Kommunikasjonsplan for DIS-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsplan for DIS-Norge"

Transkript

1 Kommunikasjonsplan for Versjon 1.0 Vedtatt av s styre 17. april 2015 av Arbeidsgruppe: Ketil Figenschou Morten Thorvaldsen

2 INNHOLD INNLEDNING FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HENSIKTEN MED DOKUMENTET 3 DEFINISJON 3 AVGRENSNINGER - OMFANG 3 METODE 4 KARTLEGGING AV INTERESSENTER 5 INTERNE INTERESSENTER 6 EKSTERNE INTERESSENTER 7 KOMMUNIKASJONSKANALER 10 KOMMUNIKASJONSPLAN

3 Versjonshistorikk Versjon Dato Endring Endret av Dokument opprettet Første utkast oversendt Morten og Ketil Lest korrektur Gått gjennom og oppdatert interessentoversikten og kommunikasjonskanalene Skypemøte med Ketil, diskusjon og gjennomgang av Mortens innspill Analyse av interessenter Ferdigstilt alle kapitlene Ferdigstillelse av plan Korrektur Ferdigstillelse av dokument Metodekapittel Korrektur Korrektur Ferdigstillelse til styret Heidi S. Fjeldvig Morten Thorvaldsen Heidi S. Fjeldvig Morten Thorvaldsen Heidi S. Fjeldvig Morten Thorvaldsen 2

4 HENSIKTEN MED DOKUMENTET Dokumentet skal dokumentere s strategi for kommunikasjon frem til 2016 og kommunikasjonsplan for Planen gjelder for, og har ikke tatt med kommunikasjonsaktiviteter eller kommunikasjonsmidler for distriktslagene. I fremtiden anbefaler vi at styret i utarbeider en kommunikasjonsstrategi for organisasjonen som helhet. En slik kommunikasjonsstrategi vil gi føringer for hvordan DIS- Norge og organisasjonens distriktslag skal utarbeide og gjennomføre sine kommunikasjonsaktiviteter i fremtiden, og være et grunnlag for å utarbeide sentral og lokale kommunikasjonsplan/wer. Denne første utgaven for dokumenterer hvilke interessenter som er de viktigste for organisasjonen og hvilken kommunikasjonsstrategi organisasjonen har lagt for interessentene. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i det kartleggingsarbeidet som ble gjort av interessenter i 2008, og videreutviklet den ut fra dagens situasjon. DEFINISJON I dette dokumentet har vi definert en kommunikasjonsplan til å om fatte: En oversikt over organisasjonens viktigste interessenter og hvilken informasjon de har behov for og hvilken form for kommunikasjon disse har behov for Roller og ansvar i for kommunikasjon med interessentene Hvilke kommunikasjonskanaler organisasjonen skal anvende Når kommunikasjon skal finne sted AVGRENSNINGER - OMFANG Det har vært en utfordring å avgrense oppgaven slik at analysen ikke ble for omfattende og at den til slutt endte opp i en fullstendig kartlegging av alle deler av organisasjonen (inkludert distriktslagene) med tilhørende informasjonsutveksling. Vi har derfor valgt å utelate distriktslag og prosjekter og arbeidsgrupper, som rapporterer til s styre. Slike prosjekter/arbeidsgrupper er for eksempel: Gravminner Kirkebok FT 1875 Digitaliseringsgruppa Testamenteringsprosjektet Eidsvollsprosjekt DISTreff Etikkutvalg m.fl Disse gruppene/prosjektene har egne kommunikasjons- og styringskanaler relatert til sin virksomhet og aktiviteter. 3

5 METODE Arbeidsgruppen har bestått av: Ketil Figenschou Morten Thorvaldsen Gruppen har kartlagt hvilke informasjonskanaler har, hvem som har ansvar for hver av dem og når de brukes. Utgangspunktet for planen er s overordnede mål og strategi: Overordnede mål: Norges ledende organisasjon for slektsforskere Tyngde og betydning i fagspørsmål og bevilgninger Ny, tydelig, sterk og gjenkjennelig markedsprofil Grunntilskudd på minst 3 mill Likestilt med andre kulturorganisasjoner i form av anseelse og troverdighet Transparent, tilpasset og effektiv organisasjon Administrasjon som er rigget for å utnytte de muligheter som er innen offentlige tilskudd Enda bedre tilbud til våre medlemmer Overordnet strategi: Skape attraktive aktiviteter for medlemmene våre Jobbe kontinuerlig med å utvikle og tilpasse organisasjonen Styrke og videreutvikle distriktsledere og -lagene Befeste slektsforskningens anseelse Skape forståelse for den betydning slektsforskning har for å ivareta individets historie Være uredde og proaktive både mot fagmiljøer og våre medlemmer. Kurs, verdiskapende veiledning, åpne samlinger for å tiltrekke interesserte I 2010 ble det gjort en ekstern interessentanalyse av en ekstern konsulent med tanke på markedsføring. Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i deler av det arbeidet som ble gjort den gang og videreførte analysen med å kartlegge nye interessenter i tillegg til at vi identifiserte interne interessenter, dvs de som er innenfor s egen organisasjon. Vi delte interessentene i tre kategorier: interne interessenter, primære eksterne interessenter og eksterne sekundære interessenter. Videre identifiserte vi hvilken behov de forskjellige interessentene har for informasjon eller kommunikasjon med organisasjonen, og hvilken kommunikasjon/kontakt organisasjonen på sin side har behov for, for å kunne oppfylle sine strategiske mål. Arbeidsgruppen gjennomførte videre en kartlegging av organisasjonene eksisterende kommunikasjonskanaler og hvilke nye som måtte opprettes, mappet deretter interessentene mot de ulike informasjonskanaler. Dette ble grunnlaget for utkastet til kommunikasjonsplanen for året Vi leverer dette dokumentet i en versjon 0.9 til Styret og overlater til Styret å gjøre nødvendige justeringer og tilpasninger før endelig beslutning for

6 KARTLEGGING AV INTERESSENTER Interessenter defineres som personer eller organisasjoner som har interesse for slektsforskning som fagfelt og det arbeidet som, Slekt og Data, deres tillitsvalgte og medlemmer gjør ved å tilby ulike tjenester og medlemsaktiviteter. Vi har også inkludert ulike instanser som organisasjonen selv har behov for å ha kontakt med for å kunne iverksette aktiviteter som er nødvendige for at skal kunne realisere sine strategiske mål. Kartlegging av interessenter er viktig fordi: - organisasjonen må vite hvem interessentene er og hvilken informasjon interessentene har behov for og hvordan den skal distribueres - organisasjonen skal få en oversikt over hvilke interessenter den er avhengig av for støtte og tilslutning - organisasjonen skal få en oversikt over hvilke av organisasjonens behov som kan dekkes gjennom samarbeid og kommunikasjon med ulike interessenter - organisasjonen skal kunne kommunisere med sine medlemmer på best mulig måte for å spre informasjon om organisasjonens arbeid, medlemsfordeler, slektsfaglige kilder, aktiviteter og slektsfaglige kunnskap. Interessentene er delt inn i interne og eksterne interessenter. Eksterne interessenter er igjen delt inn i primære og sekundære grupper. Primære interessenter er interessenter som er direkte tilknyttet og som allerede har et tett samarbeid med organisasjonen. Det er interessenter som organisasjonen allerede har eller ønsker å ha et strategisk samarbeid med, og som er viktige for at organisasjonen skal utvikle seg slik Landsmøtet har bestemt, eller det kan være instanser som organisasjonen ønsker å etablere et strategisk samarbeid med, som et ledd i å nå sine strategiske mål. Sekundære interessenter er virksomheter, institusjoner, foreninger eller organisasjoner DIS- Norge ikke har etablert et nært samarbeid, men som det kan være aktuelt å etablere et fremtidig samarbeid med. 5

7 INTERNE INTERESSENTER Interessent Kommunikasjonsstrategi Informasjonskanal DIS-medlemmer Distriktsledere Øvrig tillitsvalgtapparat Dis-Norges administrasjon Tett og åpen dialog om organisasjonens drift og utvikling. Tilføre fagstoff innen slektsforskning og tilgrensende fagområder, samt formidle og arena for deling av slektsfaglig kompetanse. Tilføre faglig utvikling og opplæring innen slektsforskningsfag. Kontinuerlig oppdatering på hva som skjer i andre distrikt- eller lokallag Avholde Ledersamling en gang årlig for lederutvikling og faglig påfyll Informasjon fra styret i prinsipielle saker eller saker av stor betydning for organisasjnen «Etterutdanning» av distrikts- og lokallagsledere og øvrige tillitsvalgte Samle tillitsvalgtapparatet til felles samling én gang pr. år for faglig påfyll og utveksling av erfaringer og kompetanse Ledere for faglige utvalg og prosjekter. Administrasjonen ved kontoret og generalsekretæren arbeidet tett sammen med Styret Websider Web-sider - distriktslag Nytt fra styret - Hurtigreferatene Kurs Lokale arrangementer Slekt og Data DIS-posten Ledersamlingen Info fra styreleder i epost Nettkurs Koordinatorsamlinger Tillitsvalgtkonferansen Styrereferater s websider Kontinuerlig dialog (muntlig og epost ved behov) 6

8 EKSTERNE INTERESSENTER Eksterne interessenter er interessenter som ikke er en del av organisasjonen. Eksterne interessenter deles i to grupper: 1. Primære interessenter: Interessenter har et uttalt, tett og pågående samarbeid med. Det kan også være interessenter organisasjonen ønsker å knytte tettere til seg ut fra strategiske eller økonomiske motiver. 2. Sekundære interessenter: Interessenter som organisasjonen ønsker å ha en viss dialog eller kontakt med, enten fordi organisasjonene har sammenfallende interesser, slektsfaglig eller økonomisk, eller fordi organisasjonens medlemmer kan ha slektstfaglig utbytte av samarbeidet. Samarbeidet kan være på nasjonalt organisasjonsmessig nivå, eller direkte mellom medlemmene. Primære interessenter: Interessent Kommunikasjonsstrategi Informasjonskanal Slektsforskere ikke medlemmer Andre slektsfaglige organisasjoner i Norden Nasjonalbiblioteket Arkivmyndigheter (stat og regionalt) Informasjon ved av deltar i radio- og TV programmer relatert til slektsforskning. Utveksling av organisasjonsmessige erfaringer Samarbeid om slektsrelaterte verktøy Formidle muligheter innen slektsforskning, søkemotorer, tilgjengelige forskningsmateriale i Norge Samarbeid om digitalisering av slektsrelatert materiale Samarbeid om felles arrangementer Samarbeid om felles markedsmateriale Samarbeid om transkribering av skannede media Samarbeide om tilgjengeliggjøring av søkbart eller skannet materiale Samarbeid på sentral- og lokalt Gjennom norske medier, deltakelse etter invitasjon Websidene våre, både DIS- Norges og distriktslagssidene, våre genealogiske ressurser med mer. Kurs arrangert av lokallagene Invitere til Slektsforskerdagen Invitere til tilstedeværelse på kulturarrangementer lokalt plan Norgen-møtene Styrekontakter, deltakelse felles styringsgrupper (prosjekter) Invitere til samarbeidesarrangementer DIS-Posten Slekt og Data Samarbeidende møter Reklamemateriell (t-skjorter og lignende) DIS-Posten Slekt og Data Samarbeidsmøter DIS-Posten Slekt og Data Samarbeidsavtalen (høringsinnspill og -notater) Kontaktmøter 7

9 Interessent Kommunikasjonsstrategi Informasjonskanal Finans Miljø- og kulturdepartementet Tilskuddsmyndigheter og veldedige stiftelser/legater plan om felles arrangementer Samarbeid om tilgang til infrastruktur som bok-, bunkeog flatskannere for digitalisering av arkivmateriale Behov for dialog for å skaffe økonomisk støtte til organisasjonen Synliggjøre organisasjonens standpunkt i politiske/prinsipielle saker. Søke om tilskudd og gavemidler fra relevante stønads- og tilskuddsmuligheter Lokale prosjekter og dialog DIS-Posten Slekt og Data Kontaktmøter med fagmyndigheter Deltakelse under høringer og komitémøter vedr. saker som er relevante for slektsforskere og kulturvernfeltet i allmennhet Henvendelser fra organisasjonen vedrørende prinsipielle saker DIS-Posten Søknader om tilskudd/gavetildelinger Utarbeide prosjektplan med budsjett og finansieringsplan Utarbeide og distribuere sluttrapporter til allmennheten og gavetildeler Sekundære interessenter: Interessent Kommunikasjonsstrategi Informasjonskanal Svenske släktsforskardagar Utenlandske slektsforskere Norske person- eller lokalhistoriske foreninger Slektsforskningsorganisasjoner i øvrige verden Arrangere felles deltakelse på arrangement Formidle muligheter innen slektsforskning, søkemotorer, tilgjengelige forskningsmateriale i Norge Samarbeid på lokalt plan Formidle muligheter innen slektsforskning, søkemotorer, tilgjengelige forskningsmateriale i Norge Informasjon i DIS-Posten Slekt og Data, artikler, annonser Invitere til samarbeidesarrangementer Reklamemateriell (t-skjorter og lignende) Websidene våre på engelsk Genealogiske ressurser Ingen formelle Invitere til samarbeidesarrangementer Websidene våre på engelsk Genealogiske ressurser 8

10 Interessent Kommunikasjonsstrategi Informasjonskanal Datatilsynet Museer og biblioteker Kommersielle aktører Ingen Ingen Uformelt samarbeid på lokalt plan Ved behov Delta på samarbeidesarrangementer, lokalt plan Ingen 9

11 KOMMUNIKASJONSKANALER Vi deler tilgjengelighet og distribusjon av informasjon inn i ulike kategorier: Push: informasjonen sendes ut til mottaker fra et sted eller server uten at mottaker behøver å ta eget initiativ. Denne type distribusjon er typisk for nyhetsbrev, markedsføring eller informasjon som organisasjonen anser som viktig at mottaker mottar. Brukes til distribusjon av informasjon der avsender, () har stor egeninteresse av å nå ut med informasjon, eller der mottaker har høy interesse for å få informasjon. Pull: Informasjon som legges ut og tilgjengeliggjøres for mottaker, men mottaker må selv oppsøke eller finne frem til informasjonen. Pull-metoden regnes som en passiv distribusjonsform, fordi mottakeren selv må søke den opp, og den har derfor en mye mer tilfeldig og usikker treffprosent. skal benytte seg av både push og pull strategi for å nå ut til sine interessenter. Informasjonskanal Beskrivelse Utgis av Ansvarlig Frekvens Metode s websider s websider skal være en informasjonskanal for våre medlemmer og for alle som er interessert i slektsforskning. Kontinuerlig /løpende oppdatering Pull Websidene skal dekke følgende områder: - Om organisasjonen - Nasjonale arrangementer - Nyheter - Medlemssider o Pålogging og vedlikehold om medlemskap o Tilgang til medlemsblad Slekt og Data o Tilgang til DIS-Posten - Om slektsforskning, faglig stoff (søkesteder og verktøy, nybegynner) - Informasjon fra styret Distriktslagenes websider på DIS- Norges webområde Distriktslagenes sider - Lokale arrangementer - Informasjon til medlemmene om lokalt slektsfaglig materiale - Informasjon til medlemmene om lokale arrangementer hos andre institusjoner Distriktslagene Kontinuerlig oppdatering Pull Websidene våre på engelsk Genealogiske ressurser Deler av s websider er oversatt til engelsk. Målsettingen er å tilby utenlandske slektsforskere en vei inn til tilgjengelighet til å søker etter slekt i Norge. Inneholder bla. - Om Kontinuerlig /løpende oppdatering Pull 10

12 Informasjonskanal Beskrivelse Utgis av - Tilbud om bistand til nybegynner som slektsforskning i Norge - Genealogiske ressurser i Norge - Genealogiske verktøy - Genealogiske verktøy og kilder Ansvarlig Frekvens Metode Slekt og Data Medlemsblad til organisasjonens medlemmer. Slektsfaglige artikler 4 ganger i året Push DIS-Posten Nyhetsbrev til alle medlemmene Oversikt over kommende lokale/sentrale arrangementer 11 ganger i året Push Bør sendes aktuelle samarbeidspartnere, både offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner Landsmøte Utsendelse av Landsmøte-papirer Behandling av innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer. Faglige innslag Forslagsstill ere Annethvert år Ledersamling Alle distriktslederne samles én gang pr.år Lederutvikling, organisasjonsutvikling 1 gang pr. år Informasjon og diskusjon om sentrale tema Faglige innslag Tillitsvalgtkonferansen Alle tillitsvalgte samles for faglig inspirasjon og påfyll Annethvert år Slektsforskerdagen Åpent arrangement om slektsfaglige tema Fellesarrangement sammen med samarbeidspartnere s distriktslag Lokale lag 1 gang pr. år Annonser i media Vi gjør slektsforskning enklere Annonsering av organisasjonen i TV-kanaler på røde helligdager. Så ofte som mulig Skal være informative og opplysende, og ikke inneholde oppfordring til økonomisk støtte og vederlag. Langfredag, 1. Påskedag, 1. Pinsedag, 1. Juledag. 11

13 Informasjonskanal Beskrivelse Utgis av Ansvarlig Frekvens Metode T-skjorter, kopper, jakker etc Vi gjør slektsforskning enklere og lokalt Ved arrangeme nter 12

14 KOMMUNIKASJONSPLAN 2015 Tidspunkt Beskrivelse Ansvarlig Januar Utsendelse av kontingent 2015 Administrasjonen, DIS-Posten s websider distrikts-/lokale lag. Lokale arrangementer Styret ved Distriktslagene Lokallagene Februar DIS-Posten Styret ved Nordisk Kulturfond Generalsekretær Mars Slekt og Data Redaktør Aina Johnsen Rønning DIS-Posten Styret ved Kulturrådet Prosjektstøtte Kulturvern Generalsekretær April Tillitsmannskonferansen Administrasjonen, Styret DIS-Posten Styret ved Nordisk Kulturfond Generalsekretær Mai DIS-Posten Styret ved 13

15 Tidspunkt Beskrivelse Ansvarlig Juni Slekt og Data Redaktør Aina Johnsen Rønning DIS-Posten Styret ved Kulturrådet Prosjektstøtte Kulturvern Generalsekretær September Slekt og Data Redaktør Aina Johnsen Rønning DIS-Posten Styret ved Nordisk Kulturfond Generalsekretær Kulturrådet Prosjektstøtte Kulturvern Generalsekretær Oktober DIS-Posten Styret ved Nordisk Kulturfond Generalsekretær November Slekt og Data Redaktør Aina Johnsen Rønning DIS-Posten Ledersamlingen Styret ved Administrasjonen, Styret Desember DIS-Posten Styret ved Kulturrådet Prosjektstøtte Kulturvern Generalsekretær Års- og sluttrapporter til gavetildelere Generalsekretær/Prosjektleder 14

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer