I dette nummer av Den blaa Løve kan du blant annet lese om: Nytt utstillingsreglemet for posthistorie Nordia 2008 Cruiseskip på Bergen Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette nummer av Den blaa Løve kan du blant annet lese om: Nytt utstillingsreglemet for posthistorie Nordia 2008 Cruiseskip på Bergen Havn"

Transkript

1 MEDLEMSINFORMASJON FRA BERGENS FILATELIST-KLUB I dette nummer av Den blaa Løve kan du blant annet lese om: Nytt utstillingsreglemet for posthistorie Nordia 2008 Cruiseskip på Bergen Havn

2 MEDLEMSINFORMASJON FRA BERGENS FILATELIST-KLUB NR ÅRGANG REDAKSJONSKOMITÉ : John Fredriksen Strandgt. 224, 5004 Bergen Telefon: (p) Erling Aune Granlia 28 B, 5105 Eidsvåg Telefon : (p) Kristian Aune Søndre Skogveien 89, 5055 Bergen Telefon : (a) (p) BLADETS ADRESSE : "Den blaa Løve" Postboks 846, 5807 Bergen POSTGIRO : KLUBBHUSET : Nye Sandviksvei 65 Etter avtale kan redaksjonelt stoff benyttes av andre tidsskrifter, med henvisning til kilde. Bruk av signerte artikler etc. skjer etter avtale med de respektive forfatterne. ISSN : Innhold I dette nummer : Side Møteprogram 2 Portrett 3 Spanande endring i 6 utstillingsreglementet for posthistorie FilateLItteratur 10 Cruiseskip på Bergen Havn 12 (del 8) Nordia brevhus i Fjell 17 Ei postsak 19 Drotningsvik brevhus 21 Møtereferater 23 Mimresiden 26 ********************************** Møteprogram Visning Høstauksjonen Høstauksjonen minutter med Jan Bødtker minutter med Erling Aune Julemøte Første møte i minutter minutter minutter minutter minutter minutter Årsmøte Redaksjonen i Den blaa Løve ønsker alle leserne en God Jul og ett Godt Nyttår. Stoff til neste nummer må vi ha innen midten av januar. Kanskje du kan skrive en liten artikkel til neste nummer av bladet? 2

3 Denne gangen tar vi for oss en med ganske høy møtefrekvens i klubben. Vi ser at han ofte søker seg til en gruppe medlemmer som sysler med klassisk Norge. Vi har snakket med ARVID HAUGE som stolt kan fortelle at han er født i Bergen. Det skjedde på dagen to måneder etter at posten utga en serie på tre frimerker for å markere byens 900 årsjubileum. Han vokste opp på Straume på Sotra og gikk på Foldnes barneskole. Fra 5. klassetrinn ble han imidlertid flyttet over til en hørselsklasse på Møhlenpris skole, og fortsatte senere på Hunstad skole. Han fikk sitt første høreapparat i 10 års alderen, - og denne hemmingen er dessverre økende. På tross av dette har han hatt en meget aktiv oppvekst med deltakelse i Leikarring Danseskole Blokkfløytegruppen Treklang og sjakkklubb. Han var også med i Sotra Frimerkeklubb som eksisterte i noen år. Arvid var til og med styremedlem der da klubben led en stille død i 84. Styremedlem har han også vært innen forskjellige foreninger for hørselshemmede. Gjennom 20 år har han vært innom alt fra Ungdomsklubb, fylkes- og lokallag, og er fremdeles styremedlem i Bergen Hørselslag (som forøvrig feirer 75- årsjubileum i år). Utdannelse endte opp ved Universitetet hvor han tok hovedfag i geografi i 98 og pedagogisk seminar Som vi gjennom tiden har sett på side 3 er det flere av våre medlemmer som har tilknytning til læreryrket. Det gjelder også A.H. som i 2 år fungerte på Hunstad ungdomsskole og i 1 år på Bjørkåsen videregående skole for hørselshemmede på Nesttun. Fra 2003 har Hauge vært ansatt i OPUS Bergen, og jobber med reguleringsplaner, utviklingsplaner m.v. Som 8 åring ble Arvid smittet av frimerkebasillen og den herjer fortsatt som vi forstår med full tyngde i hodet hans. Nå er det klassisk Norge det dreier seg om. Skravert posthorn, 20 mm og Stempler har han også på tapetet, de skal være fra samme periode og bare med en ring (altså fra den klassiske tiden). Han forteller at han som 14 åring reddet sin oldefars postkortsamling fra tilintetgjørelse, men han er mest interessert i baksiden, hvor nå den måtte være. Som tilleggssamling sysler han litt med 3

4 Danmark og Tyskland. Arvid Hauge kom til vår ærverdige forening og ble innrullert 11. februar 2003, og fikk medlemsnummer Han har nå adresse 5172 Loddefjord, og med samboer holder han til i rekkehus med hage. Av utenomfilatelistiske aktiviteter sier han at han i ca. 10 år drev med Taekwondo kampsport i studietiden. Ikke minst så har han løpt Fanamilen 10 ganger. Det er faktisk 10 ganger mer enn -Pluto- Estland, Latvia og Litauen. Vil gjerne komme i kontakt med noen å bytte med. Jeg samler kun stemplet, og har en del dubletter også ustemplet Andreas Myredal Breimyra Flaktveit Mobiltlf : ******************************** Massevare ståltrykk ønskes. Helst fra 1975 til 1999 posthorn. Olav høyverdier , også visse andre Tore Svendsen Treffes i klubben ******************************** Klubben søker eldre medlemslister fra Har du noen liggende? Ta kontakt med Kristian Aune WANTED: Mangler pene og feilfrie merker, helst prakt/lux. Førsteprioritet: NK 101, 112, 120, 126, 138, 148, 175, 180, 193, 204, 217, 237, 248, 343, 344, 356, 389, 398, 404, 408, 426, 463, 485, 500, 586, 600, 612, 667, 747, 818, 922. T64, T72. Kjøp eller bytte. Snakk med Frode Hauge Nordre Skogveien 11 Treffes i klubben hver tirsdag. ******************************** Jeg er interessert i å overta firmakonvolutter med påtrykk for BERGENSUDSTILLINGEN John Fredriksen Strandgaten Bergen ******************************** Belgia, Luxembourg, Nederland og Saar. Samler disse områdene, men er ikke kommet veldig langt. Ønsker å kunne bytte eller kjøpe. Har en del dubletter. Andreas Myredal Breimyra Flaktveit Mobiltlf : ******************************** Søker stemplede merker og bruksbrev fra Surinam før Erling Johan Aune Nordre Vardhaugen 11 C 5253 Sandsli 4

5 5

6 Spanande endring i utstillingsreglementet for posthistorie 8. desember 1786 kunngjer Generalpostamtet ein plakat om den nyetablerte postruta mellom Stavanger, Bergen og Molde. Teksten har følgjande innleiing: ikkje-filatelistiske objekt er postkort der postopneri eller postførande dampskip er avbilda. Da Hans Kongelige Majestæt ved Resolution af 13de Mars forrige Aar har bevilget, at en Post maatte anlægges, for at gaae hver Uge frem og tilbage igjennom Districterne fra Stavanger over Bergen til Molde Nordenfields, til at gavne Fiskerierne og andre Nærings-Veie i disse afsides beliggende Steder, samt lette og befordre den deraf flydende Handel,. Og nå tenkjer du; kva har nå dette med endringar i utstillingsreglement å gjera. Eg kjem attende til det. Først skal me sjå nærare på ei sak som nyleg vart publisert på Forbundet si heimeside. Her kan me nemleg lesa at FIP Commission for Postal History i juli presenterte eit nytt område i posthistorisk klasse: a new experimental sub-class called Historic, Social and Special Studies. We want to achieve with this sub-class that besides the established postal history exhibits (rates and routes) and the Marcophily (Postmarks), to have a home for collecting areas like the historical exhibits which usually cannot show nice postmarks nor special rates, Endringa inneber at samlarar kan inkludera ikkje-filatelistiske objekt i samlingane sine. Praksis fram til no har vore at dette berre kunne tillatast om det var absolutt nødvendig. Døme på slike Nye reglar å setja seg inn i!!! I tillegg til denne skal me seia, historiske endringa har FIP Commission for Postal History innført ei ny klassifisering av posthistorie. I staden for den tidlegare geografiske og hierarkiske inndelinga skal dei posthistoriske samlingane periodiserast slik: 1. Samlingar som byrjar / har hovudinnhald før Samlingar frå perioden 1875 til Samlingar frå tida etter 1945 det me vel kan kalla samtidshistorie. Kommisjonen skriv at hovudmålsetjinga er å leggje til rette for at samlarar og utstillarar skal få meir fridom til å utforma samlingane sine. Dette trur eg at mange frimerkesamlarar vil setja stor pris på. I røynda har mange med meg alltid samla ikkjefilatelistiske objekt som støtte i det posthistoriske 6

7 arbeidet. Å jobba med historie inneber å kunne formidla noko om ei tid som aldri kjem att. Og då er det nødvendig å kunne synleggjera og presentera den historiske konteksten for dei postale hendingane. Då vert både menneskje, bygningar, båtar, vegnett og bruer viktige. Nokre tankar om dagens regelverk Litt satt på spissen har altså ramma for posthistoriske samlingar vore stempel og ruter og ratar. Stempelsamlingar har dreia seg om kva for stempel som har vore nytta kor til ulike tidspunkt. Samlingar om ruter og ratar har skildra korleis posten har vore transportert og kva for porto som har vore nytta. Mange samlarar har nok forsøkt å kombinera desse to perspektiva. Kravet til samlingane har vore at dei skulle vera strengt filatelistiske og strengt posthistoriske. Les ein det noverande reglementet vil ein finna omgrepa filatelistisk betydning og posthistorisk betydning. Dette er omgrep som det er vanskelig å operasjonalisera sjølv om ein kanskje har ei intuitiv oppfatning om kva det handlar om. Omgrepet betydning (i den engelske versjonen av reglementet er nytta importance ) er kanskje det mest problematiske kriterium i dagens regelverk for dømming av posthistoriske samlingar. Betydning kan til dømes tyda; autoritet, format, fortolking, innhald, interesse, meining, prioritet, rang, relevans, verdi, viktigheit og denne rekkja er ikkje utømmande. Ho kunne vore mykje lenger. Poenget er at ulike tolkingar av betydning vil gje ulik forståing. Posthistorisk innhald er til dømes noko anna enn posthistorisk verdi. Og filatelistisk relevans er noko heilt anna enn filatelistisk viktigheit. Juryen i arbeid Eg har funne ut at filatelistisk betyding best kan fortolkast som filatelistisk verdi. Føremonen med verdi er at verdiar kan rangerast på ein skala. I filatelistisk samanheng kunne skalaen vera opplag lågt opplag gjer høg filatelistisk verdi frimerkets pålydande høgt pålydande gjer høg filatelistisk verdi brukstid frimerke nytta i kort tidsperiode gjer høg verdi alder gamle frimerke har høgare filatelistisk verdi enn nye marknadsverdi jo høgare oppnådd pris på auksjon jo høgare filatelistisk verdi Eg skal ikkje dra ut denne diskusjonen. Når eit objekt skal vurderast i utstillingssamanheng vil eg tru at filatelistisk betydning vert tolka som filatelistisk verdi og at ein då lett tenkjer på kva marknadsverdi eller potensielle marknadsverdi eit objekt har. Når det gjeld omgrepet posthistorisk betydning har ein tradisjonelt halde seg til ei rangering knytt til geografisk storleik. Høgste betydning har samlingar som tek for seg internasjonalt 7

8 postsamband lågaste betydning har samlingar med ei lokal ramme. Dette er ei forståing av historie som høyrer heim i ei anna tid, då historiefaget fokuserte på statsdanningar, krig og (manns)personar. I dag er problemstillingar som kan gripa det lokale i ei global verd sette på dagsorden. Lokalsamfunnet og ikkje minst regionale samanhenger er dei moderne studieobjekta innan geografi og historie. Sagt på ein annan måte; det er ei vaksande interesse for staden (grendasamfunnet, bydelen, byen) si rolle i høve til identitetsskapande prosessar og utvikling av menneskeleg relasjonar. Dei såkalla heimstadsamlingane er eksempel på at interessa for dei lokale samanhengane har funne sin plass også innanfor filateli og posthistorie. Kva no med Historiske, sosiale og spesielle studium? Det skal verta interessant å sjå korleis Utstillings- og juryutvalet (UJU) vil presentera den nye posthistoriske klassa i norsk omsetjing. Den engelske nemninga er ikkje nødvendigvis klargjerande i høve til ein norsk samlarkvardag. Kva er til dømes eit sosialt, posthistorisk studium? Om me kikkar attende til det innleiande sitatet frå Generalpostamtet i 1786 kan me få ein indikasjon på kva som er intensjonen bak endringa. Som dei fleste veit har det aldri vore Postverket si hovudoppgåve å produsera og selja frimerke. Nei, Postverket skulle gavne Fiskerierne og andre Nærings-Veie i disse afsides beliggende Steder, samt lette og befordre den deraf flydende Handel. Postverket var samfunnets infrastruktur og kommunikasjonskanal nummer ein på 18- og 1900-talet. Eg trur difor at historiske og sosial studium med posthistoriske perspektiv må dreia seg om å dokumentere menneskeleg samkvem og aktivitet. Lokal posthistorie kan vera ei mogeleg nemning. Den lokale posthistoria må kunne dokumentera korleis utviklinga av postale tenester har medverka til eller hengt saman med utviklinga av politikk, næringsliv, skule, helsestell, kultur og offentlege tenester på lokalt nivå. La meg ta eit døme. På mange stader langs Vestlandskysten vart det etablert industriell verksemd omkring midten av 1850-talet. Ein slik stad var Salhus der trikotasjefabrikkane vaks fram frå Brev og andre postale objekt vil kunne dokumentere utviklinga på den vesle industristaden nord for Bergen. Og sjølv om me her har å gjera med ein lokal fabrikk så kan postale objekt vera med på å dokumentere korleis Salhus var del av ein global økonomi. Postbilen frå Salhus (?) på veg til Bergen postkontor. I tillegg til å analysera korleis industriell utvikling og posttenester heng saman lokalt i Salhus og i høve til Salhus sitt samkvem med Bergen, ville det vera 8

9 interessant å samanlikna Salhus posthistorisk - med tilsvarande industristader og ikkje berre her i landet. I høve til migrasjon må det vera mange mogelegheiter for historiske og lokalhistoriske studium med posthistorisk perspektiv. I høve utvandringa til Amerika spelte brevet ei sentral rolle. Bygdebøkene våre kan ikkje sjeldan fortelja at i andre halvdel av 1800-talet var det mange godt vaksne menneskje som måtte læra seg å lesa fordi delar av slekta reiste til Amerika. Dei som reiste ut sendte meldingar til heimbygda om det nye landet på godt og vondt. Brevinnhaldet kunne vera om dagleglivet, og ikkje sjeldan kunne positive meldingar motivera andre til å reisa. Biletteksten under syner ei tolking av brevet sine postale opplysningar. Men dette brevet har også eit innhald som gjer det mogeleg å finna ut meir om både avsendar og mottakar. Litt detektivarbeid og eg får følgjande vesle historie. Brevet er dagsett 7. april 1912 på garden Øvre Berge. Konvolutten inneheld to brev. Det første er frå ei tante til niesa hennar. Enkeltvektig brev til USA. 20 øre var korrekt porto for enkeltvektig brev til USA frå 1. april 1886 til 31. januar Påført 4 rings kassasjonsstempel 221 = Nordeide i Kyrkjebø herad (no Høyanger kommune) i Sogn og Fjordane. Nordeide brevhus vart oppretta 15. april 1908 og vart omgjort til postopneri - Nordeidstrand i Sogn frå 1. oktober Stempelet vart frå november 1912 nytta om bord på D/S Lindaas. Brevet er sendt vidare med båt og sidestempla Sogn Postexp. D 14. april På baksida mottakstempla Eagle Growe i Iowa 29. april

10 Eg har ikkje funne namnet på niesa anna enn at ho på brevomslaget er titulert Mrs. Hans Sexe. Men tanta heiter Ingeborg, og ho må vera Ingeborg Lassedtr f gift med Lasse Pedersen f busett på Øvre Berge i I brevet fortel ho også om mannen sin Lasse som er sjuk. Niesa vert omtalt som brordotter. Ingeborg sin bror Hermund Lasseson f reiste til Amerika i Då gjenstår Hans Sexe, og det må vera Hans Hansen Sekse - fødd i Ullensvang i 1881 som for til Amerika i Av utreiseprotokollen går det fram at han skulle til onkelen sin i Eagle Growe, Iowa. Brevet inneheld elles litt sjukdom, litt sladder, litt giftarmål og ein god dose informasjon om veret, sjølvsagt. Eg trur dei fleste vil sjå at det no berre er fantasien som set grenser for kva historiske problemstillingar som kan takast opp i posthistorisk klasse. Og mitt råd vil vera at namnet vert Historiske og lokalhistoriske studium Vert dømminga betre?? Det er mange som ikkje er nøgd med dømminga på frimerkeutstillingane. Og mange har klåre meiningar om dommarane sin dugleik og kompetanse. Blir dette noko betre når me får ei utvida posthistorisk klasse. Det gjenstår å sjå og problemstillingar knytt til dømming og dommarar skal eg la liggja til eit seinare høve. Arne Eriksen FilateLItteratur I forbindelse med 100-årsjubileum for forfatterinnen Halldis Moren Vesaas fødsel ble det i september 2007 utgitt et frimerke (NK 1664). Motivet er portrett av forfatterinnen, samt utdrag fra Ferdaminne frå sommaren Vi gjengir her hele teksten: Vi har fått rom i 2. etasje Da er det vel ingen vits i å ta heisen? Sei ikkje det. Vi tar alltid heisen, opp og ned Innestengt i den vesle boksen Blir vi med eitt så inderleg to-eine at vi alltid må kysse kvarandre så snart heisen set seg i gang. Vi tar alltid heisen Korleis det er inni deg den blunken det varer veit eg ikkje. Men inni meg boblar kvar gong ei lita spenning: Rekk vi det? Rekk vi det før heisen stansar og vi må ut? Og jammen rekk vi det gong etter gong etter gong 10

11 11

12 Cruiseskip på Bergen Havn (del 8) Gibraltar har i høst kommet med sin femte frimerkeutgave i serien med cruiseskip som besøker landet. Som fjerde utgave har alle de fire skipene i denne utgaven også besøkt Bergen sist sommer. Og som forrige utgave er frimerkene også utgitt sammen på et flott miniatyrark. «Century» Celebrity Cruises er er cruiserederi med mange skip, men de hører ikke blant de som så ofte kommer til Bergen. «Century», som ble satt i drift i 1995 og er på vel tonn, var imidlertid innom byen iallefall en gang sommeren Skipet er ledende i den såkalte Century Class, der også «Constellation» hører til («Constellation» er et skip som besøkte Bergen for noen år siden). «Grand Princess» «Grand Princess» hører til blant de aller største skipene vi har sett i Bergen. Med sine tonn er det vel ikke fritt for at noen og enhver legger merke til det når det siger inn Byfjorden eller for den saks skyld ligger ved kai osv. «Grand Princess» ble bygget i Italia i 1998 for Princess Cruises, kostet 450 mill.usd, og var da det største og mest kostbare cruiseskipet som noen gang var bygget. Skipet seiler for det meste i cruisefart i Europa i sommerhalvåret, og i Karibia i vinterhalvåret. «Queen Victoria» «Queen Victoria» som vises som skip nummer tre fra venstre, ble omtalt i Den Blaa Løve nr. 2/08 «Costa Mediterranea» Det italienske Costa Cruises har mange cruiseskip som besøker Bergen hver sommer. Med sine karakteristiske gule skorsteiner med en stor C stikker de seg litt ut blant de mange moderne cruiseskipene. «Costa Mediterranea» har vært en ganske fast traver på Bergen Havn de siste årene. Skipet ble bygget i Finland i 2003 til en pris av over 400 millioner Euro. Harry Rosvold 12

13 Nordia 2008 Årets Nordia-utstilling ble arrangert i Stavanger oktober, på messeområdet på Tjensvoll. Utstillingen hadde i overkant av 1000 rammer, og de var fordelt på konkurranseklassene: Mesterklasse, Tradisjonell filateli, Posthistorie, Helsaker, Luftpost, Astrofilateli, Stempelmerker, Motivfilateli, Ungdomsfilateli, Åpen klasse, En rammes. I tillegg var det Litteraturklasse. Fra klubben deltok disse hovedmedlemmene som utstillere: Jan Bødtker: Bypostene i Bergen Christiania Aalesund Jon Klemetsen: Tsjekkoslovakia F. C. Moldenhauer: Det Bergenske Dampskibsselskap The ship-name postmarks and manuscript cancellations Arne Eriksen: Posten på Lofthus i Hardanger Jan Bødtker og Olav Håkonsen solgte håndbøker i Forbundets stand 13

14 Postverkets stand lørdag formiddag Kø hos de nordiske postverkene? 14

15 Erling Johan Aune: The postal history of Belarus from 1811 to the end of WW II Ton Steenbakkers: Norwegian postal Stationery Kjell Breivik: Aves Norvegicae Ton Steenbakkers: Het Noorderlicht På lørdag kl var det utdeling av medaljer og diplomer til utstillerne som hadde fått bronse, sølvbronse, sølv, stor sølv og vermeil. De andre utstillerne fikk sine medaljer på utstillingsfesten lørdag kveld. Lørdag formiddag ble resultatet fra bedømmingen satt opp på rammene, og resultatet for BFK-medlemmene ble: Jan Bødtker, 86 poeng og stor vermeil Jon Klemetsen, 77 poeng og stor sølv F. C. Moldenhauer, 93 poeng og gull + ærespris Arne Eriksen, 63 poeng og bronse Erling Johan Aune, 80 poeng og vermeil Ton Steenbakkers, 75 poeng og stor sølv Kjell Breivik, 78 poeng og stor sølv Ton Steenbakkers, 71 poeng og sølv Vårt medlem i Nederland, Ton Steenbakkers, mottar premien fra juryformann Ivar Sundsbø. Utstillingenskomiteens formann Ingolf Kapelrud til høyre Under utstillingen ble det arrangert flere miniauksjoner. 15

16 På åpningsdagen 23. oktober ble det utgitt ett miniark med de tre merkene som ble utgitt i juni i anledning Stavanger som europeisk kulturby. Det var mange flotte samlinger å se på under utstillingen, og en tur til slike store frimerkeutstillinger kan anbefales. Totalt var litt over 20 av klubbens medlemmer innom utstillingen. Noen var der en dag, og andre alle fire dagene. BFK hadde gitt en ærespris til Nordia Det var et bilde av Audun Hetland, og det ble gitt til Turid Veggeland for samlingen Bitter Pills and strong Drops. Kristian Aune Trangt mellom utstillingsrammene lørdag formiddag Søndag kunne utstillerne få en gjennomgang av samlingen sin sammen med juryen. 16

17 2 brevhus i Fjell Liasjøen Dette brevhuset ble opprettet og nedlagt Brevhusstyrer var Liv Nerad Lie. Fra fikk hun kr 260 ekstra i året for å hente posten to ganger i uken ved Ekrhovda brevhus. Brevhuset lå i et eget rom i et bolighus på Lie, 1-2 km før veis ende ved Liaskjæret. Da brevhuset var i drift var det ikke vei dit. Da det ble vei til Lie, ble brevhuset nedlagt og ny postadresse ble Brattholmen. Dette var før all utbyggingen av kommunesenter, butikksenter og boliger på Straume. Liasjøen var et brevhus I og fikk utlevert et to-rings datostempel. Dette var fordi man kunne sende rek og verdibrev fra disse brevhusene og noen av de hadde også pakkepost. Det er ikke laget sjeldenhetsgrader eller egne fortegnelser for brevhus I-stempler. Ulveset Brevhuset ble opprettet , nedlagt og det hadde postnummer De første brevhusbestyrerne var ukjente, men fra var Ole I. Ulveseth brevhusbestyrer og tok Odd Ulveseth over inntil nedleggelsen. De fikk da postadresse 5370 Fjell. Grunnen til at det ble lagt ned så sent, var at Fjell postkontor hadde trange lokaler. I mange år var det i en stue. Så fikk Fjell postkontor lokaler i daværende kommunehus på Fjell. Brevhuset lå i et bolighus på Ulveset i nærheten av veikrysset hvor veien til Nese går rett sørover. Ølveset var et brevhus II og fikk ikke tilsendt datostempel, men krone-posthornstempel. Dette har sjeldenhetsgrad 3, dvs 17

18 vanlig, i følge Norgeskatalogen. Disse brevhusene kunne bare ta imot og utlevere vanlig brevpost, ikke rek, verdi eller noe annet. Posten herfra skulle datostemples på overordnet postkontor. Det er ikke skjedd med brevet som er vist her. For å bli brevhusbestyrer måtte posten ta det opp i et ansettelsesråd. En del av prosedyren var å sjekke vedkommendes vandel hos lensmannen. Brevhusbestyreren hadde ikke bare ansvar for penger og post, men vel så viktig var taushetsplikten. Hvordan folk brukte posten skulle ikke være tema for bygdesladder og da måtte brevhusbestyreren holde tett. Mange brevhus lå i boliger, butikker, kaier, jernbanestasjoner og andre steder hvor folk ferdes. Disse hadde som regel lite trafikk og hadde ikke alle rettigheter som et vanlig postkontor. Mange ble opprettet når det ble opprettet nye båteller bussruter. I 1950-årene var det en del av tiden å opprette nye poststeder, men i 1960-årene var det snudd til å legge ned. I 1950-årene var det mellom 5 og poststeder i Norge, noe som var det høyeste noen gang. Også i etterkrigsfilatelien kan det være mye interessant å finne. Det som er bra at ikke er alt er kastet, men at noen har tatt vare på det. Dette stammer fra samme giver som Kobbaleida, som også var i Fjell. Nå har jeg også fått et pent brev stemplet med KPH Kobbaleida. Jeg driver ikke med hjemstedssamling, men når jeg får tak i slikt tar jeg vare på det og monterer det, slik at det inngår i Norgessamlingen min. Frode Hauge 18

19 Ei postsak Her er eit godt råd. Om du kjem over brev med innhald må du sjekka teksten nøye. Av og til kan nemleg innsida av brevet vera vel så postalt interessant som eventuelle stempel og frimerke på utsida. Her kjem eit døme der det er viktig å halde tunga beint i munnen. Det handlar om ei portofri sak sendt frå Sogndal til Bergen Postkontor. Brevet er inni datert 17. februar Det er proprietær H. Irgens som har kvittert for portofridomen. Postopneriet i Sogndal vart oppretta i Irgens vart tilsatt som postopnar i Postopneriet i Sogndal fekk ikkje stempel før ved årsskiftet 1855 / då fekk dei 3 rings kassasjonsstempel nr 272. Difor er det altså ikkje noko Sogndal-stempel på utsida av brevet. Av teksten i brevet går det fram at postopnar Irgens etterlysar eit brev til prokurator Fleischer i Sogndal som skulle vore avsendt frå Stördalen via Trondheim postkontor i juli Han ber mellom anna Bergen Postkontor undersøka om brevet kan ha gått til Sogndal i Dalane eller til Stavanger. I Bergen kan ikkje postmeister Jacob de Rytter Kielland (postmeister i Bergen frå 1847 til 1870) bidra med oppklarande opplysningar, og han sender førespurnaden vidare til Trondheim 13. mars Brevet har no blitt eit saksdokument der dei forskjellige aktørane i saka påførar sine kommentarar etter kvart. Me må anta at ekspedisjonen av brevet til Trondheim har skjedd i eit nytt brevomslag sidan det ikkje er spor etter ekspedisjonen på utsida. Men inni brevet finn me påføringa frå Trondheim Postkontor dagsett 3. april I Trondheim 19

20 kan dei berre bekrefta at eit brev frå Stördalen vart kartert til Trondheim og vidaresendt til Sogndal. Og dokumentet går attende til Bergen sannsynlegvis i same omslaget som vart nytta då brevet gjekk nordover. Etterlysing førte altså ikkje fram. Postmeister Kielland i Bergen må difor konkludera med å senda saka uavklart attende til postopnar Irgens. Kiellands siste påføring i brevet er dagsett 23. april Sidan brevet no inneheld alle opplysningar i saka vert det returnert på enklaste måte. Bergen Postcontoir og Irgens sin kvittering vert stroke over, og ny adresse vert påført; Postaabneren, Sogndal. Postmeister Kielland kvitterer for portofridomen og til slutt vert brevet stempla Bergen Og dermed har me fått godtgjort korleis sakshandsaming knytt til bortkomne brev vart gjennomført anno Arne Eriksen Kypros, Malta, Gibraltar, Madeira, Acorene, San Marino, Vatikanet og Kanaløyene. Samler dette, men noe er kun på posestadiet, mens andre er sortert. Er det andre der ute som samler ett eller flere av dem, så kan vi kanskje finne ut om man kan dra nytte av hverandres dubletter? Andreas Myredal Breimyra Flaktveit Mobiltlf : ******************************** Til min hjemstedssamling Indre Namdalen ønskes tilbud på bruksbrev. Erling Aune Granlia 28 B, 5105 Eidsvåg Tlf e. kl E-post : ******************************** Er det noen som kan skaffe meg et frimerke fra Nederland som jeg mangler? 7½ cent karmin fra jubileumsutgaven i 1923 AFA 125 (NVPH 123E) tagget 11½ x 11. Kristian Aune Søre Skogvei Bergen ******************************** St Pierre & Miquelone, Andorra og Monaco. Har en god del dubletter, både stemplet og ustemplet. Ønsker å bytte, kjøpe eller selge. Andreas Myredal Breimyra Flaktveit Mobiltlf :

21 Drotningsvik brevhus Brevhuset ble opprettet og nedlagt Alvøen var overordnet postkontor. Brevhusbestyrer var gårdbruker Håkan Nilsen. Opprettelsen er nevnt i postens sirkulærer nr. 7/1951, men nedleggelsen i 1960 er ikke nevnt i sirkulære. Ved nedleggelsen ble Bjørndalstræ ny postadresse. Dette virker helt merkelig, selv ikke tidligere postansatt Vegard Bakka skjønner dette. Det naturlige ville være at de fikk Alvøen eller Godvik som ny postadresse, siden disse postkontorene lå rett i nærheten. Brevet som er vist må være stemplet i brevhusets første år, siden portoen for innenlands trykksaker var 10 øre frem til Det som er dumt er at sidestemplingen mangler. Stempelet har gradering 7, dvs sjeldent, i følge Norgeskatalogen. Med en brukstid på 9 år kan det ikke ha vært sendt mange brev derfra. Dette var før Sotrabroen var bygget. På den tiden var det kun enkelte boliger og gårder der ute, og i 1950 var det 91 bruksnummer. Husene lå mellom Søre og Nordre Drotningsvik og ikke langt fra sjøen. Nå har Drotningsvik posttilbud igjen. Det er Post i butikk på Rema 1000 i Drotningsvik senter med nr Siden 1980-årene er det bygget ut masse boliger, butikker og industri i dette området, som før bare var knauser, myr, noen vann og spredte furutrær. Brevet er ikke kjøpt på auksjon, men kommer fra samme giver som Kobbaleida og Festtangen. Det er godt noen tar vare på slikt og ikke brenner det eller hiver i bosset. Det er moro å få tak i slikt materiale. Da kan man ikke være kresen og forlange topp kvalitet. Man må ta det man får, selv om dette brevet ikke er i topp kvalitet. Frode Hauge 21

22 22

23 Møtereferater Klubbmøte Da møtet ble åpnet kl var 22 medlemmer tilstede. Dagens 5 minutter var ved Arne Eriksen, og temaet var: Ein sommarlett posthistorisk ekspedisjon. Miniauksjonen hadde denne gangen 10 objekter. Alle ble solgt, og omsetningen ble kr. 350,-. KA Klubbmøte Det var 29 tilstede da møtet ble åpnet, og formannen opplyste at det nå var montert videoprosjektør og lerret i klubblokalet. Det ble opplyst at Posten har laget PF med sin nye logo som kan fås gratis hvis man spør på posten. 5 minutter var ved John Fredriksen, som viste Macau. Macau var portugisisk fra 1537 til De eldste merkene har lave opplag, mye dårlig kvalitet og bra merker er dyre. Det er utgitt 150 miniark, og nå kommer det flere hvert år. Samlingen er resultat av en klubbkonkurranse. Miniauksjonen til slutt hadde 35 objekter, alt fikk nye eiere for kr FH Klubbmøte var tilstede da formannen åpnet møtet kl Han opplyste at Årboken er til salgs i BFK for kr 100,-. På en av de siste sidene i NFT 5/2008 ble et moderne objekt solgt på miniauksjon i BFK omtalt og avbildet. 5 minutter var ved Louise Lindblom. Hun viste frem det berømte feiltrykket på de svenske ringtypmerkene fra merke i trykkplaten for 20-øren ble skadet. Trykkeriet brukte trykkplaten for 30-øren og erstattet 30-tallet med 20. Men de glemte å erstatte teksten tretio öre med tjugo öre. Det skal være trykket stk, 613 ble oppdaget og 970 er trolig i sirkulasjon, men det eksakte antallet vet man ikke i dag. Jacob Bagges Tryckeri la seg flate og beklaget glippen ovenfor Poststyrelsen De erstattet et beregnet tap på kr 1,36! Et merke er nylig omsatt på nettauksjon for SEK Miniauksjon med 11 langt mindre berømte objekter ble solgt for kr 875, alt skiftet eier. FH Klubbmøte Da formannen åpnet møtet kl var 27 medlemmer tilstede i klubblokalet. Han informerte om arbeidet med regional utstilling neste år. Den blir sannsynligvis en av de to siste helgene i oktober Arne Eriksen informerte om at det var vedtatt endringer/utvidelse av utstillingsreglementet for posthistorie. Dagens 5 minutter var ved Frode Hauge som viste ark med moderne norske merker (tagginger, trykkforskyvninger, fosfor/ ikke fosfor etc.). Miniauksjonen denne kvelden hadde 32 objekter. Alle ble solgt, og omsetningen var kr. 1315,-. KA Klubbmøte medlemmer var møtt frem da for- 23

24 mannen åpnet møtet kl Han opplyste at det jobbes med å finne lokale til utstillingen neste høst. Dagens 5 minutter var ved Kristian Aune som hadde hengt opp en nesten komplett medlemsliste fra 1911 til i dag. Høyeste medlemsnummer er 1292, og av disse mangler navn på 41. Dessuten er 57 navn uten medlemsnummer/innmeldingsdato. Dette gjelder spesielt begynnelsen av 1980-tallet. Klubben har i dag 10 kvinnelige medlemmer. Totalt har det vært 66 siden Han hadde med en medlemsliste fra 1933 med 83 medlemmer, der yrkestittelen var viktig. Aune etterlyste medlemslister fra og 1990-tallet for å få en komplett medlemsliste. Miniauksjonen hadde denne gang 36 objekter. 34 av disse ble solgt, og omsetningen var kr. 1034,-. FH/KA Hovedmøte medlemmer hadde møtt frem på hovedmøtet for å høre Einar Måseidvåg fra Aalesunds FK fortelle om sine samlerområder. Hans første frimerke var et amerikansk frimerke med bilde av frihetsstatuen i New York. Kobberet i statuen kommer fra Visnes gruver på Karmøy. Da begynte han å samle frimerker med idrettsmotiver. Så startet han med norvegiana (frimerkemotiv med tilknytning til Norge). Her er det historien bak som fenger. Han samler berømte personer og begivenheter. Turistportomerker sendt fra Syden til Norden samler han også på. Her er det spesielt en del fra SLG Scandinavian Leisure Group, som fraktet post med charterfly til Norden i Hovedsamlerområdet er Færøyene. Der viste han fram ulike trykkemetoder og varianter på frimerker før de ga ut egne frimerker. Det er mange varianter på frimerker trykket i rasterdyptrykk. Stempeltyper fra Klaksvik brukte han to år på å studere. Til slutt samler han på luftpostbrev som ikke er sendt som luftpost, ubåtpost og konvolutter med firmalogo fra skipsmotorprodusenter. Han stilte ut første gang i åpen klasse når den ble innført. Da fikk han vite at det skulle være minst 50% ikke-filatelistisk materiale i eksponatet. Det fremgikk ikke klart av reglene, samt at mye var uklart. Han mente reglene er for rigide og at man må få profilert samlerområdene og få til rekruttering. Han har hatt korrespondanse med forbundet og dommere, samt skrevet flere innlegg i NFT. Han oppfordret klubben til å satse på 60- åringene, som har god tid, materiale og penger og derfor kan tilføre klubbene mye. Han har funnet objekter han har vært på jakt etter ved å lete og studere materiell. Internett er en veldig bra måte å finne objekter og få tak i mer informasjon. Det var utlodning med ett donert kunstverk og en flaske vin i premier. Utvidelse av soneparkeringen fra 1.10 gjør at parkering rundt klubbhuset koster 40 kr. pr. gang mot å kjøpe et parkeringskort med skrapefelt. Det er gratis å parkere ved Sandviken kirke og Sandviken brannstasjon og nordover. FH 24

25 Klubbmøte Det var 31 medlemmer tilstede da formannen åpnet møtet kl Dagens utvidede 5 minutter var ved Yngve Lundblad fra Troms Filatelistklubb. Han fortalte først litt om klubben i Tromsø, bl.a. klubbladet TFK-nytt som utgis 3-4 ganger i året. Han gikk så over til å fortelle litt om sine samleområder: Posten på Senja, Posthorn , Norvegiana, Luftpost, Norge etter krigen Han gikk så over til hoveddelen av foredraget, der han fortalte om sin enramme samling Folkevogner. Tilhørerne fikk en grundig innføring i folkevognens historie. KA Klubbmøte Da formannen åpnet møtet kl var 32 medlemmer tilstede. Frode Hauge opplyste at det var kommet inn litt over 200 objekter til høstauksjonen. Dagens 5 minutter var ved Sverre-Kr. Høvik som viste en ramme med president Franklin Roosevelt. Mange land har utgitt frimerker med Roosevelt, bl.a. Monaco. Han var en kjent frimerkesamler og døde i Miniauksjonen hadde denne gangen 37 objekter og alle ble solgt. Omsetningen var kr. 1550,-. KA Klubbmøte Det var 21 medlemmer tilstede da formannen åpnet møtet kl Dagens 5 minutter var ved Steinar Johansen som viste en ramme med maksikort. I helgen hadde mange av klubbens medlemmer vært i Stavanger på utstillingen Nordia Kristian Aune viste bilder fra utstillingen, og de ble kommentert av de som hadde vært i Stavanger. Miniauksjonen hadde 36 objekter. Alle ble solgt, og omsetningen var kr. 1400,-. KA Søker innbundne årganger av Postens sirkulærer for årene: 1886, 1887, 1888 og 1890, samt alle før Kristian Aune Søre Skogvei Bergen ******************************** Søker stempel Høyvikbygda til min hjemstedssamling. Sverre Høvik (Treffes i klubben) ******************************** Fra min marinetid søkes kort med motiv KNM Bergen. Torbjørn Larsson-Fedde Skottegt Farsund 25

26 Mimresiden 26

27 27

28 28

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I)

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Universitetet i Bergen Matematisk naturvitskapleg fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 7 Nynorsk Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Fredag 10. desember 2004 Tid:

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Å løyse kvadratiske likningar

Å løyse kvadratiske likningar Å løyse kvadratiske likningar Me vil no sjå på korleis me kan løyse kvadratiske likningar, og me tek utgangspunkt i ei geometrisk tolking der det kvadrerte leddet i likninga blir tolka geometrisk som eit

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

LISTER Nasjonal En-ramme og regional utstilling Farsund Fjordhotell. 16. og 17. september 2017

LISTER Nasjonal En-ramme og regional utstilling Farsund Fjordhotell. 16. og 17. september 2017 LISTER 2017 Nasjonal En-ramme og regional utstilling Farsund Fjordhotell 16. og 17. september 2017 JURYENS BERETNING FOR LISTER 2017.09.15 Juryen for Lister 2017 ønsker å gratulerer Farsund Filatelistforening

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder

De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder De Olympiske Leker i Stockholm i 1912 Av Fredrik C. Schreuder På IOC s kongress i Berlin ble det 28. mai 1909 fattet beslutning om at de femte Olympiske Leker i 1912 skulle tildeles Sveriges hovedstad

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Prisar på porto for 2016

Prisar på porto for 2016 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer