Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr."

Transkript

1 Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr. Avtalevilkår 1. Partene Bykle Breiband AS, heretter benevnt Bykle Breiband, og Kunden, som står som bestiller av utstyr og tjenester, har inngått følgende avtale (heretter benevnt Avtalen). 2. Avtalen Kunden leier utstyr for tilgang til Bykle Breibands nett og overføring av de mellom partene avtalte tjenester (heretter kalt Utstyret). Kunden gis i samsvar med vilkårene i denne Avtale tilgang til én eller flere tjenester levert gjennom Bykle Breibands bredbåndnett (heretter kalt Tjenesten). Avtale inngås ved at Kunden undertegner en bestilling eller aksepterer Avtalen elektronisk ved bestilling. Utstyret samt Tjenestens omfang er beskrevet i vedlegg til Avtalen. Avtaleformularet og den vedlagte produktbeskrivelsen med tilhørende priser og tjenestespesifikasjon, er en del av Avtalen. Disse vil også finnes tilgjengelig på Bykle Breibands hjemmesider på Internett. Kunden plikter å gi Bykle Breiband sin e-postadresse, og aksepterer at Bykle Breiband benytter denne til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller Utstyret omfattet av Avtalen. Det er en forutsetning for Avtalen at Kunden er over 18 år. Dersom brukeren av tjenesten er under 18 år, anses den pårørende som har signert avtalen som Kunde. Bykle Breiband kan foreta kredittvurdering av Kunden før Utstyret leveres, og forbeholder seg retten til å nekte levering på bakgrunn av denne. Bykle Breiband tar forbehold om at Bykle Breibands bredbåndnett er utbygd for bredbåndtilknytning på Kundens adresse. Bykle Breiband vil kun iverksette utbygging dersom det blir nok kunder i Kundens nærområde/nabolag til at utbygging etter Bykle Breibands vurdering blir økonomisk forsvarlig. I den utstrekning installasjon ikke har skjedd innen seks måneder etter avtaleinngåelsen, og dette skyldes forhold som Bykle Breiband hefter for, kan Kunden vederlagsfritt gå fra avtalen ved å erklære dette skriftlig overfor Bykle Breiband. I forhold til TV-kanalene Eurosport og Eurosport 2 (heretter kalt "Direktekanalene") inngås avtalen direkte med Lyse Tele AS gjennom Bykle Breiband som fullmektig. Disse Alminnelige vilkår for bruk av bredbåndtjenester fra Bykle Breiband gjelder tilsvarende mellom Kunden og Lyse Tele AS i forhold til levering av Direktekanalene (med unntak av punktene 4-8 og ). Kunden samtykker til at kundedata kan behandles av både Lyse Tele AS og Bykle Breiband i henhold til bestemmelsene i disse Alminnelige vilkår. 3. Angrerett ved fjernsalg Dersom Avtalen er inngått utenfor Bykle Breibands faste utsalgssted eller via Internett, kommer lov om angrerett av til anvendelse på Avtalen. Dersom loven kommer til anvendelse, har Kunden rett til vederlagsfritt å gå fra Avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Melding om benyttelse av angrerett må i tilfelle være sendt Bykle Breiband innen angrefristens siste dag, jf. angrefristlovens 13, pr. post til Bykle Breiband AS, Rådhuset, 4754 Bykle. Dersom Kunden før angreretten er benyttet, har mottatt Utstyr, skal dette returneres til Bykle Breiband. Angreretten gir ikke Kunden rett til refusjon av beløp som refererer seg til Tjenester som Kunden har nyttiggjort seg. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for Tjenester som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden. 4. Egeninnsats Når kunden i henhold til kontrakt skal utføre egeninnsats som graving av rør fram til grunnmur og innendørs montasje fram til hjemmesentral, må dette utføres innen 14 dager fra rør er avlevert på kundens eiendomsgrense. Dersom egeninnsatsen ikke er utført innen 14-dagersfristen, har Bykle Breiband anledning til å fakturere et ekstragebyr ved installasjon på kr 500,-, og fradrag for egeninnsats faller bort. Fakturering av Tjenestene vil starte opp fra planlagt leveransedato selv om kunden ikke har utført sin del av avtalen. 5. Installasjon og bruk av Utstyr Med mindre annet er avtalt, sender/leverer Bykle Breiband Utstyret til Kunden, som selv besørger montering og installasjon av Utstyret. Dersom Bykle Breiband utfører montasjen av Utstyret, vil dette foregå i normalarbeidstiden Kunden skal selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all innvendig kabling fra hjemmesentral til kundens brukerutstyr. Dersom kunden ønsker montasje på kveldstid, kan dette gjøres mot et tillegg på kr 500,-. De enheter Kunden kopler til Utstyret, eller som benyttes for Kundes nyttiggjøring av Tjenestene for øvrig, skal være godkjent etter de krav som til enhver tid stilles til slikt utstyr. Dersom ikke annet er opplyst av Bykle Breiband, leveres Tjenestene gjennom et ethernet-grensesnitt. Kunden er selv ansvarlig for at hans eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte Tjenestene. Utstyret skal benyttes i samsvar med Bykle Breibands spesifikasjoner og/eller den bruksanvisning som følger Utstyret dersom Bykle Breiband ikke har gitt avvikende instrukser. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret eller Bykle Breibands nett eller installasjoner for øvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon. Utstyret er kun tillatt brukt i Kundens husstand. Kunden har ikke rett til å selge, låne bort eller leie ut hele eller deler av Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Utstyret til kommersielle eller lovstridige forhold.

2 Kunden har med ovenstående begrensninger rett til å installere servere til privat bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede. Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal Bykle Breiband varsles uten ugrunnet opphold. Kunden plikter å tegne brann- og innboforsikring som dekker skade/tap av Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som Kunden skader eller mister, herunder stjålet Utstyr, begrenset oppad til kr 4000,-. Bykle Breiband har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret, forutsatt at dette skjer vederlagsfritt for Kunden. Kunden plikter i et slikt tilfelle å innlevere gammelt og hente nytt Utstyr dersom dette blir aktuelt. Slikt varsel kan gis ved opplysning i faktura eller med e-post. 6. Tjenestene Bykle Breiband tilbyr flere typer tjenester som kan leveres gjennom Utstyret og kundens tilgang til bredbåndnettet. Tjenestene er beskrevet nærmere i den til enhver tid gjeldende tjenestespesifikasjon. 7. Generelle vilkår for bruk av Tjenestene Kunden har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Tjenestene i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Tjenestene til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenestene kan ikke benyttes til å bruke, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Tjenestene må heller ikke brukes for portscanning eller utsendelse av spam. Kunden må ved bruk av Tjenestene ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Vilkår for bruk av den enkelte tjeneste kan også følge av den enkelte produkt eller tjenestespesifikasjon. 8. Bykle Breibands rettigheter og plikter Bykle Breiband plikter å gjøre sitt ytterste for å gi Kunden tilgang til Tjenesten til enhver tid. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd med Tjenesten, feilmeldingstjenester samt om brukerstøtte, vil være tilgjengelig på Ved brudd på, eller vesentlig reduksjon av, tilgjengeligheten til Tjenestene som vedvarer mer enn 24 timer etter at Kunden har meldt driftsavbruddet til Bykle Breiband, har Kunden rett til forholdsmessig prisavslag. Fratrekk gjøres ikke dersom feilen skyldes Kundens eget utstyr eller feil på Bykle Breibands nett eller utstyr som har sin årsak i at Kunden har benyttet Utstyret eller Tjenestene i strid med vilkårene i Avtalen. Bykle Breiband AS er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes situasjoner som etter gjeldende norsk rett anses som Force Majeure. Bykle Breiband har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforstyrrelser dersom dette anses nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Slike tiltak skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Bykle Breiband kan videre stenge Kundens tilgang til Tjenestene umiddelbart uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter lovlig krever dette. I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har Bykle Breiband etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens husstand eller de lokaler hvor Utstyret er installert. Bykle Breibands Kundeservice er tilgjengelig 24 timer døgnet for mottak av feilmeldinger og problemstillinger som er oppstått på de tjenester levert av Bykle Breiband. Kunden får tildelt informasjon og brukerveiledning for oppkopling til Bykle Breibands bredbåndnett. Bykle Breiband rykker ut på feilretting dersom det oppstår alvorlige feil ved Bykle Breibands tjenester, og som rammer flere kunder. Det er Bykle Breiband som vurderer om en slik situasjon foreligger. Det rykkes ikke ut på feil som bare angår én kunde. Slike feil vil bli tatt hånd om innen normalarbeidstiden (hverdager ). I noen tilfeller kan feilretting skje utenfor normal arbeidstid, men dette avklares i hvert enkelt tilfelle. Bykle Breiband er bare ansvarlig for de deler av tjenestene som er levert av Bykle Breiband. Det vil si at intern kabling i hjemmet (fra hjemmesentral til brukerutstyr som for eksempel PC, telefon, dekoder osv) er Kundens ansvar. I den grad det er mulig skal Kunden avdekke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i det utstyret som Bykle Breiband har levert. Et eksempel på dette er at om man mistenker feilen for å ligge i kabling mellom hjemmesentral og dekoder, skal man teste dette med originalkabel levert av Bykle Breiband før man eventuelt melder feil til Bykle Breiband. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Bykle Breiband måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge på kundens eget utstyr eller egen kabling. 9. Overdragelse Kunden har ikke rett til å selge, låne bort eller leie ut hele eller deler av Utstyret eller Tjenestene og kan heller ikke overdra Avtalen til tredjepart uten etter Bykle Breibands forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Bykle Breiband har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen, såfremt dette ikke virker urimelig overfor Kunden. 10. Endring av Tjenesten Bykle Breiband har rett til å foreta endringer i Tjenestene, herunder i Tjenestenes tekniske spesifikasjoner, etter én måneds varsel. Slikt varsel kan gis ved opplysning i faktura eller via e-post. Kunden plikter umiddelbart å varsle Bykle Breiband dersom Kundens e-postadresse ikke er i bruk, er endret eller dersom Kunden har grunn til å tro at Bykle Breiband ikke benytter riktig e-postadresse når Bykle Breiband henvender seg til Kunden. Kunden kan når som helst avbestille eller bestille tillegg til de Tjenester han til enhver tid leier av Bykle Breiband, dog slik at Tjenestens omfang ikke kan reduseres i Avtaleperioden. Ved endring av Tjenestene plikter Kunden å betale for endringen i henhold til Bykle Breibands til enhver tid gjeldende prisliste. 11. Endring av Avtalen

3 Bykle Breiband har rett til ensidig å endre vilkårene i denne Avtale. Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan kun foretas etter to måneders varsel, hva enten varsel gis i eget skriv, i fakturabrev eller via e-post. Kunden kan, dersom han ikke aksepterer vilkårsendringer, si opp Avtalen etter Avtalens alminnelige regler om oppsigelse. 12. Adresseforandring Dersom Kunden flytter, kan Kunden ta med seg sitt abonnement til sin nye adresse dersom Bykle Breiband har muligheter for å gi Kunden bredbåndtilknytning på denne adressen. Dersom det ikke er bredbåndtilknytning på den nye adressen, kan Kunden si opp Avtalen etter dens regler om oppsigelse. Bykle Breiband kan kreve betaling for flytting av Utstyret. Pris følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. 13. Personvern Bykle Breiband plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Bykle Breiband har fått om Kunden og hans bruk av Tjenesten. Bykle Breiband forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form, forutsatt at utenforstående ikke kan tilbakeføre slike opplysninger til Kunden. Bykle Breiband har videre rett til å utlevere opplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov. Bykle Breiband kan gjøre Kundens navn, adresse og telefonnummer tilgjengelig i telefonkataloger, for opplysningstjenester og adresseringsformål. Bykle Breiband kan også gi slike opplysninger til andre dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette. Bykle Breiband vil lagre opplysninger om Kundens bruk av Tjenesten i henhold til de anvisninger som til enhver tid gis av Datatilsynet/Post- og Teletilsynet og de regler som følger av Personopplysningsloven/Telekommunikasjonsloven med tilhørende forskrifter. 14. Betalingsbetingelser/Priser Kunden skal betale et engangs etableringsbeløp for installasjonskostnader og leie av Utstyret samt en månedlig abonnementspris for Tjenesten. Månedsbeløpet for Direktekanalene er inkludert i totalsummen for TV-Basispakke og faktureres av Agder Breiband og Bykle Breiband på vegne av Lyse Tele AS. Prisene vil være bestemt av produktene som velges, og kan ikke forandres i Avtaleperioden. For fritidsbolig blir også en nettavgift på 69 kr pr mnd fakturert. Dersom Bykle Breiband reduserer sine priser i markedet, vil endringene imidlertid også gjøres gjeldende for allerede inngåtte kontrakter fra og med den første kontraktstermin etter Avtaleperiodens utløp. Etter Avtaleperiodens utløp, har Bykle Breiband rett til å endre prisene for Tjenestene med to måneders skriftlig varsel. Faktura eller e-post med opplysning om nye priser for de enkelte Tjenester oppfyller kravet til skriftlig varsel. Dersom Kunden tar Tjenestene i bruk etter at prisreguleringen har trådt i kraft, anses dette som Kundens aksept av prisreguleringen. Hvis offentlige myndigheter øker sine avgifter til Bykle Breiband for Tjenester eller Utstyr som omfattes av Avtalen, har Bykle Breiband rett til å endre sine priser tilsvarende med to måneders skriftlig varsel, selv om prisendringen skjer innenfor Avtaleperioden. Den første faktureringen skjer umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenestene fra den dag Tjenestene tidligst kunne blitt tatt i bruk, og fram til datoen for neste terminvise forskuddsbetaling av Tjenestene jf. nedenfor. Etableringsprisen faktureres sammen med første fakturering for Tjenestene. Fakturering skjer deretter forskuddsvis hver måned. Betaling skal senest skje ved forfall pr. 30 dager etter at Kunden har mottatt faktura. Ved forsinket betaling løper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven av Ved betalingspåminnelse kan purregebyr påløpe i samsvar med den gjeldende inkassolovgivning. Purregebyret kan i tilfelle faktureres på neste ordinære faktura. Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, kan han klage på dette. Bykle Breibands avgjørelse i klagesaken kan klages inn for Reklamasjonsnemnda for telekommunikasjonstjenester, Postboks 176, 8551 Lødingen. Klagen må være poststemplet innen fire uker etter at Kunden har mottatt endelig svar fra Bykle Breiband. 15. Avtalens varighet oppsigelse Avtalen løper i ett år fra installasjonen (i Avtalen benevnt Avtaleperioden). Ved Avtaleperiodens utløp forlenges Avtalen automatisk og kan etter dette sies opp av hver av partene med to måneders skriftlig varsel. Tilleggstjenester kan sies opp med to måneders skriftlig varsel, med mindre annet er presisert i produktbeskrivelsen for den enkelte Tilleggstjeneste. Ved oppsigelse plikter Kunden å returnere Utstyret i den stand han mottok det. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenestene løper inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. 16. Stenging Bykle Breiband har ikke rett til å sperre Kundens mulighet for å ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse. Bykle Breiband har rett til å stenge Kundens tilgang til alle øvrige Tjenester dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen 14 dager etter han har mottatt betalingspåminnelse, opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, misbruker Utstyret eller har tilknyttet ikke godkjente tekniske innretninger til Utstyret. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Bykle Breibands til enhver tid gjeldende prisliste. 17. Heving Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den andre part heve Avtalen med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler skyldig vederlag innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Bykle Breiband, at Kunden gjør endringer på Utstyret eller at Kunden misbruker nettet. Vesentlig mislighold fra Bykle Breibands side foreligger blant annet dersom Tjenestene er utilgjengelige sammenhengende i én uke fra Kunden har varslet Bykle Breiband om at Tjenesten ikke er tilgjengelig, forutsatt at

4 nedetiden skyldes forhold som er Bykle Breibands ansvar. Bykle Breiband kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder andre tjenester levert av Bykle Breiband. Ved heving av Avtalen gjelder pkt. 15s siste setning tilsvarende. Dersom Bykle Breiband hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Bykle Breiband. Videre plikter Kunden å betale samtlige tap Bykle Breiband har blitt påført som en følge av misligholdet, herunder saksomkostninger og utgifter til evt. henting av Utstyret. 18. Ansvarsbegrensning Bykle Breibands erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap. Ethvert indirekte tap, herunder tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, ved at data blir feilsendt av Bykle Breiband, og at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, kan ikke kreves erstattet. Bykle Breibands ansvar for direkte tap er begrenset oppad til den sum Kunden betaler for levering av de Tjenester han på skadetidspunktet leier i ett år. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Bykle Breiband har forårsaket skaden ved grov uaktsom eller forsettelig opptreden. Uavhengig av det ovenstående fraskriver Bykle Breiband seg ethvert ansvar for tap som kunne vært unngått dersom Kunden hadde hatt nødstrøm. 19. Tvister Uenighet mellom partene om tolkning, gjennomføring eller opphør av Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan hver av partene kreve tvisten avgjort etter norsk rett ved de alminnelige domstoler. Spesielle vilkår for bruk av Tjenestene: A) Bruk av Internett Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Kundens eller Bykle Breibands utstyr, programvare eller informasjon for øvrig. Bykle Breiband vil tilby Kunden en programvarebasert brannmur som Bykle Breiband finner formålstjenlig. Kunden er erstatningsansvarlig for tap som oppstår hos Bykle Breiband eller Bykle Breibands øvrige kunder på grunn av andres ulovlige inntrengen som følge av mangelfull installering av brannmur. Videre skal Kunden ha installert egen programvare for å hindre spredning av datavirus til sitt eller Bykle Breibands Utstyr og nett. Programvare for beskyttelse mot datavirus skal være oppdatert, og skal under ingen omstendigheter være eldre enn to år. Kunden forplikter seg til gjøre seg kjent med og følge vanlige regler for skikk og bruk som gjelder på internett. B) Telefon Med mindre annet er avtalt, innebærer telefonabonnementet at Kunden får to linjer ut gjennom Utstyret. Kundens linje blir tildelt et eget telefonnummer. Dersom dette er mulig, har Kunden ved nytegning av avtale rett til å få overført sitt eksisterende telefonnummer. Telefonsamtalene faktureres etter en startavgift med tillegg av en løpende avgift pr. sekund samtalen varer. For å kunne fakturere telefontjenestene, er Bykle Breiband avhengig av å kunne registrere Kundens trafikk- og samtaledata i en periode. Slike data vil imidlertid bli slettet etter en periode. De til enhver tid gjeldende beregningsmetoder og satser for bruk av telefon vil bli offentliggjort fortløpende av Bykle Breiband. Ved bruk av "Hvem ringer"-tjeneste må Kunden være oppmerksom på at enkelte abonnenter kan ha skjult nummervisning. C) TV/Video on Demand Bykle Breiband vil tilby Kunden muligheter for å leie film gjennom bredbåndnettet. Vilkår for leie av video vil framgå på TV-portalen. Generelt Bykle Breiband gir Kunden bredbåndtilgang til sine bredbåndtjenester via kobberkabel, fiberkabel eller via strømnettet og et utstyr (hjemmesentral) med grensesnitt mot kundens utstyr. Kabling fra hjemmesentral til Kundens utstyr er Kundens ansvar. Kvalitet Bykle Breibands bredbåndnett er normalt tilgjengelig hele døgnet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme. Internett Internettilgangen fås via ethernetgrensesnitt i hjemmesentralen. Ethernetkort for PC og installasjon av dette er ikke inkludert i produktet, og er Kundens ansvar. Dersom kunden skal kople til flere PCer, må kunden installere en bredbåndrouter eller en fysisk brannmur med mulighet for NAT. Kvalitet Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet mellom Kundens egen PC og Bykle Breibands Internett. Siden en del av kapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon, vil effektiv

5 hastighet kunne være noe lavere. Overføringshastigheten videre ut mot Internett er utenfor Bykle Breibands kontroll, og det må her påregnes noe lavere hastighet. Kapasitet Kundens internettkapasitet kan endres i kontraktsperioden til de til enhver tid gjeldende priser for andre kapasitetsprodukter. Endring mellom slike produkter er gratis. Tjenesten inkluderer Kunden kan surfe med inntil x Mbps kapasitet mot Internett (x er angitt på bestillingsskjema) Kunden tildeles én offentlig IP-adresse. 5 e-postkontoer kan benyttes Henholdsvis 20 MB (ved 4 Mbit/s Internett) eller 100 MB (ved 10 Mbit/s Internett) webhotell kan benyttes Tilgang til Bykle Breibands portaltjeneste Personlig brannmur (programvarebasert) Tilleggstjenester Fast IP-adresse Utvidet antall e-postadresser Utvidet lagringsplass i webhotell Internett innholdsfilter (pornofilter) Virussluse for e-post Se for ytterligere opplysninger Telefon Telefonitilgangen fås via en analog-tilkopling i hjemmesentralen. Bruken av telefon er gratis ved telefonsamtaler til andre brukere av Bykle Breibands bredbåndtelefoni gjennom Bykle Breibands nett. Telefonsamtaler til telefonabonnenter som ikke er tilknyttet Bykle Breibands bredbåndnett, vil bli fakturert med en startavgift samt en samtaleavgift som vil bli beregnet pr. sekund samtalen varer. Telefonapparat og installasjon av dette er ikke inkludert i produktet, og er Kundens ansvar. Bykle Breibands telefontilbud krever strøm fra strømnettet for å fungere, og dersom strømmen går, må Kunden ha installert et eksternt nødstrømsbatteri for å kunne bruke telefonitjenestene. Dersom Kunden bruker telefonitjenesten i forbindelse med alarmsystem, må kunden utstyre hjemmesentralen med nødstrøm. Denne fås kjøpt hos Bykle Breiband. Analog hjemmesentral: Det kan koples inntil 4 apparater i serie Tjenesten inkluderer Et telefonnummer Gratis ringetid innen Bykle Breibands nett Viderekoplingstjenester Hvem ringer tjeneste Oppføring i nummeropplysning Tilleggstjenester Ekstra telefonnummer Telefonsvarertjeneste Nødstrømsbatteri Se for ytterligere opplysninger TV Tilgang til TV fås via en digital interaktiv dekoder tilkoplet hjemmesentralen. Dersom kunden ønsker flere TV-er, gjøres dette gjennom å leie flere digitale interaktive dekodere, og tilkople disse til hjemmesentralen. Tjenesten samt eventuelle tilleggstjenester er spesifisert i bestillingsskjema. Kvalitet Bildekvaliteten på TV-kanaler vil være i den kvalitet som de hentes fra kilden. Kapasitet TV-kanaler og kapasiteter har ingen sammenheng med den båndbredde det abonneres på mot Internett.

6 Tjenesten inkluderer Kunden har tilgang på x TV-kanaler (x er angitt på bestillingsskjema) Tilgang på elektronisk programoversikt Nettleser via TV (begrenset funksjonalitet) E-post via TV (begrenset funksjonalitet) Portalsystem for valg av tjenester Filmleie Digitale radiokanaler

Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS

Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS 1. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknyting til breibandnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS

Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Sandefjord Bredbånd KF

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Sandefjord Bredbånd KF Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Sandefjord Bredbånd KF. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅNDSAVTALE MED ETNE ELEKTRISITETSLAG

AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅNDSAVTALE MED ETNE ELEKTRISITETSLAG AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅNDSAVTALE MED ETNE ELEKTRISITETSLAG I. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndsnettet og levering av de i

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS

Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS Alminnelige vilkår for avtale om breiband mellom privatkunder og Dalane Breiband AS 1. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknyting til breibandnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiberog bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Vesterålskraft Bredbånd

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Vesterålskraft Bredbånd Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Vesterålskraft Bredbånd 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fibernettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Marked AS

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Marked AS Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Marked AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE. Her finner du også en tjenestebeskrivelse. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (Beboere i borettslag/sameie)

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (Beboere i borettslag/sameie) Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS (Beboere i borettslag/sameie) 1. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Bredbånd AS

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Bredbånd AS Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og NTE Bredbånd AS 1. Avtalens parter og gjenstand Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunde og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunde og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunde og Hadeland og Ringerike Bredbånd AS 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytning til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiberog bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiberog bredbåndbaserte tjenester Privat Februar 2017 Alminnelige vilkår for avtale om fiberog bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber-

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Bestilling av fiber fra NTE

Bestilling av fiber fra NTE NTEs eksemplar Bestilling av fiber fra NTE Etablering av fiberforbindelse (inkl. mva) 1 Etableringspris Kampanjepris 3 Etablering enebolig (forutsetter egeninnsats, se beskrivelse under) - Kunde utfører

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Juli 2016 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Sandefjord Bredbånd KF

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Sandefjord Bredbånd KF Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og andefjo Bredbånd KF. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

BESTILLING AV VIKEN FIBERNETT BREDBÅND

BESTILLING AV VIKEN FIBERNETT BREDBÅND BESTILLING AV VIKEN FIBERNETT BREDBÅND ETABLERING AV FIBERFORBINDELSE KRYSS AV PRODUKT ETABLERINGSPRIS Etablering enebolig 3.900,- Etablering leilighet (eks. blokk/kjellerleilighet/hybel) 1.900,- Etablering

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Gratulerer med kommunikasjonstjenester fra Lyse

Gratulerer med kommunikasjonstjenester fra Lyse Gratulerer med kommunikasjonstjenester fra Lyse Innholdsfortegnelse 1. Kontaktinformasjon for bedriftskunder 2. Teknisk informasjon 3. Vår bedriftsentral 4. Oppkobling til internett 5. Oppkobling av BBS

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om tilknytning til fiber- og bredbåndnett og levering av tjenester - Boligselskap

Alminnelige vilkår for avtale om tilknytning til fiber- og bredbåndnett og levering av tjenester - Boligselskap Februar 2017 Alminnelige vilkår for avtale om tilknytning til fiber- og bredbåndnett og levering av tjenester - Boligselskap 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER fra StyreWeb Effektus AS (heretter benevnt Leverandøren ) 1. FORMÅL Denne Avtale definerer innhold, omfang og ansvar tilknyttet leveransen av Tjenester som fremgår av kapittel

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer