VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE"

Transkript

1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

2 HISTORIKK Skulen vart skipa i 1910, og vert dermed 100 år i år. Dette vert markert denne veka med mellom anna: jubileumsbok open skule jubileumsfest førstkomande fredag. Ein særleg grunn til å ha open skule er at hovudbygget (øvre bygget) er ferdig oppussa og kan visast fram i ny prakt. Nordveggen + nokre få rom innvendig står att. Volda vgs. har i dag knappe 520 elevar, 70 pedagogisk tilsette og eit driftspersonale på 15.

3 Leiinga Trond Hjelseth, rektor Ingeborg Øye Dahl, assisterande rektor Jørund Fet, avdelingsleiar norsk, språk/samf/øk, SA Inge Kvamme, avdelingsleiar musikk, media Lisbet Ose, avdelingsleiar realfag, kroppsøving, spes.ped.

4 Rådgjevarane Randi Kalland, rådgjevar Kristian Ingebrigtsen, rådgjevar

5 FASILITETAR PÅ SKULEN Ny naturfagavdeling Bibliotek (under rehabilitering) Ny, utvida vestibyle Kantine i vestibylen Festsal Språklab Nye rådgjevar- og helsesysterkontor Nytt vrimleareal i 1. etasje Kroppsøving i Voldahallen Symjing i høgskulen sin symjehall Alle elevar har eigne berbare datamaskiner Trådlaust datanettverk dekkjer heile skulen Fastmontert videokanon på alle undervisningsrom

6 MANGE SPENNANDE ARRANGEMENT Fjelldag Internasjonal Dag Yrkesmesse/Karrieredag Vardefesten like før jul Dokumentarfilmfestival Musikal Skidag Ymse tilbod frå den kulturelle skulesekken Aktivitetskveldar for hybelbuarar Aktivitetsdag siste skuledag før 17. mai Avslutningsfest for 3.-klassingane

7 Utdanningsprogram ved Volda vgs: Studiespesialisering (ST) -programområde for realfag -programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Musikk, dans og drama (MD) -programområde for musikk Medium og kommunikasjon (MK) Service og samferdsel (SA) -programområde for sal, service og tryggleik Påbygging til generell studiekompetanse (PB)

8 Ein skil mellom program og fagområde som gir: Generell studiekompetanse - det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskular Spesiell studiekompetanse - krav om spesielle fag eller fagkombinasjonar, oftast realfag. Yrkeskompetanse - inneber 2 år på skule + 2 år opplæring i bedrift

9 Oversyn utdanning som krev spesiell studiekompetanse Utdanningsinstitusjon Fag Fag Fag Siviløkonom- og informatikkstudium R1 eller (S1+S2) Ingeniør- og sivilingeniørstudium (R1+R2) + Fysikk 1 Bioingeniør R1 eller (S1+S2) + Fysikk1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1 Lege/tannlege/ ernæring/farmasøyt R1 eller (S1+S2) + Fysikk 1 + Kjemi (1+2) Veterinær R1 eller (S1+S2) + Kjemi (1+2) R1 eller (S1+S2) Reseptar og tannteknikar eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 Arkitektur - NTNU (R1+R2) + Fysikk 1 Eitt fag (1+2) frå Realfag, natur- og miljøfag R1 eller (S1+S2) + progr.område realfag.

10 Dei ulike utdanningsprogramma ved Volda vgs. gir følgjande sluttkompetanse: Studiespesialisering (ST) - generell eller spesiell studiekompetanse Musikk, dans og drama (MD) - generell studiekompetanse Medium og kommunikasjon (MK) - yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse Service og samferdsel (SA) - yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse Påbygging til generell studiekompetanse (PB)

11 Studiespesialisering (ST) Breiaste grunnlaget for vidare studium Fordjuping innan eitt av programområda realfag eller samfunnsfag, økonomi og språkfag andre året Generell eller spesiell studie- kompetanse Obs! Krav om bestemte fagkombinasjonar ulike studium høgare utdanning

12 Viktig ved søking til ST Vg1 og MU Vg1: Framandspråk: - obligatorisk - val av tysk, fransk og spansk nivå 1 eller 2 Matematikk : - val av teoretisk (1T) eller praktisk (1P) matematikk. NB! Du må velje 1T på Vg1 dersom du skal ha R1 og R2 seinare. (R1/R2: realfagleg matematikk)

13 Spesielt tilbod frå programområde idrettsfag for Tilbod om programfaget toppidrett 5 t/v Tillegg til ordinære 30 t/v på Vg1 ST Vg1ST: For elevar som ynskjer å satse målretta og systematisk innan konkurranseidrettane handball og fotball Hovudområde i faget: Treningsplanlegging Basistrening Ferdigheitsutvikling Samarbeidsprosjekt med lokale idrettslag

14 Oversikt over fagtilbodet på Vg1, Vg2 og Vg3 Studiespesialisering: Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag (30 timar/veke) Fellesfag (15 timar/veke) Fellesfag (15 timar/veke) 4 Norsk 4 Norsk 6 Norsk 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 4 Framandspråk 4 Framandspråk 3 Religion 5 Engelsk 2 Historie 4 Historie 5 Matematikk T/P 3 Matematikk T/P 5 Naturfag 2 Geografi 3 Samfunnsfag Programfag (0 timar/veke ) Programfag (15 timar/veke) Totalt 30 t/veke Programfag (15 timar/veke) Totalt 30 t/veke

15 Krav til fordjuping ST Sum timetal valfrie programfag: Vg1: 0t, Vg2: 15t, Vg3: 15t (30 t totalt) Kvart programfag er på 5 timar Kvart programfag må til saman ha minst 10 timar (5+5) over to år unntak: Framandspråk III, som gir fordjuping over berre eitt år. Krav: minst 20 timar innanfor eige programområde. Resten (10 timar) til å velje yttarlegare spesialisering innanfor eige programområde, programfag frå andre programområde eller programfag frå IF (idrettsfag).

16 Programfag for Vg2 ST ved Volda vgs. Alle programfaga har 5 veketimar Realfag Matematikk R1 Matematikk S1 Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 Informasjonsteknologi 1

17 Språk, samfunnsfag og økonomi Sosiologi og sosialantropologi Psykologi 1 Politikk og menneskerettar Sosialkunnskap Marknadsføring og leiing 1 Økonomistyring Rettslære 1 Internasjonal engelsk Fransk/spansk/tysk

18 Tilleggspoeng for realfag og framandspråk Inntil 4 tilleggspoeng for programfag i realfag og framandspråk: realfag og språkfag (5 t/v) gir 0,5 poeng (ikkje engelsk) matematikk R2, Fysikk 2 og Framandspråk III gir 1,0 poeng Ein må ha greidd/bestått (minst 2) i faga for å få tilleggspoeng.

19 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Du som vel musikk bør ha evner og anlegg for dette og vere uthaldande og ha vilje til øving. Det er ein fordel at du meistrar eit instrument før du tek til og likar å arbeide med teoretiske fag. Musikal kvart år (Sjå omtale på heimesida) Mange konsertar (huskonsertar, kyrkjekonsert osv.)

20 Utdanningsprogram for musikk,dans,drama: Elevar kan takast inn på grunnlag av inntaksprøve. Søkjarane vil få tilsendt informasjon. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse. Innanfor dette utdanningsprogrammet vert det undervist 35 timar per veke alle 3 åra.

21 Volda vidaregåande skule har følgjande tilbod under dette utdanningsprogrammet: Vg1 Musikk Fellesfag (23 timar/veke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 1T/1P 5 Naturfag 4 Framandspråk Programfag (12 timar/veke) 5 Musikk, dans, drama Kor (2t), Dans (1,5t), Drama (1,5t) 2 Lytting 5 Musikk Musikklære i praksis (1,5t), Instrument (2t), Samspel (1,5t) Kroppsøving går inn i programfaga (Dans/drama )

22 Vg2 Musikk Fellesfag (18 timar/veke) 4 Norsk 3 Matematikk 2T/2P 3 Samfunnsfag 2 Geografi 2 Historie 4 Framandspråk Programfag (17 timar/veke) 5 Instrument, kor, samspel 5 Musikk i perspektiv 1 2 Ergonomi og rørsle 5 Musikk fordjuping 1 Musikk fordjuping er eit valfritt programfag og elevar som ikkje vil ha dette faget, kan byte det ut med idrettsfag, realfag, samfunnsfag eller språkfag, i den grad det er mogleg på timeplanen.

23 Vg3 Musikk Fellesfag (13 timar/veke) 6 Norsk 3 Religion og etikk 4 Historie Programfag (22 timar/veke) 5 Instrument, kor, samspel 5 Musikk i perspektiv 2 2 Ergonomi og rørsle 5 Instruksjon og leiing 5 Musikk fordjuping 2 Musikk fordjuping 2 byggjer på Musikk fordjuping 1. Musikk fordjuping er eit valfritt programfag og elevar som ikkje vil ha dette faget, kan byte det ut med idrettsfag, realfag, samfunnsfag eller språkfag, i den grad det er mogleg på timeplanen.

24 Utdanningsprogram for medium og kommunikasjon Viktig å tenkje på ved søking: Du bør like å fortelje historier i tekst, lyd og/eller bilete Du må vere interessert i å stå framom og bakom kamera og mikrofonar Du må like å skrive og kommunisere munnleg Du bør like å halde deg oppdatert på det som skjer i nyhenda, og vere interessert i media sin funksjon i samfunnet Du må like å samarbeide vi jobbar mykje i gruppe, men også individuelt Du bør vere kreativ Du bør vere sjølvstendig og ta ansvar Du bør like å jobbe med tidsfristar deadlines, og av og til under press Teknisk interesse er inga ulempe

25 UNDERVISNINGA: I all hovudsak tverrfagleg og vi bruker prosjekt som metode: Du får ei problemstilling du skal løyse den det skal munne ut i eit produkt og du skal evaluere og grunngje vala dine med: KVA, KORLEIS og KVIFOR.

26 Journalistikk Avis papir og nettavis Radio Lyd - høyrespel Fotografi Animasjon Reklame, informasjon og marknadsføring Dokumentarfilm Grafisk produksjon trykksaker, plakater m.m. Design Web og multimedia Nokre emne vi arbeider med: Mediepåverknad og media si rolle i samfunnet

27 Fag og timetal på Vg1 MK (1. året): Fellesfag (12 timar/veke) 2 Norsk 3 Matematikk 2 Naturfag 3 Engelsk 2 Kroppsøving Mediefag (23 timar/veke) Totalt 35 timar/veke

28 Fag og timetal på Vg2 MK (2. året): Fellesfag (9 timar/veke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Mediefag (26 timar/veke) Totalt 35 timar/veke

29 Fag og timetal på Vg3 MK (3. året): Fellesfag (25 timar/veke) 10 Norsk 3 Naturfag 5 Matematikk 5 Historie 2 Kroppsøving Mediefag (10 timar/veke) Totalt 35 timar/veke

30 Prosjekt til fordjuping 6 timar Vg1 og 9 timar Vg2 Prøve ut aktuelle lærefag og gje elevane erfaring i dei ulike medieyrka. 1. og 2.-klassingane arbeider saman med å fordjupe seg i eitt av fagområda; animasjon, foto, lyddesign og lydproduksjon, medieredaksjon og web Vg2 har i tillegg tilbod filmproduksjon og grafisk design.

31 Eller opplæring i bedrift 2 år Inntakskrav: Vg2 Medium og kommunikasjon Du kan ta fagbrev og bli i: Fotograf Mediegrafikar Meir info:

32 Sal og service Salsfaget Service og samferdsel Kontor- og administrasjonsfaget Tryggleiksfaget (IKT-servicefaget, logistikkfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, yrkessjåførfaget) 2 år i skule og 2 år i lære Stort sett får dei som ynskjer det læreplass, men det hender dei må jobbe litt for det!...eller 3. året med påbygging til generell studiekompetanse

33 Prosjekt til fordjuping Utprøving av yrke som service og samferdsel fører fram til Praksis Ungdomsbedrift Dokumentasjon (logg, presentasjon, prosjektrapport, heimeside og blogg)

34 Programfag Økonomi og administrasjon Kommunikasjon Marknadsføring og sal Tryggleik

35

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse Volda vidaregåande skule Føresette for elevar i 10. klasse Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 Skulen vart pussa opp til 100 års markeringa. - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Volda vidaregåande skule Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling - Flott kantine - Heilt nytt bibliotek

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE

SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE Utdanning for framtida! YRKESFAG OG STUDIESPESIALISERANDE PROGRAM VERDIPLATTFORM Respekt Medansvar Kunnskap Dugleik Meistre utfordringar Ta ansvar www.sov.hfk.no Utdanning for

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer