Årsmelding Årsmelding Hurum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune"

Transkript

1 Side 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse Administrasjon og politisk styring Skoler Barnehage Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester Barn, ungdom og voksne NAV Kultur Plan og bygg Hurum drift Hurum kompetansesenteret Felles fokusområder for hele organisasjonen Kommunens kvalitetsarbeid Tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud i Beredskap Organisasjonsutvikling Personell Aldersfordeling Likestilling Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk Kompetansekartlegging HMS- og IA-arbeid Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging Sykefraværet Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU) økonomien i Innledning Driftsregnskapet Hovedpunktene Kommentarer til resultatene på tjenestenivåene Administrasjon og politisk styring Skoler Barnehager Helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester Barn, ungdom og voksne NAV Plan og bygg Kirke Kultur Hurum drift VARF Hurum kompetansesenter Investeringsregnskapet Samlet sett Korte kommentarer til enkelte investeringsprosjekt Kapitalkostnader Arbeidskapital Balansen Diverse nøkkeltall...88 Side 2

3 3.9 Nøkkeltall fra KOSTRA Oppsummerende kommentarer fra rådmannen...94 Tabelliste Tabell 1: Aldersfordeling...40 Tabell 2: Sammenligning av kvinners og menns lønn i forhold til utdanningsgrupper...41 Tabell 3: Sykefravær Tabell 4: Driftsregnskap 2011 (tall i hele tusen)...47 Tabell 5: Strykninger Tabell 6: Økonomiske resultater for tjenesteområdene...61 Tabell 7: Økonomiske resultater for fellesinntekter og fellesutgifter...61 Tabell 8: Økonomisk resultat for politisk og administrativ styring...62 Tabell 9: Økonomisk resultat skoler...63 Tabell 10: Økonomisk resultat for barnehager...64 Tabell 11: Økonomiske resultat helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester...65 Tabell 12: Økonomiske resultat for barn, ungdom og voksne...66 Tabell 13: Økonomiske resultat NAV...67 Tabell 14: Økonomiske resultat plan og bygg...67 Tabell 15: Økonomiske resultater kirke...67 Tabell 16: Økonomiske resultater kultur...68 Tabell 17: Tabell 17 økonomiske resultater Hurum drift...68 Tabell 18: Selvkostområdet - Vann...69 Tabell 19: Selvkostområdet - Avløp...69 Tabell 20: Selvkostområder - Slam og feiing...70 Tabell 21: Selvkostområdet - Oredalen...70 Tabell 22: Økonomiske resultater Hurum kompetansesenter...72 Tabell 23: Integreringstilskudd...73 Tabell 24: Investeringsregnskapet 2011 (tall i hele tusen)...74 Tabell 25: Balansen Tabell 26: Kostra tall...89 Illustrasjonsliste Figur 1: Utvikling i brutto og netto driftsresultat Figur 2: Sammensetning og utvikling i driftsinntekter Figur 3: Sammensetning og utvikling i driftsutgiftene Figur 4: Utvikling i kapitalkostnadene Figur 5: Andel avdrag av eksterne finansutgifter...82 Figur 6: Prosentvis endring i rente- og avdragsbelastning, rentenivå og netto resultatgrad Figur 7: Utviklingen i arbeidskapitalen Figur 8: Sammenstilling av egenkapitalen...86 Figur 9: Utvikling i samlet fondskapital Figur 10: Finansielle nøkkeltall og måltall...88 Figur 11: Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter...92 Side 3

4 Side 4

5 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse Administrasjon og politisk styring MÅL FOR PLANPERIODEN: Ha videreutviklet elektroniske tjenester i forhold til innbyggerne og internt i kommunen. s hjemmeside er den primære kommunikasjonskanalen. Innføre elektronisk arkiv. Elektronisk arkiv er gjennomført fra sommeren 2011 og all innog utgående post foreligger elektronisk og skal oppbevares slik for ettertiden. Det vil bli et fysisk felles arkiv ved samlokaliseringen på Sætre. Samtidig er det etablert felles postmottak. Følge opp Kommunikasjonsstrategien. Arbeidet videreføres til Tema for virksomhetsledersamlingene i Ekstern informasjon -utvikle hjemmesiden som informasjonskanal Informasjon fra virksomhetene til hjemmesiden og facebook har vært tema på virksomhetsledersamling. Jobbes videre med i Det er gjort endel endringer på hjemmesidene for å imøtekomme nye og strengere krav til offentlige nettsteder. Resultat i DIFIs kvalitetsvurdering 2011: 5 stjerner av 6 mulige. Alle skjemaer skal være elektroniske. Tiltaket er ikke gjennomført. Fagleder Web er i dialog med virksomhetene om valg av skjemaer fra skjemaleverandør. Arbeidet videreføres i Politisk foreslått og vedtatt: Økonomiplanen viser fortsatt behov for innstrammende tiltak. Kommunestyret forutsetter derfor et fortsatt effektiviseringsarbeid i 2011 og at dette er førende for den aktivitet som legges opp til fra administrasjonen sin side fremover. Det har vært ansettelses- og innkjøpsstopp gjennom store deler av året. Den økonomiske utviklingen har vært fulgt nøye opp gjennom året. Det arbeides kontinuerlig med effektiviseringstiltak, samt nedbemanning. Det er store økonomiske utfordringer i flere av virksomhetene knyttet opp til store og omfattende behov for tjenester. Alle lovpålagte tjenester skal være beskrevet i Tjenestekatalogen. Gjennomført. Tjenestebeskrivelser er lagt inn. Fagleder Web følger opp de tjenesteområdene/ virksomhetene som trenger veiledning. Integrasjon av elektroniske timelister/ turnuslister med lønn /økonomi. Etablert en liten prosjektgruppe for å vurdere dagens muligheter for integrasjon også med andre fagprogrammer. Det jobbes videre med dette i Side 5

6 MÅL FOR PLANPERIODEN: framstår som en utviklingsorientert kommune og en attraktiv arbeidsgiver. Politisk foreslått og vedtatt: Ha igangsatt et modulbasert lederopplæringsprogram. Finansieres av fond og OU-midler Kravspesifikasjon er utarbeidet og anbud er innhentet, leverandør er valgt. Programmet startet opp januar Viderefører arbeidstidsprosjektet i 2 nye virksomheter prosjektorganiseres. Arbeidstidsmodellen «Heltid-deltid-frihet til å velge» er innført i virksomhetene Hjemmetjenesten sør og Rehab fra Arbeidskraftreserven er økt med ca. 6 årsverk. Det planlegges for videreføring i Demensvirksomheten i Kvalitetslosen og avvikssystemet er tatt i bruk. Ny versjon av Kvalitetslosen inkludert avvikssystem er tatt i bruk i april Oversikt over alle avvik/ type avvik følges opp av kvalitetsutvalget. Se egen omtale under pkt Evaluere kommunens partssammensatte samarbeid. Ordningen med LMU og SMU er evaluert og evalueringsrapport er utarbeidet. På bakgrunn av resultatene vil dagens organisering opprettholdes. Retningslinjene for SMU og LMU oppdateres. Ha vedtatt ny arbeidsgiverpolitisk plattform. har deltatt i interkommunalt «verksted» i KS regi om arbeidsgiverstrategier. Ny arbeidsgiverstrategi for ble vedtatt i Adm.utv Arbeidet med implementering av strategien er i gang. styre ber rådmannen innhente kompetanse på SCTs effektiviserings- og produktivitetsarbeide, og fremlegge dette for formannskapet som en vurdering av overførbarhet til kommuneorganisasjon. Metodikken er prøvd ut i HEKF og Hurum Drift. Konklusjonen fra daglig leder i HEKF og virksomhetsleder i HD er at metodikken ikke uten videre lar seg implementere i kommunen, samt at kommunen har tilsvarende metodikk innarbeidet og som ivaretar utfordringene på en meget bra måte. Ved fornying av leasingavtaler for kommunens biler skal rådmannen legge frem for kommunestyret en vurdering av muligheten for å lease elbiler. Notat fremlagt for kommunestyret i siste møte før sommerferien. MÅL FOR PLANPERIODEN: styrker det forebyggende arbeidet for alle aldersgrupper. En bærekraftig stedsutvikling av lokalsamfunnet Tofte. Alle tjenesteområder skal ha minst to mål for forebyggende arbeid i sine handlingsplaner. Frisklivkoordinator er tilsatt i 30 % stilling, og knyttet opp mot arbeidet i virksomheten Barn, unge og voksne. Det arbeides godt med forebyggende tiltak i kommunen. Utarbeide en lokal handlingsplan for kriminalitetsforebygging og rullere rusmiddelpolitisk handlingsplan. Arbeidet med en lokal handlingsplan for kriminalitetsforebyggende arbeid er drøftet i Politiråd. Planarbeid er ikke igangsatt. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal rulleres våren Side 6

7 AV OG TIL prosjektet videreføres. Ordfører, forebyggende politi og SLT koordinator deltok i mars på metodekurs AV OG TIL. Hovedfokus i 2011 var båt og badeliv. Det ble lagt tilrette for en «Klar for sjøen» -markering i Holmsbu fredag i juni. Arrangementet måtte dessverre avlyses på grunn av værforholdene. Gjennomføre SLT prosjektet (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) SLT koordinator gikk fra inn som prosjektleder for Familiens Hus. Ett av satsingsområdene i Familiens Hus har vært å etablere oppvekstteam på alle skoler og barnehagene. Koordinator har utarbeidet systemer og rutiner for teamene og bidratt i etablering av teamene. SLT - koordinator var leder for en av arbeidsgruppene knyttet til stedsutvikling Tofte, hvor fokusområde var Tofte fritidssenter/ ungdommens kulturhus. Koordinator har deltatt i arbeidsgruppe knyttet til oppstart av programmet «Ansvarlig vertskap» for skjenkesteder. Det ble i den forbindelse arrangert et dialogmøte med politi, serveringssteder og kommunen i juni. Deltakere fra Hurum deltok på kurs i gjennomføring av Ansvarlig vertskap høsten Delta i interkommunalt prosjekt ift å forberede innføring av Samhandlingsreformen. deltar i interkommunalt samarbeid i Drammensregionen. Videre samarbeider Asker, Røyken og om etablering av lokalmedisinske tjenester på Bråset bo- og omsorgstjenester i Røyken. Det er utarbeidet handlingsplaner innen de ulike målområdene for utvikling av lokalsamfunnet Tofte. Stedsutviklingsprosjektet «Sammen om Tofte» gikk fram til sommeren Sluttrapport med forslag til tiltak på kort og lang sikt ble behandlet i kommunestyret Flere av tiltakene er innarbeidet i vedtatt økonomi og handlingsplan MÅL FOR PLANPERIODEN: Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme arbeidsplasser Økt verdiskapning innen bransjer der har geografisk naturgitte fortrinn Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt samarbeid Reiselivsplanen skal være utarbeidet Hurum Næringsråd har startet arbeidet, - arbeidsgrupper er etablert og konsulent engasjert til utarbeidelse av planen. Ny reiselivsplan skal henge sammen med reiselivssatsingen til Rådet for Drammensregionen og regional delplan for reiselivet i Buskerud Planen legges fram til politisk behandling i Planutvalgets våren 2012 Reiselivets utviklingsmuligheter i strandsonen er avklart gjennom arbeid med kystsoneplanen. Det arbeides med avklaringer mot Kystverket før planen legges fram. Kystsoneplanen planlegges ferdigstilt høst Videreføre arbeidet med implementering av måldelen i Strategisk næringsplan. Implementering av måldelen i Strategisk næringsplan blir gjort i samarbeid mellom rådmannen og Hurum næringsråd fortløpende gjennom året. Side 7

8 MÅL FOR PLANPERIODEN: I planperioden innføres elektroniske verktøy for e-handel i tråd med statlige styringssignal. Det legges også opp til utskifting av nåværende økonomiprogrammer grunnet systemendringer hos leverandør. Det innføres elektronisk behandling av inngående og utgående fakturaer. Utgående fakturaer har gått greit og stadig flere ønsker elektronisk faktura. Pr var det 347 aktive avtaler. Fortsatt en utfordring med å få i gang prosjektet i forhold til leverandørene. Fokus og NETS skal bistå, og denne del av arbeidet har gått tregt. Men arbeidet har kommet noe bedre igang nå. Blant annet er Hurum Kraft nå kommet inn. Men fortsatt er det mulig at man må gå veien om Visma sin meldingssentral som vil bety en liten ekstra kostnad. Som et verktøy for gode og effektive innkjøp innføres e-handelsystem for de vare- og tjenestegrupper der dette er hensiktsmessig. Oppstart skjer i Inngått avtale med Di-Fi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om blant annet den tekniske tilretteleggingen som nå har kommet på plass. Det som nå står for tur er den organisatoriske forankringen i egen kommune. Utskifting av nåværende IKT-plattform for økonomisystemer Gjennomført felles møte med Lier og Hurum der Visma presenterte ny plattform. Begge kommuner fikk i november/desember oppgraderingstilbud. Kostnadsmessig ser det ut til at det er veldig fornuftig å gjøre kjøpet sammen med Lier og det betyr trolig overgang til Enterprise i løpet av MÅL FOR PLANPERIODEN: s ting- og personforsikringer skal ha økt fokus på risikostyring og konkurransedyktige priser. Fokuset skal ha som utgangspunkt: Lavere administrasjonspåslag i forsikringspremien, mulighet for å beholde et godt resultat, kompetansemiljø, økt risikofokusering, bedre risikoprising gjennom direkte tilgang til reassuransemarkedet, større valgfrihet i produktutforming. En alternativ organisering av kommunens forsikringsordning utredes nærmere, herunder alternative finansieringsmodeller. Arbeidet vil skje i samarbeid med BRAH-kommunene. Gjennomført MÅL FOR PLANPERIODEN: Kostnadseffektivitet og miljøprofil skal være fremtredende ved alle kommunale innkjøp. Det fremmes politisk sak der helse, miljø og sikkerhet er en del av politiske føringer for innkjøpsarbeidet. Gjennomført Side 8

9 1.2 Skoler MÅL FOR PLANPERIODEN: En skole med stort læringsutbytte for alle elever. Differensieringstiltak justeres for å imøtekomme vedtatt ramme. Innsparingstiltakene innebærer reduksjon i deling og styrkingstimer. Dette ble justert i august i tilknytning til nytt skoleår. Kvalitetshjulet i Hurumskolen følges opp. Skolemøtene ble avholdt i februar/mars som planlagt. Politisk foreslått og vedtatt: Fysisk aktivitet på barnetrinnet. Tiltaket er igangsatt på samtlige barneskoler. Gratis leksehjelp i SFO. Tiltaket er igangsatt på samtlige barneskoler. Kommunestyret søker om unntak fra Opplæringsloven 9-1 slik at barneskolene på Filtvet og Tofte får en felles virksomhetsleder fra høsten Aldersblanda grupper for å gi rom for spesiell oppfølging av enkeltelever. Tiltaket er igangsatt ved 3 av skolene. Elevsamtaler gjennomføres regelmessig på alle skoler. Dette gjennomføres minimum en gang på våren og en gang på høsten. I tillegg gjennomføres mindre ikke- planlagte samtaler i løpet av hele skoleåret. Skriftlige prosedyrer på gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. Arbeidet med prosedyrer er igangsatt. Tiltak i den kulturelle skolesekken videreføres. Tiltaksplanen for skoleåret 2011/2012 er ferdig og oversendt fylkeskommunen. Mobbeplan ved samtlige skoler. Arbeidet er gjennomført. Søknad ikke fremmet. Det iverksettes forhandling med fylkeskommunen om en delingsordning for utlevering av PC til alle elever på ungdomskoletrinnet, hvor fylkeskommunen i dag deler ut til elevene når de kommer opp i VGS. Samme PC bør kunne benyttes i mer enn 3 år. Det er gjort en forespørsel om muligheten for samarbeid i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er sendt flere henvendelser til fylkeskommunen uten at de har gitt oss noen tilbakemelding annet enn at det ikke var aktuelt å samhandle om dette for skoleåret 2011/2012. Kvalitetsbiblioteket i Kvalitetslosen ferdigstilles. Arbeidet pågår. Samhandling/samarbeid med PPT om tidlig innsats i læringsarbeidet. Felles kompetansetiltak er igangsatt. Det er gjennomført kurs i begrepstrening for PPT-ansatte og ansatte i skoler/barnehager. LP-modellen er igangsatt ved 2 skoler og 1 barnehage. Det er iverksatt jevnlige nettverksmøter med skoleledere og PPT-ansatte for å få til god samhandling når det gjelder spesialundervisning. Side 9

10 MÅL FOR PLANPERIODEN: Høy profesjonskompetanse som bygger opp under vedtatt verdiplattform og lov- og regelverk. Plan for kompetanseutvikling utarbeides og legges fram for politisk behandling. Plan for skoleåret 2011/2012 er utarbeidet og lagt fram for politisk behandling. Tiltakene i planen er igangsatt og sluttføres ved skoleslutt Nettverk for kulturkontakter videreføres. Videreføres også for 2011/2012. Hovedfokus er oppfølging av plan for den kulturelle skolesekken for 2011/2012. Nettverk for IKT-kontakter videreføres. Videreføres som planlagt. Hovedfokus er videreutvikling av IKT i Hurumskolen. Deltakelse i rektorskolen for skoleledere. 4 virksomhetsledere har deltatt i skoleringen, som ble avsluttet i november. 1 virksomhetsleder startet på utdanningen i august. Deltakelse i styring av utdanning. Tiltaket ble avsluttet i mai. MÅL FOR PLANPERIODEN: Godt foreldresamarbeid i samsvar ny forskrift til opplæringslov Skolemøtet Er gjennomført ved samtlige skoler våren Samtlige skoler har regelmessige SU-møter Samtlige skoler har aktive FAU. SU-møtene avholdes regelmessig. Ny politisk representasjon er valgt. Økt bruk av elektronisk informasjon til foresatte. Implementering av Fronter fortsetter. Side 10

11 1.3 Barnehage MÅL FOR PLANPERIODEN: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Rekruttere og beholde førskolelærere Vi støtter og motiverer ansatte som bor i kommunen til å ta utdanning. I 2011 har vi hatt en ansatt under utdanning med pedagogisk lederlønn og 50 % lønn i praksisperioden Behov for å styrke personalets kompetanse Hele personalgruppa har fått kursing i metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon: fra «Plan til praksis» med Kari Pape. Representanter fra alle barnehagene deltok i seminar «Barn i rusfamilier» med Borgestad-klinikken samt i fylkesmannens prosjekt med «Den flerkulturelle barnehagen.» Implementering av «Barn i rusfamilier» er igangsatt i Klokkarstua og Spurvegården barnehager. Politisk foreslått og vedtatt: Godt samarbeid foreldre barnehage God dialog og daglig kontakt med foreldrene om deres barn. Vi har fokus på tidlig innsats og har informert personal og foreldre om Familiens hus. Oppvekstteam for barnehagene er etablert. Tilbudet benyttes både av private og kommunale barnehager. Innføre lunch i barnehagene Vi fikk ikke gjennomslag for dette tiltaket i budsjett for Dette henger sammen med målet om å redusere antall barn pr voksen. Vi fortsetter for å nå målet i styre vedtar at det etableres et oppvekstsenter på Folkestad skole med 15 ca 20 hele plasser fra august En eventuell økning av hele plasser i Oppvekstsenteret tas opp til vurdering i forbindelse med ny barnehageplan for Hurum som sluttbehandles innen budsjettbehandlingen for Holmsbu barnehage ble samorganisert med Folkestad skole og SFO Lokalene på Folkestad sto ferdig MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke barnehagen som læringsarena Lek og læring i trygge omgivelser Vi har ikke fått til eksterne kontroller på utelekeplassen. Vi avventer BTV-avtaler. Vernerundene blir gjennomført internt. Styrke sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole Slingrebekken deltar i LP-modellen sammen med Sætre skole og Grytnes ungdomsskole. Pedagogiske ledere har sammen med skole fått opplæring i begrepslæringsmodellen. Bevisstgjøring av personalets holdning til gutter og jenter En overvekt av kvinnelige ansatte gjør at det blir viktig å ha fokus på likebehandling av gutter og jenter. Side 11

12 Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Skoleringen med Kari Papes opplegg «Fra plan til praksis» har gjort at hele personalgruppen har blitt bevisste på viktigheten av metodisk og målrettet arbeid. Alle har satt fokus på sin egen praksis. MÅL FOR PLANPERIODEN: Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Ansatte i barnehagen er oppmerksomme på barns signaler og adferd. Barnehagene har en tett dialog med foreldre og PPT. Det er opprettet oppvekstteam og familieteam i forbindelse med familiens hus. Barnehagene har gjort dette kjent i foreldregruppene. Vi skal legge til rette for en god språkutvikling for alle barn. Det er fokus på språket gjennom gode samtaler med barna og gjennom metoder som «snakkepakken», «strukturert begrepsopplæring og tett samarbeid med logoped. Det skal lages rutiner for samarbeid barnehagene / barnevernstjenesten Det jobbes etter veilederen utgitt av barne- og kunnskapsdepartementet «Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten» Det er laget gode rutiner sammen med barnevernet. Side 12

13 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester MÅL FOR PLANPERIODEN: Helse- og omsorgstjenestene i Hurum er dimensjonert og organisert slik at alle brukerne får nødvendig helsehjelp og en faglig forsvarlig omsorgstjeneste Politisk foreslått og vedtatt: SAMBU- samordnet tiltak rundt barn og unge med sammensatte behov. SAMBU som arbeidsgruppe er avviklet. I stedet for er det opprettet Koordinerende enhet for barn og unge frem til 20 år. Forberedelser i forhold til flere brukerkoordinatorer er i gang. Gjennomført dagskurs for brukerkoordinatorer. Det er igangsatt arbeid med brukerhåndbok for koordinatorer. Kommunalt ansatte skal være brukerkoordinator for brukeren/eleven. I dag er denne oppgaven på noen få kommunalt ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren, men målet er at flere skal og må ivareta denne rollen. Det ble politisk vedtatt å legge ordningen med BPA ut på anbud. 7 tjenesteleverandører ble valgt, inkludert. ULOBA la ikke inn anbud, og de har vært "eneleverandør" av denne tjenesten i. Utgiftene til denne tjenesten har gått ned etter inngåelse av ny avtale. Utrede utbygging av helsetunene. Behov for utbygging av helsetunene er vedtatt i Handlingsplan for boliger og institusjoner, og denne er en delplan av Helse- og omsorgsplanene. I forbindelse med Samhandlingsreformen har en egen arbeidsgruppe evaluert planen og fremtidig behov for boliger og institusjoner. Det er gjennomført befaring av under-etasjen på Filtvet helsetun, Planen er å se på muligheten for å flytte Kikkut bofellesskap (demens) hit. Da vil det frigjøres plasser på Klokkarstua Helsetun, som kan brukes til korttidsopphold. Arkitekt er engasjert av Hurum Eiendomsselskap KF. Resultat foreligger ikke enda. Delta i interkommunalt prosjekt om etablering av interkommunale lokalmedisinske tjenester Samhandlingsreformen innebærer at kommunene får ansvar for å løse flere oppgaver knyttet til pasientbehandling Dette krever nye løsninger og interkommunalt samarbeid. Hurum deltar i samhandlingsprosjekt i Drammensregionen og prosjekt Lokalmedisinske tjenester på Bråset i samarbeid med Røyken og Asker. Prosjektgruppa for Bråset-prosjektet har lagt frem rapport til styringsgruppa med anbefalinger om å opprette ambulerende team, fagnettverk og forsterket korttidsavdeling på Bråset. Hurum har meldt behov for 1 plass i forsterket korttidsavdeling. Styringsgruppas anbefaling behandles politisk våren Strukturere samarbeidet på tvers av virksomhetene på nord Utfordrende med god struktur og felles møter, men godt samarbeid blant sykepleierne har sikret at kompleks medisinsk behandling har blitt ivaretatt i brukernes egne hjem. Side 13

14 MÅL FOR PLANPERIODEN: Være en arbeidsplass som ansatte ønsker å komme til og bli i. Ha tilstrekkelig faglig kompetanse Minimum 30 % av ansatte bør ha høgskoleutdanning Deler av tjenesteområdet har utfordringer med å rekruttere syke-vernepleiere. Ingen søkere ved utlysning av stillinger. På grunn av denne situasjonen, har nettverket omdisponert sykepleierressursene. Dette har fått konsekvenser for andre virksomheter. Demens har ansatt 2 nye sykepleiere, slik at alle 4 boligene nå har sykepleierdekning. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som må iverksettes for å få tilstrekkelige sykepleierressurser. Bruk av vikarbyrå har vært vurdert, men på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er dette skrinlagt. Tilrettelegge for videre-/ og etterutdanning Det er innvilget stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen. Flere er i gang med videre- og etterutdanning innen geriatri, etikk, rus og demens. En sykepleier har mottatt stipend, og er ansatt i tjenesten nå. Arbeidstidsmodellen «Heltid deltid, frihet til å velge» - videreføres i Hjemmetjenesten Sør og Rehab. Arbeidstidsmodellen er innført i Hjemmetjenesten sør og Rehab. Kommunen søkte om prosjektmidler fra NAV/VOX men fikk avslag. Gjennom samarbeid og avtale med ny pensjonsleverandør DnB (Vital) ble kommunen innvilget kr i økonomisk tilskudd for Tilskuddet har i sin helhet gått til videreføring av prosjektmedarbeider (lønn). Innføringen av Arbeidstidsmodellen har gått etter planen. Totalt har arbeidskraftreserven i de to virksomhetene økt med 6,5 årsverk som følge av at flere har økt stillingen sin. Det er ikke midler til dekning av utgifter knyttet til medarbeidernes opplæring, studiesirkel, og merarbeid i forbindelse med oppstart av prosjektet. I Arbeidstidsmodellen er det fremforhandlet en økning av ubekvemstillegg for helg- og nattarbeid. Dette spesielt for å stimulere til at flere jobber oftere helg, da fagdekning på helg har vært bekymringsfull lav. Kostnadene i forbindelse med dette er ikke kompensert for i budsjettet. Implementering av Arbeidstidsmodellen i virksomhet Demens startet høsten 2011, og oppstart er februar Redusere sykefraværet fra 11 % til 8 % i de virksomhetene som deltar i arbeidstidsmodellen. Oversikt over sykefravær 2011 viser en økning fra 2010 med 3,5 %. Det er til dels store variasjonen innen sykefravær ved de forskjellige virksomheter. Det har vært mange utfordrende saker knyttet til sykefraværsoppfølging som ikke har sammenheng med arbeidssituasjonen. Få utarbeidet gode service- avtaler når det gjelder mobile løsninger. Oppnådd: Service-avtale for mobiler/ PDA`ene utarbeidet sammen med IKT Lier Elektronisk kjøkkenprogram er tatt i bruk. Programmet letter arbeidet for ansatte og kjøkkenpersonellet og det er bedre kontroll over utsendt matmengde. Dette vil i 2012 kunne føre til at det blir fokus på hva hver virksomhet bestiller og gjøres sammenligninger. Alle virksomheter i PROF har tatt i bruk programmet. Det kan ikke vises til noen konkrete innsparinger. Det vil vurderes i 2012 om brukerne skal betale for bestilt mat, ikke fast kostabonnement. Side 14

15 FOU samarbeid kompetanseutvikling helse og omsorg Som en forberedende del til innføring av Samhandlingsreformen har Hurum i 2011 deltatt i et interkommunalt samarbeid med Lier, Svelvik, Sande, Røyken, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Vestre Viken og Høgskolen i Buskerud med mål om opprettelse av en felles FOU (Forskning og utvikling) enhet. Arbeidet fortsetter i Startegisk kompetansestyring Hurum v/ administrasjon og tillitsvalgte har i 2011 deltatt i KS`s satsing "Strategisk kompetanseplanlegging" hvor hovedmål for kommunen har vært utarbeidelse av strategisk kompetanseplan for helse og omsorg. Kommunen har i prosjektperioden mottatt kr i tilskudd. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg legges frem for politisk behandling i «Nytt lys på den 4 alder» Hurum v/ hjemmetjenestene har siden august deltatt i forskningsprosjektet "Nytt lys på den 4 alder" v/doktorgradsstipendiat Gro Gade Haanes v/ HIBU. Gjennom prosjektet kartlegges hjemmeboende eldre for syn, hørsel og lys. Mål er forebygging av fysisk/psykisk helse og fall. Prosjektmidler er søkt om og innvilget med kr (FMBU) Arbeidet fortsetter i Etisk refleksjon/veiledning 12 sykepleiere har deltatt i etisk refleksjon/veiledningsgruppe gjennom året. 2 fagledere har mottatt veiledning i gruppe(12 timer), 2 ansatte har mottatt individuell veiledning med 9 timer hver. «Godt nok norsk» "Godt nok norsk" er et samarbeid mellom PROF-nettverket, Kompetansesenteret og NAV (+ evt. Diakonova) hvor hovedmålet er rekruttering av helsefagarbeidere/ sykepleiere gjennom tilrettelegging av språk-og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere. Arbeidsgruppe er satt ned. Kommunen søkte om økonomisk tilskudd fra NAV Farve men fikk avslag. Arbeidet fortsetter i Lederne må ha en tett og støttende dialog med ansatte. Bruke IA midler i den grad det er mulig. Det har vært stor slitasje på ansatte som følge av redusert bemanning i hele PROF, samt økt arbeidsmengde og store komplekse brukersaker. Arbeidslivstjenesten skulle ha fokus på Klokkarstua Helsetun i Dette ble ikke gjennomført på grunn av sykdom. Det har vært en nedgang i sykefraværet i 2011 ved denne virksomheten. Det er høyt fokus på oppfølging av sykefraværet, og IA midler som tilrettelegging har vært mye praktisert. De nye rutinene som ble innført har vært meget tidkrevende. Det er uheldig at ordningen med "aktiv sykemelding" er borte, og mange ansatte savner denne muligheten. MÅL FOR PLANPERIODEN: Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal utvikles i takt med krav og forventninger i samfunnet, og være en trygg og inkluderende arena for befolkningen. Aktivitet for eldre videreføres med bl.a. den «kulturelle spaserstokken». Nettverket har fått tilskudd til den «Kulturelle spaserstokken» i samarbeid med frivillighetssentralen. Handlingsplan/årsplan er utarbeidet og gjennomført. Brukerne er meget fornøyd med de forskjellige arrangementene. Det er svært positivt med egne forestillinger i demensboligene. Gjennomføre tiltak knyttet til kommunedelplan for universell utforming Det er utarbeidet og politisk vedtatt kommunal handlingsplan for universell utforming for Side 15

16 1.5 Barn, ungdom og voksne MÅL FOR PLANPERIODEN: En kursendring i retning av mer helsefremmende og forebyggende innsats for å fange opp brukerne så tidlig som mulig og å hindre utvikling av mer alvorlige og sammensatte problemer. Bedre samhandling både internt i virksomheten, med andre virksomheter, med andre etater og frivillig sektor. Bedre utnyttelse av de ressursene vi har Rett tiltak til rett tid Familiens hus er igangsatt. Lønnsmidler fra vakant stilling i psykisk helse er omdisponert og søknad til Helsedirektoratet om en ekstra helsesøsterhjemmel på ,- til styrking av skolehelsetjenesten er innvilget. Det er innvilget Helsedirektoratet til modellutprøving psykologer i kommunehelsetjenesten, og psykolog er ansatt og har vært pådriver for oppstart av oppvekstteam på alle skolene og ett felles oppvekstteam for barnehagene. Det er gjennomført en omdisponering av interne ressurser både BUV og PPT, samt SLT koordinator til opprettelsen av Familieteamet. Videreutvikling av gruppebaserte forebyggende tiltak ut fra et brukerperspektiv og i samarbeid med frivillig sektor er igangsatt. Skilsmissegrupper i skolen etter PIS modellen er igangsatt på alle skolene. Flere kurs i depresjonsmestring har vært gjennomført og foreldreveiledning gjennom Familieteam igangsatt. Aktivitets- og arbeidstiltak for ungdom er igangsatt, Fritid med bistand (videreutvikling av støttekontaktordningen) er igangsatt i samarbeid med tjenester for funksjonshemmede, finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet og skjønnsmidler. Forebyggende ruskonsulent er ansatt, finansiert av midler fra Helsedirektoratet og rusforebyggende nettverk er igangsatt. Borgestad prosjektet «Barn i rusfamilier» er igangsatt, en ressursgruppe er etablert og en handlingsveileder «Barn som bekymrer» implementeres i alle skoler og barnehager. MÅL FOR PLANPERIODEN: Bedre system for tverrfaglig oppfølging for personer med sammensatte behov. Videreutvikle koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-20 år. Koordinerende enhet for 0-20 år er i gang, og det har vært gjennomført felles opplæring i rollen som brukerkoordinator for individuell plan. Opprette koordinerende enhet for personer med sammensatte behov år. Dette skal utredes innen april Videreutvikle tjenesteområdets samarbeidsgrupper, og utarbeide nye mandater. Kartlegging og evaluering av dagens samarbeidsfora er utført. Side 16

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer