Årsmelding Årsmelding Hurum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune"

Transkript

1 Side 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse Administrasjon og politisk styring Skoler Barnehage Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester Barn, ungdom og voksne NAV Kultur Plan og bygg Hurum drift Hurum kompetansesenteret Felles fokusområder for hele organisasjonen Kommunens kvalitetsarbeid Tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud i Beredskap Organisasjonsutvikling Personell Aldersfordeling Likestilling Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk Kompetansekartlegging HMS- og IA-arbeid Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging Sykefraværet Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU) økonomien i Innledning Driftsregnskapet Hovedpunktene Kommentarer til resultatene på tjenestenivåene Administrasjon og politisk styring Skoler Barnehager Helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester Barn, ungdom og voksne NAV Plan og bygg Kirke Kultur Hurum drift VARF Hurum kompetansesenter Investeringsregnskapet Samlet sett Korte kommentarer til enkelte investeringsprosjekt Kapitalkostnader Arbeidskapital Balansen Diverse nøkkeltall...88 Side 2

3 3.9 Nøkkeltall fra KOSTRA Oppsummerende kommentarer fra rådmannen...94 Tabelliste Tabell 1: Aldersfordeling...40 Tabell 2: Sammenligning av kvinners og menns lønn i forhold til utdanningsgrupper...41 Tabell 3: Sykefravær Tabell 4: Driftsregnskap 2011 (tall i hele tusen)...47 Tabell 5: Strykninger Tabell 6: Økonomiske resultater for tjenesteområdene...61 Tabell 7: Økonomiske resultater for fellesinntekter og fellesutgifter...61 Tabell 8: Økonomisk resultat for politisk og administrativ styring...62 Tabell 9: Økonomisk resultat skoler...63 Tabell 10: Økonomisk resultat for barnehager...64 Tabell 11: Økonomiske resultat helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester...65 Tabell 12: Økonomiske resultat for barn, ungdom og voksne...66 Tabell 13: Økonomiske resultat NAV...67 Tabell 14: Økonomiske resultat plan og bygg...67 Tabell 15: Økonomiske resultater kirke...67 Tabell 16: Økonomiske resultater kultur...68 Tabell 17: Tabell 17 økonomiske resultater Hurum drift...68 Tabell 18: Selvkostområdet - Vann...69 Tabell 19: Selvkostområdet - Avløp...69 Tabell 20: Selvkostområder - Slam og feiing...70 Tabell 21: Selvkostområdet - Oredalen...70 Tabell 22: Økonomiske resultater Hurum kompetansesenter...72 Tabell 23: Integreringstilskudd...73 Tabell 24: Investeringsregnskapet 2011 (tall i hele tusen)...74 Tabell 25: Balansen Tabell 26: Kostra tall...89 Illustrasjonsliste Figur 1: Utvikling i brutto og netto driftsresultat Figur 2: Sammensetning og utvikling i driftsinntekter Figur 3: Sammensetning og utvikling i driftsutgiftene Figur 4: Utvikling i kapitalkostnadene Figur 5: Andel avdrag av eksterne finansutgifter...82 Figur 6: Prosentvis endring i rente- og avdragsbelastning, rentenivå og netto resultatgrad Figur 7: Utviklingen i arbeidskapitalen Figur 8: Sammenstilling av egenkapitalen...86 Figur 9: Utvikling i samlet fondskapital Figur 10: Finansielle nøkkeltall og måltall...88 Figur 11: Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter...92 Side 3

4 Side 4

5 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse Administrasjon og politisk styring MÅL FOR PLANPERIODEN: Ha videreutviklet elektroniske tjenester i forhold til innbyggerne og internt i kommunen. s hjemmeside er den primære kommunikasjonskanalen. Innføre elektronisk arkiv. Elektronisk arkiv er gjennomført fra sommeren 2011 og all innog utgående post foreligger elektronisk og skal oppbevares slik for ettertiden. Det vil bli et fysisk felles arkiv ved samlokaliseringen på Sætre. Samtidig er det etablert felles postmottak. Følge opp Kommunikasjonsstrategien. Arbeidet videreføres til Tema for virksomhetsledersamlingene i Ekstern informasjon -utvikle hjemmesiden som informasjonskanal Informasjon fra virksomhetene til hjemmesiden og facebook har vært tema på virksomhetsledersamling. Jobbes videre med i Det er gjort endel endringer på hjemmesidene for å imøtekomme nye og strengere krav til offentlige nettsteder. Resultat i DIFIs kvalitetsvurdering 2011: 5 stjerner av 6 mulige. Alle skjemaer skal være elektroniske. Tiltaket er ikke gjennomført. Fagleder Web er i dialog med virksomhetene om valg av skjemaer fra skjemaleverandør. Arbeidet videreføres i Politisk foreslått og vedtatt: Økonomiplanen viser fortsatt behov for innstrammende tiltak. Kommunestyret forutsetter derfor et fortsatt effektiviseringsarbeid i 2011 og at dette er førende for den aktivitet som legges opp til fra administrasjonen sin side fremover. Det har vært ansettelses- og innkjøpsstopp gjennom store deler av året. Den økonomiske utviklingen har vært fulgt nøye opp gjennom året. Det arbeides kontinuerlig med effektiviseringstiltak, samt nedbemanning. Det er store økonomiske utfordringer i flere av virksomhetene knyttet opp til store og omfattende behov for tjenester. Alle lovpålagte tjenester skal være beskrevet i Tjenestekatalogen. Gjennomført. Tjenestebeskrivelser er lagt inn. Fagleder Web følger opp de tjenesteområdene/ virksomhetene som trenger veiledning. Integrasjon av elektroniske timelister/ turnuslister med lønn /økonomi. Etablert en liten prosjektgruppe for å vurdere dagens muligheter for integrasjon også med andre fagprogrammer. Det jobbes videre med dette i Side 5

6 MÅL FOR PLANPERIODEN: framstår som en utviklingsorientert kommune og en attraktiv arbeidsgiver. Politisk foreslått og vedtatt: Ha igangsatt et modulbasert lederopplæringsprogram. Finansieres av fond og OU-midler Kravspesifikasjon er utarbeidet og anbud er innhentet, leverandør er valgt. Programmet startet opp januar Viderefører arbeidstidsprosjektet i 2 nye virksomheter prosjektorganiseres. Arbeidstidsmodellen «Heltid-deltid-frihet til å velge» er innført i virksomhetene Hjemmetjenesten sør og Rehab fra Arbeidskraftreserven er økt med ca. 6 årsverk. Det planlegges for videreføring i Demensvirksomheten i Kvalitetslosen og avvikssystemet er tatt i bruk. Ny versjon av Kvalitetslosen inkludert avvikssystem er tatt i bruk i april Oversikt over alle avvik/ type avvik følges opp av kvalitetsutvalget. Se egen omtale under pkt Evaluere kommunens partssammensatte samarbeid. Ordningen med LMU og SMU er evaluert og evalueringsrapport er utarbeidet. På bakgrunn av resultatene vil dagens organisering opprettholdes. Retningslinjene for SMU og LMU oppdateres. Ha vedtatt ny arbeidsgiverpolitisk plattform. har deltatt i interkommunalt «verksted» i KS regi om arbeidsgiverstrategier. Ny arbeidsgiverstrategi for ble vedtatt i Adm.utv Arbeidet med implementering av strategien er i gang. styre ber rådmannen innhente kompetanse på SCTs effektiviserings- og produktivitetsarbeide, og fremlegge dette for formannskapet som en vurdering av overførbarhet til kommuneorganisasjon. Metodikken er prøvd ut i HEKF og Hurum Drift. Konklusjonen fra daglig leder i HEKF og virksomhetsleder i HD er at metodikken ikke uten videre lar seg implementere i kommunen, samt at kommunen har tilsvarende metodikk innarbeidet og som ivaretar utfordringene på en meget bra måte. Ved fornying av leasingavtaler for kommunens biler skal rådmannen legge frem for kommunestyret en vurdering av muligheten for å lease elbiler. Notat fremlagt for kommunestyret i siste møte før sommerferien. MÅL FOR PLANPERIODEN: styrker det forebyggende arbeidet for alle aldersgrupper. En bærekraftig stedsutvikling av lokalsamfunnet Tofte. Alle tjenesteområder skal ha minst to mål for forebyggende arbeid i sine handlingsplaner. Frisklivkoordinator er tilsatt i 30 % stilling, og knyttet opp mot arbeidet i virksomheten Barn, unge og voksne. Det arbeides godt med forebyggende tiltak i kommunen. Utarbeide en lokal handlingsplan for kriminalitetsforebygging og rullere rusmiddelpolitisk handlingsplan. Arbeidet med en lokal handlingsplan for kriminalitetsforebyggende arbeid er drøftet i Politiråd. Planarbeid er ikke igangsatt. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal rulleres våren Side 6

7 AV OG TIL prosjektet videreføres. Ordfører, forebyggende politi og SLT koordinator deltok i mars på metodekurs AV OG TIL. Hovedfokus i 2011 var båt og badeliv. Det ble lagt tilrette for en «Klar for sjøen» -markering i Holmsbu fredag i juni. Arrangementet måtte dessverre avlyses på grunn av værforholdene. Gjennomføre SLT prosjektet (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) SLT koordinator gikk fra inn som prosjektleder for Familiens Hus. Ett av satsingsområdene i Familiens Hus har vært å etablere oppvekstteam på alle skoler og barnehagene. Koordinator har utarbeidet systemer og rutiner for teamene og bidratt i etablering av teamene. SLT - koordinator var leder for en av arbeidsgruppene knyttet til stedsutvikling Tofte, hvor fokusområde var Tofte fritidssenter/ ungdommens kulturhus. Koordinator har deltatt i arbeidsgruppe knyttet til oppstart av programmet «Ansvarlig vertskap» for skjenkesteder. Det ble i den forbindelse arrangert et dialogmøte med politi, serveringssteder og kommunen i juni. Deltakere fra Hurum deltok på kurs i gjennomføring av Ansvarlig vertskap høsten Delta i interkommunalt prosjekt ift å forberede innføring av Samhandlingsreformen. deltar i interkommunalt samarbeid i Drammensregionen. Videre samarbeider Asker, Røyken og om etablering av lokalmedisinske tjenester på Bråset bo- og omsorgstjenester i Røyken. Det er utarbeidet handlingsplaner innen de ulike målområdene for utvikling av lokalsamfunnet Tofte. Stedsutviklingsprosjektet «Sammen om Tofte» gikk fram til sommeren Sluttrapport med forslag til tiltak på kort og lang sikt ble behandlet i kommunestyret Flere av tiltakene er innarbeidet i vedtatt økonomi og handlingsplan MÅL FOR PLANPERIODEN: Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme arbeidsplasser Økt verdiskapning innen bransjer der har geografisk naturgitte fortrinn Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt samarbeid Reiselivsplanen skal være utarbeidet Hurum Næringsråd har startet arbeidet, - arbeidsgrupper er etablert og konsulent engasjert til utarbeidelse av planen. Ny reiselivsplan skal henge sammen med reiselivssatsingen til Rådet for Drammensregionen og regional delplan for reiselivet i Buskerud Planen legges fram til politisk behandling i Planutvalgets våren 2012 Reiselivets utviklingsmuligheter i strandsonen er avklart gjennom arbeid med kystsoneplanen. Det arbeides med avklaringer mot Kystverket før planen legges fram. Kystsoneplanen planlegges ferdigstilt høst Videreføre arbeidet med implementering av måldelen i Strategisk næringsplan. Implementering av måldelen i Strategisk næringsplan blir gjort i samarbeid mellom rådmannen og Hurum næringsråd fortløpende gjennom året. Side 7

8 MÅL FOR PLANPERIODEN: I planperioden innføres elektroniske verktøy for e-handel i tråd med statlige styringssignal. Det legges også opp til utskifting av nåværende økonomiprogrammer grunnet systemendringer hos leverandør. Det innføres elektronisk behandling av inngående og utgående fakturaer. Utgående fakturaer har gått greit og stadig flere ønsker elektronisk faktura. Pr var det 347 aktive avtaler. Fortsatt en utfordring med å få i gang prosjektet i forhold til leverandørene. Fokus og NETS skal bistå, og denne del av arbeidet har gått tregt. Men arbeidet har kommet noe bedre igang nå. Blant annet er Hurum Kraft nå kommet inn. Men fortsatt er det mulig at man må gå veien om Visma sin meldingssentral som vil bety en liten ekstra kostnad. Som et verktøy for gode og effektive innkjøp innføres e-handelsystem for de vare- og tjenestegrupper der dette er hensiktsmessig. Oppstart skjer i Inngått avtale med Di-Fi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om blant annet den tekniske tilretteleggingen som nå har kommet på plass. Det som nå står for tur er den organisatoriske forankringen i egen kommune. Utskifting av nåværende IKT-plattform for økonomisystemer Gjennomført felles møte med Lier og Hurum der Visma presenterte ny plattform. Begge kommuner fikk i november/desember oppgraderingstilbud. Kostnadsmessig ser det ut til at det er veldig fornuftig å gjøre kjøpet sammen med Lier og det betyr trolig overgang til Enterprise i løpet av MÅL FOR PLANPERIODEN: s ting- og personforsikringer skal ha økt fokus på risikostyring og konkurransedyktige priser. Fokuset skal ha som utgangspunkt: Lavere administrasjonspåslag i forsikringspremien, mulighet for å beholde et godt resultat, kompetansemiljø, økt risikofokusering, bedre risikoprising gjennom direkte tilgang til reassuransemarkedet, større valgfrihet i produktutforming. En alternativ organisering av kommunens forsikringsordning utredes nærmere, herunder alternative finansieringsmodeller. Arbeidet vil skje i samarbeid med BRAH-kommunene. Gjennomført MÅL FOR PLANPERIODEN: Kostnadseffektivitet og miljøprofil skal være fremtredende ved alle kommunale innkjøp. Det fremmes politisk sak der helse, miljø og sikkerhet er en del av politiske føringer for innkjøpsarbeidet. Gjennomført Side 8

9 1.2 Skoler MÅL FOR PLANPERIODEN: En skole med stort læringsutbytte for alle elever. Differensieringstiltak justeres for å imøtekomme vedtatt ramme. Innsparingstiltakene innebærer reduksjon i deling og styrkingstimer. Dette ble justert i august i tilknytning til nytt skoleår. Kvalitetshjulet i Hurumskolen følges opp. Skolemøtene ble avholdt i februar/mars som planlagt. Politisk foreslått og vedtatt: Fysisk aktivitet på barnetrinnet. Tiltaket er igangsatt på samtlige barneskoler. Gratis leksehjelp i SFO. Tiltaket er igangsatt på samtlige barneskoler. Kommunestyret søker om unntak fra Opplæringsloven 9-1 slik at barneskolene på Filtvet og Tofte får en felles virksomhetsleder fra høsten Aldersblanda grupper for å gi rom for spesiell oppfølging av enkeltelever. Tiltaket er igangsatt ved 3 av skolene. Elevsamtaler gjennomføres regelmessig på alle skoler. Dette gjennomføres minimum en gang på våren og en gang på høsten. I tillegg gjennomføres mindre ikke- planlagte samtaler i løpet av hele skoleåret. Skriftlige prosedyrer på gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. Arbeidet med prosedyrer er igangsatt. Tiltak i den kulturelle skolesekken videreføres. Tiltaksplanen for skoleåret 2011/2012 er ferdig og oversendt fylkeskommunen. Mobbeplan ved samtlige skoler. Arbeidet er gjennomført. Søknad ikke fremmet. Det iverksettes forhandling med fylkeskommunen om en delingsordning for utlevering av PC til alle elever på ungdomskoletrinnet, hvor fylkeskommunen i dag deler ut til elevene når de kommer opp i VGS. Samme PC bør kunne benyttes i mer enn 3 år. Det er gjort en forespørsel om muligheten for samarbeid i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er sendt flere henvendelser til fylkeskommunen uten at de har gitt oss noen tilbakemelding annet enn at det ikke var aktuelt å samhandle om dette for skoleåret 2011/2012. Kvalitetsbiblioteket i Kvalitetslosen ferdigstilles. Arbeidet pågår. Samhandling/samarbeid med PPT om tidlig innsats i læringsarbeidet. Felles kompetansetiltak er igangsatt. Det er gjennomført kurs i begrepstrening for PPT-ansatte og ansatte i skoler/barnehager. LP-modellen er igangsatt ved 2 skoler og 1 barnehage. Det er iverksatt jevnlige nettverksmøter med skoleledere og PPT-ansatte for å få til god samhandling når det gjelder spesialundervisning. Side 9

10 MÅL FOR PLANPERIODEN: Høy profesjonskompetanse som bygger opp under vedtatt verdiplattform og lov- og regelverk. Plan for kompetanseutvikling utarbeides og legges fram for politisk behandling. Plan for skoleåret 2011/2012 er utarbeidet og lagt fram for politisk behandling. Tiltakene i planen er igangsatt og sluttføres ved skoleslutt Nettverk for kulturkontakter videreføres. Videreføres også for 2011/2012. Hovedfokus er oppfølging av plan for den kulturelle skolesekken for 2011/2012. Nettverk for IKT-kontakter videreføres. Videreføres som planlagt. Hovedfokus er videreutvikling av IKT i Hurumskolen. Deltakelse i rektorskolen for skoleledere. 4 virksomhetsledere har deltatt i skoleringen, som ble avsluttet i november. 1 virksomhetsleder startet på utdanningen i august. Deltakelse i styring av utdanning. Tiltaket ble avsluttet i mai. MÅL FOR PLANPERIODEN: Godt foreldresamarbeid i samsvar ny forskrift til opplæringslov Skolemøtet Er gjennomført ved samtlige skoler våren Samtlige skoler har regelmessige SU-møter Samtlige skoler har aktive FAU. SU-møtene avholdes regelmessig. Ny politisk representasjon er valgt. Økt bruk av elektronisk informasjon til foresatte. Implementering av Fronter fortsetter. Side 10

11 1.3 Barnehage MÅL FOR PLANPERIODEN: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Rekruttere og beholde førskolelærere Vi støtter og motiverer ansatte som bor i kommunen til å ta utdanning. I 2011 har vi hatt en ansatt under utdanning med pedagogisk lederlønn og 50 % lønn i praksisperioden Behov for å styrke personalets kompetanse Hele personalgruppa har fått kursing i metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon: fra «Plan til praksis» med Kari Pape. Representanter fra alle barnehagene deltok i seminar «Barn i rusfamilier» med Borgestad-klinikken samt i fylkesmannens prosjekt med «Den flerkulturelle barnehagen.» Implementering av «Barn i rusfamilier» er igangsatt i Klokkarstua og Spurvegården barnehager. Politisk foreslått og vedtatt: Godt samarbeid foreldre barnehage God dialog og daglig kontakt med foreldrene om deres barn. Vi har fokus på tidlig innsats og har informert personal og foreldre om Familiens hus. Oppvekstteam for barnehagene er etablert. Tilbudet benyttes både av private og kommunale barnehager. Innføre lunch i barnehagene Vi fikk ikke gjennomslag for dette tiltaket i budsjett for Dette henger sammen med målet om å redusere antall barn pr voksen. Vi fortsetter for å nå målet i styre vedtar at det etableres et oppvekstsenter på Folkestad skole med 15 ca 20 hele plasser fra august En eventuell økning av hele plasser i Oppvekstsenteret tas opp til vurdering i forbindelse med ny barnehageplan for Hurum som sluttbehandles innen budsjettbehandlingen for Holmsbu barnehage ble samorganisert med Folkestad skole og SFO Lokalene på Folkestad sto ferdig MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke barnehagen som læringsarena Lek og læring i trygge omgivelser Vi har ikke fått til eksterne kontroller på utelekeplassen. Vi avventer BTV-avtaler. Vernerundene blir gjennomført internt. Styrke sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole Slingrebekken deltar i LP-modellen sammen med Sætre skole og Grytnes ungdomsskole. Pedagogiske ledere har sammen med skole fått opplæring i begrepslæringsmodellen. Bevisstgjøring av personalets holdning til gutter og jenter En overvekt av kvinnelige ansatte gjør at det blir viktig å ha fokus på likebehandling av gutter og jenter. Side 11

12 Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Skoleringen med Kari Papes opplegg «Fra plan til praksis» har gjort at hele personalgruppen har blitt bevisste på viktigheten av metodisk og målrettet arbeid. Alle har satt fokus på sin egen praksis. MÅL FOR PLANPERIODEN: Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Ansatte i barnehagen er oppmerksomme på barns signaler og adferd. Barnehagene har en tett dialog med foreldre og PPT. Det er opprettet oppvekstteam og familieteam i forbindelse med familiens hus. Barnehagene har gjort dette kjent i foreldregruppene. Vi skal legge til rette for en god språkutvikling for alle barn. Det er fokus på språket gjennom gode samtaler med barna og gjennom metoder som «snakkepakken», «strukturert begrepsopplæring og tett samarbeid med logoped. Det skal lages rutiner for samarbeid barnehagene / barnevernstjenesten Det jobbes etter veilederen utgitt av barne- og kunnskapsdepartementet «Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten» Det er laget gode rutiner sammen med barnevernet. Side 12

13 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester MÅL FOR PLANPERIODEN: Helse- og omsorgstjenestene i Hurum er dimensjonert og organisert slik at alle brukerne får nødvendig helsehjelp og en faglig forsvarlig omsorgstjeneste Politisk foreslått og vedtatt: SAMBU- samordnet tiltak rundt barn og unge med sammensatte behov. SAMBU som arbeidsgruppe er avviklet. I stedet for er det opprettet Koordinerende enhet for barn og unge frem til 20 år. Forberedelser i forhold til flere brukerkoordinatorer er i gang. Gjennomført dagskurs for brukerkoordinatorer. Det er igangsatt arbeid med brukerhåndbok for koordinatorer. Kommunalt ansatte skal være brukerkoordinator for brukeren/eleven. I dag er denne oppgaven på noen få kommunalt ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren, men målet er at flere skal og må ivareta denne rollen. Det ble politisk vedtatt å legge ordningen med BPA ut på anbud. 7 tjenesteleverandører ble valgt, inkludert. ULOBA la ikke inn anbud, og de har vært "eneleverandør" av denne tjenesten i. Utgiftene til denne tjenesten har gått ned etter inngåelse av ny avtale. Utrede utbygging av helsetunene. Behov for utbygging av helsetunene er vedtatt i Handlingsplan for boliger og institusjoner, og denne er en delplan av Helse- og omsorgsplanene. I forbindelse med Samhandlingsreformen har en egen arbeidsgruppe evaluert planen og fremtidig behov for boliger og institusjoner. Det er gjennomført befaring av under-etasjen på Filtvet helsetun, Planen er å se på muligheten for å flytte Kikkut bofellesskap (demens) hit. Da vil det frigjøres plasser på Klokkarstua Helsetun, som kan brukes til korttidsopphold. Arkitekt er engasjert av Hurum Eiendomsselskap KF. Resultat foreligger ikke enda. Delta i interkommunalt prosjekt om etablering av interkommunale lokalmedisinske tjenester Samhandlingsreformen innebærer at kommunene får ansvar for å løse flere oppgaver knyttet til pasientbehandling Dette krever nye løsninger og interkommunalt samarbeid. Hurum deltar i samhandlingsprosjekt i Drammensregionen og prosjekt Lokalmedisinske tjenester på Bråset i samarbeid med Røyken og Asker. Prosjektgruppa for Bråset-prosjektet har lagt frem rapport til styringsgruppa med anbefalinger om å opprette ambulerende team, fagnettverk og forsterket korttidsavdeling på Bråset. Hurum har meldt behov for 1 plass i forsterket korttidsavdeling. Styringsgruppas anbefaling behandles politisk våren Strukturere samarbeidet på tvers av virksomhetene på nord Utfordrende med god struktur og felles møter, men godt samarbeid blant sykepleierne har sikret at kompleks medisinsk behandling har blitt ivaretatt i brukernes egne hjem. Side 13

14 MÅL FOR PLANPERIODEN: Være en arbeidsplass som ansatte ønsker å komme til og bli i. Ha tilstrekkelig faglig kompetanse Minimum 30 % av ansatte bør ha høgskoleutdanning Deler av tjenesteområdet har utfordringer med å rekruttere syke-vernepleiere. Ingen søkere ved utlysning av stillinger. På grunn av denne situasjonen, har nettverket omdisponert sykepleierressursene. Dette har fått konsekvenser for andre virksomheter. Demens har ansatt 2 nye sykepleiere, slik at alle 4 boligene nå har sykepleierdekning. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som må iverksettes for å få tilstrekkelige sykepleierressurser. Bruk av vikarbyrå har vært vurdert, men på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er dette skrinlagt. Tilrettelegge for videre-/ og etterutdanning Det er innvilget stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen. Flere er i gang med videre- og etterutdanning innen geriatri, etikk, rus og demens. En sykepleier har mottatt stipend, og er ansatt i tjenesten nå. Arbeidstidsmodellen «Heltid deltid, frihet til å velge» - videreføres i Hjemmetjenesten Sør og Rehab. Arbeidstidsmodellen er innført i Hjemmetjenesten sør og Rehab. Kommunen søkte om prosjektmidler fra NAV/VOX men fikk avslag. Gjennom samarbeid og avtale med ny pensjonsleverandør DnB (Vital) ble kommunen innvilget kr i økonomisk tilskudd for Tilskuddet har i sin helhet gått til videreføring av prosjektmedarbeider (lønn). Innføringen av Arbeidstidsmodellen har gått etter planen. Totalt har arbeidskraftreserven i de to virksomhetene økt med 6,5 årsverk som følge av at flere har økt stillingen sin. Det er ikke midler til dekning av utgifter knyttet til medarbeidernes opplæring, studiesirkel, og merarbeid i forbindelse med oppstart av prosjektet. I Arbeidstidsmodellen er det fremforhandlet en økning av ubekvemstillegg for helg- og nattarbeid. Dette spesielt for å stimulere til at flere jobber oftere helg, da fagdekning på helg har vært bekymringsfull lav. Kostnadene i forbindelse med dette er ikke kompensert for i budsjettet. Implementering av Arbeidstidsmodellen i virksomhet Demens startet høsten 2011, og oppstart er februar Redusere sykefraværet fra 11 % til 8 % i de virksomhetene som deltar i arbeidstidsmodellen. Oversikt over sykefravær 2011 viser en økning fra 2010 med 3,5 %. Det er til dels store variasjonen innen sykefravær ved de forskjellige virksomheter. Det har vært mange utfordrende saker knyttet til sykefraværsoppfølging som ikke har sammenheng med arbeidssituasjonen. Få utarbeidet gode service- avtaler når det gjelder mobile løsninger. Oppnådd: Service-avtale for mobiler/ PDA`ene utarbeidet sammen med IKT Lier Elektronisk kjøkkenprogram er tatt i bruk. Programmet letter arbeidet for ansatte og kjøkkenpersonellet og det er bedre kontroll over utsendt matmengde. Dette vil i 2012 kunne føre til at det blir fokus på hva hver virksomhet bestiller og gjøres sammenligninger. Alle virksomheter i PROF har tatt i bruk programmet. Det kan ikke vises til noen konkrete innsparinger. Det vil vurderes i 2012 om brukerne skal betale for bestilt mat, ikke fast kostabonnement. Side 14

15 FOU samarbeid kompetanseutvikling helse og omsorg Som en forberedende del til innføring av Samhandlingsreformen har Hurum i 2011 deltatt i et interkommunalt samarbeid med Lier, Svelvik, Sande, Røyken, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Vestre Viken og Høgskolen i Buskerud med mål om opprettelse av en felles FOU (Forskning og utvikling) enhet. Arbeidet fortsetter i Startegisk kompetansestyring Hurum v/ administrasjon og tillitsvalgte har i 2011 deltatt i KS`s satsing "Strategisk kompetanseplanlegging" hvor hovedmål for kommunen har vært utarbeidelse av strategisk kompetanseplan for helse og omsorg. Kommunen har i prosjektperioden mottatt kr i tilskudd. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg legges frem for politisk behandling i «Nytt lys på den 4 alder» Hurum v/ hjemmetjenestene har siden august deltatt i forskningsprosjektet "Nytt lys på den 4 alder" v/doktorgradsstipendiat Gro Gade Haanes v/ HIBU. Gjennom prosjektet kartlegges hjemmeboende eldre for syn, hørsel og lys. Mål er forebygging av fysisk/psykisk helse og fall. Prosjektmidler er søkt om og innvilget med kr (FMBU) Arbeidet fortsetter i Etisk refleksjon/veiledning 12 sykepleiere har deltatt i etisk refleksjon/veiledningsgruppe gjennom året. 2 fagledere har mottatt veiledning i gruppe(12 timer), 2 ansatte har mottatt individuell veiledning med 9 timer hver. «Godt nok norsk» "Godt nok norsk" er et samarbeid mellom PROF-nettverket, Kompetansesenteret og NAV (+ evt. Diakonova) hvor hovedmålet er rekruttering av helsefagarbeidere/ sykepleiere gjennom tilrettelegging av språk-og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere. Arbeidsgruppe er satt ned. Kommunen søkte om økonomisk tilskudd fra NAV Farve men fikk avslag. Arbeidet fortsetter i Lederne må ha en tett og støttende dialog med ansatte. Bruke IA midler i den grad det er mulig. Det har vært stor slitasje på ansatte som følge av redusert bemanning i hele PROF, samt økt arbeidsmengde og store komplekse brukersaker. Arbeidslivstjenesten skulle ha fokus på Klokkarstua Helsetun i Dette ble ikke gjennomført på grunn av sykdom. Det har vært en nedgang i sykefraværet i 2011 ved denne virksomheten. Det er høyt fokus på oppfølging av sykefraværet, og IA midler som tilrettelegging har vært mye praktisert. De nye rutinene som ble innført har vært meget tidkrevende. Det er uheldig at ordningen med "aktiv sykemelding" er borte, og mange ansatte savner denne muligheten. MÅL FOR PLANPERIODEN: Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal utvikles i takt med krav og forventninger i samfunnet, og være en trygg og inkluderende arena for befolkningen. Aktivitet for eldre videreføres med bl.a. den «kulturelle spaserstokken». Nettverket har fått tilskudd til den «Kulturelle spaserstokken» i samarbeid med frivillighetssentralen. Handlingsplan/årsplan er utarbeidet og gjennomført. Brukerne er meget fornøyd med de forskjellige arrangementene. Det er svært positivt med egne forestillinger i demensboligene. Gjennomføre tiltak knyttet til kommunedelplan for universell utforming Det er utarbeidet og politisk vedtatt kommunal handlingsplan for universell utforming for Side 15

16 1.5 Barn, ungdom og voksne MÅL FOR PLANPERIODEN: En kursendring i retning av mer helsefremmende og forebyggende innsats for å fange opp brukerne så tidlig som mulig og å hindre utvikling av mer alvorlige og sammensatte problemer. Bedre samhandling både internt i virksomheten, med andre virksomheter, med andre etater og frivillig sektor. Bedre utnyttelse av de ressursene vi har Rett tiltak til rett tid Familiens hus er igangsatt. Lønnsmidler fra vakant stilling i psykisk helse er omdisponert og søknad til Helsedirektoratet om en ekstra helsesøsterhjemmel på ,- til styrking av skolehelsetjenesten er innvilget. Det er innvilget Helsedirektoratet til modellutprøving psykologer i kommunehelsetjenesten, og psykolog er ansatt og har vært pådriver for oppstart av oppvekstteam på alle skolene og ett felles oppvekstteam for barnehagene. Det er gjennomført en omdisponering av interne ressurser både BUV og PPT, samt SLT koordinator til opprettelsen av Familieteamet. Videreutvikling av gruppebaserte forebyggende tiltak ut fra et brukerperspektiv og i samarbeid med frivillig sektor er igangsatt. Skilsmissegrupper i skolen etter PIS modellen er igangsatt på alle skolene. Flere kurs i depresjonsmestring har vært gjennomført og foreldreveiledning gjennom Familieteam igangsatt. Aktivitets- og arbeidstiltak for ungdom er igangsatt, Fritid med bistand (videreutvikling av støttekontaktordningen) er igangsatt i samarbeid med tjenester for funksjonshemmede, finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet og skjønnsmidler. Forebyggende ruskonsulent er ansatt, finansiert av midler fra Helsedirektoratet og rusforebyggende nettverk er igangsatt. Borgestad prosjektet «Barn i rusfamilier» er igangsatt, en ressursgruppe er etablert og en handlingsveileder «Barn som bekymrer» implementeres i alle skoler og barnehager. MÅL FOR PLANPERIODEN: Bedre system for tverrfaglig oppfølging for personer med sammensatte behov. Videreutvikle koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-20 år. Koordinerende enhet for 0-20 år er i gang, og det har vært gjennomført felles opplæring i rollen som brukerkoordinator for individuell plan. Opprette koordinerende enhet for personer med sammensatte behov år. Dette skal utredes innen april Videreutvikle tjenesteområdets samarbeidsgrupper, og utarbeide nye mandater. Kartlegging og evaluering av dagens samarbeidsfora er utført. Side 16

17 MÅL FOR PLANPERIODEN: Holde budsjettrammen i Barnevernet. Komplekse saker løses tverrfaglig på lavest mulig nivå og bidrar til færre akutte tiltak og dyre private løsninger. Mer fast bemanning med relevant kompetanse gir bedre kontinuitet i barnevernet. Styrke bemanningen ved å omdisponere lønnsmidler til en ny fagstilling i barneverntjenesten omdisponeres fra private driftstiltak. Det har ikke vært mulig å redusere private driftstiltak, konsulenter og vikarer er i den grad det var planlagt. Overtidsbruk var fortsatt høy. Søknad om tilskudd til øremerkede midler tilsvarende 3 nye saksbehandlerstillinger i barnevernet fra Fylkesmannen, bevilget av regjeringen i Statsbudsjettet for Hurum ble tildelt kr , hvorav går til 2 saksbehandlerstillinger og til kompetansetiltak. Tilskuddet for 2 stillinger er innvilget også for Lovpålagte frister i barnevernet ble overholdt ved siste rapportering pr Rapporteringen viste 5 overskridelser på utvidet undersøkelser fra 3 til 6 mnd. av totalt 69 meldinger. Ny leasingbil til Barneverntjenesten ble innkjøpt. Ny leasingbil ble innkjøpt til Barneverntjenesten. MÅL FOR PLANPERIODEN: Gi brukerne innen psykisk helse et helhetlig tilbud etter BEON- prinsippet best mulig effektive omsorgsnivå. Velfungerende lokalmiljø for alle aldersgrupper og nasjonaliteter. Deltakelse i interkommunalt boligprosjekt for personer med psyk/rus Virksomhetsleder BUV og rådgiver fra rådmannsstab har deltatt i arbeidsgruppe om Samhandlingsreformen med Røyken og Lier, og psykiatrisk sykepleier og rådgiver fra rådmannsstab har deltatt i arbeidsgruppe om Samhandlingsreformen om interkommunalt bolighelseprosjekt i samarbeid med kommunene i Drammensregionen. Rullering av boligsosial plan med beskrivelse av fremtidig boligbehov, behov for oppfølging i bolig og samordning av tjenestene i bolig på tvers av tjenester i kommunen og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med boligsosial er avsluttet. Det er igangsatt et prosjekt for implementering av tiltak i planen ledet av rådgiver i rådmannsstaben i samarbeid med NAV og BUV. Det er inngått et samarbeid med Husbanken for å kunne utnytte Husbankens virkemidler på best mulig måte. Side 17

18 MÅL FOR PLANPERIODEN: Felles fokus på metodeutvikling, kvalitet og kompetanseutvikling Ha lagt inn fagprosedyrer for de ulike tjenesteområdene og tatt i bruk avvikssystemet i Kvalitetslosen Virksomheten er i gang med å legge inn fagprosedyrer og har tatt i bruk avvikssystemet i Kvalitetslosen. Videreutdanning for ansatte i familieterapi, rus og andre relevante fagområder 2 ansatte holder på med videreutdanning i familieterapi, en med spesialpedagogikk, to med folkehelse og en med kognitiv terapi. Side 18

19 1.6 NAV MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum er organisert slik at brukerne får en helhetlig tjeneste for å bedre levekårene, bidra til sosial og økonomisk trygghet med fokus på å bli selvforsørgende gjennom eget arbeid. Redusere antall brukere som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp samt redusere de totale utgiftene. Tilpasse virksomhetens drift innenfor gitte budsjettrammer. Nye brukere kartlegges og avklares innen tre måneder med hensyn til arbeid og aktivitet Dette er en kontinuerlig prosess som går ut på kartlegging av behov, registrering av CV og vurdere arbeidsevnen der det anses nødvendig. Tett oppfølging av ungdom mellom i forhold til skolegang, bolig og sysselsetting Dette er en prioritert gruppe i NAV, målet er at alle unge skal fanges opp tidlig, få tett oppfølging og tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med fylkets oppfølgingstjeneste (PPOT), jf. punktet under. Minimum 5 brukere skal hvert år skrives ut av Kvalifiseringsprogrammet til arbeid, annen aktivitet eller over på statlige ytelser Ingen deltakere ble skrevet ut av programmet til arbeid eller annen aktivitet i Flere av deltakerne er imidlertid i en god utvikling og antas å være ferdig avklart i begynnelsen av Videreutvikle samarbeidet med oppfølgingstjenesten i Buskerud (PPOT) for å fange opp ungdom som dropper ut av videregående skole Fra høsten 2010 har vi hatt møter hver 14. dag med oppfølgingstjenesten. Samarbeidet fungerer godt og vi har en bedre oversikt over ungdom som av ulike årsaker ikke har fullført videregående opplæring. Oversikt våren 2011 viste at det kun er et fåtall som ikke var i aktive tiltak (12 av 113). Tilsvarende tall ved årsskiftet viser 7 av 91 ungdom. Videreutvikle dagens samarbeidsmøter med Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede for å bedre overgangen ved 18 år Det er faste samarbeidsmøter mellom Barnevernet og NAV og disse fungerer bra. Rutine for bedre overgangen ved 18 år er under utarbeiding og vil bli ferdigstilt i løpet av våren Side 19

20 MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke oppfølgingen i bolig gjennom miljøarbeidertjenesten for brukere med sammensatte behov og manglende boevne samt oppnå stabilitet i utsatte boområder og redusere antallet utkastelser. Styrke rusarbeidet og redusere antall innleggelser i private rusinstitusjoner. Videreutvikle den tverrfaglige kompetansen og tilnærmingen til brukerne med dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri). Videreføre prosjektet Boligsosialt arbeid etter at prosjektperioden avsluttes Prosjektmidler for to år til nå. Tildelingen legger til grunn at arbeidet blir videreført i kommunal regi etter prosjektperioden på tre år, dvs Følge opp tiltak som blir foreslått i Boligsosial handlingsplan. Boligsosial handlingsplan ble behandlet politisk i juni. Høsten 2011 startet arbeidet med å følge opp tiltakene som er vedtatt. Styrke rusarbeidet med 1 ruskonsulent. Statlige prosjektmidler til styrking av kommunalt rusarbeid. Innvilget etter søknad til Fylkesmannen i Buskerud. Ruskonsulenten ble tilsatt på våren og har kommet godt i gang. Arbeidet har i hovedsak vært rettet mot enkeltbrukere. Målgruppen er personer med rusproblemer og dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri) som har behov for tett oppfølging i forhold til motivasjon, mestring og behandling. Ruskonsulenten inngår i et mini-team som består av miljøterapeut og miljøarbeider tilknyttet NAV samt psykiatrisk sykepleier fra Psykisk helsetjeneste. I tillegg er ruskonsulenten på NAV deltaker i rusforebyggende team og samarbeider tett med ruskonsulenten som er tilknyttet helsestasjonen og Familiens hus. MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum skal yte god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov for tjenester samt ha fokus på rett ytelse/stønad til rett tid. Sikre at søknader på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester avgjøres i henhold til lov- og forskriftskrav. Gjennomføre brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen ble gjennomført ved alle NAV kontor i Buskerud over en to ukers periode i oktober måned. Resultatene viser at brukerne i Hurum stort sett er fornøyd med lokalt NAV kontor. Spesielt fornøyd med kort ventetid og at det er mulig å legge fram sin sak uforstyrret i publikumsmottaket. Videre var de fornøyd med at veileder la vekt på det brukeren hadde å si og var interessert i å finne gode løsninger sammen med de. Riktig bruk av Kvalitetslosen Alle tilganger er i orden, opplæring ble gjennomført i mai/juni. Ansatte benytter verktøyet til å melde avvik. Kvalitetssikre vedtak og intensivere opplæringen på saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV Det ble gjennomført opplæring i regi av Fylkesmannen i mars måned. I tillegg har fire veiledere deltatt på ekstern opplæring i Lov om sosiale tjenester i NAV (LOST). Det er kontinuerlig fokus på intern opplæring og aktuelle problemstillinger i team- og kontormøter. Side 20

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Tlf. 62 49 65 30 E-post: kulturskolen@tolgaskole.no Hjemmeside: www.tolgakulturskole.no Et helhetlig

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer