3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl CET i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo (Møterom Hagen 5) ("EGF"). Følgende dagsorden er satt for EGF: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering over møtende aksjonærer vil bli gjennomført. 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen Styret vil foreslå at styreleder blir valgt til å lede møtet. Én person til stede på generalforsamlingen vil bli foreslått å medundertegne protokollen sammen med styreleder. NOTICE OF EXSTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SERODUS ASA The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an extraordinary general meeting in Serodus ASA (the "Company") to be held on 17 August 2015 at CET at Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo (Meeting room Hagen 5) (the "EGM"). The following agenda has been set for the EGM: 1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders The Chairman of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared. 2. Election of the meeting chairman and a person to co-sign the minutes The Board will propose that the general meeting appoints the Chairman of the Board to chair the meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chairman of the Board. 3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda 4. Kapitalforhøyelse Fortrinnsrettsemisjon 4. Increase of share capital Rights issue Styret ønsker å styrke Selskapets finansielle stilling og foreslår etter å ha vurdert ulike alternativer at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon som vil gi et bruttoproveny på minimum NOK 25 millioner og maksimum NOK 30 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen"). The Board wishes to strengthen the Company s financial position and propose, after having considered different alternatives, to implement a rights issue to raise gross proceeds of minimum NOK 25 million and maximum NOK 30 million (the "Rights Issue"). Tegningsperioden for Fortinnsrettsemisjonen vil løpe fra og med 20. august til og med 3. september 2015 ("Tegningsperioden"). The subscription period for the Rights Issue will run from and including 20 August to and including 3 September 2015 (the "Subscription Period"). Aksjeeierne har i henhold til allmennaksjeloven 10-4 fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Selskapets aksjer skal handles, ex rett til tegningsretter, på Oslo Axess fra og med 18. august Dette betyr at selskapets eksisterende aksjonærer vil motta tegningsretter basert på deres registrerte beholdning av aksjer i Verdipapirsentralen ("VPS") per utløpet av 19. august 2015 ("Registreringsdatoen"). Selskapet tar forbehold om å endre ex datoen frem til EGM ved behov. Selskapets aksjonærer vil motta 1 (én) tegningsrett per 2,48075 aksjer de er registrert som innehaver av i VPS på Registreringsdatoen. Antallet tegningsretter tildelt Pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the shareholders have preferential rights to subscribe for the new shares pro rata to their existing shareholding in the Company. The Company's shares will be traded ex right to receive subscription rights on Oslo Axess from and including 18 August This means that the Company's existing shareholders will receive subscription rights based on their registered holding of shares in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") as per the end of 19 August 2015 (the Record Date ). The Company reserves the right to change the ex date up to the EGM if needed. The Company's shareholders will receive 1 (one) subscription right per shares registered as held in the VPS on the Record Date. The number of Innkalling EGM Serodus 1

2 til hver eksisterende aksjonær vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt 1 (én) ny aksje. Tegningsrettene forventes å bli registrert på den enkelte aksjonærs VPS-konto på eller rundt 20. august Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Axess i Tegningsperioden. Overtegning og tegning i uten tegningsretter vil være tillatt. I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen, har det blitt innhentet forhåndstegninger og etablert et garantikonsortium, som samlet har garantert tegning av minimumsbeløpet på NOK 25 millioner. Dersom minimumsbeløpet på NOK 25 millioner ikke er tegnet i løpet av Tegningsperioden vil det manglende beløpet bli tegnet av deltakerne i garantikonsortiet på pro-rata (men ikke felles) basis, i den grad disse ikke har oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden. Investorer som har garantert forhåndstegning og garantistene vil motta en provisjon på 3% av garantert og forhåndstegnet beløp. Alle datoer vedrørende Fortrinnsrettsemisjonen er tentative og kan endres inntil vedtatt av generalforsamlingen. Eventuelle endringer vil senest bli annonsert på EGF. Verken tegningsrettene eller de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen er eller vil bli registrert under US Securities Act av 1933 ("Act"), og kan ikke tilbys eller selges i USA, med mindre det foreligger unntak fra krav til registrering. Denne innkallingen (inkludert vedlegg) skal ikke utgjør eller være del av et tilbud av tegningsretter og/eller de nye aksjene. Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet, utover hva Selskapet tidligere har kommunisert til markedet. Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på Selskapets kontor og er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: subscription rights granted to each existing shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right. Each subscription right will give the right to subscribe for 1 (one) new share. The subscription rights are expected to be registered on each shareholder s VPS account on or about 20 August The subscription rights will be tradable and listed on the Oslo Axess during the Subscription Period. Oversubscription and subscription without subscription rights will be permitted. In connection with the Rights Issue, an underwriting syndicate has been established and pre-subscription commitments have been obtained, which together has guaranteed subscription of the minimum amount of NOK 25 million. If the minimum amount of NOK 25 million has not been subscribed during the Subscription Period the outstanding amount will be subscribed for by the members of the underwriting syndicate on a pro-rata (but not joint) basis to the extent they have not fulfilled their underwriting obligations through subscription for shares in the subscription period. Investors that have presubscribed and the guarantors will receive a 3% commission on the pre-subscription and guaranteed amount. All dates with respect to the Rights Issue included herein remain tentative and subject to change until the resolution by the general meeting. Any changes will at the latest be announced at the EGM. Neither the subscription rights nor the new shares to be issued in the Rights Issue have been or will be registered under the US Securities Act of 1933 (the Act ) and may not be offered or sold in the United States absent an exemption from such registration requirements. This notice (including appendices) shall not constitute or form part of an offer of the subscription rights and/or the new shares. No circumstances of significant importance to the Company have incurred after the last balance sheet date other that information which already have been communicated to the market by the Company, A copy of the latest annual accounts, the board of directors' report and the auditor's report are available at the Company s office, and on the Company s web pages: Prospektet, som vil bli utarbeidet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen, vil utgjøre tegningsgrunnlaget for Fortrinnsrettsemisjonen. The prospectus, which will be prepared in connection with the Rights Issue, will comprise the subscription material for the Right Issue. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution: (i) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 12 (i) The share capital is increased with minimum Innkalling EGM Serodus 2

3 ,00 og maksimum NOK ,30 fra NOK ,60 til minimum NOK ,60 og maksimum NOK ,90, ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer hver med pålydende NOK 1,30. NOK 12,037, and maximum NOK 14,444,444.30, from NOK 35,832, to minimum NOK 47,870, and maximum NOK 50,277,438.90, by issuance of minimum 9,259,260 and maximum 11,111,111 new shares each with of nominal value NOK (ii) Selskapets aksjonærer skal motta tegningsretter pro rata tilsvarende sin eksisterende eierandel i selskapet. Aksjeeiere vil motta tegningsretter basert på deres registrerte beholdning av aksjer i den norske Verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 19. august 2015, ("Berettigede Aksjer"). Eksisterende aksjonærer vil få 1 (én) tegningsrett per hver 2,48075 Berettigede Aksjer. Antallet tegningsretter vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt 1 (én) ny aksje. Tegningsrettene skal være omsettelige og notert på Oslo Axess i tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. (ii) The Company's shareholders shall receive subscription rights pro rata to their existing shareholding in the Company. Shareholders will receive subscription rights based on their registered holding of shares in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as per the end of 19 August 2014 ("Eligible Shares"). The existing shareholders shall receive 1 (one) subscription right for each Eligible Shares. The number of subscription rights will be rounded down to nearest whole subscription right. Each subscription right will give the right to subscribe for and be allocated 1 (one) new share. The subscription rights shall be tradable, and listed on the Oslo Axess during the subscription period for the rights issue. Oversubscription and subscription without subscription rights is permitted. (iii) Selskapet skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjennelse av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjennelse er skjedd i henhold til vedtak av Styret). Når det gjelder tegningsretter tilhørende aksjonær som etter Selskapets syn ikke har rett til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger som følger av lover eller forskrifter i den jurisdiksjon hvor den konkrete aksjonæren er bosatt, eller statsborger, kan Selskapet (eller noen Selskapet gir fullmakt) velge å selge vedkommendes tegningsretter mot overføring av nettoprovenyet ved salget til aksjonæren. (iii) The Company shall prepare a prospectus that has to be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in connection with the Rights Issue. Unless the Board decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign authorities. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions in which it is not permitted to offer new shares to the investors in question without the registration or approval of a prospectus (unless such registration or approval has taken place pursuant to a resolution by the Board). With respect subscription rights issued to any shareholder that in the Company s view is not entitled to subscribe for new shares due to limitations imposed by laws or regulations of the jurisdiction where such shareholder is a resident or citizen, the Company (or someone appointed or instructed by it) may sell such shareholder's subscription rights against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder. (iv) Tildeling av nye aksjer besluttes av Styre. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: (iv) Allocation of new shares shall be made by the Board. The following allocation criteria shall apply: i. Tildeling vil skje til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt 1 (én) ny aksje. i. Allocation will be made to subscribers on the basis of granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription period. Each subscription right will give the right to subscribe for and be allocated 1 (one) new share Innkalling EGM Serodus 3

4 ii. Dersom ikke alle tegningsretter er gyldig utøvet i tegningsperioden, vil tegnere som har benyttet sine tegningsretter og som har overtegnet ha rett til å bli tildelt de resterende nye aksjene pro rata basert på antall tegningsretter utøvet av tegneren. For det tilfelle at pro rata tildeling ikke er mulig, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning. iii. Eventuelle gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til kriteriene i punkt i. og ii. ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke har tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort pro rata basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned. ii. iii. If not all subscription rights are validly exercised in the subscription period, subscribers having exercised their subscription rights and who have oversubscribed will have the right to be allocated the remaining new shares pro rata based on the number of subscription rights exercised by the subscriber. In the event that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by lot drawing. Any remaining new shares not allocated pursuant to the criteria in items i. and ii. above, will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made pro rata based on the respective subscription amounts, provided, however, that such allocations may be rounded down. iv. Dersom ikke minimumsbeløpet på NOK 25 millioner er tegnet og tildelt i henhold til kriteriene i punkt i., ii. og iii, ovenfor vil det manglende beløpet bli tegnet av og tildelt garantistene i henhold til deres respektive garantiforpliktelser. iv. If the minimum amount of NOK 25 million has not been subscribed and allocated pursuant to the criteria in items i., ii and iii. above, the outstanding amount will be subscribed by and allocated to the underwriters, based on and in accordance with their respective underwriting obligations. (v) Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være NOK 2,70 per aksje. Tegningsbeløpet skal betales i kontanter. (v) The subscription price in the rights issue shall be NOK 2.70 per share. The subscription amount shall be paid in cash. (vi) Tegningsperioden skal begynne 20. august 2015 og avsluttes kl 16:30 (CET) 3. september 2015, dog slik at tegningsperioden begynner på den andre handelsdagen etter godkjennelsen av prospektet og avsluttes kl CET på den 14. dagen deretter dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å starte tegningsperioden 20. august Eventuelle aksjer som skal tegnes av garantistene i henhold til pkt. (iv) iv ovenfor skal tegnes umiddelbart etter mottak av melding om allokering. (vi) The subscription period shall commence on 20 August 2015 and end at 16:30 (CET) on 3 September 2015, provided however, that the subscription period shall commence on the second trading date following approval of the prospectus and end at CET on the 14 th day thereafter if the prospectus is not approved in time for the subscription period to commence on 20 August Any shares which shall be subscribed for by the underwriters pursuant to item (iv) iv above shall be subscribed for by these immediately after receipt of notice of allocation. (vii) Frist for betaling av de nye aksjene er 10. september 2015 eller den femte handelsdagen på Oslo Axess etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden forskyves som angitt i underpunkt (vi) ovenfor. (vii) The due date for payment of the new shares is 10 September 2015 or the fifth trading day on the Oslo Axess after expiry of the subscription period if the subscription period is postponed in accordance with sub-item (vi) above. (viii) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. (viii) The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. (ix) Selskapets estimerte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er ca NOK ,- (ix) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are approx. NOK Innkalling EGM Serodus 4

5 millioner dersom minimumsbeløpet tegnes og ca NOK ,- dersom det maksimale beløpet tegnes, hvorav NOK ,- vil være vederlag for tegningsgaranti og forhåndstegning etablert gjennom egne avtaler med de respektive garantistene og forhåndstegnerne. Garantistene og forhåndstegnerne vil motta en provisjon på 3% av garantert og forhåndstegnet beløp. 2,000,000 million if the minimum amount is subscribed for and approx. NOK 2,250,000 million if the maximum amount is subscribed for, of which NOK 750,000 will be consideration for the underwriting guarantee and the pre-subscription established through separate agreements with the respective underwriter and investors having presubscribed. The underwriters and investors having pre-subscribed will receive a commission of 3% of the guarantee and presubscribed amount. (x) Vedtektene 4 skal endres til å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen. (x) The Company's articles of association section 4 shall be amended to reflect the new number of shares and the new share capital after the capital increase. *** *** Påmelding til generalforsamlingen Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, bes vennligst om å returnere vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand, datert og signert til Selskapet, slik at skjemaet er Selskapet i hende senest 14. august 2015 kl. 17:00 CET. Påmeldingsskjema kan sendes enten pr post til Serodus ASA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo eller som skannet vedlegg til e-post: Fullmakt En aksjeeier som ikke selv har anledning til å være til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig, bes vennligst om å returnere vedlagte fullmaktsskjema i utfylt stand slik at det er Selskapet i hende senest 14. august 2015 kl. 17:00 CET. Om ønskelig kan fullmakt gis til styrets leder Svein S. Jacobsen. Fullmakten kan enten sendes per post til Serodus ASA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo eller som skannet vedlegg til e-post: Aksjeeiernes rettigheter Serodus ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. På datoen for innkallingen er det utstedt aksjer i Selskapet. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier selv ingen egne aksjer. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og Registration for the general meeting Shareholders who wish to attend the general meeting, either in person or by a proxy, are kindly asked to complete the attached registration form to the Company so that the form is in the Company's possession no later than 14 August 2015 at CET. The registration form can be sent either by ordinary mail to Serodus ASA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo or as an attachment to: Power of proxy A shareholder who is prevented from attending in person at the general meeting may attend by proxy upon the shareholder's choice. Shareholders who wish to attend the general meeting by proxy, are kindly asked to complete and return the attached proxy form so that it is in the Company's possession no later than 14 August 2015 at CET. If desirable, the proxy may grant the authorisation to the chairman of the board Svein S. Jacobsen. The proxy form can be sent either by ordinary mail to Serodus ASA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo or as an attachment to: The shareholders' rights Serodus ASA is a public limited company subject to the provisions of the Public Companies Act. On the date of this notice, 27,563,842 shares are issued in the Company. There are not limitations to the voting rights according to the articles of association. Each share carries one vote at the general meeting. The company itself holds no treasury shares. A shareholder may require that board members and the managing director provide available information which may influence the judgment of the financial statements and the annual report, the matters Innkalling EGM Serodus 5

6 årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse. Denne innkallingen og dokumenter det er henvist til i innkallingen er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: submitted for the shareholders' voting, the Company's financial situation, including any business activities the Company conducts in other companies, and other matters to be discussed by the general meeting, unless the required information cannot be provided without causing undue harm to the Company If information is required, and a response cannot be given at the general meeting, a written response must be prepared within two weeks after the meeting. The response must be kept available to the shareholders at the Company's office and sent to all shareholders having requested the information. If the response is likely to influence the judgement of matters mentioned in the preceding paragraph, the response must be sent to all shareholders with a known address. This notice and other documents referred to in this notice are available on the Company's website Oslo, 24. juli 2015 For styret i Serodus ASA Svein S. Jacobsen, Styreleder (sign.) Vedlegg: 1. Møteseddel 2. Fullmaktsskjema Appendices: 1. Attendance note 2. Proxy form Innkalling EGM Serodus 6

7 Vedlegg 1 MØTESEDDEL - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA 17. AUGUST 2015 Undertegnede deltar på den ekstraordinære generalforsamlingen den 17. august Dato/Date: Aksjeeiers underskrift Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver) Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver) Returneres til: Serodus ASA Må være Selskapet i hende senest 14. august 2015 kl. 17:00 CET. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges Innkalling EGM Serodus 7

8 Appendix 1 REGISTRATION FORM - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SERODUS ASA ON 17 AGUST 2015 The undersigned participates at the extraordinary general meeting on 17 August Date: Shareholder's signature Shareholder's full name (in block letters) Shareholder's address (in block letters) To be returned to: Serodus ASA Must be in the Company's possession no later than 14 August 2015 at CET If the shareholder is a legal entity, a company certificate must be enclosed Innkalling EGM Serodus 8

9 Vedlegg 2 FULLMAKTSSKJEMA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA 17. AUGUST 2015 Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 17. august 2015, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede gir med dette (blokkbokstaver) fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Serodus ASA den 17. august 2015, med adgang for fullmektig til å gi fullmakten videre til andre i tilfelle forfall. Dersom fullmakten gis til styrets leder, Sven S. Jacobsen, kan det gis stemmeinstruks ved å fylle ut rubrikkene nedenfor. Dersom fullmakten gis til styrets leder og det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at styrets leder avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Sak For Mot Avstår 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og agenda 4. Godkjennelse av fortrinnsrettsemisjon Dato: Aksjeeiers underskrift Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver) Returneres til: Serodus ASA Må være Selskapet i hende senest 14. august 2015 kl 17:00 CET. Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver) Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges Innkalling EGM Serodus 9

10 Appendix 2 PROXY FORM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SERODUS ASA ON 17 AUGUST 2015 If you are unable to attend in person at the extraordinary general meeting on 17 August 2015, you can attend with a proxy. You can then use this proxy form. The undersigned hereby authorises (block letter) to represent the undersigned and to vote for the undersigned's shares at the extraordinary general meeting in Serodus ASA on 17 August 2015, with permission to grant the authorisation to someone else in the event of absence. If the authorisation is granted to the chairman of the board, Sven S. Jacobsen, voting instructions can be given by completing the table below. If the authorisation is granted to the chairman of the board and the boxes are not ticked off in the table below, this will be regarded as an instruction to vote "for" the proposals in the notice, however, so that the chairman of the board determines the voting if a proposal is made in addition to or in replacement of the proposals in the notice. The voting must take place in accordance with the instructions below. Item For Against No vote 2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes 3. Approval of the notice and the agenda 4. Approval of the rights issue Date: Shareholder's signature Shareholder's full name (block letters) To be returned to: Serodus ASA Must be in the Company's possession no later than 14 August 2015 at CET. Shareholder's address (block letters) If the shareholder is a legal entity, a company certificate must be enclosed Innkalling EGM Serodus 10

Agenda: 4. Valg av nytt styre medlem 4. Election of new board member

Agenda: 4. Valg av nytt styre medlem 4. Election of new board member Til aksjonærene i Serodus ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA holdes i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Møterom Hagen 4. 22. september

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Agenda: 4. Kapitalforhøyelse 4. Increase of share capital Private Placement

Agenda: 4. Kapitalforhøyelse 4. Increase of share capital Private Placement Til aksjonærene i Serodus ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0117 Oslo, Norway 5. desember

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

Call for EGM Aqualis ASA 1

Call for EGM Aqualis ASA 1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUALIS ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne generalforsamlingsprotokoll utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Black Sea Property AS To the Shareholders of

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR august 2017 kl. 13:00 4 August 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7 og etter krav fra aksjonærer som representerer

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) den 12. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX ASA ORG NR 996 162 095 TARGOVAX ASA REG NO 996 162 095 Den 30. juni 2017 kl. 09:00

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes

Detaljer

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson Til aksjeeierne i Pioneer Property Group ASA PIONEER PROPERTY GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING* DAGSORDEN 20. mars 2017 kl. 10:00 i Rådhusgata 23, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

MPC CONTAINER SHIPS AS

MPC CONTAINER SHIPS AS MPC CONTAINER SHIPS AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships AS, org. nr. 918 494 316 ("Selskapet) den 4. desember

Detaljer

Hiddn Solutions ASA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Hiddn Solutions ASA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Hiddn Solutions ASA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OCEANTEAM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEANTEAM ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Til aksjeeiere i Oceanteam ASA To the shareholders of Oceanteam ASA. Ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No )

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA (Org. No ) In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian shall prevail. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA (Org.nr. 891 797 702) 3. november

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA 17. februar 2016 kl 09:00 i Tjuvholmen alle 19, Tyveholmen kontorfellesskap, 7. etasje i Oslo NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIAGENIC ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIAGENIC ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIAGENIC ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Jason Shipping ASA To the shareholders of Jason

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in to be held on

Detaljer

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den 23. juni 2014 klokken 11:00 i selskapets lokaler i Vollsveien 13H

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA INNKALLING TIL

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS. Office translation:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS. Office translation: Office translation: Til aksjeeierne i BerGenBio AS To the shareholders of BerGenBio AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGENBIO

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer