for seg. På bakgrunn av disse omstendighetene, har Datatilsynet vanskelig for å se at lagring av passeringsopplysninger i 12 måneder lar seg forsvare, i lys av bestemmelsen i personopplysningsloven 28. For å ivareta de formål som E18 Vestfold har anført, og som etter lovens 28 er avgjørende for lagringsspørsmålet, anser Datatilsynet at lagringsperioden må sees i sammenheng med klagefrist på opp til 30 dager. 5.5 Passering uten brikke spørsmål om behandlingsgrunnlag og sletting av passeringsopplysninger Personopplysningslovens krav Etter personopplysningsloven 11 første ledd bokstav a, jf. 8, kan personopplysninger bare behandles dersom det foreligger et rettslig grunnlag for behandlingen. I henhold til personopplysningsloven 28, skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med den aktuelle behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, skal de slettes Faktagrunnlag Situasjon 1 anonym passering Kjøretøy som passerer i felt med myntinnkast og i manuelle felt det vil si der passeringen betales kontant med mynt/seddel blir i utgangspunktet ikke registrert ved passering. Datatilsynet fikk opplyst at det verken tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer, eller at bilens registreringsnummer samles inn manuelt i disse tilfellene. Situasjon 2 ikke anonym passering etterfakturering Når kjøretøyet passerer i felt for manuell betaling, og bilføreren ber om giro for etterbetaling, tas det bilde av bilens skilt. Bildet blir slettet når betaling er registrert innkommet. Situasjon 3 ikke anonym passering betaling med kredittkort Dersom en enkeltpassering i felt med myntinnkast, eller i manuelle felt, betales med kredittkort, tas det bilde av det passerende kjøretøyets skilt. Dette bildet kobles så til kredittkorttransaksjonen. Når betalingen er gjennomført fra kredittkortselskapets side og registrert mottatt av E18 Vestfold, sørger virksomheten for å slette bildet. Slik Datatilsynet har oppfattet det, er den omtalte praksis begrunnet i følgende forhold: Fra kortselskapene får E18 Vestfold tilsendt lister over de kredittkort som er utstedt av selskapet, men som siden av en eller annen grunn har blitt sperret, og som følgelig er ugyldige. Ettersom bomstasjonens datasystem er off line, blir opplysningene fra disse listene deretter manuelt matet inn i datasystemet til den enkelte bomstasjon. Formålet er at eventuelle sperrede kort 6 av 10

7 som benyttes som betalingsmiddel ved en passering kan avvises direkte. Imidlertid kunne E18 Vestfold opplyse at det kan gå noe tid fra selskapet mottar disse listene fra kortselskapene, til de implementeres i virksomhetens systemer. Dermed vil bomstasjonens informasjon om sperrede kort ikke nødvendigvis være helt oppdatert til en hver tid, og følgelig vil førere som benytter ugyldige kort kunne passere. Situasjon 4 ikke anonym passering periodevis fotografering av all trafikk I perioder tas det bilder av alle som passerer i felt for manuell betaling. Dette gjøres for å kontrollere at alle passeringer faktureres på korrekt måte. Etter det Datatilsynet forstår, gjennomføres dette først og fremst som et kontrolltiltak overfor virksomhetens ansatte, hvilket disse også skal være informert om. Forklaringen har sammenheng med et ønske hos virksomheten om å forhindre, eller avdekke, feilfakturering av kjøretøy tilhørende den ene eller den andre klasse, som henholdsvis faktureres med ulike beløp. Kontrollen foregår slik at det passerende kjøretøy avbildes, og fotografiet registreres sammen med tidspunktet for passeringen. Bildet og passeringstidspunktet sammenstilles siden med opplysninger fra gjenpart av utstedt faktura. Dermed kan det for eksempel avdekkes om en passerende tungtransport har blitt fakturert som personbil, eller omvendt. I alle de ovennevnte tilfeller hvor bilskiltene fotograferes, blir selve bildet slettet når betalingen er registrert innkommet av virksomheten. Imidlertid blir skiltene avlest manuelt, og nummeret registreres og lagres i en sentral database. Denne passeringsinformasjonen blir lagret i den sentrale databasen i ett år Datatilsynets vurdering Situasjon 1 Virksomheten tilbyr reisende et anonymt betalingsalternativ, ettersom det finnes myntautomater på veiene, og det i alle fall i utgangspunktet ikke registreres noen informasjon om de passerende bilister som benytter dette betalingsalternativet. Datatilsynet har dermed, naturlig nok, ingen innvendinger mot en slik løsning. Tvert imot mener tilsynet at anonyme betalingsalternativer er den beste forsikringen for ivaretakelse av borgernes personvern, når det først er besluttet innført bompengeinnkreving på veiene over store deler av landet. Dette betalingsalternativet vil av denne årsak ikke omtales nærmere i den resterende delen av denne rapporten. Situasjon 2 Det samme gjelder den innsamling og registrering av opplysninger som finner sted under situasjon 2, som redegjort for over. I disse tilfellene finner Datatilsynet at det er legitimt å registrere de omtalte opplysninger, ettersom det vil være nødvendig for bomselskapet å kjenne identiteten til adressaten for den faktura som skal ettersendes. Datatilsynet har også lagt vekt på at disse personopplysningene slettes så snart fakturaen er registrert betalt. Etter Datatilsynets oppfatning, reiser imidlertid de to sistnevnte situasjonene i avsnitt enkelte problemstillinger, sett i lys av dagens personvernlovgivning. Særlig oppstår spørsmålet om det foreligger et gyldig rettslig grunnlag for de behandlinger av personopplysninger som de omtalte fotograferingene innebærer. 7 av 10

8 Situasjon 3 Her innhentes det altså fotobevis ved kredittkorttransaksjoner, et fenomen som hittil har vært forholdsvis lite kjent hos Datatilsynet. Når fotograferingen skjer på et vis som er sammenfallende med beskrivelsen i personopplysningsloven 36, utløses en rekke plikter for den behandlingsansvarlige. 2 Etter omstendighetene kan for eksempel lovens 38 komme til anvendelse, hvilket innebærer at virksomheten må kunne vise til et særskilt, virksomhetsrelatert behov for at tiltaket skal kunne anses som lovmessig. 3 Alternativt vil tiltaket måtte forankres i personopplysningsloven 11 første ledd bokstav a, jf. 8. Datatilsynet kan imidlertid ikke se at noe særlig behov, eller at noen av de alternative rettsgrunnlag angitt i 8, er til stede, all den tid kredittkortselskapet i utgangspunktet garanterer for transaksjonen overfor bomselskapet, samtidig som det av samme transaksjon vil oppstå et regresskrav mot kredittkortholderen. Av denne grunn må bomselskapets risiko betegnes som beskjeden i disse tilfellene, slik Datatilsynet ser det, ettersom det vil være sikret betaling for passeringsavgift gjennom de avtaler som er inngått med de respektive kortselskaper. At bomselskapet selv kan kontrollere hvor ofte oppdateringer av sperrelister for kredittkort skal tilføyes bomstasjonens lokale database, og således har en mulighet til å minimere risikoen ubetalte passeringer, er også vektlagt i denne vurderingen. Datatilsynets konklusjon blir dermed at denne fotograferingen mangler det nødvendige rettslige grunnlag i personopplysningsloven. Situasjon 4 Under denne situasjonen blir samtlige reisende avbildet ved passering i manuelle felt, uavhengig av hvilket betalingsalternativ som benyttes i det enkelte tilfellet. Datatilsynet har forstått det dit hen at bilens skilt er omfattet av denne fotograferingen. Denne situasjonen vil være underlagt de samme lovbestemmelser som i situasjon 3. Spørsmålet blir altså om det foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag til å samle inn og registrere personopplysninger om de reisende, og på denne måten. Datatilsynet kan verken se at det foreligger et særskilt virksomhetsrelatert behov for en slik overvåking av trafikanter, eller at noen av de alternative rettsgrunnlagene i personopplysningsloven 8 er til stede. Tilsynet antar at det potensielle tap som kunne tenkes å oppstå som følge av en eller annen form for bedrageri er av mindre omfang, og dessuten at denne formen for svindel vil kunne la seg avdekke ved hjelp av andre og mindre personvernkrenkende metoder. Eksempler på det siste er sammenligning av regnskap og statistiske opplysninger om passerende kjøretøy av de ulike slag, eller fotograferingen av kjøretøyene på en slik måte at bilens registreringsnummer eller bilens fører ikke kan identifiseres, samtidig som kjøretøyets avgiftsklasse avdekkes. En slik tilnærming vil være i overensstemmelse med det alminnelige proporsjonalitetsprinsippet i den norske personvernlovgivning, som fastslår at det minst personverninngripende tiltaket 2 Det siktes her til regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av [ ] automatisk virkende fjernsynskamera, fotografiapparat eller lignende apparat 3 For nærmere informasjon om temaet, inkludert kameraovervåking, vises det til Datatilsynets veileder, tilgjengelig via 8 av 10

9 skal benyttes, og at det ikke skal samles inn og registreres personopplysninger, med mindre disse opplysningene kan sies å være relevante for formålet med behandlingen. Datatilsynets konklusjon er følgelig at det nevnte tiltaket ikke kan sies å være i overensstemmelse med grunnleggende vilkår i personopplysningsloven, jf. 11, jf. 8. Datatilsynet er for øvrig ikke kjent med hvorvidt den type økonomisk bedrageri eller underslag som er forsøkt beskrevet ovenfor, har utgjort et omfattende problem. Normalt kan generelle bekymringer for at slike forhold kan tenkes å forekomme, ikke begrunne den ovennevnte type tiltak. Nærmere dokumentasjon kan med andre ord tenkes å få betydning for vurderingen av tiltakets lovmessighet. Et annet sentralt spørsmål er hvorledes informasjonsplikten overfor de samme reisende er oppfylt, dersom fotografiet kan bidra til å identifisere bilens eier eller fører, jf. det som er sagt over i avsnitt 5.2. Etter Datatilsynets oppfatning fremstår det som et paradoks at reisende som ønsker å benytte seg av et anonymt eller sporfritt alternativ, gjennom denne ordningen likevel risikerer å bli gjenstand for registrering. Datatilsynet legger for så vidt til grunn at dette tiltaket iverksettes relativt sjelden, idet hensikten med tiltaket oppfattes å være av preventiv art. Hvorvidt tiltaket kan forsvares rettslig vis-à-vis de ansatte, er for øvrig et spørsmål som Datatilsynet lar ligge i denne omgang, under henvisning til det opprinnelige formålet med den gjennomførte kontrollen, se den tidligere korrespondanse i saken Bilde av skilt Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 11 første ledd bokstav d skal den behandlingsansvarlige sørge for at personopplysningene som behandles er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen Faktagrunnlag Under kontrollen ba tilsynet om å få se eksempler på de bilder som ble tatt av bilskiltene. Et av eksemplene så slik ut (sladding er gjort av Datatilsynet): 9 av 10

10 Det var mulig å zoome bildet. Virksomheten informerte om at det aktuelle kameraet nettopp var blitt flyttet høyere opp på en stolpe, og at kameraet da ikke var blitt innjustert. Dette hadde medført at også førere og eventuelle passasjerer var blitt gjenstand for fotograferingen, og det på en måte som gjorde det mulig å identifisere de reisende ved ansiktsgjenkjenning Datatilsynets vurdering Datatilsynet anser at den aktuelle billedtagningen fanger opp mer informasjon enn det som er nødvendig for å oppnå det legitime faktureringsformål som ligger til grunn. Det er på det rene at den opplysningen som er nødvendig for å oppfylle målet med fotograferingen identifisering av bilens eier før innkreving av skyldig passeringsavgift er bilens registreringsnummer, det vil si selve bilskiltet. Det foreligger således ikke rettslig grunnlag for å samle inn og lagre personbilde i denne sammenheng, jf. personopplysningsloven 11 første ledd bokstav a. Tilsynet anser også at personbilde ikke vil være en relevant opplysninger i den forbindelse, og således være i strid med personopplysningsloven 11 første ledd bokstav d. 10 av 10

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

OVERSENDELSE AV KLAGE PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT FOR HELAUTOMATISKE BOMSTASJONER

OVERSENDELSE AV KLAGE PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT FOR HELAUTOMATISKE BOMSTASJONER Personvernnemnda v/ Camilla Sivesind Tokvam Postboks 6878 St Olavs plass 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2005/152-17 SVE/- 01.07.2005 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Elektroniske spor Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 10/01153-3 Dato for kontroll: 05.10.2010 Rapportdato: 18.01.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Stiftelsen SUSS-telefonen Sted: Gøteborggata 23, Oslo Utarbeidet av: Henok Tesfazghi

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012. Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012. Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon Datatilsynet - Håndhever personopplysningsloven, helseregisterloven og helseforsknings-loven

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Mal for innhenting av informert samtykke

Mal for innhenting av informert samtykke Vedlegg 2 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) Mal for innhenting av informert samtykke Innhold Samtykkeskjema... 2 Personverninformasjon: Behandling

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00030 Dato for kontroll: 31.01.2014 Rapportdato: 13.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Pixima AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Andreas Jensen Hofstad Marius Engh Pellerud 1 Innledning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01089 Dato for kontroll: 08.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Byhagen legesenter Sted: Alta Utarbeidet av: Camilla G. Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00753 Dato for kontroll: 17.08.2012 Rapportdato: 08.04.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Statens vegvesen Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Cecilie Rønnevik 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester

Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester TV 2 AS Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Adv. Theo Jordahl 11/00258-7/FUE 4. august 2011 Dato Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester

Detaljer

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato ARI/14/4710/K2- G90, K3-&40/ 13/01091-8/MEP 26. mars 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Kontroll hos SUSS - Senter for ungdomshelse samliv og seksualitet - Vedtak og endelig rapport

Kontroll hos SUSS - Senter for ungdomshelse samliv og seksualitet - Vedtak og endelig rapport Advokatfirma Ræder DA v/adv. Vebjørn Søndersrød Postboks 2994 Solli 0230 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/01153-11/HTE 18. januar 2012 Kontroll hos SUSS - Senter for ungdomshelse

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Move Treningssenter AS Arnemannsveien 5 3510 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 14/01089-7/YMA 05.06.2015 Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Datatilsynet viser til kontroll

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00120 Dato for kontroll: 3.3.2014 Foreløpig rapport: 22.4.2014 Endelig rapport: 08.08.14 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rosenlund barnehage Sted:Ski Utarbeidet av: Eirin Oda Lauvset

Detaljer

Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser.

Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser. Til ordfører, administrasjonssjef og daglig leder Nærmere informasjon om www.styrevervregisteret.no KS sendte den 5. januar 2007 brev til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper der Styrevervregisteret

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots Norge AS 26092011

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots Norge AS 26092011 Boots Norge AS Postboks 413 Skøyen 0213 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00938-7/SEV 28. februar 2012 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01168 Dato for kontroll: 01.12.2011 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drømtorp videregående skole Sted: Ski Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ruter AS Sted: Dronningensgate 40, Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ruter AS Sted: Dronningensgate 40, Oslo Saksnummer: 09/00163-15 Dato for kontroll: 7. mai 2009 Rapportdato: 23. november 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ruter AS Sted: Dronningensgate 40, Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00121 Dato for kontroll: 28.02.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nesodden kommune Sted: Heia barnehage Utarbeidet av:

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo

Foreløpig kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo - Datatilsynet Saksnummer: 09/01148-3 Dato for kontroll: 13. oktober 2009 Rapportdato: 2. desember 2009 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo Utarbeidet

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00491 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kontoret for voldsoffererstatning Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Rannveig

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kjøpmannshuset Norge AS Postboks 330 Skøyen 0213 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00852-9/BSO 25. juni 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport Den 19. oktober 2012

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) NorgesGruppen ASA Postboks 2775 Solli 0203 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00832-9/MAB 1. februar 2012 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Trumf AS Det vises

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg?

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? 25. Mars 2015, Maskinentreprenørenes Forbund Seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt Sentrale rettskilder: Lov om behandling av personopplysninger

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kiwi Norge AS Postboks 551 3412 LIERSTRANDA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-13/BSO 21. juni 2013 Vedtak om pålegg Den 10. oktober 2012 gjennomførte Datatilsynet en kontroll

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Smart Club AS v/ Advokatene Kjetil Bull og Bjørn Tore Flaatten Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00831-9/HVE 21. desember 2011 Vedtak om pålegg

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Navigea Securities AS Postboks 120 4001 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00863-6/HTE 12. juli 2013 Vedtak om pålegg endelig kontrollrapport for Navigea Security -

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer