UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet"

Transkript

1 UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap

2 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 3 JOBBSKYGGING... 4 SE MULIGHETENE... 8 ØKONOMI OG KARRIEREVALG SIKKSAKK EUROPA SMART VÅRT LOKALSAMFUNN ELEVBEDRIFT Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 2 av 49

3 INNLEDNING UE har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre deler av de nye læreplanene ved å ta i bruk den pedagogiske metoden Elevbedrift. Elevbedrift i skolen har vi tid til dette...? Å bruke Elevbedrift som metode er ikke et tillegg til læreplanene, men et redskap til å konkretisere læreplanmålene. Dette er en samling med dokumenter som forklarer hvordan hvert enkelt fag er forankret i kunnskapsløftet, og kan brukes som støtte i lærernes arbeide med å lære elevene kreativitet og nyskaping samtidig som læreplanmålene nås. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 3 av 49

4 UE-PROGRAMMET: JOBBSKYGGING Generell del (utdrag): Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt.. Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt. Opplæringen skal gi elever og lærlinger innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og formidle kunnskaper og ferdigheter for aktiv deltagelse i det. Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver. Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig og integrert plass i opplæringen. Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv. Læringsplakaten består av 11 punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt fag. Nedenfor et det et utdrag på av Læringsplakaten som er relevante når elevene jobber med Jobbskygging: Skolen skal: gi alle elever like gode forutsetninger å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre stimulere lærelyst, evne til å holde ut og nysgjerrighet blant elevene. stimulere elevene i personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedverkning og for at elevene kan gjøres bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre at foreldre/foresette får medansvar i skolen legge til rette for å trekke inn lokalsamfunnet i opplæringa på en meiningsfylt måte Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 4 av 49

5 Utdanningsvalg - Relevans til Jobbskygging er uthevet Formål for faget: Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. Kompetansemål for utdanningsvalg: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Utprøving av utdanningsprogram Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring Om egne valg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvinger Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 5 av 49

6 Grunnleggende ferdigheter i utdanningsvalg Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I utdanningsvalg forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i utdanningsvalg innebærer å kunne samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i utdanningsvalg innebærer å kunne skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og å kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å tolke tabeller og grafiske fremstillinger knyttet til utdanning og arbeid. Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer. Å kunne bruke digitale verktøy i utdanningsvalg innebærer å finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Norsk Formål for faget Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltagelse og livslang læring. Kompetansemål Muntlige tekster Vurdere egne og andres muntlige framføringer. Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere. Skriftlige tekster Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk. Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 6 av 49

7 Sammensatte tekster Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Samfunnsfag Formål for faget Opplæringa i samfunnsfag skal sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte forhold. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk og vurdere konsekvenser som ressursbruk og livsutfoldelse har på miljøet. Samfunnsfaget skal også utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten vil faget, gjennom stimulering av nysgjerrighet, undring og skapende arbeid, bidra til å styrke elevenes evne til å forstå seg selv, mestre sin verden og motiver til ny innsikt og livslang læring. Kompetansemål Geografi forklare hvordan mennesket gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden. vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt Samfunnskunnskap: beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan vår økonomi henger sammen med den globale økonomien. Historie presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 7 av 49

8 UE-PROGRAMMET: SE MULIGHETENE Fag: Norsk Formål og fagplanmål: Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltagelse og livslang læring uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon Hvordan Se mulighetene imøtekommer målene: Entreprenørskap er knyttet til handlingskompetanse. Gjennom Se mulighetene! får elevene mange muligheter til å styrke sin selvtillit gjennom problemløsing, samarbeid og formidling. Gjennom idémyldringsfasen i tredje økt skal alle i gruppa delta aktivt og bidra med sine ideer og meninger lede og referere møter og diskusjoner vurdere egne og andres muntlige framføringer gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Se Mulighetene gir rammer for diskusjoner som ledes demokratisk og som skal ende opp i gruppas produktidé / forretningsidé. Dette er et godt grunnlag for senere oppstart av elevbedrift. I fjerde økt skal alle gruppene presentere sine produktideer/forretningsideer for hverandre. De skal også gi tilbakemelding til den enkelte gruppas prestasjoner. Ved å lage et reklameshow/kampanje eller en dramatisering skal elevene overbevise hverandre om at de har skapt et produkt menneskeheten ikke kan være foruten. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 8 av 49

9 Fag: Kunst og håndverk Formål og fagplanmål: Praktisk skapende arbeid med å utvikle produkter står helt sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradisjonelle og nyere teknikker. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag er viktige dimensjoner av faget. Faget gir muligheter for utvikling av entreprenørskap og samarbeid med bedrifter, institusjoner og fagpersoner. Hvordan Se mulighetene! imøtekommer målene: Se Mulighetene! gir et godt grunnlag for trening av kreativitet i forbindelse med ideutvikling og produktutvikling. Gjennom samarbeid med lokale aktører, f. eks en arkitekt, øker elevenes bevissthet om yrkets betydning for verdiskaping. Elevene skal kunne: tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping De tre første fagplanmålene går alle rett inn i økt to. Her skal elevene utforme sitt eget aktivitetshus, tegne skisser og lage rominndeling. Arkitekten viser elevene ulike byggeprosjekter digitalt. Han gjennomgår prosessens ulike faser fra skissetegning til endelig digital arkitektløsning. Under arbeidet med arkitekttegningene vil elevene få innspill av eksterne veiledere samt drøfte ulike løsninger i gruppen sin. Ett av kravene for rominndelingen er at aktivitetshuset skal inneholde et framtidsverksted. Elevene må selv ta stilling til verkstedets innredning og funksjonalitet. Elevene skal komme med ideer til nye produkter. Dette innbefatter også at de må ha en plan for produktets form og funksjon. Etter idéutviklingen må elevene lage en plan for hvordan produktutviklingen skal kunne gjennomføres. De må også vurdere miljøaspektet i forbindelse med arbeidet. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 9 av 49

10 Fag: Samfunnsfag Formål og fagplanmål: Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. På denne måten vil faget, gjennom stimulering av nysgjerrighet, undring og skapende arbeid, bidra til å styrke elevenes evne til å forstå seg selv, mestre sin verden og motivere til ny innsikt og livslang læring. Hvordan Se mulighetene! imøtekommer målene: Grunntanken bak hele programmet Se Mulighetene er å utvikle elevenes entreprenørskapskompetanse. I Samfunnsfag skal det systematisk jobbes med holdninger, ferdigheter og kunnskap som fremmer entreprenørskapskompetansen. Programmet er godt tilrettelagt for å realisere dette formålet. Elevene skal kunne: forklare hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og andre land i verden Gjennom kartlegging av lokalt ressursgrunnlag får elevene kunnskaper de kan bruke som basis for senere idéutvikling. vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt Gjennom programmet får elevene mulighet til å kartlegge lokalt næringsliv og avdekke behov som kan danne grunnlag for nye produktideer drøfte premisser for en bærekraftig utvikling Programmet inkluderer problemstillinger som gir produktutviklingen en etisk ramme. Her omtales blant annet søppelhåndteringen i fremtiden, matoverskudd vs sulten i verden og fremtidige energikilder Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 10 av 49

11 Fag: Utdanningsvalg Formål og fagplanmål: Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet. Elevene skal kunne: vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen Hvordan Se mulighetene! imøtekommer målene: I programmets siste økt er det fokus på elevenes sterke sider og den har også som mål å styrke enkeltelevens selvbilde. For å gjøre rett utdanningsvalg, er selvinnsikt en viktig faktor. I siste økt skal elevene sette ord på egne sterke sider og vurdere hvilke områder de har forbedringspotensial. Gjennom møte med ekstern veileder (arkitekt) får elevene informasjon om hva som kreves av dem både i form av utdannelse og personlige egenskaper om de velger denne type yrke. De får også selv prøve seg som arkitekter i forbindelse med økt nr to. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 11 av 49

12 Fag: Naturfag Formål og fagplanmål: Å arbeide både praktisk og teoretisk med ulike problemstillinger er nødvendig for å få kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse Varierte læringsmiljøer vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. Teknologi og design dreier seg om å planlegge utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Hvordan Se mulighetene! imøtekommer målene: Se mulighetene! gir rom for å arbeide både praktisk og teoretisk med ulike problemstillinger. Programmet stimulerer også kreativiteten og bidrar til utvikle elevenes entreprenørskapskompetanse på flere områder. Dette gjelder spesielt tredje økt, der de skal komme med ideer til nye fremtidsrettede produkter. Programmet er anbefalt som et forberedelsesprogram til elevbedrift, og ideene kan følgelig settes ut i livet når elevene går i gang med bedriftsetableringer. Innenfor hovedområdet Teknologi og design skal elevene kunne: utvikle produkter, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 12 av 49

13 UE-PROGRAMMET: ØKONOMI OG KARRIEREVALG Programmet Økonomi og karrierevalg - forankring i LK-06. Programmet Økonomi og karrierevalg fremmer elevenes entreprenørskapskompetanse gjennom å fokusere på personlig økonomi og karrieremuligheter. Programmet forutsetter et samarbeid med lokalt næringsliv. Entreprenørskap som utdanningsmål er forankret på alle nivåer i LK-06. Her er utdrag av de tre delene i læreplanen som viser hvordan entreprenørskap er forankret generelt og Økonomi og karrierevalg spesielt. Utdrag av fagplanene viser hvordan programmet kan bidra til at elevene når kompetansemål i ulike fag. Generell del (utdrag): Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt. Opplæringen skal gi elever og lærlinger innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og formidle kunnskaper og ferdigheter for aktiv deltagelse i det. Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver. (LK-06 s. 9) Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig og integrert plass i opplæringen. (LK-06 s. 11) Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv. (LK-06 s. 17) Prinsipper for opplæringen Læringsplakaten (utdrag) Læringsplakaten består av 12 punkter som er førende i forhold til hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt fag. Nedenfor et det et utdrag på av Læringsplakaten som er relevante når elevene jobber med Økonomi og karrierevalg og har entreprenørskap i fokus. Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Legge til rette for elevmedvirkning og for at eleven kan foreta beviste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæring på en meningsfylt måte. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 13 av 49

14 Økonomi og karrierevalg og grunnleggende ferdigheter. Å kunne uttrykke seg muntlig: - sette ord på egne kunnskaper, ferdigheter og verdier - sette ord på egne drømmer knyttet til utdanning og karrierevalg - trene til intervju - presentere seg selv best mulig på jobbintervju - kunne begrunne valg knyttet til personlig økonomi Å kunne uttrykke seg skriftlig: - skrive jobbsøknad - skrive cv / levnetsbeskrivelse - lage sitt eget livskart - formulere egne refleksjoner og valg Å kunne lese: - finne og lese informasjon å nettet - lese aviser og stillingsannonser - tilegne seg informasjon om ulike karrieremuligheter - finne informasjon om ulike arbeidsplasser/ bedrifter i lokalsamfunnet på deres nettsider Å kunne regne: - sette opp budsjetter - føre regnskap - prosentregning - faste og variable kostnader - sparing og investeringer - renter og avkastning Å kunne bruke digitale verktøy: - skrive søknad i Word - skrive cv i Word - sette opp budsjett i Excel - føre regnskap i Excel - skaffe seg informasjon fra lokalt næringsliv sine web sider Læreplaner for fag: Ved å jobbe med programmer økonomi og karrierevalg vil elevene få kunnskaper og ferdigheter som kan knyttes direkte til kompetansemål i flere fag. De mest relevante fagene med tanke på forankring av Økonomi og karrierevalg i læreplaner for fag er Samfunnsfag, Norsk, Matematikk og Utdanningsvalg. Elevene vil tilegne seg en rekke kompetanser som kan knyttes direkte til flere av kompetansemålene i disse fagene. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 14 av 49

15 Samfunnsfag Formål med faget: Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Ved å gjere elevane nyfikne og stimulere til undring og skapande arbeid vil faget kunne setje dei betre i stand til å forstå seg sjølve, meistre si eiga verd og motivere til ny innsikt og livslang læring. Matematikk Formål for faget: Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig det er. Dette har òg språklege aspekt, som det å resonnere og kommunisere idear. Matematikkfaget i skolen medverkar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den einskilde treng. For å oppnå dette må elevane få høve til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa vekslar mellom utforskande, leikande, kreative og problemløysande aktivitetar og ferdigheitstrening. Kompetansemål etter 10 trinn - samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, og uttrykkje slike tal på varierte måtar -utvikle, bruke og gjere greie for metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane -setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design Eleven reflekterer over mangfold i yrkeslivet og vurderer egne utdanning og karrierevalg Elevene aktiveres gjennom programmet til å forstå sammenhengen mellom utdanning og karrierevalg og personlig økonomi Elevene jobber med personlig økonomi, budsjett og regnskap i flere sammenhenger. Elevene tildeles roller og skal forme sin livssituasjon ut fra det Elevene settes i ulike roller hvor de må ta stilling til og løse problemer knyttet til økonomi og karrierevalg. Hele programmet er basert på elevaktiv læring Elevene jobber med omregninger av foreslåtte beløp i % i forbindelse med budsjett Elevene må bruke hoderegning og overslagsregning når de skal prioritere beløp på ulike poster i budsjetter Elevene jobber med budsjett i forhold til privartøkonomi ut fra flere vinklinger Elevene settes inn i ulike roller hvor de må ta stilling til ulike problemstillinger knyttet ti lønn og forbruk Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 15 av 49

16 Norsk Formål for faget: Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring Elevene jobber med å øke bevissthet om egne ferdigheter, interesser og verdier knyttet til utdannings- og karrierevalg. Kompetansemål etter 10 trinn - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk - bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid - bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Utdanningsvalg Formål med faget: Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer både i skole og arbeidsliv og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Elevene diskuterer ulike utdannings- og karrieremuligheter og skal begrunne sine standpunkter om mulige valg Elevene skal skrive/tegne sitt eget livskart, skrive CV og formulere søknad ut fra stillingsannonser Økonomi og karrierevalg inngår som en del av elevenes veiledning på framtidsvalg. Arbeidet de gjør bør arkiveres i mapper som de kan gå tilbake i for å se hva de har reflektert over m.h.t. utdannings- og karrierevalg Elevene oppfordres til å gjøre seg kjent med ulike deler av offentlig og privat sektor ved bl.a. å gå inn på nettsider og tolke informasjon Elevene får et reelt møte med næringslivet ved at det er en representant fra lokalt næringsliv som gjennomfører programmet som veileder for elevene. Programmet er basset på elevaktiv læring. Det legges opp til at elevene selv er aktive i å skaffe seg info om lokalt arbeids- og næringsliv på bakgrunn av egen selvinnsikt Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 16 av 49

17 Kompetansemål etter 10. trinn Presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmuligheter innenfor noen valgte utdanningsprogrammer og yrker Reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger Elevene jobber med bevisstgjøring på egen selvinnsikt og vurderer utdanning og karrieremuligheter ut fra egne sterke og svake sider. De bevisgjøres på viktigheten av å ta reelle valg for å ta ansvar for egen livssituasjon Elevene jobber med en rekke alternative yrker, hva som kjennetegner dem og hva de innbærer økonomisk. Koblingen mellom yrke og personlig økonomi gjør at elevene må reflektere over egne ferdigheter, interesser og verdier Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 17 av 49

18 UE-PROGRAMMET: SIKKSAKK EUROPA Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten vil faget, gjennom stimulering av nysgjerrighet, undring og skapende arbeid, bidra til å styrke elevenes evne til å forstå seg selv, mestre sin verden og motiver til ny innsikt og livslang læring Opplæringa i samfunnsfag skal også setje søkjelyset på naturlege og menneskeskapte forhold på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte samanhengar mellom produksjon og forbruk og vurdere konsekvensar som ressursbruk og livsutfalding har på miljøet og ei berekraftig utvikling. Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Kompetansemål etter 7. trinn Notater SikkSakk Europa (SSE) er laget for å styrke elevenes entreprenørskapskompetanse. Entreprenørskap settes her i sammenheng både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. SikkSakk Europa gjør elevene bevisst lokalsamfunnets betydning i seg selv, men ikke minst i forhold til andre land, i forhold til nasjonal og internasjonal handel, økonomi og bærekraft. Programmet utfordrer elevene på eget miljøansvar og bevisstgjør elevene på enkeltindividets ansvar for å ta vare på miljøet. Notater Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 18 av 49

19 Geografi: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast forklare korleis vi i Noreg bruker ressursar frå andre stader i verda Samfunnskunnskap velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder SSE fokuserer på at elevene skal få kjennskap til ressurser og regioner - lokalt, nasjonalt og internasjonalt (Europa). Gjennom lokal ressurskartlegging blir de kjent med lokalsamfunnets ressurser og eget lokalsamfunns rolle i samspill med resten av Europa. SikkSakk Europa spillet viser konkret hvordan hendelser lokalt, nasjonalt og internasjonalt innvirker på en bedrift. SSE har et miljøperspektiv. Elevene skal kartlegge egen forurensing og lage Ta vare på miljø strategi, der de blant annet skal komme frem til hva hver enkelt av oss kan gjøre for å bevare miljøet. De skal også sette seg inn i hvilke konsekvenser CO 2 utslipp har for miljøet. SSE skal gi elevene større forståelse for at land er gjensidig avhengige av hverandre, blant annet i forhold til økonomi og næring. De jobber med begrepene import og eksport. Elevene intervjuer, kommer frem til innhold for begreper, lager ressursplakater, registrerer egen forurensing og lager strategier for å ta vare på miljøet. Programmet oppfordrer til å bli bedre kjent i eget lokalsamfunn, med eget land og land i Europa. I SSE spillet lærer elevene Europa geografi de identifiserer land. Gjennom faktaspørsmål utfordres elevene på kunnskap om land og landenes ressurser. Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 19 av 49

20 Norsk Formål med faget...et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltagelse og livslang læring Kompetansemål etter 7. trinn Notater Elevene diskuterer og presenterer på bakgrunn av hva de oppdager i lokalmiljøet og det de kommer fram til i gruppene sine. De får trening i demokratiske prosesser med tanke på aktiv samfunnsdeltagelse. Gjennom kartlegging i lokalsamfunnet blir de bevisst på egen kultur og identitet. Notater Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 20 av 49

21 Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom... opplesing, intervju og presentasjoner lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Skriftlige tekster bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo referere og oppsummere tekster presentere egne leseerfaringer fra fagbøker skriftlig og muntlig bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Sammensatte tekster lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene SSE legger opp til mye trening på samarbeid i grupper, gruppediskusjoner og presentasjoner. Elevene må argumentere for sine meninger i grupper og sammen komme fram til hva som skal presenteres blant annet i arbeidet med å finne innhold til begrepene ressurs og region, veilederbedriftens ressursplakat, en tenkt bedrift, miljøstrategi for gruppa/klassen, innovativ meny og bilen de skal designe. Elevene leser faktakort, de intervjuer og lager innhold til begreper, de spiller fleip eller fakta, leser spillkortene til brettspillet SikkSakk Europa og finner informasjon på nett. Elevene lager salgsstrategier og reklame for bilene sine der de kan flette inn musikk og komposisjoner. I forbindelse med salgsstrategi og reklame er det naturlig å jobbe med digitale hjelpemidler, og elevene får erfaring med, og kjennskap til virkemidler som tekst, bilder, farger og symboler innen reklame- og salgskampanjer Skrive/lage oppskrift til innovativ mat/meny Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 Side 21 av 49

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Gjennom arbeid med faget vil elevane lettere forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og entreprenørskap,..

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06.

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06. Denne midlertidig utgaven av læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder generell del, prinsipper for opplæringen inkludert læringsplakaten og læreplaner for fag. Læreplaner for fag er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer