Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation"

Transkript

1 Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING To the shareholders of Vardia Insurance Group ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Styret i Vardia Insurance Group ASA ("Selskapet") innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: 9. april 2015 kl. 15:00 Sted: Selskapets kontorer i Haakon VIIs gate 2, 0160 Oslo Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Åge Korsvold 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 7. Valg av styremedlemmer 8. Godtgjørelse til styret 9. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen 10. Godtgjørelse til kontrollkomiteen The board of directors of Vardia Insurance Group ASA (the "Company") hereby convenes an annual general meeting. Time: 9 April 2015 at 15:00 hours (CET) Place: The Company's offices at Haakon VIIs gate 2, 0160 Oslo The general meeting will be opened by the chairman of the board or a person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies. The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting: 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Åge Korsvold 2. Presentation of the record of shareholders and representatives present 3. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 4. Approval of notice and agenda 5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management 7. Election of board members 8. Remuneration to the board of directors 9. Election of members to the control committee 10. Remuneration to the control committee

2 11. Godtgjørelse til valgkomiteen 12. Godtgjørelse til revisor 13. Valg av revisor 14. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med oppkjøp 15. Garantert fortrinnsrettsemisjon *** Det er aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets vurdering stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. 11. Remuneration to the nomination committee 12. Remuneration to the auditor 13. Election of auditor 14. Board authorisation for share capital increase in connection with acquisitions 15. Guaranteed rights issue *** There are 32,241,988 shares in the Company, and each share carries one vote. As at the date of this notice, the Company does not hold own shares. If shares are registered through a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, the beneficial shareholder must re-register the shares on a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. If the holder can prove that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the Company, the holder may, in the Company s opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by a simple majority vote. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1. Styreleder vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til Selskapet anmodes sendt slik at de er mottatt innen 8. april Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorise the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as annex 1. The chairman of the board will only accept proxies with instructions, so that it is stated how the proxy holder shall vote in each matter. The proxy form may be sent to the Company per to or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. If the shareholder is a company, please attach the shareholder s certificate of registration to the proxy. Proxy forms which are sent to the Company is requested sent so that they are received no later than 8 April Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 8. april Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de The board requests that attendance at the general meeting, either in person or by proxy, is registered within 8 April Attendance may be registered by completing and submitting the registration form attached as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form. Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting, subject to the limitations of the Norwegian Public Limited Liability

3 rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisers, and may give one advisor the right to speak. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig og vil bli tilgjengeliggjort på Selskapets nettside Information regarding the annual general meeting, including this notice with attachments and the Company s Articles of Association, is available and will be made available on the Company s website Oslo, 18. mars 2015 * * * Med vennlig hilsen, for styret i Vardia Insurance Group ASA Åge Korsvold Styrets leder Oslo, 18 March 2015 * * * Yours sincerely, for the board of directors of Vardia Insurance Group ASA Åge Korsvold Chairman of the board

4 Styrets forslag 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014 Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2014 vil gjøres tilgjengelig på Selskapets internettside senest 2. april Styret foreslår at det ikke vedtas utbytte for regnskapsåret Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven 3-3b." The proposals of the board of directors 5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2014 The Company's annual accounts and annual report for 2014 which will be made available on the Company s website on 2 April 2015 at the latest. The board of directors proposes no dividend distributions for the financial year The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The general meeting approves the Company's annual accounts and the annual report for the financial year 2014, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3 b". 6. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 6. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management Selskapet viser til erklæringen som vil være inntatt i styrets årsberetning for The Company refers to the declaration to be included in the annual report for Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Generalforsamlingen støtter retningslinjene i erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Vardia Insurance Group ASA og godkjenner retningslinjene som gjelder for godtgjørelse som nevnt i allmennaksjeloven 6-16a, første ledd, tredje setning nr. 3." The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The general meeting supports the guidelines in the declaration on salaries and other remuneration for senior management employed by Vardia Insurance Group ASA, and approves the guidelines relating to remuneration as mentioned in section 6-16a, first paragraph, third sentence, no. 3, of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act." 7. Valg av styremedlemmer Selskapets valgkomités innstilling til valg av styremedlemmer vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside før generalforsamling. 8. Godtgjørelse til styret Selskapets valgkomités innstilling til godtgjørelse til styret vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside 7. Election of board members The Company's nomination committee's recommendation for election of board members will be made available on the Company s website prior to the general meeting. 8. Remuneration to the board of directors The Company's nomination committee's recommendation for remuneration to the board of directors will be made

5 før generalforsamling. 9. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen Selskapets valgkomités innstilling til valg av medlemmer til kontrollkomiteen vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside før generalforsamling. available on the Company s website prior to the general meeting. 9. Election of members to the control committee The Company's nomination committee's recommendation for election of members to the Company's control committee will be made available on the Company s website prior to the general meeting. 10. Godtgjørelse til kontrollkomiteen Selskapets valgkomités innstilling til godtgjørelse til kontrollkomiteen vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside før generalforsamling. 11. Godtgjørelse til valgkomiteen Selskapets valgkomités innstilling til godtgjørelse til valgkomiteen vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside før generalforsamling. 12. Godtgjørelse til revisor Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Revisors godtgjørelse for 2014, totalt NOK [vil bli opplyst på generalforsamling], godkjennes." 10. Remuneration to the control committee The Company's nomination committee's recommendation for remuneration to the control committee will be made available on the Company s website prior to the general meeting. 11. Remuneration to the nomination committee The Company's nomination committee's recommendation for remuneration to the nomination committee will be made available on the Company s website prior to the general meeting. 12. Remuneration to the auditor The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The auditor fees for 2014, amounting to NOK [will be presented at the general meeting], are approved." 13. Valg av revisor Styret foreslår at et valg av revisor behandles på generalforsamling. Styrets innstilling til revisor vil gjøres tilgengelig på Selskapets internettside senest én uke før generalforsamling. 14. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med oppkjøp 13. Election of auditor The board of directors proposes that an election of auditor is addressed at the general meeting. The board of director's nomination for auditor will be made available on the Company s website one week prior to the general meeting at the latest. 14. Board authorisation for share capital increase in connection with acquisitions Selskapet ønsker å legge til rette for rask saksbehandling dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle Selskapets satsningsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller forøvrig å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner i forbindelse med oppkjøp. The Company wishes to facilitate for swift procedures if it should prove desirable to further develop the Company s businesses by acquiring companies settled with consideration in the form of subscription of new shares or by otherwise increasing share capital by means of private placement in connection with acquisitions.

6 Styret foreslår derfor at styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK aksjer i forbindelse med erverv eller finansiering av erverv av virksomheter, opsjonsprogrammer eller for å styrke Selskapets finansielle stilling. For å legge til rette for formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med erverv eller finansiering av erverv av virksomheter, opsjonsprogrammer eller for å styrke Selskapets finansielle stilling. 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2016, likevel senest til 30. juni Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven skal kunne fravikes. 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven The board of directors therefore proposes that the general meeting issues an authorization to the board of directors to increase the share capital by up to NOK 300,000 shares in connection with acquisitions or financing of acquisitions of businesses, share incentive programs or to strengthen the Company's financial position. In order to facilitate the purpose of the authorisation, the board of directors proposes that the existing shareholder's pre-emptive rights may be set aside. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is authorised to increase the share capital, on the following conditions: 1. The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 300, The authorisation may only be used in relation to acquisitions or financing of acquisitions of businesses, share incentive programs or to strengthen the Company's financial position. 3. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2016, but at the latest until 30 June The shareholders pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section may be set aside. 5. The authorisation includes increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section The authorisation includes resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section Garantert fortrinnsrettsemisjon 15. Guaranteed rights issue Selskapet viser til Selskapets Q4-rapport for 2014 og den tilhørende børsmeldingen datert 2. mars 2015 hva gjelder Reference is made to the Company's Q report and its stock exchange announcement dated 2 March 2015

7 Selskapets prosess og situasjon i forbindelse med endrede regnskapsprinsipper og behovet for en emisjon for at Selskapet skal tilfredsstille relevante kapitalkrav. with respect to the Company's process and situation regarding amended accounting principles and the need for a share issue for the Company to comply with relevant capital requirements. Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse med bruttoproveny på NOK 275 millioner ved utstedelse av nye aksjer, med fortrinnsrett til tegning og tildeling for eksisterende aksjeeiere ("Emisjonen"). Formålet med Emisjonen er å styrke Selskapets egenkapital og sikre oppfyllelse av solvenskapitalkrav, herunder å kompensere for reduksjonen av egenkapitalen i Selskapets konsoliderte årsregnskap for 2014 (og tidligere regnskap) som følge av endringene av Selskapets regnskapsprinsipper. Selskapet har engasjert Pareto Securities AS som tilrettelegger for Emisjonen. Antallet aksjer som utstedes i Emisjonen vil avhenge av tegningskursen som fastsettes i forbindelse med Finanstilsynets godkjenningen av det prospektet som utarbeides i tilknytning til Emisjonen ( Prospektet ). I forslaget til beslutning nedenfor er det derfor tatt høyde for en tegningskurs fra NOK 1 til NOK 50, utstedelse av til aksjer og en aksjekapitalforhøyelse på NOK til NOK Styret ber om fullmakt til å fastsette antall aksjer og tegningskurs innenfor dette vide intervallet. The board of directors proposes that the general meeting resolves an increase of the Company's share capital with gross proceeds of NOK 275 million by the issue of new shares, with pre-emptive subscription rights for existing shareholders (the "Rights Issue"). The purpose of the Rights Issue in the share capital is to strengthen the Company's equity capital position and secure compliance with applicable solvency capital requirements, including compensating for the deterioration of the equity in the Company's consolidated accounts for 2014 (and previous accounts) following amendments to its accounting principles. The Company has engaged Pareto Securities AS as manager for the Rights Issue. The number of shares to be issued in the Rights Issue will depend on the subscription price to be set in connection with the approval by the Financial Supervisory Authority of Norway of the prospectus that is prepared in connection with the Rights Issue (the Prospectus ). The proposal made below is therefore based on a subscription price from NOK 1 to NOK 50, the issue of to shares, and a capital increase of NOK to NOK The board of directors asks for an authority to set the number of shares and subscription price within that wide range. Det er inngått avtaler om tegningsgaranti med medlemmer av et garantikonsortium bestående av eksisterende aksjeeiere og nye investorer, som på visse vilkår garanterer for fulltegning av Emisjonen. I henhold til disse avtalene skal tegningskursen fastsettes basert på en samlet vurdering av de gjeldende forhold og i tråd med en markedsmessig rabatt på minst 30 % i forhold til markedsprisen på det relevante tidspunkt justert for tegningsrettenes verdi, og i samråd med tilrettelegger. Styret vil benytte fullmakten det vises til i forrige avsnitt til å fastsette tegningskursen i samsvar med dette. A guarantee agreement has been made with members of a guarantor syndicate consisting of existing shareholders and new investors, which on certain conditions guarantees a full subscription of the Rights Issue. Under the guarantee agreement, the subscription price shall be based on overall assessment of the prevailing circumstances and in line with market practice at a discount of minimum 30% to market price as at the time of determination, adjusted for estimated value of subscription rights, and in consultation with the manager. The board of director will use the authorisation referred to in the paragraph above to set the subscription price in accordance with the guarantee agreement. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden starter og vil utgjøre tegningsgrunnlaget for Emisjonen. Forutsatt at Prospektet for Emisjonen godkjennes i tide, vil tegningsperioden begynne 20. april 2015 og avsluttes 4. mai 2015 kl. 16:30 (norsk tid). Dersom Prospektet ikke er godkjent per 14. april 2015 skal tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl (norsk tid) to uker deretter. The Prospectus will be published prior to the start of the subscription period and will represent the basis for subscriptions in the Rights Issue. Assuming that the prospectus for the Rights Issue is approved in time, the subscription period will commence on 20 April 2015 and end on 4 May 2015 at 4.30 p.m. (CET). If the Prospectus is not approved per 14 April 2015, the subscription period shall commence on the fourth trading day on the Oslo Børs after such approval has been received, and ends at 4.30 p.m. (CET) two weeks later.

8 Aksjeeiere per 14. april 2015 (som er tentativ dato for Finanstilsynets godkjennelse av Prospektet) ("Prospektdagen"), slik de fremgår av Selskapets aksjeeierregister i VPS etter ordinært T+2 oppgjør, og som lovlig kan delta i Emisjonen, vil i henhold til allmennaksjeloven 10-4 ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av aksjer i Emisjonen i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Dersom Prospektet ikke er godkjent per Prospektdagen, skal Prospektdagen utsettes til den dagen Prospektet godkjennes. Shareholders per 14 April 2015 (which is the tentative date for the Financial Supervisory Authority of Norway's approval of the Prospectus) (the "Prospectus Date"), as recorded in the Company's shareholder register in the VPS following ordinary T+2 settlement, and who can legally participate in the Rights Issue, will in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 have pre-emptive rights to subscribe for and be allotted shares in the Rights Issue based on their holding of shares in the Company. If the Prospectus is not approved as per the Prospectus Date, the Prospectus Date shall be postponed until the date on which the Prospectus is approved. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Børs i tegningsperioden likevel slik at det foreslås at Selskapets styre skal kunne forkorte noteringsperioden for tegningsretter med "T+2" for å legge til rette for allokering ved utløpet av tegningsperioden. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsfristens utløp vil bli tildelt deltakerne av garantikonsortiet. Som vederlag for garantien vil garantistene motta en garantikommisjon tilsvarende 3,0 % av garantert beløp. The subscription rights may be freely transferable and listed on the Oslo Børs in the subscription period; however, it is proposed that the Company's board of directors shall be authorised to shorten the listing period for the subscription rights with "T+2" in order to facilitate allocation at the expiry of the subscription period. Oversubscription and subscription without subscription rights will be allowed. Shares that have not been subscribed by the end of the subscription period will be allotted to the participants in the guarantee syndicate. As compensation for the guarantee, the guarantors will receive a guarantee fee equal to 3.0% of the guaranteed amount. Ytterligere vilkår for Fortrinnsrettsemisjonen fremgår av forslaget til vedtak nedenfor. Det vises også til informasjon om Selskapet offentliggjort på Selskapets ticker på og Selskapets hjemmeside for ytterligere informasjon. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Selskapet aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven 10-1 på følgende vilkår: 1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK og maksimum NOK etter styrets nærmere beslutning, ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer etter styrets nærmere beslutning, hver med pålydende NOK 0, Tegningskursen skal fastsettes av styret innenfor intervallet av minimum NOK 1 og maksimum NOK 50 per aksje. Additional conditions for the Rights Issue are stated in the below proposed resolution. Reference is also made to information regarding the Company publicly disclosed at the Company's ticker at and the Company's website for further information. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The Company s share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-1 on the following conditions: 1. The share capital is increased by minimum NOK and maximum NOK to be determined by the board of directors by an issuance of minimum shares and maximum shares to be determined by the board of directors, each with a par value of NOK The subscription price shall be determined by the board of directors within the range of minimum NOK 1 and maximum NOK 50 per share.

9 3. Aksjeeiere per 14. april 2015 (som er tentativ dato for Finanstilsynets godkjennelse av Prospektet ("Prospektet")) ("Prospektdagen"), slik de fremgår av Selskapets aksjeeierregister i VPS etter ordinært T+2 oppgjør, og som lovlig kan delta i emisjonen, vil i henhold til allmennaksjeloven 10-4 ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av aksjer i emisjonen i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Dersom Prospektet ikke er godkjent per Prospektdagen, skal Prospektdagen utsettes til dagen Prospektet godkjennes. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og noteres på Oslo Børs i tegningsperioden som fremgår av punkt 7 nedenfor. Antall tegningsretter som utstedes per aksje eiet på Prospektdagen vil fastsettes når tegningskursen og antallet nye aksjer som skal utstedes fastsettes. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne én ny aksje (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne aksjer, jf. punkt 4 nedenfor). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. 4. Aksjene kan ikke tegnes av aksjeeiere (eller andre personer) som, etter Selskapets vurdering, er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor tilbud om å tegning eller tegning av aksjer ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. Selskapet (eller en person autorisert av Selskapet) skal ha rett (men ingen plikt) til å selge tegningsretter utstedt til enhver slik aksjeeier, mot overføring av nettoprovenyet ved salget til aksjeeieren. 5. Prospektet skal utarbeides i tilknytning til kapitalforhøyelsen. Såfremt styret ikke bestemmer noe annet, skal Prospektet ikke registreres hos eller godkjennes av myndigheter utenfor Norge. 6. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: a. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt 3. Shareholders per 14 April 2015 (which is the tentative date for the Financial Supervisory Authority of Norway's approval of the Prospectus (the "Prospectus")) (the "Prospectus Date"), as recorded in the Company's shareholder register in the VPS following ordinary T+2 settlement, and who can legally participate in the rights issue, will in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 have preemptive rights to subscribe for and be allocated shares in the rights issue based on their holding of shares in the Company. If the Prospectus is not approved as per the Prospectus Date, the Prospectus Date shall be postponed until the date the Prospectus is approved. The subscription rights shall be freely transferable and be listed on Oslo Børs during the subscription period as described under item 7 below. The number of subscription rights issued per share held on the Prospectus Date will be determined when the subscription price and the number of shares to be issued arefixed. The number of subscription rights issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right. Each subscription right will give the right to subscribe for one new share (provided that the holder of said subscription right is eligible to subscribe for shares, cf. item 4 below). Oversubscription and subscription without subscription rights is permitted. 4. The shares may not be subscribed by shareholders (or other persons) who, in the Company s view, are resident in a jurisdiction where the offering of shares or subscription would be unlawful or (for jurisdictions other than Norway) would require any prospectus, registration or similar action. The Company (or a person authorised by the Company) shall have the right (but no obligation) to sell subscription rights issued to any such shareholder, against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder. 4. The Prospectus shall be prepared in connection with the share capital increase. Unless the board of directors determines otherwise, the Prospectus shall not be registered with or approved by any authorities outside Norway. 6. The following allocation criteria shall apply: a. Allocation will be made to subscribers on the basis of granted and acquired subscription

10 gyldig utøvet i tegningsperioden. b. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere aksjer forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil Selskapet foreta tildeling etter loddtrekning. c. Aksjer som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (a) og (b), vil bli tildelt tegnere som ikke har tegningsretter og som deltar i garantikonsortiet for Emisjonen. Tildeling vil være pro rata basert på antall aksjer tegnet. d. Aksjer som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (a), (b) og (c), vil bli tildelt tegnere som ikke har tegningsretter og som ikke deltar i garantikonsortiet for Emisjonen. Tildeling vil være pro rata basert på antall aksjer tegnet. e. Aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt (a), (b), (c) og (d) ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt deltakerne i garantikonsortiet i henhold til garantiforpliktelsene til de respektive deltakerne. 7. Tegningsperioden starter 20. april 2015 og avsluttes 4. mai 2015 kl. 16:30 (norsk tid). Hvis Prospektdagen forskyves i henhold til punkt 3 ovenfor, skal tegningsperioden starte den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter den utsatte Prospektdagen og avsluttes kl. 16:30 (norsk tid) to uker deretter. Tegningsperioden skal ikke under noen omstendighet avsluttes senere enn 29. mai Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles deltakerne i garantikonsortiet, skal tegnes av tilretteleggerne, for og på vegne av garantistene, senest innen tre handelsdager etter tegningsperiodens utløp. Tegningsrettene skal søkes notert på Oslo Børs. Styret gis fullmakt til å forkorte noteringsperioden for tegningsrettene med "T+2" for å legge til rette for allokering ved utløpet av tegningsperioden. rights which have been validly exercised during the subscription period. b. If not all subscription rights are exercised, subscribers who have exercised subscription rights and oversubscribed will be allocated additional shares proportionally based on the number of subscription rights exercised by each such subscriber. To the extent that proportional allocation is not possible, the Company will determine the allocation by the drawing lots. c. Shares not allocated pursuant to sub-items (a) and (b) will be allocated to subscribers who does not hold subscription rights and who are participants in the guarantee consortium for the Rights Issue. Allocation will be made pro rata based on the number of shares subscribed for. d. Shares not allocated pursuant to sub-items (a), (b) and (c) will be allocated to subscribers who does not hold subscription rights and who are not participants in the guarantee consortium for the Rights Issue. Allocation will be made pro rata based on the number of shares subscribed for. e. Shares not allocated pursuant to sub-items (a), (b), (c) and (d) above, will be subscribed by, and allocated to, the guarantee syndicate in accordance with the guarantee commitments of the respective guarantors. 7. The subscription period shall commence on 20 April 2015 and ends on 4 May 2015 at hours (CET). If the Prospectus Date is postponed in accordance with item 3 above, the subscription period shall commence on the fourth trading day on Oslo Børs after the postponed Prospectus Date and end at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter. In no event shall the subscription period end later than 29 May Shares not subscribed for at the expiry of the subscription period, which thus will be allocated to the guarantors, shall be subscribed for by the managers, for and on behalf of the guarantors, at the latest within three trading days after the expiry of the subscription period. The subscription rights shall be sought listed on Oslo Børs. The board of directors are authorised to shorten the listing period of the subscription rights with "T+2" in order to facilitate allocation at the

11 expiry of the subscription period. 8. Fristen for betaling av aksjeinnskudd er 11. mai 2015, eller den femte handelsdagen på Oslo Børs etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden utsettes i henhold til underpunkt 7 ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Pareto Securities AS og/eller et annet verdipapirforetak utpekt av Selskapet en engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for aksjeinnskuddet i samsvar med antallet tildelte aksjer. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt Prospektet. 9. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Aksjene vil i ethvert annet henseende tilsvare Selskapets utstedte aksjer fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 10. De nye aksjene gir utgifter ved kapitalforhøyelsen (utover garantikommisjon nevnt under punkt 13 nedenfor) er ca. NOK [vil bli opplyst på generalforsamling]. 11. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene 1-3 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. 12. Aksjene er garantert tegnet av et garantikonsortium bestående av eksisterende aksjeeiere og nye investorer. Som provisjon for tegningsgarantien skal deltakerne i garantikonsortiet til sammen motta et beløp tilsvarende 3,0 % av samlet garantert beløp. 13. Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av: (I) at Selskapet mottar nødvendige godkjennelser for gjennomføring av Emisjonen, herunder godkjennelse av kapitalforhøyelsen fra Finanstilsynet; (II) at Selskapet ikke, før allokering av nye aksjer i Emisjonen, har mottatt skriftlig henvendelse fra 8. The due date for payment for the new shares is 11 May 2015, or the fifth trading day on Oslo Børs after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed in accordance with sub-item 7 above. Each subscriber with a Norwegian Bank account must by completion of the subscription form, grant Pareto Securities AS and/or another investment firm appointed by the Company a one-time power of attorney to debit a stated bank account for the subscription amount corresponding to the number of allocated shares. The debit will take place on or about the due date for payment. For subscribers without a Norwegian bank account, payment shall be made pursuant to the instructions in the subscription form attached to the Prospectus. 9. The new shares will entitle dividends from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. The shares will in all other respects be equal to the issued shares of the Company from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. 10. The estimated amount of expenses related to the share capital increase (in addition to the guarantee fee mentioned under the below section 13) is approximately NOK [will be presented at the general meeting]. 11. With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 1-3 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital increase. 12. The shares are guaranteed by a guarantee consortium consisting of existing shareholders and new investors. As guarantee fee, the underwriters shall in total receive an amount equal to 3.0% of the total guarantee amount. 13. The implementation of the capital increase is conditional on: (I) the Company obtaining required regulatory approval for completion of the Rights Offering; including approval of the share capital increase from the FSA; (II) that the Company has not, prior to allocation of new shares in the Rights Offering, received a

12 Finanstilsynet som angir at Emisjonen ikke vil sikre oppfyllelse av relevante solvenskapitalkrav på tidspunktet for gjennomføring av Emisjonen; (III) at Selskapet fortsetter å ha dispensasjon fra solvenskapitalkrav frem til tidspunktet for allokering av nye aksjer i Emisjonen; og (IV) at garantiavtalene som sikrer tegning av alle slike nye aksjer i Emisjonen fortsatt gjelder og at garantistene handler i tråd med vilkårene i disse avtalene. * * * Ingen andre saker foreligger til behandling. written notification from the FSA implying that the Rights Offering will not ensure compliance with the applicable capital solvency requirements at the time of completion of the Rights Offering; (III) the Company remaining exempt from the solvency capital requirements until allocation of new shares in the Rights Offering; and (IV) that the guarantee agreements securing subscription of all such new shares in the Rights Offering remaining in full force and effect and that the guarantors there under comply with the terms of such agreements. * * * No other matters are on the agenda.

13 FULLMAKTSSKJEMA VEDLEGG 1 Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss): styrets leder Åge Korsvold (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i Vardia Insurance Group ASA 9. april Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten er bundet, og det er angitt i tabellen nedenfor om fullmektigen skal stemme for eller mot styrets forslag i hver enkelt sak på dagsorden. Dersom det ikke er angitt hvordan det skal stemmes i en eller flere av sakene, skal fullmakt anses å være gitt i favør av styrets forslag i disse sakene. Verken Selskapet eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt. SAK FOR MOT 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 7 Valg av styremedlemmer (en stemme for/mot vil anses som en stemme for/mot valgkomiteens innstilling) 8 Godtgjørelse til styret 9 Valg av medlemmer til kontrollkomiteen (en stemme for/mot vil anses som en stemme for/mot valgkomiteens innstilling) 10 Godtgjørelse til kontrollkomiteen 11 Godtgjørelse til valgkomiteen 12 Godtgjørelse til revisor 13 Valg av revisor 14 Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med oppkjøp 15 Garantert fortrinnsrettsemisjon Jeg/vi eier (antall) aksjer Dato: Navn: Adresse: Signatur: Fullmakten kan sendes til Vardia Insurance Group ASA, postadresse Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norge, e-post eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

14 PROXY FORM APPENDIX 1 The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark): the chairman of the board Åge Korsvold (or whomever he authorises) to attend and vote for my/our shares at the general meeting of Vardia Insurance Group ASA on 9 Arpil If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes. The proxy is bound, and it is stated in the table below whether the proxy holder shall vote for or against the proposal by the board of directors with respect to each item on the agenda. If it is not stated how the vote shall be cast under one or more items, the proxy shall be deemed given in favour of the board of directors' proposal with respect to such items. Neither the Company nor the chairman of the board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and the chairman of the board are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form, and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form or as a consequence of votes not being cast. ITEM FOR AGAINST 2 Presentation of the record of shareholders and representatives present 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 4 Approval of notice and agenda 5 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management 7 Election of board members (a vote for/against will be counted as a vote for/against the nomination committee's recommendation) 8 Remuneration to the board of directors 9 Election of members to the control committee (a vote for/against will be counted as a vote for/against the nomination committee's recommendation) 10 Remuneration to the control committee 11 Remuneration to the nomination committee 12 Remuneration to the auditor 13 Election of auditor 14 Board authorisation for share capital increase in connection with acquisitions 15 Guaranteed rights issue I/we own (number) shares Date: Name: Address: Signature: The proxy form may be sent to Vardia Insurance Group ASA, postal address Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norway, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

15 VEDLEGG 2 / APPENDIX 2 PÅMELDINGSSKJEMA Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ordinær generalforsamling i Vardia Insurance Group ASA 9. april Sted: Dato: / 2015 Navn: Antall aksjer: Adresse: Signatur: Dersom undertegnede er fullmektig: Jeg/vi møter som fullmektig for (navn). Det anmodes om at påmeldingsskjemaet blir sendt per post til Vardia Insurance Group ASA, postadresse Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norge eller e-post slik at det blir mottatt av Vardia Insurance Group ASA, innen 8. april ATTENDANCE FORM The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the ordinary general meeting in Vardia Insurance Group ASA on 9 April Place: Date: / 2015 Name: Number of shares: Address: Signature: If the undersigned is a proxy holder: I/we will meet as proxy for (name). It is requested that the attendance form is sent in by mail to Vardia Insurance Group ASA, postal address Haakon VII's gate 2, 0161, Oslo, Norway, in a manner that ensures that it is received by Vardia Insurance Group ASA by 8 April 2015.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

Yours sincerely, for the board

Yours sincerely, for the board Til aksjeeierne i Reservoir Exploration Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA INNKALLING TIL

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson Til aksjeeierne i Pioneer Property Group ASA PIONEER PROPERTY GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING* DAGSORDEN 20. mars 2017 kl. 10:00 i Rådhusgata 23, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 2. mai 2011. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting.

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting. nsr PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING INSR INSURANCE GROUP ASA MINUTES FROM AN ORDINARY GENERAL MEETING INSR INURANCE GROUP ASA Den 24. mai 2017 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Jason Shipping ASA To the shareholders of Jason

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7 og etter krav fra aksjonærer som representerer

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Black Sea Property AS To the Shareholders of

Detaljer

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) den 12. oktober

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 7. april 2010. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Photocure ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) torsdag den 19. mai 2016 kl.

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 23. juni 2014 klokken 11:00 i selskapets lokaler i Vollsveien 13H

Detaljer

To the shareholders of Aqua Bio Technology ASA. Til aksjonærene i Aqua Bio Technology ASA

To the shareholders of Aqua Bio Technology ASA. Til aksjonærene i Aqua Bio Technology ASA In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Aqua Bio Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 30. juni 2016 klokken 9:00 (CEST) Møtet vil avholdes i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 12. april 2011 kl 11.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer