Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)"

Transkript

1 Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne tjenesteavtalen signeres og leveres til oss. På dette skjema bestiller du også dine oppgraderinger, ut over det som leveres kollektivt Fordelspakker - disse pakkene gir deg mer for pengene enn om bestilt enkeltvis Beskrivelse Etablering per mnd Altibox+ (Internett 40/40 Mbit/s, TV Basis, fast telefon, innbrudd, brann og vannvarsling) kr kr 927 Altiboxpakken (Internett 40/40 Mbit/s, TV Basis og fast telefon) kr 0 kr 569 Internett Kapasitet Etablering per mnd 25/25 Mbit/s kr 0 kr /60 Mbit/s kr 0 kr /100 Mbit/s kr 0 kr 849 Fast IP-adresse kr 200 kr 10 Mobiltbredbånd inkl 500 MB forbruk. Makspris kr 599,-/mnd kr 0 kr 99 Mobilt bredbånd fri bruk kr 0 kr 299 Seniorpakken (Internett 1/1 Mbit/s og fast telefon) kr 0 kr 299 Alarmleveransedatoavtalesietterkantavbefaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) kr kr 328 Innbruddsalarm med fri vekterutrykning (alarmpanel, kodepanel, fjernkontroll, dørsensor og 2x bevegelsessensor) kr 0 kr 219 Brannalarm (2 stk optisk branndetektor, alarmpanel og kontrollpanel) kr kr 288 Vannvarsling (forutsetter innbrudd eller brannalarm) kr kr 30 Ekstra sensorer for bevegelse, dør, brann og vann kr kr 0 DigitalTVkryssavfordepakkeneduønskerutoverkollektivtilbudet Beskrivelse Etablering per mnd HD-dekoder. Du trenger en dekoder per tv du har i boligen. Første dekoder medfølger. Pris per stk. Antall: kr 0 kr 49 Fotball hjemmeseier (Norsk) kr 149* Fotball borteseier (Engelsk) kr 179* Fotball Helgardering (begge) kr 249* TV Basis kr 130 Kampanje!** Rikstoto Direkte kr 195 TV2-Sport kr 169 Canal+ Total kr 289 Canal+ Film kr 209 Canal + Sport kr 269 Viasat Gull kr 259,- Kampanje!* Viasat Gull 299,- Viasat Film kr 209 Viasat Sport kr 209 Dansk/Tysk pakke kr 50 Musikk kr 60 Reise/oppdagelse kr 50 TV utvidet kr 140 Underholdning kr 60 Flervalg. Spesifiser: *12 mnd binding. **Må bestilles innen Fast telefon - kryss av dersom du ønsker fast telfon. Husk å få med alle opplysninger Beskrivelse Etablering per mnd Fast telefon. Gratis Nodenstakst til andre fasttelefoner. Inntil 1 time samtale av gangen. kr 0 kr 140 Ekstra telefonlinje kr 0 kr 10 Jeg vil beholde eksisterende telefonnummer: Juridisk eier telefon: Fødselsdato: kr 0 kr 0 Jeg vil ha nytt telefonnummer kr 0 kr 0 Jeg har trygghetsalarm. Nødstrøm er påkrevd (Nødstrøm er inkuldert i våre alarmløsninger) kr 825 kr 0 Annen informasjon Kampanjepriser tilgjengelig i en begrenset periode! Bekreftelser Beskrivelse Jeg bekrefter at jeg godtar avtalevilkår for installasjon i min bolig: Jeg tillater at Viken Fibernett og Altibox kommuniserer med meg gjennom brev/e-post/sms Personalia beboer (må fylles ut selv om du ikke bestiller noen ekstratjenester) Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: Tlf. privat Adresse: Leilighetsnummer/H-nummer: Mobil: Etasje: E-post: Anternativ E-post: Sted/Dato: Underskrift: Alle priser gjelder pr mnd og er inkludert mva. Forbehold om trykkfeil. Avtalevilkår og angrefristskjema vedalgt denne avtale. For mer informasjon om våre produkter og priser besøk vår hjemmeseide:

2 Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Viken Fibernett AS (Beboere i borettslag/sameie) 1. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte produkter og tjenester (samlet kalt Tjenestene) mellom kunden som angitt i Bestillingsskjema (Kunden) og Viken Fibernett AS (VF). Avtalen gjelder for Kunder i borettslag og boligsameie, og forutsetter at det også er inngått en egen avtale mellom VF og det aktuelle borettslag/ sameie om levering av de tjenester som nærmere angitt på bestillingsskjemaet (heretter Fellestjenestene) til borettslaget/sameiet. Kunden kan ikke si opp Avtalen i forhold til Fellestjenestene med mindre også avtalen mellom VF og borettslaget/sameiet er sagt opp eller for unntak angitt i pkt. 21. Kunden leier det utstyr (Utstyret) som er spesifisert i Bestillingsskjema for tilgang til VF s bredbåndnett og overføring avtjenestene. Kunden må være over 18 år. Dersom brukeren av Tjenestene er under 18 år, anses den pårørende som har signert avtalen som Kunden. 2. Avtaledokumenter Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av Bestillingsskjema og disse Alminnelige vilkår med Tjenestebeskrivelse. Ved motstrid vil forståelsen av de alminnelige vilkår gå foran Bestillingsskjema. De til enhver tid gjeldende avtaledokumenter er også tilgjengelige på Avtale for Fellestjenestene er inngått mellom styret i borettslaget/sameiet på vegne av Kunden. Ved at Kunden undertegner Bestillingsskjema, bekrefter Kunden at han/hun har gjort seg kjent med vilkårene for Fellestjenestene og de individuelle tilleggstjenester som Kunden bestiller. jfr. pkt. 6.5 nedenfor. TILKNYTTING 3. Leverandørskifte Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på Internett eller TV fra andre enn VF, må Kunden selv si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er). Dersom Avtalen med VF omfatter telefoni og Kunden allerede abonnerer på telefoni fra annen leverandør, gir Kunden ved inngåelse av Avtalen VF fullmakt til å forestå nødvendige handlinger i forbindelse med leverandørskifte. 4. Installasjon av utstyr Utstyret som stilles til Kundens disposisjon etter denne Avtalen er VFs eiendom. Med mindre annet er avtalt, sender/leverer VF Utstyret til Kunden, som selv besørger montering og installasjon av Utstyret. Kunden skal selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all innvendig kabling fra hjemmesentral til Kundens brukerutstyr i samsvar med VF s anvisninger. De enheter Kunden kobler til Utstyret, eller som benyttes for Kundens nyttiggjøring av Tjenestene for øvrig, skal være anvist/godkjent av VF og i samsvar med de krav som til enhver tid stilles til slikt utstyr. Ved eventuelle forstyrrelser på VFs bredbåndnett skal Kunden umiddelbart frakoble det utstyret som forårsaker forstyrrelsen. Kunden er selv ansvarlig for at hans eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte Tjenestene. Utstyret skal brukes i samsvar med VFs spesifikasjoner og den bruksanvisning som følger Utstyret, dersom VF ikke har gitt avvikende instrukser fra bruksanvisningen. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret eller VFs bredbåndnett eller installasjoner for øvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon. Utstyret er kun tillatt brukt i Kundens husstand. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut eller på annen måte forføye over hele eller deler av Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Utstyret til kommersielle eller lovstridige forhold. Kunden har med foranstående begrensninger rett til å installere servere til privat bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede. Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal VF varsles uten ugrunnet opphold. Kunden plikter å tegne brann-og innboforsikring som dekker skade/tap av Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som blir skadet, mistet, eller stjålet, samt eventuelle kostnader knyttet til utbedring, eller utskifting av defekt eller ødelagt Utstyr, begrenset oppad til kr 4000,-. VF har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret, forutsatt at dette skjer vederlagsfritt for Kunden. Kunden plikter i et slikt tilfelle å innlevere gammelt og hente nytt Utstyr. Varsel om dette gis på egnet måte. LEVERING 5. Tjenestetilgang Dersom ikke annet er opplyst, leveres Tjenestene gjennom et ethernettgrensesnitt. VF plikter å gjøre sitt ytterste for å gi Kunden tilgang til Tjenestene til enhver tid basert på de rådende forutsetninger. VF har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforstyrrelser dersom det foreligger en nødssituasjon (se punkt 8 og 9) eller det anses nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Slike tiltak skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd, og gir ikke rett til misligholdsbeføyelser mot VF. VF er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes force majeure. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenestene, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på 6. Bruk av Tjenestene 6.1 Generelt Kunden er ansvarlig for både egen og andres bruk av Tjenestene. Kunden har plikt til å påse at ingen anvender Tjenestene i strid med vilkårene i Avtalen, og er også ansvarlig for eventuell uautorisert bruk. Kunden har ikke rett til å benytte Tjenestene til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenestene kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Tjenestene må heller ikke brukes for portscanning eller utsendelse av spam eller virus. VF kan iverksette nødvendige tiltak for å hindre slik bruk. Kunden må ved bruk av Tjenestene ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Vilkår for bruk av Tjenestene kan også følge av den enkelte tjenestespesifikasjon. Kunden skal oppbevare innloggings-og konfigureringsinformasjon på aktsom måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til dette. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til innloggingsdata skal Kunden straks informere VF om dette, og få dataene endret. VF kan midlertidig stenge Tjenestene. Kunden er ansvarlig for all bruk som skjer inntil VF har mottatt melding fra Kunden, og fått rimelig tid til å forhindre misbruket. VF kan nekte/ta bort støtende eller utilbørlige e-postadresser, eller endre e- postadresser hvis det er nødvendig av tekniske eller kommersielle årsaker. Kunden er ansvarlig for å slette e-postmeldinger slik at det til enhver tid er tilstrekkelig lagringsplass. VF tar ikke sikkerhetskopi av Kundens e-poster. VF tar ikke sikkerhetskopi av Kundens egenproduserte hjemmesider. Dersom Kundens hjemmeside etter VF oppfatning brukes på lovstridig eller støtende/ utilbørlig måte, eller har slikt innhold, kan VF umiddelbart stenge hjemmesiden. For å kunne fakturere tjenestene, og for å oppfylle lovbestemte oppbevaringskrav, er VF avhengig av å kunne registrere Kundens trafikk-og samtaledata. Slik data vil imidlertid bli slettet etter en periode fastsatt i henhold til norsk lovgivning. 6.2 Internett Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Kundens eller VF utstyr, programvare eller informasjon for øvrig. Kunden er erstatningsansvarlig for tap som oppstår hos VF eller VFs øvrige kunder på grunn av andres ulovlige inntrengen som følge av Kundens mangelfulle installering av brannmur. Videre skal Kunden ha installert egen programvare for å hindre spredning av datavirus til sitt eller VFs Utstyr og bredbåndnett. Tilsvarende gjelder også ved bruk av trådløst utstyr. Programvare for beskyttelse mot datavirus skal være oppdatert. Dersom VF vurderer det slik at Kunden har lagret ulovlig informasjon eller medvirket til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, kan VF midlertidig eller permanent fjerne eller sperre Kundens tilgang til informasjonen VF er pålagt å melde fra til Kunden om dennes påståtte brudd på brudd på norsk lov, herunder, herunder brudd på opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, for eksempel piratkopiering. VF vil føre register over slike meldinger. Meldinger vil være registrert i minst ett år, og vil slettes når formålet er oppfylt. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge vanlige regler for skikk og bruk som gjelder på Internett. Disse er tilgjengelige på 6.3 Telefoni Med mindre annet er avtalt, innebærer telefonabonnementet at Kunden får en telefonlinjer ut gjennom Utstyret. Kunden blir tildelt et eget telefonnummer pr. linje. Dersom det er mulig, har Kunden ved nytegning av avtale rett til å få overført sitt eksisterende telefonnummer. Eksisterende telefonnummer kan ikke overføres ved kjøp av hemmelig telefonnummer. De til enhver tid gjeldende beregningsmetoder og satser for bruk av telefon vil bli offentliggjort fortløpende av VF. Ved bruk av «Hvem ringer»- tjeneste må Kunden være oppmerksom på at enkelte abonnenter kan ha skjult nummervisning. 6.4 Fellestjenestene Tilgang til Fellestjenestene fås via tilknytningspunktet i hver bolig som er en hjemmesentral. 6.5 Tilleggstjenester Ved tegning av denne Avtalen har Kunden også mulighet for individuell bestilling av økt internetthastighet, program, filmer, internettelefoni og andre tjenester som til enhver tid er tilgjengelig fra VF og som ikke er omfattet av Fellestjenestene (Tilleggstjenester). Bestilling av Tilleggstjenester skjer ved kontakt til VFs kundesenter pr telefon eller via Din Side på Tilleggstjenester faktureres den enkelte kunde direkte. 7. Endring av Tjenestene Kunden kan når som helst bestille eller avbestille Tilleggstjenestene i henhold til de frister som er fastsatt i pkt. 12 nedenfor. Kunden kan ikke avbestille eller redusere omfanget av Fellestjenestene i Bindingstiden. VF har rett til å foreta endringer i Tjenestene, for eksempel kanalsammensetning i TV-pakker og i Tjenestenes tekniske spesifikasjoner, etter minst to måneds varsel. Endringer kan foretas selv om Kunden er i Bindingstiden. Det vises til punkt 13 tredje avsnitt nedenfor som nærmere regulerer VFs adgang til å foreta prisendringer. Dersom endringene skyldes endringer i lovgivningen eller hvis programselskap endrer innhold av program eller øvrige vilkår på en måte som får betydning for VFs oppfyllelse av Avtalen, kan VF endre vilkår og innhold i tjenestene med umiddelbar virkning. Ved endring av Tjenestene plikter Kunden å betale for endringen i henhold til VFs til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom Kunden bruker Tjenestene etter at varslet endring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen. Kunden skal varsles enten direkte og/eller til den person som er oppgitt som kontaktperson for borettslaget/sameiet. 8. Stenging VF kan stenge Kundens tilgang til Tjenestene umiddelbart uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter lovlig krever dette eller dette er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har VF etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens bolig eller de lokaler hvor Utstyret er installert. VF har rett til å stenge Kundens tilgang til de øvrige Tjenestene dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen 14 dager etter han har mottatt varsel om stenging, opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, misbruker Utstyret eller har tilknyttet ikke godkjente tekniske innretninger til Utstyret. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av VFs til enhver tid gjeldende prisliste. VF er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av eventuell stenging. I de tilfeller stengningen skyldes Kundens forhold vil abonnementskostnader for Tilleggstjenestene påløpe i en måned etter stenging da oppsigelsestiden er en måned, mens abonnementskostnader for Fellestjenestene påløper inntil Fellestjenestene er sagt opp av borettslaget/sameiet. VF har ikke rett til å sperre Kundens mulighet for å ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse. 9. Ekstraordinære brukerrestriksjoner I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, omfattende streik eller lockout, og alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester, har VF rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av teletjenestene, herunder avbrudd i Tjenestene, begrensninger av Tjenestene, avskjæring av adgang til Tjenestene for nye kunder. VF er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak. VF vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden blir minst mulig. GENERELT 10. Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse m.v. VF inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Tilleggstjenestene innebærer et kredittelement, har VF saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at VF til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden. Dersom kredittvurderingen etter VFs mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan VF avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

3 11. Angrerett Dersom Kunden bestiller Tilleggstjenester ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett. Før Avtale om Tilleggstjenester inngås skal Kunden opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Det er avtalt at bruk av Tilleggstjenestene kan påbegynnes før utløpet av angrefristen. Dersom Kunden benytter angreretten må han betale for den delen av Tilleggstjenesten som han har kunnet ta i bruk, samt for medgåtte materialer. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en del av Tilleggstjenestene som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden. 12. Avtaleperiode og oppsigelse Levering av Tilleggstjenester kan til enhver tid sies opp med en måneders skriftlig varsel, med mindre annet er oppgitt. Levering av fellestjenester har bindingstid som oppgitt i avtale inngått mellom VF og det enkelte sameie/ borettslag. Ved oppsigelse plikter Kunden etter nærmere avtale med VF å returnere Utstyret i den stand han mottok det. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenestene gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til erstatning for Utstyret er betalt. 13. Pris og endring av pris Kunden skal betale de engangskostnader og månedsbeløp som er angitt i Bestillingsskjema. Prisene på Fellestjenestene kan ikke forandres i bindingstiden, med unntak for prisendringer som skyldes endringer i Fellestjenestene som er utenfor VFs kontroll og hvis offentlige myndigheter øker sine avgifter til VF for Fellestjenestene eller Utstyret som omfattes av Avtalen. VF rett til å endre sine priser tilsvarende fra det tidspunkt slike økninger trer i kraft. Dersom VF reduserer sine priser i markedet i bindingstiden, vil endringene gjøres gjeldende for allerede inngåtte avtaler fra og med den første termin etter bindingstidens utløp. Etter bindingstidens utløp, har VF rett til å endre prisene for Fellestjenestene med to måneder etter skriftlig varsel. VF kan til enhver tid endre prisene på Tilleggstjenestene med minst to måneders varsel. To månedersfristen gjelder ikke dersom prisendringen skyldes at offentlige myndigheter øker sine avgifter for Tjenestene eller Utstyret, eller hvis programselskapene endrer prisene som omfattes av Avtalen. I slike tilfeller kan VF endre prisene med umiddelbar virkning fra det tidspunket endret pris gjøres gjeldende. Ved vesentlig prisøkning som følge av endring i Tilleggstjenestene i bindingstiden kan Kunden heve Avtalen med umiddelbar virkning. Dersom Kunden tar Tjenestene i bruk etter at prisendring har trådt i kraft, anses Kunden for å ha akseptert prisendringen. 14. Fakturering og betaling VF fakturerer borettslaget/sameiet samlet for etableringskostnader og månedlig abonnementspris knyttet til Fellestjenestene. Borettslaget/sameiet kan fakturere den enkelte Kunde for kostnader knyttet til Fellestjenestene via husleien. Dersom borettslaget/sameiet ikke betaler for Fellestjenestene, kan VF velge å fakturere Kunden direkte. Dersom Kunden kjøper Tilleggstjenester vil VF fakturere den enkelte kunde direkte for disse tjenestene. Etableringsavgift faktureres ved mottatt bestilling. Annen faktureringen påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenestene fra den dag Tjenestene tidligst kunne blitt tatt i bruk. For øvrig følger fakturering og betaling VFs til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen. Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til VF s kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp. 15. Mangler og reklamasjon Kunden må melde feil til VF s kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden sin rett til å påberope seg feilen. 16. Retting Feil som ikke er alvorlige og bare angår én kunde vil som hovedregel bli tatt hånd om innen rimelig tid i normalarbeidstiden (hverdager ). VF er bare ansvarlig for feil på Utstyret og den del av Tjenestene som er levert av VF. Intern kabling i hjemmet (fra hjemme- sentral til brukerutstyr) er Kundens ansvar. Kunden skal undersøke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i Utstyret som VF har levert. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader VF måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge på Kundens eget utstyr eller egen kabling. 17. Prisavslag Ved brudd på, eller vesentlig reduksjon av, tilgjengeligheten til Tjenestene som vedvarer mer enn 24 timer etter at Kunden har meldt driftsavbruddet til VF, kan Kunden kreve forholdmessig prisavslag for den berørte del av Tjenestene. Prisavslag gis ikke dersom feilen skyldes Kundens eget utstyr eller kabling, eller feil på VFs bredbåndnett eller Utstyret som har sin årsak i at Kunden har benyttet Utstyret eller Tjenestene i strid med vilkårene i Avtalen, eller andre forhold utenfor VF s kontroll, som VF ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning eller unngå eller overvinne følgene av. 18. Heving Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning. Vesentlig mislighold fra VFs side foreligger blant annet dersom Tjenestene er utilgjengelige sammenhengende i én uke fra Kunden har varslet VF om dette, og dette skyldes forhold som VF er ansvarlig for. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra VF, at Kunden gjør endringer på Utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker bredbåndnettet eller Tjenestene. VF kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder avtale om andre tjenester eller produkter levert av andre selskaper i VF-konsernet. Dersom VF hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor VF. Videre plikter Kunden å betale det tap VF har blitt påført som følge av misligholdet, herunder utgifter til eventuell henting av Utstyret. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenestene gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til erstatning for Utstyret er betalt. 19. Erstatning VF er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor VF s kontroll, som VF ikke med rimelighet kunne ventes og ta i betraktning, unngå eller overvinne følgene av. VFs erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenestene på skadetidspunktet. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom VF har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettelig opptreden. Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra VFs side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av VF, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenestene, tapt fortjeneste, avsavnstap og følgetap. Uavhengig av det foranstående fraskriver VF seg ethvert ansvar for tap som kunne vært unngått dersom Kunden hadde hatt nødstrøm. 20. Kundens tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt og VFs tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, skal VFs ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade. Eksempelvis må Kunden beskytte dekodere og hjemmesentraler mot lynnedslag ved å benytte overspenningsvern, samt frakoble Utstyr som dekoder og hjemmesentral når det er fare for tordenvær. 21. Flytting Dersom Kunden sier opp Avtalen på grunn av flytting, gjelder en oppsigelsestid på en måned. Dersom Kunden ønsker å motta tjenester fra VF også på sin nye adresse må Kunden inngå ny Avtale med VF for levering av de aktuelle tjenestene. 22. Overdragelse Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten VFs forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved overdragelse til husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når Kunden skriftlig har samtykket eller fraflyttet husstanden og ektefelle/samboer har disponert Tjenestene i minst ett år. Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med VF være gjort opp. Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenestene er tatt i bruk. VF har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. 23. Endring i Avtalen VF har rett til ensidig å endre vilkårene i denne Avtalen. Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan kun foretas etter to måneders skriftlig varsel, hva enten varsel gis i eget skriv, i fakturabrev eller via e-post. Skriftlige varsel i tilknytning til denne Avtalen sendes kundens e-postadresse og/eller den som er oppgitt som kontaktperson for borettslaget/sameiet. Oppsigelse av Fellestjenestene forutsetter at også borettslaget/sameiet sier opp avtaleforholdet med VF. Borettslaget/sameiet kan, dersom det ikke aksepterer vilkårsendringen si opp Avtalen etter de alminnelige regler om oppsigelse. 24. Taushetsplikt, personopplysninger VF lagrer følgende informasjon om sine Kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av Avtalen, samt senere informasjon om tjenester og produkter som kunden bestiller. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til markedsføring, analyse av kundeatferd, varsling av vinnere i forbindelse med konkurranser og aktiviteter kunden deltar i, samt til utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon. Levering av Tilleggstjenestene innebærer et ikke ubetydelig kredittelement. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du som Kunde få gjenpart om innholdet av kredittsjekken. VF registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til vår kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice, og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. VF forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form, forutsatt at utenforstående ikke kan tilbakeføre slike opplysninger til Kunden. VF har videre rett til å utlevere opplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle Avtalen eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre. Dersom VF utleverer kundeinformasjon vil dette skje i henhold til skriftlig avtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til å ivareta formålet med denne kontrakten. VF vil kun utlevere kundeopplysninger til mottaker i land utenfor EØS dersom Kunden gir sitt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke til utleveringen. Dersom Kunden ikke reserverer seg mot det, kan VF videre gjøre Kundens navn, adresse og telefonnummer tilgjengelig i telefonkataloger, for opplysningstjenester og for adresseringsformål. VF vil oppbevare opplysninger om Kunden også etter utløpet av Avtalen med tanke på senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om VFs produkter og tjenester. Ved å abonnere på tjenester fra VF samtykker Kunden i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål, og aksepterer også å motta informasjon og markedsføring via e-post. Kunden kan gebyrfritt frabe seg markedsføringshenvendelse ved å sende e-post til Dersom det skal faktureres for TV 2-kanalene eller tjenester levert av TV 2, har TV 2 adgang til å behandle kundeopplysninger til faktureringsformål. Kundeopplysninger er her opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, kunde-id hos netteier, samt opplysninger knyttet til bruken av kanalene eller tjenestene. Dette omfatter ikke bruk av opplysningene til markedsføring eller annen kontakt enn den som er nødvendig for fakturering av kunden. Kunden skal bevare taushet overfor uvedkommende om det han får vite om VFs drifts-og forretningsforhold, med unntak av det som er alminnelig kjent eller offentlig tilgjengelig informasjon. VF plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger VF har fått om Kunden og hans bruk av Tjenesten med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn. 25. Meldinger Kunden plikter å gi VF sin e-postadresse, og aksepterer at VF benytter denne til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenestene og/eller Utstyret omfattet av Avtalen. Kunden plikter umiddelbart å varsle VF dersom Kundens e-postadresse ikke er i bruk, er endret eller dersom Kunden har grunn til å tro at VF ikke benytter riktig e-postadresse når VF henvender seg til Kunden. VF kan velge å varsle Kunden i faktura og i annen post. Hvis Kunden ikke har informert VF om hvilken e-postadresse varsler skal sendes til, vil VF sende varslene til den e-postadresse Kunden har gjennom Avtalen med VF. Skriftlige varsel under denne Avtalen som gjelder Fellestjenestene vil sendes Kundens e-postadresse og/eller til den som er oppgitt som kontaktperson for borettslaget/sameiet. 26. Tvister Tvister vedrørende Avtalen, som ikke blir løst ved forhandlinger,

4 Tjenestebeskrivelse Internett Internettilgangen fås via et ethernetgrensesnitt i hjemmesentralen. Ethernetkort for pc og installasjon av dette er ikke inkludert i internett-tjenesten, og er kundens ansvar. Dersom kunden skal koble til flere pc-er, må kunden installere en bredbåndruter eller en fysisk brannmur med mulighet for NAT (network address Translation). Tjenestekvaliteten på internett garanteres kun dersom din datamaskin er knyttet direkte til hjemmesentralen via en nettverkskabel. Dersom det leveres trådløs hjemmesentral kan det ikke garanteres for faktisk båndbredde og kvalitet pga begrensninger rundt trådløse nett. Kvalitet Det er en målsetning at kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet mellom kundens egen pc og VFs Internett. Siden en del av kapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon, vil effektiv hastighet kunne være noe lavere. Overføringshastigheten videre ut mot internett er utenfor VFs kontroll, og det må her å regnes noe lavere hastighet. Kapasitet Kundens internettkapasitet kan endres i avtaleperioden til de tilenhver tid gjeldende priser for andre kapasitetsprodukter. Endring mellom slike produkter er kostnadsfritt. Tjenesten inkluderer Bestilt x Mbit/s kapasitet mot internett (x er angitt på bestillingsskjema) Kunden tildeles én dynamisk IPadresse 5 e-postkontoer kan benyttes med inntil 1 GB lagringsplass pr adresse E-poststørrelse er maks 50 MB Webhotell på 20 MB ved internett 10 Mbit/s eller lavere og 100MB om du har internett 30, 50 eller inntil 100 Mbit/s Barnepornofilter (KRIPOS) E-postsluse, antivirus og brannmur Sikker lagring 5 GB (må aktivt aktiveres og bestilles av kunde selv om det medfølger pga egne vilkår) Tilleggstjenester Fast IP-adresse (dynamisk, leasetid = uendelig) Utvidet antall e-postadresser Utvidet lagringsplass ifm webhotell Internett innholdssluse Trådløs router- funksjonalitet via hjemmesentralen Utvidet plass til sikker lagring IP-telefoni Telefonitilgangen fås via en analog tilkobling i hjemmesentralen. Telefon- apparat og installasjon avdette er ikke inkludert i produktet, og er kundens ansvar. Det kan parallellkobles inntil fire telefonapparater. VFs telefontilbud krever strøm fra strømnettet for å fungere, og dersom strømmen går, må kunden ha installert et eksternt nødstrømsbatteri for å kunne bruke telefonitjenestene. Dersom kunden bruker telefonitjenesten i forbindelse med alarmsystem, må kunden utstyre hjemmesentralen med nødstrøm. Nødstrømbatteri (UPS) fås kjøpt hos VF. Tilkobling og verifisering av alarm, trygghetsalarm o.l. er Kundens ansvar. Tjenesten inkluderer Kostnadsfri tellerskritt og startavgift til fasttelefoner i hele Norden hele døgnet (ekskl. spesialnummer) ved abonnement på internett, tv og telefoni, eller internett høyere enn 10/10 Mbit/s eller ved Seniorpakke. Kostnadsfri teller- skritt gjelder kun når disse tre tjenester er aktive. Samtaler utover en time faktureres med en samtaleavgift som vil bli beregnet pr. sekund samtalen varer utover en time. Startavgift og tellerskritt til mobiltelefoner, spesialnummer og utenlandsnummer faktureres i henhold til VFs til enhver tid gjeldende prisliste. Ett telefonnummer Ved abonnement på andre produktpakker som inkluderer telefoni, er tellerskritt og startavgift kostnadsfritt til alle fasttelefoner tilknyttet Altibox fibernett (ekskl. spesialnummer). Startavgift og tellerskritt til mobiltelefoner, spesialnummer og utenlandsnummer faktureres i henhold til VFs til enhver tid gjeldende prisliste. Viderekoblingstjenester Telefonsvarertjeneste Oppføring i nummeropplysning Tilleggstjenester Nødstrømsbatteri (ofte et krav om du har alarm) Ekstra telefonlinje med eget nummer Hemmelig nummer Tv Tilgang til tv fås via en digital interaktiv dekoder tilkoblet hjemmesentralen. Dersom kunden ønsker å benytte flere tv-er, gjøres dette gjennom å leie flere digitale dekodere, og koble disse til hjemmesentralen. Vi leverer ikke analog-tv. Tjenesten samt eventuelle tilleggstjenester er spesifisert i Bestillingsskjema. Det kan kobles til maksimalt fem tvdekodere på samme abonnement. Dersom du skal koble til mer enn tre digitale tv-dekodere må du anskaffe en switch. PVR er en funksjonalitet. Kvalitet Bildekvaliteten på tv-kanaler vil være i den kvalitet som de hentes fra i kilden. Kapasitet Tv-kanaler og kapasiteter har ingen sammenheng med den internetthastighet kunden abonnerer på. Tjenesten inkluderer x tv-kanaler (x er antallet tv-kanaler som til enhver tid er i den/de kanalpakker som er angitt på gjeldende tv-kanaloversikt) Elektronisk programoversikt Nettleser via tv (begrenset funksjonalitet) Varsling av e-post via tv Portalsystem for valg av tjenester Tilgang til filmleie Digitale radiokanaler

5

6

7 Viktiginformasjon Tilhusstanden Oslo,23.august2011 Gratulerer duharmyespennendeivente ViernåigangmedarbeidetforåinstallerenyttfibernetttildegogdeandretilknyttetSameietÅsenhagenKabelTV. Montørenviltadirektekontaktmeddegforinstallasjonidinboligmellomden5.30september.Deterimidlertidnoen tingsomergreitåtenkepåiforkantavinstallasjonen. 1. Ønskerdutvapparatpåflerestederiboligen? Vilevererenfulldigitalløsningpåtv.Dettevilsiatdubenytterdigitaldekoderdestedeneduønskeråsetv.Detfølger medendigitaldekodertilallesomendelavdetkollektivetilbudet.vårmontørtilkoblerdennepådinhovedtv (eksisterendeuttak).ønskerdufleretvdekoderekanduleiedisseavossforkr49,/mndprstk.itilleggtrengerdutv punkttildennedersomduikkehardettefrafør.vårmontørkanleggeoppdetteforenfastpris,ellerdukanmontere detteselv.dersomduharenegentvdekoderavtypenmotorolavip1910såkandubrukedenneutenekstrakostnad. MenforatdenneskalfungeremåduhasendtinnMACnummerettildinkontaktpersoniÅsenhagenKabelTV.Forde somnyligharsendtinnmacnummerpådekodersåvildisseaktiveresioktober.huskåhatvdekoderenklarog tilkobletnårmontørenkommer!duvilfåsammekanalutvalgpåalletvdekodereutenytterligereabonnementsavgift. NB!MACnummerstårunderdekoderen;00:02:.. 2. Oppsigelseavdagensleverandørpåinternett. VilevererNorgesraskesteogmeststabileinternettlinjertilsværtgunstigpris.Dersomdufortsattsittermedinternett viatelefonkabelanbefalerviatdubyttertiloss.dersomduharinternettviahomebasevildumistedenne forbindelsennårvåremontørererhosdeg.sørgderforforatduharbestiltnyinternettlinjefraosssomdafungerer nårmontøreneerferdighosdeg.ditthomebaseabonnementløperautomatiskut1.oktober*ogdufår1månedgratis internetthosossslikatduunngåreventuelldobbelinternettavgift. *InformasjonhentetfraSameietÅsenhagenKabelTV 3. Bytteavfasttelefontiloss. Dersomduønskeråbytteoverdittfastetelefonabonnementtilossgjørdudettepåvedlagtebestillingsskjema. Dersomdukrysseravforåbeholdeditteksisterendetelefonnummer,kommermerinformasjonomnårtelefonlinjen flyttesoverfradinleverandøridag,tiloss,iegetbrev.åbeholdegammeltnummertar23uker.dersomduhar fasttelefonlevertavhomebasevildudessverrebliutenfasttelefonidenneperioden.ogsåherfårdu1månedgratis hososssomkompensasjon.nb!harduenalarmløsningsomerkobletviafastlinjenbehøverdunødstrømsbatteritilkr 825,,eventueltkandubestillevåralarmløsningderdetteerinkludert.Oppsigelseavalarmleverandørmåduselv håndtere. 4. Hvorfinnerjegpinkodenmin? Pinkoden,somdubrukertilåloggeinnpå minesider påwww.vikenfiber.no,fårduutlevertavvårmontør.dukan ogsåfådettevedåhenvendedegtilkundesenter.

8 5. Hvordanaktivereravtrådløstinternett? Systemetinkluderertrådløstinternett(WLAN)somduselvkanaktiverevedåloggeinnmedpinkodevia tilgangtilåaktiverewlankandukobledegtilhjemmesentralenmedkabel,eventueltkandugjøredettefra jobb,skole,naboosv.dersomduikkeharanledningåselvaktiveretrådløstnettkanvårtkundesenterordne dette. 6. Dersomjeglurerpånoe,hvorfårjegdahjelp? Dunårvårtkundesenterpåtelefon02414ellerpåkontaktskjemapåwww.vikenfiber.no.Pånettsidenefinnerduogså svarpådetallermesteogkanhenteutkopiavfakturaellerlesebruksanvisninger. 7. Hvaerinkludertiborettslagsavtalen? TVgrunnpakkeninkludert1.stkPVRdekoderfor150timeropptakivanligkvalitet. NB!Kanalpakkenpr.23august.EventuellendringikanalpakkenvilblivarsletvianettsidenetilÅsenhagenKabel TV.Vitilbyrtotaltomlag200kanaler,sewww.vikenfiber.nofortilleggspakkerforTV. 8. Hvamedalarm? Hardubestiltalarmvildublikontaktetforenbefaring.Underbefaringenskaldetbestemmeshvordeforskjellige sensoreneskalplasseresoghvilkedatoalarmskalaktiviseres.alarmblirderforinstallertietterkant. Takkforatderevalgteosssomleverandør,viskalgjørevårtbesteforåholdedegmerennfornøydmedvåreprodukter,priser ogtjenester. ForVikenFibernettAS BjørnHolterman Selger

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer