NORSKE SKOG Rapport 1. kvartal. Svakt kvartal, prisøkning spist av sterkere krone. Generalforsamling i eget hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE SKOG Rapport 1. kvartal. Svakt kvartal, prisøkning spist av sterkere krone. Generalforsamling i eget hus"

Transkript

1 NORSKE SKOG 2005 Rapport 1. kvartal Svakt kvartal, prisøkning spist av sterkere krone Generalforsamling i eget hus

2 Norske Skog ser fremover Starten på 2005 har vært skuffende for Norske Skog. Selv om vi oppnådde prisøkning for våre produkter, har styrkingen av norsk valuta mot våre hovedvalutaer medført nærmest uendret pris i norske kroner. Forbedringer i driften kompenserer ikke fullt ut for kostnadspresset, og resultatene er noe svakere enn i 1 kvartal Energikostnadene har blant annet økt fra i fjor. Forbruksutviklingen for våre produkter i 1. kvartal er omtrent som ventet. Vi forventet nedgang fra 2004, ettersom leveransene før jul var uvanlig høye på grunn av prisøkninger ved årsskiftet. Likevel er volumene, med noen få unntak, opp i store deler av verden. I en slik situasjon er det viktigere enn noen sinne at vi i Norske Skog konsentrerer oss om hovedpunktet i vår strategi, nemlig å levere kvalitetsprodukter til lavest mulig kostnad. Derfor forsetter vi å fokusere på økt produktivitet i våre anlegg, forhandle nye avtaler med våre leverandører samt investere for å redusere kostnadene og øke kapasitet i vekstregioner der vi har konkurransemessige fordeler. Det er tilfredsstillende å se at våre store prosjekter går fremover som planlagt. I løpet av 3. kvartal vil PanAsias nye fabrikk i Hebei i Kina starte opp. Restruktureringsprosjektet i Australasia går som forventet, med ombygging av den første papirmaskinen om noen uker. For øvrig er det viktig å merke seg at kapasitetstilveksten for våre produkter er relativt lav, og at det taes ut kapasitet i modne markeder som Nord-Amerika. Norske Skog støtter opp om denne tenkningen, og vil ta ut kapasitet ved andre anlegg dersom vi beslutter å bygge en ny papirmaskin ved Norske Skog Pisa i Brasil. Norske Skog er trygg på at papiret vil være konkurransedyktig i den globale kommunikasjonsindustrien i fremtiden, og ser med tilfredshet på at våre kunder arbeider kontinuerlig med produktutvikling og investerer i nye trykkerier. Vi er overbeviste om at de vil lykkes, og at de trenger dedikerte papirleverandører som forstår deres nåværende og fremtidige behov og som tenker langsiktig. Norske Skog er og vil være en slik leverandør. Jan Oksum Konsernsjef Generalforsamling 2005 Torsdag 14. april 2005 ble den 33. ordinære generalforsamlingen avholdt i Norske Skog. For første gang gikk arrangementet av stabelen i eget hus. Generalforsamlingen ble ledet av leder for bedriftsforsamlingen Ivar B. Korsbakken (nr. 2 fra høyre). Videre fra venstre konsernsjef Jan Oksum, styreleder Lars Wilhelm Grøholt og styresekretær Kjetil Haare Johansen. Innledningsvis godkjente generalforsamlingen det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2004 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet. Generalforsamlingen sluttet seg også til styrets forslag til utbetaling av utbytte med 6 kroner pr. aksje. Utbyttet er uforandret sammenlignet med foregående år, og ble utbetalt 29. april 2005 til aksjonærer som var registrert i selskapets aksjonærregister den 14. april ENDREDE VEDTEKTER Generalforsamlingen besluttet å slette 5 i selskapets vedtekter som omhandlet styrets godkjennelse av aksjeoverdragelser. Med den vedtatte endringen er Norske Skogs vedtekter i tråd med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse som anbefaler at aksjer i børsnoterte selskaper skal være fritt omsettelige uten begrensninger. Styret fikk også tilslutning til å klargjøre vedtektenes 1 og 9 (ny 8), slik at det tydeliggjøres at selskapet er et allmennaksjeselskap og at innkalling til generalforsamling skjer innenfor allmennaksjelovens frist. Videre sluttet generalforsamlingen seg til forslaget om å endre vedtektenes 6, 7, 8 og 9, slik at det fra nå av anvendes kjønnsnøytrale betegnelser på ulike verv i selskapets styrende organer. NYE MEDLEMMER I STYRENDE ORGANER Ingrid Wiik og Annette Brodin Rampe ble valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer av bedriftsforsamlingen. Jarle Halvorsen og Stein-Roar Eriksen ble valgt inn som nye representanter for de ansatte. Egil Myklebust, Jan Vidar Grini og Robert Svarva (observatør) har gått ut av styret. Styret består nå av ni faste medlemmer i motsetning til tidligere da styret hadde syv faste medlemmer og en observatør. Valgkomitéen fikk tilslutning til gjenvalg av Ivar B. Korsbakken, Idar Kreutzer, Svein Aaser, Kirsten C. Idebøen og Ann Kristin Brautaset til bedriftsforsamlingen. I tillegg ble Turid Fluge Svenneby valgt som medlem til bedriftsforsamlingen, og Svein Haare ble valgt til 1. varamedlem. Gunn Wærsted ble valgt inn i valgkomitéen, som for øvrig består av Ivar B. Korsbakken, Idar Kreutzer og Helge Evju. Bjørn Kristoffersen går dermed ut av valgkomitéen. TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer, begrenset oppad til 10 % av de til en hver tid utestående aksjene. Fullmakten avløser en tidligere fullmakt og er gitt frem til generalforsamling i Norske Skog 1. kvartal 2005

3 STYRET BESTÅR NÅ AV: Lars W. Grøholt (Leder) Øivind Lund (Nestleder) Halvor Bjørken Gisèle Marchand Annette Brodin Rampe Ingrid Wiik Kåre Leira (Valgt av ansatte) Jarle Halvorsen (Valgt av ansatte) Stein-Roar Eriksen (Valgt av ansatte) Låven: For første gang holdt Norske Skog generalforsamling i egne lokaler på Oxenøen. Låven har topp moderne audiovisuelt utstyr, og auditoriet kan ta opptil 200 mennesker. I fremtiden vil selskapets generalforsamling samt pressekonferanser og kvartalspresentasjoner finne sted i Låven. BEDRIFTSFORSAMLINGEN BESTÅR NÅ AV: Medlemmer valgt av aksjonærene: Ivar B. Korsbakken (Leder) Idar Kreutzer (Nestleder) Emil Aubert Ole H. Bakke Bjørn Kristoffersen Halvard Sæther Svein Aaser Kirsten C. Idebøen Åse Marie Bue Ann Kristin Brautaset Christian Ramberg Turid Fluge Svenneby Varamedlemmer: 1. Svein Haare 2. Hege Huse 3. Torstein A. Opdahl 4. Siv F. Christensen Medlemmer valgt av de ansatte: Randi Nessemo, Norske Skog Skogn Harald Bjerge, Norske Skog Saugbrugs Magnus Straume, Norske Skog Union Eigil Fredriksen, Norske Skog Union Roy Helgerud, Norske Skog Follum Ove Magne Anseth, Forestia Braskereidfoss Varamedlemmer: Paul Kristiansen, Norske Skog Saugbrugs Tor Killie, Norske Skog Union Bjørn Olav Hanssen, Norske Skog Skogn Jørn Steen, Norske Skog Follum Jan-Tore Kamp, Forestia Kvam Bent Sevaldsen, Norske Skog Union Observatører: Stig A. Stene, Norske Skog Skogn Terje Andre Bråten, Norske Skog Follum Tor Kr. Larsen, Forestia Braskereidfoss Varamedlemmer: Stig Johansen, Forestia Braskereidfoss Eigil Søndergaard, Norske Skog Follum Jan O. Johnsen, Norske Skog Skogn Norske Skog 1. kvartal

4 Resultat 1. kvartal 2005 Fortsatt utilfredsstillende økonomisk resultat Sterk norsk krone er en utfordring Skader med fravær på rekordlavt nivå RESULTAT 1. KVARTAL 2005 HOVEDTALL KONSERN: 1/05 1/04 4/ Driftsinnt. mill. kr Brutto driftsres. 1) mill. kr Netto driftsres. 1) mill. kr Tap/gevinst valuta mill. kr Res. før skatt 2) mill. kr Nettoresultat mill. kr Kontantstrøm mill. kr Res. pr. aksje kr -0,32-0,43 4,12 4,69 Kontantstrøm pr. aksje kr 3,94 6,37 6,55 22,04 Brutto driftsmargin 1) % 17,6 18,8 15,8 17,0 Netto driftsmargin 1) % 4,5 5,6 4,8 4,8 Avkastning på sysselsatt kapital % 2,9 3,5 3,4 3,2 Leveranser 1000 t Produksjon 1000 t ) Før nedskriving og restruktureringsavsetning 2) Etter restruktureringskostnader Resultat konsern Det er fortsatt svakt økonomisk resultat i 1. kvartal Positiv effekt fra prisøkning i Europa er i stor grad motvirket av kostnadsøkning på energi og andre innsatsfaktorer. I forhold til 1. kvartal 2004 har dessuten styrkingen av norske kroner hatt negativ effekt med rundt NOK 95 millioner på driftsresultatet. Leveransene i 1. kvartal er sesongmessig lave, og med forsterket effekt i år på grunn av uvanlig høye volumer i 4. kvartal i fjor. INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) Norske Skog har tatt i bruk IFRS regnskapsstandard fra og med 1. januar 2005, og regnskapstallene blir sammenlignet med omarbeidede tall for Virkningene av IFRS er beskrevet i Norske Skogs årsrapport for 2004 og i separate børsmeldinger sendt 3. februar og 19. april Den viktigste endringen for resultatregnskapet sammenlignet med tidligere regnskapsstandard er at goodwill ikke lenger blir avskrevet. Innebygde derivater skal regnskapsføres til virkelig verdi fra og med Dette følger av International Accounting Standard (IAS 39). For Norske Skog gjelder dette hovedsakelig for kraftkontrakter hvor fremtidig kraftpris til en viss grad avhenger av utviklingen i valutakurser. Norske Skog har verdsatt disse innebygde derivatene til markedsverdi pr , og dette har gitt en positiv effekt på konsernets egenkapital med NOK 315 millioner kroner. I tiden fremover vil fluktasjoner i verdien av derivatene resultatføres. I tillegg medfører implementeringen av IAS 39 en reduksjon i verdien av renteog valutasikringsinstrumenter på NOK 150 millioner, som reduserer egenkapitalen. 4 Norske Skog 1. kvartal 2005

5 SAMMENLIGNING MOT 1. KVARTAL 2004 Driftsinntekter og resultat er lavere når 1. kvartal 2005 sammenlignes med 1. kvartal 2004, som følge av at den norske kronen styrket seg med ca. 6 % mot Norske Skogs handelsveide valutakurv og lavere priser i Australasia fra Lavere leveranser er i stor grad en følge av det fortsatt svake markedet i Korea. SAMMENLIGNING MOT 4. KVARTAL 2004 Lavere driftsinntekter hittil i år skyldes i stor grad sesongmessige variasjoner. Lavere etterspørsel i 1. kvartal har i år medført større utslag enn tidligere, spesielt i Europa der det var svært høy etterspørsel mot slutten av 2004 i forkant av prisøkninger. Brutto driftsresultat er marginalt redusert, blant annet som følge av verdiendring på innebygde derivater på langsiktige kraftkontrakter med minus NOK 24 millioner. I 4. kvartal i fjor ble det inntektsført NOK 35 millioner i engangsposter i Australasia, og dessuten NOK 57 millioner i for høy avsetning for restrukturering. FINANSPOSTER 1/05 1/04 4/ Nto. rentekostn Tap/gevinst valuta Andre fin. poster Sum finansposter Netto rentekostnader er positivt påvirket i 1. kvartal ved verdiendring på rentederivater med NOK 27 millioner. Tap på valutasikring skyldes at norske kroner var svakere pr sammenlignet med verdien ved årsskiftet. TILKNYTTEDE SELSKAPER Hoveddelen av totalbeløpet på minus NOK 39 millioner i 1. kvartal kommer fra Norske Skogs andel av nettoresultatet i NorskeCanada med minus NOK 34 millioner. Tilsvarende resultatandel var minus NOK 74 millioner i 1. kvartal 2004, og pluss NOK 20 millioner i 4. kvartal Investeringer Aktiverte investeringer i 1. kvartal utgjorde NOK 450 millioner. Av dette var NOK 100 millioner Norske Skogs andel av avispapirfabrikken i Hebei i Kina. Prosjektet nærmer seg fullførelse, og kommersiell produksjon vil starte i 3. kvartal. Til restruktureringsprosjektet i Australasia er det aktivert NOK 100 millioner i 1. kvartal. Gjeld og egenkapital Valutaeffekter, med svakere norsk krone gjennom 1. kvartal, medførte økning av eiendeler i fremmed valuta på rundt NOK 700 millioner, økt valutagjeld på rundt NOK 400 millioner og økt egenkapital med rundt NOK 300 millioner. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 323 millioner i kvartalet. Egenkapitalen økte med NOK 500 millioner i 1. kvartal, på grunn av valutaeffekter og endringer som følge av implementering av IFRS (IAS 39). Egenkapital pr. aksje var kr 147,50 ved kvartalets utløp. Gearing (netto rentebærende gjeld/egenkapital) var 0,88 ved utløpet av kvartalet, mot 0,89 ved årsskiftet. Utbytte for regnskapsåret 2004 vil medføre at gearingen øker med 0,08 i 2. kvartal. Aksjeutviklingen Norske Skog og flere andre selskap i sektoren hadde en negativ kursutvikling i 1. kvartal. Kursen pr var NOK 126,50 mot NOK 134 ved begynnelsen av året. Det ble omsatt 35 millioner aksjer i 1. kvartal, og utenlandsandelen var 40 % pr Ved det årlige aksjesalget til ansatte ble det solgt aksjer, som er noe lavere enn i fjor. Aksjene tas fra egen beholdning og selges med 20 % rabatt i forhold til markedskurs. SKATT Skattekostnaden er positiv med NOK 47 millioner i 1. kvartal. Hovedårsaken er tilbakebetaling av kildeskatt. NETTORESULTAT Nettoresultatet etter skatt på minus NOK 42 millioner i 1. kvartal var marginalt bedre enn i 1. kvartal i fjor. I 4. kvartal 2004 var nettoresultatet påvirket av flere engangsposter med positiv effekt. KONTANTSTRØM Kontantstrøm fra drift var NOK 524 millioner i 1. kvartal. Reduksjonen i forhold til 1. kvartal i fjor er i stor grad relatert til noe større sesongmessig økning av driftskapital. Norske Skog 1. kvartal

6 Drift og marked GENERELLE KOMMENTARER Markedsutviklingen for avispapir globalt er preget av økt etterspørsel i de fleste regioner og land, men med nedgang i Nord-Amerika og i Korea. Veksten er imidlertid, som forventet, ikke så sterk som i fjor. Sesongmessig er første kvartal alltid vesentlig svakere enn 4. kvartal i foregående år, og denne effekten er i 2005 større enn vanlig i Europa. Dette har sammenheng med meget høy etterspørsel i 4. kvartal 2004, i forkant av prisøkningene. Ved vurdering av etterspørselen i 1. kvartal 2005 må det også tas hensyn til at påsken var i mars i år, mens den var i april i fjor. EUROPA AVISPAPIR HOVEDTALL: Driftsinntekter mill. kr Brutto driftsres. mill. kr Netto driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % Leveranser 1000 t Produksjon 1000 t Prod./kap. % Resultat er noe økt i forhold til 1. kvartal i fjor, som følge av høyere volumer og økte priser i lokal valuta. Disse positive effektene er imidlertid redusert som følge av styrket norsk krone og av høyere energikostnader i Norge og på kontinentet. Produksjonsøkningen har sammenheng med at Norske Skog Parenco i Nederland i sin helhet produserer avispapir fra og med I Europa økte etterspørselen etter standard og forbedret avispapir med knapt 2 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I landene i det tidligere Øst-Europa var økningen over 10 %. EUROPA - MAGASINPAPIR HOVEDTALL: Driftsinntekter mill. kr Brutto driftsres. mill. kr Netto driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % Leveranser 1000 t Produksjon 1000 t Prod./kap. % 1/05 1/04 4/ ,7 16,4 14,1 14, /05 1/04 4/ ,6 18,7 14,3 16, Resultatet er noe svakere enn i 1. kvartal i fjor. Det er gjennomført prisøkninger i Europa, men målt i norske kroner er gjennomsnittsprisen lavere grunnet styrket norsk krone. Produksjonsvolumene er opprettholdt til tross for at Norske Skog Parencos produksjon av magasinpapir er avsluttet. Det uendrede produksjonsvolumet skyldes ombyggingsstopp på to av fabrikkene i fjor. I Europa ble etterspørselen etter magasinpapir redusert med 1,5 % sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Etterspørselen i USA er fortsatt høy, og det blir for tiden gjennomført en prisøkning på rundt USD 60 pr. tonn for alle typer magasinpapir. SØR-AMERIKA HOVEDTALL * : Driftsinntekter mill. kr Brutto driftsres. mill. kr Netto driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % Leveranser 1000 t Produksjon 1000 t Prod./kap. % * Kun fra fabrikkene i regionen. Reduserte volumer i forhold til fjoråret skyldes produksjonstekniske forhold ved Norske Skog Pisa i Brasil. Samlet sett er Norske Skogs markedsandel opprettholdt ved at det er skipet noe mer fra fabrikkene i Europa. I forhold til 1. kvartal i fjor er resultatet bedre, i hovedsak som følge av høyere priser. I de to første månedene av 2005 økte avispapiretterspørselen med vel 2 % i Sør-Amerika. I Brasil, som er det viktigste enkeltmarkedet, var økningen 4 %. AUSTRALASIA HOVEDTALL: Driftsinntekter mill. kr Brutto driftsres. mill. kr * Netto driftsres. mill. kr * Br. driftsmarg. % * Leveranser 1000 t Produksjon 1000 t Prod./kap. % * Helår 2004: Før nedskrivning og avsetning til restrukturering. 1/05 1/04 4/ ,7 24,1 36,2 30, /05 1/04 4/ ,9 32,9 26,5 27, Det lavere resultatet i 1. kvartal 2005 sammenlignet med i fjor skyldes i hovedsak 7 % prisreduksjon i Australia fra og med Sterkere NZD i forhold til AUD har også hatt negativ effekt. Ved sammenligning mot 4. kvartal 2004 må det tas hensyn til at det var positive engangseffekter på NOK 35 millioner i dette kvartalet. Produksjonen er opprettholdt på et høyt nivå. Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i regionen økte med 5 % i forhold til 1. kvartal i fjor. 6 Norske Skog 1. kvartal 2005

7 PANASIA PAPER Driftsinntekter mill. kr Brutto driftsres. mill. kr Netto driftsres. mill. kr Br. driftsmarg. % Leveranser 1000 t Produksjon 1000 t 1/05 1/04 4/ ,0 18,4 16,8 17, HOVEDTALL (NORSKE SKOGS 50 PROSENTANDEL): Det svake resultatet i 1. kvartal er en følge av fortsatt lav etterspørsel i Korea, der det har vært nødvendig med betydelig produksjonsbegrensning. Kina, og India har som ventet hatt en god etterspørselsutvikling i begynnelsen av I enkelte andre markeder er etterspørselen redusert på grunn av lagernedbygging hos kundene. NORSKECANADA HOVEDTALL: 1/05 1/04 4/ Driftsinntekter CAD mill * 462,6 454,5 477, ,3 Brutto driftsres. CAD mill * 33,6 7,4 45,3 152,8 Netto driftsres. CAD mill * -10,7-37,6-1,0-31,3 Resultat etter skatt CAD mill * -21,8-46,3 13,7-28,6 Brutto driftsmargin % * 7,3 1,6 9,5 8,1 Andel nettores. NOK mill ** * NorskeCanadas offisielle regnskap på %-basis, presentert i samsvar med Canadian GAAP. ** Medtatt under Tilknyttede selskap i Norske Skogs konsernregnskap. NorskeCanada hadde bedre resultat enn i 1. kvartal 2004 som følge av høyere priser, driftsmessige forbedringer og kostnader til ombygging og vedlikeholdsstopp på to av fabrikkene i fjor. Selskapet har stoppet en papirmaskin med kapasitet tonn i Port Alberni. Markedet for standard avispapir er fortsatt svakt i Nord- Amerika, men forbedret avispapir og magasinpapir viser god utvikling. Helse og sikkerhet H-verdien (skader med fravær pr. million arbeidstimer) var 1,2 i 12-månedersperioden Dette er det beste resultatet for Norske Skog noensinne. Ti av fabrikkene hadde ingen skader med fravær i dette tidsrommet. Lysaker, 4. mai 2005 Styret i Norske Skogindustrier ASA Norske Skog 1. kvartal

8 Resultatregnskap Millioner kroner Driftsinntekter Distribusjonskostnader Driftskostnader Restruktureringskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskap 1) Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad Minoritetens andel Majoritetens andel Resultat pr. aksje Utvannet resultat pr. aksje Jan-Mar 05 Jan-Mar ,32-0,43 4,69-0,32-0,43 4,69 1) Andel resultat tilknyttede selskap er inkludert etter skatt. Kontantstrømanalyse Millioner kroner Kontantstrøm fra driften Innbetalinger fra driften Utbetalinger til driften Netto finansielle innbetalinger og utbetalinger Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Investeringer i varige driftsmidler knyttet til driften Salg varige driftsmidler Netto innbetalinger ved salg av selskapsandeler 1) Betalte skatter Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene Kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Netto endring langsiktige lån Netto endring kortsiktige lån Betalt utbytte 2) Ny egenkapital 3) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene Omregningsdifferanser Sum netto endring betalingsmidler Jan-Mar 05 Jan-Mar ) For 2004 gjelder beløpet salg av skogene i Midt-Norge. 2) For 2004 er utbytte til minoritetsaksjonærer i PanAsia inkludert i beløpet. 3) Kapitalinnskudd fra minoritetsaksjonærer i Hebei Long-Teng Paper. 8 Norske Skog 1. kvartal 2005

9 Balanse Millioner kroner EIENDELER Immaterielle eiendeler Biologiske eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Beholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Utsatt skatt Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig ikke rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Betalbar skatt Kortsiktig ikke rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Finansielle nøkkeltall Definisjoner Jan-Mar 05 Jan-Mar Netto driftsmargin før nedskr. og restruktureringskostnader % 1 4,5 5,6 4,8 Netto driftsmargin etter nedskr. og restruktureringskostnader % 1 4,3 5,6 4,1 Brutto driftsmargin før restruktureringskostnader % 2 17,6 18,8 17,0 Brutto driftsmargin etter restruktureringskostnader % 2 17,6 18,8 16,8 Avkastning på sysselsatt kapital 2,9 3,5 3,2 Egenkapitalandel % 3 43,6 42,4 43,3 Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser % 4 43,2 41,9 42,9 Nto. rentebærende gjeld Nto. rentebærende gjeld/egenkapital 0,87 0,89 0,88 Nto. rentebærende gjeld/egenkapital eksl. minoritetsinteresser 0,88 0,90 0,89 Resultat pr. aksje etter skatt 5-0,32-0,43 4,69 Resultat pr. aksje - fullt utvannet -0,32-0,43 4,69 Kontantstrøm pr. aksje etter skatt 6 3,94 6,37 22,04 Kontantstrøm pr. aksje - fullt utvannet 3,94 6,37 22,04 Definisjoner: 1: Netto driftsmargin = driftsresultat : driftsinntekter 2: Brutto driftsmargin = driftsresultat før avskrivninger : driftsinntekter 3: Egenkapitalandel = egenkapital : totalkapital 4: Egenkapitalandel ekskl. minoritetsinteresser = egenkapital ekskl. minoritetsinteresser : totalkapital 5: Resultat pr. aksje etter skatt = periodens resultat : gjennomsnittlig antall aksjer 6: Kontantstrøm pr. aksje etter skatt = kontantstrøm fra drift : gjennomsnittlig antall aksjer Norske Skog 1. kvartal

10 Tall for områdene DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner Jan-Mar 05 Jan-Mar Europa Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/elimineringer Sum konsern DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER Millioner kroner Jan-Mar 05 Jan-Mar Europa Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/elimineringer Restruktureringskostnader Sum konsern DRIFTSRESULTAT Millioner kroner Jan-Mar 05 Jan-Mar Europa Magasinpapir Sum Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet i Norge Andre inntekter Sum øvrig virksomhet Staber/elimineringer Nedskrivninger Restruktureringskostnader Sum konsern Norske Skog 1. kvartal 2005

11 PRODUKSJON tonn Jan-Mar 05 Jan-Mar Europa Magasinpapir Sør-Amerika Australasia Asia Norske Skog totalt Sum avispapir og annet papir Sum magasinpapir Sum trykkpapir LEVERANSER tonn Jan-Mar 05 Jan-Mar Europa Magasinpapir Sør-Amerika Australasia Asia Norske Skog totalt Sum avispapir og annet papir Sum magasinpapir Sum trykkpapir Norske Skog-aksjen Nøkkeltall januar - mars 2005 Pr Fortjeneste Bokført EK Børsverdi høy lav pr. aksje pr. aksje Kurs mill. kr Kr. 134,00 126,50 138,00 110,00-0,32 147,50 106, Euro Prisutvikling avis, SC, LWC - Tyskland NOK 200 Aksjekursutvikling /94 1/95 1/96 45g SC roto 56g LWC offset 60g 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 50 Uke 1/00 Uke 1/01 Oslo Børs hovedindeks Norske Skog Uke 1/02 Uke 1/03 Uke 1/04 Uke 17/05 50 Norske Skog 1. kvartal

12 Kvartalsresultat 1) Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og restrukt.kostn. Nedskrivninger Restruktureringskostnader Driftsresultat Ordinært res. før skattekostnad Majoritetens andel 1/05 4/04 3/04 2/04 1/04 4/03 3/03 2/03 1/ ) Kvartalstallene for 2004 og 2005 er i henhold til IFRS. Kvartalstallene for 2003 er i henhold til NGAAP. KVARTALSRESULTAT OMRÅDER 1) Millioner kroner Driftsinntekter Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/elimineringer Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Staber/elimineringer Sum driftsres. før avskrivn. Driftsresultat Europa Sør-Amerika Australasia Asia Øvrig virksomhet Nedskrivninger Restruktureringskostnader Staber/elimineringer Sum driftsresultat 1/05 4/04 3/04 2/04 1/04 4/03 3/03 2/03 1/ ) Kvartalstallene for 2004 og 2005 er i henhold til IFRS. Kvartalstallene for 2003 er i henhold til NGAAP. Spesielle poster Oppstillingen nedenfor viser spesielle poster som har influert på nettoresultatet de siste fem kvartalene: Millioner kroner 1/05 4/04 3/04 2/04 1/04 Avsetning restrukturering (driftsres.) Nedskrivning Australasia (driftsres.) Gevinst ved krafthandel (driftsres.) Valutaeffekter ved omregn. kundefordr. og leverandørgjeld (driftsres.) Gevinst/tap valutasikring (finansposter) Skattekostnad (positivt fortegn = inntekt) Verdiendring innebygde derivater (driftsres.) Verdiendring rentesikringsinstrumenter (finansposter) Norske Skog kvartal

13 Bevegelse i egenkapitalen Annen innskutt Opptjent Millioner kroner Aksjekapital egenkapital egenkapital Total Egenkapital pr 31. desember 2004 ekskl. minoritetsinteresser Effekt av implementering av IAS Egenkapital pr 1. januar 2005 ekskl. minoritetsinteresser Omregningsdifferanser og annet Egenkapitalemisjoner Beholdningsendring egne aksjer Betalt utbytte Resultat for perioden Egenkapital pr 31. mars 2005 ekskl. minoritetsinteresser REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsregnskapet for første kvartal 2005 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Statements. Kvartalregnskap med sammenligningstall er utarbeidet i henhold til gjeldende IFRS standarder og tolkninger. Eventuelle endringer i standarder og tolkninger kan medføre endringer i tallene. Sammenlignet med NGAAP er det nye regnskapsprinsipper på følgende områder som følge av implementeringen av IFRS: SKATTER Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat, og endring utsatt skatt er beregnet på grunnlag av periodens endring i midlertidige resultatforskjeller. Utsatt skatt i balansen er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier og underskudd til fremføring ved utgangen av perioden. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom der dette er mulig. Utsatt skatt presenteres til nominell verdi. Periodens skattekostnad er beregnet basert på beste estimat på gjennomsnittlig årlig skatteprosent. PENSJONER På samme måte som under NGAAP vil periodens netto pensjonskostnad under IFRS være inkludert i lønn og personalkostnader, og bestå av nåverdien av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning, periodiseres over gjenværende opptjeningstid eller forventet levetid først når den akkumulerte virkning overstiger 10 % av hva som er størst av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene. Dette vurderes separat for hver pensjonsordning. AKSJEBASERT AVLØNNING Norske Skog har et opsjonsprogram som medfører kontantvederlag dersom opsjonene benyttes. Verdien av opsjonene resultatføres på tildelingstidspunktet. Frem til utøvelsestidspunktet resultatføres eventuelle endringer i verdien av opsjonene. GOODWILL Goodwill er ikke gjenstand for periodevise avskrivninger. Goodwill er gjenstand for en verdivurdering minst en gang hvert år. EIENDELER OG GJELD I UTEN- LANDSK VALUTA Balanseposter i utenlandsk valuta som ikke er sikret mot valutakursendringer er vurdert til balansedagens kurs. Balanseposter i utenlandsk valuta som sikrer hverandre er vurdert til balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer på gjeld i utenlandsk valuta som anses som sikring av verdien av datterselskap i utenlandsk valuta med selvstendig virksomhet føres direkte mot konsernets egenkapital, sammen med omregningsdifferansen som oppstår ved omregning av datterselskapet. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer på balanseposter knyttet til varekretsløpet føres over driftsresultatet. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer på øvrige balanseposter er klassifisert som finanspost. Goodwill som har oppstått ved oppkjøp av utenlandske enheter er blitt behandlet som en konserneiendel når merverdiene knytter seg til globale synergier, og rapporteres omregnet til valutakursen på oppkjøpstidspunktet. Øvrig goodwill rapporteres som en del av den utenlandske enhetens balanse og omregnes til balansedagens kurs. Finansielle instrumenter i utenlandsk valuta vurderes til virkelig verdi. Alle terminkontrakter og valutaopsjoner relaterer seg til sikring av nettoinvestering i utenlandske konsernselskaper, sikring av fremtidig kontantstrøm i utenlandsk valuta- eller handel. Finansielle instrumenter anvendt til sikring av fremtidig kontantstrøm i utenlandsk valuta er for regnskapsmessig formål ikke ansett å kvalifisere for sikringsbokføring, og gevinst og tap klassifisere som finansposter i resultatregnskapet når de oppstår. Norske Skog 1. kvartal

14 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter verdsettes til virkelig verdi. De ulike typer finansielle instrumenter som benyttes for sikring av renterisiko vurderes til virkelig verdi. Underliggende sikringsobjekter vurderes tilsvarende i følge med virkelig verdisikring. I tilfeller av avbrutt sikring amortiseres tilhørende sikringsresultatet over gjenværende løpetid på sikringsobjektet. I de tilfeller de inngåtte avtaler blir regnskapsmessig behandlet som sikringsforretninger blir inntektene og kostnadene periodisert og klassifisert på samme måte som de underliggende balansepostene. AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFI- KATER, VEKSLER O.L. Aksjer, obligasjoner og sertifikater klassifisert som omløpsmidler er vurdert til markedsverdi. Aksjer klassifisert som anleggsmidler og som ikke er vurdert som tilknyttede selskap, er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Disse aksjepostene er vurdert til kostpris. Balanseført verdi blir vurdert i forhold til eventuelle nedskrivningsbehov. BIOLOGISKE EIENDELER Biologiske eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi. UTSLIPPSRETTIGHETER Utslippsrettigheter balanseføres som en eiendel til verdien på tildelingstidspunktet. Motposten til eiendelen balanseføres som en utsatt inntekt. Forbruk av utslippsrettigheter resultatføres til verdien på forbrukstidspunktet. Forbruket regnskapsføres som en forpliktelse til å levere utslippsrettigheter. Den utsatte inntekten resultatføres i takt med forbruket av utslippsrettigheter til verdien på tildelingstidspunktet. På tidspunktet for oppgjør av utslippsrettigheter resultatføres differansen mellom balanseført verdi av utslippsrettighetene og forpliktelsen til å levere utslippsrettigheter. IFRS AVSTEMMING AV RESULTATREGNSKAP FOR FØRSTE KVARTAL 2004 UNDER NGAAP MOT RESULTATREGNSKAPET FOR FØRSTE KVARTAL 2004 UNDER IFRS 1) Resultat Effekt av Resultat Millioner kroner 1. kv NGAAP overgang til IFRS 1. kv IFRS Driftsinntekter Distribusjonskostnader Andre driftskostnader Restruktureringskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger 2) Nedskrivninger Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskap 3) Finansposter 3) Andre poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad 4) Resultat etter skattekostnad Minoritetens andel Majoritetens andel ) For ytterligere informasjon om effektene av implementeringen av IFRS vises til selskapets årsrapport for 2004, samt børsmelding datert 3. februar og 19. april ) Goodwill avskrives ikke under IFRS. Under NGAAP utgjorde goodwillavskrivninger NOK 71 millioner i første kvartal ) Utsatt skatt fra enkelte oppkjøp var under NGAAP vurdert til nåverdi. Under IFRS vurderes all utsatt skatt til nominell verdi. Effekten på resultatet for første kvartal 2004 av å ikke lenger vurdere utsatt skatt til nåverdi var NOK 7 millioner på andel resultat i tilknyttede selskap og NOK 8 millioner på øvrige finansposter. 4) Effekt på skattekostnad for første kvartal 2004 av at goodwill ikke avskrives under IFRS. 14 Norske Skog 1. kvartal 2005

15 AVSTEMMING AV BALANSE OG EGENKAPITAL PR UNDER NGAAP MOT BALANSE OG EGENKAPITAL PR UNDER IFRS 1) Balanse i henhold til Effekt av Balanse i henhold til Millioner kroner NGAAP overgang til IFRS IFRS EIENDELER Immaterielle eiendeler 2) Biologiske eiendeler 3) Varige driftsmidler 4) Investering i tilknyttede selskaper 5) Utsatt skattefordel 6) Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Beholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital 10) Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Utsatt skatt 7) Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig ikke rentebærende gjeld 8) Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Betalbar skatt Kortsiktig ikke rentebærende gjeld 9) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ) For ytterligere informasjon om effektene av implementeringen av IFRS vises det til selskapets årsrapport for 2004, samt børsmelding datert 3. februar og 19. april ) Reversering av goodwillavskrivninger på NOK 71 millioner samt reversering av negativ goodwill på NOK 83 millioner. 3) Biologiske eiendeler oppjusteres til virkelig verdi med NOK 179 millioner. 4) Justering av balanseført verdi på utvalgte varige driftsmidler til virkelig verdi har en effekt på NOK 26 millioner. 5) Revurderingen av utsatt skatt fra nåverdi til nominell verdi har en effekt på investering i tilknyttede selskap på NOK 236 millioner. 6) Utsatt skattefordel som under NGAAP har vært nettet mot utsatt skattegjeld som ikke kan nettes under IFRS utgjør NOK 58 millioner. 7) Effekten på utsatt skatt utgjøres av følgende poster: Effekten av revurdering fra nåverdi til nominell verdi 510 Skatteeffekt fra pensjoner 26 Effekt av skattefordel som ikke lenger kan nettes 58 Skatteeffekt fra reversering av negativ goodwill 23 Skatteeffekt av avsetning for miljøforpliktelser -75 Reversering av skatteeffekt fra goodwillavskrivninger 3 Totalt 545 8) Effekten på langsiktig rentefri gjeld utgjøres av minus NOK 21 millioner fra reversering av utjevningsreserve i Norske Skog Insurance, nullstilling av korridor fra ytelsesplaner minus NOK 93 millioner, samt avsetning for miljøforpliktelser på NOK 250 millioner. 9) Reversering av utbytteavsetning på NOK 795 millioner. 10) Nettoeffekten på egenkapitalen av de ovenfor nevnte endringene utgjør NOK 243 millioner. Norske Skog 1. kvartal

16 Retur: Norske Skogindustrier ASA Oksenøyveien 80 Postboks 329, 1326 Lysaker Telefon: Telefaks: BEconomique Design & trykk: Vestfjorden Grafisk AS Foto: Benedicte Gude Eva Rose Kaia Means Peter MacCallum Forside: Norske Skog støtter World Association of Newspapers i deres verdensomspennende arbeid for å bedre lesekunnskapen og stimulere nye generasjoner til avislesning. Unge lesere er nøkkelen til vår fremtid. I mai vil Norske Skog være tilstede på den 58. World Newspaper Congress i Korea. Kongressen er det mest prestisjetunge årlige møtet for ledere i avisindustrien verden over. I tilknytning til kongressen arrangerer Norske Skog en rundbordskonferanse med deltakelse fra åtte asiatiske land, Australia og New Zealand for utveksling av erfaringer fra arbeidet med unge lesere. 16 Norske Skog 1. kvartal 2005

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Future on Paper. norske skog 3. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 3. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog 3. kvartal 07 Hovedtall konsern - IFRS: Q3/07 Q2/07 Q3/06 Ytd 2007 Ytd 2006 Driftsinntekter Mill. kr. 6 641 6 794 7 192 20 161 21 108 Brutto driftsresultat Mill. kr. 919 923

Detaljer

NORSKE SKOG Rapport 3. kvartal. Panasia-kjøpet åpner verdens viktigste vekstmarked for avispapir. Norske Skog Union blir nedlagt

NORSKE SKOG Rapport 3. kvartal. Panasia-kjøpet åpner verdens viktigste vekstmarked for avispapir. Norske Skog Union blir nedlagt NORSKE SKOG 2005 Rapport 3. kvartal Panasia-kjøpet åpner verdens viktigste vekstmarked for avispapir Norske Skog Union blir nedlagt Nummer èn Med overtagelse av hele PanAsia er Norske Skog verdens største

Detaljer

Future on Paper. norske skog 2. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 2. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog Q207 Hovedtall konsern - IFRS: Q2/07 Q1/07 Q2/06 YTD 2007 YTD 2006 Driftsinntekter Mill. kr. 6 794 6 726 6 772 13 520 13 916 Brutto driftsresultat Mill. kr. 923 792 832 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

NORSKE SKOG Rapport 3. kvartal. Gratisaviser i vekst

NORSKE SKOG Rapport 3. kvartal. Gratisaviser i vekst NORSKE SKOG 2006 Rapport 3. kvartal Gratisaviser i vekst Rapport 3. kvartal 2006 Billedtekst Billedtekst Billedtekst Billedtekst Billedtekst. Gratisavisenes Utviklingen går den rette vei for Norske Skog

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Styrets beretning, 4. kvartal 2007

Styrets beretning, 4. kvartal 2007 Styrets beretning, 4. kvartal 2007 * 4. kvartal 2007: Brutto driftsresultat før spesielle poster NOK 775 millioner (NOK 850 millioner i 3. kvartal); driftsresultat etter avskrivninger NOK 56 millioner

Detaljer

NORSKE SKOG Rapport 1. kvartal. Restrukturering i Australasia. Tøffe tak for bedret lønnsomhet

NORSKE SKOG Rapport 1. kvartal. Restrukturering i Australasia. Tøffe tak for bedret lønnsomhet NORSKE SKOG 2006 Rapport 1. kvartal Restrukturering i Tøffe tak for bedret lønnsomhet Tøffe tak for bedret lønnsomhet Lønnsomheten i Norske Skog må forbedres kraftig. Det er en omfattende omstilling som

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ØKT ETTERSPØRSEL, MEN FORTSATT SVAKT RESULTAT RESULTAT 2. KVARTAL 2004 OG 1. HALVÅR 2004

ØKT ETTERSPØRSEL, MEN FORTSATT SVAKT RESULTAT RESULTAT 2. KVARTAL 2004 OG 1. HALVÅR 2004 Q2 04 Styrets beretning ØKT ETTERSPØRSEL, MEN FORTSATT SVAKT RESULTAT Improvement 2003 i rute Omfattende restrukturering i Australasia Tragisk arbeidsulykke i Chile Forventer svakt resultat også i 2. halvår,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001

Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001 Norske Skog 1. - 3. kvartal 2001 Oslo, 1. November 2001 2001: Store strukturelle endringer Gjennomførte transaksjoner: Restrukturering i Canada Økt eierandel i Pan Asia og Pisa Salg av Tasman Pulp og Tasman

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 Kvartalsrapport for januar - mars 1997 Resultat og salg Norske Skogs driftsinntekter var i første kvartal 2.856 millioner kroner (tilsvarende

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Future on Paper. norske skog 4. kvartal 07

Future on Paper. norske skog 4. kvartal 07 Future on Paper 1 Norske Skog 4. kvartal 07 Nøkkeltall (ureviderte): 4. kv 07 3. kv 07 4. kv 06 2007 2006 Driftsinntekter Mill. kr 6 956 6 641 7 704 27 118 28 812 Brutto driftsresultat * Mill. kr 775 851

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

JANUAR - SEPTEMBER 1998

JANUAR - SEPTEMBER 1998 JANUAR - SEPTEMBER 1998 Oslo, 29. oktober 1998 HOVEDPUNKTER JANUAR - SEPTEMBER 1998 Operasjonelt Godt driftsresultat, i sin helhet fra Trykkpapir Godt marked for avispapir og SC, økt konkurranse for LWC

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer