Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min"

Transkript

1 NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt kl Sted Møterom 0206, Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 Sak Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min 24/14 Godkjenning av referat fra møte 18.september Forslag til vedtak: Utvalget godkjenner referat fra NUIT møte 18. september 5 min Vedlegg 1: Utkast referat 26/14 Prioritering 2015 Det legges frem forslag til prioriteringer for 2015 basert på innspill fremkommet i NUIT, jf. statsbudsjettets rammer og estimert samfinansiering. (75 min) Vedlegg 4: toppnotat Vedlegg 5: Samlet budsjettoversikt med forslag til prioriteringer Vedlegg 6: Revidert saksark edår Forslag til vedtak: Utvalget gir sin tilslutning til prioritering av tiltak for Vedlegg 7: Oversikt utviklingsforløp edår fra FHI Vedlegg 8: Brev fra Dnlf vedr. edår LUNSJ Kl /14 Forslag til store satsninger 2016 (20 min) Forslag til vedtak: Utvalget gir sin tilslutning til innspill til store satsningsforslag for /14 Referansekatalog med krav til IKT-systemer som benyttes ved elektronisk behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgstjenesten Videre oppfølging av tidligere sak 6/14 og 14/14. Vedlegg 9: Saksnotat (30 min) Saksunderlag til denne saken utsendt 1.10

2 NUIT Møteinnkalling Forslag til vedtak: 1. NUIT gir sin tilslutning til kriteriene for hvilke obligatoriske og anbefalte standarder som skal tas inn i referansekatalogen. 2. NUIT gir sin tilslutning til at det vedlagte utkastet til referansekatalog, etter videre kvalitetssikring, danner grunnlaget for versjonen av referansekatalogen som sendes på sektorhøring. Det gjeldende utkastet kan bli supplert med obligatoriske standarder med hjemmel i annet lovverk enn forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgssektoren. Vedlegg 2: Saksnotat Vedlegg 3: Referansekatalogen versjon 19_ /14 Eventuelt og oppsummering (10 min) Møter Torsdag 5. mars i Helsedirektoratet - Torsdag 4. juni i Helsedirektoratet - Torsdag 22. oktober, møtelokale ikke avklart ennå Vel møtt! Med vennlig hilsen Christine Bergland

3 Vedlegg 4 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 26/14 Fra: Christine Bergland Notat Prioriteringer for 2015 BAKGRUNN NUIT startet i møtet drøfting av prioritering for 2015, jf. sak 21/14. INNRETNING AV SAKEN OG SAKSUNDERLAGET Det legges frem forslag til prioriteringer for 2015 basert på innspill fremkommet i NUIT, innenfor statsbudsjettets rammer og estimert samfinansiering. Saksunderlaget består av en samlet revidert porteføljeoversikt med forslag til prioriteringer for 2015, jf. vedlegg 5. Endringer i budsjettestimater er røde. Det vises for øvrig til saksark per prosjekt/tiltak som inngikk i saksunderlaget til møtet FORSLAG TIL PRIORITERINGER FOR 2015 Innstilling fra SamUT SamUTs innstilling innebærer at 2015 er et konsolideringsår ifht meldinger som innebærer at det: 1. Ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Gjøres en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for konsolidering med ev. gjenbruk på andre bruksområder og utvikling av mer generiske meldingsstandarder. Det foreslås at SamUTs innstilling legges til grunn for NUITs prioriteringer for 2015 og dette er ivaretatt i forslag til prioriteringer under. Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Budsjettforslag og prioriteringer er revidert etter innspill fra NUIT 18. september og i tråd med forventet budsjettramme. Det knytter seg usikkerhet både til samlet budsjettramme for 2015 og enkelte estimater. Estimatene for flere tiltak er nedjustert, men det har ikke vært tid til tilstrekkelig å vurdere konsekvenser av omprioriteringen. Den samlede budsjettrammen til tiltak som ligger under Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT er estimert til 469 MNOK i 2015,hvorav 365 MNOK er forventet finansiert av Helsedirektoratet over statsbudsjettet og 104 MNOK er forventet finansiert fra andre aktører. Følgende antagelser er lagt til grunn:

4 Vedlegg 4 Estimat (MNOK) Helsedirektoratet, finansiering over statsbudsjettet 365,0 Nasjonal IKT HF 51,2 RHF ene 9,3 KS/KommIT 0,0 Folkehelseinstituttet 0,5 NHN 34,5 Fastleger, takstforhandlinger (Dnlf) 8,5 Estimert budsjett Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 469,0 Årsverk til deltakelse i prosjektene er ikke inkludert i estimatene over og kommer i tillegg. Behov for elektronsike løsninger for å forenkle pasientreiser er omtalt i statsbudsjettet, men ikke hensyntatt i oversikten over. Prioritering av Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT-tiltak: Tiltak med prioritet 1 (grønn) og 2 (gul) gjennomføres i 2015, forutsatt forventet finansiering Tiltak med prioritet 3 (orange) kan gjennomføres i 2015 forutsatt ytterligere samfinansiering Tiltak med prioritet 4 (rød) gjennomføres ikke i 2015 Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Disse tiltakene består i hovedsak av IKT-utviklingstiltak knyttet til myndighetspålagte oppgaver og NPR som fremlagt i NUIT-møtet 18. september. Tiltakene vil prosesseres videre i NUFA og andre relevante organer. Norsk helsenett Alle NHN-tiltak som er lagt frem for NUIT prioriteres i 2015, forutsatt at NHN har tilstrekkelig finansiering. Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 1. edår prioriteres i 2015, i henhold til revidert saksark (vedlegg 6). 2. Utredning av løsningsmodeller for Høyde- og vektdata fra helsestasjonstjenesten prioriteres i HOD vil avklare hvem som er tiltakseier samt finansiering. 3. Utredning av målbilde for smittevernregistrene (MSIS/TUB, NOIS, NORM, SYSVAK) på lang sikt og løsningsmodeller på kort sikt priorites i Utvikling av ny melding til MSIS gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT 5. Utvikling av ny klinikermelding til kosmetikkbivirkningsregisteret gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT. Tiltaket må også ses i sammenheng med bivirkningsregisteret for legemidler. 6. Øvrige utredningstiltak prioriteres i Tiltakene som skal gjennomføres i 2015 forutsettes finansiert av FHI. Det er viktig at FHI fortsetter med sine varslede utredningstiltak og prosessering overfor andre interessenter i 2015 med drøfting i NUFA og i andre aktuelle arenaer mot videre prioritering av tiltakene i NUIT. Tiltaket Målbildearbeid for Informasjonsmodell for helsedata og teknologiske fellesløsninger bør løftes som prinsipielle drøftinger i NUFA. Til informasjon har sekretariatet til NUIT mottatt brev fra Den norske legeforening (Dnlf) datert med innsigelser til foreslått løsning for edår. Det påpekes manglende prosess overfor aktuelle interessenter og kvalitet på konsekvensutredningen samt at det løftes prinsipielle spørsmål knyttet til funksjonalitet i innrapporteringsløsninger og krav til konsekvensutredninger. Sekretariatet 2

5 Vedlegg 4 til NUIT tar dette med videre i utvikling av standard krav til konsekvensutredninger samt ved å løfte prinsipielle spørsmål knyttet til funksjonalitet i innrapporteringsløsninger inn i NUFA. Statens strålevern Forprosjektet Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk prioriteres i Resultat av dette arbeidet vil bli lagt frem til NUIT for prioritering. Statens legemiddelverk (SLV) Løsningsmodell for Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger for helsepersonell drøftes i NUFA 23. oktober. Tiltaket prioriteres for 2015 forutsatt at løsningen kan utvikles i forskrivningsmodulen i e-resept og det ikke krever utvikling i EPJ-løsninger. Det forutsettes at NUFA støtter løsningsmodellen og at SLV finansierer utviklingen i sin helhet. Når det gjelder tiltaket Interasjonssøk i EPJ påpeker SLV at denne utviklingen allerede er gjort i FEST og det som gjenstår er utvikling i de enkelte EPJ-løsninger. SLV mener det vil skje i en gradvis prosess ved bestilling fra de ulike aktørene. Hvis NUIT støtter dette, foreslår SLV å ta tiltaket ut fra prioriteringslisten til NUIT. KS/KommIT Utredning av fødselsepikrise i helsestasjonstjenesten prioriteres i Følgende tiltak gjennmføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT: o Bedre samhandling om hjelpemidler o Elektronisk melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten o Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) til kommunehelsetjenesten Øvrige tiltak Tiltaket Nasjonalt målbilde for den akuttmedisinske kjede prioriteres i 2015, forutsatt finansiering. Det foreslås at Helsedirektoratet blir tiltakseier. Følgende tiltak gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT. Tiltakene må utredes nærmere og behandles i NUFA: o Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) o Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet PLANLAGT VIDERE FREMDRIFT MHT. INNSTILLING AV PRIORITERING FOR november Møte i E-helsegruppen fremlegg av innstilling til prioritering for 2015 med forslag om tilslutning av e-helsegruppen. Ambisjonsnivå og budsjetter må bearbeides av respektive tiltakseiere, i henhold til endelig behandling av statsbudsjettet og samfinansiering samt NUITs prioriteringer. Tiltakseiere bes orientere NUIT om ev. vesentlige endringer og konsekvenser på neste møte i mars. Det henstilles om at tiltakseiere involverer aktuelle interessenter og får utredninger behandlet i NUFA for å sikre best mulige løsninger. FORSLAG TIL VEDTAK Utvalget gir sin tilslutning til prioritering av tiltak for

6 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Prioriteringskategorier 1 = Må gjennomføres i = Viktig å gjennomføre i 2015 Budsjettforslag Vedlegg 75 Sist oppdatert: 13. oktober = Bør gjennomføres i 2015 Tiltaks-/prosjektfase i 2015: Forv. = Forvaltning 4 = prioriteres ikke i 2015 U = Utredning/forprosjekt/forstudie/analyse G = Gjennomføre/utvikle/innføre Budsjett Forslag til kostnadsfordeling 2015 Prioritering Nr Tiltak Fase i 2015 Tiltakseier/ ansvarlig (foreløpig estimat) 2015 revidert (foreløpig estimat) 2016 (foreløpig estimat) Hdir. divisjon EI Hdir. øvrige divisjoner RHF/ NIKT HF KS/ KommIT FHI NHN Fastleger (Takstfor handling er) Andre Kommentar til budsjettet Nytt forslag til prioritering i 2015 Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal U Helsedir ? 40 Oppdrag fra HOD. 20 MNOK øremerket i statsbudsjettet Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Forvaltning: Myndighetsutøvelse, styring- og koordinering (inkl. utvalg) Forv. Helsedir Etablering av referansekatalog (iht forskrift om IKT-standarder) G Helsedir. 0, Pålagt fra HOD 1.5 Sertifiseringsordning for programvare: forprosjekt (utredning) U Helsedir G Helsedir. 1, ,5 0,5 Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Redaksjon, drift, forvaltning og vedlikehold av Helsenorge.no Forv. Helsedir Forvaltning av frittsykehusvalg.no (inkl koordinering av pasientrådgivere og Forv. Helsedir PR-kampanjer) 2.1 Oppgradering av helsenorge-plattformen til SP 2013 G Helsedir. 16 Fullføres Min helse Digital dialog mot fastlege G Helsedir Takstforhandling 2014 inngår i 2014-budsjett. For øvrig forslag til takstforhandlinger 2015/ Felles legemiddelvisning G Helsedir og 5.1 Min helse med personlige helseopplysninger - Personvern og helsehistorikk G Helsedir Usikkert estimat. 2.4 Standardisering og Arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) U Helsedir m-helse, Be Be U Helsedir. 7 7 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet mobile Helse G 1,4 1,4 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet Grønt telefonnummer - reservasjonsrett G 1,35 1,35 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten U RHF-ene 13 9,3 9,3 2,7 9,3 Eies og finansieres av RHF-ene v/komm.direktørene 2.2 og 2.3 DIS Digitale innbyggertjenester for Spesialisthelsetjenesten U/G NIKT 10, ? Digitale tjenester for kommunale helsetjenester - helsestasjonene U Helsedir Gjennomføring forutsetter samfinasiering fra kommunesektoren Selvbetjent/automatisert refusjon pasientreiser - Mine pasientreiser U Pasientreiser 7,8 61 0? 0 0 Gjennomføring forutsetter finansiering fra RHFene ANS Medisinsk oppslagsverk og medisinskfaglig redaksjon U Helsedir ? Busjett for 2016 utarbeides i forprosjektet 2.2 og 2.3 Innsyn journal, timeavtaler og dialog Helse Nord G Helse Nord Helse Nord 2.2 og 2.3 Vestlandspasienten Helse Vest G Helse Vest Helse Vest 2.1 Integrere frittsykehusvalg.no i helsenorge.no G Helsedir Fritt behandlingsvalg U/G Helsedir ? 5 Målbilde samt budsjett 2016 klart desember 1 3 Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester 3.1 (1) Tilgang til felles oversikt over legemidler i bruk (forstudie/målbilde i 2015) U Helsedir Inngår i Utredningen Spilt inn som satsingsforslag for (2) Fastleger: Legemiddelbehandling - oppfølging av pasienter med fire eller U Helsedir. 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 flere legemidler (forprosjekt) 3.2 E-resept - drift, forvaltning, innføring og utvikling Forv. Helsedir. 50,7 50, , (1) Innføre e-resept i regionale helseforetak G RHF-ene Finansieres av RHFene. Hdirs. understøtende rolle ivaretas i e-resept forvaltningsbudsjett 3.2 (2) Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett. Rekvirentgruppene finansierer selv nødvendig integrasjonsfunksjonalitet 3.2 (3) Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett 3.2 (4) Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett understøtter Nasjonal kjernejournal - drift og forvaltning Forv. Helsedir ,2 61,2 59,5 61, (1) Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger G Helsedir. 9,5 Gjennomføres i 2014 Fullføres (2) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset G Helsedir. 2, Tiltaket pågår utvidelse av funksjonalitet (3) Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede G Helsedir. 11,5 11,5 11,5 11,5 Plan for innføring fastsettes i Utprøvingen av kjernejournal skal evalueres før nasjonal utrulling iverksettes 3.3 (4) Innføring hos andre grupper helsepersonell G Helsedir (5) Etablere referanse til epikrise i kjernejournal G Helsedir Forprosjekt i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her 3 3 dekker kostnader knyttet til utvikling i EPJ 3.3 (6) Tett integrasjon mellom kjernejournal og EPJ G Helsedir Forprosjekt utredning kritisk info i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her dekker kostnader knyttet til 3 3 utvikling i EPJ 3.3 (7) Utrede konsolidering av e-resept og kjernejournal U Helsedir. 6 6 Nytt tiltak EPJ i PLO (forstudie/forprosjekt) U Helsedir Inngår i Utredningen Fastleger: Elektronisk overføring av fastlegejournal (forprosjekt) U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (1) Meldingsutveksling - standardiseringsarbeid av NUIT-prioriteringer G Helsedir. 2, 2013/ (2) Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt 2015 (forprosjekt) 3.5 (3) Utbredelse av applikasjonsjonskvittering i sektoren U Helsedir. 1,0 Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i ev. avvik Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag Forvaltning og drift av IPLOS-registeret Forv. Helsedir. 13,45 13,5 13,5 14,5 3, IPLOS innsending via NHN G Helsedir. 1 0, Fastleger: Rapportering data om aktivitet og kvalitet (forprosjekt) U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt 2015 Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet 5.1 Nasjonale personverntjenester (ivaretas foreløpig under 2.2 og 3.3) Helsedir Norm for informasjonssikkerhet G Helsedir. NHN bidrar med 1 årsverk Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk 6 Drift og forvaltning (inkl. referansekatalog) Forv. Helsedir. 7, og 3.5 Standarder G Helsedir. 11, Iht prioritering i NUIT - nye og revisjon av eksisterende standarder - gjennnomgang og konsolidering av eksisterende meldingsstandarder 6.2 (1) Standard for AMQP, gjenbrukbare informasjonskomponenter og utrede U Helsedir. 0,7 2,1 0 1,4 0 internasjonale standarder (2) Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter U/G Helsedir.??? Spilt inn til NUFA. Må estimeres. Kostnader til gjennomføring må dekkes av aktørene selv. 6.3 (1) Program for kodeverk og terminologi - Utprøving, nyutvikling eller større revisjoner av kodeverk og terminologi U Helsedir. 2,5 23, ,5 9,6 1,7 8,7 0 0 For tannhelsekodeverk og ambulansekodeverk er kun kodeverksutviklingen inkludert. NSF og - Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding - Helhetlig IKT-støtte for kodeverk og terminologier pilotkommuner dekker egne utgifter. 2 3 Oppr. forsl ag (2) Fastleger: Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk G Helsedir. 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter 8.0 Lønns- og driftsutgifter arkitektur og metode Forv. Helsedir. 18, (og 3.5) Integrasjon/styrke samhandling - Målbilde og veikart for integrasjon - Operasjonalisere prioriterte områder for integrasjoner - Styrke og modernisere elektronisk samhandling mellomlang sikt U Helsedir ,5 15, Oppfølging av Riksrevisjonens rapport. For Strakstiltak Adresseregister, se tiltak 8.2. Usikre estimater, forprosjekt ikke avsluttet 8,3 Drift og forvaltning helseadministrative registre Forv. Helsedir Strakstiltak Adresseregisteret G Helsedir og 8.3 Helseadministrative registre U/G Helsedir Spilt inn som stor satsing for Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for tilgang på tvers - Samordning av PKI - eid (forprosjekt 2015) - Tilgangskontroll (forprosjekt 2016) U Helsedir Beslutningsunderlag til HOD januar. Spilt inn som stor satsing for Bør inngå i Utredning Én innbygger fra Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor U/G Helsedir. 1 Sum totalt - tiltak i Helsedirektoratet divisjon e- helse og IT 384,45 725,2 505,25 660,8 375,6 25,7 60,5 0,0 0,5 34,5 8,5 0,0 Tiltak 8.4, 25 MNOK ikke kostnadsfordelt :21 Side 1 av 2

7 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Helsedirektoratet, øvrige divisjoner 3.6 Prio2 U/G Hdir - SP 0,4 0,7 0,7 Oppdrag fra HOD 3.6 Pakkeforløp for kreft (investering og forvaltning/drift) G Hdir - SP 1,45 0,8 3,5 0,5 3,5 Oppdrag fra HOD. 3,5 MNOK øremerket i statsbudsjettet 3.8 Spørre på pasientens fastlege G Hdir - FI Egenandelsspørring G Hdir - FI Felles meldeordning for uønskede hendelser i helsetjenesten (kartlegging) U/G Hdir - SP Estimeres i kartlegging 2014 Oppdrag fra HOD. Kartlegging gjennomføres i Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR (inkl. forvaltning) G Hdir - NPR 3,3 3, ,5 4.2 Daglig oppdatert NPR U/G Hdir - NPR 2 Finansieres av Hdir og Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.3 Privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester U Hdir - NPR Ev. utviklingskostnader kun for EPJ-levr. 4.3 Prehospital strategisk satsing på data fra akuttmedisinsk kjede utenfor G Hdir - 1,15 2,,65 2,1 sykehus FIDD/NPR 4.3 Utredning av innhold i kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister (KHOR) U Hdir - FI 0, Oppdrag fra HOD. 30 MNOK øremerket i statsbudsjettet 4.3 Økt detaljering og bedre kvalitet på ventelistestatistikken G Hdir - FI Ikke beregneikke beregnet x 4.3 Bedre datakvalitet på tvang G Hdir - FI Ikke beregneikke beregnet x 2.5 Fritt behandlingsvalg - rapportering G Hdir - NPR Ikke avklart Ikke avklart x 3.6 Beslutningsstøttesystem for sykmeldere U Hdir - PH 3 3 Saksunderlag under arbeid. 3 MNOK øremerket i statsbudsjettet Datamodell for kliniske retningslinjer og prosedyrer G Hdir - AKOM Saksunderlag under arbeid Melding til koordinerende enhet i kommunen om behov for individuell plan U Hdir - PH Norsk helsenett 8.2 CPP/CPA - pilot G NHN 1,4 0,2 0,2 Prioritert av NUIT for CPP/CPA - innføring G NHN Anbefaling om innføring til NUIT innen Innføringskostnader 2016 forutsettes dekket av den enkelte aktør 8.6 Høytilgjengelige tjenester G NHN Spilt inn som stor satsing for Skytjenester (i første omgang fildeling) G NHN Nasjonalt testsenter (utvikling og drift/forvaltning) G NHN 5,7 Investering på 1 MNOK i 2014 Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.2 Videreutvikling av hjerte- og karregisteret (utvikling) G FHI 1 Ikke avklart x 4.2 edår - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (utvikling G FHI 1 7,25 2,5 7,5 2,5 Utredning prioritert av NUIT i 2013/2014. webløsning og pilotering) Finansiering 2015 ikke avklart 4.2 og 3.1 Utvidelse og modernisering av Reseptregisteret (målbildearbeid og utvikling) U FHI 0,9 Ikke avklart Ikke avklart x Finansiering 2015 ikke avklart. Se sammenheng med 3.1 "Felles legemiddelopplysninger" 4.2 og 3.4 Revidert melding til Medisinsk fødselsregister (emfr) (ny melding) U FHI 1 Ikke avklart Ikke avklart Utredning prioritert av NUIT i 2013/ Finansiering 2015 ikke avklart. Ønskes til prioritering 4.2 og 3.4 Moderniserign av smittevernregistrene - lang sikt (målbildearbeid) U FHI Ordinært Ikke avklart Ikke avklart x Finansiering 2015 ikke avklart. Se sammenheng med budsjett 3.4 "Nasjonale laboratoriedata" Modernisering av smittevernregistrene - MSIS gruppe C (ny melding) G FHI Ordinært budsjett 2,5 Ikke avklart Utvidet gruppe C-melding prioritert til utredning av NUIT i 2013/2014. Finansiering 2015 ikke avklart Kosmetikkbivirkningsregisteret (ny klinikermelding) U FHI 0,5 Bør ses i sammenheng med Bivirkningsregisteret for legemidler. Bør ikke prioriteres som enkeltstående tiltak 4.1 Felles brukertjenester for nasjonale helseregistre (målbildearbeid) U FHI/sekr. 0,5 Ikke avklart x NHRP 4.2 Informasjonsmodell for helsedata (målbildearbeid) U FHI/sekr. Ikke relevant x Oppdrag til Helsedir, RHF og FHI NHRP 4.2 Datautvekslingsløsning for nasjonale helseregistre (utvikling og pilotering) G FHI/sekr. 0,7 x NHRP 4.2 Målbilde for teknologiske fellesløsninger U FHI/sekr. Ikke avklart Ikke avklart x NHRP 4.3 Høyde- og vektdata fra helsestasjon -og skolehelsetjeneste (ny melding) U FHI 3 3 Oppdrag og finansiering 2015 ikke avklart Statens strålevern 4.3 Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk U Strålevernet 0,5 Estimeres i 2014 x Gjennomføre utredning i 2014 Statens legemiddelverk 4.3 Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger G SLV 12,8 12,8 Inkl. drift og forvaltning (2,2) 3.6 Interaksjonssøk i EPJ G SLV?? x Investering og forvaltningskostnader avhengig av leverandør 3 3 KS/KommIT 3.5 Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten U/G KS/ KommIT 0,5 0,5 0,5 Foreslått prioritert av SamUT. Usikkert estimat. I tillegg kommer kostnader i RHFene 3.5 Bedre samhandling om hjelpemidler (ny meldingsstandard) U KS/ KommIT Elektronisk melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten G KS/ KommIT Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) til kommunehelsetjenesten (pilotere meldingsstandard) Tiltakseier må avklares 3.4 Akuttmedisinsk kjede - utredning og utarbeidelse av nasjonalt målbilde for hele tjenesten Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 3.5 Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og NPE (ny meldingsstandard) Direktoratet for arbeidstilsynet 3.5 Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet G KS/ KommIT U Må avklares 0, Innspill fra NUFA Finansiering må avklares U/G G NPE Direktoratet for arb.tilsynet :21 Side 2 av 2

8 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksnavn: Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (edår) Tiltakseier: Folkehelseinstituttet (Dagens helsetall program) Mål med tiltaket Innføring av elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret. Formål: Daglig oppdatering av dødsårsaker til bruk i det operative beredskapsarbeidet Bedre kvalitet på statistikken om dødsårsaker Vedlegg 6 Ref. handlingsplan Tiltak: 4.2 Forbedre arbeidsprosesser og teknologiske løsninger Referanse til underlagsdokumenter Konsekvensanalyse edår (NUFA ) Bakgrunn for og beskrivelse av tiltaket Det ble gjennomført en omfattende modernisering av registerplattformen i 2013 og driften ble overført fra Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet fra Forholdene i registeret ligger nå til rette for innføring av elektronisk innrapportering. Elektronisk innrapportering må innføres for samtlige leger som fyller ut melding om dødsfall i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Tiltaket berører også den sivile delen av meldingen om dødsfall. 3 løsningsforslag er utredet og FHI anbefaler en nasjonal webløsning med integrasjonsgrensesnitt. Tiltaket er høyt prioritert i Nasjonalt helseregisterprosjekt (handlingsplan ). Foreløpig estimat og finansiering (MNOK per år): Investering 1 2,5 7,5 Forvaltning og drift 0 0 0,5 Finansiering FHI Fremmet i FHI budsjettprosess Fremmes som stor satsning Forventede gevinster/effekter Innbyggere/ pasienter Helse- og omsorgssektoren Unngå at avdøde blir kontaktet av offentlige tjenester, for eks innkalling til legetime eller innleggelser. Verktøy i beredskapsarbeid. Økt kvalitet på nasjonal statistikk til bruk i kommunale, fylkeskommunal eog nasjonale helseplanlegging mm Berørte aktører EPJ-leverandører, kommunetjeneste, spesialisthelsetjeneste, allmennleger, Norsk helsenett, Helsedirektoratet, Skatteetaten/Folkeregisteret, Folkehelseinstituttet. Andre sektorer Samfunnsmessige Raskere avvikling av støtteordninger og andre ytelser fra offentlige virksomheter Hurtigere oppdatering av data hos Folkeregisteret, NAV, Tingrett, helsetjenesten m. fl. Avhengigheter og forutsetninger Avhengig av koordinering og avklaringer knyttet til den sivile delen av skjemaet (behov for samordning mot Skatteetaten/Folkeregisteret, NAV m.fl.). Avhengig av organisatoriske og juridiske avklaringer vedr. meldingsløp. 1

9 Vedlegg: 7 Oversikt utviklingsløp edår til NUIT, informasjon NUIT møtet Når konsekvensanalysen for edår ble presentert for NUFA den. 27. august 2014 ble det uttrykt ønske om at analysen burde gå gjennom hele informasjonskjeden med formål om effektivisering/kutt i alle meldingsprosessene. Spesielt var det forslag om at man bør se på muligheten for elektronisk melding fra lege til Tingrett/Lensmann. Med en slik elektronisk melding vil legene slippe all papirpostgang, og dette ville kunne oppveie for ulempen det er for legene å måtte logge seg inn på et nytt system (som ved alternativ 2 og 3). FHI ser fordelen ved å gå gjennom hele informasjonskjeden og har allerede invitert til ett møte med både Domstolen/Tingretten, Skatt, NAV og flere for å se på muligheter ved elektronisk meldingsgang til alle aktører. I forhold til konsekvensanalysen versjon 1.0 og 2.0 har vi nå utvidet prosjektets omfang ved å inkludere tilretteleggelse for en mer effektiv prosess gjennom hele informasjonskjeden. Denne endringen påvirker prosjektets IT- omfang i mindre grad, men avklaringer mot eksterne aktører, avhengigheter og juridisk omfang fører til at prosjektets blir markant større når det gjelder prosess avklaringer og koordinering. Dette påvirker tidslinjen og vi ønsker å bruke hele 2015 på forberedelser og forankring. Dette finner vi også klokt mtp bekymringer som er reist fra Legeforeningen. Budsjettmessig betyr dette lavere kost i 2015 en først estimert. Når planlagte leveranser i 2015 er oppfylt ønsker FHI å ta en ny forankring hos NUFA og NUIT vedørende status og strategiske veivalg for 2016 og Prosesser/juridisk 2016 Bygge løsning 2017 Evaluere/bredde Avklare juridiske avhengigheter og forankre ansvar for utredning/endring hos eksterne aktører. Kartlegge alle dagens versjoner av legens prosess i forb. med utfylling av dødsmelding og forankre ny endret prosess Forankre endret rolle for kommunelege inkludert nødvendige endringer i forskrift. Arbeidsmøter med eksterne aktører, Skatt, Tingrett, NAV, Begravelsesbyråer m.fl. Om endring i informasjonsflyt/mulighet for elektronisk formidling Oppdatere tid- og ressursplan for teknisk utvikling inkl. plan for eksterne aktører Teknisk test av samhandling over helsenett Bygge og utvikle teknisk pilotløsning for innmelding Utvikle brukergrensesnitt for elektronisk innmelding Forankre nytt brukergrensesnitt med utvalgte representanter IT-testing Autentiseringsløsning Dokumentering Avklare med EPJ leverandører vedr. hyperlenke Brukeraksept test Første hyperlenke i EPJ klar Begynne å ta imot elektronisk melding til DÅR. Videreutvikle, stabilisere, optimalisere løsning Utvidet bruk av løsning Koordinere prosess mot Skatt, Tingrett (uklart når de er klare for ny prosess med elektronisk formidling.) Evaluere

10

11

12

13

14 Vedlegg 9 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 27/14 Fra: Christine Bergland Notat NUITs innspill til store satsninger for 2016 BAKGRUNN I NUIT møtet ble forslag til store satsninger 2016 drøftet, jf. sak 21/14. NUITs innspill til store satsinger i 2016: 1. Én innbygger én journal, forprosjekt fra 2016 som omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) - Satt av 55 mill i statsbudsjettet for 2015 til informasjonssikkerhet og helseadministrative registere. Et felt som fortsatt bør styrkes i Høytilgjengelige tjenester - Tidligere spilt inn fra Norsk helsenett som stor satsing, men ligger ikke i statsbudsjettet for FORSLAG TIL VEDTAK Utvalget gir sin tilslutning til innspill til store satsninger for 2016

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Innhold Hvem er jeg? Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Legeerklæring om

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Fra: Christine Bergland, Ass. helsedirektør, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møtetidspkt: 6-7. mai 2015, kl. 10.00 15.30 Sted: Thon Hotel

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen. Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.pptx Sak 24-14 20141210_SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4)

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) Metodikk 25.08.2016 E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Analyse nasjonal portefølje ver 0.4 2 Tiltak er vurdert

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse. Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.pdf Sak 10_14 SamUt-2Oktober2014-Hdir.pdf Sak 12_14 Dialog

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Leverandørmøte 13. november 2014. Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse

Leverandørmøte 13. november 2014. Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse Leverandørmøte 13. november 2014 Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse Velkommen! Kl. 09.05 Utviklingen av e-helsefeltet Christine Bergland Kl. 09.25 Fra nasjonal handlingsplan

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Referat fra møte 26.mars 2015.

Referat fra møte 26.mars 2015. Referat fra møte 26.mars 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 26.mars 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Lars Bjørgan Schrøder Kommunal-

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 Innbyggertjenester... 10 Helsepersonelltjenester...

Innhold Innledning... 4 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 Innbyggertjenester... 10 Helsepersonelltjenester... 1 Innhold Innledning... 4 1 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 1.1 Nasjonal porteføljestyring... 7 1.2 Nasjonale arenaer... 8 1.3 Nasjonale bestilleroller... 8 1.4 Finansiering...

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Lengde Tema Ansvar Dokument 20 min 75 min 10 min 15 min

Lengde Tema Ansvar Dokument 20 min 75 min 10 min 15 min Agenda Lengde Tema Ansvar Dokument 20 min Gjennomgang av sammendrag fra en til en EPJ møter, og Direktoratet forbereder - Oppsummering én til én møter svar på evt spørsmål 75 min Gjennomgang av nasjonal

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD. Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon. E-helsegruppen 27.11.2014 1

Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD. Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon. E-helsegruppen 27.11.2014 1 Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon E-helsegruppen 27.11.2014 1 Informasjon fra HOD Statsbudsjett, meldinger, evaluering av e-helsegruppen, rapporter og organisering

Detaljer

Saksdokumenter 08/15 Godkjenning av dagsorden Christine Bergland

Saksdokumenter 08/15 Godkjenning av dagsorden Christine Bergland NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum 24.03.2011 ehelse skal understøtte Samhandlingsreformen Bedre samhandling Legger nasjonale strategier

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

E-helse - på kort og lang sikt

E-helse - på kort og lang sikt E-helse - på kort og lang sikt Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Alnabru, 12.10.2015 Norge var tidlig ute med digitalisering i helse- og omsorgssektoren Siden 2010 er viktige nasjonale fora

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25.

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25. Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato 25.-26.mai 2016 Tid 10:00 25.mai 15:00 26.mai Sted Olavsgaard hotell Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) Thomas Bagley

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Sak 81/15 Orientering om «Prioritering 2016 for nasjonal e-helseportefølje» Inga Nordberg, Helsedirektoratet

Sak 81/15 Orientering om «Prioritering 2016 for nasjonal e-helseportefølje» Inga Nordberg, Helsedirektoratet Sak 81/15 Orientering om «Prioritering 2016 for nasjonal e-helseportefølje» Inga Nordberg, Helsedirektoratet Forslag til vedtak/anbefaling: NUFA tar saken til orientering. Kl.08.15 08.40 15 min presentasjon

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

KOSTRA/KHOR: Statistikk og kvalitetsindikatorer. Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet

KOSTRA/KHOR: Statistikk og kvalitetsindikatorer. Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet KOSTRA/KHOR: Statistikk og kvalitetsindikatorer Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet 15. april 2015 Hvorfor trenger vi oversikt og statistikk? Oversikt over barn og unges helse Dokumentere behov Gi oss

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Program Felles infrastruktur - SamUT_100615.pdf 20150610 Strakstiltak AR SamUT.pdf SamUT100615_NUIT 040615_presentasjon.pptx Presentasjon_PLO 2.

Program Felles infrastruktur - SamUT_100615.pdf 20150610 Strakstiltak AR SamUT.pdf SamUT100615_NUIT 040615_presentasjon.pptx Presentasjon_PLO 2. Program Felles infrastruktur - SamUT_100615.pdf 20150610 Strakstiltak AR SamUT.pdf SamUT100615_NUIT 040615_presentasjon.pptx Presentasjon_PLO 2.0_ SamUT 2015-06-10.pdf Nasjonal Varslingstjeneste SamUt

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. Forslag til vedtak: E-helsegruppen godkjenner formelt referat fra møtet 23.6.2015.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. Forslag til vedtak: E-helsegruppen godkjenner formelt referat fra møtet 23.6.2015. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til E-helsegruppen Møteinnkalling E-helsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid:. november 05, kl. :00-5:00

Detaljer

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Nina Ulstein 18.03.2015 «Pasienter og brukeres behov skal stå i sentrum» «De skal få informasjon

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

Referat fra møte 12.november 2015.

Referat fra møte 12.november 2015. Referat fra møte 12.november 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 12.november 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Jan Hjelle Kommunal-

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger Teknologiske løsninger Vernar Sundvor, FHI John Petter Skjetne, HEMIT HKR nettverksmøte 14.-15.03.2011 1 Rammebetingelser Juridisk forankret i Helseregisterloven med forskrift Strategien lagt i gode helseregistre

Detaljer

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal S@mspillfinalen Status og planer for siste fase av S@mspill 2007 Avd.dir. Tone Bringedal Innhold S@mspill 2007 og direktoratets rolle Status og utfordringer Nye tjenester (eresept) Nye aktører (Kommunesektoren)

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1).

SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1). SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1).pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2.pptx 2013_09_24 SamUT.pptx 20130924

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Fastlegens krav til EPJ. Morten Laudal, NFA

Fastlegens krav til EPJ. Morten Laudal, NFA Morten Laudal, NFA Hva er det vi fra Legeforeningen har sagt at vi trenger? Side 2 Hva er det vi fra Legeforeningen har sagt at vi trenger? Elektronisk overføring av pasientjournal ved fastlegebytte Side

Detaljer

NUIT-møte 4. juni 2015. I Helsedirektoratet

NUIT-møte 4. juni 2015. I Helsedirektoratet NUIT-møte 4. juni 2015 I Helsedirektoratet 1 Sak 8/15 og 9/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Nasjonal e-helseutvikling «Hva skjer» ved Christine Bergland 3 Forslag til vedtak Sak 8/15: Utvalget

Detaljer

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold 1. Hvorfor helseregistre? 2. Hvorfor modernisere helseregistre? 3. Utfordringer,

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Line Richardsen (KS)

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Line Richardsen (KS) Møte i NUIT Møte 1/2016 Dato 3.mars 2016 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) Thomas

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer