STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl Orientering fra Komite 2 v/jon Fjeldet om skolestruktursaken Kl Kommunestyret er invitert til musikalen Arne kl Ca. kl Orientering v/q-meieriet Interpellasjon fra Gausdal SV v/karin Damstuen om barnefattigdom SAKER TIL BEHANDLING: Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 GAUSDAL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 ØKONOMISK RAPPORTERING I 2010 OPPSTART AV PLANARBEID. DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET REGULERINGSPLAN FOR LIESETER - GEITROBEKKSLETTA Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 10/256 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 39/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Vedlegg: 1. Årsregnskap for Årsmelding for Revisjonsberetning fra Innlandet revisjon IKS. (Ettersendes) 4. Kontrollutvalgets uttalelse. (Legges fram i møtet) Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at regnskapet for 2009 vedtas og årsmeldingen for 2009 tas til etterretning. SAKSOPPLYSNINGER: Gausdal kommune sitt regnskap for 2009 ble avlagt 24. februar 2010 med et regnskapmessig mindreforbruk på ,38 kr. Regnskapet og årsmeldingen kommenteres ikke særskilt her, det vises til dokumentene vedlagt saken. Som tidligere år vil kommunestyret få seg forelagt egne saker vedrørende disponering av overskudd/underskudd for enhetene samt overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2008 til VURDERING: For 2009 ble det et positivt netto driftsresultat på 0,5 %, noe som er en forbedring i forhold til fjoråret. Det er likevel et godt stykke fram til ønsket nivå på 3-5 %, og de store låneopptakene vil medføre ytterligere press på de økonomiske rammene framover. I budsjettet for 2009 var det lagt inn et tilskudd på kr i forbindelse med rehabiliteringen av Folkestua på Aulestad. Dette ble ikke utbetalt i 2009, og det foreslås derfor at dette avsettes til et eget for utbetaling i I forbindelse med rapportering på tilskudd fra regjeringens tiltakspakke i 2009 er det signalisert at ubenyttede midler på to prosjekter som skal ferdigstilles i 2010, blir budsjettert i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for Dette gjelder prosjektene Panel Fjerdum skole og Inngangsparti Forsettunet, beløpene som gjenstår fra tiltakspakken på prosjektene er henholdsvis kr og kr. Side 2 av 22

3 Sak 28/10 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Gausdal kommune sitt regnskap for 2009 godkjennes. 2. Gausdal kommune sin årsmelding for 2009 tas til etterretning. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2009 på ,38 kr avsettes til reservefondet. 4. Det opprettes et eget fond på kr til rehabiliteringen av Folkestua på Aulestad, midlene overføres fra reservefondet. 5. Ubenyttede midler fra regjeringens tiltakspakke 2009 vedrørende prosjektene Panel Fjerdum skole og Inngangsparti Forsettunet legges inn i budsjettet for 2010 med henholdsvis kr og kr. Utgiftene finansieres av midler avsatt på fond til formålene. 6. Det gjøres følgende budsjettjusteringer: Disponering av tidligere års mindreforbruk pr ,38 K Avsetning til reservefond pr ,38 D Utgifter panel Fjerdum skole pr ,- D Bruk fondavsatt til formålet pr ,- K Utgifter Inngangsparti Forsettunet pr ,- D Bruk fond avsatt til formålet pr ,- K Side 3 av 22

4 Gausdal kommune 4 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 10/278 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 29/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMISK RAPPORTERING I 2010 Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for 2010 tas til etterretning. SAKSOPPLYSNINGER: De siste årene har den formelle rapporteringen fra administrasjonen til formannskap og kommunestyre vært tertialvis, det vil si per 30/4, 1/8 og 31/12. I tillegg har det blitt rapportert både muntlig og skriftlig utenom disse rapporteringene dersom det har oppstått forhold som gjør det ønskelig/nødvendig å gi informasjon. Fra politisk hold er det ytret ønske om hyppigere rapportering i Sett i betraktning den utfordrende situasjonen som kommunen er i er dette et viktig moment. VURDERING: Det har vært diskutert om det er hensiktsmessig å gå over til kvartalsvis rapportering i stedet for tertialvis rapportering. Utfordringen er at rapporteringen per 31/3 kommer inn i påsken og rapporteringen per 30/6 kommer inn i sommerferieavviklingen. Særlig rapporteringen per 30/6 er svært krevende, ettersom ferieavviklingen foregår i perioden slutten av juni til medio august. Tidligere har det blitt vurdert dit hen at det har vært like greit å vente til rapportering per august slik at en da får med en større del av året og også bedre kvalitet på tallene. Utfordringen som dette fører med seg er at kommunestyret først får denne rapporten til behandling i oktober. Sett fra politikernes ståsted er dette da gammelt nytt, og det er vanskelig å få gjort store endringer når en så stor del av året har gått. Selv om arbeidet med disse rapporteringene etter hvert har blitt forholdsvis strømlinjeformet, krever det en god del tid å gjennomføre. Dersom kommunestyret ønsker kvartalsrapporteringer vil dette beslaglegge mer ressurser. Alternativet vil kunne være en enklere form for rapportering på økonomi innimellom de formelle tertialrapporteringene som tilfredsstiller formannskapets og kommunestyret sitt behov for å ha oversikt. For 2010 foreslås det å gi økonomirapporteringer til formannskapet på hvert møte i forhold til status for nedtak på drift. Skulle det i oppstå vesentlige økonomiske forhold vil det selvsagt bli meldt kommunestyret utenom de oppsatte rapporteringene. Side 4 av 22

5 Sak 29/10 Administrasjonen ser for seg denne rapporteringen i 2010: FSK KST Formannskapet Kommunestyret Tidspunkt Hvem Hva Kommentar: 09.feb FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 09.mar FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 13.apr FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notat vedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 Legges fram i møtet 11.mai FSK Behandling av regnskap og årsmelding for Egen sak mai FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 27.mai KST Status nedjustering budsjettrammer + Behandling av regnskap og årsmelding jun FSK Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer 17.jun KST Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer Referatsak + Egen sak Egen sak Egen sak 24.aug FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notatvedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 Legges fram i møtet 14.sep FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 12.okt FSK Tertialrapport per 2. tertial økonomi og Egen sak aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer 28.okt KST Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer 09.nov FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notat vedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 Egen sak 23.nov FSK Budsjett 2011 og HP Egen sak 09.des KST Budsjett 2011 og HP Egen sak Legges fram i møtet NB! Dersom det påvises forhold av vesentlig økonomisk betydning vil dette rapportertes så raskt som mulig til formannskap/ kommunestyre uavhengig av dette oppsettet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Oppsett over økonomisk rapportering for 2010 tas til etterretning. Side 5 av 22

6 Sak 29/10 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 29/10 den Behandling: Delt ut: Status omstilling mars Enstemmig tatt til orientering. Til saken: Karin Kvisten, Ap, hadde forslag om å utsette saken med følgende forslag til oversending til administrasjonen: Spesielt i tider med økonomisk stramme tider er det viktig at formannskapet og kommunestyret regelmessig får økonomisk tilbakemelding på en enkel og oversiktlig måte. Som øverste ansvarlige ledelse er det nødvendig for at det skal være mulig å fatte nødvendige og riktige avgjørelser i tide. Det må derfor etableres en enklere månedlig rapportering over hovedtall (både inntekter og utgifter) som viser: Årets budsjett og periodisert budsjett Regnskap hittil i år og avvik Prognose for året Forklaring på avvik. Dagens tertialrapportering opprettholdes, som blir mer utdypende enn den månedlige rapporteringen. I tillegg gis en månedlig tilbakemelding på hva som er gjort av innsparingstiltak og hva som planlegges videre. Rapporteringen må vise de økonomiske konsekvensene i forhold til innstrammingskravene, og hvilke konsekvenser dette har fått og vil få for både brukerne og de ansatte. Forslag til skisse til løsning og tidspunkt for innføring legges fram på neste formannskapsmøte til diskusjon. Enstemmig utsatt. Innstilling: Saken utsatt for videre utredning. NY VURDERING: På bakgrunn av utsettelsesforslaget fra formannskapet i møtet 9. mars 2010 er det gjort en ny vurdering av saken. I tillegg til det som var foreslått i den opprinnelige saksutredningen, foreslås det nå gjennomført en rapportering på økonomi for 1. kvartal som legges fram for formannskapet i mai. Tilsvarende foreslås det en rapportering for første halvår som forelegges formannskapet i august. Sakene går som referatsaker til kommunestyret. Disse to ekstra rapporteringene vil bare dreie seg om økonomi og vil være en avviksrapportering. Eventuelle forhold som antas å kunne medføre merforbruk eller Side 6 av 22

7 Sak 29/10 mindreforbruk ved årets slutt blir beskrevet under det enkelte planområde og det vil bli gitt prognoser for avvik ved årets slutt. Rådmannen håper dette vil tilfredsstille formannskapets behov for hyppigere økonomirapporteringer gjennom året. Disse to rapporteringene og den ordinære tertialrapporteringen vil sammen med innspill fra virksomhetene danne et godt grunnlag for formannskapets budsjettkonferanse som planlegges avholdt i september. Budsjettkonferansen vil være starten på det politiske budsjettarbeidet for 2011, og er først og fremst ment å være en informasjonsarena. Formannskapet vil få informasjon om status i administrasjonens arbeid med budsjett 2011 og handlingsprogram , og en ser for seg at det vil bli informert om: Økonomisk status 2010 Føringer i kommuneøkonomiproposisjonen Innspill fra enhetene Øvrige forhold Det har vært avholdt lignende budsjettkonferanser for noen år tilbake, og ut fra den økonomiske situasjonen som kommunen nå er i er det naturlig at denne praksisen tas opp igjen. Rådmannens nye forslag til økonomirapporteringer i 2010 er slik: FSK KST Formannskapet Kommunestyret Tidspunkt Hvem Hva Kommentar: 09.feb FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 09.mar FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 23.apr FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet Behandling av regnskap og årsmelding for apr KST Status nedjustering budsjettrammer Behandling av regnskap og årsmelding for mai FSK Økonomirapportering 1. kvartal inkl status nedjustering budsjettrammer 27.mai KST Økonomirapportering 1. kvartal inkl status nedjustering budsjettrammer 01.jun FSK Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer 17.jun KST Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer Saken sendes ut på vanlig måte Referatsak Saken sendes ut på vanlig måte Egen sak Referatsak Egen sak Egen sak 24.aug FSK Økonomirapportering 1. halvår inkl status nedjustering budsjettrammer Egen sak 26. aug KST Økonomirapportering 1. halvår inkl status Referatsak Side 7 av 22

8 Sak 29/10 nedjustering budsjettrammer 14.sep FSK Budsjettkonferanse for formannskapet Status nedjustering budsjettrammer 12.okt FSK Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer 28.okt KST Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer Legges fram i møtet Egen sak Egen sak 09.nov FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notat vedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for nov FSK Budsjett 2011 og HP Egen sak 09.des KST Budsjett 2011 og HP Egen sak Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Legges fram i møtet Oppsett over økonomisk rapportering for 2010 tas til etterretning. Side 8 av 22

9 Gausdal kommune 9 Ark.: 143 C20 Arkivsaksnr.: 10/304 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 2/10 Komite /10 Kommunestyret Saksbehandler: Tuva Eiklid OPPSTART AV PLANARBEID. DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vedlegg: Planprogram - høringsforslag Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , Gausdal kommune. Rullering av handlingsprogram , FS 0066/09, KS 0063/09, FS 0008/10 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, V-0798, KKD veileder LOV Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven). SAMMENDRAG: Kulturdepartementet setter krav om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Gausdal kommune setter nå i gang med å revidere sin plan for idrett og fysisk aktivitet. Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble sist revidert i 2004 og gjaldt for perioden Hovedrevisjon skal i utgangspunktet skje hvert 4. år, og handlingsprogrammet rulleres årlig i forbindelse med prioriteringen av spillemiddelsøknadene. På grunn av ansettelsesprosessen med ny idrettskonsulent har revideringen av kommunedelplanen blitt utsatt, dette med godkjenning fra Fylkesidrettskonsulenten i Oppland. Den årlig rulleringen har likevel blitt gjort. VURDERING: Det stilles nå krav til å revidere kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som skal gjelde fra Det utarbeides et planprogram som er ledd i varslingen av planoppstart jf. Plan og bygningsloven 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formål, rammer og føringer, planprosess, organisering, medvirkning og framdriftsplan. Side 9 av 22

10 Sak 30/10 Komite 1 behandlet saken saknr. 2/10 den Rådmannen la fram utkast til planprogrammet for gjennomgang og drøfting. Komite 1 gikk igjennom planprogrammet og la til noen datoer for komitébehandlinger i planprosessen. Votering: Komite 1 vedtok enstemmig å sende saken til kommunestyret med slik: Innstilling: Kommunestyret vedtar å starte arbeidet med å revidere kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Oppstartsmelding med planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet blir lagt ut for offentlig ettersyn. Komite 1 foreslår at det gjøres følgende vedtak: Kommunestyret vedtar å starte arbeidet med å revidere kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Oppstartsmelding med planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet blir lagt ut for offentlig ettersyn. Side 10 av 22

11 Gausdal kommune 11 Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 07/364 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 31/10 Kommunestyret Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LIESETER - GEITROBEKKSLETTA Vedlegg: 1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert , revidert Miljø- og samfunnsmessige konsekvenser for ny vegforbindelse, KU 2/03, Naturkonsult DA, datert Reguleringsplan for Liseter Geitrobekksletta, M 1: 2000 i A1, datert (nedfotografert til A3) (revidert Reguleringsbestemmelser, revidert Vegplan, tverrprofiler, lengdeprofiler, datert Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Innspill i forbindelse med varsel om oppstart Andre dokumenter i saken SAMMENDRAG: Planforslaget regulerer ny tverrforbindelse mellom Skei og Olstad fra Liesetra til Geitrosletta. Vegen planlegges bygd som landbruksveg klasse III. Forslag til reguleringsplan for Lieseter Geitrosletta med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, foreslås lagt ut til offentlig ettersyn og høring. NYTT SAMMENDRAG: Reguleringsplan for VEGTRASEE LIESETER - GEITROBEKKSLETTA med tilhørende reguleringsbestemmelser foreslås godkjent, med forbehold om at det kan foretas nødvendige justeringer i plankart og bestemmelser med hensyn til automatisk fredete kulturminner som eventuelt kommer i konflikt med reguleringen. SAKSOPPLYSNINGER: Gausdal kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Liseter Geitrosletta med tilhørende reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning. Tiltaket berører eiendommene gnr./bnr. 63/1, 64/3, 207/1 og 207/2. Gjeldende bestemmelser om reguleringsplanlegging Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 2008 kapittel 12. Det er opp til kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke områder som skal reguleres og hvilke formål områdene skal legges ut til. I henhold til er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken. Side 11 av 22

12 Sak 31/10 Dersom det etter avsluttet høring foreligger innsigelse fra en statlig fagmyndighet, nabokommune eller fylkeskommunen som kommunen ikke vil ta tilfølge, bør det foretas mekling mellom partene. Meklingen foretas av fylkesmannen med nødvendig planfaglig bistand fra fylkeskommunen. Mekling er ikke lovpålagt. Dersom mekling ikke fører til enighet mellom kommunen og den myndighet som har reist innsigelse skal hele planen etter vedtak i kommunestyret sendes til fylkesmannen som så skal sende planen videre til Miljøverndepartementet for stadfesting. Overordna planer Kommunestyret godkjente kommuneplanens arealdel Den aktuelle tverrforbindelsen mellom Skei og Olstad er vist som framtidig viktig ledd i kommunikasjonssystemet kommunale og andre viktige veger. Kommuneplanens retningslinjer angir at det skal foreligge godkjent reguleringsplan for vegen. Planprosessen Varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen er kunngjort i GD Offentlige fagmyndigheter og berørte grunneiere, naboer og andre er varslet i eget brev datert I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet inn i alt åtte innspill. Hovedinnholdet innspillene er gjengitt nedenfor. Høringsinstans Innspill Oppland fylkeskommune, kulturvern, datert Påvist tre kullgroper ved befaring. Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven 4b og 6. Oversendt kartmateriale gjør det ikke mulig å avgjøre graden av konflikt mellom tiltaket og kullgropene. Kullgropene innarbeides i plankartet. Nærmere vurdering av området vil gjøres når det foreligger mer detaljert plankart. NVE, datert Planområdet ligger i nærheten har Raudsjøen som er regulert. Det planlagte tiltaket kommer ikke i direkte konflikt med verneverdier i vassdraget. Ber om at det tas høyde for flomfare der bekker/elver krysser vegforbindelsen. Bør planlegges kulverter og broløsninger med flomkapasitet langt over normalflommer. Bødalskjølen Sausankerlag v/helge Nordlien, datert Ekstrakostnader i forbindelse med eventuelt endret beitemønster som følge av vegen må dekkes av de ansvarlige for Liseterhyttegrend v/rolf Corneliussen, datert Side 12 av 22 vegen. Liseter hyttegrend har satt klare krav til hva det må bli enighet om før at de tillater bruk av deres veg som gjennomfartsveg.

13 Sak 31/10 Erland Hårstad,Einar Hårstadhaugen, Ola Hårstadhaugen, Vidar Noreng, datert Side 13 av 22 Oppfordrer kommunen til å avklare dette tidlig i prosessen og å komme med utspill. Er i mot opparbeidelse av vegen. Utbedring av vegen skal starte i bekkedalen ved Hårstadkrysset. Mener at Fylkesmannens henstilling om å utrede alternative løsninger for vegforbindelsen ved uttale til kommuneplanens arealdel ikke er tatt til følge. Håvard Kleiven, datert Må settes krav til at utbygger setter opp nødvendige sperregjerder og etablerer ferister der det er nødvendig. Veiforeningen Skei Vesleseter v/einar Einstad, datert Vedlikehold må kostes av utbygger. Vegen vil dele Bratthovdslykkja i to. Den er en av to husmannssetre. Vegen Skei Austlid vil bli en del av den aktuelle vegforbindelsen og vegen må oppgraderes for å tåle den økte trafikkbelastningen som vegforbindelsen medfører. Som en del av planprosessen må Gausdal kommune bidra med tilskudd til oppgradering av vegen Skei Vesleseter. Videre må planprosessen avklare hvordan vegen skal drives og hvilket ansvar Gausdal kommune skal ha for driften av vegen. Harald Olsen, datert Usikker på vegens betydning med hensyn til traseen opp fra Olstad og trafikkgrunnlaget. Videre fører den til store inngrep i et ellers urørt område. Må finne et trasevalg som ikke deler beite ved Lie seter. Kulturlandskapet vil da miste sin verdi. Forholdet til vegselskapene mellom Lie seter og Skei må avklares. I tillegg til ovennevnte innspill er det kommet brev fra Gunhild og Jørn Kveine datert der de ber om at det innreguleres nytt seterhus på Kveine setra. Det har tidligere stått et seterhus på samme tomta og de ønsker å bygge opp igjen dette. Innspillene er vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av plandokumentene. Det er krevd sak for jordskifteretten og det er holdt saksforberedende møte. Jordskifteretten kan ikke fremme saken til behandling før det foreligger godkjent reguleringsplan for vegtraseen. Formålet med planarbeidet

14 Sak 31/10 Bakgrunnen for arbeidet er å etablere en tverrforbindelse mellom Skei og Olstad, altså mellom Østre og Vestre Gausdal. Hensikten med reguleringsplanen er å binde sammen en rasjonell og funksjonell vegforbindelse mellom de to dalførene med tanke på næringsutvikling, arbeidsmarket og turistutvikling. En tverrforbindelse mellom Skei og Olstad vil forkorte reisetiden mellom Østre og Vestre Gausdal. For å få til dette mangler det veg av helårs standard på strekningen som reguleringsplanen omfatter. Ny veg må bygges mellom Liesetervegen og Graupstylvegen på meter. Graupstylvegen fram til Geitrosletta må rustes opp. Dette er ca meter. Planlagt veg skal holde standarden for landbruksveg, vegklasse III, men er planlagt med en vegbredde på 5,5 meter istedenfor 4 meter for at personbiler skal kunne møtes langs vegen. Beskrivelse av planforslaget og forslag til reguleringsbestemmelser Det vises til fullstendig planbeskrivelse med konsekvensutredning, utredning fra Naturkonsult DA og reguleringsbestemmelser som følger saken som trykt vedlegg. VURDERING: Vurderingene nedenfor må sees i sammenheng med vedlagte dokumenter da de gir en fyldigere beskrivelse og vurdering av de ulike temaene. I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 skal det utarbeides planprogram for planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl Der reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanens arealdel kan planprogram utelates. Kommunen har i denne saken ikke utarbeidet planprogram da reguleringen er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Likevel har man valgt å utarbeide konsekvensutredning da vegen gjør inngrep i ubebygde områder, samt inngrep i kulturlandskap, spesielt på Kveinesetra og Liesetra. Planbeskrivelsen med konsekvensutredning, samt utredningen av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser utarbeidet av Naturkonsult DA, utreder de temaene administrasjonen anser som aktuelle å utrede i forbindelse med det aktuelle tiltaket. Administrasjonen mener derfor at lovens krav til utredning er oppfylt selv om det ikke foreligger vedtatt planprogram. Landbruksfaglig vurdering Planområdet vil beslaglegge et areal på ca 40 dekar hvorav 2 dekar er beite, 31 dekar er produktiv skog og 4 dekar er anna areal. Tiltaket berører ikke dyrka mark. Videre medfører vegen redusert terrengtransport ved skogbruk for et areal på dekar. Den nye vegtraseen deler innmarksbeitet ved Liesetra i to og vil påvirke både arronderingen av beitet, men også påvirke kulturlandskapet. Det er foreslått å bedre arronderingen ved å legge ut arealet nord for vegen som utmark og gjerde inn arealet sør-sørvest for Liesetra. De negative konsekvensene med hensyn til beiting vil dermed reduseres betraktelig. Kulturlandskapet ved Liesetra vil endres som følge av vegutbyggingen, men den får såpass stor avstand til selve seterbebyggelsen at kulturmiljøet rundt seterhus ivaretas. Forbi Kveinesetra må mest mulig av eksisterende vegetasjon beholdes/reetableres for å beholde et kulturlandskapspreg til setervollen. For skogbruket vil vegen ha positiv innvirkning med hensyn til at terrengtransporten ved uttak av tømmer reduseres. Videre vil det forenkle tilsynet til dyr på utmarksbeite og gjøre utmarksarealene mer tilgjengelig med hensyn til friluftsliv. Kulturminner Side 14 av 22

15 Sak 31/10 Kulturminnemyndigheten har gjort funn av tre kullgroper som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Disse er lagt inn i plankartet og vegtraseen er lagt slik at den ikke kommer i konflikt med kullgropene. Miljømessig- og samfunnsmessig vurdering Totalt sett ansees de miljømessige konfliktene å være relativt små. Tiltaket medfører at et større område blir mer tilgjenglige for bruk i forbindelse med jakt og friluftsliv. For viltet i området vil det medføre økte forstyrrelser gjennom økt trafikk, men tiltaket antas å ikke ha vesentlige konsekvenser med hensyn til miljøet. Samfunnsmessig vil vegen bidra til etablering av kortere vegforbindelse mellom Vestre og Østre Gausdal. Dette bidrar til at man kan utnytte arbeidsmarkedet og turistbasert næringsliv i de to dalførene. Risiko og sårbarhetsanalyse I forbindelse med konsekvensutredningen er det foretatt en sjekklistegjennomgang av momenter knyttet til samfunnssikkerhet- og beredskap. Det vises til planbeskrivelsen for å se denne. Det er ikke avdekket momenter som gjør det nødvendig med spesielle tiltak i forhold til den foreslåtte arealbruken. Utover det som er kommentert ovenfor har ikke administrasjonen merknader til planforslaget. Administrasjonen anbefaler at reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte instanser til høring. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven av legges foreliggende forslag til reguleringsplan for Lieseter Geitrosletta med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn i seks uker og sendes berørte instanser på høring. Planutvalget behandlet saken, saksnr. 3/10 den Behandling: Randi Noreng erklærte seg inhabil og fratrådte ved behandling av saken. Navnet Geitrosletta endres til Geitrobekksletta. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med den endring at Geitrosletta endres til Geitrobekksletta. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven av legges foreliggende forslag til reguleringsplan for Lieseter Geitrobekksletta med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn i seks uker og sendes berørte instanser på høring. Side 15 av 22

16 Sak 31/10 NYE SAKSOPPLYSNINGER: OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING til Nedenfor følger en oppstilling der de vesentligste momentene er gjengitt fra høringsuttalelsene som er kommet inn til planforslaget med bestemmelser. Merknad Statens vegvesen, datert Statens vegvesen ser ikke at planforslaget berører dem og har ingen merknader til planen. Oppland fylkeskommune, datert Merknader fra regionalenheten Med begrunnelse fra 5 ulike stortingsmeldinger og stortingsproposisjon fra 2010 savnes en bredere vurdering av det berørte INON- området i forhold til de nasjonale mål og retningslinjer om å bevare urørt natur. Det savnes også en bredere vurdering av en alternativ veglinje som ikke berører INON- området som er nevnt i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen tilrår at kommunen foretar en utredning av konsekvenser for natur og samfunn for den alternative veglinja og deretter gjør samlet vurdering av de to linjene opp mot det berørte INON- området. Administrativ vurdering av merknaden Uttalelsen tas til etterretning. Administrasjonen registrerer fylkeskommunens tilråding at kommunen foretar en utredning av konsekvenser for natur og samfunn for den alternative veglinja og deretter gjør samlet vurdering av de to linjene opp mot det berørte INON- området. Det vises til tidligere vurderinger der det konkluderes med at de miljømessige konfliktene ansees å være relativt små. De samfunnsmessige fordelene ved å etablere vegforbindelsen er etter vår vurdering mye større enn ulempene for natur og miljø. Konsekvensutredningen beskriver avbøtende tiltak og gjennomføringen av disse bør sikres i bestemmelsene i planen. Merknader fra kulturvern Oppland fylkeskommune er i tvil om plasseringen av kullgrop R1 er riktig, men mener plasseringen av R2 og R3 sannsynligvis ligger der de er markert på kartet. Det er overveiende sannsynlighet for at plasseringen av R1 er feil og ligger innenfor reguleringsplanen. Ut fra oversendte kart ligger den planlagte veien for nære kullgropa R3 og dennes sikringssone, jfr. kulturminneloven 6. Det er behov fo ren ny befaring for å fastsette plasseringen av de kjente automatisk fredete kulturminnene. I den forbindelsen vil de også befare strekningen Hårstadhaugkrysset og forbi Graupstølen, ettersom tiltaket er så Kommunen er kjent med kulturminneloven og det vernet automatisk fredete kulturminner har. Forslaget om å regulere området som de automatisk fredete kulturminnene ligger i til vern innarbeides. Trolig er det begrensa hvor store hensynsområder som kan legges inn ut over normal sikringssone dersom veien skal få en god linjeføring. Dersom de automatisk fredete kulturminnene ikke er riktig registrert, må veglinja i reguleringsplanen justeres for å unngå konflikt. Side 16 av 22

17 Sak 31/10 vidt omfattende. Kulturminnene vil bli lagt inn i Askeladden når dette er gjort. Det bemerkes at de automatisk fredete kulturminnene bør reguleres til vern i reguleringsplanen. Det bør også avsettes en romslig hensynssone som sikrer vern av kulturminnene. Det foreslås egne bestemmelser for disse hensynssonene. Konklusjon Oppland fylkeskommune tilrår at kommunen foretar en utredning av konsekvenser for natur og samfunn for den alternative veglinja og deretter gjør en samlet vurdering av de to linjene opp mot det berørte INON- området. Fylkeskommunen vil foreta en befaring langs eksisterende vei fra Hårstadhaugkrysset forbi Graupstølen. Denne strekninga er ikke tidligere befart. Tiltaket synes å være i konflikt med de to automatisk fredete kulturminnene R1 og R3, jf kulturminneloven 3. Fylkeskommunen har dermed innsigelse til planen. Dersom ny befaring slår fast konflikt, må veien justeres. Vi minner om at reguleringsplanen ikke kan vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart, jf. Lov om kulturminner 8 og 9. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert NVE betrakter ikke det planlagte prosjektet i dirkete konflikt med verneverdier i Gausavassdaget, siden det ligger i nærheten av Raudsjøen som er regulert. De bemerker at vegen krysser flere bekker/elver og ber om at det i planarbeidet blir tatt høyde for flomfare i forbindelse med kryssingsløninger av disse. De kan ikke se at det er gjort. Det må tas med i betraktning at små elver, med avgrensede nedslagsområder, ved ekstremnedbør kan få meget stor vannføring. Det må derfor planlegges kulverter og bruoløsninger med flomkapasitet langt over normalflommer. Antall kulverter for avledning av overflatevann må også være tilstrekkelig for å unngå flom/erosjon/ras. Administrasjonen bemerker at NVE peker på viktige momenter for dimensjonering av kulverter/bruer ved kryssing av bekker og elver. Deres merknader skal være ivaretatt, men før tiltaket gjennomføres bør planen gås gjennom med NVE for å sikre tilstrekkelig dimensjonering. Side 17 av 22

18 Sak 31/10 Naturvernforbundet i Gausdal, datert Naturvernforbundet i Gausdal bemerker at Naturkonsult DA sin konsekvensutredning fra april 2003 ikke er tilstrekkelig som grunnlag til å slå fast at dette omfattende naturinngrepet ikke er til skade for naturen. Rapporten er svært tynn når det gjelder flora og fauna. Naturvernforbundet har ikke særlige bekymringer når det gjelder selve arealet til veien. Rødlistearter ser ikke ut til å være direkte trua av veien. Elgtrekk på flere steder i området vil være til fare både for elg og bilister. Det har og vært økende hjortebestand siden rapporten til Naturkonsult DA ble skrevet. Naturvernforbundet er bekymra for tap av inngrepsfrie naturområder som viser seg å være en ireversibel prosess og de viser til at det er et nasjonalt mål å styrke hensynet til inngrepsfrie områder. Det er viktig at anleggsarbeid på ny veg legges utenom yngle og hekketid for fugleog dyrelivet. Særlig over myrområdene er det viktig at anleggsarbeidet gjøres på en slik måte at naturen ikke blir mer ødelagt enn nødvendig. Forurensinga langs vegen blir merkbar og nesten samme som i dag går via Forset og Segalstad Bru. Bødalskjølen Sausankelag, datert Sausankelaget bemerker at det må tas høyde for at eventuelt endret beitemønster av dyrene i området ikke medfører ekstrakostnader for beitebrukerne i beitelaget. De påpeker at dersom dyrene kommer utav sitt opprinnelige beiteområde på grunn av denne veien, må eventuelle gjerder/ferister og andre tiltak som beitelaget måtte forlange iverksatt i sin helhet dekkes økonomisk/praktisk av de ansvarlige for veien/vegselskapet. Ole Birger Opseth, Vidar Noreng, Ola Hårstadhaugen, Erland Hårstad, Einar Hårstadhaugen, mottatt i Gausdal kommune 15. mars De viser til Fylkesmannen sin uttalelse Fylkesmannen peker på at tiltaket er konfliktfylt og anbefaler at vegen tas ut. Administrasjonen bemerker at Naturvernforbundet peker på viktige konsekvenser ved vegplanen. Konsekvensene må veies opp mot samfunnsinteressene og nytten av å bygge vegen. Administrasjonen bemerker at reguleringsplanen ikke åpner nye områder som nå er stengt med gjerder. Ved Lisetra vil gjerde rundt seterløkka eventuelt flyttes på grunn av ny veg, men det vil ikke åpnes nye områder som beitedyrene i dag ikke kommer fram til. Vegtrafikk vil normalt ikke føre til endra beitemønster for sau, men det er viktig at det ved kryssing av eventuelle beiteråk med vegen blir lagt til rette for at ferdselen langs råkene opprettholdes. Administrasjonen bemerker at det i utarbeidelsen av forslag til vegtrase ble vurdert ulike alternativer. Det er riktig at vegen vil berøre nye naturområder og dette må vurderes opp mot den nytten vegen vil gi. Side 18 av 22

19 Sak 31/10 Vegen reduserer et inngrepsfritt område og medfører ytterligere utbyggingspress. Fylkesmannens henstilling om å utrede alternative løsninger er ikke hensyntatt. Som grunneiere er de imot opparbeidelse av ny vegforbindelse Olstad Skei slik planene foreligger. Fylkesmannen i Oppland, datert Fylkesmannen i Oppland har forståelse for Gausdal kommunes ønske om å styrke næringsutvikling/motvirke befolkningsnedgang i denne delen av kommunen og går ikke imot etablering av ny veg mellom Vestre og Østre Gausdal. Fylkesmannen anbefaler ikke vegtraseen som kommunen nå har lagt ut på høring. Vegtraseen innebærer reduksjon av inngrepsfritt område (INON- område) nordvest for vegen. Dette er omtalt i konsekvensutredningen. Fylkesmannen refererer til sin tidligere uttalelse av 1. juni 2005: Dette er et konfliktfylt tiltak som Fylkesmannen ikke kan anbefale. Tiltaket er i strid med målsettingen om å unngå ytterligere fragmentering av større sammenhengende naturområder, jf flere stortingsmeldinger som arealmeldingen, friluftsmeldingen, og biomangfoldmeldingen. Ekstra uheldig er det at den nye vegen vil redusere et inngrepsfritt område. Reduksjon av gjenværende inngrepsfrie områder er negativt i seg selv. I tillegg er det Fylkesmannens erfaring at infrastrukturtiltak som dette også medfører utbyggingspress i nye områder og dermed bidrar til ytterligere reduksjon av naturområder. En innsparing i kjøretid som beskrevet i konsekvensutredningen kan etter Fylkesmannens vurdering ikke veie opp for et irreversibelt inngrep som dette. Fylkesmannen anbefaler at vegen tas ut. Dersom kommunen likevel vil gå videre med prosjektet ber Fylkesmannen om at det utredes en mulighet for å legge vegen nærmere Raudsjøen for dermed å redusere tapet av inngrepsfritt område. Fylkesmannen Administrasjonen bemerker at ulike positive og negative sider ved tiltak må veies mot hverandre og bemerker at traseer på begge sider av Raudsjøen har vært befart og vurdert i planarbeidet. Side 19 av 22

20 Sak 31/10 er enig i det generelle prinsippet om å holde god avstand til vassdrag ved ny vegbygging. I dette tilfellet synes det likevel viktigere å samle de tekniske inngrepene i området for å unngå reduksjon av INON arealet. Raudsjøen er allerede berørt av vannkraftutbygging. Det savnes en begrunnelse for at alternativ vegtrase nærmere Raudsjøen ikke er nevnt. Konklusjon: Før det tas endelig stilling til ny veg i området anbefaler Fylkesmannen at alternative traseer utredes nærmere med sikte på å unngå reduksjon av inngrepsfrie områder og skade på andre miljøkvaliteter. Veiforeningen Skei - Vesleseter datert Veiforeningen regner med at det er kommunen som står for bygging og drift av vegen. Det pekes på at vegstrekningen mellom Skei og Austlid Fjellstue må oppgraderes for kr. 3,8 mill for å tåle økt trafikkmengde, og at det er mangel på helhetlig planlegging å utelate eksisterende veger i begge ender. Veiforeningen mener Gausdal kommune må bidra økonomisk til oppgradering av eksisterende vegstrekninger. Videre bemerkes at det ikke er utredet noen driftsmodell for tverrforbindelsen Skei Olstad. I og med at det er så store felles samfunnsinteresser som er begrunnelsen for prosjektet mener veiforeningen at kommunen må ta hele det økonomiske ansvaret for å få til en tidsmessig vegløsning. Spesielt nå, når det er innført eiendomsskatt i hele kommunen, forventes at kommunen tar ansvar for slike tiltak som kommer hele bygda til gode. Administrasjonen bemerker at bindende detaljplan gjelder regulering av de fysiske ressurser, og at det ikke er adgang til å gi bestemmelser om hvem som skal bekoste eller gjennomføre de planlagte tiltak i planen. Det legges til grunn at pågående jordskiftesak vil avklare problemstillingene som Veiforeningen Skei Vesleseter tar opp. NY VURDERING: Det vises til administrasjonens vurderinger i oppstillingen ovenfor. Som det framgår foreligger det innsigelse mot reguleringsplanen fra Oppland fylkeskommune, kulturvern. Dersom nærmere undersøkelser viser at de automatisk fredete kulturminnene ikke er riktig registrert, bør det være kurant å justere veglinja i reguleringsplanen for å unngå denne konflikten. Administrasjonen regner derfor med at Side 20 av 22

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Sak 40/15 Sak 41/15 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Sverre Gran, John Birger Skansen, Roar

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad (varaordfører)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00. : Gudbrand Aanstad, Signe Marit Brattås

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00. : Gudbrand Aanstad, Signe Marit Brattås Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eldbjørg Jordhøy :

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 80/10 Planutvalget 13.08.2010 REGULERINGSPLAN FOR BERG OG DAHL MASSEUTTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 80/10 Planutvalget 13.08.2010 REGULERINGSPLAN FOR BERG OG DAHL MASSEUTTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 80/10 Planutvalget 13.08.2010 Ark.: L12 124 Lnr.: 6074/10 Arkivsaksnr.: 10/850-7 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR BERG OG DAHL MASSEUTTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Planutvalget Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/12 12/447 DETALJREGULERING FOR NY VEG OG MASSETAK SKALAND, MED

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 20.09.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 73/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Sakene er utlagt i politisk

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/10653 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 26.09.2013 047/13 steeir Planutvalget 05.12.2013 058/13 steeir Kommunestyret 19.12.2013 096/13

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer