Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo"

Transkript

1 Saksnummer: 09/ Dato for kontroll: Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Fjellinjen AS (heretter omtalt som Fjellinjen eller virksomheten ) den 31. mars Kontrollen ble gjennomført i medhold av personopplysningsloven 44, jf. 42 tredje ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig dens håndtering av passeringsopplysninger. 1 Kontrollen ble gjennomført ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Jacob Trondsen, Adm. Dir. - Lars Lind, EDB-sjef - Ole Chr. Frantzvaag, Driftsleder (i en del av kontrollen) 2.2 Fra Datatilsynet: - Jørgen Skorstad, juridisk rådgiver - Atle Årnes, senioringeniør 3 Generelt Den 1. februar 2008 gikk Fjellinjen over til helautomatisk bompengeinnkrevning i Oslo og Bærum. Konsesjon til å behandle personopplysninger i denne forbindelse ble gitt av Datatilsynet 11. desember Konsesjonen er tidsbegrenset til 31. desember Behandlingsansvaret er delt mellom Statens vegvesen og Fjellinjen. I konsesjonen er det satt følgende vilkår for behandlingen: 1. Det skal etableres en alternativ betalingsløsning hvor: 1 Det vil i korthet si informasjon om det passerende kjøretøy, den passerte bomstasjon og tidspunktet for passeringen. 1 av 9

2 a. lengste lagring av reservekopi passerings/betalingsopplysninger i bomstasjonen ikke overstiger 72 timer b. behandling i sentralsystemet fører til sletting av opplysningene innen en time i normaltilfelle og innen 24 timer for fremmedpasseringer c. tilganger til passerings og/eller betalingsdata baseres på tjenestelig behov. 2. Det skal informeres aktivt om betalingsalternativet, jf. pkt. 1 ovenfor, som skal være prismessig likeverdig og tilgjengelig samsvarende med de øvrige betalingsalternativer. 3. Statens vegvesen skal iverksette og gjennomføre en årlig uavhengig systemrevisjon hos bomselskapene for å sikre at forutsetningene for konsesjonen er ivaretatt. 4. Statens vegvesen skal aktivt informere alle innehavere av den automatiske betalingsløsningen om at det benyttes teknologi for fjernavlesning og at teknologien kan benyttes til å lokalisere kjøretøyet. 5. Det skal tilbys en løsning som gjør det mulig for bilisten til enhver tid å velge mellom forskjellige betalingsløsninger, blant annet avhengig av hvem som skal betale for passeringen (eks. privat/arbeidsgiver). 6. Passerings- og/eller betalingsopplysninger skal ikke utleveres med mindre det foreligger hjemmel i lov eller samtykke fra innehaveren. 7. Passerings- og/eller betalingsopplysninger skal ikke sammenstilles med opplysninger utledet fra andre overvåkingsinnretninger, med mindre det foreligger hjemmel i lov eller er basert på samtykke fra innehaveren. 8. Det er bare ikke-godkjente passeringer som kan avfotograferes. 18. desember 2008 sendte Datatilsynet et varsel om pålegg til Fjellinjen, om begrenset lagringstid av passeringsopplysninger. Datatilsynets varsel gikk ut på at det ville bli fattet vedtak om at lagringstiden for passeringsopplysninger om innehavere av forskuddsbetalte verdikort måtte reduseres til én måned. Fjellinjen svarte i brev av 7. januar 2009 at en lagringstid på en måned vil være urimelig kort, både i forhold til kundenes mulighet til å utøve kontroll og i forhold til klagebehandlingen. Fjellinjen ga deretter uttrykk for at det avventet en tilbakemelding, og at det så frem til et eventuelt møte med Datatilsynet. Kontrollen hos Fjellinjen den 31. mars 2009 er således også å anse som en oppfølging av nevnte sak (Datatilsynets saksnummer 08/01072). Fjellinjen har 19 bomstasjoner rundt Oslo. Dette innebærer at bilførere som ønsker å forflytte seg til Oslo fra en annen kant av landet, med nødvendighet må passere minst en bomstasjon. Fjellinjen har også ni bomstasjoner ved Lysakerelven, den såkalte Bærumsringen, som utgjør en ytre bomring for biler som skal inn til Oslo vestfra. 2 Bomstasjonene er automatiske og dermed uten betjening, myntinnkast eller kortleser. Hver gang et kjøretøy passerer en av disse 2 Jf. 2 av 9

3 bomstasjonene, genereres en transaksjon, samtidig som det registreres og lagres opplysninger om passeringen. 3 Fjellinjen tilbyr ulike betalingsalternativer: AutoPASS-avtale med elektronisk brikke betales forskuddsvis. Denne løsningen gir rabatt man faktureres bare for en passering i timen, og kun for 60 passeringer i måneden. Det eksisterer en variant av avtalen, som innebærer at kunden kan kreve at passeringsdata slettes etter 72 timer. Når et kjøretøy uten aktiv brikke passerer en av Fjellinjens bomstasjoner, tas det bilde av kjøretøyets bilskilter. Passeringsavgiften blir deretter sendt i posten til den juridiske eller fysiske personen som i motorvognregisteret er angitt som kjøretøyets eier. Førere av kjøretøy uten AutoPASS-avtale kan betale for passeringen på servicestasjon innen tre virkedager etter passeringen. Eieren av kjøretøyet vil da ikke få tilsendt faktura for passeringen. Betaling via SMS må skje innen tre virkedager. Denne betalingsløsningen er midlertidig ute av drift. Fjellinjen opplyste at det på kontrolltidspunktet hadde ca registrerte kundeavtaler. Av disse har rundt 25% etablert tilgang til Min side, hvor kundene blant annet kan se egne passeringsdata. Fjellinjen registrerer ca passeringer hver dag. Rundt 18% av disse er utført av kjøretøy uten brikke, som dermed blir fotografert. I tillegg har rundt 17% av de passerende kjøretøy brikke knyttet til avtale som er ugyldig på passeringstidspunktet, som blir fotografert av den grunn. Under kontrollen informerte for øvrig Fjellinjen om at det var installert nytt veikantutstyr i bomstasjonene fra 1. oktober Innen 1. oktober 2009 vil det bli tatt i bruk et nytt sentralsystem. Dette nye systemet vil være felles for bomselskapene i Norge. Fjellinjen er det siste av landets bomselskaper til å ta i bruk dette systemet. 4 Kort om behandlingene av personopplysninger Den som registrerer seg som kunde hos Fjellinjen, mottar en AutoPASS-brikke, som deretter monteres i kjøretøyet. Når kjøretøyet passerer en bomstasjon, avleses denne automatisk. Informasjon om den registrerte passeringen, det vil si passeringens tidspunkt og sted, samt brikkens unike nummer, sendes til sentralsystemet for lagring. Deretter gjøres det fratrekk for passeringen. Så fremt brikken fungerer som den skal ved passeringen, tas det ingen bilder. Dersom det passerende kjøretøy ikke er registrert med noen kundeavtale hos Fjellinjen, men tilsvarende avtale er registrert hos et annet bomselskap, utleveres passeringsopplysningene til det sistnevnte selskapet, til faktureringsformål. Forutsetningen for en slik utlevering, er at det foreligger gyldig samarbeidsavtale mellom Fjellinjen og det aktuelle bomselskapet. 3 Med mindre en bomstasjon allerede er passert mindre enn 60 minutter tidligere, og kunden er fakturert for denne passeringen, se nedenfor under første kulepunkt. 3 av 9

4 Kjøretøy som ikke har brikke, vil bli avfotografert ved passeringspunktet. Det samme gjelder kjøretøy som er utstyrt med mangelfullt fungerende brikke, eller dersom AutoPASS-avtalen det aktuelle kjøretøyet er registrert under er utløpt. Fotografiet som tas har fokus på kjøretøyets registreringsnummer, både foran og bak, slik at bilens skilter blir lesbare i størst mulig grad. Bildene danner grunnlag for den etterfølgende fakturering, ved at registreringsnummeret manuelt avleses og mates inn i virksomhetens databaser. Dersom nummeret ikke kan gjenfinnes, eller avtalen er utløpt, sendes faktura til den registrerte eier av kjøretøyet. Hvis fotograferingen utelukkende skyldes funksjonsfeil ved brikken eller avlesningsutstyret, trekkes passeringen manuelt fra på det resterende beløp registrert på kundekontoen. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Informasjon om behandling av personopplysninger og de registrertes rettigheter (bl.a. om innsyn, retting og sletting) Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 19, har den behandlingsansvarlige informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte. Informasjonen er viktig for at den registrerte skal gjøres i stand til å bruke sine rettigheter etter loven. Blant de opplysninger som den registrerte har krav på, skal særlig følgende nevnes: Informasjon om formålet med behandlingen Informasjon om hvorvidt opplysningene vil bli utlevert, og i så fall til hvem Informasjon om annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter personopplysningsloven på best mulig måte, jf. for eksempel 27 og Faktagrunnlag Under kontrollen tok tilsynet utgangspunkt i den informasjonen som Fjellinjen har kunngjort for de registrerte, og spesielt ble det fokusert på den informasjonen som var distribuert via virksomhetens nettsted. Informasjonen på nettstedet fremsto i flere tilfeller som mangelfull eller uklar. Enkelte av opplysningene stemte heller ikke overens med den behandling av personopplysninger som foregår i praksis. For eksempel var det oppgitt at de siste 100 passeringsopplysninger lagres i selve brikken, selv om denne lokale lagringen, etter det Datatilsynet forstår, opphørte 1. oktober Det ble videre opplyst at bildene av passerende kjøretøy slettes i underkant av ett døgn etter belastning, dersom Fjellinjen finner en avtale på det avbildede registreringsnummeret i virksomhetens databaser. Det gis imidlertid ingen opplysninger om at det kan ta lang tid før slike passeringer faktisk belastes, og at lagringstiden i realiteten dermed kan bli vesentlig lengre enn ett døgn. Denne informasjonen fremstår dermed som noe misvisende. Under 4 av 9

5 kontrollen ble det for øvrig avdekket et tilfelle hvor belastning først skjedde 82 dager etter at passering hadde funnet sted. På bakgrunn av de opplysninger som er gitt på Fjellinjens nettsted, fremsto det videre som uklart hvilken klagefrist den registrerte har å forholde seg til, dersom vedkommende skulle ha innsigelser mot en eller flere faktureringer. Virksomheten ga under kontrollen uklare tilbakemeldinger om hva som faktisk er de korrekte klagefrister i denne typen saker; på ett tidspunkt ble det uttalt at klagefristen faktisk aldri løper ut. Virksomheten gir ingen informasjon om hvorvidt passeringsdata utleveres til tredjeparter. Dette kan for eksempel gjelde skattemyndighetene. Det gis imidlertid ingen informasjon på nettsidene om hvordan virksomheten håndterer henvendelser av en slik karakter som nevnt. Det finnes heller ingen informasjon på Fjellinjens nettsider om hvor lenge passeringsdata blir lagret etter passeringer foretatt av kjøretøy uten (gyldig) AutoPASS-avtale Datatilsynets vurdering Ovennevnte er eksempler på mangelfull, uklar eller feilaktig informasjon som virksomheten gir til den registrerte. Dersom informasjonen som gis til kundene ikke er i samsvar med vilkårene i personopplysningsloven 19, vil dette utgjøre ett eller flere avvik i forhold til personopplysningsloven. Etter Datatilsynets vurdering, er de forhold som er beskrevet nedenfor i dette avsnittet, eksempler på slike avvik. Datatilsynet anser at den manglende informasjon om lagring av opplysninger om passerende kjøretøy uten gyldig AutoPASS-avtale er i strid med personopplysningsloven 19 første ledd bokstav e, jf. 28, eventuelt også 19 første ledd bokstav b. Slik informasjonen var formulert på kontrolltidspunktet, fremsto det som uklart hvorvidt passering uten brikke medfører at passeringsopplysningene lagres i 4 måneder, 4 år eller mer enn 10 år. Dersom Fjellinjen er forpliktet, etter hjemler i annen lov eller forskrift, til å oppbevare dokumentasjon inneholdende passeringsdata og oppbevaringen foregår på det sett som omfattet av personopplysningsloven 3 første ledd alternativ a eller b vil Fjellinjen også være forpliktet til å informere de registrerte om dette, jf. de ovenfor siterte bestemmelser. Dessuten følger det av 19 første ledd bokstav b at den behandlingsansvarlige er forpliktet til å opplyse om formålet med datalagringen, og dessuten om opplysningene vil bli utlevert og i så fall til hvem. 5.2 Krav om informasjonssikkerhet - Forholdsmessig sikring av personopplysninger Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 13 skal den behandlingsansvarlige gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. 5 av 9

6 5.2.2 Faktagrunnlag Av Fjellinjens rundt kunder, var det på kontrolltidspunktet kun som hadde opprettet profiler for å kunne se de passeringsdata og andre personopplysninger som virksomheten gir tilgang til via sitt nettsted. For å åpne profil på dette nettstedet må kunden oppgi avtalenummer og bilens registreringsnummer. Ved åpning av profil blir kunden bedt om å legge inn et egenvalgt passord. Først når passordet er satt, vil profilen være utstyrt med et passord som i det minste gir en viss grad av beskyttelse. Dette betyr at kunder har en ubeskyttet profil ute på Internett som inneholder både passeringsdata og andre personopplysninger. Kun kjennskap til avtalenummer og registreringsnummer er tilstrekkelig for å skaffe seg kontroll over en kundes profil Datatilsynets vurdering Datatilsynet anser at beskyttelsen av kundenes passeringsdata og andre personopplysninger ikke oppfyller kravene i personopplysningsloven 13 og personopplysningsforskriften Kundens avtalenummer og bilens registreringsnummer anses ikke å gi tilstrekkelig sikkerhet for autentisering av at riktig person oppretter profil. Faren for at uvedkommende kan ta kontroll over profil og således ha muligheter til å foreta urettmessig overvåkning av kjøretøyets passeringer er overhengende. 5.3 Krav om informasjonssikkerhet - Tilgangskontroll Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 13 skal den behandlingsansvarlige gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. I henhold til personopplysningsforskriften 2-8 skal medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige bare bruke informasjonssystemet for å utføre pålagte oppgaver, og selv være autorisert for slik bruk. I henhold til personopplysningsforskriftens 2-11 skal det treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig Faktagrunnlag Kundeservice hos Fjellinjen AS har tilgang til historiske opplysninger som inneholder både passeringsdata og andre personopplysninger. Ansatte i Fjellinjen AS hadde i tillegg tilgang til bildene som ble tatt i forbindelse med passering uten gyldig brikke. Fjellinjen AS lagrer også personopplysninger inkludert passeringsdata med hjemmel i annet lovverk Datatilsynets vurdering Datatilsynet anser at beskyttelsen av kundenes passeringsdata og andre personopplysninger ikke oppfyller kravene i personopplysningsloven 13 og personopplysningsforskriften Datatilsynet anser at det ikke er nødvendig at ansatte i Fjellinjen AS, for eksempel kundeservice, skal ha tilgang til historiske passeringsdata på kunden. Faren for å foreta urettmessig overvåkning av kunder og deres passeringsdata er til stede. 6 av 9

7 5.4 Sletting av passeringsopplysninger Sletting av passeringsdata kjøretøy med AutoPASS-avtale Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 28, skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med den aktuelle behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes Faktagrunnlag Kunder av Fjellinjen med brikke i kjøretøyet avfotograferes ikke ved bompassering, så fremt brikken virker som den skal. Opplysningene som genereres og registreres på slike kunder i forbindelse med passering, lagres i sentralsystemet hos Fjellinjen i 12 måneder. Formålet med innhentingen av passeringsopplysningene er her at Fjellinjen skal kunne fakturere passeringen. Faktureringen skjer ved at et beløp trekkes fra kundens forhåndsbetalte konto. For virksomhetens del, vil dermed formålet med innsamlingen og lagringen av opplysningene være oppfylt når beløpet er belastet kundens konto, se nedenfor under punkt På nettstedet til Fjellinjen opplyses det dessuten: Generelt blir passeringsopplysninger for din avtale lagret i Fjellinjens systemer i inntil 12 måneder (2 til 3 måneder på Min side ) dette gjelder også passeringer i andre AutoPASS- og EasyGO-anlegg. Dette er ment som en service til deg, og som kontroll for eventuelle klager du måtte ha på ditt forbruk. Muligheten til å klage på en eventuell feilfakturering, vil kunne utgjøre et formål som kan være bestemmende for hvor lenge Fjellinjen har anledning til å lagre passeringsopplysninger. Dersom klagefristen er 30 dager etter belastning av kundens konto, vil for eksempel dette kunne forsvare en lagringstid på 30 dager. Tiden fra passering til belastning av kundens konto er vanligvis kort (en time). Under kontrollen kunne Fjellinjen imidlertid ikke gi noen konkrete opplysninger om hvor lang denne klagefristen er, og dermed fremsto det også som uklart hvor lenge passeringsopplysningene faktisk oppbevares. Kunden kan kun se de siste tre måneders passeringer på Min side. Fjellinjen lagrer imidlertid passeringsopplysningene i 12 måneder. Kunden må dermed ta kontakt med Fjellinjen for å få tilgang til mer enn tre måneder gamle passeringsopplysninger. Grunnen til at kundene mister direkte tilgang til passeringsopplysningene etter tre måneder, ble av Fjellinjen oppgitt å være av datateknisk art blant annet ble det uttrykt at håndteringen av store datamengder ville være problematisk av systemtekniske årsaker. Det er innført et passeringstak for kunder med gyldig AutoPASS-avtale på 60 passeringer per bil hver måned. Det innebærer at kunder med gyldig AutoPASS-avtale kan passere bommen flere ganger i løpet av en time med samme bil, uten å belastes for mer enn en passering. Passeringstaket på 60 passeringer per måned indikerer at passeringsdata bør kunne 7 av 9

8 lagres i en måned. Passeringstaket gjelder bare for Fjellinjens anlegg, fordelt på Oslo og Bærum. Passeringstaket påvirkes dermed ikke av passeringer ved andre anlegg i Norge. Fjellinjen tilbyr også en avtale hvoretter passeringsdata slettes innen 72 timer. Kunder med en slik avtale mister klageadgang og fordelene med passeringstak. Denne avtaletypen er ikke vurdert i rapporten Datatilsynets vurdering Formålet med den omtalte lagring av passeringsopplysninger er å kunne fakturere for kundens bompasseringer. I tillegg skal lagringen bidra til at den enkelte kunde gis anledning til å kontrollere at faktureringen har gått riktig for seg. På bakgrunn av disse omstendighetene, har Datatilsynet vanskelig for å se at lagring av passeringsopplysninger i 12 måneder lar seg forsvare, i lys av bestemmelsen i personopplysningsloven 28. For å ivareta de formål som Fjellinjen har anført, og som etter lovens 28 er avgjørende for lagringsspørsmålet, anser Datatilsynet at lagringsperioden må sees i sammenheng med klagefristen Sletting av passeringsdata kjøretøy uten AutoPASS-avtale Personopplysningslovens krav I henhold til personopplysningsloven 28, skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med den aktuelle behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes Faktagrunnlag Kjøretøy som passerer automatiske bomstasjoner uten brikke, med registreringsnummer som ikke er knyttet til kundeavtale med Fjellinjen, blir alltid avbildet ved passering. Bildene viser området rundt skiltet på bilen, i bilens bredde, både foran og bak. Datatilsynet fikk se et tilfeldig utvalg bilder under kontrollen. Disse bildene var alle tatt på en slik måte at bilfører og eventuelle passasjerer ikke var synlige. Passeringsdata og bilde lagres etter fotograferingen. Bildet legges til grunn for etterfakturering, og slettes 30 dager etter at kravet er betalt. Unntak gjelder for bilder tilknyttet klagesak vedrørende etterfakturering. Er det registrert en klagesak, beholdes altså bildene til saken er ferdig behandlet. Etterskuddsfaktura utstedes når det enkelte kjøretøy har foretatt passeringer for mer enn 100 kroner eller etter tre måneder, om beløpet er under 100 kroner. Fakturaen inneholder detaljer om hvilke passeringer det faktureres for. Grunnlaget for faktisk behov for lagringstid kan utledes av, fakturering etter tre måneder, med en måneds betalingsfrist og klagefrist på 30 dager fra det tidspunkt da kunden fikk kunnskap om belastningen. Dette vil si at den nødvendige lagringstid for passeringsdata ved etterskuddsfakturering, vil være maksimalt fire måneder, om da ikke klage innkommer. 8 av 9

9 Det ble opplyst at passeringsopplysningene fremgår på den dokumentasjonen som genereres i forbindelse med etterskuddsfakturering. Blant annet opplyses det om passeringstidspunktet, på minuttet, samt stedsnavn der den aktuelle bomstasjonen er plassert. Det ble videre anført at regelverket om bokføring krever at denne dokumentasjonen oppbevares i lengre tid. Fjellinjen oppbevare passeringsdetaljer inntil klageadgangen er utløpt, altså i maksimalt fire måneder. Videre, ble det opplyst av Fjellinjen, lagres passeringsdetaljer i henhold til bokføringsloven. Noen nærmere redegjørelser for det nevnte regelverket, og hvilke krav til oppbevaring av informasjon som regelverket oppstiller, ble imidlertid ikke gitt Datatilsynets vurdering Datatilsynet har ingen innvendinger mot at kunden får en samlefaktura, der passeringsopplysningene ikke fremgår. Det er bokføringslovens krav om spesifisering av passeringsdata på salgsdokumentet, samt lagringen av de samme opplysningene over lengre tid enn klagefristen, som er problematisk i forhold til personvernet. Før februar 2008 var det mulig å benytte kontantbetaling ved bompassering i Fjellinjen AS bomstasjoner. Det forelå den gang intet behov for å registrere hvem som passerte ved hjelp av kontant betaling. Overgang til helautomatisk betaling i februar 2008 ble begrunnet med at bomstasjonene skulle endres på grunn av at de var klare for utskiftning, samt at helautomatisk løsning ville gi bedre flyt i trafikken. For abonnenter med forskuddsbetalt avtale (med AutoPASS-brikke) lagres ikke passeringsdata i henhold til bokføringsloven ettersom salgsdokumentasjonen vil være produsert før passeringsopplysningene er oppstått. Derimot for de som passerer uten brikke eller uten gyldig brikke og som faktureres i ettertid, vil registrering av passeringsdata håndteres annerledes. For disse, som omfatter en forholdsvis mindre andel av de passeringene som foretas, lagres passeringsdata i henhold til bokføringsloven, siden salgsdokumentasjonen vil inneholde passeringsdata, etter det Datatilsynet har forstått. Det kan være i samfunnets interesse å lagre passeringsdata i anonymisert form for å kunne kontrollere Fjellinjens regnskap. Imidlertid finner Datatilsynet det ulogisk å lagre passeringsdata i identifiserbar form, utover klagefristen, kun for det mindretall som foretar bompassering uten gyldig brikke. Datatilsynet anser at historiske opplysninger, hvor mennesker reiser og beveger seg, er personopplysninger av en slik art som ikke bør lagres unødvendig. Dette spørsmålet, om lagring av spesifiserte passeringsdata i henhold til bokføringsloven, behandles ikke videre i denne rapport, men må eventuelt håndteres i egen sak. 9 av 9

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester

Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester TV 2 AS Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Adv. Theo Jordahl 11/00258-7/FUE 4. august 2011 Dato Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012. Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012. Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon Datatilsynet - Håndhever personopplysningsloven, helseregisterloven og helseforsknings-loven

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Elektroniske spor Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00753 Dato for kontroll: 17.08.2012 Rapportdato: 08.04.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Statens vegvesen Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Cecilie Rønnevik 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Smart Club AS v/ Advokatene Kjetil Bull og Bjørn Tore Flaatten Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00831-9/HVE 21. desember 2011 Vedtak om pålegg

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots Norge AS 26092011

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots Norge AS 26092011 Boots Norge AS Postboks 413 Skøyen 0213 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00938-7/SEV 28. februar 2012 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Mal for innhenting av informert samtykke

Mal for innhenting av informert samtykke Vedlegg 2 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) Mal for innhenting av informert samtykke Innhold Samtykkeskjema... 2 Personverninformasjon: Behandling

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) NorgesGruppen ASA Postboks 2775 Solli 0203 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00832-9/MAB 1. februar 2012 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Trumf AS Det vises

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

OVERSENDELSE AV KLAGE PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT FOR HELAUTOMATISKE BOMSTASJONER

OVERSENDELSE AV KLAGE PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT FOR HELAUTOMATISKE BOMSTASJONER Personvernnemnda v/ Camilla Sivesind Tokvam Postboks 6878 St Olavs plass 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2005/152-17 SVE/- 01.07.2005 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo

Foreløpig kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo - Datatilsynet Saksnummer: 09/01148-3 Dato for kontroll: 13. oktober 2009 Rapportdato: 2. desember 2009 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo Utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet Kristiansund kommune Rådhuset, Kaibakken 2 6509 KRISTIANSUND N Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00906-5/HHU 5. desember 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00030 Dato for kontroll: 31.01.2014 Rapportdato: 13.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Pixima AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Andreas Jensen Hofstad Marius Engh Pellerud 1 Innledning

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01168 Dato for kontroll: 01.12.2011 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drømtorp videregående skole Sted: Ski Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00120 Dato for kontroll: 3.3.2014 Foreløpig rapport: 22.4.2014 Endelig rapport: 08.08.14 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rosenlund barnehage Sted:Ski Utarbeidet av: Eirin Oda Lauvset

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01089 Dato for kontroll: 08.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Byhagen legesenter Sted: Alta Utarbeidet av: Camilla G. Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Navigea Securities AS Postboks 120 4001 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00863-6/HTE 12. juli 2013 Vedtak om pålegg endelig kontrollrapport for Navigea Security -

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv.

Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. Veileder 25.11.2010 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april Informasjon 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i Logo autopasss Orig Blå. CMYK 100c 100m 40k Bømlopakken Bomstasjonen er automatisk Bomstasjonen står på Spissøy. Du skal ikkje stoppe ved passering,

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 10/01153-3 Dato for kontroll: 05.10.2010 Rapportdato: 18.01.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Stiftelsen SUSS-telefonen Sted: Gøteborggata 23, Oslo Utarbeidet av: Henok Tesfazghi

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00121 Dato for kontroll: 28.02.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nesodden kommune Sted: Heia barnehage Utarbeidet av:

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Safe Harbor - Informasjon til berørte virksomheter om EU-domstolens avgjørelse om Safe Harbor-beslutningen - Konsekvensene

Detaljer

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato ARI/14/4710/K2- G90, K3-&40/ 13/01091-8/MEP 26. mars 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00940 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 11.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rudolf Steinerskolen i Oslo Sted: Oslo Utarbeidet av: Andreas Hobæk Martha Eike 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00491 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kontoret for voldsoffererstatning Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Rannveig

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9 3126 TØNSBERG Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til

Detaljer

Personvern anno 2014. Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing?

Personvern anno 2014. Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing? Personvern anno 201. Er det fritt fram for bruk av personopplysninger til testing? www.personvernbloggen.no Tre tema i dag Personvern anno 201 hva truer? Hovedpunkter i personopplysningsloven Bruk av personopplysninger

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Makt, beslutning og integritet IKT og personvern i transport

Makt, beslutning og integritet IKT og personvern i transport TØI-rapport 703/2004 Forfatter(e): Inger-Anne Ravlum Oslo 2004, 70 sider Sammendrag: Makt, beslutning og integritet IKT og personvern i transport Denne rapporten tar utgangspunkt i at informasjons- og

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer