De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon."

Transkript

1 /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til ekspedisjonen. 6DNVQU PS 019/04 DS 003/04 PS 020/04 PS 021/04 PS 022/04 PS 023/04,QQKROG DELEGERTE VEDTAK SVAR ANG. SPESIALUNDERVISNING - 8QQWDWWRIIHQWOLJKHW SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD UTBEDRING AV SKOLEANLEGG PROSJEKT - FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING NORSK FOLKEHJELP LENANGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR Å KUNNE SENDE DELTAKERE PÅ UNGDOMSLEDERKURS Lag og organisasjoner i Lyngseidet området er invitert til å komme å presentere seg kl Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Birger Hellan administrasjonssjef Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/christine Eliassen 9060 Lyngseidet Kristoffer Simonsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. Ø vrige avdelingssjefer, her. Evt. underbruk (skoler, barnehager, institusjoner mv.) 1% 'HVRPPRWWDUNRSLDYLQQNDOOLQJHQHYWPYHGOHJJP WHUNXQHWWHUHJHW QVNHGHUVRPGH LNNHEOLULQQNDOWV UVNLOWEvt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 36 '6 'HOHJHUWHYHGWDN 69$5$1*63(6,$/81'(59,61,1*8117$77 2))(17/,*+(7

4 4 /<1*( ( 0 7(%2. BEHANDLINGSORGAN MØ TE DATO SAKNR. OHYHNnUVXWYDOJHW NRPPXQHVW\UHW DATO: ARKIV NR SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER 8 +DQV3HWWHU0\UODQG OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 6.1$'20)251<(76.-(1.(%(9,//,1*/<1*6(,'(7*-(67(*c5' SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØ KNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD U UTTALELSE VEDR. FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING FOR LYNGSEIDET GJESTEGÅRD U UTTALELSE TIL SØ KNAD OM FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING S SØ KNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD Lyngseidet Gjestegård Flere registrerte mottakere Lyngen kommune Vedlegg: 6 NQDGPYHGOHJJGDW Brev dat til Lensmannen i Lyngen og sosiallederen Brev dat fra sosiallederen Saksopplysninger: Lyngseidet Gjestegård søker ved søknadsskjema dat om fornyelse av tidligere gitte (eksisterende) alminnelige skjenkebevillinger. Bedriften har i siste bevillingsperiode hadd slike bevillinger: 1. Diskotek og bar, skjenketid kl for øl og vin, skjenketid for brennevin kl Første etg. restaurantlokalet, peisestue og bar i resepsjonen skjenketid kl for øl og vin, skjenketid for brennevin Terrasse, kun øl og vin hvor skjenetiden er satt til mandag- lørdag og for søndag 4. Romdelen, kun øl og vin servert fra kjøleskap (minibar)

5 5 Ellers de skjenkebegrensninger som framgår av alkoholloven når det gjelder skjenking av alkoholholdige drikker, for eksempel på valgdagen og enkelte høytidsdager. Det foreligger ingen anmerkninger fra kontrollør når det gjelder bedriftens overholdelse av skjenkebestemmelsene. Fra sosiallederen foreligger det uttalelse, fra uttalelsen hittsettes følgende: Selv med edruskapspolitiske betenkeligheter som utgangspunkt, tilrår sosiallederen at eksisterende skjenkebevilling kan videreføres, og at skjenketidene følger det som er tilrådd i edruskapspolitisk handlingsplan. Lensmannen i Lyngen har muntlig medelt at det ikke er noe til hinder for at søknaden innvilges slik som omsøkt. Administrasjonssjefen viser til at søkeren i forrige periode har hadd en skjenketid som går utover den tid som er nedfelt i edruskapspolitisk handlingsplan hvor skjenketiden er satt til kl Skjenktid utover kl 0100 betinger unntak fra åpningstidsbestemmelsene i serveringsloven da denne er , normalt bør åpningstiden væ re minst ½ time lengre enn skjenketiden da all skjenking av alkohol skal opphøre minst en ½ time før stengning. Søknaden er fremmet av Lyngseidet Gjestegård A/S med Ola O.K. Giæ ver som styreformann. Bestyreren for bevillingen skal væ re Kristina G. Solberg med Chumhur Ispirli som stedsfortreder. Begge har avlagt nødvendige prøver både hva angår alkoholloven og serveringsloven. Administrasjonens vurderinger: Søknaden inneholder alle de opplysninger som man har bedt om og oppfyller de krav som alkoholloven setter for at bevilling kan gis. Utfra en totalvurdering og næ rmere kommentarer anbefales det at søknaden blir imøtekommet med unntak av skjenketiden som foreslås tilsvarende som den skjenketid som er nedfelt i kommunen alkoholpolitiske retningslinjer som er satt til kl Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1.Søknaden imøtekommes på vilkår som opplistet nedenfor: 6NMHQNHVWHG /\QJVHLGHW*MHVWHJnUGDV Bevillingsinnehaver Lyngseidet Gjestegård v/ styreleder Ola O.K. Giæ ver jr. Styrer for bevillingen Kristina G. Solberg Stedfortreder for styrer Chumhur Ispiril Skjenkeareal Hvilke ukedager Mellom hvilke tider For øl og vin Diskotek,bar,restaurant, bar i tilknytning til resepsjon, peisestue For brennevin Mandag lørdag Søndag kl kl Terrasse Mandag lørdag Søndag Mandag lørdag Søndag kl kl kl kl

6 6 Stengt for skjenking i hht. alkohollovens bestemmelser 2. Bevillingen gis for en periode fra til Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Salgsgebyret settes til. Salg av øl: kr. 0,16 pr vareeiter (gjelder også for salg av rusbrus) Gebyret for skjenking settes til: Skjenking av øl: kr. 0,31 pr vareliter (gjelder også for rusbrus) kr. 0,73 pr vareliter vin kr. 2,71 pr vareliter brennevin. 7. Minimumsgebyret sette stil kr ,- for salg og kr ,- for skjenking 8. Fristen for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr settes til årlig. Gebyret må væ re innbetalt før bevillingen kan utøves. 9.I medhold av serveringslovens bestemmelser gjøres unntak fra serveringslovens åpningstider i det Lyngseidet Gjestegård gis anledning til å holde åpent kl

7 7 /<1*( ( 0 7(%2. BEHANDLINGSORGAN MØ TE DATO SAKNR. OHYHNnUVXWYDOJHW IRUPDQQVNDSHW NRPPXQHVW\UHW DATO: ARKIV NR SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER % %LUJHU+HOODQ OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 8WEHGULQJDYVNROHDQOHJJ SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S Utbedring av skoleanlegg Vedlegg: 1. En god og tidsmessig skole Utredning fra arbeidsgruppe ved Eidebakkenskolene. 2. Skriv av fra Eidebakken ungdomsskole vedr. oppussing, ombygging og innkjøp av nytt inventar. 3. Skriv av fra Eidebakken barneskole vedr. søknad om midler til utstyr og inventar. 4. Notat av fra leder tekn. drift om kostnader ved utbedring av garderobeanlegg ved Lyngsdalen skole. 5. Tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune til næ rmiljø- og delanlegg-friidrett ved Lenangen barne- og ungdomsskole. Saksopplysninger: Skoleanleggene i Lyngen har store behov for oppgradering både når det gjelder rent teknisk vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og ombygginger/tilpasninger til nye pedagogiske behov. Da oppvekst- og kulturutvalget behandlet sak vedr. ekstraordinæ rt vedlikehold var bare rene tekniske utbedringsbehov anslått til 10,5 mill + mva og da var det ikke vurdert behov for ombygging, utvidelser eller nytt utstyr/inventar. Sæ rlig store behov er det ved Eidebakken-skolene og da både når det gjelder teknisk standard og hensiktsmessig utforming. Ved Eidebakken-skolene er det også ønskelig å gjøre tilpasninger slik at skolene kan slås sammen for å oppnå pedagogiske og økonomiske gevinster. Ved behandling av statsbudsjettet for 2002 vedtok Stortinget en statlig finansieringsordning der kommunene skal få kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av

8 8 skolebygg. Finansieringsordningen gjør det mulig for kommunen å ta opp rentefrie lån med 5 års avdragstid og en samlet løpetid på 20 år. Lyngen kommunes ramme var på kr ,-. Hittil er det brukt av midlene til nytt ventilasjonsanlegg på Eidebakken slik at det gjenstår kr (LGHEDNNHQVNROHQHNU Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i sak 02/256 : a) Oppvekst- og kulturutvalget ber om at det snarest iverksettes nødvendige tiltak for å løse de helsemessige problemer ved Eidebakken-skolene. b) Oppvekst- og kulturutvalget ber om at det settes i gang en utredning som vurderer hvordan Eidebakken-komplekset kan utvikles for å ivareta de framtidige pedagogiske, bygningsmessige og driftsmessige utfordringer. Det mest akutte i pkt a) ble løst gjennom installasjon av nytt ventilasjonsanlegg og for pkt. b) er det i skolenes samla utredning om En god og tidsmessig skole, jfr. vedlegg 1. lagt et godt grunnlag som skolenes foreldre, ledelse og ansatte står sammen om. En total ombygging og renovering av Eidebakken er et så vidt stort prosjekt at det må utredes videre og innarbeides i kommunens økonomiplan. Arbeidsgruppen og skolene peker imidlertid på noen midlertidige grep som kan gjøres snarest og som gjør det mulig å legge om til en ny undervisningsform. Det er da tiltak som kan beholdes og videreføres når en blir i stand til å ta en totalopprustning av Eidebakken. I vedlegg 2. og 3. er det redegjort for de tiltakene som ønskes iverksatt umiddelbart. Dette gjelder : a) Renovering av naturfagfløya på ungdomsskolen kr b) Renovering av inngangspartiet 2.etg. kr c) Inventar ungdomsskolen kr d) Ominnredning og inventar barneskolen kr RWDOW±(LGHEDNNHQVNROHQHLQNOPYD NU Lyngsdalen skole kr I økonomiplan var nytt sanitæ ranlegg på Lyngsdalen skole ført opp uten at det konkret ble bevilget midler til formålet. Sanitæ ranleggene ved Lyngsdalen var i en slik befatning at stenging var alternativet hvis de ikke ble utbedret. Teknisk leder har i vedlegg 4. redegjort for kostnadene til garderobeanleggene. Inkl. mva utgjør dette kr I tillegg foreslås å bevilge kr til nytt golv på guttetoalettet slik at den totale bevilgning til Lyngsdalen blir på kr Lenangen barne- og ungdomsskole kr Etter opprinnelige planer skulle det startes opparbeiding av nye uteanlegg på Lenangen skole sommeren Blant annet har fylkeskommunen bevilget kr til næ rmiljøanlegg og kr til delanlegg-friidrett - tilsammen kr , jfr. vedlegg 5. Lyngen kommunestyre bevilget i budsjett 2003 kr til formålet, men det var basert på en misforståelse når det gjelder kostnadsoverslaget så prosjektet ble ikke påbegynt i Totale kostnader inkl. mva for prosjektene er kr Dette forutsettes dekt slik :

9 9 1. Tilskudd spillemidler kr Gaver Troms friidrettskrets kr Egeninnsats/dugnad kr Lyngen kommune kr Totalt : kr Administrasjonens vurderinger: Lyngen kommune har store vedlikeholds- og investeringsbehov på sine skoleanlegg. Sæ rlig store er behovene på Eidebakken-skolene hvor det også er behov for å se på skolene i sammenheng. Totalt sett er det så store økonomiske løft at det i dagens situasjon ikke er mulig å foreta ei total ombygging/renovering. Dette må søkes innarbeidet i økonomiplanen. Vi kan imidlertid foreta utbedringer og nybygging med midlene som sæ rlig er avsatt til formålet. Vi må ha tillatelse fra fylkesmannen, men av disse øremerkede midlene er slik tillatelse tidligere gitt. Lyngen har ei gjenstående ramme på kr Når vi bruker av disse midlene er det imidlertid viktig at det inngår i en helhetlig og langsiktig plan som gjør at investeringene ikke er bortkastet når kommunen blir i stand til å ta en samlet utbedring. Administrasjonssjefen mener de foreslåtte investeringene ivaretar disse hensyn. På Eidebakken foreslås mye av midlene brukt til fleksible innrednings- og inventarløsninger som kan tas med i et nytt anlegg samtidig som disse investeringene gjør at skolene allerede høsten 2004 kan legge om undervisningsform. I forslaget er det ikke tatt med belysning, men innenfor totalrammen kan dette ivaretas ved at noen av inventarbehovene skyves ut i tid. Adminstrasjonssjefen vil understreke at rapporten En god og tidsmessig skole vil bli behandlet sæ rskilt. Kommunestyret inviteres således i denne omgang ikke til å ta stilling til alle deler i rapporten, bla. hvor framtidig folkebibliotek skal ligge. Investeringene i sanitæ ranleggene på Lyngsdalen anses helt nødvendige hvis de overhodet skal kunne brukes, og uteanleggene på Lenangen er også en sterkt påkrevet utbedring som også i stor grad er finansiert med eksterne midler. Hvis kommunestyret følger administrasjonssjefens innstilling står det igjen kr av vår kvote til utbedring av skoleanlegg. Administrasjonssjefen vil ikke fremme nye saker hvor disse midlene brukes før vi har oppdatert vedlikeholds- og utbyggingsplanene for alle skoleanleggene. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre godkjenner låneopptak på i alt kr til investeringer til skoleformål. Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor en planlagt avdragstid på 20 år.

10 10 /<1*( ( 0 7(%2. BEHANDLINGSORGAN MØ TE DATO SAKNR. OHYHNnUVXWYDOJHW DATO: ARKIV NR SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER %LUJHU+HOODQ OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 3526-(.7)25%58.(532/,7,..,11( $/7-(1(67(<7,1* SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL Lyngen Arbeiderparti TJENESTEYTING U Prosjekt om forbrukerpolitikk innen kommunal tjnesteyting Forbrukerombudet I FORBRUKERRÅDETS KRAV TIL OFFENTLIGE (ikke utfylt) TJENESTER S PROSJEKT - FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Vedlegg: Prosjektbeskrivelse Saksopplysninger: Forbrukerrådet har valgt å sette et større fokus på offentlig tjenester i tiden fremover. Lyngen kommune ønsker å styrke sin dialog og sitt samspill med innbyggerne og da både i forhold til aktuelle organisasjoner og på individnivå. Lyngen kommune har bygd Lenangen omsorgssenter og er i gang med å bygge et nytt helse- og omsorgssenter på Lyngseidet som skal ferdigstilles sommeren Denne muligheten med nye og tidsmessige lokaler ønskes også brukt til å utvikle mer brukerorienterte tjenester i kommunen. Et nytt kommunehus med et helhetlig servicesenter basert på moderne informasjonsteknologi vil også gi nye muligheter. Lyngen kommune tok derfor høsten 2003 initiativ til et samarbeidsprosjekt med Forbrukerrådet. Etter et møte mellom Lyngen kommune og Forbrukerrådet ble partene enige om å starte et prosjekt med utvikling systemer for brukermedvirkning i Lyngen kommune, med tanke på å bidra til mer brukerorienterte tjenester i kommunen. Forbrukerrådets intensjon med prosjektet er å kunne prøve ut systemer som er ment å sikre brukermedvirkning innenfor kommunal tjenesteyting i praksis. Lyngen kommune sin intensjon er at vi gjennom dialog og samspill med brukerne er i stand til å sikre og utvikle god kvalitet og service på våre tjenester.

11 3URVMHNWHWVKRYHGPnO Lage gode og enkle systemer for brukermedvirkning som skal bidra til gode og mer brukerorienterte tjenester i Lyngen kommune. For mer utdyping av prosjektets mål vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. 11 2UJDQLVHULQJSURVMHNWJUXSSHQVRJUHSUHVHQWDQWHQHVDQVYDU Prosjektet består av en prosjektgruppe på fire, med to representanter fra Forbrukerrådet og to representanter fra Lyngen kommune. Videre foreslås opprettet en referansegruppe som består av brukere og ansatte tilknyttet de aktuelle tjenestene. Prosjektgruppen skal løpende trekke inn referansegruppen og la denne komme med innspill til de systemer for brukermedvirkning som prosjektgruppen kommer frem til. Utformingen av brukergarantiene skal skje i samarbeid med referansegruppen. 1 UPHUHEHVNULYHOVHDYSURVMHNWHW Prosjektet vil bestå av to hoveddeler. Den første delen består i å utforme systemene for brukermedvirkning og brukerorientering, og sørge for at dette blir satt i verk. Den andre delen består i å foreta en evaluering av hvordan disse systemene fungerer, samt vurdere om det er behov for og grunnlag for å forlenge prosjektet eller ytterligere evalueringer. Prosjektet avgrenses til å gjelde barnehagesektoren og omsorgssektoren. %XGVMHWW Kostnadene til prosjektet er først og fremst knyttet til arbeidskostnader og reisekostnader for deltakerne fra Forbrukerrådet og Lyngen kommune. I tillegg kommer den etterfølgende evalueringen av prosjektet hvor det kan væ re aktuelt å hente inn ekstern bistand. I alt beregnet til kr Lyngen kommunes egenandel ivaretas gjennom eget arbeid. Vi søker Kommunal- og regionaldepartementet om finansiering av prosjektet. Om framdrift og andre enkeltdeler vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Administrasjonens vurderinger: Et generelt mål for vårt arbeid må væ re at vi legger til rette for reell brukermedvirkning når det gjelder utvikling av våre tjenester. Mange av de prosjekter Lyngen kommune arbeider med når det gjelder omsorg, skole, barnehage, informasjon, nytt kommunehus, satsing på grendelag m.v. forutsetter enda større fokus på brukerinvolvering, og dette prosjektet i samarbeid med Forbrukerrådet gir oss ekstra muligheter til å prøve ut nye samarbeids- og medvirkningsformer. Av kapasitetshensyn avgrenses prosjektet til barnehage- og omsorgssektoren, men blir det vellykket vil selvsagt erfaringene overføres på de øvrige områder. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om finansiering av prosjektet Bedre brukermedvirkning og brukerorienterte tjenester i Lyngen kommune i samarbeid med Forbrukerrådet basert på vedlagte prosjektbeskrivelse.

12 12 /<1*( ( 0 7(%2. BEHANDLINGSORGAN MØ TE DATO SAKNR. OHYHNnUVXWYDOJHW DATO: ARKIV NR SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER -DQQ6LJXUG6LYHUWVHQ OVERSKRIFT PÅ SAKEN: 1256.)2/.(+-(/3/(1$1*(16.1$'207,/6.8'')25c.811( 6(1'('(/7$.(5(3c81*'206/('(5.856 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØ KNAD OM Ø KONOMISK STØ TTE - FRIFONDMIDLER S NORSK FOLKEHJELP LENANGEN - SØ KNAD OM TILSKUDD FOR Å KUNNE SENDE DELTAKERE PÅ UNGDOMSLEDERKURS Norsk Folkehjelp Lenangen Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Norsk Folkehjelp Lenangen søker i brev av 24.april d.å. om et tilskudd på inntil kr 8000 for å sende 1 deltaker på ungdomslederkurs, og 1 deltaker på lederkurs i friluftsliv. NFL opplyser at de har flere medlemmer som ønsker å delta på sentrale kurs i regi av Norsk Folkehjelp.Kursing og oppdatering er viktig for å holde motivasjonen oppe.dette er ikke minst viktig for ungdommene i laget som ønsker å drive en meningsfylt fritidsaktivitet. Denne aktiviteten er til stor gavn for samfunnet både lokalt og eksternt. NFL har i år fått nytt lokale.mye av lagets midler går med til nødvendig oppussing av dette. En er derfor helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne sende unge deltakere på kurs. Ungdomslederkurset har som mål at deltakerne etter endt kurs skal kunne lede en ungdomsgruppe lokalt/regionalt,og vise at de kan planlegge og gjennomføre aktiviteter lokalt. Lederkurset i friluftsliv tar sikte på å motivere for økt aktivitet i det enkelte lag og region, samt skape interesse for, - og evne til å starte grupper med fokus på friluftsliv og tilgrensende aktivitet.

13 13 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen ser svæ rt positivt på det samfunnsgagnlige arbeidet Norsk Folkehjelp Lenangen driver. Dette gjelder ikke bare det rent folkehjelpelige arbeidet,men også det samarbeidet kommunen og andre har med NFL. Her kan bl.a. nevnes vakthold/sanitet ved idrettsarrangementer, utbringing av 17.maiprogrammer, bevertningsdelen under Lesevaka, m.m. Søknaden er innenfor de vedtatte retningslinjer for tildeling. Ungdomstiltak skal prioriteres, og det er svæ rt vitig å få rekruttert unge ledere.videre er friluftslivaktiviteter ikke bare et kommunalt-, men også et overordnet nasjonalt satsingsområde. Ettersom kursene går i sommer, er søkeren avhengig av å få et raskt svar. En bør derfor ikke vente til den ordinæ re kulturmiddeltildelinga senere i år. På denne bakgrunn vil administrasjonssjefen fremme følgende innstilling: Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Søknaden fra Norsk Folkehjelp Lenangen innvilges med kr 6000 (sekstusenkroner). 2. Beløpet belastes kulturbudsjettet art: ansvar: 2410 tjeneste: 2311

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer