Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation"

Transkript

1 Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING To the shareholders of Vardia Insurance Group ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Styret i Vardia Insurance Group ASA ("Selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 7. september 2015 kl Sted: Thon konferansesenter Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Åge Korsvold 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjennelse av transaksjoner med nærstående 6. Endring av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 7. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer 8. Endring av sammensetningen av valgkomiteen 9. Valg av nytt styremedlem *** Det er aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen The board of directors of Vardia Insurance Group ASA (the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting. Time: 7 September 2015 at hours (CET) Place: Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo The general meeting will be opened by the chairman of the board or a person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies. The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting: 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Åge Korsvold 2. Presentation of the record of shareholders and representatives present 3. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 4. Approval of notice and agenda 5. Approval of transactions with close associates 6. Amendment of the declaration on salaries and other remuneration for senior management 7. Board authorisation to issue new shares 8. Amendment of the composition of the nomination committee 9. Election of new board member *** There are 407,241,988 shares in the Company, and each share carries one vote. As at the date of this notice, the

2 ingen egne aksjer. Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPSkonto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets vurdering stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Company does not hold own shares. If shares are registered through a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, the beneficial shareholder must re-register the shares on a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. If the holder can prove that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the Company, the holder may, in the Company s opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by a simple majority vote. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1. Styreleder vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til Selskapet anmodes sendt slik at de er mottatt innen 4. september Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 4. september Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorise the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as Appendix 1. The chairman of the board will only accept proxies with instructions, so that it is stated how the proxy holder shall vote in each matter. The proxy form may be sent to the Company per to or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. If the shareholder is a company, please attach the shareholder s certificate of registration to the proxy. Proxy forms which are sent to the Company are requested sent so that they are received no later than 4 September The board requests that attendance at the general meeting, either in person or by proxy, is registered within 4 September Attendance may be registered by completing and submitting the registration form attached as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting, subject to the limitations of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisers, and may give one advisor the right to speak. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments and the Company s Articles of Association, is available on the Company s website

3 * * * * * * Oslo, 17. august 2015 Med vennlig hilsen, for styret i Vardia Insurance Group ASA Oslo, 17 August 2015 Yours sincerely, for the board of directors of Vardia Insurance Group ASA Åge Korsvold Styrets leder Åge Korsvold Chairman of the board

4 5. Godkjennelse av transaksjoner med nærstående Det vises til aksjonærbrevet vedlagt innkallingen som Vedlegg 3 for en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for transaksjonene. Ettersom kjøperne av virksomheten som avhendes og motparten i de nye agentavtalene er selskaper opprettet av aksjeeiere i Selskapet og Selskapets ytelse har en verdi som overstiger 5 % av Selskapets aksjekapital, foreslår styret at transaksjonene godkjennes av Selskapets generalforsamling etter saksbehandlingsreglene i allmennaksjeloven 3-8. Ernst & Young AS har utarbeidet en redegjørelse for salgsavtalene i henhold til allmennaksjeloven 3-8 jf Redegjørelsen følger vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 4. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "I henhold til allmennaksjeloven 3-8 godkjenner generalforsamlingen avtalene der Selskapet avhender Vardia Forsikring AS, Vardia Forsikring AB, virksomhet i Vardia Eksterne Kanaler AS, tilbakekjøp av deler av Vardia Forsikring ABs virksomhet knyttet til IT-systemer, samt inngåelse av nye generalagentavtaler." 5. Approval of transactions with close associates Reference is made to the shareholder letter attached hereto as Appendix 3 for an account of the background for the transactions. As the purchasers of the business to be divested and the counterparties in the new agent agreements are companies established by shareholders in the Company and the consideration from the Company has a value that exceeds 5% of the Company's share capital, the board of directors proposes that the transactions are approved by the Company's general meeting in accordance with the procedural rules in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 3-8. Ernst & Young AS has prepared n report regarding the sales agreements in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is attached hereto as Appendix 4. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "In accordance with the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act Section 3-8, the general meeting approves the agreements whereby the Company's sells Vardia Forsikring AS, Vardia Forsikring AB, business in Vardia Eksterne Kanaler AS, repurchase of certain parts of Vardia Forsikring AB's business related to IT-systems, as well as entering into new general agency agreements."

5 6. Endring av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 6. Amendment of the declaration on salaries and other remuneration for senior management Selskapets gjeldende erklæring om erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte beskriver de historisk etablerte opsjonsprogrammene, men tar ikke høyde for nye utstedelser av opsjoner. Generalforsamlingens vedtakelse av erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er bindende for styret hva gjelder blant annet avlønning i form at aksjeopsjoner. The Company's current declaration on salaries and other remuneration for senior management describes the Company's historically established share option programs, but does not take issue of new options into account. The general meeting's adoption of the declaration on salaries and other remuneration for senior management is binding for the board of directors with respect to inter alia remuneration in the form of share options. I forbindelse med ansettelse av ny daglig leder og finansdirektør for Selskapet, samt at det vil skje ytterligere endringer i ledergruppen som følge av transaksjonene nevnt under sak 5 ovenfor, foreslår styret at generalforsamlingen skal godkjenne et tillegg til erklæringen knyttet til bruk av aksjeopsjoner som avlønning. I forbindelse med ansettelse av ny daglig leder har styret blant annet drøftet et opsjonsprogram med delvis opptjening over tre år, løpetid frem til 2021 og utøvelsespris basert på volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs ved utstedelse av opsjonen med et tillegg på 20 %. "Selskapet planlegger å etablere et nytt aksjeincentivprogram i perioden frem til ordinær generalforsamling 2016 der det vil kunne utstedes opp til opsjoner som hver gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet. De nærmere vilkårene for opsjonene skal fastsettes av styret etter dettes skjønn. Selskapets opsjonsprogram skal alltid etableres innenfor de rammer som følger av forskrift av 1. desember 2010 nr om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner". Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til endring av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte" In connection with appointment of a new CEO and CFO for the Company, as well as that there will be further changes to the Company's senior management due to the transactions mentioned under agenda item 5 above, the board of directors proposes that the general meeting approves an addition to the declaration related to use of share options as remuneration. In connection with the appointment of the new CEO the board of directors has inter alia discussed a share incentive program with partial vesting over three years, option period until 2021 and strike price based on volume weighted average share price at the time of the issue of the option with an addition of 20%. "The Company plans to establish a new share incentive program in the period up to the next annual general meeting in 2016 under which up to 6,000,000 options, each giving right to subscribe for one share, may be issued. The specific details of the options shall be determined by the board of directors at their discretion. The Company's share incentive program shall always be established within the framework pursuant to the regulation of 1 December 2010 no regarding remuneration in financial institutions. " The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The general meeting approves the board of directors proposal for amendment of the declaration on salaries and other remuneration for senior management" 7. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer I forlengelsen av forslaget under sak 6 ovenfor om å etablere et nytt opsjonsprogram foreslår styret at det vedtas en ny styrefullmakt til å utstede nye aksjer ved eventuell utøvelse av opsjoner. 7. Board authorisation to issue new shares In connection with the proposal under agenda item 6 above regarding establishing a new share incentive program, the board of directors proposes that a new board authorisation to issue new shares upon potential exercise of options is adopted.

6 Videre foreslår styret at styrefullmakten også skal kunne benyttes ved behov for å styrke Selskapets finansielle stilling. The board of directors furthermore proposes that the board authorisation may also be used if it becomes necessary to strengthen the Company's financial position. Formålet med fullmakten foreslås å være mer begrenset enn den gjeldende styrefullmakten ved at den ikke åpner for å kunne benyttes i forbindelse med kjøp av andre selskaper, samt at utstedelse av aksjer kun skal kunne skje mot kontantvederlag. Det foreslås videre at fullmakten erstatter den gjeldende styrefullmakten som ble vedtatt på ordinær generalforsamling for Styret foreslår derfor at styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK (ca. 10 % av nåværende utestående aksjer i Selskapet). For å legge til rette for formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes. Nedenfor er, i henhold til allmennaksjeloven, en kort redegjørelse for hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag: Selskapet har måttet endre måten de fører visse kostnader på i årsregnskapet for 2014 Selskapet hentet i våres inn NOK i ny egenkapital gjennom emisjoner Selskapet har tatt opp et ansvarlig lån på NOK 75,000,000 Selskapet har utnevnt ny daglig leder og CFO Selskapet utstedte et prospekt datert 7. mai 2015 Transaksjonene som beskrevet i aksjonærbrevet The purpose of the board authorisation is proposed to be more limited than the current board authorisation as it may not be used in connection with acquisitions of other companies, as well as that shares may only be issued against cash consideration. Furthermore, it is proposed that the authorisation replaces the current authorisation as was resolved on the Company's annual general meeting for The board of directors therefore proposes that the general meeting issues an authorization to the board of directors to increase the share capital by up to NOK 3,250,000 (approx. 10% of the currently issued shares in the Company). In order to facilitate the purpose of the authorisation, the board of directors proposes that the existing shareholder's pre-emptive rights may be set aside. Below is, as required by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, a brief summary of events of significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date: The Company had to change the way certain costs were accounted for in its annual accounts for 2014 This spring, the Company obtained NOK 375,000,000 in new equity through share offerings The Company has obtained a tier two loan of NOK 75,000,000 The Company has appointed a new CEO and CFO The Company issued a prospectus dated 7 May 2015 The transactions described in the shareholder letter Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning for 2014, samt selskapets børsmeldinger er tilgjengelige på Selskapets nettside og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor. Annual accounts, annual report, auditor's report for 2014 as well as the Company's stock exchange notifications are available at the Company's website and for review at the Company's business office. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med opsjonsprogrammer eller for å styrke Selskapets The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is authorised to increase the share capital, on the following conditions: 1. The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 3,250, The authorisation may only be used in relation to share incentive programs or to strengthen the

7 finansielle stilling. 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2016, likevel senest til 30. juni Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven skal kunne fravikes. 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten erstatter fullmakten gitt av Selskapets ordinære generalforsamling for Company's financial position. 3. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2016, but at the latest until 30 June The shareholders pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section may be set aside. 5. The authorisation does not include increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section The authorisation does not include resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section The authorisation replaces the authorisation granted by the Company's annual general meeting for Endring av sammensetningen av valgkomiteen 8. Amendment of the composition of the nomination committee Sigmund Romskoug har meddelt Selskapet at han ønsker å trekke seg fra valgkomiteen. Som følge av dette er det behov for å velge et nytt medlem til komiteen. Sigmund Romskoug has notified the Company that he wishes to withdraw from the nomination committee. As a consequence there is a need to elect a new member to the committee. Selskapets valgkomités innstilling til valg av nytt medlem til valgkomitéen vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside før generalforsamling. The Company's nomination committee's recommendation for election of a new member for the nomination committee will be made available on the Company s website prior to the general meeting. 9. Valg av nytt styremedlem 9. Election of new board member Etter emisjonene tidligere i vår har Selskapets aksjeeierstruktur blitt vesentlig forandret. Som følge av dette anser styret det hensiktsmessig å foreslå at det velges ett ytterligere styremedlem som representant for noen av de større nye aksjeeierne. After the share issues this spring, the Company's shareholder structure has been materially amended. As a consequence, the board of directors deems it appropriate to propose that an additional board member is elected as a representative for some of the larger new shareholders. Selskapets valgkomités innstilling til valg av styremedlemmer vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside før generalforsamling. The Company's nomination committee's recommendation for election of board members will be made available on the Company s website prior to the general meeting.

8 * * * Ingen andre saker foreligger til behandling. * * * No other matters are on the agenda.

9 FULLMAKTSSKJEMA VEDLEGG 1 Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss): styrets leder Åge Korsvold (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i Vardia Insurance Group ASA 7. september Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten er bundet, og det er angitt i tabellen nedenfor om fullmektigen skal stemme for eller mot styrets forslag i hver enkelt sak på dagsorden. Dersom det ikke er angitt hvordan det skal stemmes i en eller flere av sakene, skal fullmakt anses å være gitt i favør av styrets forslag i disse sakene. Verken Selskapet eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt. SAK FOR MOT 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 5 Godkjennelse av transaksjoner med nærstående 6 Endring av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 7 Styrefullmakt til å utstede nye aksjer 8 Endring av sammensetningen av valgkomiteen 9 Valg av nytt styremedlem Jeg/vi eier (antall) aksjer Dato: Navn: Adresse: Signatur: Fullmakten kan sendes til Vardia Insurance Group ASA, postadresse Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norge, e-post eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

10 PROXY FORM APPENDIX 1 The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark): the chairman of the board Åge Korsvold (or whomever he authorises) to attend and vote for my/our shares at the general meeting of Vardia Insurance Group ASA on 7 September If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes. The proxy is bound, and it is stated in the table below whether the proxy holder shall vote for or against the proposal by the board of directors with respect to each item on the agenda. If it is not stated how the vote shall be cast under one or more items, the proxy shall be deemed given in favour of the board of directors' proposal with respect to such items. Neither the Company nor the chairman of the board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and the chairman of the board are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form, and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form or as a consequence of votes not being cast. ITEM FOR AGAINST 2 Presentation of the record of shareholders and representatives present 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 4 Approval of notice and agenda 5 Approval of transactions with close associates 6 Amendment of the declaration on salaries and other remuneration for senior management 7 Board authorisation to issue new shares 8 Amendment of the composition of the nomination committee 9 Election of new board member I/we own (number) shares Date: Name: Address: Signature: The proxy form may be sent to Vardia Insurance Group ASA, postal address Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norway, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

11 VEDLEGG 2 / APPENDIX 2 PÅMELDINGSSKJEMA Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Vardia Insurance Group ASA 7. september Sted: Dato: / 2015 Navn: Antall aksjer: Adresse: Signatur: Dersom undertegnede er fullmektig: Jeg/vi møter som fullmektig for (navn). Det anmodes om at påmeldingsskjemaet blir sendt per post til Vardia Insurance Group ASA, postadresse Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norge eller e-post slik at det blir mottatt av Vardia Insurance Group ASA, innen 4. september ATTENDANCE FORM The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the extraordinary general meeting in Vardia Insurance Group ASA on 7 september Place: Date: / 2015 Name: Number of shares: Address: Signature: If the undersigned is a proxy holder: I/we will meet as proxy for (name). It is requested that the attendance form is sent in by mail to Vardia Insurance Group ASA, postal address Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norway, in a manner that ensures that it is received by Vardia Insurance Group ASA by 4 September 2015.

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer