Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: GJENNOMFØRING AV BARNEHAGEREFORMEN I DRAMMEN KOMMUNE INNFØRING AV MAKSIMALPRIS - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Formannskapet / Bystyret Administrasjonens innstilling: 1. Bystyret ber rådmannen legge til rette for en betalingsordning som til en hver tid er i samsvar med Stortingets vedtak. 2. Nye satser for foreldrebetaling i barnehage gjelder fra 1. mai Betaling for kost kommer i tillegg. 3. Følgende satser som tilrettelegger for inntektsregulert oppholdsbetaling, innføres: Inntektsintervall Pris for hel plass Opp til 2,5 G 500 Fra 2,5 G opp til 6 G 1750 over 6 G 2750 G = per i dag kr Dagens ordning med brukertilpasset oppholdstid opprettholdes etter følgende modell: Opphold pr uke Maksimal betaling pr. måned 1 dager dager dager dager dager 2750 For delt plass reduseres prisen etter inntekt, i samsvar med plass størrelsen, avrundet opp til nærmeste 50 kroner.

2 4. Søskenmoderasjonen i barnehagen fastsettes til 30% for annet og 50 % for tredje og øvrige barn i familien som går i barnehage. Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen. Moderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike eiere. Rådmannen gis fullmakt til å justere søskenmoderasjonen dersom Stortinget fastsetter nasjonalt nivå på søskenmoderasjonen. 5. Prisen i barnehagetilbudet "Språkgrupper" til tospråklige barn opprettholdes på dagens nivå med kr. 200,- pr. måned 6. Moderasjonsordningene skal gjelde for kommunale og private barnehager. Kommunen skal finansiere og administrere ordningen. Ordningen finansieres av skjønnsmidler og av de rammer som er gitt for programområdet 01 Barnehager. 7. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å utbetale kommunalt tilskudd til private barnehager i 2004, i henhold til de forutsetninger som blir satt ved utmåling av statlige skjønnsmidler. Tilskuddet skal være behovsprøvet og skal sikre at alle barnehager har tilstrekkelige økonomiske rammer til å iverksette maksimalpris fra 1. mai Tilskuddet utbetales i to terminer i 2004: 1. En midlertidig utbetaling umiddelbart etter bystyrets vedtak. Denne skal avregnes mot endelig fastsatt kommunalt tilskudd for den enkelte private barnehage for perioden Den andre utbetalingen skal skje så snart endelige utmålingsregler for skjønnsmidler er kjent og vurdert. Orientering til bystyret om håndteringen av tilskuddet innarbeides i 2. tertialrapport. 8. Rådmannen fremlegger egen sak om fremtidig tilskuddsordning til private barnehager når forutsetninger og rammer for gjennomføring av fase to i Barnehagereformen er endelig klarlagt av Stortinget. Det vil si når maksimalprisen er 1750, og det er økonomisk lagt til rette for full likeverdig behandling av barnehager. 9. Vedtekter for kommunens barnehager endres i henhold til innstillingens vedlegg 3. Nils Fr. Wisløff rådmann

3 Kari Høyer Kommunaldirektør

4 Saksutredning: Hensikt Stortinget har vedtatt iverksetting av Barnehagereformen fra 1. mai Reformen innebærer store endringer i barnehagenes rammebetingelser, basert på tre elementer: 1. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager herunder også moderasjonsordninger 2. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 3. Innføring av ordning med statlige skjønnsmidler ( utjevningsmidler) som skal bidra til finansieringen av reformen. Formannskapet har i møter og behandlet høringssvar til de to forskriftene. I denne saken foreslås endringer som følge av innføring av reformen. Rådmannen fremmer forslag om: 1. Nytt betalingsregulativ ved innføring av maksimalpris fra 1. mai Utbetaling av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2004 for å tilrettelegge for innføring av maksimalpris i private barnehager fra 1. mai Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene. Bakgrunn Barnehagereformen I april 2003 la regjeringen frem St. melding nr. 24 ( ) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot. prp. nr 76 ( ) Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager(barnehageloven) På grunnlag av disse dokumentene inngikk partiene på Stortinget et bredt forlik om de fremtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren. Dette forliket er grunnlaget for barnehagereformen. Barnehagereformen har tre hovedformål: Alle som ønsker det skal tilbys barnehageplass, full barnehagedekning skal sikres i løpet av Alle barnehager som gir et fullverdig barnehagetilbud skal gis en offentlig driftsstøtte på om lag 80 %. Foreldrebetalingen skal reduseres. Fra 1. mai 2004 skal denne være på maksimalt 2.750,- pr mnd/ pr.år. Fra 1. august 2005 på kr pr måned/ ,- pr. år. Barnehagereformen har gitt tre viktige endringer i barnehageloven: 7 Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under skolepliktig alder. 7 b Offentlig tilskudd til private barnehager Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Disse forskriftene ble vedtatt av kongen i statsråd den 19. mars.

5 15 a Foreldrebetaling Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldre betaling i barnehage, herunder søskenmoderasjon og inntektsgradering. Disse forskriftene skal vedtas av kongen i statsråd den 23. april, men maksimalprisen har Stortinget fastsatt til kr. 2750,- pr måned eller kr ,- pr år. fra 1. mai 2004 og kr pr måned fra 1. august Denne siste reguleringen er under forutsetning av at full barnehagedekning er nådd. Det er en statlig forutsetning at økning av statlig tilskudd skal brukes til å redusere foreldrebetalingen. Videre er det også en forutsetning at kostnadsnivået i sektoren skal opprettholdes på 2003-nivået. Med utgangspunkt i disse to forutsetningene er det lagt inn tilstrekkelige statsmidler til gjennomføring av trinn 1 i reformen fra 1. mai 2004: Innføring av maksimalpris på kr ,- for alle barnehager og Moderat økonomisk likeverdig behandling av alle barnehager fra samme dato. Gjennomføringen av barnehagereformen i kommunene er komplisert og tidkrevende. Forskrifter som skal regulere moderasjonsordninger blir vedtatt 23. april, like før iverksettelsestidspunktet, og fordeling av skjønnspotten vil ikke være klar før i april. Det har derfor vært nødvendig for rådmannen å gjøre forutsetninger som kan medføre behov for endringer i innstillingen rett før behandling i bystyret. Kompleksiteten i saken gjør at saksutredningen er vedlagt flere dokumenter som gir viktig bakgrunnsinformasjon: Status for barnehagedekningen i Drammen Ulike driftsformer i barnehagene / begrepsavklaringer Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene, med betalingsbestemmelser Tabell som viser dagens betalingsregime i de kommunale barnehagene Tabell som viser dagens priser i de kommunale barnehagene Statlig finansiering Stortinget har i budsjett for 2004 bevilget kr. 485 mill. kroner til finansiering av barnehagereformen i form av skjønnsmidler. Skjønnsmidlene skal fordeles fra staten, via fylkesmannen til kommunene. I rundskriv om skjønnsmidler (se vedlegg) til barnehagene heter det: Skjønnsmidlene er et øremerket tilskudd som skal bidra til å dekke Driftsutgifter til nye barnehageplasser (ikke-kommunale og kommunale) som ikke dekkes gjennom ordinært driftstilskudd, foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd. Inntektsbortfall i eksisterende barnehager (ikke-kommunale og kommunale) som følge av innføring av maksimalpris for foreldrebetaling fra 1. mai 2004 ( i den grad inntektsbortfallet ikke blir kompensert gjennom økningen av det ordinære statlige driftstilskuddet pr )

6 Skjønnspotten er avkortet med et beløp for beregnet momskompensasjon til de private barnehagene. Dette beløpet er på landsbasis beregnet til 100 mill. kroner. Dette medfører at kommunen må ta hensyn til denne avkortningen når skjønnsmidlene skal fordeles. Skjønnsmidlene skal tildeles den enkelte kommune med utgangspunkt i Regnskapstall for 2002 fra kommunale og ikke- kommunale barnehager framskrevet til 2004 priser. Regnskapstallene hentes fra KOSTRA for de kommunale barnehagene og fra årsregnskap fra de ikke kommunale barnehagene. Oversikt over antall barnehageplasser og Kommunens utbyggingsplaner ( private og kommunale barnehager) for 2004 Fylkesmannen fatter vedtak om fordeling av skjønnsmidlene. Kommunen skal få melding om antatt tildeling av skjønnsmidler i mars/ april sammen med grunnlagsmateriale fra beregningene som ligger til grunn for tildelingen. Skjønnsmidlene vil bli tildelt i to omganger, den første tidlig vår 2004 og i oktober/ november Den andre utbetalingen vil være for nye barnehageplasser opprettet i I 2004 har staten finansielt lagt til rette for moderat økonomisk likebehandling, ved å dekke kommunale og private barnehagers inntektstap ved innføring av maksimalpris. Det forutsettes at den kommunale finansieringen av barnehagesektoren opprettholdes på samme nivå som i Det forutsettes videre at de private barnehagene har samme nominelle kostnadsnivå som i På sikt skal barnehagereformen medføre en offentlig kostnadsdekning på 80 % av kostnadene i alle barnehager. Dagens betalingsordning Dagens betalingsordning er fleksibel både med hensyn til prisfastsetting i forhold til inntekt og i forhold til oppholdstid. Dette medfører at den er administrativt svært krevende. Alle barnehager, både kommunale og private, har priser regulert etter tilbudt oppholdstid. Det vil si at foreldre kan velge om de vil ha plass fra en til fem dager i uke, og prisen er regulert i forhold til dette. I de kommunale barnehagene er prisen også regulert etter foreldrenes inntekt, fordelt i 7 inntektsintervall. De fire høyeste inntektsintervallene ( 6 8 G, 8 10 G, G og over 12 G) betaler i dag mer enn kroner pr. måned. I tillegg ble det innført en kommunal stønadsordning for familier med inntekt under 6 G som ikke har rett til stønad til barnetilsyn. Dette medfører at det i realiteten er 10 betalingsintervall i de kommunale barnehagene. I kommentarene til forslaget til nye forskrifter til foreldrebetaling skal det ikke lenger kunne gis kommunal stønad til familier som ikke har rett til stønad fra trygdkontoret fordi dette er i strid med intensjonene i stønad til barnetilsyn for enslige foreldre i arbeid eller utdanning. I de kommunale barnehagene er det i dag 50 % søskenmoderasjon for barn nummer to, og gratis barnehage for barn nummer tre. I de private barnehagene varierer størrelsen på søskenmoderasjonen.

7 Mulighet til økonomisk støtte til barnehageutgifter fra andre kommunale instanser Barnevernet I dag betaler barnevernet barnehageplassen til ca 20 barn. Disse barnas foresatte er plassert i ulike inntektsintervall. Når barnevernet går inn og betaler en barnehageplass, er dette basert på barnets behov, og ikke familiens økonomiske situasjon. Eventuell endring i barnehageprisene vil ikke innvirke i stor grad på det antall plasser barnevernet kommer til å dekke i Sosialtjenesten Hjelp til barnehageutgifter er i utgangspunktet ikke en pliktmessig ytelse etter sosialtjenesteloven. Utbetaling av sosialhjelp skjer på bakgrunn av søknad. I sosialsenterets vurdering av rettigheter etter sosialtjenesteloven foretas det en avveiing av husstandens samlede inntekter i forhold til "aksepterte" utgifter. Dersom det er noen hjemme som kan se etter barnet, tas det normalt sett ikke hensyn til utgifter til barnetilsyn. Barnetilsynsutgifter vurderes imidlertid som en akseptert utgift dersom de foresatte deltar på kursvirksomhet (arbeidsmarkedskurs, norskopplæring) som på sikt bedrer muligheten til å bli selvhjulpen. Det vil ikke være slik at noen inntektsgrupper automatisk vil kunne få sosialhjelp til dekning av barnehageutgifter. Forslag til ny betalingsordning i barnehagene Økonomiplan Bystyret vedtok ved behandling av økonomiplan følgende: "Flertallet ( Høyre, FRP, KrF og Bylista) slutter seg til rådmannens forslag om gjennomføring av barnehageforliket i to faser. Søskenmoderasjonen gjennomføres som i rådmannens forslag. Vedtar Stortinget annen søskenmoderasjon følges dette opp. Det skal være lik behandling av private og kommunale barnehager". Rådmannens forslag var et betalingsregime hvor betalingen var differensiert i to inntektsintervall : Pris for foresatte med inntekt under 2,5 G kr. 500 pr måned Pris for foresatte med inntekt over 2,5 G kr pr måned. Søskenmoderasjon på 20 % for alle med inntekt under 6 G. Forskriftene om foreldrebetaling vil ikke besluttes før 23. april, men i Stortingsmelding nr. 28 "Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen mm" fremmes det følgende forslag: "Foreldre/ foresatt med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune skal gis tilbud om reduksjon i foreldrebetalingen". Dette betyr at kommunen mest sannsynlig må legge til rette for søskenmoderasjon til alle. I Stortingsmeldingen foreslås det videre at nivå på søskenmoderasjonen og eventuelle graderinger på moderasjoner fastsettes av kommunen. Med bakgrunn i Stortingets diskusjoner om saken kan det være grunn til å anta at Stortinget allikevel vil fastsette et statlig minimumsnivå på moderasjonen.

8 Overgang fra gammel til ny betalingsordning Drammen kommune får en stor utfordring i gjennomføring av barnehagereformen på grunn av den sterke sosiale profilen i dagens betalingssystem både i form av inntektsregulert oppholdsbetaling og søskenmoderasjonsordningen. I tillegg må det nye betalingsregimet ta hensyn til de to statlige føringene for 2004: økning av statlig tilskudd skal brukes til å redusere foreldrebetalingen kostnadsnivået i sektoren skal opprettholdes på 2003-nivået. I økonomiplanen for 2004 vedtok bystyret å styrke tilskuddet til private barnehager med 1,7 millioner kroner for å finansiere moderasjonsordning i private barnehager. Ordinært statstilskudd i 2004 for de kommunale barnehagene har blitt ca. kr. 2 mill. høyere enn forventet på grunn av gunstigere barnesammensetning. Disse midlene vil også bidra til å finansiere gjennomføringen av reformen. Dette økte statlige tilskuddet kan brukes enten til å styrke moderasjonsordningene i alle barnehager, eller til å bedre likebehandlingen av private og kommunale barnehager Barnehagereformen skal finansieres ved hjelp av økte statlige rammer. Det er stor forskjell på hvordan barnehagene finansieres i den enkelte kommune. Derfor er fullfinansiering ved hjelp av statlige midler en sannhet kun på makronivå. Skjønnsmidlene vil ikke være tilstrekkelig til å kunne dekke inntektstapet ved innføring av maksimalpris i de kommunale barnehagene i Drammen, samtidig som dagens inntektsmoderasjon opprettholdes. 508 familier skal ha en reduksjon på oppholdsbetalingen. Noen av dem fra kr. 3935,- pr måned til kr ,-. Skjønnsmidlene vil heller ikke være tilstrekkelig til å kunne tilby samme søskenmoderasjon i de private barnehagene som i de kommunale barnehagene. Konsekvensen av barnehagereformen vil allikevel være at en del foreldre vil få økt barnehagepris. Dette vil også skje i andre kommuner som har hatt en sterk sosial profil på barnehagebetalingen. Mål for forslag til nytt betalingsregulativ i barnehagene i Drammen: Regulativet er i tråd med statlige forutsetninger: o maksimalpris på kr ,- pr år (eks kost), o søskenmoderasjon for alle selv om familien har ett barn i kommunal og ett barn i privat barnehage, o inntektsregulert betalingsordning i alle barnehager Høyere statlig driftstilskudd til kommunale barnehager i 2004 enn forutsatt i økonomiplanen brukes til å del finansiere moderasjonsordningen ( ca. 2 mill kr.) Forenkling av dagens betalingssystem Lavest mulig økning i prisene for de familier som har inntekt under 2,5 G. Forutsetninger som ligger til grunn for forslaget om nytt betalingsregulativ: Likt prissystem i kommunale og private barnehager.

9 Inntektskrav på foreldrebetaling i de kommunale barnehagene som vedtatt i års budsjett for Skjønnsmidlene er, som et minimum, tilstrekkelig til at disse, sammen med kommunalt tilskudd til private barnehager ut fra 2003 nivå, finansierer innføring av maksimalpris på kr / i alle private barnehager. Antall plasser i hele 2004 holder seg på samme nivå som antall plasser utfakturert i februar. Moderasjonsordninger finansieres og administreres av kommunen % av alle barna ( i kommunale og private barnehager) har søsken som også går i barnehage. Dette er basert på det antall søsken vi har i de kommunale barnehagene pr. i dag. Stortinget ikke krever høyere søskenmoderasjon enn 30 % Antall familier med inntekt som gir rett til moderasjon er, for 2004, omtrent som dette antall familier i de kommunale barnehagene. Bakgrunnen for denne forutsetningen er de kommunale barnehagenes prioriteringsregler ved opptak og det faktum at de private barnehagene ikke har hatt moderasjonsordninger basert på inntekt.. Hel dag er definert som maksimalt 9,5 time, uavhengig av om åpningstiden er lengre. Forslag til nytt betalingsregulativ I utkast til forskrift om foreldrebetaling heter det: 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn kroner per måned og maksimalt per år. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer 2 Deltidstilbud Foreldrebetaling for et deltidstiltilbud skal settes lavere enn foreldrebetalingen for et heldagstilbud. Med deltidstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer. Med virkning fra 1. mai foreslår rådmannen at satsene i kommunale barnehager reduseres til 2750 kroner per måned for en heldagsplass. Det betales i 11 betalingsterminer hvor juli er betalingsfri. Priser for deltidsplass foreslås som følger: Opphold pr uke Maksimal betaling pr. måned 1 dager dager dager dager dager 2750 Kostpenger kommer i tillegg.

10 Moderasjonsordninger I utkastet til forskrifter om foreldrebetaling heter det: 3 Moderasjonsordninger Foreldre/ foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune skal gis tilbud om reduksjon i foreldrebetalingen. Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling Inntektsmoderasjon Rådmannen har vurdert fire alternative modeller for inntektsregulert oppholdsbetaling. Alle fire alternativer er innen vedtatte budsjettrammer for programområdet, inkludert det økte statstilskuddet for Alle alternativer forutsetter lik moderasjon i private og kommunale barnehager, finansiert av kommunale midler. Alternativ 1 forutsetter en søskenmoderasjon på 20 %, de andre alternativene forutsetter en søskenmoderasjon på 30 %. Søskenmoderasjonen i alle alternativer er forutsatt lik i alle barnehager, private og kommunale og finansiert av kommunale midler. Prisene er satt i forhold til hel plass. For delt plass vil moderasjonen reduseres i samsvar med plass størrelsen, avrundet opp til nærmeste 50 kroner. Alle alternativer forutsetter at foresatte med inntekt over 8 G får redusert oppholdsbetaling: Foresatte med inntekt fra 8 10 G prisreduksjon kr. 400 per måned Foresatte med inntekt fra G prisreduksjon kr. 980 per måned Foresatte med inntekt over 12 G prisreduksjon kr per måned I alle fire alternativer er konsekvenser i form av prisøkning vurdert for familier som i dag er mottagere av den kommunale stønadsordningen ( familier med inntekt under 6 G som ikke har rett til stønad til barnetilsyn fra trygdekontoret.) For de familiene som har rett til støtte til barnetilsyn fra trygdekontoret vil alle alternativene medføre reduksjon i oppholdsbetalingen. Alternativ 1. (revidert forslag fra økonomiplanen ) Prisendring per måned økning reduksjon Inntekt under 2,5 G pris 500,- 300 Inntekt over 2,5 G pris 2750, ( innt. mellom 2.5 og 4 G) 1421 (innt. mellom 4 og 6 G) 255 (innt.mellom 6 og 8 G) 20 % søskenmoderasjon Alternativ 2 økning reduksjon Inntekt under 2,5 G pris: 500,- 300 Inntekt fra 2,5 til 6 G pris: 1.750,- 571 ( innt. mellom 2.5 og 4 G) 421 ( 4G til 6 G) Inntekt over 6 G pris: 2.750, % søskenmoderasjon

11 Alternativ 3 økning reduksjon Inntekt under 4 G pris: 500,- 300 (inntekt under 2.5) 688 (inntekt mellom 2.5 og 4 G) Inntekt over 4 G pris: 2.750,- 676 (inntekt fra 4-6G), 255 (inntekt fra 6-8G) 30 % søskenmoderasjon Alternativ 4 Prisendring per måned økning reduksjon Inntekt under 2,5 G pris: 500,- 300 Inntekt fra 2,5 til 4 G pris: 1.400,- 212 Inntekt fra 4 til 6 G pris: Inntekt over 6 G pris: 2.750,- 255 (for familier med inntekt fra 6 8 G) Konkusjon, rådmannens anbefaling Rådmannen anbefaler alternativ 2 med følgende begrunnelse: Dette alternativet har en profil som sannsynligvis ikke vil gjøre det nødvendig å øke priser for noen familier da maksimalpris på skal innføres Prisregimet er en vesentlig forenkling av dagens system. Dette er spesielt viktig da moderasjonsordningen også skal gjelde i private barnehager og skal administreres av kommunen. Denne modellen vil også begrense risikoen for kommunen i forhold til forutsetningen som er gjort i forhold til antall familier som vil ha krav om redusert pris: o Antall familier med inntekt som gir rett til moderasjon er, for 2004, omtrent som dette antall familier i de kommunale barnehagene. Bakgrunnen for denne forutsetningen er de kommunale barnehagenes prioriteringsregler ved opptak og det faktum at de private barnehagene ikke har hatt moderasjonsordninger basert på inntekt. Søskenmoderasjon Moderasjonen skal gjelde uavhengig om barna går i forskjellige barnehager med ulike eiere. Det forutsettes at moderasjonsordningen finansieres av kommunen. Regjerningen har anbefalt at kommunen fastsetter størrelsen på søskenmoderasjonen. Stortinget skal avgjøre om det skal innføres et nasjonalt nivå for søskenmoderasjon, og endelig vedtak fastsettes av kongen i statsråd den 23. april. På landsbasis er søskenmoderasjonen i kommunale barnehager 32 % og 22 % i private barnehager. Fordi skjønnspotten ikke er beregnet å skulle dekke utgifter utover kostnadsnivået i 2003, antas det at det ikke vil være sannsynlig at Stortinget fastsetter et minimumsnivå på søskenmoderasjon over 30 %, uten å tilføre flere midler. Rådmannen foreslår derfor at søskenmoderasjonen settes til 30 % for annet og 50% for tredje og øvrige barn i familien som går i en av kommunens barnehager. Moderasjonsordningen finansieres og administreres av kommunen.

12 Videre foreslås det at søskenmoderasjonen gjelder med samme prosentsats for delte plasser. Det forutsettes at kompensasjon for inntektstapet i delte plasser på grunn av søskenmoderasjon i de private barnehagene, gis etter samme intervall som for de kommunale barnehagene. Konklusjon, rådmannens anbefaling Søskenmoderasjonen er 30% for annet og 50% for tredje og øvrige barn med barnehageplass i kommunen. Moderasjonen finansieres og administreres av kommunen og gjelder uavhengig om barna går i forskjellige barnehager med ulike eiere. Dersom Stortinget bestemmer en høyere minimumsgrense for søskenmoderasjon, gis rådmannen fullmakt til å justere prosentsatsen på søskenmoderasjonen slik at denne blir i samsvar med statlige forutsetninger. Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 19. mars 2004, og skal tre i kraft den 1. mai I forskriftens 1 heter det: Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Med offentlige tilskudd menes tilskudd til ordinær drift fra stat, kommune og fylkeskommune. Med likeverdig behandling menes at alle godkjente barnehager uavhengig av eierskap skal motta offentlig finansiering etter prinsippene fastsatt i denne forskrift. Det ble fra 1. august 2003 innført differensiering i satsene for det statlige driftstilskuddet, slik at de private barnehagene i dag får et høyere statlig driftstilskudd enn de kommunale. Dette var første trinn i innfasingen av likeverdig behandling I forskriften står det videre i 3, annet ledd: Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Settes foreldrebetalingen i ikke-kommunale barnehager lavere enn foreldrebetalingen i kommunens egne barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen. I statsbudsjettet for 2004 har Regjeringen lagt til rette for en første innfasing av likeverdig behandling. De statlige skjønnsmidlene skal bidra til å dekke kostnadene for kommunene i forbindelse med barnehagereformen, herunder plikten til likeverdig behandling. Kommunen har ikke plikt til å dekke høyere kostnader enn 2003-kostnadsnivået justert for pris- og kostnadsvekst for kommunesektoren. De private barnehagene i Drammen fikk et kommunalt driftstilskudd på kr pr barn for perioden fra til (ref økonomiplan )

13 Forslag til kommunalt tilskudd til private barnehager i Likeverdig behandling forutsetter at private og kommunale barnehager skal kunne drive på like vilkår. Regjeringen sier i Stortingsmelding 28 av 19. mars 2004 at den vil komme tilbake til spørsmålet om videre innfasing i forbindelse med budsjett for Drammen kommune vet per i dag ikke hvor stor andel av den statlige skjønnspotten som vil bli tildelt oss. Dette skal være klart i mars/ april. Beregningsgrunnlaget for hver enkelt private barnehage, som er utgangspunktet for tildeling av skjønnsmidlene, vil heller ikke være klart før i april. På grunn av at disse avklaringene kommer så tett inn på gjennomføringspunktet for reformen foreslår rådmannen at det utbetales et midlertidig behovprøvd kommunalt tilskudd til private barnehager for å sette disse i stand til å innføre maksimalpris fra 1. mai Dette tilskuddet utbetales umiddelbart etter at bystyret har fattet vedtak. Videre foreslår rådmannen at han gis fullmakt til utmåling av kommunalt tilskudd og skjønnsmidler til de private barnehagene i 2004/2005, i samsvar med de retningslinjer og statlige føringer som gis om dette, ved utmåling av statlige skjønnsmidler. Dette skal sikre det økonomiske grunnlaget for fortsatt drift i alle barnehager i Drammen inntil forutsetninger og rammer knyttet til gjennomføring av barnehagereformen er klarlagt. Dette medfører at tilskuddet utbetales i to terminer i 2004: 3. En midlertidig utbetaling umiddelbart etter bystyrets vedtak. Denne skal avregnes mot endelig fastsatt kommunalt tilskudd for den enkelte private barnehage for perioden Den andre utbetalingen skal skje så snart endelige utmålingsregler for skjønnsmidler er kjent og vurdert. Endelig tilskuddsordning til private barnehager legges frem til behandling i Bystyret når rammer for iverksetting av fase 2 i barnehagereformen er vedtatt i Stortinget. ( statsbudsjett 2005/ revidert statsbudsjett 2005). Orientering om håndteringen av tilskuddet innarbeides i 2. tertialrapport. Revidering av vedtekter kommunale barnehager I forbindelse med Barnehagereformen som Stortinget har vedtatt, har Drammen kommune besluttet å foreta en revisjon av gjeldende barnehagevedtekter som et ledd i gjennomføringen av reformen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til endringer, se vedlegg. Forslaget har til orientering også vært fremlagt for brukerrådene til uttalelse. Arbeidsgruppen har sett på eventuelle endringer som følger av at det i Barnehageforliket er fastsatt en maksimalpris. Det medfører at det er behov for en ny betalingsordning. Endringsforslagene må sees opp mot barnehagelovens bestemmelser. Kommuneadvokatkontorets oppgave har vært å se til at forslagene ikke på noen punkter er i strid med lovens bestemmelser.

14 Endringsforslagene er i hovedsak begrunnet med tilpasninger som følge av ny organisasjonsstruktur i barnehagene, samt behovet for presiseringer i forhold til dagens vedtekter og vedtak fattet av administrasjonsutvalg og bystyre. Når det gjelder betaling og betalingssatser, så er det Bystyret som fastsetter betalingssatsene. Retningslinjer for betalingssystemet fastsettes i dokument " Betalingsbestemmelser for Drammen kommunes barnehager" (se vedlegg). Betalingsbestemmelsene vil bli endret etter Bystyrets vedtak. Det tas forbehold om senere endringer dersom Stortinget vedtar endringer av regjeringens forslag til forskrift om foreldrebetaling i barnehagene. Trykket vedlegg: 1. Barnehagedekningen i Drammen 2. Ulike driftsformer i barnehagene/ begrepsavklaring 3. Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene, med betalingsbestemmelser 4. Tabell som viser dagens betalingsregime i de kommunale barnehagene 5. Tabell som viser dagens priser i de kommunale barnehagene Utrykte vedlegg Barnehageforliket Rundskriv om fordeling av skjønnsmidler Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd Stortingsmelding nummer 28 ( ) om foreldrebetaling i barnehager

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD

Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD Arkivsaksnr.: 04/03339 Forslag til vedtak: Trondheim kommune

Detaljer

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik:

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik: Saksframlegg KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER I 2005 DISPONERING AV SKJØNNSMIDLER TIL BARNEHAGEFORMÅL OVERFØRT FRA 2004 TIL 2005 Arkivsaksnr.: 05/18871 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-11/

Nr. Vår ref Dato F-11/ Rundskriv Alle landets kommuner/bydeler og fylkesmenn Nr. Vår ref Dato F-11/2010 201000479 16.03.2010 Skjønnsmidler til drift av barnehager 2010 1. INNLEDNING Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2015/5588-44 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Rådmannens forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A11/&13 Saksmappe: 2014/3781-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalgssaksnr

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Fordelingen tar utgangspunkt i: 1. Beregning av kommunenes behov for å gi driftstilskudd til ikke-kommunale som var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HØRINGSSAK ØKONOMISK LIKEBAHANDLING AV BARNEHAGER I DRAMMEN TILSKUDDSMODELL OG VILKÅR

HØRINGSSAK ØKONOMISK LIKEBAHANDLING AV BARNEHAGER I DRAMMEN TILSKUDDSMODELL OG VILKÅR DRAMMEN KOMMUNE Barnehage eiere i Drammen Vår referanse 04/02197/046/GLJE Arkivkode 223 A10 Deres referanse Dato 30.09.2005 HØRINGSSAK ØKONOMISK LIKEBAHANDLING AV BARNEHAGER I DRAMMEN TILSKUDDSMODELL OG

Detaljer

St.meld. nr. 28 ( ) Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

St.meld. nr. 28 ( ) Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m. St.meld. nr. 28 (2003 2004) Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m. Innhold 1 Innledning... 5 3 Likeverdig behandling i forhold til 1.1 Bakgrunn og sammendrag... 5 offentlige tilskudd... 16 1.1.1

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Jan Samuelsen Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Jan Samuelsen Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1413 231 A10 Jan Samuelsen Grete Oshaug FORELDREBETALING I BARNEHAGE RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Oversikt over fordeling

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUDET TIL STUDENTENE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 07/11029

Saksframlegg. ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUDET TIL STUDENTENE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 07/11029 Saksframlegg ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUDET TIL STUDENTENE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 07/11029 Forslag til innstilling: 1) Bystyret vedtar å bevilge kr 470. 000 i økonomisk støtte til driften

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/1077-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Moderasjonsordninger foreldrebetaling Moderasjonsordninger foreldrebetaling Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 4 og 5 åringer. Artikkel Publisert:

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast 18.10.2016 2 Innhold 1 Innledning...4 2 Ordinært kommunalt tilskudd...4 2A: Beregning og kunngjøring

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: /

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: / SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/01746-002 Dato: 16.04.02/ 23.04.02 INNTAKSREGLER TIL KOMMUNALE BARNEHAGER EVENTUELL VEDTEKTSENDRING SAK TIL : Bystyrekomite 1/ Bystyret

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

Høringsnotat om utkast til forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Høringsnotat om utkast til forskrift om foreldrebetaling i barnehage Høringsnotat om utkast til forskrift om foreldrebetaling i barnehage 1. HOVEDINNHOLDET I UTKASTET...3 2. BAKGRUNNEN FOR UTKASTET... 3 2.1 GJELDENDE RETT... 3 2.2 FORELDREBETALINGEN I DAG... 3 2.3 BARNEHAGEFORLIKET...

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Det Kongelige Kunnskapsdepartement postmottak@kd.dep.no Dato: 21.07.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201001924-17 Bente Borgen Wold,

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 154 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.meld. nr. 28 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om søskenmoderasjon

Detaljer

Her finner du maksprisen, søskenmoderasjon og andre moderasjonsordninger. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1.

Her finner du maksprisen, søskenmoderasjon og andre moderasjonsordninger. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. Moderasjonsordninger foreldrebetaling Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 3,- 4- og 5- åringer. ARTIKKEL

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Det Kongelige Kunnskapsdepartement Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/9404-4 Aase Hynne 06.02.2015 Forslag om endring av

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Saken sendes inn sin Modum kommmunes

Detaljer

FORMANNSKAPET SAK

FORMANNSKAPET SAK FORMANNSKAPET 15.04.2015 SAK 43/15 Vedtak: Formannskapet er positive til innføring av gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier. Kommunen avgir uttalelse i samsvar med forslaget i saksutredningen.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale Nytt finansieringssystem for ikkekommunale barnehager Rammefinansiering fra 2011 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Det Kongelige Kunnskapsdepartement Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/141 A10 UND/BARNEH/GOS 13.02.2015 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Hovedutvalg for undervisning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Høringsnotat om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Innføring av gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: PRINSIPP FOR LIKEBEHANDLING AV BARNEHAGER I DRAMMEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: PRINSIPP FOR LIKEBEHANDLING AV BARNEHAGER I DRAMMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 04/02197-047 Dato: 06.12.2005 PRINSIPP FOR LIKEBEHANDLING AV BARNEHAGER I DRAMMEN SAK TIL: Bystyrekomiteen for oppvekst, utdanning

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/ Bente Wilhelmsen

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/ Bente Wilhelmsen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/14-231 Bente Wilhelmsen 10.12.2014 A10 &13 Telefon: 77 79 06 32 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET UT-KUL-I KST HØRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

DERES REFERANSE VÅRREFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO SSA-07/11851 A /

DERES REFERANSE VÅRREFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO SSA-07/11851 A / .--'Y-y.y "-.:"'="o-"»1m'utimn;aiyglllwhr *ca+:'+ua rl.eiyh. STAVANG i R KOI$nffi-E200 Kunnskapsdepartementet Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIPs gate 11 Telefon: 51507130.

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven Prop. 8 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 4. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

To dager før maksimalprisen

To dager før maksimalprisen To dager før maksimalprisen Presseorientering 29.april 2004 ved barne- og familieminister Laila Dåvøy 1* I forrige uke leste jeg nyhetsoverskriften som en statsråd gjerne vil se: Målet er nådd, stod det,

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger

Oppvekst og kultur Flatanger Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/9158-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Utdanningsdirektoratet postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/1319/TRBY Arkivkode:

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/9404-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Høring: Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Høring: Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage Saksnr.: 2014/24226 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 1097/2015 Klassering: A10 Saksbehandler: Kjersti Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd 13.01.2015 4/15 Oppvekstutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al 'ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Barnehageavdelingen Kleppesto 11.06.2010 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 02 JULi 2010 00/q6,5 Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 14/11764-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 14/11764-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 14/11764-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR HELSE,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Moderasjonsordning i Stjørdal kommune.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Moderasjonsordning i Stjørdal kommune. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2012/2517-1 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Moderasjonsordning i Stjørdal kommune. Rådmannens

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2016/9380-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Rapport Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager

Rapport Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager Rapport 004-098 Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager ECON-rapport nr. 004-098, Prosjekt nr. 4470 ISSN: 080-5, ISBN 8-7645-77-4 AKH/JAN/EBO/RRF/pil, HBE, 0.oktober 004 Offentlig Effekter på

Detaljer

Høringsuttalelse ny barnehagelov

Høringsuttalelse ny barnehagelov Høringsuttalelse ny barnehagelov 1. Barnehagereformen 1.1. Full barnehagedekning 2 1.2. Makspris 2 1.3. Økonomisk likebehandling 2 1.4. Soria Moria-erklæringen 3 2. Målsetting 3 3. Behov for like vilkår

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer