Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9."

Transkript

1 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og ønskede nasjonale e-helsetiltak, og oppdateres løpende på helsedirektoratetno Se endringslogg (egen arkfane) for oversikt over nye tiltak Innspill til nye tiltak, samt feil/endringer kan meldes til Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal Utredning Én innbygger - én journal På oppdrag fra HOD utrede alternative løsninger for realisering av ambisjoner og mål i Meld St 9 ( ) Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med sektor 1 Nasjonal styring, koordinering og prioritering 11 Nasjonal porteføljestyring Nasjonal porteføljestyring Etablere nasjonal porteføljestyring for å styre, prioritere, følge opp og revidere tiltak i nasjonal e-helse handlingsplan Herunder roller og ansvar, enhetlig og forutsigbar prosess, klare prioriteringskriterier og konsekvensvurderinger Dette skal støttes opp under av felles metodikk for utredning, utvikling og innføring av Igangsatt Foreløpige leveranser knyttet til nåsituasjon og behovsanalyse, inkludert IKT utfordringsbilde og leverandøranalyse EIEH Igangsatt Etablert første trinn av porteføljestyring for nasjonale e- helsetiltak (roller, ansvar, prosesser og maler, plan for 2015) Informasjonstiltak Arbeidet koordineres med en rekke andre prosjekter, inkl gjenbruk av leveranser behgrupper og etater nasjonale tiltak 12 Nasjonale arenaer Revidere mandater til nasjonale Evaluere e-helsegruppen med tilhørende underutvalg Revidere mandat og EIEH Igangsatt Gjennomgang av e-helsegruppen med tilhørende underutvalg Tiltak 11 Meld St 9 arenaer sammensetning Styrke utvalgenes sekretariat mtp kvalifisering av Revidert mandater til nasjonale arenaer saksunderlag, herunder konsekvensvurderinger 13 Nasjonale bestillerroller Bestillerrolle Rolle- og oppgavefordeling mellom aktørene skal tydeliggjøres De nasjonale Helse- og EIEH Prosjektmandat og plan for arbeidet Tiltak 14 Meld St 9 bestillerrollene skal utvikles, tydeliggjøres og styrkes 14 Finansieringsmodell Finansieringsmodell Utrede alternative finansierings- og insentivmodeller for e-helsetiltak som blant EIEH Prosjektmandat og plan for arbeidet Tiltak 11 og 35 Meld St 9 annet vurderer samordning av budsjettmidler og tydeliggjør finansieringsansvaret for utvikling, innføring og drift 15 Krav til IKT- Regelverksendringer Gjennom regelverksendringer stille krav til at virksomhetene i helse- og bruker programvare som tilfredsstiller obligatoriske krav bla mht informasjonssikkerhet og samhandling (forskrift om IKT-standarder) Helse- og omsorgsdepartementet Meld St 9 Tiltak 12 og 15 Meld St 9 Igangsatt Fastsatt forskrift om krav til IKT-standarder Meld St 9 Referansekatalog Etablere og publisere referansekatalog for anbefalte og fastsatte IKT-standarder for helse- og Etablere forvaltningsmodell hvor innstiller endringer i referansekatalog EIEH Igangsatt Etablert referansekatalog iht fastsatt ambisjonsnivå, samt forvaltningsmodell Publisert på nett Forskrift om IKT-standarder Meld St 9 Sertifiseringsordning for programvare Vurdere og ev innføre sertifiseringsordning for programvare (basert på referansekatalogen) 16 Nøkkeltall og indikatorer E-helse nøkkeltall Etablere et nasjonalt system for innsamling og tilgjengeliggjøring av relevante nøkkeltall om bruk og effekter av IKT i sektoren EMRAM EMRAM-score etableres som e-helseindikator i spesialisthelsetjenesten Tilsvarende målinger vurderes for andre deler av tjenesten EIEH Tiltak 87 testsenter Meld St 9 EIEH Igangsatt Publisere nøkkeltall for e-helse på nett Meld St 9 Plan for videreutvikling fra 2015 Regionale Igangsatt helseforetak 17 Kommunikasjon og involvering 2 Innbyggertjenester 21 Veiledning og informasjon på Helsenorgeno wwwehelseno informasjonstjenester inn i Helsenorge-plattformen Etablere nasjonal informasjonkanal og samhandlingsarena for e-helse Nettside EIEH Igangsatt Etablert første versjon av nasjonal e-helseportal skal bla inneholde informasjon om prosjekter, prioriteringer og fremdrift på e- helseutvikling, samt annen informasjon relatert til utvikling og drift av e- helseløsninger Plan for videreutvikling fra 2015 Samordne informasjonstjenester og portaler (feks fritt sykehusvalg, spesialisthelsetjenestens portaler) EIDI Igangsatt flyttes til helsenorgeplattformen i Q4 Prosjekt felles nettløsning for spesialist-helsetjenesten gjennomfører konsept- og analysefasen Helsenorgeplattformen Medisinskfaglig oppslagsverk og Innføring av felles medisinskfaglig oppslagsverk og en medisinskfaglig redaksjon EIDI Lage innholdsstrategi for helsenorgeno redaksjon Åpen publiseringsløsning Etablering av en publiseringsløsning for innbyggerrettet innhold som også kan EIDI Igangsatt Helsenorge-plattformen oppgraderes til SP 2013 benyttes av flere innholdsprodusenter Mine pasientreiser Selvbetjeningsløsning for tilbakebetaling av reiseutgifter Pasientreiser ANS Behandlingstilbud, ventetider og kvalitet Presentasjon av behandlingstilbud for de enkelte helsetjenestetilbydere, inkludert informasjon om tilbudet, ventetider (fritt sykehusvalg) og kvalitet (kvalitetsindikatorene) EIDI Fritt behandlingsvalg utredes 1H Oppstart av flytting av fritt sykehusvalg til helsenorgeno er finansiert med 7 MNOK i 2014 over RNB Nye kvalitetsindikatorer lanseres 22 Brukeropplevelser Løsning for gode brukeropplevelser, bedre søkemuligheter og tilpasning til mobile enheter som for eksempel smarttelefoner Universell utforming og flere språk EIDI Igangsatt Helsenorge-plattformen oppgraderes til SP 2013 Nytt søk og responsive design Personlige helseopplysninger Innsyn Kjernejournal Videreutvikle innbyggerens innsyn og tjenester mot Kjernejournal EIDI Igangsatt Utvider legemiddeloversikt Tiltak 33 Kjernejournal innbyggertjenester inn i Helsenorge Personlig profil Fullmakts- og reservasjonsregister Integrere eksisterende tjenester inn i en helhetlig brukeropplevelse (Bytt fastlege, Mine vaksiner) Integrering av Mine resepter skal gi en helhetlig legemiddelvisning for pasienten Brukerprofil med preferanser, personlig helsearkiv, egne data og varslingstjenester Løsning for å registrere og forvalte innbyggerens fullmakter, reservasjoner og samtykker Støtte for foreldre/barn-regelverket Se pkt 51 Nasjonale personverntjenester EIDI Igangsatt Forprosjekt for løsning for felles legemiddelvisning Tiltak 32 e-resept EIDI Prosjekt digital dialog for fastleger vil anskaffe en løsning for personlig helsearkiv inkl varslingstjeneste med bruk av fellesregister fra Difi EIDI Planlagt Igangsette et prosjekt som skal lage en delløsning for dette på Helse Vest sin løsning for timebestilling Meld St 9, 10, 11 og 23 ( ) Tiltak 51 Nasjonale personverntjenester Nasjonal helse- og omsorgsplan :51 Side 1 av 9

2 22 Innsynstjenester Tidslinje Gi innbygger ytterligere innsynsmuligheter ved å muliggjøre uthenting av elementer fra sykehusjournal, saksgang, vedtak og helseregistre Visualisering av innbyggerens helsehistorie over en tidsakse Det planlegges mulighet til filtrering på type dokumenter, møter, behandlinger med mer EIDI Igangsatt Enkel innsynsløsning for dokumenter etableres for Helse Nord Q4 EIDI Igangsatt Første versjon realiseres for Helse Vest 23 Dialogtjenester Digital dialog fastlege - innbygger Etablere løsning for digital dialog mellom fastlege og innbygger med timebestilling, fornye resept, e-konsultasjon og e-dialoger for administrative gjøremål EIDI Igangsatt Prosjekt digital dialog for fastleger etablerer løsning og start av pilot Q4 Digital dialog spesialist - innbygger Etablere løsning for digital dialog mellom spesialisthelsetjeneste og innbygger EIDI Igangsatt Helse Vest etablerer en løsning for dette i samarbeid med Dette blir en pilot for senere utrulling Det vil i 2014 bli kjørt et forprosjekt som skal skissere løsninger og forslag til innføring i spesialisthelsetjenesten 24 Velferdsteknologi Digital dialog andre grupper Arkitektur og standardisering av velferdsteknologi Utviklingsfase - nasjonalt velferdsteknologiprogram Etablere løsning for digital dialog mellom innbyggere og andre behandlergrupper, inklusive helseforvaltning EIDI Innledende samtaler med KS og KommIT om videre plan Arkitektur- og standardiseringsprosjekt for velferdsteknologi, herunder begreps- EIDI Igangsatt Utredning av rammeverket Continua Utarbeidet prosjektplan Leverandører? Ja nasjonale e- og rolleavklaring helsesatsninger Ta frem praktiske arbeidsverktøy, kompetansehevingspakker, tjenestemodeller PHOT Igangsatt Alle tiltak i utviklingsfasen er igangsatt Første leveranse medio Ja (eget prosjekt) Tiltak 72, Forskningsrådet, og kunnskap om tekniske løsninger som kommuner har behov for for å ta 2015, og fasen avsluttes medio 2016 Innovasjon Norge og velferdsteknologiske løsninger bredt i bruk Husbanken, Meld St 29 Meld St 29 Spredningsfase - nasjonalt velferdsteknologiprogram Tiltak for å sikre at velferdsteknologiske løsninger, inkl tjenesteinnovasjon, tas bredt i bruk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og innenfor den private sfære før behovet for helse- og omsorgstjenester oppstår PHOT Metode for spredningsfasen ferdig Ja (eget prosjekt) Meld St Fritt behandlingsvalg Etablering av ordningen Etablere nødvendig IKT-støtte for innfasing av ordningen EIAS Igangsatt Kortsiktige IKT-tiltak Ja Flere, må avklares nærmere Høringsnotat HOD 3 Helsepersonelltjenester 31 Felles legemiddelopplysninger Funksjonelt og teknisk målbilde Målbilde og veikart for felles legemiddelopplysninger Utrede funksjonelt og teknisk målbilde for Fritt behandlingsvalg og tilstøtende ordninger og pasient- og brukerrettigheter som inngår i innbyggers pasientforløp Etablere målbilde og veikart for felles legemiddelopplysninger til primær- og sekundærformål, som inkluderer pågående tiltak og juridisk arbeid EIAS Igangsatt () Målbilde og forslag til videre IKT-tiltak Ja Flere, må avklares nærmere Høringsnotat HOD, Lov om pasient- og brukerrettigheter St prop 118 L ( ), Meld St 9 Må avklares Meld St 10 Takstforhandling 2014 Legemiddelbehandling, oppfølging av pasienter med flere legemidler Iht forskrift om fastlegeordning skal fastlegen koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen At legemiddelgjennomgang er gjennomført og tiltak for å redusere risiko for legemiddelrelaterte problemer iverksatt skal fremgå av pasientjournalen Det bør i utvikles en automatisk varsling til fastlegen om behov for legemiddelgjennomgang Slik varsling kan defineres av fastlegen selv eller ut fra et predefinert tidsintervall Videre bør det kunne hentes ut informasjon fra om antall pasienter med fire legemidler eller mer og hvor mange pasienter som har hatt slik gjennomgang Det skal igangsettes et forprosjekt for utarbeiding av detaljert prosjektbeskrivelse, funksjonelle og tekniske krav til -systemene, og forslag til rutiner ved legekontorene for oppfølging av pasienter med fire legemidler eller mer 32 Videreutvikle e-resept Innføre e-resept i regionale helseforetak Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper Understøtte innføring av e-reseptfunksjonalitet i de regionale helseforetakene EIKE Igangsatt - Piloter og for innføring - Innføring i Helse Vest - oppstart pilot i Helse Nord Oppstart pilot i Helse Sør-Øst Oppstart pilot i Helse Mdt høst 2014 Klargjøre reseptformidleren for håndtering av nye rekvirentgrupper EIKE Igangsatt - Støtte i RF er utviklet - Rekvirentspesifikasjon, utvikling og test mot gjenstår, HF Meld St 9 Tannlege, helsesøster, jordmødre Meld St 9 Multidose Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt EIKE - Uvikling og test av funskjonalitet - Pilot for multidose Apotek apotek, Pakkesystem for apotek-kjeden, Apotek Meld St 9 Innføre e-resept i PLO-systemene Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene EIKE Integrasjon med FM hos en PLO Meld St 9 Endring av 3 i blåreseptforskriften (utsatt) Gjøre nødvendige endringer i e-reseptmeldinger og (særlig ) på bakgrunn av forskriftsendring fra HOD (antatt ikrafttredelse ) Berører primært e-reseptmeldingene M2 og M12, og i mindre grad M1, M18 og evt M30 Hensikten er å oppfylle kravene for individuell søknad (og resept) etter 3 i forskriften FIBE Spesifikasjon av meldingsendringer mv og systemutvikling /test () Endring i gjeldende Forskriftsendring har vært på høring, men ny forskrift er ennå ikke vedtatt Endringene vil trolig gjelde fra Nasjonal kjernejournal Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger (fullføres) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset utvidelse av funksjonalitet Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger EIKE Igangsatt - Pilot i Trøndelag og pilot i Stavngerområdet - Evaluering av piloten - Forslag til plan for videre innføring Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot og utvide løsningen med gyldige e-resepter, legemidler i bruk (herunder multidose) for pasienter i pleieog omsorgstjenesten EIKE Igangsatt Utvide kjernejournal med: - gyldige e-resepter, - legemidler i bruk (herunder multidose) for pasienter i pleie- og omsorgstjenesten, Meld St 9 () E-resept, Meld St :51 Side 2 av 9

3 33 Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede Kjernejournal innføres nasjonalt for akuttmedisinsk kjede og fastleger EIKE - Forslag til plan for videre innføring, Meld St 9 34 Tilgang til klinisk dokumentasjon Innføring hos andre grupper helsepersonell Etablere referanser til epikriser i Kjernejournal Tett integrasjon mellom kjernejournal og Felles løsning Kjernejournal piloteres og breddes til andre grupper helsepersonell, for eksempel PLO, avtalespesialister og videre bredding i sykehus utover akuttmottak og AMK EIKE - Sak til behandling i Trolig Meld St 9 Etablere referanse til epikrise i kjernejournal EIKE - Sak til behandling i Ja, for Kritisk Meld St 9 informasjon Det gjennomføres en pilot av kjernejournal tett integrert med i EIKE Meld St 9 akuttmedisinsk kjede og fastleger Utrede muligheten for etablering av felles løsning for klinisk dokumentasjon EIKE Igangsatt Epikriser, jf 33 Meld St 9 (eks henvisning, epikrise, radiologi, laboratorieområdet, svangerskapsjournal) for pleie- og omsorgstjenesten Beskrive nåsituasjon og kartlegge behov og krav for elektronisk pasientjournalsystem i pleie- og EIEH Igangsatt Forstudierapport med beskrivelse av status, utfordringer, behov Utredningen Meld St 9 IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler En kartlegging avdekker behov for ny IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i spesialisthelsetjenesten NIKT HF Akuttmedisinsk kjede - utredning og utarbeidelse av nasjonalt målbilde Beskrive nasjonalt målbilde og funksjonskrav for helsetjenestens informasjons-, dokumentasjons og beslutningsstøtte for helsetjenestens akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (Medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og kommunal legevaktordning) Må avklares 35 Meldingsutveksling Målbilde og veikart Utvikle målbilde og veikart for elektronisk meldingsutveksling, herunder omfang av behandlergrupper, kommunikasjon med statlige instanser utenfor helse- og, universalmelding Vurdere behov for konsolidering av standarder på eksisterende meldinger og ses i sammenheng med samhandlingsarkitektur EIEH/ 63 Program for og Prosjektmandat Utredningen Meld St 9 NOU 2012: 14: Rapport fra 22 julikommisjonen Læring for bedre beredskap; Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22 juli 2011 Forvaltningsmodell Utvikle forvaltningsmodell for utveksling av meldinger mellom partene i Igangsatt Etablert forvaltningsmodell Tiltak 13 og 14 Meld St 9 sektoren Innføring av meldinger Innføre meldinger iht prioriteringer i Løpende Meld St 9 PLO-meldinger versjon 16 PLO-meldinger versjon 16 med utskrivingsvarsel (tiltakskoordinator) Igangsatt () Gjennomført pilot og utbredt løsning Ja (ferdig) Elektroniske fastlegelister Elektroniske fastlegelister FIBE Igangsatt () Utbredt løsning Ja (ferdig) Dialogmelding Utprøving av dialogmelding mellom HF og fastleger Nasjonal IKT (tiltakskoordinator) Vedlegg til meldinger Utprøving av vedlegg til meldinger mellom HF og fastleger Nasjonal IKT (tiltakskoordinator) Igangsatt () Gjennomført pilot Ja (ferdig) Igangsatt Gjennomført pilot Ja (ferdig) IPLOS-tilpasninger IPLOS-tilpasninger, jf ny Helse- og omsorgslov, EISK Igangsatt Utbredt løsning Ja Tiltak 42 Guidelines for rapportering MSISlabmelding Guidelines for rapportering MSIS-labmelding Igangsatt Utbredt løsning Laboratorier Ja NPR-melding utvides til å inneholde data fra den akuttmedisinske kjede NPR-melding utvides til å inneholde data fra den akuttmedisinske kjede Delmengde av tiltak 43 FIPR Igangsatt Akutt-medisinsk Ja Tiltak 43 Henvisning mellom HF Henvisning mellom helseforetak Nasjonal IKT Standard ferdigstilt mai 2014 Automatisk tildeling av fødselsnummer Automatisk tildeling av fødselsnummer (tidl ELFOR) Nasjonal IKT Sykmelding til Videreutvikling av sykemelding til (EKHO) PLO revisjon versjon 20 PLO revisjon versjon 20 (tiltaks-koordinator) EIAS Ingangsatt Revidert standard Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte -tiltak Melding om fristbrudd Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte -tiltak Bistand ifm bla NOIS og DÅR Elektronisk melding fra HF til HELFO pasientformidling ved fristbrudd, jf pasientog brukerrettighetsloven 2-2 Melding bør kunne videresendes til (privat) subsidiær behandlingsinstitusjon Svarmelding fra HELFO til HF om status for fristbruddpasient Henvisning kan brukes dersom det legges til felt for resultat av vurdering FIBE? Utvikle ny melding Tiltak 25 Lov om pasient- og brukerrettigheter St prop 118 L ( ) :51 Side 3 av 9

4 Behandlerkravmeldingen: Skille mellom betalte og ikke-betalte egenandeler En del frikort utstedes uten at egenandelene er betalt, bare utfakturert Dels kan dette føre til merforbruk av helsetjenester, og dels kan det motvirke behandlernes mulighet til å drive inn utestpående fakturaer overfor borger Tiltaket gjelder å ta i bruk informasjonselementer i eksisterende kravmelding Betingelse for å igangssette Automatisk frikort FIBE Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten Henvisningsinformasjon inn i behandlerkravmelding Melding til koordinerende enhet i kommunen (KE) om behov for Individuell plan (IP) Melding om død til Skattedirektoratet Endring i nasjonal mal for epikrise (den gode epikrise) Utvikling av standard (teknisk spesfikasjon og informasjonsmodell) Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og NPE BUP-henvisning Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering Sende melding om fødsel fra HF til helsestasjon, raskere oppfølging av nyfødt KommIT/ Helse Sør- Øst Revisjon av standard for behandlerkravmelding FIBE Psykologer, Ja fysioterapeut mfl Ny standard PHMR Ja Revisjon av epikrisemelding Skal gi bedre kodepraksis og kvalitet på epikrise samt bedre samhandling for oppfølging av pasient hvordan IT må være tilrettelagt for å kunne registrer koder korrekt og rapportere til NPR, oblgatorisk kobling sykdom, utførte prosedyrer og adm Medikasjon, innmeldt av HSØ Ny standard for oversendelse av journalinformasjon fra helsetjenesten til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i forbindelse med pasientskadeerstatning Innmeldt som to tiltak (to meldinger) Behov om forbedring av eksisterende BUP-henvisning er meldt fra brukermiljøene i forbindelse med innføring Behovene er ikke konkretisert og det er behov for en nærmere utredning av disse Revisjon, test og pilotering av standarden Standard er utarbeidet for pilotering og utvikling i alle aktuelle system Ved elektronisk meldingsutveksling sendes applikasjonskvittering som bidrar til å varsle hvorvidt det oppstod feil ved forsendelsen Brukergrensesnittet i alle allmennlegers - oppfattes av mange som lite brukervennlig, som gjør det vanskelig å tolke disse applikasjonskvitteringene Det er behov for funksjonalitet som gir en brukervennlig overvåkig av meldingsflyten Prosjektet skal, på bakgrunn av tidligere arbeid i -løftet, utrede nærmere mulighetene for slik funksjonalitet i fastlegenes -system / Ja Tiltak 82 Helseadm registre og 42 DÅR Må avklares Ja /HS Ø Norsk pasientskadeerstatning Ja Må avklare avhengighet tiltak 42 Ja Må avklares Ja Direktoratet for arbeidstilsynet DAT Ja Ja Utbredelse av applikasjonskvitteringer i sektoren Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i eventuell avvik slik at applikasjonskvitteringer brukes i henhold til intensjonene 36 Prosess- og beslutningsstøtte Kunnskapsplattform Etablere felles plattform for tilgjengeliggjøring av kunnskap til helsepersonell og forvaltningen Dette gjøres ved utvikling av både nytt nettsted for direktoratet og grensesnitt for deling av innhold med andre (nettsteder, -leverandører osv) Plattformen er tenkt skalerbar, slik at andre etater kan inkluderes hvis dette blir aktuelt i fremtiden Nettløsning for nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten EIAS AKOM Etablert plattform Plan for videreutvikling Tiltak 63 og 17 Meld St 9 Utrede behovene for og etablere en nettløsning som understøtter dokumenthåndteringen, transparensen, arkivering, informasjonsutveksling, statistikkuttrekk fra samt videreutviklingen av system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nettløsningen må støttes av og være kompatibel for alle involverte aktører som samarbeider For å understøtte nettsideløsningens alle formål vil det være behov for å gjennomføre arbeidet i tett dialog og i nært samarbeid med alle parter hele veien SPML Igangsatt Nettløsning etablert Plan for videreutvikling 2015 Meld St 9 og 10 Standardiserte pasientforløp Pakkeforløp kreft Etablere felles nasjonal metodikk og praksis for utarbeidelse av standardiserte pasientforløp, behandlingslinjer og forløp på tvers av nivå i sektoren (metode, organisering, gjennomføring) Etablere løsning for monitorering av pakkeforløp for kreftpasienter Dette innebærer endring av NPR-melding, endring av pasientadministrative / og nye rutiner for registrering Det planlegges en midlertidig løsning fra 1 januar 2015, det arbeides parallelt med en langsiktig løsning som vil forenkle registrerings- og rapporterings, langsiktig løsning vil bli tatt i bruk ved innføring av nye - (DIPS Arena og nytt system i Helse Midt-Norge) SP Meld St 9 SPST/ FIPR Igangsatt Ny versjon av NPR-melding, tilrettelegging for rapportering i / Ja Henvisnings- og prioriteringsveiledere Prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten og ny henvisningsveileder Interaksjonssøk i Bruke innhold i FEST til å gjøre interaksjonssøk i Statens legemiddelverk Beslutningsstøttesystem for sykmeldere Oppdrag fra Arbeids-og sosialdepartementet om utvikling av beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere Det legges til grunn at løsningen integreres med fastlegens -system, samt integreres i eksisterende elektronisk sykmeldingsveileder Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i retningslinjer og erfaringer fra det svenske beslutningsstøttesystemet SPST Igangsatt Ja PH EKHO (Elektronisk Kommunikasjon av HelseOpplysninger) 37 Telemedisin Kartlegging Kartlegge utbredelse og behov i sektoren for kunnskap om og anvendelse av telemedisin 38 Øvrige helsepersonelltjenester NST :51 Side 4 av 9

5 Spørre på pasientens fastlege Egenandelsspørring 4 Styrings- og kunnskapsgrunnlag Overføring av journaler elektronisk ved fastlegebytte Elektronisk melding for å spørre på pasientens fastlege med pasientens fødselsnummer Spørring mot Fastlegeregisteret Sikre at epikriser mv kommer riktig frem Elektronisk spørring for egenandelsstatus for pasient Spørring mot Automatisk frikort Ny meldingsstandard Overføring av journaler elektronisk ved fastlegebytte - utarbeide standard og avklare løsning FIBE FIBE Må avklares 41 Felles nasjonale Felles søknadsportal for brukertjenester fra helseregistre helseregistre (Tilgang til data og statistikk ) Forprosjekt datavarehus informasjonssystem for helseregisterdata Utrede felles søknadsportal for data fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Denne baseres på felles målbilde, men realiseres trinnvis med vekt på sentrale registre i planperioden Utrede felles nasjonal løsning for statistikkbank/datavarehus for helseregistrene Utrede felles system for tilgjengeliggjøring av data fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre til forskere Sekr NHRP Forankring og plan for utredning? Sekr NHRP? Sekr NHRP Forankring og plan for utredning? Klinisk tilbakerapportering Utrede felles tekniske løsninger for tilbakemeldinger av nøkkeltall og resultater til klinikere, ledsaget av adekvate sammenligningsdata Sekr NHRP Forankring og utredning av muligheter for videre samordning? Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR kvalitetsindikatorsystem En publiseringsløsning for klinisk relevant tilbakemelding piloteres av NPR i samarbeid med sektoren 3-årig handlingsplan Definere videreutvikling av systemet og publiseringsløsning samt prioritering av områder for utvikling av indikatorer FIPR Igangsatt Pilotering av publiseringsløsning for revmatolog og utredning av psykisk helsevern og rus Utredning og publisering for øvrige fagområder etter prioritering EISK Igangsatt Handlingsplan godkjent, system revidert, igangsatt arbeid for utvikling av KI ihht plan Stortingsmelding Forbedre arbeidsprosesser og teknologiske løsninger Informasjonsmodell for helsedata Gjennomgå informasjonsmodellen for helsedata innenfor utvalgte områder (NPR, KUHR, hjerte- og kar, kreft og smittevern) med sikte på reduksjon av dobbeltrapportering Sekr NHRP Forankring og Modernisere arbeidsprosesser og løsninger Videreføre arbeidet med etablering og videreutvikling av helseregistre ( bla ibruktaking av, reviderte innhold- og meldingsstandarder, modernisering av interne løsnigner osv): Hjerte- og karregisteret Videreutvikling av Hjerte- og karregisteret Igangsatt Utvikling av datavarehus - Utvikling av koblingsløsning mellom basisregister og kvalitetsregistre Daglig oppdatert NPR Ferdigstille nøkkelregisterprosjektene for dagsaktuelt NPR FIPR Igangsatt Ny NPR-melding Arbeide videre med POC for mottak, tilbakemelding og ev innrapportering av daglig oppdatering Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret Innføring av elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (DÅR) Igangsatt Konsekvensutredning og innmelding til Skatt - Folkereg??? Meldingsstandard eller web-løsning Skatt - Folkereg Reseptregisteret Medisinsk fødselsregister Utrede utvidelse (individdata fra institusjoner) og modernisering av Reseptregisteret Utrede utvidelse (bla data fra svangerskap) og modernisering av Medisinsk fødselsregister, inkludert revidert meldingsstandard/kravspesifikasjon Igangsatt Forstudie Felles legemiddelopplysninger - pkt 31 Igangsatt Forstudie Svangerskapsjournal - pkt 34 Smittevernregistrene Utrede modernisering av smittevernregistrene, inkludert nye meldinger til NOIS (sykehjem og intensiv) og til MSIS (gr C og klinikermelding) Igangsatt Forstudie - Målbilde Konsekvensutredning NOIS sykehjem og innmelding til Innholdsstandard og meldingsstandad NOIS sykehjem Nasjonal laboratoriedata - kt 34 Videreutvikle Kreftregisteret Videreutvikle Kreftregisteret Helse Sør-Øst/ Kreftregisteret Igangsatt IPLOS innsending via Prosjekt for innsending av IPLOS-data fra kommunene Test kommuner 2014, test alle kommuner 2015, obligatorisk innsending via 15/1-16 EISK Igangsatt Forprosjekt SSB, Skatteetaten Ja Tiltak 35 IPLOS innholdsstandard Nye innrapporteringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Felles driftsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Videreføring av prosjekt for oppdatering av innholdsstandarden i IPLOS ihht Helse og omsorgstjenesteloven Videreføring av prosjekt for oppdatering av innholdsstandarden i IPLOS ihht Helse og omsorgstjenesteloven Videreføre arbeidet med utvikling av nye innrapporteringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Utrede og utvikle funksjonalitet i en felles IKT driftsløsning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre EISK Igangsatt Kravspesifikasjon er levert til IT leverandører SSB Ja Tiltak 35 Regionale helseforetak Igangsatt Hovedsakelig webløsninger Nasjonal IKT Utredning Datautvekslingsløsning Utrede og utvikle fellestjeneste for utveksling av data mellom registre Sekr NHRP Utredning Målbilde for teknologiske fellesløsninger esaks - helserefusjon Migrering av helserefusjonsporteføljen ut fra til Utvikle målbilder for teknologiske fellesløsninger for sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre esaks flytter helserefusjonsporteføljen ut fra og inn til I første omgang alt av manuell saksbehandling Meldingsmottak, regelmotor mv avklares i oppdaterte målbilder/veikart Sekr NHRP Forankring og plan for utredning? EIHF Igangsatt Manuell saksbehandling ferdigstilles Oppdatert veikart/målbilde :51 Side 5 av 9

6 43 Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget Privat- og forsikringsfinansierte spesialisthelsetjenester Inkludere privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester i kunnskapsgrunnlaget FIPR Igangsatt Innspill til HOD om endring i NPR-forskrift Private leverandører av spesialisthelsetj enester Register for kommunale helse- og omsorgstjenester (KHOR) Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger Prehospital informasjonsmodell kunnskapsgrunnlag fra kommunale helse- og omsorgstjenester skal utredes Dette må ses i sammenheng med øvrige registre (bla IPLOS, KuHR og NPR) Etablere løsning for elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger og tilgjengeliggjøring av informasjon Utvikle system for innsamling og behandling av data fra akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus System for innsamling av data fra AMK-sentralene ble etablert 1 januar 2013 Systemet skal videreutvikles for resten av kjeden, først med utvidelse til alle enhetene i ambulansetjenesten Neste fase vil omfatte legevaktsentralene og legevakttjenesten i primærhelsetjenesten FI Varslet fra HOD Statens legemiddelverk FIPR SPMN Rapport til HOD i samarbeid med HOD Ja Tiltak 63 Igangsatt, Direktiv 2010/84/EU Igangsatt Nasjonal helse- og omsorgsplan Målbilde og veikart for innrapportering av uønskede hendelser Etablere målbilde og veikart for felles løsninger for innrapportering av alle uønskede hendelser (bla legemidler, medisinsk utstyr og strålebruk, blodoverføringer, celler og vev mv) SPML Målbilde og veikart Meld St 10 system for overvåking av medisinsk strålebruk Etablere nasjonalt system for overvåking og virksomhetsrapportering av medisinsk strålebruk Statens strålevern EU-direktiv 97/43 Kosmetikkbivirknings-registeret (tatt ut etter ønske) Innføring av elektronisk innrapportering til Kosmetikkbivirkningsregisteret, som per i dag er 100 % papirbasert Innføring av elektronisk innrapportering Apotek 43 el Rapportering av legemiddel-bivirkninger og målbilde og veikart for innrapportering av uønskede hendelser Høyde- og vekttada fra helsestasjon- Etablere en ny meldingsstandard for data om høyde og vekt fra helsestasjon og? Utredning Helsestasjon og og skolehelsetjenesten skolehelsetjenesten til et nasjonalt register (trinn 1) På lengre sikt vil det kunne være aktuelt med en revisjon av kravspesifikasjonen til -systemene som grunnlag for en mer omfattende nasjonal rapportering (trinn 2) Trinn 2 bør sannsynligvis ses i sammenheng med utredning av Kommunal helse- og omsorgsregister skolehelsetj 43 Kommunal helse- og omsorgsregister 5 Personvern og informasjonssikkerhet 51 Nasjonale personverntjenester Felleskomponenter for personvern Utrede felles løsning (felleskomponenter) for reservasjon, samtykke, sperring, fullmakt og logg (innebygd personvern) Tiltaket må omfatte en tverrfaglig vurdering av juridiske og tekniske forhold til for å kunne integrere innbyggers personvern i løsningene Logganalyse Se på metoder for innsyn i logger på tvers av virksomheter Se på forbedrede metoder for logganalyse og vurdere om logganalyser skal kunne benyttes til straffesaker og hva som vil kreves for dette EIDI Forprosjekt for å etablere målbildet for personvernkomponentene Kvalitetsregistre Tiltak 22, 33 og 42 Meld St 9, 11, NSI EIAS Tiltak 84, 32 og 33 Meld 9, 11, NSI 52 Innebygd personvern i IKT Spesifisere felleskomponenter Innebygd personvern Spesisfisere syntaks og semantikk for samtykke, reservasjon, sperring og fullmakt til å benyttes i en tilgangskontroll "Bygge inn" personvern i alle utviklingsfaser av et system eller løsning Styrke krav til og kompetanse om sikker utviklingsmetodikk EIDI Tiltak 22 Meld St 9, 11, NSI Helse- og Løpende innfører SDL (secure development lifecycle) for egenutviklede tjenester De som anskaffer og utvikler Meld St 9, 11, NSI 53 Norm for informasjonssikkerhet (Normen) Videreføre Normen Understøtte og videreføre arbeidet med Normen Styringsgruppen for Normen 54 Kompetanseheving Felles tiltak for kompetanseheving Vurdere felles tiltak i sektoren for å sikre videre utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanseprogram innen informasjonssikkerhet og personvern Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og og EIEH Løpende Gjennomføre tiltak iht styringsgruppens tiltaksplan Etablert samarbeidsmodell for fast deltakelse fra i sekretariatet for Normen Kartlagt behov for felles kompetansetiltak innen informasjonssikkerhet,feks samarbeid med Nasjonal IKT og KommIT, samt nasjonale aktører / interessenter (feks DIFI) Alle som er tilknyttet Ev andre iht kartlegging Meld St 9 Fagforum for informasjonssikkerhet Etablere fagforum for kompetanseoveføring mellom fagpersonell, bla i Etablert fagforum innen IKT-sikkerhet i sektoren, tilknytning til HelseCSIRT Samarbeid med nasjonale myndigheter og organ som samarbeidsmøter og årlige sikkerhetskonferanser Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NorCERT 55 Ivareta informasjonssikkerhet og personvern Utrede hvordan personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i nasjonale e-helsefora Vurdere hvordan personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utvikling og innføring av alle nasjonale e-helsetiltak, blant annet gjennom nasjonale arenaer for styring, prioritering og koordinering Vurdere om det er hensiktsmessig å opprette et utvalg for informasjonssikkerhet og personvern, som et underliggende organ til e-helsegruppen, eller om mandater for eksisterende utvalg kan endres for dekke saksområdet EIEH Vurdere ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern i nasjonale fora som aktivitet i delprosjekt Nasjonal porteføljestyring i prosjektet for oppfølging av styring og koordinering, Nasjonal e-helsehandlingsplan Tiltak 53 6 Standarder, 61 Nye standarder Utarbeiding standarder Utarbeiding av standarder og i henhold til prioriteringer i og nasjonale prosjekter EIAS Løpende Utarbeidelse av -prioriterte standarder som ennå ikke prioritert/kjent Dekker bla behov knyttet til lovpålegg/hastesaker Meld St :51 Side 6 av 9

7 62 Utvalgte internasjonale standarder Gjenbrukbare informasjonskomponenter Utprøvingsprosjekt for gjenbrukbare informasjonskomponenter (feks arketyper) i Flere utprøvingsprosjekter pågår i regi av NIKT, Kreftregisteret og DI Det bør utarbeides en nasjonal anbefaling basert på erfaringene fra nasjonal og internasjonalt arbeid EIAS Igangsatt Deltagelse fra Hdir i redaksjonsarbeidet for arketyper Prosjekt gjennomføres i regi av NIKT Hdir skal gjennomføre en evaluering som grunnlag for en eventuell nasjonal anbefaling Kreftregisteret Meld St 9 Utrede internasjonale standarer Standardiseringsstrategien som ble vedtatt i 2013 har som et delmål at «Bruk av internasjonale standarder, eller profiler av disse, skal legge til rette for et internasjonalt leverandørmarked» En utredning for å følge opp denne målsetningen er derfor naturlig Aktuelle bruksområder for standardene må sees i sammenheng med prioriterte nasjonale satsninger Utredningen må vurdere konsekvensene med valg av standarder og sammenligne flere ulike scenarier Aktuelle standarder for utredning er blant annet AMQP, HL7 R og andre IHE standarder/profiler EIAS Igangsatt Utredning Levrandører Meld St 9 Standardisering roller og tilgang Standardisering av roller og tilganger (nasjonale autorisasjonspolicier) EIAS Meld St 9 Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter Standardisere innhold og arkitektur for å ta i bruk IHE XDS integrasjonsprofilen for oversikt og tilgang på kliniske dokumenter på tvers av virksomheter i helsesektoren Tiltak forutsetter tvergående samarbeid mellom aktørene i sektoren Det pågår mange initiativ som planlegger å ta i bruk IHE XDS, og det er derfor sentralt å få på plass en enhetlig spesifikasjon for innholdselementer som kan kategoriseres som sektorspesifikke i Norge Det må defineres klare kjøreregler for hvordan arkitekturlandskapet bør se ut EIAS Forslag,, Fag mfl 63 Kodeverk og program for og Program for og - ledelse og sekretariat EISK Igangsatt Etablering av program og oppstart delprosjekter Meld St 9 program for og NLK, ambulanse og tannhelse, mulig stråle, administrative og er, konsekvensvurdere nasjonal EISK Planlagt/ Igangsatt Kartlegging og prioritering av behov Leverandører Meld St 9 -> Utprøving, nyutvikling eller større standardisering av arktetyper, Forstudie utprøving av Snomed CT, revisjoner av og Pilot/utprøving av ICNP i kommunehelsetjenesten program for og -> Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding e-læringskurs, kodingskvalitetsindikatorer basert på NPR-data, utredning av formalisert opplæring av helsepersonell i utdanningsløpet EISK Planlagt Kartlegging og prioritering av behov Meld St 9 program for og Helhetlig teknisk løsning for og er inkl forvaltningsverktøy, EISK Planlagt Overordnet behovsanalyse og arkitekturskisser Leverandører Meld St 9 -> Helhetlig IKT-støtte for og er portal, meldingsdistribusjon, nedlastning og tjenester for kodingskontroll Opplæring i medisinsk koding Det gis formalisert opplæring i medisinsk koding Helse- og Løpende Meld St 9 Ambulanse Utvikle og innføre ambulanse Gradvis innføring, oppstart SPMN Oppstart av arbeidet Meld St 9 spesialisthelsetjenesten Lab- Innføre nytt laboratorie i spesialisthelsetjenesten EISK Igangsatt Obligatorisk fom 1/10-14 Oppstart videreutviklling Meld St 9 Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratorie Utvikling av standardiserte mappingtabeller mellom ulike gamle analysenvang og nytt analysenavn iht Norsk Laboratorie EISK Utvikle og innføre tannhelse FILT Igangsatt Forprosjekt Meld St 9 Stråledoser 7 Forskning, innovasjon og kompetanse Tilrettelegge for koding av radiologiske (NACP) og nukleærmedisinske undersøkelser som utgangspunkt for rapportering av undersøkelsesfrekvens innen bildediagnostiske undersøkelser EISK Meld St 9 Forvaltningsmodell av arketyper Etablere forvaltningsmodell av arketyper for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT Igangsatt Seogså tiltak for gjenbrukbare komponenter Meld St 9 71 Forskning Integrere forskningsaktivitet av større Tilrettelegge e-helse tiltakfor at forskning er en integrert del av gjennomføringen av større e- Helse- og helseprosjekter, gjennom prosess- og effektstudier som viser læringspunkter og grad av måloppnåelse Finansiering av e-helse FoU Arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for e-helse FoU igjennom Norges forskningsråd (NFR) 72 Innovasjon Anskaffelsesprosedyrer Tilstrebe åpne prosesser i anskaffelser og valg av anskaffelsesprosedyrer som Helse- og for eksempel konkurransepreget dialog og offentlige utviklingskontrakter (OFU) Løpende Strategi for samhandlings-forskning EIEH Løpende Sikre at det utlyses midler innen handlingsplanens satsningsområder gjennom utlysninger fra NFR programmet IKT 2025 Delta i vurdering av søknader til NFR Løpende Nasjonal strategi for IKT FOU Innovasjon og velferdsteknologi Styrke helse- og s evne til innovasjon som virkemiddel i PHOT All følgeforskning for utviklingsprosjektene etablert og baseline utviklings- og anskaffelsesprosesser gjennom program for utvikling og foreligger implementering av velferdsteknologi Tiltak 24 Brukerdrevet innovasjon Styrke helse- og s evne til innovasjon som virkemiddel i utviklings- og anskaffelsesprosesser gjennom nettverk for brukerdrevet innovasjon (InnoMed) Åpne data Tilgjengeliggjøre offentlig informasjon fra helse- og omsorgssektroen for tredjepart for forskning eller utvikling av nye, verdiøkende tjenester, feks helse'apper for innbyggere 73 Kompetanse og utdanning Utdanningstilbudet Bidra til kartlegging av tilbud og etterspørsel etter spesialisert e- helsekompetanse nasjonalt Helse- og Helse- og Igangsatt Løpende Meld St 23 EIEH Innspill til KMD rapport om nasjonal IKT-kompetanse Meld St :51 Side 7 av 9

8 Kompetanseprogram 8 IKT-infrastruktur og felleskomponenter 81 Integrasjon Målbilde og veikart for elektronisk samhandling Konseptutredning - styrke og modernisere meldingsutveksling i sektoren Etablere et kompetanseprogram rettet mot innbyggere og helsepersonell/mellomledere i sektoren for å styrke kompetanse om e-helse og bruk av digitale løsninger, feks basert på e-læringstilbud, kunnskapsnettverk og informasjonstilgang EIEH Meld St 13 Utarbeide målbilde og veikart for elektronisk samhandling Målbildet skal angi retningen for modernisering av dagens meldingsutveksling, og standarder, utvikling, forvaltning og styring av samhandlingarkitekturen for helse- og Tiltaket omfatter følgende tjenesteområder; sanntidskommunikasjon, dialog og meldingsutveksling Målbildet skal understøtte helsepolitiske målsettinger og elektroniske samhandlingsbehov for aktørene i sektoren Dette omfatter blant annet meldingsutveksling, integrasjon mot sine tjenester, tverrsektorielle behov og s egne behov for integrasjoner Tiltaket koordineres med andre tiltaksområder i handlingsplanen (meldingsutveksling, standardisering, innbyggertjenester, helsepersonelltjenester, utredningen mfl) og tiltak i sektoren Forprosjektet omfatter utredning av alternativer for modernisering av meldingsutveksling, og smidig utprøving av løsningskonsepter Prosjektet og leverer en anbefaling og et velutprøvd løsningskonsept i løpet av våren 2015 Forprosjektet er en videreføring av kartleggingen av utfordringene og mulige tiltak i sektoren første halvdel av 2014 og oppfølging av Riksrevisjonens rapport om meldingsutveksling EIAS * Behovsvurdere og gevinstvurdere samhandlingsområder * Vurdere og løsningutrede elektronisk samhandling med høy gevinstmulighet * Målbilde og veikart leveres i første versjon 2014, og bearbeides videre i 2015 X X X X X X X X X,, Fag mfl EIAS * Forprosjekt ferdigstilles 2015 X X X X X X X X X,, Fag mfl Ja Meld St 9 Operasjonalisere prioriterte områder for elektronisk samhandling Operasjonalisere samhandlingsplattform for å håndtere bestilling, utvikling, forvaltning, drift og overvåking Prioriterte områder (foreløpig): * styrke og modernisere elektronisk meldingsutveksling * helseadministrative registre * felleskomponenter i helsesektoren * nasjonale felleskomponenter * komponenter utenfor helsesektoren EIAS * Etablere forvaltningsmodell * Etablere tjenestekatalog * Videreutvikle dialog og meldingsutveksling * Etabler løsninger for sanntidskommunikasjon * Fremtidig mål: Modernisering av elektronisk meldingsutveksling (2015/2016) X X X X X X X X X,, Fag mfl Meld St 9 Omfang, kostnader, organisering og styring avhenger av konseptutredningen og forankring i berørte miljøer 82 Helseadministrative registre Målbilde og veikart Gjennomføre forprosjekt med behovskartlegging og gevinstanalyse som basis EIHF Igangsatt Gjennomført målbildeprosjekt, etablert tiltak og veikart Tiltak 88 Meld St 9 for målbilde og veikart for helseadministrative registre Helseadministrativ styrings- og Etablere et profesjonelt forvaltningsapparat, inkludert referanse- og og EIHF Igangsatt Innbemanning og etablering av arbeidsprosesser Meld St 9 forvaltningsorganisasjon brukergrupper Funksjonelle helseadministrative Være i stand til å tilby komplette og logiske helseadministrative EIHF Igangsatt Etablering av målbilde og veikart for helseadm registre informasjonstjenester informasjonstjenester av høy kvalitet til sektoren Dette vil være en Fastlegeregisteret - gjennomført forprosjekt moderniserte registre modernisering av dagens adm reg Teknisk løsning for Tilgjengeligjøre helseadministrasjon informasjon på en hensiktsmessig og sikker EIHF Igangsatt Etablering av målbilde og veikart Meld St 9 helseadministrativ grunndata måte for brukergruppene OSEAN-prosjektet Gjennomføre OSEAN-prosjektet Igangsatt Videreføres i 2015 Status på ehelseno Meld St 9 CPP/CPA Gjennomføre pilot for CPP/CPA (katalog over klarerte kommunikasjonsparter) Igangsatt Etablert pilot for CPP/CPA Prioritert i Meld St 9 for noen utvalgte virksomheter Innføring av CPP/CPA etter evaluering av pilotering mtp kost-/nytte 83 Sikkerhetsinfrastruktur for Adresseregisteret Se helseadministrative registre, pkt 82 (OSEAN og CPP/CPA) Igangsatt Meld St 9 meldings-utveksling Strakstiltak Adresseregisteret Etablere status i sektoren knyttet til disse registrene, samt utfordringer og EIHF Igangsatt Etablering av utfordringsbildet og startet opp tiltak Tiltak 82 Meld St 9 84 Sikkerhetsinfrastruktur for Samordne PKI Utrede hvordan PKI kan samordnes for helse- og Samordning EIAS Gjennomføre en administrativ økonomisk analyse for underlag til Justis, eidleverandører Tiltak 33 Meld St 9, 10, NSI tilgang på tvers omfatter sentral styring og sentralt gitte krav til etablering, drift og finansiering beslutning av en PKI leveransemodell for helse og av PKI-løsningene eid Forprosjekt NSI - eid på tvers av helse- og EIAS Oppstart av forprosjektet Tiltak 33 Meld St 9, 10, NSI Tilgangskontroll Forprosjekt NSI - tilgangskontroll på tvers av helse- og EIAS Meld St 9, 10, 11, NSI 85 Fysisk infrastruktur - helsenett Neste generasjon kjernenett 86 Nasjonale driftssentre ASP-løsning Vurdere behov og ev modell for ASP-løsning for å kunne drifte feks små kommuner og behandlergrupper Høytilgjenglige tjenester Inngå avtale om tilgang til nasjonal optisk infrastruktur (neste generasjon kjernenett) Igangsatt Etablert ny avtalestruktur for Neste generasjon kjernenett innen Etablert fiberring og ruterredundans mellom datasentre Foretaksprotokoll for Gradvis innføring av ny optisk infrastruktur og avvikling av dagens løsning og driftsmijlø i Trheim innen 1914 Foretaksprotokoll for Meld St 9 Tilrettelegge for at infrastruktur og drift ivaretar geo-redunante løsninger Meld St 9 Utvikle og pilotere høytilgjengelige infrastrukturtjenester Tiltak 85 Neste generasjon Foretaksprotokoll for kjernenett Etablere samarbeidsarena for sektoren med fokus på ende-til-ende høytilgjengelighet Definere klassifiseringsnivåer ut fra samfunnskritikalitet og klassifisere de nasjonale løsninger/tjenester og EIKE Meld St 9 Tilrettelegge for geo-redundante løsninger for de nasjonale løsninger som er Systemeier Meld St 9 samfunnskritiske ihht klassifiseringsnivå, samt stille krav til de komponenter Skytjenester som Utrede evt mulighet må integreres for etablering i løsningen av skytjenester til å ha minimum innenfor samme helsenettet klassifiseringsnivå Pilot på sektorintern fildelingstjeneste Meld St :51 Side 8 av 9

9 Nasjonale løsninger/registre Overføre drift av nasjonale løsninger/registre til (bla e-resept, kjernejournal, medisinske kvalitetsregistre) Systemeier Igangsatt Meld St 9 Sensordekning Større og bedre sensordekning for HelseCSIRT skal videreutvikles som et felles sikkerhets-, monitorerings- og kompetansesenter for informasjonssikkerhet i helse- og Igangsatt Utplassering av 10 nye sensorer, samt utgi periodisk rapport med sårbarhetsoversikt for sektoren 24/7 Videreutvikle 24/7 kunde- og driftssenter - utvidelse i tråd med sektorens behov Igangsatt Meld St 9 Meld St 9 87 testsenter Målbilde og veikart Utarbeide målbilde og veikart for et nasjonalt testsenter, herunder kartlegge eksisterende testmiljøer for elektronisk meldinger i sektoren og Norden Måbilde og veikart for nasjonalt testsenter Meld St 9, Prop 1 S ( ) Utvikle testsenteret Gjennomføre tiltak ihht målbilde og veikartet som blir utarbeidet Meld St 9, Prop 1 S ( ) Test i samarbeid med leverandører Overføre testmiljø for meldinger til nasjonalt testsenter Tilrettelegge for testing av enkeltmeldinger og standarder i fag og Meld St 9, informasjonsflyten i ulike hendelsesforløp (feks epikriser, henvisninger) før det Prop 1 S ( ) produksjonssettes Nettverksparametre som forsinkelse, feilrate, båndbredde Det igangsettes testing i samarbeid med -leverandører Meld St 9 Dagens testsenter for meldinger (tidligere KITH test- og godkjenningssenter) i overføres til og og EIAS Igangsatt 88 Nasjonale felleskomponenter for offentlig sektor Bruk av nasjonale felleskomponenter i helse- og Målbilde og informasjonsmodell Kartlegging konsekvenser av ev kommunesammenslåinger i sektoren (Matrikkelen) Innføring av nytt folkeregister i sektoren Nasjonale felleskomponenter for offentlig sektor skal vurderes for alle tiltaksområder Det skal etableres et felles målbilde for bruk av og oppdatering av felleskomponentene i helse- og, herunder etablere en felles informasjonsmodell for sektorens behov Forberede ev kommunereform ved å kartlegge konsekvenser ved kommunesammenslåinger Delta i høring vedrørende arbeid som er i gangsatt i regi av Statens Kartverk (trukket oss ut av arbeidsgruppe pga kapasitet) Forberede sektoren på å ta i bruk modernisert folkeregister og ny personidentifikator Samordne sektorens behov og innspill til Skattedirektoratets moderniseringsprogram Helse- og Løpende Informasjon om tverrsektoriell aktivitet i NUFA (og evt ehelsegruppen) Meld St 23 Meld St 23 EIHF EIEH Igangsatt Kartlegging av grunndata om personer i helse- og omsorggsektoren (gjennomføres som del av målbilde helseadmregistre) Innspill til Skattedirektoratets arbeid med ny PID og modernisert folkeregister i samarbeid med etablert sektorreferansegruppe (ihht Skatts fremdrift) Standard for innmelding av fødsel, død Evt for kjønn Målbilde helseadminsitrative registre Meld St :51 Side 9 av 9

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer