Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret

2

3 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas og Odda yrkesskule, har solide røter og stor kompetanse innan undervisning. Vi har dette skuleåret 70 medarbeidarar og 370 elevar. Elevane våre kjem frå heile Hordaland, men flest frå den flotte regionen vår - Indre Hardanger. Kva tilbyr vi: Studieførebuande program innan studiespesialiserande og innan idrettsfag. Yrkesfaglege program innan helse- og sosialfag, innan bygg og anleggsteknikk, innan elektro og innan teknikk og industriell produksjon. Vi tilbyr òg vaksenopplæring, og vi skreddarsyr opplæring for næringslivet og det offentlege. Kva vil vi: Vi vil at du som elev hos oss skal læra og trivast. Ønskjebiletet av skulen vår, er ein skule som er ein god stad å vera og ein god stad å læra. I utviklingsplanen for skulen har vi følgjande delmål: Vi skal vera ein samansveisa skule Vi skal ha ein velfungerande organisasjon Vi skal ha gode utdanningstilbod. Her er eleven sitt læringsmiljø, elevvurdering og den digitale skule i fokus. Vi skal vera ein attraktiv samarbeidspartnar Kvifor velja oss: Er du oppteken av å vera del av ein inkluderande skule, med høgt fagleg nivå, gode læringsresultat og framifrå trivsel? Ja, då er vi den rette skulen for deg. Velkomen til oss! Hilde Gjester Hoel rektor

4 Innhald TILBODA VED ODDA VIDAREGÅANDE SKULE... 4 Struktur i vidaregåande utdanning... 6 DEI STUDIEFØREBUANDE UTDANNINGSPROGRAMMA... 7 Utdanningsprogram for idrettsfag (ID)... 8 Studiespesialiserande utdanningsprogram (ST) POENGUTREKNING VED OPPTAK TIL UNIVERSITET OG HØGSKULAR Studium som har spesielle opptakskrav OVERSYN OVER STRUKTUREN I DEI YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAMMA DEI YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAMMA Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (BA) Vg2 Byggeteknikk Vg1 Elektrofag ( EL ) Vg2 Elenergi Vg1 Helse- og sosialfag (HS) Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag Vg1 Teknikk og industriell produksjon ( TP ) Vg2 Kjemiprosess Vg2 Kjøretøy Vg2 Industriteknologi FØREBUANDE GRUNNKURS FOR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR TILBOD OM KVARDAGS- OG ARBEIDSLIVSTRENING TELEFON OG E-POST YF...33

5 TILBODA VED ODDA VIDAREGÅANDE SKULE Studieførebuande utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for idrettsfag (ikkje i ) Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde: -realfag -språk, samfunnsfag og økonomi Programområde: - realfag -språk, samfunnsfag og økonomi Yrkesfaglege utdanningsprogram Utdanningsprogram for byggog anleggsteknikk Utdanningsprogram for elektrofag Utdanningsprogram for helse- og sosialfag Programområde: -byggteknikk Programområde: -elenergi Programområde: -barne- og ungdomsarbeidarfag Opplæring i verksemd: -tømrarfaget -murarfaget -betongfaget -stillasbyggjarfaget Opplæring i verksemd: -elektrikarfaget -energimontørfaget -elektroreparatørfaget -energioperatørfaget -signalmontørfaget -tongelektrikarfaget -heismontørfaget -tavlemontørfaget -vikle- og transformatormontørfaget Opplæring i verksemd: -barne- og ungdomsarbeidarfaget Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon Programområde: -industriteknologi Programområde: -kjøretøy Programområde: -kjemiprosess Opplæring i verksemd: -aluminiumskonstruksjonsfaget -bokbindarfaget -CNC-maskineringsfaget -dimensjonskontrollfaget -finmekanikarfaget -grafisk emballasjefaget -industriell overflatebehandling -industrimekanikarfaget -industrimontørfaget -industrirøyrleggjarfaget -kran- og lyfteoperatørfaget -modellbyggjarfaget -NDT-kontrollørfaget -platearbeidarfaget -plastmekanikerfaget -produksjonsteknikkfaget -støyperifaget -sveisarfaget -trykkerifaget -verktøymakarfaget Opplæring i verksemd: -bilmekanikarfaget, lette kjøretøy -bilmekanikarfaget, tunge kjøretøy -hjulutrustningsfaget -motormekanikarfaget -motorsykkelfaget -reservedelsfaget Opplæring i verksemd: -kjemiprosessfaga Førebuande grunnkurs for minoritetsspråklege elevar Tilbod om kvardags- og arbeidslivstrening

6 Struktur i vidaregåande utdanning

7 DEI STUDIEFØREBUANDE UTDANNINGSPROGRAMMA Ved skulen vår er det to studieførebuande utdanningsprogram, og dei legg hovudvekta på teoretisk lærestoff. Dei studieførebuande utdanningsprogramma er: UTDANNINGSPROGRAM FOR IDRETTSFAG (ID) som gjev generell studiekompetanse. UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING (ST) som både gjev generell studiekompetanse og kompetanse for spesielle opptakskrav. Skilnaden på dei to typane studiekompetanse, er: I. Generell studiekompetanse førebur og kvalifiserer til å søkja opptak i studium ved universitet og høgskular som ikkje har spesielle opptakskrav. II. Kompetanse for spesielle opptakskrav førebur og kvalifiserer til å søkja opptak i studium med spesielle opptakskrav ved universitet og høgskular: For å oppnå denne kompetansen, må du velja visse fagkombinasjonar i Vg2 og Vg3 i ST. Studiespesialiserande utdanningsprogram (ST) er det einaste utdanningsprogrammet som kan tilby alle faga for spesielle opptakskrav. Døme på studium som krev denne kompetansen, er medisin, odontologi, siviløkonom- og ingeniørutdanning. Elevinspektøren kan gje deg meir informasjon om generell studiekompetanse og om kompetanse for spesielle opptakskrav. Sjå òg side i dette heftet. INFORMASJON OM DEI STUDIEFØREBUANDE UTDANNINGSPROGRAMMA Frå side 8 kan du lesa om utdanningsprogram for idrettsfag, og frå side 12 kan du lesa om studiespesialiserande utdanningsprogram. TELEFON- OG E-POSTADRESSE Er det noko meir du lurer på, så ta kontakt med oss. Telefon: Sentralbord Elevinspektør Turid Bådsvik Hauso Avdelingsleiar Kristen D. Eitrheim Heimeside:http://odv.hfk.no e-post:

8 UTDANNINGSPROGRAM FOR IDRETTSFAG (ID) Idrettsfag er for deg som vil kombinera teoretisk utdanning med idrett og trening/ toppidrettssatsing. Vi kan tilby eit breitt utval av idrettar og aktivitetar som saman med obligatoriske, allmenne fag, gjev deg generell studiekompetanse og ei allsidig idrettsutdanning. Idrettsfag gjev såleis talentfulle utøvarar høve til å kombinera teoretisk utdanning og idrettssatsing. Fullført utdanning i idrettsfag gjev generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse førebur og kvalifiserer til å søkja opptak ved dei studia ved universitet og høgskular som ikkje krev spesielle opptakskrav. (Om du er usikker på kva dette tyder for deg og dine vidare utdanningsplanar, ta kontakt med elevinspektør.) FELLES PROGRAMFAG Treningslære (i Vg1, Vg2 og Vg3) I treningslære vil du gjennom praktisk og teoretisk undervisning læra om korleis kroppen er bygd opp og korleis han reagerer på trening. Hovudområde: Treningsplanlegging Kroppens oppbygning og funksjon Treningsformer og treningsmetodar Trening og helse Aktivitetslære (i Vg1, Vg2 og Vg3) Dette faget har flest timar av programfaga, og dette er eit praktisk fag. Her vert du presentert for eit breitt utval av idrettsaktivitetar, og du får høve til å velja ein eller fleire idrettar som du skal fordjupa deg i. Hovudområde: Idrettsaktivitetar. Basistrening. Friluftsliv. Vi legg stor vekt på friluftsliv ved idrettslinja i Odda. Kvart år reiser me på fleire overnattingsturar, i tillegg til dagsturar både haust og vinter. Turane er både kjekke og lærerike, og dei skapar eit spesielt godt klassemiljø i idrettsklassane.

9 I Odda har me tilgang på svært gode treningsfasilitetar. Dette gjer at me kan tilby gode treningsforhold innanfor mange idrettar. Idrett og samfunn (i Vg2 og Vg3) Faget tek for seg sentrale emne som er knytte til idretten si historie og utvikling, idretten sin plass i samfunnet og idrett som ein viktig kulturfaktor. Faget gjev deg og ei reflektert haldning til massemedia si fokusering på idretten Hovudområde: Organisering av idrett Idretten i samfunnet Idretten sitt verdigrunnlag Treningsleiing (i Vg2 og Vg3) Gjennom dette faget vil du få kunnskapar om planlegging av aktivitetar for barn og unge. I praktisk arbeid vil du få læra korleis du skal opptre som leiar, slik at du kan ta på deg instruksjonsarbeid og trenarjobbar. Hovudområde: Trenar- og leiarrolla Treningsleiing i praksis Arrangement VALFRIE PROGRAMFAG Kvart år skal du velja eitt fag over 5 timar. I fyrste klasse kan du velja Breiddeidrett eller Toppidrett. I Vg2 og i Vg3 kan du anten halda fram med dette faget, eller du kan velja eitt valfritt programfag frå studiespesialiserande utdanningsprogram. (Dei som må/vil ha andre framandspråk over tre år, kan ikkje velja valfritt programfag i Vg3.) Toppidrett Faget er eit tilbod til ungdom som driv konkurranseidrett. Gjennom programfaget toppidrett skal elevane få høve til å kombinera vidaregåande opplæring med idrett på høgt prestasjonsnivå; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I opplæringa vil det verta fokusert på systematisk og målretta trening for å auka prestasjonsevna. Dette inneber også at elevane skal vera medvetne i forhold til verdiar og haldningar, og kva krav til livsstil og åtferd som vert stilt til ein toppidrettsutøvar. Det vil leggjast til rette for at kvar enkelt skal få gode føresetnader for å utvikla seg i idretten sin. Elevar som vel toppidrett, må vera innstilte på at dei må arbeida sjølvstendig og målretta. To alternativ: Dei som konkurrerer i individuelle idrettar, får høve til å velja idretten sin. Føresetnaden er at lærarane i samarbeid med trenar kan gje eit fagleg forsvarleg tilbod og at det er treningsforhold i rimeleg avstand til skulen. Skulen kan vidare gje tilbod om lagidrett. Fotball vil vera ein av desse lagidrettane. Hovudområde: Treningsplanlegging, basistrening og prestasjonsutvikling.

10 Odda vidaregåande skule kan tilby Toppidrett1, Toppidrett 2 og Toppidrett 3. Breiddeidrett Programfaget breiddeidrett er eit tilbod til ungdom som ynskjer allsidig aktivitet, der dei kan tileigna seg kunnskap om og dugleik i idrettar og aktivitetar. Opplæringa i programfaget breiddeidrett skal gje ungdom høve til eigautvikling gjennom brei og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Aktivitetane skal gje utfordring, glede og meistring, og medverka til opplevingar i fellesskap med andre. Opplæringa skal også medverka til kunnskap om korleis ein gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikla og halda kroppen ved like. Hovudområde: Idrettsaktivitetar, basistrening og fysisk aktivitet og helse. Odda vidaregåande skule kan tilby Breiddeidrett 1, Breiddeidrett 2 og Breiddeidrett 3. Ekskursjon til utlandet Skuleåret 11/12 har Vg3-elevane treningsopphald i ei veke på Lanzarote.

11 Valfrie programfag Felles programfag Fellesfag FAG-OG TIMEFORDELING I IDRETTSFAG Timar i veka Vg1 Vg2 Vg3 Norsk Matematikk 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2. framandspråk*) 4 4 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Historie 2 4 Religion og etikk 3 Treningslære Aktivitetslære Idrett og samfunn 2 3 Treningsleiing 2 4 Breiddeidrett Toppidrett *) Utfyllande opplysningar om 2. framandspråk: Framandspråk er obligatorisk for elevane, og det er fylgjande alternativ: 1. Elevar som har hatt tysk nivå 1 i ungdomsskulen, har to alternativ: a. Dei kan gå vidare med tysk nivå 2, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. (I Vg3 kan dei gå vidare med tysk nivå 3, dersom mange nok elevar er interesserte i dette tilbodet.) b. Dei kan få grunnopplæring i fransk nivå 1, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. Føresetnaden er at det ledige plassar i gruppa. 2. Elevar som har hatt spansk 1 i ungdomsskulen, har to alternativ: a. Dei kan gå vidare med spansk nivå 2, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. (I Vg3 kan dei gå vidare med spansk nivå 3, dersom mange nok elevar er interesserte i dette tilbodet.) b. Dei kan få grunnopplæring i fransk nivå 1, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. Føresetnaden er at det ledige plassar i gruppa 3. Elevar som ikkje har hatt framandspråk i ungdomsskulen får: Grunnopplæring i fransk nivå 1, 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2 og fransk nivå 2 i Vg3 (5 timar). (Dette inneber at dei ikkje kan ta valfritt programfag i Vg3.) Fagplanar Dersom du ynskjer meir informasjon om dei ulike fagplanane, kan du gå inn på Utdanningsdirektoratet sin nettstad:

12 STUDIESPESIALISERANDE UTDANNINGSPROGRAM (ST) Studiespesialiserande utdanningsprogram tilbyr ei treårig utdanning som gjev studiekompetanse. Frå studiespesialiserande utdanningsprogram Vg3 Vg1 I Vg1 har elevane 30 timar undervisning pr. veke. FAGFORDELINGA I Vg1 Engelsk Kroppsøving Matematikk (anten P eller T) Naturfag Norsk Framandspråk (anten tysk 2, spansk 2 eller fransk 1) Samfunnsfag Geografi 5 timar 2 timar 5 timar 5 timar 4 timar 4 timar 3 timar 2 timar Utfyllande opplysningar om to av faga: 1. Framandspråk. Her er det fylgjande alternativ: 1. Elevar som har hatt tysk nivå 1 i ungdomsskulen, har to alternativ: Dei kan gå vidare med tysk nivå 2, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. (I Vg3 kan dei gå vidare med tysk nivå 3, dersom mange nok elevar er interesserte i dette tilbodet.) Dei kan få grunnopplæring i fransk nivå 1, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. Føresetnaden er at det ledige plassar i gruppa. 2. Elevar som har hatt spansk 1 i ungdomsskulen, har to alternativ: a. Dei kan gå vidare med spansk nivå 2, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. (I Vg3 kan dei gå vidare med spansk nivå 3, dersom mange nok elevar er interesserte i dette tilbodet.) b. Dei kan få grunnopplæring i fransk nivå 1, og får 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2. Føresetnaden er at det ledige plassar i gruppa.

13 3. Elevar som ikkje har hatt framandspråk i ungdomsskulen får: Grunnopplæring i fransk nivå 1, 4 timar for veka i Vg1 og 4 timar i Vg2 og fransk nivå 2 i Vg3 (5 timar). (Dette inneber at dei ikkje kan ta valfritt programfag i Vg3, men dei kan ta eitt tredje programfag om det er ynskjeleg.) 2. Matematikk. Elevane må velja mellom to retningar. Ei teoretisk retning kalla Vg1T, og ei praktisk retta retning kalla Vg1P: Vg1T høver for dei som er interesserte i matematikk. Dei som vil gå vidare med fordjuping i matematikk (felles programfag) i Vg2 og Vg3, må velja den teoretiske retninga. Vg1P høver best for dei som synest matematikk er vanskeleg, og som heller ikkje vil velja matematikk som programfag i Vg2 og Vg3. Om lag tre veker etter at elevane er byrja i studiespesialiserande utdanningsprogram, vel dei mellom Vg1T og Vg1P. Vg2 og Vg3 I Vg2 og Vg3 har elevane både fellesfag og fag dei vel sjølve. FAGFORDELINGA I Vg2 Norsk Historie Matematikk *) Framandspråk (anten tysk 2 eller fransk1 eller spansk 1) Kroppsøving Felles programfag og valfrie fag **) 4 timar 2 timar 3 timar 4 timar 2 timar 15 timar Merknader: *) Dei som vel matematikk (R1) som programfag, får tilbod om tretimarsfaget geofag X i staden for obligatorisk matematikk. Alternativt er det høve til å velja eitt femtimars programfag. **) I 15 timar vel elevane sjølve fag. Elevane kan velja fag innanfor det som er kalla felles programfag og valfrie programfag. Meir om felles programfag og valfrie programfag kan du lesa nedanfor. FAGFORDELINGA I Vg3 Norsk Historie Religion Kroppsøving Felles programfag og valfrie fag *) 6 timar 4 timar 3 timar 2 timar 15 timar Merknader: *) I 15 timar vel elevane sjølve fag. Elevane kan velja fag innanfor det som er kalla felles programfag og valfrie programfag. Meir om felles programfag og valfrie programfag kan du lesa nedanfor.

14 Felles programfag I Vg2 må elevane velja to fag til fagleg fordjuping. Desse faga som er kalla felles programfag, må elevane gå vidare med i Vg3. Kvart fag er på fem timar pr. veke, og begge faga må vera innanfor det same programområdet. Elevane må såleis velja fagleg fordjuping anten i programområdet realfag eller i programområdet språk, samfunnsfag og økonomi: I realfag er faga matematikk, fysikk og kjemi. I språk, samfunnsfag og økonomi er faga engelsk, tysk, spansk, samfunnsøkonomi og politikk, individ og samfunn (sosiologi og sosialantropologi er nemninga i Vg2 og politikk og menneskerettar i Vg3). Sjå elles punktet Ver merksam på fylgjande når du skal velja fag i Vg2 og Vg3. Valfrie programfag Både i Vg2 og i Vg3 skal elevane velja 5 timar valfritt programfag pr. veke uavhengig av kva som er vald til felles programfag. Her kan det difor veljast fritt innanfor realfag, språk, samfunnsfag og økonomi, idrettsfag eller musikk. Tilbodet av valfrie programfag kan endra seg noko frå år til år m.a. avhengig av kva fag elevane prioriterer. Entreprenørskap - fylkesmessa Skuleåret 2012/13 har vi tilbod om fylgjande valfrie programfag: Biologi 1. Faget handlar m.a. om biologisk mangfald, tilpassingar i naturen og menneskekroppen. Andre framandspråk tysk nivå 3 eller spansk nivå 2 (for elevar i Vg3). Musikk 1. Faget som er henta frå utdanningsprogrammet musikk, dans og drama, vert tilbode i samarbeid med Odda kulturskule. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Dette er eit praktisk fag der elevane gjennom kreativitet og godt samarbeid lærer å finna forretningsidear og å starta, å driva og å utvikla ei ungdomsbedrift. Dette er eit fag for deg som vil læra mellom anna marknadsføring. Breiddeidrett 1 og 2 som er henta frå utdanningsprogram for idrettsfag, sjå omtale side 10. Toppidrett 1 og 2 som er henta frå utdanningsprogram for idrettsfag, sjå omtale side 9. INTERNASJONALISERING Skulen tek del i ulike internasjonale prosjekt. Studiespesialiserande deltek i eit EU-program som er kalla Comenius. Programmet som går over to år, er eit samarbeid med skular i Luxemburg, Polen og Tyrkia. Tema for prosjektet er å sjå på korleis industrisamfunn kan vidareutvikla ny næring.

15 Ver merksam på fylgjande når du skal velja fag i Vg2 og i Vg3 Vilkår for å få godkjent treårig utdanning i studiespesialiserande utdanningsprogram: Du må til saman ha minst 90 veketimar over tre år, dvs. minst ha 30 timar pr. veke kvart skuleår. Du må både i Vg2 og Vg3 ha 10 veketimar felles programfag og 5 veketimar valfritt programfag. Du må ha same felles programfag i Vg2 og i Vg3, mens du kan velja det same eller ulikt valfritt programfag i Vg2 og i Vg3. Nokre studium, t.d. medisinstudiet og studium ved tekniske høgskular, krev at du har valt spesielle programfag ifrå Vg2 og Vg3. Elevinspektøren kan informera deg om kva fag dette er. Informasjon om søknad til/val av fag i Vg2 og Vg3 Før du søkjer opptak i Vg2 og i Vg3, vil faglærarar og elevinspektør orientera om dei faga som er aktuelle. Elevinspektør kan òg rettleia deg om kva fag du må velja dersom du er interessert i studium som krev spesielle fagkombinasjonar. I tillegg vert foreldra til elevane i Vg1, kalla inn til orienteringsmøte om fagtilbodet. Fagplanar Dersom du ynskjer meir informasjon om dei ulike fagplanane, kan du lesa meir på utdanningsdirektoratet sine sider:

16 POENGUTREKNING VED OPPTAK TIL UNIVERSITET OG HØGSKULAR (med atterhald om at det kan koma endringar) Kvoten for fyrstegongsvitnemål: I denne kvoten er søkjarane som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret og som får skrive ut fyrstegongsvitnemål etter tre år i vidaregåande opplæring, etter reglar fastsette i føresegn til lov av 17. juli % av studieplassane skal verta tilbodne søkjarar i kvote for fyrstegongsvitnemål. (Søkjarar som fyller kriteria for opptak i kvote for fyrstegongsvitnemål, men som ikkje får tilbod om studieplass, konkurrerer vidare i ordinær kvote.) Karakterpoeng for søkjarar med 3-årig vidaregåande opplæring: Alle fag med talkarakterar som går inn i grunnlaget for rangering, skal vera med i grunnlaget for karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle talkarakterar, med to desimalar, multiplisert med 10. Framandspråk- og realfagpoeng: Eit programfag innan realfag og framandspråk som har eit omfang på 140 timar gir 0,5 tilleggspoeng med unntak for faga matematikk R2 og fysikk 2 og framandspråk III som gjev 1,0 tilleggspoeng. Det vert ikkje gjeve tilleggspoeng for fag som overlappar kvarandre. Merk at ingen kan få fleire enn til saman 4 tilleggspoeng for programfag i framandspråk og/eller realfag. Vi gjer særskilt merksam på at engelsk, i denne samanhengen, ikkje er rekna som framandspråk. Underrepresentert kjønn: Departementet kan avgjera at det for enkelte utdanningar skal gjevast 1 til 2 tilleggspoeng for søkjarar. Dette kan vera aktuelt dersom eitt kjønn er klart underrepresentert mellom studentar eller mellom yrkesutøvarar i eit fagområde. Tilleggspoeng for søkjarar i ordinær kvote (ikkje fyrstegongsvitnemål): Poeng for alder. Maksimalt 8 poeng. Ein kan òg få tilleggspoeng for anten militærteneste, sivilteneste, folkehøgskule eller 60 poeng høgare utdanning. Til saman maksimalt 2 poeng. I tillegg til det som er nemnt her, finst det fleire reglar for poengutrekning ved opptak til universitet og høgskular. Elevinspektør kan gje nærare opplysningar om poengutrekning.

17 Studium som har spesielle opptakskrav (med atterhald om at det kan koma endringar) Her er nokre døme på kva fag søkjarar, til nokre av studia, må ha teke i vidaregåande skule: Medisin, odontologi, ernæring og farmasi: Matematikk R1(S1 + S2) + Fysikk 1 og Kjemi 1+2 Informatikk: Matematikk R1 (S1+S2) 3-årig ingeniørutdanning: Matematikk R1+ R2 + Fysikk 1 Integrert masterstudium i teknologiske fag: Matematikk R1+ R2 + Fysikk 1 Merk: NTNU har fått godkjenning for ei 2-årig forsøksordning som inneber at søkjarar til desse studia, m.a. må ha minimum karakteren 4 i matematikk. Integrert masterstudium i økonomiske/administrative fag og i samfunnsøkonomi: Matematikk R1/ Matematikk S1+S2 Allmennlærarutdanning og 5-årig integrert lærarutdanning: Søkjaren må ha oppnådd minst 35 skulepoeng og ha eit gjennomsnitt på minimum karakter 3 i norsk (393 t.) og matematikk (224 t.) Nokre studium har opptaksprøve i tillegg til karakterpoeng og nokre kan og ha krav om politiattest, helseattest osv.. Ta kontakt med elevinspektør som kan gje deg meir informasjon og ei fullstendig oversikt over alle krava.

18 OVERSYN OVER STRUKTUREN I DEI YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAMMA (I alt 9 forskjellige utdanningsprogram) Vg3 Vg2 Vg1 FF 25% Norsk 2 timar pr. veke Engelsk 2 timar pr. v. Samfunnsf. 3 timar pr. v. Kr. øving 2 timar pr. v. FF 34% Norsk 2 timar pr. veke Matematikk 3 timar pr. veke Naturfag 2 timar pr. veke Engelsk 3 timar pr. veke Kroppsøving 2 timar pr. veke Opplæring i verksemd 2-2 ½år FPF 49% 17 timar pr. veke FPF 49% 17 timar pr. veke PF 26% 9 timar pr. veke PF 17% 6 timar pr. veke FF står for fellesfag. Fellesfaga skal gje eit grunnlag for å utføra det yrket som den einskilde har valt. Det vil og danna grunnlag for meir allmenndannande kompetanse, og det vil vera eit grunnlag for å byggja vidare på dersom ein ønskjer ei meir teoretisk utdanning. FPF står for felles programfag. Felles programfag er kjernefaga i dei einskilde utdanningsprogramma. Desse faga inneheld element frå alle dei yrka som dette Vg1- kurset kan rekruttera til. Desse faga vert nærare omtalt under det einskilde utdanningsprogram PF står for prosjekt til fordjuping. Prosjekt til fordjuping har som målsetjing å gje elevane høve til fordjuping i ønskt lærefag eller høve til breiare kompetanse innafor valt utdanningsprogram på Vg1 og valt programområde på Vg2, slik at læringsresultatet etter fullført opplæring vert i samsvar med faga sine kompetanseplattformer. (Sluttkompetansen for dei einskilde faga). Prosjekt til fordjuping kan og nyttast til fordjuping i fellesfaga.

19 DEI YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAMMA Odda vidaregåande skule har desse yrkesfaglege utdanningsprogramma: Bygg og anleggsteknikk (BA) Elektrofag (EL) Helse- og sosialfag (HS) Teknikk og industriell produksjon (TP) Utdanningsvegar i yrkesfaglege utdanningsprogram

20 Formål Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (BA) Bygg- og anleggsteknikk omfattar produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar. Utdanningsprogrammet vil hjelpa til å sikra fagarbeidarar, innanfor desse yrka, utfordrande utviklingsoppgåver gjennom auka kvalitetskrav, utforming, produksjon og vedlikehald av konstruksjonar og ei kontinuerleg utvikling av materialar. Felles programfag i bygg- og anleggsteknikk er det faglege grunnlaget for utdanning til fleire yrke i dette utdanningsprogrammet. Programfaget vil kunna gje elevane grunnlag for eit bevisst val av vidare utdanning fram mot et framtidig yrke, allmenndanning og livslang læring. Du som vel bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, vera nøyaktig og ha godt handlag. Du bør vera sjølvstendig, men også kunne arbeida i team, sidan mange bygge- og anleggsprosjekt krev nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper. Bilete frå ulike undervisningssituasjonar i byggfag. Fag- og timefordeling i Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (BA) Timetal pr. veke Fellesfag (FF) 12 Norsk 2 Matematikk 3 Naturfag 2 Engelsk 3 Kroppsøving 2 Felles programfag (FPF) 17 Produksjon 12 Teikning og bransjelære 5 Prosjekt til fordjuping (PF) 6

21 Vg2 Byggteknikk Inntakskrav Vg1 bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarande. Formål Eit velfungerande samfunn er avhengig av eit godt bu- og arbeidsmiljø. Dette stiller store krav til bygningar, anlegg og konstruksjonar. Byggteknikk er eit fag som tek føre seg produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg. I opplæringa vert det lagt vekt på utforming, produksjon og vedlikehald av konstruksjonar. Faget er i ei kontinuerlig utvikling med omsyn til metodar, materialar og krav til kvalitet. Spennvidda i faget er stort, og det er ei målsetting å utvikla samarbeid, fagleg forståing og respekt for dei ulike faga som du vil møta på anleggs- og byggjeplassar. Den einskilde vil gjennom dette faget møta fleire av dei krava som vert stilt til profesjonelle yrkesutøvarar. Fag- og timefordeling i Vg2 Byggteknikk Timetal pr. veke Fellesfag (FF) 9 Norsk 2 Samfunnsfag 3 Engelsk 2 Kroppsøving 2 Felles programfag (FPF) 17 Bransjelære 5 Produksjon 12 Prosjekt til fordjuping (PF) 9 Fullført og bestått Vg2 Byggteknikk gjev grunnlag for å teikna lærekontrakt innan desse faga: Betongfaget Murarfaget Stillasbyggjarfaget Tømrarfaget

22 Vg1 Elektrofag (EL) Formål Elektrofaget omfattar system for produksjon og distribusjon av elektrisk energi, system for tele og datakommunikasjon og ei rekke elektriske apparat. Samfunnsfunksjonar som olje og industriell produksjon, luft og jernbanetransport og helsestell er pålagt stadig strengare krav om kvalitet, tryggingssystem, - krav det ville vore vanskeleg å oppfylla utan elektriske system og kompetente fagfolk til å installera og vedlikehalda dei. Utdanningsprogrammet vil hjelpa til å sikra fagarbeidarar innanfor desse yrka utfordrande oppgåver, og legg vekt på innsikt, oppleving, refleksjon og medvitne val knytte til dei elektriske systema. Felles programfag i elektrofaget er det faglege grunnlaget for utdanning til fleire yrke i dette utdanningsprogrammet. Programfaga vil kunna gje elevane grunnlag for eit medvite val av vidare utdanning fram mot eit framtidig yrke, allmenndanning og livslang læring. Felles programfag vert ved Odda vidaregåande skule delt i tre hovudområde: Elenergisystem Elektroniske system Automatiserte system Desse bilda viser noe av kva elevane held på med i fellesprogramfagtimane. Fag- og timefordeling Vg1 Elektrofag (EL) Timetal pr. veke Fellesfag (FF) 12 Norsk 2 Matematikk 3 Naturfag 2 Engelsk 3 Kroppsøving 2 Felles programfag (FPF) 17 Automatiseringssystem 5 Data- og elektronikksystem 7 Elenergisystem 5 Prosjekt til fordjuping (PF) 6

23 Inntakskrav Vg1 elektrofag eller tilsvarande. Formål Vg2 Elenergi I eit høgt utvikla teknologisk samfunn treng ein sikre og velfungerande elektriske system. System for elenergi med produksjon, fordeling og installasjon, system for automatisering vert brukte i bustader, næringsbygg, industri og arbeidsliv. Utan elenergisystem vil det vera krevjande å oppfylla ønsket om teknologiske krav til kvalitet og komfort på viktige område innanfor olje- og industriproduksjon og i bustader. Desse krava vil det vera vanskeleg å stetta utan kvalifiserte fagfolk. Den teknologiske utviklinga i elenergifaga krev forståing, innsikt og utstyr. Opplæringa i el-energifag skal utvikla den einskilde si evne til å tenkja heilskap, fremja forståing for system og tryggleik og utvikla evna til omstilling.opplæringa i Vg2 elenergi legg vekt på oppleving, utprøving, innsikt og medvitne val knytte til elenergi systema og tilhøyrande utstyr. Opplæringa skal fremja sjølvstende og samarbeid med andre i og utanfor eige fagområde. Felles programfag vert ved Odda vidaregåande skule delt i tre hovudområde: Fag- og timefordeling i Vg2 Elenergi Timetal pr. veke Fellesfag (FF) 9 Norsk 2 Samfunnsfag 3 Engelsk 2 Kroppsøving 2 Felles programfag (FPF) 17 Elenergisystem 7 Automatiseringssystem 5 Data- og elektronikksystem 5 Prosjekt til fordjuping (PF) 9 Etter Vg2 Elenergi kan du teikna lærekontrakt i desse faga: Elektromontør- og transformatorreparatørfaget Togelektrikarfaget Energimontørfaget Heismontørfaget Elektroreparatørfaget Elektrikarfaget Energioperatørfaget Signalmontørfaget

24 Vg1 Helse- og sosialfag (HS) Utdanningsprogrammet helse- og sosialfag er felles basisutdanning for mange ulike yrke. Du som vel helse- og sosialfag, må bry deg om og kunna ta omsyn til andre menneske. Her vert det lagt vekt på at du skal få eit heilskapleg menneskesyn, som vil gjera deg i stand til å jobba med menneske i alle aldrar. Yrkesidentitet vert utvikla i samhandling med andre ved at ein får stadfesta eller utfordra tankar ein sjølv gjer seg om yrket. Det vert lagt vekt på skapa eit godt og motiverande klassemiljø der eleven står i sentrum. Vi bur i eit mangfaldig samfunn og treng kunnskap for å kommunisera med ulike menneske. Du vil og læra om førebyggjande tiltak i samband med livsstilsjukdommar og hygienetiltak for å førebyggja smitte. Det vert og lagt vekt på dugleik innan grunnleggjande førstehjelp og om korleis kroppen er bygd opp og fungerer. Opplæringa gjev òg grunnlag for å delta på den internasjonale arbeidsmarknaden. Fag- og timefordeling i Vg1 Helse- og sosialfag (HS) Timetal pr. veke Fellesfag (FF) 12 Norsk 2 Matematikk 3 Naturfag 2 Engelsk 3 Kroppsøving 2 Felles programfag (FPF) 17 Helsefremjande arbeid 7 Kommunikasjon og 5 samhandling Yrkesutøving 5 Prosjekt til fordjuping (PF) 6 Bilete frå forskjellige undervisningssituasjonar.

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse Volda vidaregåande skule Føresette for elevar i 10. klasse Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 Skulen vart pussa opp til 100 års markeringa. - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse Volda vidaregåande skule Føresette for elevar i 10. klasse Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 og var i fjor 100 år Skulen vart pussa opp til 100 års markeringa. - Alle elevromma er pussa opp - Moderne

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE HISTORIKK Skulen vart skipa i 1910, og vert dermed 100 år i år. Dette vert markert denne veka med mellom anna: jubileumsbok open skule jubileumsfest førstkomande fredag. Ein særleg

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Volda vidaregåande skule Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling - Flott kantine - Heilt nytt bibliotek

Detaljer

Programområde for brønnteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for brønnteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for brønnteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april)

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april) TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no Konfidensielt REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram 201/2017 Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Noen råd når du velger Generelt om studiespesialiserende utdanningsprogram 3 3 3 Programfag Fellesfag

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING Føremålet med faget Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 40 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 Valg av programfag Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 1 På studiespesialisering kan man velge mellom programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Først en liten påminnelse

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer