Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret"

Transkript

1 Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Utdanningsdirektoratet postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/1319/TRBY Arkivkode: A10 Dato: Høringssvar om finansiering av private barnehager fra Fet kommune Vedlagt er Fet kommunes høringssvar, behandlet i Fast utvalg for undervisning og oppvekst Med hilsen Trine Hanestad Bye Rådgiver Postadresse: Postboks Fetsund Besøksadresse: Rådhuset, Kirkeveien 85 Organisasjonsnr.: Internett: E-post: Telefon: Dir. tlf: Telefaks:

2 Side 2 av 9 Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2015/ Arkiv: A10 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trine Hanestad Bye Utv.saksnr Utvalg Møtedato 40/15 Fast utvalg for undervisning og oppvekst Høring om finansiering av private barnehager Rådmannens innstilling: Fet kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslagene til finansiering av private barnehager: 1. I spørsmålet om hvilken finansieringsmodell som ønskes: Videreføring av dagens modell Tilskuddsberegning basert på nasjonal sats bryter med prinsippene bak rammefinansiering og vil redusere kommunenes mulighet til lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Nasjonal sats vil i tillegg kunne føre til større forskjeller innen kommunen. 2. Forslag om påslag for pensjonsutgifter: Forslaget støttes da den gir en mer treffsikker beregning av pensjonsutgiftene enn dagens ordning. 3. Forslag om søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter: Forslaget støttes 4. Forslag om at kapitaltilskuddet gis likt for 3 år: Forslaget støttes da dette vil gi større forutsigbarhet for de private barnehagene. 5. Forslag om at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats: Forslaget støttes ikke. Det bør fortsatt være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager eller nasjonal gjennomsnittsats for kapitaltilskudd. Valgfrihet i finansieringen av kapitalkostnader vil ivareta prinsippet for rammefinansiering av kommunesektoren. 6. I spørsmålet om hvilken metode som er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet:

3 Side 3 av 9 Byggeår. Byggeår kan gi et bedre utgangspunkt for verdivurdering da denne i mange tilfeller er ulik godkjenningsår. 7. Forslag om ikke å videreføre 25% regelen: Forslaget støttes ikke. Til forskjell fra private, har kommunen lovmessig plikt til å gi tilbud til alle barn og må i særlige tilfeller opprette svært kostbare tilbud for å imøtekomme lovkravet. Regelen bør derfor videreføres. 8. Forslag om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler: Forslaget støttes ikke. Utgifter til midlertidige lokaler bør holdes utenfor tilskuddsberegningen slik som i dag. I pressområder med stor innflytting av barnefamilier, må det ofte opprettes og drives barnehager i midlertidige lokaler før permanente bygg kan realiseres. Det er knyttet relativt store engangsutgifter til avvikling av midlertidige barnehagelokaler. Dette er ekstraordinære utgifter blant annet knyttet til nedrigging og flytting av midlertidige bygg og tilbakeføring av uteområder. Disse utgiftene belastes det kommunale driftsregnskapet. 9. Forslag om at fristen for vedtak om sats bør være 15. oktober i året før tilskuddsåret: 10. Forslag om klagerett: Saksprotokoll i Fast utvalg for undervisning og oppvekst Fast utvalg for undervisning og oppveksts behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fast utvalg for undervisning og oppveksts enstemmige vedtak: Fet kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslagene til finansiering av private barnehager: 11. I spørsmålet om hvilken finansieringsmodell som ønskes: Videreføring av dagens modell Tilskuddsberegning basert på nasjonal sats bryter med prinsippene bak rammefinansiering og vil redusere kommunenes mulighet til lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Nasjonal sats vil i tillegg kunne føre til større forskjeller innen kommunen. 12. Forslag om påslag for pensjonsutgifter: Forslaget støttes da den gir en mer treffsikker beregning av pensjonsutgiftene enn dagens ordning.

4 Side 4 av Forslag om søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter: Forslaget støttes 14. Forslag om at kapitaltilskuddet gis likt for 3 år: Forslaget støttes da dette vil gi større forutsigbarhet for de private barnehagene. 15. Forslag om at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats: Forslaget støttes ikke. Det bør fortsatt være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager eller nasjonal gjennomsnittsats for kapitaltilskudd. Valgfrihet i finansieringen av kapitalkostnader vil ivareta prinsippet for rammefinansiering av kommunesektoren. 16. I spørsmålet om hvilken metode som er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet: Byggeår. Byggeår kan gi et bedre utgangspunkt for verdivurdering da denne i mange tilfeller er ulik godkjenningsår. 17. Forslag om ikke å videreføre 25% regelen: Forslaget støttes ikke. Til forskjell fra private, har kommunen lovmessig plikt til å gi tilbud til alle barn og må i særlige tilfeller opprette svært kostbare tilbud for å imøtekomme lovkravet. Regelen bør derfor videreføres. 18. Forslag om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler: Forslaget støttes ikke. Utgifter til midlertidige lokaler bør holdes utenfor tilskuddsberegningen slik som i dag. I pressområder med stor innflytting av barnefamilier, må det ofte opprettes og drives barnehager i midlertidige lokaler før permanente bygg kan realiseres. Det er knyttet relativt store engangsutgifter til avvikling av midlertidige barnehagelokaler. Dette er ekstraordinære utgifter blant annet knyttet til nedrigging og flytting av midlertidige bygg og tilbakeføring av uteområder. Disse utgiftene belastes det kommunale driftsregnskapet. 19. Forslag om at fristen for vedtak om sats bør være 15. oktober i året før tilskuddsåret: 20. Forslag om klagerett: Vedlegg: 1. Undervisningsdirektoratets høringsnotat 2. Kommunenes sentralforbund sitt høringssvar

5 Side 5 av 9 Dokumenter som ligger på saken: Lov om barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Bakgrunn for saken: Finansiering av private barnehager reguleres av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet i de private barnehagene er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene som er tillagt ansvaret for å beregne og utbetale tilskuddet i henhold til forskrift med tilhørende rundskriv. Gjeldende finansieringsordning har vært oppfattet som komplisert og uforutsigbar for alle parter. Det har derfor vært et ønske om å endre ordningen slik at den blir enklere å administrere og mer forutsigbar både for kommunene og de private. I tillegg er det ønske om å øke treffsikkerheten i modellen spesielt for områdene pensjonsutgifter og kapitalutgifter. Utdanningsdirektoratet har etter oppdrag fra kunnskapsdepartementet utredet to alternative finansieringsordninger der forenkling, treffsikkerhet og mer forutsigbarhet står sentralt. De to finansieringsordningene er nå ute på høring. Høringsfrist er 20. august Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget et notat som drøfter saken og gir anbefalinger ut fra dette (vedlegg 1). Kommunenes sentralforbund (KS) har laget et anbefalt høringssvar (vedlegg 2). Flere kommuner har søkt om utsatt høring og fått avslag. Fylkesmannen anbefaler likevel at alle kommuner gir høringssvar på de vesentligste punktene. I dette saksframlegget drøftes det som vurderes som hovedproblemstillingene i høringsnotatet. Saksutredning: 1. OPPSUMMERING AV HØRINGSNOTATET Høringsnotatet er relativt omfattende og omhandler omlegging av finansieringsordningen til private barnehager for å ivareta likeverdig behandling, være enklere å administrere, gi bedre treffsikkert og mer forutsigbarhet enn dagens ordning. Det sentrale spørsmålet i høringen er hvilke av de to finansieringsmodellene som vurderes å ivareta dette formålet på best måte. De to alternative modellene som foreslås er: 1. Videreføring av dagens finansieringsmodell basert på kommunens utgifter til drift av kommunale barnehager, men med enkelte endringer bl.a. på pensjon og kapital. 2. Modell som baseres på nasjonale satser, - satt ved et nasjonalt gjennomsnitt av kommunale barnehageutgifter, med lokal justering for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift. Det er også foreslått at familiebarnehager og åpne barnehager bare finansieres gjennom nasjonale satser, da det er svært få kommuner som er eiere av denne barnehagetypen. Fet kommune gjennomfører denne finansieringsmåten nå for de 2 private familiebarnehagene og den ene åpne barnehagen, da kommunen ikke driver tilsvarende barnehagetyper selv.

6 Side 6 av 9 2. DRØFTING AV DE ULIKE FINANSIERINGSMODELLENE SETT I FORHOLD TIL RAMMEFINANSIERING, EIERSTRUKTUR OG ANDRE KONSEKVENSER 1. Rammefinansiering De to finansieringsmodellene må forholde seg til rammefinansieringen på lik linje med for eksempel skole og pleie og omsorg. Finansieringsmodellene vil påvirke hensynene bak rammefinansieringen. Den sentrale begrunnelsen for rammefinansiering, er at det gir rom for lokale løsninger og medvirker til kommunalt tilpasset ressursbruk. Rammefinansiering og nasjonal sats Den nasjonale satsen fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittet av driftskostnadene i de kommunale barnehagene i alle landets kommuner. I tillegg skal kommunen gjøre en lokal justering basert på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i den enkelte kommunes egne barnehager. Ved bruk av nasjonal sats vil kommunestyrets prioriteringer i utgangspunktet ikke påvirke hvordan kommunens samlede barnehagetilbud skal være, fordi det er driftskostnadene i alle landets kommuner som danner grunnlaget for til skuddet til de private barnehagene. Lokale justeringer vil til en viss grad påvirke tilskuddssatsen til de private barnehagene, men ikke i like stor grad som dagens finansieringsmodell. Det samlede barnehagetilbudet blir derfor i mindre grad gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer, og behovene og ønskene fra kommunens innbyggere får mindre virkning. Nasjonal sats kan i tillegg bidra til at kommunen i mindre grad får mulighet til å produsere et riktig og godt barnehagetilbud til lavest mulig kostnad i kommunen. Utdanningsdirektoratets oppsummering om rammefinansiering Utdanningsdirektoratet mener at en tilskuddsberegning basert på nasjonal sats med lokal justering samsvarer i mindre grad enn dagens finansieringsmodell med hensynet bak rammefinansiering: lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. 2. Eierstruktur I dag er omtrent halvparten av barnehagene i Norge private. Med dagens modell, vil neppe eierstrukturen påvirkes i vesentlig grad. Med en helt ny modell basert på nasjonal sats, er det mer sannsynlig med endringer i eierstrukturen. Bruk av nasjonal sats for finansiering av private barnehager kan føre til ulik finansiering av private og kommunale barnehager: En kommunal og en privat barnehage som ligger på samme sted og har likt antall barn og lik fordeling av barn over og under 3 år kan ha forskjellige økonomiske rammer: I kommuner med høyt utgiftsbehov for barnehagene, kan den kommunale barnehagen ha bedre økonomiske vilkår enn den private. I kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov, kan den private barnehagen ha bedre vilkår enn den kommunale barnehagen. Eierstruktur og nasjonale sats I kommuner der den nasjonale satsen er lavere enn kommunens egne utgifter per barn, kan det være lønnsomt å virke til at private barnehager blir etablert på bekostning av kommunale barnehager. I andre kommuner der den nasjonale satsen er høyere enn kommunens egne utgifter til barnehage pr barn, kan det være lønnsomt for kommunen at det ikke etableres private barnehager.

7 Side 7 av 9 3. Andre konsekvenser Siden nær halvparten av barna går i private barnehager, er hensynet til likebehandling i finansiering av kommunale og private barnehager viktig for at kvaliteten på tilbudet innenfor kommunegrensen blir noenlunde likt. Utdanningsdirektoratet ber om svar på hvilken finansieringsmodell som ønskes. KS anbefaler videreføring av dagens modell med de anbefalte endringene. 3. FELLES ENDRINGER FOR BEGGE FINANSIERINGSMODELLENE 1. Pensjon og kapital Det er særlig to deler av tilskuddsberegningen som bidrar til skjevheter i dagens finansiering av private barnehager: Kapitaltilskuddet og pensjonsdelen av driftstilskuddet. Pensjon De fleste private barnehager har lavere pensjonsutgifter enn de kommunale. Målet er å gjøre driftstilskuddet mer treffsikkert når det gjelder de private barnehagenes pensjonsutgifter enn i dag.. Det foreslås at kommunen skal gi påslag for pensjonsutgifter på en viss prosent av totale lønnskostnader, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsavgift på pensjonsutgiften. Videre skal kommunen legge til arbeidsgiveravgift på påslaget. Det foreslås at prosentpåslaget fastsettes til 14% i forskrift. Det foreslås videre å innføre en søknadsordning for private barnehager med særlig høye pensjonsutgifter. Kommunen må da foreta en skjønnsmessig vurdering. Dette vil medføre en økt administrativ byrde for kommunen og fylkeskommunen og er således i strid med ønsket om å forenkle forskriften. Utdanningsdirektoratet anbefaler begge forslagene og ber om kommunens svar på om de støtter forslagene. KS støtter begge forslagene i sin høring. Kapital Beregning av kommunens kapitalutgifter er såpass komplisert og krever såpass mye administrasjon med beregningen, at Fet kommune til nå har benyttet nasjonal sats for denne tildelingen. Direktoratet foreslår at kapitaltilskuddet kun skal beregnes ut fra nasjonale satser pr plass og oppholdstime. Dette er i samsvar med gjeldende praksis i vår kommune. Utdanningsdirektoratet anbefaler forslaget og ber om kommunens svar på om vi støtter forslaget. KS støtter ikke dette forslaget i sin høring og mener det fortsatt bør være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager, eller bruke nasjonal gjennomsnittsats for kapitaltilskudd. Gradering av kapitaltilskuddet ut fra årsklasser I mange tilfeller er det ikke samsvar mellom kapitaltilskudd og den enkelte barnehages kostnader. Det foreslås derfor å gi graderte kapitaltilskudd ut fra 3 årsklasser, enten byggeår eller godkjenningsår, illustrert slik: Årsklasser : kr pr barnehageplass Årsklasser : kr pr barnehageplass Årsklasser : kr pr barnehageplass Før 2007: kr pr barnehageplass

8 Side 8 av 9 Utdanningsdirektoratet anbefaler både forslaget til likt tilskudd i 3 år og å bruke godkjenningsåret til beregning av minstesatsen. KS støtter forslaget om at tilskuddet gis likt for 3 år. Men KS mener at byggeåret er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet da dette gir et bedre utgangspunkt for verdivurdering fordi denne i mange tilfeller er ulik godkjenningsår. Utdanningsdirektoratet ber om svar på om vi støtter forslaget om at kapitaltilskuddet gis likt for 3 år. KS støtter forslaget, men mener at byggeåret skal legges til grunn for beregningen. Rådmannens vurdering: Høringen er meget omfattende og rådmannen har i denne saken fokusert på de 10 forslagene som framstår som vesentligst i denne saken. Rådmannens vurdering i disse spørsmålene er som følger: 1. I spørsmålet om hvilken finansieringsmodell som ønskes: Videreføring av dagens modell Tilskuddsberegning basert på nasjonal sats bryter med prinsippene bak rammefinansiering og vi redusere kommunenes mulighet til lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Nasjonal sats vil i tillegg kunne føre til større forskjeller innen kommunen. 2. Forslag om påslag for pensjonsutgifter: Forslaget støttes da den gir en mer treffsikker beregning av pensjonsutgiftene enn dagens ordning. 3. Forslag om søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter: Forslaget støttes 4. Forslag om at kapitaltilskuddet gis likt for 3 år: Forslaget støttes da dette vil gi større forutsigbarhet for de private barnehagene. 5. Forslag om at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats: Forslaget støttes ikke. Det bør fortsatt være valgfritt for kommunene å beregne tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager eller nasjonal gjennomsnittsats for kapitaltilskudd. Valgfrihet i finansieringen av kapitalkostnader vil ivareta prinsippet for rammefinansiering av kommunesektoren. 6. I spørsmålet om hvilken metode som er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet: Byggeår. Byggeår kan gi et bedre utgangspunkt for verdivurdering da denne i mange tilfeller er ulik godkjenningsår. 7. Forslag om ikke å videreføre 25% regelen: Forslaget støttes ikke. Til forskjell fra private, har kommunen lovmessig plikt til å gi tilbud til alle barn og må i særlige tilfeller opprette svært kostbare tilbud for å imøtekomme lovkravet. Regelen bør derfor videreføres. 8. Forslag om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler:

9 Side 9 av 9 Forslaget støttes ikke. Utgifter til midlertidige lokaler bør holdes utenfor tilskuddsberegningen slik som i dag. I pressområder med stor innflytting av barnefamilier, må det ofte opprettes og drives barnehager i midlertidige lokaler før permanente bygg kan realiseres. Det er knyttet relativt store engangsutgifter til avvikling av midlertidige barnehagelokaler. Dette er ekstraordinære utgifter blant annet knyttet til nedrigging og flytting av midlertidige bygg og tilbakeføring av uteområder. Disse utgiftene belastes det kommunale driftsregnskapet. 9. Forslag om at fristen for vedtak om sats bør være 15. oktober i året før tilskuddsåret: 10. Forslag om klagerett: RÅDMANNEN I FET Trine Myrvold Wikstrøm (sign)

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2015/2483-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 29.07.2015 Saksframlegg Høring - finansiering av private barnehager Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 84/15

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: wape@ha.kommune.no Innsendt av: Waldemar Pettersen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tysvær Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annelise.myrvoll@tysver.kommune.no Innsendt av: Anne-Lise Myrvoll

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frosta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elin.stromsholm@frosta.kommune.no Innsendt av: Elin Mari Strømsholm

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tønsberg Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mvor@tonsberg.kommune.no Innsendt av: Marion Vørrang Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Asker kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kathrine.bolso.evjen@asker.kommune.no Innsendt av: Kathrine

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oppegård kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.myhre@oppegard.kommune.no Innsendt av: Eva Myhre Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Svar på spørsmålene i høringen

Svar på spørsmålene i høringen Svar på spørsmålene i høringen Generell kommentar fra Stavanger kommune Stavanger kommune stiller seg kritisk til at en kompleks og tidkrevende høring som dette publiseres så tett på sommerferien og med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stange kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.bryhni@stange.kommune.no Innsendt av: Knut Bryhni Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Høgskolen i Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agda@hib.no Innsendt av: Anne Gro Dalland Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eidsvoll kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rut.bergem@eidsvoll.kommune.no Innsendt av: Rut Bergem Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sarpsborg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: egl@sarpsborg.com Innsendt av: Elisabeth Grønberg Langvik

Detaljer

Høringssvar - finansiering av private barnehager

Høringssvar - finansiering av private barnehager Fylkesmannen i Vestfold Utdanningsdirektoratet Juridisk avdeling 2 Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Hove 2015/4650 19.08.2015 33 37 24 40 Arkivnr: 610 Høringssvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning.

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning. Røyken kommune Grønn, nær og levende Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EIVLIE A10 &13 29.06.2015 S15/5657-4 L24314/15 Høring - Finansiering av private barnehager Her er Røyken

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gystadmarka@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Straume Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.straume@laringsverkstedet.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Råholt Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: raholt@laringsverkstedet.no Innsendt av: Eirik Hauge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Hva saken gjelder: Fra og med 1. januar 2011 ble finansieringen av både kommunale og ikke-kommunale barnehager en del av inntektssystemet.

Hva saken gjelder: Fra og med 1. januar 2011 ble finansieringen av både kommunale og ikke-kommunale barnehager en del av inntektssystemet. Byrådssak 243/15 1 Høringsuttalelse til finansiering av private barnehager LRS ESARK-03-201500012-38 Hva saken gjelder: Fra og med 1. januar 2011 ble finansieringen av både kommunale og ikke-kommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Moss kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.eek@moss.kommune.no Innsendt av: Eva Eek Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagene i Norge Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styreleder@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - småbarnforeldrenes barnehage SA, Vårres barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaarres@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Berg barnehage SA Halden Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: berg@barnehage.no Innsendt av: Birthe Kjernlie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: krokusbakken@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nord-Trøndelag Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmntrse@fylkesmannen.no Innsendt av: Randi Segtnan Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.schmidt@ulna.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergsvingen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grybo@hotmail.no Innsendt av: Gry Borgaas Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Jettegryta barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: styret.jettegryta@outlook.com Innsendt av: Maia Jordhøy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hedmark Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmhestpe@fylkesmannen.no Innsendt av: Stine Peterson Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Abelia Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knuterik@abelia.no Innsendt av: Knut Erik Beyer-Arnesen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. ikke

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eggedal barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@eggedalbarnehage.no Innsendt av: Linda Knutsen Hofton

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rauma kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mette.rye@rauma.kommune.no Innsendt av: Mette Rye Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandtoppen og Eikenøtta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: karin@naturbarnehagene.no Innsendt av: Karin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nærleiken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: sveinung@narleik.no Innsendt av: Sveinung Nordtveit Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nordlys barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: cecilie.cock@nordlysbarnehage.no Innsendt av: Cecilie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skodje Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: janne.aamelfot@skodje.kommune.no Innsendt av: nne Aamelfot Innsenders

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Gjesdal kommune stiller seg fullt og helt bak NKK sin høringsuttalelse som følger under. I tillegg vil vi legge til følgende under spørsmål 19: Gjesdal kommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6669/15 Arkivsaksnr.: 15/1452-2 HØRING - FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6669/15 Arkivsaksnr.: 15/1452-2 HØRING - FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6669/15 Arkivsaksnr.: 15/1452-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb HØRING - FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Høringsbrev fra

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rakkerungan barnehagedrift AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gaardsbarnehagen@gmail.com Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nystrand barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@nystrandbarnehage.no Innsendt av: Elin Aasheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fanatunet barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@fanatunet.no Innsendt av: Kari Hage Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sør-Odal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: guro.vangen@sor-odal.kommune.no Innsendt av: Guro Kåsin Vangen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knarvik barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agnes@knarvikbarnehage.no Innsendt av: Agnes Sønstabø

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Åpen barnehage Jessheim Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annlaug.knapskog@ullensaker.kirkene.net Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Granrudmoen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: granrudmoen@barneage.no Innsendt av: Vivi

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østfold Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoskas@fylkesmannen.no Innsendt av: Karianne Åsheim Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Puskhola barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@puskhola.no Innsendt av: Toril Solevåg Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Unio Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ao@unio.no Innsendt av: Åshild Olaussen Innsenders e-post: ao@unio.no

Detaljer