Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr."

Transkript

1 Avtalevilkår Her finner du abonnementsbetingelser for tjenestene vi tilbyr. Avtalevilkår 1. Partene Bykle Breiband AS, heretter benevnt Bykle Breiband, og Kunden, som står som bestiller av utstyr og tjenester, har inngått følgende avtale (heretter benevnt Avtalen). 2. Avtalen Kunden leier utstyr for tilgang til Bykle Breibands nett og overføring av de mellom partene avtalte tjenester (heretter kalt Utstyret). Kunden gis i samsvar med vilkårene i denne Avtale tilgang til én eller flere tjenester levert gjennom Bykle Breibands bredbåndnett (heretter kalt Tjenesten). Avtale inngås ved at Kunden undertegner en bestilling eller aksepterer Avtalen elektronisk ved bestilling. Utstyret samt Tjenestens omfang er beskrevet i vedlegg til Avtalen. Avtaleformularet og den vedlagte produktbeskrivelsen med tilhørende priser og tjenestespesifikasjon, er en del av Avtalen. Disse vil også finnes tilgjengelig på Bykle Breibands hjemmesider på Internett. Kunden plikter å gi Bykle Breiband sin e-postadresse, og aksepterer at Bykle Breiband benytter denne til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller Utstyret omfattet av Avtalen. Det er en forutsetning for Avtalen at Kunden er over 18 år. Dersom brukeren av tjenesten er under 18 år, anses den pårørende som har signert avtalen som Kunde. Bykle Breiband kan foreta kredittvurdering av Kunden før Utstyret leveres, og forbeholder seg retten til å nekte levering på bakgrunn av denne. Bykle Breiband tar forbehold om at Bykle Breibands bredbåndnett er utbygd for bredbåndtilknytning på Kundens adresse. Bykle Breiband vil kun iverksette utbygging dersom det blir nok kunder i Kundens nærområde/nabolag til at utbygging etter Bykle Breibands vurdering blir økonomisk forsvarlig. I den utstrekning installasjon ikke har skjedd innen seks måneder etter avtaleinngåelsen, og dette skyldes forhold som Bykle Breiband hefter for, kan Kunden vederlagsfritt gå fra avtalen ved å erklære dette skriftlig overfor Bykle Breiband. I forhold til TV-kanalene Eurosport og Eurosport 2 (heretter kalt "Direktekanalene") inngås avtalen direkte med Lyse Tele AS gjennom Bykle Breiband som fullmektig. Disse Alminnelige vilkår for bruk av bredbåndtjenester fra Bykle Breiband gjelder tilsvarende mellom Kunden og Lyse Tele AS i forhold til levering av Direktekanalene (med unntak av punktene 4-8 og ). Kunden samtykker til at kundedata kan behandles av både Lyse Tele AS og Bykle Breiband i henhold til bestemmelsene i disse Alminnelige vilkår. 3. Angrerett ved fjernsalg Dersom Avtalen er inngått utenfor Bykle Breibands faste utsalgssted eller via Internett, kommer lov om angrerett av til anvendelse på Avtalen. Dersom loven kommer til anvendelse, har Kunden rett til vederlagsfritt å gå fra Avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Melding om benyttelse av angrerett må i tilfelle være sendt Bykle Breiband innen angrefristens siste dag, jf. angrefristlovens 13, pr. post til Bykle Breiband AS, Rådhuset, 4754 Bykle. Dersom Kunden før angreretten er benyttet, har mottatt Utstyr, skal dette returneres til Bykle Breiband. Angreretten gir ikke Kunden rett til refusjon av beløp som refererer seg til Tjenester som Kunden har nyttiggjort seg. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for Tjenester som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden. 4. Egeninnsats Når kunden i henhold til kontrakt skal utføre egeninnsats som graving av rør fram til grunnmur og innendørs montasje fram til hjemmesentral, må dette utføres innen 14 dager fra rør er avlevert på kundens eiendomsgrense. Dersom egeninnsatsen ikke er utført innen 14-dagersfristen, har Bykle Breiband anledning til å fakturere et ekstragebyr ved installasjon på kr 500,-, og fradrag for egeninnsats faller bort. Fakturering av Tjenestene vil starte opp fra planlagt leveransedato selv om kunden ikke har utført sin del av avtalen. 5. Installasjon og bruk av Utstyr Med mindre annet er avtalt, sender/leverer Bykle Breiband Utstyret til Kunden, som selv besørger montering og installasjon av Utstyret. Dersom Bykle Breiband utfører montasjen av Utstyret, vil dette foregå i normalarbeidstiden Kunden skal selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all innvendig kabling fra hjemmesentral til kundens brukerutstyr. Dersom kunden ønsker montasje på kveldstid, kan dette gjøres mot et tillegg på kr 500,-. De enheter Kunden kopler til Utstyret, eller som benyttes for Kundes nyttiggjøring av Tjenestene for øvrig, skal være godkjent etter de krav som til enhver tid stilles til slikt utstyr. Dersom ikke annet er opplyst av Bykle Breiband, leveres Tjenestene gjennom et ethernet-grensesnitt. Kunden er selv ansvarlig for at hans eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte Tjenestene. Utstyret skal benyttes i samsvar med Bykle Breibands spesifikasjoner og/eller den bruksanvisning som følger Utstyret dersom Bykle Breiband ikke har gitt avvikende instrukser. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret eller Bykle Breibands nett eller installasjoner for øvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon. Utstyret er kun tillatt brukt i Kundens husstand. Kunden har ikke rett til å selge, låne bort eller leie ut hele eller deler av Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Utstyret til kommersielle eller lovstridige forhold.

2 Kunden har med ovenstående begrensninger rett til å installere servere til privat bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede. Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal Bykle Breiband varsles uten ugrunnet opphold. Kunden plikter å tegne brann- og innboforsikring som dekker skade/tap av Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som Kunden skader eller mister, herunder stjålet Utstyr, begrenset oppad til kr 4000,-. Bykle Breiband har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret, forutsatt at dette skjer vederlagsfritt for Kunden. Kunden plikter i et slikt tilfelle å innlevere gammelt og hente nytt Utstyr dersom dette blir aktuelt. Slikt varsel kan gis ved opplysning i faktura eller med e-post. 6. Tjenestene Bykle Breiband tilbyr flere typer tjenester som kan leveres gjennom Utstyret og kundens tilgang til bredbåndnettet. Tjenestene er beskrevet nærmere i den til enhver tid gjeldende tjenestespesifikasjon. 7. Generelle vilkår for bruk av Tjenestene Kunden har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Tjenestene i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Tjenestene til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenestene kan ikke benyttes til å bruke, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Tjenestene må heller ikke brukes for portscanning eller utsendelse av spam. Kunden må ved bruk av Tjenestene ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Vilkår for bruk av den enkelte tjeneste kan også følge av den enkelte produkt eller tjenestespesifikasjon. 8. Bykle Breibands rettigheter og plikter Bykle Breiband plikter å gjøre sitt ytterste for å gi Kunden tilgang til Tjenesten til enhver tid. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd med Tjenesten, feilmeldingstjenester samt om brukerstøtte, vil være tilgjengelig på Ved brudd på, eller vesentlig reduksjon av, tilgjengeligheten til Tjenestene som vedvarer mer enn 24 timer etter at Kunden har meldt driftsavbruddet til Bykle Breiband, har Kunden rett til forholdsmessig prisavslag. Fratrekk gjøres ikke dersom feilen skyldes Kundens eget utstyr eller feil på Bykle Breibands nett eller utstyr som har sin årsak i at Kunden har benyttet Utstyret eller Tjenestene i strid med vilkårene i Avtalen. Bykle Breiband AS er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes situasjoner som etter gjeldende norsk rett anses som Force Majeure. Bykle Breiband har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforstyrrelser dersom dette anses nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Slike tiltak skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Bykle Breiband kan videre stenge Kundens tilgang til Tjenestene umiddelbart uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter lovlig krever dette. I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har Bykle Breiband etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens husstand eller de lokaler hvor Utstyret er installert. Bykle Breibands Kundeservice er tilgjengelig 24 timer døgnet for mottak av feilmeldinger og problemstillinger som er oppstått på de tjenester levert av Bykle Breiband. Kunden får tildelt informasjon og brukerveiledning for oppkopling til Bykle Breibands bredbåndnett. Bykle Breiband rykker ut på feilretting dersom det oppstår alvorlige feil ved Bykle Breibands tjenester, og som rammer flere kunder. Det er Bykle Breiband som vurderer om en slik situasjon foreligger. Det rykkes ikke ut på feil som bare angår én kunde. Slike feil vil bli tatt hånd om innen normalarbeidstiden (hverdager ). I noen tilfeller kan feilretting skje utenfor normal arbeidstid, men dette avklares i hvert enkelt tilfelle. Bykle Breiband er bare ansvarlig for de deler av tjenestene som er levert av Bykle Breiband. Det vil si at intern kabling i hjemmet (fra hjemmesentral til brukerutstyr som for eksempel PC, telefon, dekoder osv) er Kundens ansvar. I den grad det er mulig skal Kunden avdekke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i det utstyret som Bykle Breiband har levert. Et eksempel på dette er at om man mistenker feilen for å ligge i kabling mellom hjemmesentral og dekoder, skal man teste dette med originalkabel levert av Bykle Breiband før man eventuelt melder feil til Bykle Breiband. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Bykle Breiband måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge på kundens eget utstyr eller egen kabling. 9. Overdragelse Kunden har ikke rett til å selge, låne bort eller leie ut hele eller deler av Utstyret eller Tjenestene og kan heller ikke overdra Avtalen til tredjepart uten etter Bykle Breibands forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Bykle Breiband har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen, såfremt dette ikke virker urimelig overfor Kunden. 10. Endring av Tjenesten Bykle Breiband har rett til å foreta endringer i Tjenestene, herunder i Tjenestenes tekniske spesifikasjoner, etter én måneds varsel. Slikt varsel kan gis ved opplysning i faktura eller via e-post. Kunden plikter umiddelbart å varsle Bykle Breiband dersom Kundens e-postadresse ikke er i bruk, er endret eller dersom Kunden har grunn til å tro at Bykle Breiband ikke benytter riktig e-postadresse når Bykle Breiband henvender seg til Kunden. Kunden kan når som helst avbestille eller bestille tillegg til de Tjenester han til enhver tid leier av Bykle Breiband, dog slik at Tjenestens omfang ikke kan reduseres i Avtaleperioden. Ved endring av Tjenestene plikter Kunden å betale for endringen i henhold til Bykle Breibands til enhver tid gjeldende prisliste. 11. Endring av Avtalen

3 Bykle Breiband har rett til ensidig å endre vilkårene i denne Avtale. Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan kun foretas etter to måneders varsel, hva enten varsel gis i eget skriv, i fakturabrev eller via e-post. Kunden kan, dersom han ikke aksepterer vilkårsendringer, si opp Avtalen etter Avtalens alminnelige regler om oppsigelse. 12. Adresseforandring Dersom Kunden flytter, kan Kunden ta med seg sitt abonnement til sin nye adresse dersom Bykle Breiband har muligheter for å gi Kunden bredbåndtilknytning på denne adressen. Dersom det ikke er bredbåndtilknytning på den nye adressen, kan Kunden si opp Avtalen etter dens regler om oppsigelse. Bykle Breiband kan kreve betaling for flytting av Utstyret. Pris følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. 13. Personvern Bykle Breiband plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Bykle Breiband har fått om Kunden og hans bruk av Tjenesten. Bykle Breiband forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form, forutsatt at utenforstående ikke kan tilbakeføre slike opplysninger til Kunden. Bykle Breiband har videre rett til å utlevere opplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov. Bykle Breiband kan gjøre Kundens navn, adresse og telefonnummer tilgjengelig i telefonkataloger, for opplysningstjenester og adresseringsformål. Bykle Breiband kan også gi slike opplysninger til andre dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette. Bykle Breiband vil lagre opplysninger om Kundens bruk av Tjenesten i henhold til de anvisninger som til enhver tid gis av Datatilsynet/Post- og Teletilsynet og de regler som følger av Personopplysningsloven/Telekommunikasjonsloven med tilhørende forskrifter. 14. Betalingsbetingelser/Priser Kunden skal betale et engangs etableringsbeløp for installasjonskostnader og leie av Utstyret samt en månedlig abonnementspris for Tjenesten. Månedsbeløpet for Direktekanalene er inkludert i totalsummen for TV-Basispakke og faktureres av Agder Breiband og Bykle Breiband på vegne av Lyse Tele AS. Prisene vil være bestemt av produktene som velges, og kan ikke forandres i Avtaleperioden. For fritidsbolig blir også en nettavgift på 69 kr pr mnd fakturert. Dersom Bykle Breiband reduserer sine priser i markedet, vil endringene imidlertid også gjøres gjeldende for allerede inngåtte kontrakter fra og med den første kontraktstermin etter Avtaleperiodens utløp. Etter Avtaleperiodens utløp, har Bykle Breiband rett til å endre prisene for Tjenestene med to måneders skriftlig varsel. Faktura eller e-post med opplysning om nye priser for de enkelte Tjenester oppfyller kravet til skriftlig varsel. Dersom Kunden tar Tjenestene i bruk etter at prisreguleringen har trådt i kraft, anses dette som Kundens aksept av prisreguleringen. Hvis offentlige myndigheter øker sine avgifter til Bykle Breiband for Tjenester eller Utstyr som omfattes av Avtalen, har Bykle Breiband rett til å endre sine priser tilsvarende med to måneders skriftlig varsel, selv om prisendringen skjer innenfor Avtaleperioden. Den første faktureringen skjer umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenestene fra den dag Tjenestene tidligst kunne blitt tatt i bruk, og fram til datoen for neste terminvise forskuddsbetaling av Tjenestene jf. nedenfor. Etableringsprisen faktureres sammen med første fakturering for Tjenestene. Fakturering skjer deretter forskuddsvis hver måned. Betaling skal senest skje ved forfall pr. 30 dager etter at Kunden har mottatt faktura. Ved forsinket betaling løper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven av Ved betalingspåminnelse kan purregebyr påløpe i samsvar med den gjeldende inkassolovgivning. Purregebyret kan i tilfelle faktureres på neste ordinære faktura. Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, kan han klage på dette. Bykle Breibands avgjørelse i klagesaken kan klages inn for Reklamasjonsnemnda for telekommunikasjonstjenester, Postboks 176, 8551 Lødingen. Klagen må være poststemplet innen fire uker etter at Kunden har mottatt endelig svar fra Bykle Breiband. 15. Avtalens varighet oppsigelse Avtalen løper i ett år fra installasjonen (i Avtalen benevnt Avtaleperioden). Ved Avtaleperiodens utløp forlenges Avtalen automatisk og kan etter dette sies opp av hver av partene med to måneders skriftlig varsel. Tilleggstjenester kan sies opp med to måneders skriftlig varsel, med mindre annet er presisert i produktbeskrivelsen for den enkelte Tilleggstjeneste. Ved oppsigelse plikter Kunden å returnere Utstyret i den stand han mottok det. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenestene løper inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. 16. Stenging Bykle Breiband har ikke rett til å sperre Kundens mulighet for å ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse. Bykle Breiband har rett til å stenge Kundens tilgang til alle øvrige Tjenester dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen 14 dager etter han har mottatt betalingspåminnelse, opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, misbruker Utstyret eller har tilknyttet ikke godkjente tekniske innretninger til Utstyret. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Bykle Breibands til enhver tid gjeldende prisliste. 17. Heving Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den andre part heve Avtalen med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler skyldig vederlag innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Bykle Breiband, at Kunden gjør endringer på Utstyret eller at Kunden misbruker nettet. Vesentlig mislighold fra Bykle Breibands side foreligger blant annet dersom Tjenestene er utilgjengelige sammenhengende i én uke fra Kunden har varslet Bykle Breiband om at Tjenesten ikke er tilgjengelig, forutsatt at

4 nedetiden skyldes forhold som er Bykle Breibands ansvar. Bykle Breiband kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder andre tjenester levert av Bykle Breiband. Ved heving av Avtalen gjelder pkt. 15s siste setning tilsvarende. Dersom Bykle Breiband hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Bykle Breiband. Videre plikter Kunden å betale samtlige tap Bykle Breiband har blitt påført som en følge av misligholdet, herunder saksomkostninger og utgifter til evt. henting av Utstyret. 18. Ansvarsbegrensning Bykle Breibands erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap. Ethvert indirekte tap, herunder tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, ved at data blir feilsendt av Bykle Breiband, og at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, kan ikke kreves erstattet. Bykle Breibands ansvar for direkte tap er begrenset oppad til den sum Kunden betaler for levering av de Tjenester han på skadetidspunktet leier i ett år. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Bykle Breiband har forårsaket skaden ved grov uaktsom eller forsettelig opptreden. Uavhengig av det ovenstående fraskriver Bykle Breiband seg ethvert ansvar for tap som kunne vært unngått dersom Kunden hadde hatt nødstrøm. 19. Tvister Uenighet mellom partene om tolkning, gjennomføring eller opphør av Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan hver av partene kreve tvisten avgjort etter norsk rett ved de alminnelige domstoler. Spesielle vilkår for bruk av Tjenestene: A) Bruk av Internett Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Kundens eller Bykle Breibands utstyr, programvare eller informasjon for øvrig. Bykle Breiband vil tilby Kunden en programvarebasert brannmur som Bykle Breiband finner formålstjenlig. Kunden er erstatningsansvarlig for tap som oppstår hos Bykle Breiband eller Bykle Breibands øvrige kunder på grunn av andres ulovlige inntrengen som følge av mangelfull installering av brannmur. Videre skal Kunden ha installert egen programvare for å hindre spredning av datavirus til sitt eller Bykle Breibands Utstyr og nett. Programvare for beskyttelse mot datavirus skal være oppdatert, og skal under ingen omstendigheter være eldre enn to år. Kunden forplikter seg til gjøre seg kjent med og følge vanlige regler for skikk og bruk som gjelder på internett. B) Telefon Med mindre annet er avtalt, innebærer telefonabonnementet at Kunden får to linjer ut gjennom Utstyret. Kundens linje blir tildelt et eget telefonnummer. Dersom dette er mulig, har Kunden ved nytegning av avtale rett til å få overført sitt eksisterende telefonnummer. Telefonsamtalene faktureres etter en startavgift med tillegg av en løpende avgift pr. sekund samtalen varer. For å kunne fakturere telefontjenestene, er Bykle Breiband avhengig av å kunne registrere Kundens trafikk- og samtaledata i en periode. Slike data vil imidlertid bli slettet etter en periode. De til enhver tid gjeldende beregningsmetoder og satser for bruk av telefon vil bli offentliggjort fortløpende av Bykle Breiband. Ved bruk av "Hvem ringer"-tjeneste må Kunden være oppmerksom på at enkelte abonnenter kan ha skjult nummervisning. C) TV/Video on Demand Bykle Breiband vil tilby Kunden muligheter for å leie film gjennom bredbåndnettet. Vilkår for leie av video vil framgå på TV-portalen. Generelt Bykle Breiband gir Kunden bredbåndtilgang til sine bredbåndtjenester via kobberkabel, fiberkabel eller via strømnettet og et utstyr (hjemmesentral) med grensesnitt mot kundens utstyr. Kabling fra hjemmesentral til Kundens utstyr er Kundens ansvar. Kvalitet Bykle Breibands bredbåndnett er normalt tilgjengelig hele døgnet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme. Internett Internettilgangen fås via ethernetgrensesnitt i hjemmesentralen. Ethernetkort for PC og installasjon av dette er ikke inkludert i produktet, og er Kundens ansvar. Dersom kunden skal kople til flere PCer, må kunden installere en bredbåndrouter eller en fysisk brannmur med mulighet for NAT. Kvalitet Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet mellom Kundens egen PC og Bykle Breibands Internett. Siden en del av kapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon, vil effektiv

5 hastighet kunne være noe lavere. Overføringshastigheten videre ut mot Internett er utenfor Bykle Breibands kontroll, og det må her påregnes noe lavere hastighet. Kapasitet Kundens internettkapasitet kan endres i kontraktsperioden til de til enhver tid gjeldende priser for andre kapasitetsprodukter. Endring mellom slike produkter er gratis. Tjenesten inkluderer Kunden kan surfe med inntil x Mbps kapasitet mot Internett (x er angitt på bestillingsskjema) Kunden tildeles én offentlig IP-adresse. 5 e-postkontoer kan benyttes Henholdsvis 20 MB (ved 4 Mbit/s Internett) eller 100 MB (ved 10 Mbit/s Internett) webhotell kan benyttes Tilgang til Bykle Breibands portaltjeneste Personlig brannmur (programvarebasert) Tilleggstjenester Fast IP-adresse Utvidet antall e-postadresser Utvidet lagringsplass i webhotell Internett innholdsfilter (pornofilter) Virussluse for e-post Se for ytterligere opplysninger Telefon Telefonitilgangen fås via en analog-tilkopling i hjemmesentralen. Bruken av telefon er gratis ved telefonsamtaler til andre brukere av Bykle Breibands bredbåndtelefoni gjennom Bykle Breibands nett. Telefonsamtaler til telefonabonnenter som ikke er tilknyttet Bykle Breibands bredbåndnett, vil bli fakturert med en startavgift samt en samtaleavgift som vil bli beregnet pr. sekund samtalen varer. Telefonapparat og installasjon av dette er ikke inkludert i produktet, og er Kundens ansvar. Bykle Breibands telefontilbud krever strøm fra strømnettet for å fungere, og dersom strømmen går, må Kunden ha installert et eksternt nødstrømsbatteri for å kunne bruke telefonitjenestene. Dersom Kunden bruker telefonitjenesten i forbindelse med alarmsystem, må kunden utstyre hjemmesentralen med nødstrøm. Denne fås kjøpt hos Bykle Breiband. Analog hjemmesentral: Det kan koples inntil 4 apparater i serie Tjenesten inkluderer Et telefonnummer Gratis ringetid innen Bykle Breibands nett Viderekoplingstjenester Hvem ringer tjeneste Oppføring i nummeropplysning Tilleggstjenester Ekstra telefonnummer Telefonsvarertjeneste Nødstrømsbatteri Se for ytterligere opplysninger TV Tilgang til TV fås via en digital interaktiv dekoder tilkoplet hjemmesentralen. Dersom kunden ønsker flere TV-er, gjøres dette gjennom å leie flere digitale interaktive dekodere, og tilkople disse til hjemmesentralen. Tjenesten samt eventuelle tilleggstjenester er spesifisert i bestillingsskjema. Kvalitet Bildekvaliteten på TV-kanaler vil være i den kvalitet som de hentes fra kilden. Kapasitet TV-kanaler og kapasiteter har ingen sammenheng med den båndbredde det abonneres på mot Internett.

6 Tjenesten inkluderer Kunden har tilgang på x TV-kanaler (x er angitt på bestillingsskjema) Tilgang på elektronisk programoversikt Nettleser via TV (begrenset funksjonalitet) E-post via TV (begrenset funksjonalitet) Portalsystem for valg av tjenester Filmleie Digitale radiokanaler

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Ta kontakt på 75 80 40 00

Ta kontakt på 75 80 40 00 I n n h o l d s t j e n e s t e r Pakketilbud Leveres med TV Basis pakken fra Homebase, Telefoni Norge og valgfri hastighet på Internett opp til 100Mbps. Digital-TV Leveres av Homebase, basispakke leveres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer