Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation"

Transkript

1 Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING To the shareholders of Vardia Insurance Group ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Styret i Vardia Insurance Group ASA ("Selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 28. mai 2015 kl Sted: Selskapets kontorer i Haakon VIIs gate 2, 0160 Oslo Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: The board of directors of Vardia Insurance Group ASA (the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting. Time: 28 May 2015 at hours (CET) Place: The Company's offices at Haakon VIIs gate 2, 0160 Oslo The general meeting will be opened by the chairman of the board or a person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies. The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Åge Korsvold 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon *** 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Åge Korsvold 2. Presentation of the record of shareholders and representatives present 3. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 4. Approval of notice and agenda 5. Share capital increase through private placement *** Det er aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPSkonto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets vurdering stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. There are 32,241,988 shares in the Company, and each share carries one vote. As at the date of this notice, the Company does not hold own shares. If shares are registered through a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, the beneficial shareholder must re-register the shares on a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. If the holder can prove that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the Company, the holder may, in the Company s opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made

2 by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by a simple majority vote. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1. Styreleder vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til Selskapet anmodes sendt slik at de er mottatt innen 27. mai Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorise the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as Appendix 1. The chairman of the board will only accept proxies with instructions, so that it is stated how the proxy holder shall vote in each matter. The proxy form may be sent to the Company per to or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. If the shareholder is a company, please attach the shareholder s certificate of registration to the proxy. Proxy forms which are sent to the Company is requested sent so that they are received no later than 27 May Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 27. mai Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. The board requests that attendance at the general meeting, either in person or by proxy, is registered within 27 May Attendance may be registered by completing and submitting the registration form attached as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting, subject to the limitations of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisers, and may give one advisor the right to speak. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments and the Company s Articles of Association, is available on the Company s website * * * * * * Oslo, 7. mai 2015 Med vennlig hilsen, for styret i Vardia Insurance Group ASA Oslo, 7 May 2015 Yours sincerely, for the board of directors of Vardia Insurance Group ASA Åge Korsvold Styrets leder Åge Korsvold Chairman of the board

3 5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 5. Share capital increase through private placement For å styrke Selskapets finansielle stilling og særlig i forhold til krav til solvens margin og kapitaldekning, foreslår styret at det foretas en kapitalforhøyelse. Kapitalforhøyelsen kommer i tillegg til fortrinnsrettsemisjonen som ble vedtatt på Selskapets ordinære generalforsamling den 9. april 2015 ("Fortrinnsrettsemisjonen"). The board of directors proposes to increase the share capital in order to strengthen the Company's financial position and in particular related to solvency margin and capital adequacy requirements. The increase of the capital is carried out in addition to the rights issue adopted by the Company s annual general meeting on 9 April 2015 (the "Rights Issue"). Forslaget om kapitalforhøyelse er en konsekvens av Selskapets vedvarende sterke vekst innenfor sine hovedområder samt at Selskapet nå legger en strengere fortolkning av gjeldende regnskapsprinsipper til grunn, med den følge at kapitalkravene har økt. Basert på dette foreslår styret å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK gjennom en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 100 millioner ("Emisjonen"). Emisjonen foreslås gjennomført parallelt med Fortrinnsrettsemisjonen, og basert på samme prospekt og tegningsmateriale. The proposed share capital increase is a consequence of a continued strong growth in the Company's main markets and a more strict interpretation of applicable accounting principles, which have increased the capital requirements. On this basis the board of directors proposes to increase the Company's share capital with NOK 8,000,000 through a private placement with gross proceeds of NOK 100 million (the "Private Placement"). The Private Placement is proposed completed in parallel with the Rights Issue, and based on the same prospectus and subscription material. Som følge av tidsfristene knyttet til Emisjonen, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal fravikes, likevel slik at allokeringsprinsippene (som fremgår av punkt 6 i vedtaksforslaget nedenfor) er fastsatt på en måte som gir eksisterende aksjeeiere (som mottar tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen) en mulighet til å opprettholde sin proratariske eierandel i Selskapet. Som nærmere beskrevet i prospektet som vil offentliggjøres innen kort tid og før start av tegnings- og bestillingsperiodene for tilbudene ("Prospektet"), vil hver tegningsrett gi eieren en rett til å tegne og allokere en ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen og også en preferert allokering av ca. 0,3636 av en ny aksje i Emisjonen (vennligst merk likevel at det ikke vil utstedes brøkdelsaksjer i tilbudet). Som følge av dette må eksisterende aksjeeiere tegne for alle utdelte tegningsretter samt overtegne med ca. 36,3636 % (følgelig tegne antallet tegningsretter ganger 1,3636) for å unngå utvanning i tilbudet. Allokering i både Fortrinnsrettsemisjonen og Emisjonen er forventet foretatt på tidspunktet for generalforsamling. Due to the time limits related to the Private Placement, the board of directors proposes that the existing shareholders' pre-emptive rights are set aside; however, the allocation principles (as described in section 6 of the proposed resolution below) are fixed in a manner that provides the Company's existing shareholders (who receives subscription rights in the Rights Issue) with the opportunity to maintain their pro rata ownership in the Company. As further described in the prospectus to be published within a short timeframe and before the start of the subscription and application periods for the offerings (the "Prospectus"), each subscription right will grant the holder the right to subscribe for and be allocated one new share in the Rights Issue as well as a preferred allocation of approximately of a new share in the Private Placement (please note; however, that no fractional new shares will be issued in the offering). Consequently, existing shareholders must subscribe for all issued subscription rights as well as oversubscribe by approximately % (i.e. subscribe for the amount of subscription rights times approximately ) in order to avoid dilution in the Offering. Allocation of both the Rights Issue and the Private Placement are expected to have taken place prior to the general meeting. For nærmere informasjon om bakgrunnen for Fortrinnsrettsemisjonen, Emisjonen og vilkårene for disse tilbudene vises det til Selskapets børsmeldinger samt Selskapets prospekt som vil være godkjent og offentliggjort før datoen for generalforsamlingen. For further information on the background for the Rights Issue, the Private Placement and the terms of these offerings, reference is made to the Company's stock exchange notifications as well as the Company's prospectus which will be approved and published prior to the date of the general meeting. Nedenfor er, i henhold til allmennaksjeloven, en kort redegjørelse for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Below is, as required by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, a brief summary of matters of

4 Selskapets aksjer og hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag: Selskapet er i brudd med gjeldende kapital krav på både selskaps og konsernnivå, likevel slik at Selskapet er innvilget en betinget dispensasjon fra disse kravene fra Finanstilsynet på visse vilkår og frem til 31. mai Selskapets ordinære generalforsamling vedtok å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på NOK 275 millioner. importance when subscribing for shares in the Company and events of significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date: The Company is in breach of applicable capital requirements on both company and group level; however, the Company has obtained a conditional exemption from these requirements from the Financial Supervisory Authority of Norway until 31 May The Company's annual general meeting resolved to carry out a rights issue with gross proceeds of NOK 275 million. Selskapet har skiftet daglig leder. Det vises for øvrig til Selskapets børsmeldinger offentliggjort på under ticker-symbol "VARDIA". Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014 er tilgjengelige på Selskapets nettside og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven 10-1 på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK ved utstedelse av aksjer, hver med pålydende NOK 0, Tegningskursen er NOK 1 per aksje. 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter asal fravikes. Aksjene er allerede allokert og skal tegnes av Pareto Securities AS (eller noen utpekt av Pareto Securities AS) for og på vegne av bestillere som er tildelt aksjer etter følgende allokeringsprinsipper: a. Tildeling vil først skje til tegnere som har (i) utøvd tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen, (ii) overtegnet i Fortrinnsrettsemisjonen, og (iii) blitt tildelt færre aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen enn deres totale tegning. Tildeling vil bli gjort forholdsmessig basert på antall tegningsretter utøvet av hver slik tegner i Fortrinnsrettsemisjonen. I den grad The Company has changed its CEO. Reference is also made to the Company's stock exchange announcements published on under the ticker symbol "Vardia". Annual accounts, annual report and auditor s report for 2014 are available at the Company s website and for review at the Company s business office. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The Company's share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Liability Companies Act section 10-1 on the following terms: 1. The share capital is increased by NOK 8,000,000 by an issuance of 100,000,000 shares, each with a par value of NOK The subscription price shall be NOK 1 per share. 3. The shareholders pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section are set aside. The shares are already allocated and shall be subscribed for by Pareto Securities AS (or someone nominated by Pareto Securities AS) for and on behalf of the applicants who are allocated shares based on the following allocation criteria: a. Allocation will first be made to subscribers who have (i) exercised subscription rights in the Rights Issue, (ii) oversubscribed in the Rights Issue, and (iii) been allocated less shares in the Rights Issue than their total subscription. Allocation will be made proportionally based on the number of subscription rights exercised by each such subscriber in the Rights Issue. To

5 forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil tildeling skje ved loddtrekning. b. Aksjer som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (a) vil bli tildelt tegnere som ikke har tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen og som er deltakere i garantikonsortiet for Emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på antallet tegnede aksjer. c. Aksjer som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (a) og (b) vil bli tildelt tegnere som ikke har tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen og som ikke er deltakere i garantikonsortiet for Emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på antallet tegnede aksjer. d. Aksjer som ikke er allokert i henhold til underpunkt (a), (b) og (c) ovenfor, vil bli tegnet av, og tildelt, garantistene for Emisjonen i henhold til garantiforpliktelsene til de respektive garantistene. the extent that proportional allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing lots. b. Shares not allocated pursuant to sub-item (a) will be allocated to subscribers who does not hold subscription rights in the Rights Issue and who are participants in the guarantee consortium for the Private Placement. Allocation will be made pro rata based on the number of shares subscribed for. c. Shares not allocated pursuant to sub-items (a) and (b) will be allocated to subscribers who does not hold subscription rights in the Rights Issue and who are not participants in the guarantee consortium for the Private Placement. Allocation will be made pro rata based on the number of shares subscribed for. d. Shares not allocated pursuant to sub-items (a), (b) and (c) above, will be subscribed by, and allocated to, the underwriters for the Private Placement in accordance with the guarantee commitments of the respective underwriters. Aksjene kan likevel ikke tegnes av personer som, etter Selskapets vurdering, er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor tilbud om tegning eller tegning av aksjer ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge og Sverige) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. 4. Aksjene skal tegnes senest 29. mai Aksjeinnskudd skal gjøres opp senest 3. juni 2015 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon. 6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 8,5 millioner (i tillegg til garantikommisjonen beskrevet nedenfor). 8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene 1-3 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. The shares may; however, not be subscribed by persons who, in the Company s view, are resident in a jurisdiction where the offering of shares or subscription would be unlawful or (for jurisdictions other than Norway and Sweden) would require any prospectus, registration or similar action. 4. The shares shall be subscribed no later than 29 May Payment for the shares shall be made no later than 3 June 2015 by cash payment to a separate account with a Norwegian credit institution. 6. The shares will entitle to dividend as from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. 7. The estimated amount of expenses related to the share capital increase is NOK 8.5 million (in addition to the guarantee fee described below). 8. With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 1-3 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital increase.

6 9. Aksjene er garantert tegnet av et garantikonsortium bestående av eksisterende aksjeeiere og nye investorer. Som provisjon for tegningsgarantien skal deltakerne i garantikonsortiet til sammen motta et beløp tilsvarende 3,0 % av samlet garantert beløp. Primærgarantistene vil i tillegg motta en garantiprovisjon på ytterligere 3.0 % for den del av deres garantibeløp som ikke blir videre syndikert. 10. Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av: 9. The shares are guaranteed by a guarantee consortium consisting of existing shareholders and new investors. As guarantee fee, the underwriters shall in total receive an amount equal to 3.0% of the total guarantee amount. The primary underwriters will also receive an additional 3.0% guarantee fee for any non-syndicated part of its primary guarantee. 10. The implementation of the capital increase is conditional on: (I) at Selskapet mottar nødvendige regulatoriske godkjennelser for gjennomføring av kapitalforhøyelsen, herunder godkjennelse av kapitalforhøyelsen fra Finanstilsynet; (I) the Company obtaining required regulatory approval for completion of this share capital increase; including approval of the share capital increase from the Financial Supervisory Authority of Norway ("FSA"); (II) at Selskapet fortsetter å ha dispensasjon fra solvenskapitalkrav frem til tidspunktet for allokering av nye aksjer i Emisjonen; (II) the Company remaining exempt from the solvency capital requirements until allocation of new shares in this share capital increase; (III) at denne kapitalforhøyelsen, samt fortrinnsrettsemisjonen vedtatt av Selskapets generalforsamling 9. april 2015 er fullt ut garantert og, med mindre alle de nye aksjene som tilbys i disse emisjonene er tegnet, at garantiavtalene som sikrer tegning av alle slike nye aksjer i emisjonene fortsatt gjelder og at garantistene handler i tråd med vilkårene i disse avtalene; og (III) this share capital increase, as well as the rights issue resolved by the Company's general meeting on 9 April 2015 being fully guaranteed and that, unless all the new shares offered in these two share capital increases are subscribed, the guarantee agreements securing subscription of all such new shares in the share capital increases remaining in full force and effect and that the guarantors there under comply with the terms of such agreements; and (IV) at de to kapitalforhøyelsene nevnt i punkt (III) ovenfor blir registrert samtidig i Foretaksregisteret. " (IV) the two share capital increases mentioned in section (III) above being registered with the Norwegian Register of Business Enterprises simultaneously." * * * * * * Ingen andre saker foreligger til behandling. No other matters are on the agenda.

7 FULLMAKTSSKJEMA VEDLEGG 1 Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss): styrets leder Åge Korsvold (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i Vardia Insurance Group ASA 28 mai Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten er bundet, og det er angitt i tabellen nedenfor om fullmektigen skal stemme for eller mot styrets forslag i hver enkelt sak på dagsorden. Dersom det ikke er angitt hvordan det skal stemmes i en eller flere av sakene, skal fullmakt anses å være gitt i favør av styrets forslag i disse sakene. Verken Selskapet eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt. SAK FOR MOT 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 5 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon Jeg/vi eier (antall) aksjer Dato: Navn: Adresse: Signatur: Fullmakten kan sendes til Vardia Insurance Group ASA, postadresse Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norge, e-post eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

8 PROXY FORM APPENDIX 1 The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark): the chairman of the board Åge Korsvold (or whomever he authorises) to attend and vote for my/our shares at the general meeting of Vardia Insurance Group ASA on 28 May If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes. The proxy is bound, and it is stated in the table below whether the proxy holder shall vote for or against the proposal by the board of directors with respect to each item on the agenda. If it is not stated how the vote shall be cast under one or more items, the proxy shall be deemed given in favour of the board of directors' proposal with respect to such items. Neither the Company nor the chairman of the board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and the chairman of the board are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form, and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form or as a consequence of votes not being cast. ITEM FOR AGAINST 2 Presentation of the record of shareholders and representatives present 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 4 Approval of notice and agenda 5 Share capital increase through a private placement I/we own (number) shares Date: Name: Address: Signature: The proxy form may be sent to Vardia Insurance Group ASA, postal address Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norway, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

9 VEDLEGG 2 / APPENDIX 2 PÅMELDINGSSKJEMA Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Vardia Insurance Group ASA 28. mai Sted: Dato: / 2015 Navn: Antall aksjer: Adresse: Signatur: Dersom undertegnede er fullmektig: Jeg/vi møter som fullmektig for (navn). Det anmodes om at påmeldingsskjemaet blir sendt per post til Vardia Insurance Group ASA, postadresse Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norge eller e-post slik at det blir mottatt av Vardia Insurance Group ASA, innen 27. mai ATTENDANCE FORM The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the extraordinary general meeting in Vardia Insurance Group ASA on 28 May Place: Date: / 2015 Name: Number of shares: Address: Signature: If the undersigned is a proxy holder: I/we will meet as proxy for (name). It is requested that the attendance form is sent in by mail to Vardia Insurance Group ASA, postal address Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norway, in a manner that ensures that it is received by Vardia Insurance Group ASA by 27 May 2015.

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere Rundskriv Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere RUNDSKRIV: 10/2011 DATO: 10.02.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer