Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)"

Transkript

1 HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon ( )

2 Innhold 1. Innledning Formål Overordnede dokumenter Ansvar Visjon og mål Visjon Verdier Hovedmål Delmål Resultatmål Målgruppe Situasjonsanalyse Formelle kanaler SWOT- analyse Styrker Svakheter Muligheter Trusler Prinsipp og satsingsområder Kommunikasjonskanaler og samhandlingssystemer Fellesskap Roller og kompetanse Tiltak Tiltak kommunikasjons- og samhandlingssystemer Videreutvikling av ansattportalen Implementere bruken av Lync Tiltak fellesskap Produsere film Fast reisedag for fylkesrådmannen Påskjønnelse/oppmerksomhet Tiltak roller og kompetanse Ta i bruk kompetansedatabase Tverrfaglig oppgaveløsning Kurs i Lync Kostnadsoverslag Revidering og evaluering

3 1. Innledning Kommunikasjon er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå målet. God internkommunikasjon er en forutsetning for at den eksterne kommunikasjonen skal fungere best mulig. De ansattes bidrag er avgjørende for at Oppland fylkeskommune (OFK) når sine mål. I en stor og kompleks organisasjon som OFK er god internkommunikasjon avgjørende for å levere gode resultater. For at vi skal lykkes i vårt oppdrag må vi kunne lære av hverandre og dra nytte av hverandres kunnskap. Kommunikasjon er nøkkelen til det. Gjennom en løpende, målrettet og helhetlig kommunikasjon, både på tvers og langs linjene, vil OFK sikre både engasjement, god kultur og intern læring. God internkommunikasjon er avgjørende for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om fylkeskommunens virksomhet, og kan utføre sine oppgaver til det beste for befolkningen i Oppland. Det å bruke internkommunikasjon strategisk betyr at vi kommuniserer og samhandler på en måte som understøtter de målene OFK skal nå og bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenenestene. Definisjon: Med internkommunikasjon mener vi all kommunikasjon (informasjonsflyt og utveksling av ideer og synspunkter) mellom ansatte internt i organisasjonen. Det kan dreie seg om kommunikasjon mellom enkeltpersoner og grupper på forskjellige nivåer og i ulike enheter eller deler av organisasjonen. 1.1 Formål Strategi- og tiltaksplanen skal være et verktøy for å sikre god kommunikasjon i hele organisasjonen, både på tvers og langs linjene. 1.2 Overordnede dokumenter Følgende dokumenter ligger til grunn for strategi- og tiltaksplanen for internkommunikasjon: Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommunes organisasjonspolitikk 1.3 Ansvar Alle ansatte har et felles ansvar for å sikre god internkommunikasjon. Ledere har et særskilt ansvar for å legge til rette for god internkommunikasjon. 3

4 2. Visjon og mål 2.1 Visjon «Mulighetenes Oppland» 2.2 Verdier Internkommunikasjonen er tuftet på de fem verdiene: Raushet Vi involverer og inkluderer hverandre og deler informasjon og kunnskap både gjennom formelle og uformelle kanaler. Vi framsnakker og synliggjør hverandres gode prestasjoner. Ansvarlighet Arbeidsgiver har ansvar for god opplæring og tilrettelegging. Arbeidstaker tar ansvar for å finne informasjon. Vi søker råd og kunnskap når det trengs, samtidig som vi kommuniserer aktivt for å drive godt og effektivt. Kreativitet Vi bruker tilgjengelige kommunikasjonskanaler og er åpne for nye måter å kommunisere på. Fleksibilitet Vi tilpasser måten vi kommuniserer på og velger kommunikasjonskanal slik at den passer budskapet og understøtter målet. Tillit Vi tror godt om hverandre og bygger kommunikasjonen vår på det. Vi har en åpen dialog og søker aktivt tilbakemelding. Vi viser personlig integritet og har mot til å si fra. Våre verdier blir til våre handlinger gjennom bevisst kommunikasjon. 2.3 Hovedmål Eierskap og felles forståelse for Oppland fylkeskommunes virksomhet og mål blant alle ansatte. 2.4 Delmål En lærende organisasjon med aktiv kunnskaps - og erfaringsdeling En åpen organisasjon der vi kan diskutere fritt og tørre å si fra Medarbeidere som tar ansvar for helheten Trygge ledere og medarbeidere som gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger Motiverte ansatte som samarbeider mot et felles mål Økt dialog og samhandling i og på tvers av alle deler av organisasjonen. 2.5 Resultatmål Økt kvalitet og effektivitet i tjenestene Et styrket omdømme både internt i fylkeskommunen og eksternt mot Opplandssamfunnet 2.6 Målgruppe Alle ansatte i Oppland fylkeskommune. 4

5 3. Situasjonsanalyse Det er nødvendig å kartlegge dagens situasjon for å kunne utarbeide en strategi- og tiltaksplan. Arbeidsmetoden som er valgt, er at gruppa for internkommunikasjon har vurdert nåværende situasjon gjennom en SWOT-analyse. Her har tilbakemeldinger fra ledersamling og internkommunikasjonsundersøkelsen fra 2011 vært viktige bidrag. Resultatene gir ikke et komplett bilde, men fungerer som et godt utgangspunkt for arbeidet med strategi og tiltak for internkommunikasjon. 3.1 Formelle kanaler Lederen Ansattportalen Oppland.no Skoleportalen (Fronter) E-post Brev Telefon Lync P360 Visma Møter Nyhetsbrev Sosiale media Videokonferanse Det er mange formelle møter og kanaler i OFK som setter store krav til hvordan vi håndterer, oppbevarer og videreformidler riktig informasjon til riktige mottakere internt og eksternt. I tillegg er det mange uformelle møter, internt i enheten og på tvers i organisasjonen, som er en viktig arena for løpende avklaringer og informasjonsutveksling. 5

6 3.2 SWOT- analyse SWOT-analyse er et verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i en organisasjon. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analysen nedenfor er i forhold til internkommunikasjon Styrker Gode og enhetlige styringssystemer Ansattportalen (lett å finne informasjon dersom interessert) Godt og uformelt arbeidsmiljø Medarbeiderskapssamlinger Svakheter Stor organisasjon, med stor bredde i tjenesteproduksjon og fysisk avstand Kun innsikt i eget fagområde, manglende helhetstanke Ikke tilfredsstillende informasjon mellom fagenheter og skoler imellom Vet lite om hva andre enheter forventer av oss Mange ulike kanaler uten klare retningslinjer for bruken av disse Ikke flinke nok til å dele informasjon Varierende IKT-kompetanse Muligheter Minske avstanden mellom sentraladministrasjonen og enheter ellers i fylket Styrke det faglige samarbeidet på tvers av enheter og organisasjoner Samhandlingssystemer (Lync, videkonferanse, osv) Kommunikasjonsavdelingen blir mer synlig og viser hva de kan tilby Bedre informasjonsdeling mellom enhetene Trusler Manglende felles tilknytning til OFK/ lite vi-følelse Alle deler av organisasjonen ser ikke det samme behovet for å kommunisere eller samhandle Det snakkes negativt om fylkeskommunen og dermed egen arbeidsgiver 6

7 4. Prinsipp og satsingsområder Følgende hovedprinsipp ligger til grunn for internkommunikasjonen: OFK skal løfte fram menneskene i organisasjonen, bidra til økt samhandling og minske avstanden mellom de ulike delene av organisasjonen. Ut i fra situasjonsanalysen er det naturlig å dele internkommunikasjonen i OFK inn i tre områder. Dette er kommunikasjonskanaler/samhandlingssystemer, fellesskap og roller/ kompetanse. 4.1 Kommunikasjonskanaler og samhandlingssystemer I dette punktet ligger de kanaler og systemer som blir brukt til både enveis- og toveiskommunikasjon. Dette innebærer: ansattportalen skal være hovedkanal for internkommunikasjon bidra til god informasjonsflyt i og på tvers av enhetene sikre gode kommunikasjonskanaler og systemer som forenkler dialog og samhandling sikre god tilgjengelighet til regelverk og styringsdokumenter sikre hensiktsmessig og fornuftig bruk av de ulike kommunikasjonskanalene 4.2 Fellesskap I dette punktet ligger eierskap til OFK som arbeidsgiver. Dette innebærer: ha åpne og inkluderende prosesser skape felles forståelse for nåsituasjon, mål og strategier skape begeistring og vi-følelse ha innsikt og forståelse for andre enheters ansvar og oppgaver ha synlige ledere som er gode på kommunikasjon og motivering av ansatte 4.3 Roller og kompetanse I dette punktet ligger kommunikasjon rundt oppgaveløsning. Dette innebærer: ha tydelige rolleavklaringer synliggjøre og nyttiggjøre kompetanse (intern kompetanse skal sjekkes ut før innleie av eksterne konsulenter) sørge for tverrfaglig oppgaveløsning der det er naturlig gi ansatte god og tilstrekkelig opplæring i IKT Medarbeidere og ledere gis kompetanse i hvordan man kommuniserer målrettet og effektivt i ulike situasjoner (som f. eks. ved endringer og kriser) 7

8 5. Tiltak 5.1 Tiltak kommunikasjons- og samhandlingssystemer Videreutvikling av ansattportalen Beskrivelse: OFK skal ha ny nettløsning våren I den forbindelse skal også ansattportalen gjennomgås og fornyes. Noen stikkord: Sørge for tilbakemelding fra de ansatte på hva de ønsker av stoff og innhold Enkel tilgang til interne dokumenter som reglement, rutiner og dokumentasjon Sørge for enkel tilgang til de verktøy de ansatte trenger i sitt daglige arbeid Legge ut relevante nyheter og artikler fra hele virksomheten Sørge for gode og utvidede søkemuligheter Vurdere muligheten for individuell tilpasning Synliggjøring av nettverksjobbing som angår hele virksomheten. Legge ut agenda for neste møte og referat etter møtet Synliggjøring av bakgrunn og arbeidserfaring av ansatte Få flere til å engasjere seg og bidra med stoff til ansattportalen Ansvar: Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med HR og IKT Tidspunkt: Klart til lansering av ny nettløsning juni Implementere bruken av Lync Beskrivelse: Lync er et telefoni- og samhandlingsverktøy som er integrert med Outlook. Systemet kan brukes til telefon, chat og videomøte. Formålet med Lync er å forenkle samhandlingen mellom ansatte og å redusere reisekostnader. Ansvar: IKT Tidspunkt: Våren/høsten Tiltak fellesskap Produsere film Beskrivelse: Filmen skal vise OFKs virksomhet og ansatte og distribueres via sosiale media og nettside. Den skal lages på en måte som gjør at den blir interessant å se og dele av flest mulig. Formålet med filmen er å skape økt eierskap og fellesskapsfølelse blant de ansatte i OFK. Filmen skal også kunne brukes til eksterne formål og kunne vises under konferanser, seminar og møter. Ansvar: Kommunikasjon Tidspunkt: Høsten

9 5.2.2 Fast reisedag for fylkesrådmannen Beskrivelse: Fylkesrådmannen innfører jevnlige besøk hos enheter utenfor sentraladministrasjonen skoler, tannklinikker og andre deler av OFK gjennom en fast reisedag en gang i måneden. Hensikten er tettere bånd mellom sentraladministrasjonen og enhetene utenfor gjennom gjensidig dialog. Ansvarlig: Fylkesrådmann Tidspunkt: Fra høsten Påskjønnelse/oppmerksomhet Beskrivelse: Alle ledere bør bli flinkere til å gi sine ansatte en påskjønnelse/ oppmerksomhet ved passende anledninger. Oppmerksomhet skaper en følelse av å bli sett og satt pris på. Eksempel på dette kan være blomster, sjokolade eller en fruktkurv. Enhetene/skolene bør bli flinkere til å markere positive hendelser/resultat internt. «Ringe i bjella» kan være et slikt tiltak. Ansvarlig: Alle ledere Tidspunkt: Umiddelbart 5.3 Tiltak roller og kompetanse Ta i bruk kompetansedatabase Beskrivelse: Kompetansedatabase over alle ansatte i OFK oppdateres og tas i bruk. Den er søkbar på funksjon. Intern kompetanse skal sjekkes ut før innleie av eksterne konsulenter. Ansvarlig: Kommunikasjon i samarbeid med HR Tidspunkt: Høsten 2015/våren Tverrfaglig oppgaveløsning Beskrivelse: Ledelsen legger til rette for bruk av tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper i oppgaveløsningen der det er hensiktsmessig. Alle ansatte har et ansvar for å oppsøke kompetanse i kollegiet, og på tvers av enheter, når dette bidrar til bedre kvalitet. Dette bør sees opp mot etablert praksis og metodikk for team-, prosjekt- og nettverksarbeid. Ansvarlig: Leder og alle ansatte Tidspunkt: Våren/høsten Kurs i Lync Beskrivelse: Lync skal innføres som kommunikasjonskanal i hele OFK og de ansatte trenger opplæring i systemet. Det foreligger egen plan for dette arbeidet. Ansvarlig: IKT Tidspunkt: Våren/høsten

10 6. Kostnadsoverslag Tiltak Kostnadsoverslag Ansvar Videreutvikling av ansattportalen Kommunikasjon Implementere Lync Inngår i eksisterende budsjett IKT Produsere film Kommunikasjon/HR Fast reisedag for fylkesrådmann Inngår i eksisterende budsjett Fylkesrådmann Påskjønnelse/oppmerksomhet Inngår i eksisterende budsjett Hver enhet Ta i bruk kompetansedatabase 0 HR Tverrfaglig oppgaveløsning 0 Hver enhet Kurs i Lync Inngår i eksisterende budsjett IKT 7. Revidering og evaluering Strategien for intern kommunikasjon skal revideres hvert 4. år (om ikke spesielle forhold tilsier annet). Infonettverket er ansvarlig. Revideringen bør være tema på Ledersamlingen. Tiltaksplanen lages for to år av gangen, og i forbindelse med evaluering/revidering kan det være aktuelt med involvering av hele eller større deler av organisasjonen gjennom en spørreundersøkelse for en avsjekk på hvordan tiltakene har virket og hvor man er i forhold til målene i strategien. 10

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? Rådmannens internkontroll Hvordan få orden i eget hus? Forord Kommunesektoren har i dag ansvar for mange oppgaver som er viktige for inn byggerne, og det er nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter CAF En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter Utgitt av Statskonsult 2007 ISBN 978-82-7483-109-4 Forord CAF (Common Assessment Framework) er et helhetlig kvalitetsverktøy som brukes i arbeidet med

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer