Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9."

Transkript

1 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og ønskede nasjonale e-helsetiltak, og oppdateres løpende på helsedirektoratetno Se endringslogg (egen arkfane) for oversikt over nye tiltak Innspill til nye tiltak, samt feil/endringer kan meldes til Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal Utredning Én innbygger - én journal På oppdrag fra HOD utrede alternative løsninger for realisering av ambisjoner og mål i Meld St 9 ( ) Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med sektor 1 Nasjonal styring, koordinering og prioritering 11 Nasjonal porteføljestyring Nasjonal porteføljestyring Etablere nasjonal porteføljestyring for å styre, prioritere, følge opp og revidere tiltak i nasjonal e-helse handlingsplan Herunder roller og ansvar, enhetlig og forutsigbar prosess, klare prioriteringskriterier og konsekvensvurderinger Dette skal støttes opp under av felles metodikk for utredning, utvikling og innføring av Igangsatt Foreløpige leveranser knyttet til nåsituasjon og behovsanalyse, inkludert IKT utfordringsbilde og leverandøranalyse EIEH Igangsatt Etablert første trinn av porteføljestyring for nasjonale e- helsetiltak (roller, ansvar, prosesser og maler, plan for 2015) Informasjonstiltak Arbeidet koordineres med en rekke andre prosjekter, inkl gjenbruk av leveranser behgrupper og etater nasjonale tiltak 12 Nasjonale arenaer Revidere mandater til nasjonale Evaluere e-helsegruppen med tilhørende underutvalg Revidere mandat og EIEH Igangsatt Gjennomgang av e-helsegruppen med tilhørende underutvalg Tiltak 11 Meld St 9 arenaer sammensetning Styrke utvalgenes sekretariat mtp kvalifisering av Revidert mandater til nasjonale arenaer saksunderlag, herunder konsekvensvurderinger 13 Nasjonale bestillerroller Bestillerrolle Rolle- og oppgavefordeling mellom aktørene skal tydeliggjøres De nasjonale Helse- og EIEH Prosjektmandat og plan for arbeidet Tiltak 14 Meld St 9 bestillerrollene skal utvikles, tydeliggjøres og styrkes 14 Finansieringsmodell Finansieringsmodell Utrede alternative finansierings- og insentivmodeller for e-helsetiltak som blant EIEH Prosjektmandat og plan for arbeidet Tiltak 11 og 35 Meld St 9 annet vurderer samordning av budsjettmidler og tydeliggjør finansieringsansvaret for utvikling, innføring og drift 15 Krav til IKT- Regelverksendringer Gjennom regelverksendringer stille krav til at virksomhetene i helse- og bruker programvare som tilfredsstiller obligatoriske krav bla mht informasjonssikkerhet og samhandling (forskrift om IKT-standarder) Helse- og omsorgsdepartementet Meld St 9 Tiltak 12 og 15 Meld St 9 Igangsatt Fastsatt forskrift om krav til IKT-standarder Meld St 9 Referansekatalog Etablere og publisere referansekatalog for anbefalte og fastsatte IKT-standarder for helse- og Etablere forvaltningsmodell hvor innstiller endringer i referansekatalog EIEH Igangsatt Etablert referansekatalog iht fastsatt ambisjonsnivå, samt forvaltningsmodell Publisert på nett Forskrift om IKT-standarder Meld St 9 Sertifiseringsordning for programvare Vurdere og ev innføre sertifiseringsordning for programvare (basert på referansekatalogen) 16 Nøkkeltall og indikatorer E-helse nøkkeltall Etablere et nasjonalt system for innsamling og tilgjengeliggjøring av relevante nøkkeltall om bruk og effekter av IKT i sektoren EMRAM EMRAM-score etableres som e-helseindikator i spesialisthelsetjenesten Tilsvarende målinger vurderes for andre deler av tjenesten EIEH Tiltak 87 testsenter Meld St 9 EIEH Igangsatt Publisere nøkkeltall for e-helse på nett Meld St 9 Plan for videreutvikling fra 2015 Regionale Igangsatt helseforetak 17 Kommunikasjon og involvering 2 Innbyggertjenester 21 Veiledning og informasjon på Helsenorgeno wwwehelseno informasjonstjenester inn i Helsenorge-plattformen Etablere nasjonal informasjonkanal og samhandlingsarena for e-helse Nettside EIEH Igangsatt Etablert første versjon av nasjonal e-helseportal skal bla inneholde informasjon om prosjekter, prioriteringer og fremdrift på e- helseutvikling, samt annen informasjon relatert til utvikling og drift av e- helseløsninger Plan for videreutvikling fra 2015 Samordne informasjonstjenester og portaler (feks fritt sykehusvalg, spesialisthelsetjenestens portaler) EIDI Igangsatt flyttes til helsenorgeplattformen i Q4 Prosjekt felles nettløsning for spesialist-helsetjenesten gjennomfører konsept- og analysefasen Helsenorgeplattformen Medisinskfaglig oppslagsverk og Innføring av felles medisinskfaglig oppslagsverk og en medisinskfaglig redaksjon EIDI Lage innholdsstrategi for helsenorgeno redaksjon Åpen publiseringsløsning Etablering av en publiseringsløsning for innbyggerrettet innhold som også kan EIDI Igangsatt Helsenorge-plattformen oppgraderes til SP 2013 benyttes av flere innholdsprodusenter Mine pasientreiser Selvbetjeningsløsning for tilbakebetaling av reiseutgifter Pasientreiser ANS Behandlingstilbud, ventetider og kvalitet Presentasjon av behandlingstilbud for de enkelte helsetjenestetilbydere, inkludert informasjon om tilbudet, ventetider (fritt sykehusvalg) og kvalitet (kvalitetsindikatorene) EIDI Fritt behandlingsvalg utredes 1H Oppstart av flytting av fritt sykehusvalg til helsenorgeno er finansiert med 7 MNOK i 2014 over RNB Nye kvalitetsindikatorer lanseres 22 Brukeropplevelser Løsning for gode brukeropplevelser, bedre søkemuligheter og tilpasning til mobile enheter som for eksempel smarttelefoner Universell utforming og flere språk EIDI Igangsatt Helsenorge-plattformen oppgraderes til SP 2013 Nytt søk og responsive design Personlige helseopplysninger Innsyn Kjernejournal Videreutvikle innbyggerens innsyn og tjenester mot Kjernejournal EIDI Igangsatt Utvider legemiddeloversikt Tiltak 33 Kjernejournal innbyggertjenester inn i Helsenorge Personlig profil Fullmakts- og reservasjonsregister Integrere eksisterende tjenester inn i en helhetlig brukeropplevelse (Bytt fastlege, Mine vaksiner) Integrering av Mine resepter skal gi en helhetlig legemiddelvisning for pasienten Brukerprofil med preferanser, personlig helsearkiv, egne data og varslingstjenester Løsning for å registrere og forvalte innbyggerens fullmakter, reservasjoner og samtykker Støtte for foreldre/barn-regelverket Se pkt 51 Nasjonale personverntjenester EIDI Igangsatt Forprosjekt for løsning for felles legemiddelvisning Tiltak 32 e-resept EIDI Prosjekt digital dialog for fastleger vil anskaffe en løsning for personlig helsearkiv inkl varslingstjeneste med bruk av fellesregister fra Difi EIDI Planlagt Igangsette et prosjekt som skal lage en delløsning for dette på Helse Vest sin løsning for timebestilling Meld St 9, 10, 11 og 23 ( ) Tiltak 51 Nasjonale personverntjenester Nasjonal helse- og omsorgsplan :51 Side 1 av 9

2 22 Innsynstjenester Tidslinje Gi innbygger ytterligere innsynsmuligheter ved å muliggjøre uthenting av elementer fra sykehusjournal, saksgang, vedtak og helseregistre Visualisering av innbyggerens helsehistorie over en tidsakse Det planlegges mulighet til filtrering på type dokumenter, møter, behandlinger med mer EIDI Igangsatt Enkel innsynsløsning for dokumenter etableres for Helse Nord Q4 EIDI Igangsatt Første versjon realiseres for Helse Vest 23 Dialogtjenester Digital dialog fastlege - innbygger Etablere løsning for digital dialog mellom fastlege og innbygger med timebestilling, fornye resept, e-konsultasjon og e-dialoger for administrative gjøremål EIDI Igangsatt Prosjekt digital dialog for fastleger etablerer løsning og start av pilot Q4 Digital dialog spesialist - innbygger Etablere løsning for digital dialog mellom spesialisthelsetjeneste og innbygger EIDI Igangsatt Helse Vest etablerer en løsning for dette i samarbeid med Dette blir en pilot for senere utrulling Det vil i 2014 bli kjørt et forprosjekt som skal skissere løsninger og forslag til innføring i spesialisthelsetjenesten 24 Velferdsteknologi Digital dialog andre grupper Arkitektur og standardisering av velferdsteknologi Utviklingsfase - nasjonalt velferdsteknologiprogram Etablere løsning for digital dialog mellom innbyggere og andre behandlergrupper, inklusive helseforvaltning EIDI Innledende samtaler med KS og KommIT om videre plan Arkitektur- og standardiseringsprosjekt for velferdsteknologi, herunder begreps- EIDI Igangsatt Utredning av rammeverket Continua Utarbeidet prosjektplan Leverandører? Ja nasjonale e- og rolleavklaring helsesatsninger Ta frem praktiske arbeidsverktøy, kompetansehevingspakker, tjenestemodeller PHOT Igangsatt Alle tiltak i utviklingsfasen er igangsatt Første leveranse medio Ja (eget prosjekt) Tiltak 72, Forskningsrådet, og kunnskap om tekniske løsninger som kommuner har behov for for å ta 2015, og fasen avsluttes medio 2016 Innovasjon Norge og velferdsteknologiske løsninger bredt i bruk Husbanken, Meld St 29 Meld St 29 Spredningsfase - nasjonalt velferdsteknologiprogram Tiltak for å sikre at velferdsteknologiske løsninger, inkl tjenesteinnovasjon, tas bredt i bruk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og innenfor den private sfære før behovet for helse- og omsorgstjenester oppstår PHOT Metode for spredningsfasen ferdig Ja (eget prosjekt) Meld St Fritt behandlingsvalg Etablering av ordningen Etablere nødvendig IKT-støtte for innfasing av ordningen EIAS Igangsatt Kortsiktige IKT-tiltak Ja Flere, må avklares nærmere Høringsnotat HOD 3 Helsepersonelltjenester 31 Felles legemiddelopplysninger Funksjonelt og teknisk målbilde Målbilde og veikart for felles legemiddelopplysninger Utrede funksjonelt og teknisk målbilde for Fritt behandlingsvalg og tilstøtende ordninger og pasient- og brukerrettigheter som inngår i innbyggers pasientforløp Etablere målbilde og veikart for felles legemiddelopplysninger til primær- og sekundærformål, som inkluderer pågående tiltak og juridisk arbeid EIAS Igangsatt () Målbilde og forslag til videre IKT-tiltak Ja Flere, må avklares nærmere Høringsnotat HOD, Lov om pasient- og brukerrettigheter St prop 118 L ( ), Meld St 9 Må avklares Meld St 10 Takstforhandling 2014 Legemiddelbehandling, oppfølging av pasienter med flere legemidler Iht forskrift om fastlegeordning skal fastlegen koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen At legemiddelgjennomgang er gjennomført og tiltak for å redusere risiko for legemiddelrelaterte problemer iverksatt skal fremgå av pasientjournalen Det bør i utvikles en automatisk varsling til fastlegen om behov for legemiddelgjennomgang Slik varsling kan defineres av fastlegen selv eller ut fra et predefinert tidsintervall Videre bør det kunne hentes ut informasjon fra om antall pasienter med fire legemidler eller mer og hvor mange pasienter som har hatt slik gjennomgang Det skal igangsettes et forprosjekt for utarbeiding av detaljert prosjektbeskrivelse, funksjonelle og tekniske krav til -systemene, og forslag til rutiner ved legekontorene for oppfølging av pasienter med fire legemidler eller mer 32 Videreutvikle e-resept Innføre e-resept i regionale helseforetak Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper Understøtte innføring av e-reseptfunksjonalitet i de regionale helseforetakene EIKE Igangsatt - Piloter og for innføring - Innføring i Helse Vest - oppstart pilot i Helse Nord Oppstart pilot i Helse Sør-Øst Oppstart pilot i Helse Mdt høst 2014 Klargjøre reseptformidleren for håndtering av nye rekvirentgrupper EIKE Igangsatt - Støtte i RF er utviklet - Rekvirentspesifikasjon, utvikling og test mot gjenstår, HF Meld St 9 Tannlege, helsesøster, jordmødre Meld St 9 Multidose Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt EIKE - Uvikling og test av funskjonalitet - Pilot for multidose Apotek apotek, Pakkesystem for apotek-kjeden, Apotek Meld St 9 Innføre e-resept i PLO-systemene Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene EIKE Integrasjon med FM hos en PLO Meld St 9 Endring av 3 i blåreseptforskriften (utsatt) Gjøre nødvendige endringer i e-reseptmeldinger og (særlig ) på bakgrunn av forskriftsendring fra HOD (antatt ikrafttredelse ) Berører primært e-reseptmeldingene M2 og M12, og i mindre grad M1, M18 og evt M30 Hensikten er å oppfylle kravene for individuell søknad (og resept) etter 3 i forskriften FIBE Spesifikasjon av meldingsendringer mv og systemutvikling /test () Endring i gjeldende Forskriftsendring har vært på høring, men ny forskrift er ennå ikke vedtatt Endringene vil trolig gjelde fra Nasjonal kjernejournal Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger (fullføres) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset utvidelse av funksjonalitet Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger EIKE Igangsatt - Pilot i Trøndelag og pilot i Stavngerområdet - Evaluering av piloten - Forslag til plan for videre innføring Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot og utvide løsningen med gyldige e-resepter, legemidler i bruk (herunder multidose) for pasienter i pleieog omsorgstjenesten EIKE Igangsatt Utvide kjernejournal med: - gyldige e-resepter, - legemidler i bruk (herunder multidose) for pasienter i pleie- og omsorgstjenesten, Meld St 9 () E-resept, Meld St :51 Side 2 av 9

3 33 Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede Kjernejournal innføres nasjonalt for akuttmedisinsk kjede og fastleger EIKE - Forslag til plan for videre innføring, Meld St 9 34 Tilgang til klinisk dokumentasjon Innføring hos andre grupper helsepersonell Etablere referanser til epikriser i Kjernejournal Tett integrasjon mellom kjernejournal og Felles løsning Kjernejournal piloteres og breddes til andre grupper helsepersonell, for eksempel PLO, avtalespesialister og videre bredding i sykehus utover akuttmottak og AMK EIKE - Sak til behandling i Trolig Meld St 9 Etablere referanse til epikrise i kjernejournal EIKE - Sak til behandling i Ja, for Kritisk Meld St 9 informasjon Det gjennomføres en pilot av kjernejournal tett integrert med i EIKE Meld St 9 akuttmedisinsk kjede og fastleger Utrede muligheten for etablering av felles løsning for klinisk dokumentasjon EIKE Igangsatt Epikriser, jf 33 Meld St 9 (eks henvisning, epikrise, radiologi, laboratorieområdet, svangerskapsjournal) for pleie- og omsorgstjenesten Beskrive nåsituasjon og kartlegge behov og krav for elektronisk pasientjournalsystem i pleie- og EIEH Igangsatt Forstudierapport med beskrivelse av status, utfordringer, behov Utredningen Meld St 9 IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler En kartlegging avdekker behov for ny IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i spesialisthelsetjenesten NIKT HF Akuttmedisinsk kjede - utredning og utarbeidelse av nasjonalt målbilde Beskrive nasjonalt målbilde og funksjonskrav for helsetjenestens informasjons-, dokumentasjons og beslutningsstøtte for helsetjenestens akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (Medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og kommunal legevaktordning) Må avklares 35 Meldingsutveksling Målbilde og veikart Utvikle målbilde og veikart for elektronisk meldingsutveksling, herunder omfang av behandlergrupper, kommunikasjon med statlige instanser utenfor helse- og, universalmelding Vurdere behov for konsolidering av standarder på eksisterende meldinger og ses i sammenheng med samhandlingsarkitektur EIEH/ 63 Program for og Prosjektmandat Utredningen Meld St 9 NOU 2012: 14: Rapport fra 22 julikommisjonen Læring for bedre beredskap; Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22 juli 2011 Forvaltningsmodell Utvikle forvaltningsmodell for utveksling av meldinger mellom partene i Igangsatt Etablert forvaltningsmodell Tiltak 13 og 14 Meld St 9 sektoren Innføring av meldinger Innføre meldinger iht prioriteringer i Løpende Meld St 9 PLO-meldinger versjon 16 PLO-meldinger versjon 16 med utskrivingsvarsel (tiltakskoordinator) Igangsatt () Gjennomført pilot og utbredt løsning Ja (ferdig) Elektroniske fastlegelister Elektroniske fastlegelister FIBE Igangsatt () Utbredt løsning Ja (ferdig) Dialogmelding Utprøving av dialogmelding mellom HF og fastleger Nasjonal IKT (tiltakskoordinator) Vedlegg til meldinger Utprøving av vedlegg til meldinger mellom HF og fastleger Nasjonal IKT (tiltakskoordinator) Igangsatt () Gjennomført pilot Ja (ferdig) Igangsatt Gjennomført pilot Ja (ferdig) IPLOS-tilpasninger IPLOS-tilpasninger, jf ny Helse- og omsorgslov, EISK Igangsatt Utbredt løsning Ja Tiltak 42 Guidelines for rapportering MSISlabmelding Guidelines for rapportering MSIS-labmelding Igangsatt Utbredt løsning Laboratorier Ja NPR-melding utvides til å inneholde data fra den akuttmedisinske kjede NPR-melding utvides til å inneholde data fra den akuttmedisinske kjede Delmengde av tiltak 43 FIPR Igangsatt Akutt-medisinsk Ja Tiltak 43 Henvisning mellom HF Henvisning mellom helseforetak Nasjonal IKT Standard ferdigstilt mai 2014 Automatisk tildeling av fødselsnummer Automatisk tildeling av fødselsnummer (tidl ELFOR) Nasjonal IKT Sykmelding til Videreutvikling av sykemelding til (EKHO) PLO revisjon versjon 20 PLO revisjon versjon 20 (tiltaks-koordinator) EIAS Ingangsatt Revidert standard Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte -tiltak Melding om fristbrudd Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte -tiltak Bistand ifm bla NOIS og DÅR Elektronisk melding fra HF til HELFO pasientformidling ved fristbrudd, jf pasientog brukerrettighetsloven 2-2 Melding bør kunne videresendes til (privat) subsidiær behandlingsinstitusjon Svarmelding fra HELFO til HF om status for fristbruddpasient Henvisning kan brukes dersom det legges til felt for resultat av vurdering FIBE? Utvikle ny melding Tiltak 25 Lov om pasient- og brukerrettigheter St prop 118 L ( ) :51 Side 3 av 9

4 Behandlerkravmeldingen: Skille mellom betalte og ikke-betalte egenandeler En del frikort utstedes uten at egenandelene er betalt, bare utfakturert Dels kan dette føre til merforbruk av helsetjenester, og dels kan det motvirke behandlernes mulighet til å drive inn utestpående fakturaer overfor borger Tiltaket gjelder å ta i bruk informasjonselementer i eksisterende kravmelding Betingelse for å igangssette Automatisk frikort FIBE Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten Henvisningsinformasjon inn i behandlerkravmelding Melding til koordinerende enhet i kommunen (KE) om behov for Individuell plan (IP) Melding om død til Skattedirektoratet Endring i nasjonal mal for epikrise (den gode epikrise) Utvikling av standard (teknisk spesfikasjon og informasjonsmodell) Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og NPE BUP-henvisning Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering Sende melding om fødsel fra HF til helsestasjon, raskere oppfølging av nyfødt KommIT/ Helse Sør- Øst Revisjon av standard for behandlerkravmelding FIBE Psykologer, Ja fysioterapeut mfl Ny standard PHMR Ja Revisjon av epikrisemelding Skal gi bedre kodepraksis og kvalitet på epikrise samt bedre samhandling for oppfølging av pasient hvordan IT må være tilrettelagt for å kunne registrer koder korrekt og rapportere til NPR, oblgatorisk kobling sykdom, utførte prosedyrer og adm Medikasjon, innmeldt av HSØ Ny standard for oversendelse av journalinformasjon fra helsetjenesten til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i forbindelse med pasientskadeerstatning Innmeldt som to tiltak (to meldinger) Behov om forbedring av eksisterende BUP-henvisning er meldt fra brukermiljøene i forbindelse med innføring Behovene er ikke konkretisert og det er behov for en nærmere utredning av disse Revisjon, test og pilotering av standarden Standard er utarbeidet for pilotering og utvikling i alle aktuelle system Ved elektronisk meldingsutveksling sendes applikasjonskvittering som bidrar til å varsle hvorvidt det oppstod feil ved forsendelsen Brukergrensesnittet i alle allmennlegers - oppfattes av mange som lite brukervennlig, som gjør det vanskelig å tolke disse applikasjonskvitteringene Det er behov for funksjonalitet som gir en brukervennlig overvåkig av meldingsflyten Prosjektet skal, på bakgrunn av tidligere arbeid i -løftet, utrede nærmere mulighetene for slik funksjonalitet i fastlegenes -system / Ja Tiltak 82 Helseadm registre og 42 DÅR Må avklares Ja /HS Ø Norsk pasientskadeerstatning Ja Må avklare avhengighet tiltak 42 Ja Må avklares Ja Direktoratet for arbeidstilsynet DAT Ja Ja Utbredelse av applikasjonskvitteringer i sektoren Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i eventuell avvik slik at applikasjonskvitteringer brukes i henhold til intensjonene 36 Prosess- og beslutningsstøtte Kunnskapsplattform Etablere felles plattform for tilgjengeliggjøring av kunnskap til helsepersonell og forvaltningen Dette gjøres ved utvikling av både nytt nettsted for direktoratet og grensesnitt for deling av innhold med andre (nettsteder, -leverandører osv) Plattformen er tenkt skalerbar, slik at andre etater kan inkluderes hvis dette blir aktuelt i fremtiden Nettløsning for nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten EIAS AKOM Etablert plattform Plan for videreutvikling Tiltak 63 og 17 Meld St 9 Utrede behovene for og etablere en nettløsning som understøtter dokumenthåndteringen, transparensen, arkivering, informasjonsutveksling, statistikkuttrekk fra samt videreutviklingen av system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nettløsningen må støttes av og være kompatibel for alle involverte aktører som samarbeider For å understøtte nettsideløsningens alle formål vil det være behov for å gjennomføre arbeidet i tett dialog og i nært samarbeid med alle parter hele veien SPML Igangsatt Nettløsning etablert Plan for videreutvikling 2015 Meld St 9 og 10 Standardiserte pasientforløp Pakkeforløp kreft Etablere felles nasjonal metodikk og praksis for utarbeidelse av standardiserte pasientforløp, behandlingslinjer og forløp på tvers av nivå i sektoren (metode, organisering, gjennomføring) Etablere løsning for monitorering av pakkeforløp for kreftpasienter Dette innebærer endring av NPR-melding, endring av pasientadministrative / og nye rutiner for registrering Det planlegges en midlertidig løsning fra 1 januar 2015, det arbeides parallelt med en langsiktig løsning som vil forenkle registrerings- og rapporterings, langsiktig løsning vil bli tatt i bruk ved innføring av nye - (DIPS Arena og nytt system i Helse Midt-Norge) SP Meld St 9 SPST/ FIPR Igangsatt Ny versjon av NPR-melding, tilrettelegging for rapportering i / Ja Henvisnings- og prioriteringsveiledere Prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten og ny henvisningsveileder Interaksjonssøk i Bruke innhold i FEST til å gjøre interaksjonssøk i Statens legemiddelverk Beslutningsstøttesystem for sykmeldere Oppdrag fra Arbeids-og sosialdepartementet om utvikling av beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere Det legges til grunn at løsningen integreres med fastlegens -system, samt integreres i eksisterende elektronisk sykmeldingsveileder Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i retningslinjer og erfaringer fra det svenske beslutningsstøttesystemet SPST Igangsatt Ja PH EKHO (Elektronisk Kommunikasjon av HelseOpplysninger) 37 Telemedisin Kartlegging Kartlegge utbredelse og behov i sektoren for kunnskap om og anvendelse av telemedisin 38 Øvrige helsepersonelltjenester NST :51 Side 4 av 9

5 Spørre på pasientens fastlege Egenandelsspørring 4 Styrings- og kunnskapsgrunnlag Overføring av journaler elektronisk ved fastlegebytte Elektronisk melding for å spørre på pasientens fastlege med pasientens fødselsnummer Spørring mot Fastlegeregisteret Sikre at epikriser mv kommer riktig frem Elektronisk spørring for egenandelsstatus for pasient Spørring mot Automatisk frikort Ny meldingsstandard Overføring av journaler elektronisk ved fastlegebytte - utarbeide standard og avklare løsning FIBE FIBE Må avklares 41 Felles nasjonale Felles søknadsportal for brukertjenester fra helseregistre helseregistre (Tilgang til data og statistikk ) Forprosjekt datavarehus informasjonssystem for helseregisterdata Utrede felles søknadsportal for data fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Denne baseres på felles målbilde, men realiseres trinnvis med vekt på sentrale registre i planperioden Utrede felles nasjonal løsning for statistikkbank/datavarehus for helseregistrene Utrede felles system for tilgjengeliggjøring av data fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre til forskere Sekr NHRP Forankring og plan for utredning? Sekr NHRP? Sekr NHRP Forankring og plan for utredning? Klinisk tilbakerapportering Utrede felles tekniske løsninger for tilbakemeldinger av nøkkeltall og resultater til klinikere, ledsaget av adekvate sammenligningsdata Sekr NHRP Forankring og utredning av muligheter for videre samordning? Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR kvalitetsindikatorsystem En publiseringsløsning for klinisk relevant tilbakemelding piloteres av NPR i samarbeid med sektoren 3-årig handlingsplan Definere videreutvikling av systemet og publiseringsløsning samt prioritering av områder for utvikling av indikatorer FIPR Igangsatt Pilotering av publiseringsløsning for revmatolog og utredning av psykisk helsevern og rus Utredning og publisering for øvrige fagområder etter prioritering EISK Igangsatt Handlingsplan godkjent, system revidert, igangsatt arbeid for utvikling av KI ihht plan Stortingsmelding Forbedre arbeidsprosesser og teknologiske løsninger Informasjonsmodell for helsedata Gjennomgå informasjonsmodellen for helsedata innenfor utvalgte områder (NPR, KUHR, hjerte- og kar, kreft og smittevern) med sikte på reduksjon av dobbeltrapportering Sekr NHRP Forankring og Modernisere arbeidsprosesser og løsninger Videreføre arbeidet med etablering og videreutvikling av helseregistre ( bla ibruktaking av, reviderte innhold- og meldingsstandarder, modernisering av interne løsnigner osv): Hjerte- og karregisteret Videreutvikling av Hjerte- og karregisteret Igangsatt Utvikling av datavarehus - Utvikling av koblingsløsning mellom basisregister og kvalitetsregistre Daglig oppdatert NPR Ferdigstille nøkkelregisterprosjektene for dagsaktuelt NPR FIPR Igangsatt Ny NPR-melding Arbeide videre med POC for mottak, tilbakemelding og ev innrapportering av daglig oppdatering Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret Innføring av elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (DÅR) Igangsatt Konsekvensutredning og innmelding til Skatt - Folkereg??? Meldingsstandard eller web-løsning Skatt - Folkereg Reseptregisteret Medisinsk fødselsregister Utrede utvidelse (individdata fra institusjoner) og modernisering av Reseptregisteret Utrede utvidelse (bla data fra svangerskap) og modernisering av Medisinsk fødselsregister, inkludert revidert meldingsstandard/kravspesifikasjon Igangsatt Forstudie Felles legemiddelopplysninger - pkt 31 Igangsatt Forstudie Svangerskapsjournal - pkt 34 Smittevernregistrene Utrede modernisering av smittevernregistrene, inkludert nye meldinger til NOIS (sykehjem og intensiv) og til MSIS (gr C og klinikermelding) Igangsatt Forstudie - Målbilde Konsekvensutredning NOIS sykehjem og innmelding til Innholdsstandard og meldingsstandad NOIS sykehjem Nasjonal laboratoriedata - kt 34 Videreutvikle Kreftregisteret Videreutvikle Kreftregisteret Helse Sør-Øst/ Kreftregisteret Igangsatt IPLOS innsending via Prosjekt for innsending av IPLOS-data fra kommunene Test kommuner 2014, test alle kommuner 2015, obligatorisk innsending via 15/1-16 EISK Igangsatt Forprosjekt SSB, Skatteetaten Ja Tiltak 35 IPLOS innholdsstandard Nye innrapporteringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Felles driftsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Videreføring av prosjekt for oppdatering av innholdsstandarden i IPLOS ihht Helse og omsorgstjenesteloven Videreføring av prosjekt for oppdatering av innholdsstandarden i IPLOS ihht Helse og omsorgstjenesteloven Videreføre arbeidet med utvikling av nye innrapporteringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Utrede og utvikle funksjonalitet i en felles IKT driftsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre EISK Igangsatt Kravspesifikasjon er levert til IT leverandører SSB Ja Tiltak 35 Regionale helseforetak Igangsatt Hovedsakelig webløsninger Nasjonal IKT Utredning Datautvekslingsløsning Utrede og utvikle fellestjeneste for utveksling av data mellom registre Sekr NHRP Utredning Målbilde for teknologiske fellesløsninger esaks - helserefusjon Migrering av helserefusjonsporteføljen ut fra til Utvikle målbilder for teknologiske fellesløsninger for sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre esaks flytter helserefusjonsporteføljen ut fra og inn til I første omgang alt av manuell saksbehandling Meldingsmottak, regelmotor mv avklares i oppdaterte målbilder/veikart Sekr NHRP Forankring og plan for utredning? EIHF Igangsatt Manuell saksbehandling ferdigstilles Oppdatert veikart/målbilde :51 Side 5 av 9

6 43 Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget Privat- og forsikringsfinansierte spesialisthelsetjenester Inkludere privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester i kunnskapsgrunnlaget FIPR Igangsatt Innspill til HOD om endring i NPR-forskrift Private leverandører av spesialisthelsetj enester Register for kommunale helse- og omsorgstjenester (KHOR) Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger Prehospital informasjonsmodell kunnskapsgrunnlag fra kommunale helse- og omsorgstjenester skal utredes Dette må ses i sammenheng med øvrige registre (bla IPLOS, KuHR og NPR) Etablere løsning for elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger og tilgjengeliggjøring av informasjon Utvikle system for innsamling og behandling av data fra akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus System for innsamling av data fra AMK-sentralene ble etablert 1 januar 2013 Systemet skal videreutvikles for resten av kjeden, først med utvidelse til alle enhetene i ambulansetjenesten Neste fase vil omfatte legevaktsentralene og legevakttjenesten i primærhelsetjenesten FI Varslet fra HOD Statens legemiddelverk FIPR SPMN Rapport til HOD i samarbeid med HOD Ja Tiltak 63 Igangsatt, Direktiv 2010/84/EU Igangsatt Nasjonal helse- og omsorgsplan Målbilde og veikart for innrapportering av uønskede hendelser Etablere målbilde og veikart for felles løsninger for innrapportering av alle uønskede hendelser (bla legemidler, medisinsk utstyr og strålebruk, blodoverføringer, celler og vev mv) SPML Målbilde og veikart Meld St 10 system for overvåking av medisinsk strålebruk Etablere nasjonalt system for overvåking og virksomhetsrapportering av medisinsk strålebruk Statens strålevern EU-direktiv 97/43 Kosmetikkbivirknings-registeret (tatt ut etter ønske) Innføring av elektronisk innrapportering til Kosmetikkbivirkningsregisteret, som per i dag er 100 % papirbasert Innføring av elektronisk innrapportering Apotek 43 el Rapportering av legemiddel-bivirkninger og målbilde og veikart for innrapportering av uønskede hendelser Høyde- og vekttada fra helsestasjon- Etablere en ny meldingsstandard for data om høyde og vekt fra helsestasjon og? Utredning Helsestasjon og og skolehelsetjenesten skolehelsetjenesten til et nasjonalt register (trinn 1) På lengre sikt vil det kunne være aktuelt med en revisjon av kravspesifikasjonen til -systemene som grunnlag for en mer omfattende nasjonal rapportering (trinn 2) Trinn 2 bør sannsynligvis ses i sammenheng med utredning av Kommunal helse- og omsorgsregister skolehelsetj 43 Kommunal helse- og omsorgsregister 5 Personvern og informasjonssikkerhet 51 Nasjonale personverntjenester Felleskomponenter for personvern Utrede felles løsning (felleskomponenter) for reservasjon, samtykke, sperring, fullmakt og logg (innebygd personvern) Tiltaket må omfatte en tverrfaglig vurdering av juridiske og tekniske forhold til for å kunne integrere innbyggers personvern i løsningene Logganalyse Se på metoder for innsyn i logger på tvers av virksomheter Se på forbedrede metoder for logganalyse og vurdere om logganalyser skal kunne benyttes til straffesaker og hva som vil kreves for dette EIDI Forprosjekt for å etablere målbildet for personvernkomponentene Kvalitetsregistre Tiltak 22, 33 og 42 Meld St 9, 11, NSI EIAS Tiltak 84, 32 og 33 Meld 9, 11, NSI 52 Innebygd personvern i IKT Spesifisere felleskomponenter Innebygd personvern Spesisfisere syntaks og semantikk for samtykke, reservasjon, sperring og fullmakt til å benyttes i en tilgangskontroll "Bygge inn" personvern i alle utviklingsfaser av et system eller løsning Styrke krav til og kompetanse om sikker utviklingsmetodikk EIDI Tiltak 22 Meld St 9, 11, NSI Helse- og Løpende innfører SDL (secure development lifecycle) for egenutviklede tjenester De som anskaffer og utvikler Meld St 9, 11, NSI 53 Norm for informasjonssikkerhet (Normen) Videreføre Normen Understøtte og videreføre arbeidet med Normen Styringsgruppen for Normen 54 Kompetanseheving Felles tiltak for kompetanseheving Vurdere felles tiltak i sektoren for å sikre videre utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanseprogram innen informasjonssikkerhet og personvern Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og og EIEH Løpende Gjennomføre tiltak iht styringsgruppens tiltaksplan Etablert samarbeidsmodell for fast deltakelse fra i sekretariatet for Normen Kartlagt behov for felles kompetansetiltak innen informasjonssikkerhet,feks samarbeid med Nasjonal IKT og KommIT, samt nasjonale aktører / interessenter (feks DIFI) Alle som er tilknyttet Ev andre iht kartlegging Meld St 9 Fagforum for informasjonssikkerhet Etablere fagforum for kompetanseoveføring mellom fagpersonell, bla i Etablert fagforum innen IKT-sikkerhet i sektoren, tilknytning til HelseCSIRT Samarbeid med nasjonale myndigheter og organ som samarbeidsmøter og årlige sikkerhetskonferanser Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NorCERT 55 Ivareta informasjonssikkerhet og personvern Utrede hvordan personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i nasjonale e-helsefora Vurdere hvordan personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utvikling og innføring av alle nasjonale e-helsetiltak, blant annet gjennom nasjonale arenaer for styring, prioritering og koordinering Vurdere om det er hensiktsmessig å opprette et utvalg for informasjonssikkerhet og personvern, som et underliggende organ til e-helsegruppen, eller om mandater for eksisterende utvalg kan endres for dekke saksområdet EIEH Vurdere ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern i nasjonale fora som aktivitet i delprosjekt Nasjonal porteføljestyring i prosjektet for oppfølging av styring og koordinering, Nasjonal e-helsehandlingsplan Tiltak 53 6 Standarder, 61 Nye standarder Utarbeiding standarder Utarbeiding av standarder og i henhold til prioriteringer i og nasjonale prosjekter EIAS Løpende Utarbeidelse av -prioriterte standarder som ennå ikke prioritert/kjent Dekker bla behov knyttet til lovpålegg/hastesaker Meld St :51 Side 6 av 9

7 62 Utvalgte internasjonale standarder Gjenbrukbare informasjonskomponenter Utprøvingsprosjekt for gjenbrukbare informasjonskomponenter (feks arketyper) i Flere utprøvingsprosjekter pågår i regi av NIKT, Kreftregisteret og DI Det bør utarbeides en nasjonal anbefaling basert på erfaringene fra nasjonal og internasjonalt arbeid EIAS Igangsatt Deltagelse fra Hdir i redaksjonsarbeidet for arketyper Prosjekt gjennomføres i regi av NIKT Hdir skal gjennomføre en evaluering som grunnlag for en eventuell nasjonal anbefaling Kreftregisteret Meld St 9 Utrede internasjonale standarer Standardiseringsstrategien som ble vedtatt i 2013 har som et delmål at «Bruk av internasjonale standarder, eller profiler av disse, skal legge til rette for et internasjonalt leverandørmarked» En utredning for å følge opp denne målsetningen er derfor naturlig Aktuelle bruksområder for standardene må sees i sammenheng med prioriterte nasjonale satsninger Utredningen må vurdere konsekvensene med valg av standarder og sammenligne flere ulike scenarier Aktuelle standarder for utredning er blant annet AMQP, HL7 R og andre IHE standarder/profiler EIAS Igangsatt Utredning Levrandører Meld St 9 Standardisering roller og tilgang Standardisering av roller og tilganger (nasjonale autorisasjonspolicier) EIAS Meld St 9 Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter Standardisere innhold og arkitektur for å ta i bruk IHE XDS integrasjonsprofilen for oversikt og tilgang på kliniske dokumenter på tvers av virksomheter i helsesektoren Tiltak forutsetter tvergående samarbeid mellom aktørene i sektoren Det pågår mange initiativ som planlegger å ta i bruk IHE XDS, og det er derfor sentralt å få på plass en enhetlig spesifikasjon for innholdselementer som kan kategoriseres som sektorspesifikke i Norge Det må defineres klare kjøreregler for hvordan arkitekturlandskapet bør se ut EIAS Forslag,, Fag mfl 63 Kodeverk og program for og Program for og - ledelse og sekretariat EISK Igangsatt Etablering av program og oppstart delprosjekter Meld St 9 program for og NLK, ambulanse og tannhelse, mulig stråle, administrative og er, konsekvensvurdere nasjonal EISK Planlagt/ Igangsatt Kartlegging og prioritering av behov Leverandører Meld St 9 -> Utprøving, nyutvikling eller større standardisering av arktetyper, Forstudie utprøving av Snomed CT, revisjoner av og Pilot/utprøving av ICNP i kommunehelsetjenesten program for og -> Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding e-læringskurs, kodingskvalitetsindikatorer basert på NPR-data, utredning av formalisert opplæring av helsepersonell i utdanningsløpet EISK Planlagt Kartlegging og prioritering av behov Meld St 9 program for og Helhetlig teknisk løsning for og er inkl forvaltningsverktøy, EISK Planlagt Overordnet behovsanalyse og arkitekturskisser Leverandører Meld St 9 -> Helhetlig IKT-støtte for og er portal, meldingsdistribusjon, nedlastning og tjenester for kodingskontroll Opplæring i medisinsk koding Det gis formalisert opplæring i medisinsk koding Helse- og Løpende Meld St 9 Ambulanse Utvikle og innføre ambulanse Gradvis innføring, oppstart SPMN Oppstart av arbeidet Meld St 9 spesialisthelsetjenesten Lab- Innføre nytt laboratorie i spesialisthelsetjenesten EISK Igangsatt Obligatorisk fom 1/10-14 Oppstart videreutviklling Meld St 9 Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratorie Utvikling av standardiserte mappingtabeller mellom ulike gamle analysenvang og nytt analysenavn iht Norsk Laboratorie EISK Utvikle og innføre tannhelse FILT Igangsatt Forprosjekt Meld St 9 Stråledoser 7 Forskning, innovasjon og kompetanse Tilrettelegge for koding av radiologiske (NACP) og nukleærmedisinske undersøkelser som utgangspunkt for rapportering av undersøkelsesfrekvens innen bildediagnostiske undersøkelser EISK Meld St 9 Forvaltningsmodell av arketyper Etablere forvaltningsmodell av arketyper for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT Igangsatt Seogså tiltak for gjenbrukbare komponenter Meld St 9 71 Forskning Integrere forskningsaktivitet av større Tilrettelegge e-helse tiltakfor at forskning er en integrert del av gjennomføringen av større e- Helse- og helseprosjekter, gjennom prosess- og effektstudier som viser læringspunkter og grad av måloppnåelse Finansiering av e-helse FoU Arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for e-helse FoU igjennom Norges forskningsråd (NFR) 72 Innovasjon Anskaffelsesprosedyrer Tilstrebe åpne prosesser i anskaffelser og valg av anskaffelsesprosedyrer som Helse- og for eksempel konkurransepreget dialog og offentlige utviklingskontrakter (OFU) Løpende Strategi for samhandlings-forskning EIEH Løpende Sikre at det utlyses midler innen handlingsplanens satsningsområder gjennom utlysninger fra NFR programmet IKT 2025 Delta i vurdering av søknader til NFR Løpende Nasjonal strategi for IKT FOU Innovasjon og velferdsteknologi Styrke helse- og s evne til innovasjon som virkemiddel i PHOT All følgeforskning for utviklingsprosjektene etablert og baseline utviklings- og anskaffelsesprosesser gjennom program for utvikling og foreligger implementering av velferdsteknologi Tiltak 24 Brukerdrevet innovasjon Styrke helse- og s evne til innovasjon som virkemiddel i utviklings- og anskaffelsesprosesser gjennom nettverk for brukerdrevet innovasjon (InnoMed) Åpne data Tilgjengeliggjøre offentlig informasjon fra helse- og omsorgssektroen for tredjepart for forskning eller utvikling av nye, verdiøkende tjenester, feks helse'apper for innbyggere 73 Kompetanse og utdanning Utdanningstilbudet Bidra til kartlegging av tilbud og etterspørsel etter spesialisert e- helsekompetanse nasjonalt Helse- og Helse- og Igangsatt Løpende Meld St 23 EIEH Innspill til KMD rapport om nasjonal IKT-kompetanse Meld St :51 Side 7 av 9

8 Kompetanseprogram 8 IKT-infrastruktur og felleskomponenter 81 Integrasjon Målbilde og veikart for elektronisk samhandling Konseptutredning - styrke og modernisere meldingsutveksling i sektoren Etablere et kompetanseprogram rettet mot innbyggere og helsepersonell/mellomledere i sektoren for å styrke kompetanse om e-helse og bruk av digitale løsninger, feks basert på e-læringstilbud, kunnskapsnettverk og informasjonstilgang EIEH Meld St 13 Utarbeide målbilde og veikart for elektronisk samhandling Målbildet skal angi retningen for modernisering av dagens meldingsutveksling, og standarder, utvikling, forvaltning og styring av samhandlingarkitekturen for helse- og Tiltaket omfatter følgende tjenesteområder; sanntidskommunikasjon, dialog og meldingsutveksling Målbildet skal understøtte helsepolitiske målsettinger og elektroniske samhandlingsbehov for aktørene i sektoren Dette omfatter blant annet meldingsutveksling, integrasjon mot sine tjenester, tverrsektorielle behov og s egne behov for integrasjoner Tiltaket koordineres med andre tiltaksområder i handlingsplanen (meldingsutveksling, standardisering, innbyggertjenester, helsepersonelltjenester, utredningen mfl) og tiltak i sektoren Forprosjektet omfatter utredning av alternativer for modernisering av meldingsutveksling, og smidig utprøving av løsningskonsepter Prosjektet og leverer en anbefaling og et velutprøvd løsningskonsept i løpet av våren 2015 Forprosjektet er en videreføring av kartleggingen av utfordringene og mulige tiltak i sektoren første halvdel av 2014 og oppfølging av Riksrevisjonens rapport om meldingsutveksling EIAS * Behovsvurdere og gevinstvurdere samhandlingsområder * Vurdere og løsningutrede elektronisk samhandling med høy gevinstmulighet * Målbilde og veikart leveres i første versjon 2014, og bearbeides videre i 2015 X X X X X X X X X,, Fag mfl EIAS * Forprosjekt ferdigstilles 2015 X X X X X X X X X,, Fag mfl Ja Meld St 9 Operasjonalisere prioriterte områder for elektronisk samhandling Operasjonalisere samhandlingsplattform for å håndtere bestilling, utvikling, forvaltning, drift og overvåking Prioriterte områder (foreløpig): * styrke og modernisere elektronisk meldingsutveksling * helseadministrative registre * felleskomponenter i helsesektoren * nasjonale felleskomponenter * komponenter utenfor helsesektoren EIAS * Etablere forvaltningsmodell * Etablere tjenestekatalog * Videreutvikle dialog og meldingsutveksling * Etabler løsninger for sanntidskommunikasjon * Fremtidig mål: Modernisering av elektronisk meldingsutveksling (2015/2016) X X X X X X X X X,, Fag mfl Meld St 9 Omfang, kostnader, organisering og styring avhenger av konseptutredningen og forankring i berørte miljøer 82 Helseadministrative registre Målbilde og veikart Gjennomføre forprosjekt med behovskartlegging og gevinstanalyse som basis EIHF Igangsatt Gjennomført målbildeprosjekt, etablert tiltak og veikart Tiltak 88 Meld St 9 for målbilde og veikart for helseadministrative registre Helseadministrativ styrings- og Etablere et profesjonelt forvaltningsapparat, inkludert referanse- og og EIHF Igangsatt Innbemanning og etablering av arbeidsprosesser Meld St 9 forvaltningsorganisasjon brukergrupper Funksjonelle helseadministrative Være i stand til å tilby komplette og logiske helseadministrative EIHF Igangsatt Etablering av målbilde og veikart for helseadm registre informasjonstjenester informasjonstjenester av høy kvalitet til sektoren Dette vil være en Fastlegeregisteret - gjennomført forprosjekt moderniserte registre modernisering av dagens adm reg Teknisk løsning for Tilgjengeligjøre helseadministrasjon informasjon på en hensiktsmessig og sikker EIHF Igangsatt Etablering av målbilde og veikart Meld St 9 helseadministrativ grunndata måte for brukergruppene OSEAN-prosjektet Gjennomføre OSEAN-prosjektet Igangsatt Videreføres i 2015 Status på ehelseno Meld St 9 CPP/CPA Gjennomføre pilot for CPP/CPA (katalog over klarerte kommunikasjonsparter) Igangsatt Etablert pilot for CPP/CPA Prioritert i Meld St 9 for noen utvalgte virksomheter Innføring av CPP/CPA etter evaluering av pilotering mtp kost-/nytte 83 Sikkerhetsinfrastruktur for Adresseregisteret Se helseadministrative registre, pkt 82 (OSEAN og CPP/CPA) Igangsatt Meld St 9 meldings-utveksling Strakstiltak Adresseregisteret Etablere status i sektoren knyttet til disse registrene, samt utfordringer og EIHF Igangsatt Etablering av utfordringsbildet og startet opp tiltak Tiltak 82 Meld St 9 84 Sikkerhetsinfrastruktur for Samordne PKI Utrede hvordan PKI kan samordnes for helse- og Samordning EIAS Gjennomføre en administrativ økonomisk analyse for underlag til Justis, eidleverandører Tiltak 33 Meld St 9, 10, NSI tilgang på tvers omfatter sentral styring og sentralt gitte krav til etablering, drift og finansiering beslutning av en PKI leveransemodell for helse og av PKI-løsningene eid Forprosjekt NSI - eid på tvers av helse- og EIAS Oppstart av forprosjektet Tiltak 33 Meld St 9, 10, NSI Tilgangskontroll Forprosjekt NSI - tilgangskontroll på tvers av helse- og EIAS Meld St 9, 10, 11, NSI 85 Fysisk infrastruktur - helsenett Neste generasjon kjernenett 86 Nasjonale driftssentre ASP-løsning Vurdere behov og ev modell for ASP-løsning for å kunne drifte feks små kommuner og behandlergrupper Høytilgjenglige tjenester Inngå avtale om tilgang til nasjonal optisk infrastruktur (neste generasjon kjernenett) Igangsatt Etablert ny avtalestruktur for Neste generasjon kjernenett innen Etablert fiberring og ruterredundans mellom datasentre Foretaksprotokoll for Gradvis innføring av ny optisk infrastruktur og avvikling av dagens løsning og driftsmijlø i Trheim innen 1914 Foretaksprotokoll for Meld St 9 Tilrettelegge for at infrastruktur og drift ivaretar geo-redunante løsninger Meld St 9 Utvikle og pilotere høytilgjengelige infrastrukturtjenester Tiltak 85 Neste generasjon Foretaksprotokoll for kjernenett Etablere samarbeidsarena for sektoren med fokus på ende-til-ende høytilgjengelighet Definere klassifiseringsnivåer ut fra samfunnskritikalitet og klassifisere de nasjonale løsninger/tjenester og EIKE Meld St 9 Tilrettelegge for geo-redundante løsninger for de nasjonale løsninger som er Systemeier Meld St 9 samfunnskritiske ihht klassifiseringsnivå, samt stille krav til de komponenter Skytjenester som Utrede evt mulighet må integreres for etablering i løsningen av skytjenester til å ha minimum innenfor samme helsenettet klassifiseringsnivå Pilot på sektorintern fildelingstjeneste Meld St :51 Side 8 av 9

9 Nasjonale løsninger/registre Overføre drift av nasjonale løsninger/registre til (bla e-resept, kjernejournal, medisinske kvalitetsregistre) Systemeier Igangsatt Meld St 9 Sensordekning Større og bedre sensordekning for HelseCSIRT skal videreutvikles som et felles sikkerhets-, monitorerings- og kompetansesenter for informasjonssikkerhet i helse- og Igangsatt Utplassering av 10 nye sensorer, samt utgi periodisk rapport med sårbarhetsoversikt for sektoren 24/7 Videreutvikle 24/7 kunde- og driftssenter - utvidelse i tråd med sektorens behov Igangsatt Meld St 9 Meld St 9 87 testsenter Målbilde og veikart Utarbeide målbilde og veikart for et nasjonalt testsenter, herunder kartlegge eksisterende testmiljøer for elektronisk meldinger i sektoren og Norden Måbilde og veikart for nasjonalt testsenter Meld St 9, Prop 1 S ( ) Utvikle testsenteret Gjennomføre tiltak ihht målbilde og veikartet som blir utarbeidet Meld St 9, Prop 1 S ( ) Test i samarbeid med leverandører Overføre testmiljø for meldinger til nasjonalt testsenter Tilrettelegge for testing av enkeltmeldinger og standarder i fag og Meld St 9, informasjonsflyten i ulike hendelsesforløp (feks epikriser, henvisninger) før det Prop 1 S ( ) produksjonssettes Nettverksparametre som forsinkelse, feilrate, båndbredde Det igangsettes testing i samarbeid med -leverandører Meld St 9 Dagens testsenter for meldinger (tidligere KITH test- og godkjenningssenter) i overføres til og og EIAS Igangsatt 88 Nasjonale felleskomponenter for offentlig sektor Bruk av nasjonale felleskomponenter i helse- og Målbilde og informasjonsmodell Kartlegging konsekvenser av ev kommunesammenslåinger i sektoren (Matrikkelen) Innføring av nytt folkeregister i sektoren Nasjonale felleskomponenter for offentlig sektor skal vurderes for alle tiltaksområder Det skal etableres et felles målbilde for bruk av og oppdatering av felleskomponentene i helse- og, herunder etablere en felles informasjonsmodell for sektorens behov Forberede ev kommunereform ved å kartlegge konsekvenser ved kommunesammenslåinger Delta i høring vedrørende arbeid som er i gangsatt i regi av Statens Kartverk (trukket oss ut av arbeidsgruppe pga kapasitet) Forberede sektoren på å ta i bruk modernisert folkeregister og ny personidentifikator Samordne sektorens behov og innspill til Skattedirektoratets moderniseringsprogram Helse- og Løpende Informasjon om tverrsektoriell aktivitet i NUFA (og evt ehelsegruppen) Meld St 23 Meld St 23 EIHF EIEH Igangsatt Kartlegging av grunndata om personer i helse- og omsorggsektoren (gjennomføres som del av målbilde helseadmregistre) Innspill til Skattedirektoratets arbeid med ny PID og modernisert folkeregister i samarbeid med etablert sektorreferansegruppe (ihht Skatts fremdrift) Standard for innmelding av fødsel, død Evt for kjønn Målbilde helseadminsitrative registre Meld St :51 Side 9 av 9

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Sikkerhet og sårbarhet 7. mai 2013 Jan Gunnar Broch Helsedirektoratet Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 06.05.2013

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min

Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 Innbyggertjenester... 10 Helsepersonelltjenester...

Innhold Innledning... 4 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 Innbyggertjenester... 10 Helsepersonelltjenester... 1 Innhold Innledning... 4 1 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 1.1 Nasjonal porteføljestyring... 7 1.2 Nasjonale arenaer... 8 1.3 Nasjonale bestilleroller... 8 1.4 Finansiering...

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Nina Ulstein 18.03.2015 «Pasienter og brukeres behov skal stå i sentrum» «De skal få informasjon

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 HelsIT 2012 Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 «Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset?» «Har hatt hodepine i «evigheter». Er det pysete å

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Gardermoen 26. oktober 2009 Vi blir stadig eldre 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 90 år og eldre 80-89 år 600 000 400 000 67-79 år 200 000 00 2000

Detaljer

Fastlegens krav til EPJ. Morten Laudal, NFA

Fastlegens krav til EPJ. Morten Laudal, NFA Morten Laudal, NFA Hva er det vi fra Legeforeningen har sagt at vi trenger? Side 2 Hva er det vi fra Legeforeningen har sagt at vi trenger? Elektronisk overføring av pasientjournal ved fastlegebytte Side

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt Kjernejournal HelsIT 17.09.13, Rune Røren og Torunn Brandt 1 Agenda Behovet for kjernejournal Status for prosjektet Demonstrasjon av løsningen EPJ-systemene Helsepersonellportalen Helsenorge.no 2 Behovet

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum 24.03.2011 ehelse skal understøtte Samhandlingsreformen Bedre samhandling Legger nasjonale strategier

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4)

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) Metodikk 25.08.2016 E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Analyse nasjonal portefølje ver 0.4 2 Tiltak er vurdert

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012 Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset? Hva er reglene

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Om Direktoratet for e-helse

Om Direktoratet for e-helse Om Direktoratet for e-helse ET ENKLERE HELSE-NORGE Vis film Hovedmål Digitalisere for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten Forbedre og forenkle helsehverdagen, for alle. Bakgrunn Helsesektoren består

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer