Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min"

Transkript

1 NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt kl Sted Møterom 0206, Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 Sak Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min 24/14 Godkjenning av referat fra møte 18.september Forslag til vedtak: Utvalget godkjenner referat fra NUIT møte 18. september 5 min Vedlegg 1: Utkast referat 26/14 Prioritering 2015 Det legges frem forslag til prioriteringer for 2015 basert på innspill fremkommet i NUIT, jf. statsbudsjettets rammer og estimert samfinansiering. (75 min) Vedlegg 4: toppnotat Vedlegg 5: Samlet budsjettoversikt med forslag til prioriteringer Vedlegg 6: Revidert saksark edår Forslag til vedtak: Utvalget gir sin tilslutning til prioritering av tiltak for Vedlegg 7: Oversikt utviklingsforløp edår fra FHI Vedlegg 8: Brev fra Dnlf vedr. edår LUNSJ Kl /14 Forslag til store satsninger 2016 (20 min) Forslag til vedtak: Utvalget gir sin tilslutning til innspill til store satsningsforslag for /14 Referansekatalog med krav til IKT-systemer som benyttes ved elektronisk behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgstjenesten Videre oppfølging av tidligere sak 6/14 og 14/14. Vedlegg 9: Saksnotat (30 min) Saksunderlag til denne saken utsendt 1.10

2 NUIT Møteinnkalling Forslag til vedtak: 1. NUIT gir sin tilslutning til kriteriene for hvilke obligatoriske og anbefalte standarder som skal tas inn i referansekatalogen. 2. NUIT gir sin tilslutning til at det vedlagte utkastet til referansekatalog, etter videre kvalitetssikring, danner grunnlaget for versjonen av referansekatalogen som sendes på sektorhøring. Det gjeldende utkastet kan bli supplert med obligatoriske standarder med hjemmel i annet lovverk enn forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgssektoren. Vedlegg 2: Saksnotat Vedlegg 3: Referansekatalogen versjon 19_ /14 Eventuelt og oppsummering (10 min) Møter Torsdag 5. mars i Helsedirektoratet - Torsdag 4. juni i Helsedirektoratet - Torsdag 22. oktober, møtelokale ikke avklart ennå Vel møtt! Med vennlig hilsen Christine Bergland

3 Vedlegg 4 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 26/14 Fra: Christine Bergland Notat Prioriteringer for 2015 BAKGRUNN NUIT startet i møtet drøfting av prioritering for 2015, jf. sak 21/14. INNRETNING AV SAKEN OG SAKSUNDERLAGET Det legges frem forslag til prioriteringer for 2015 basert på innspill fremkommet i NUIT, innenfor statsbudsjettets rammer og estimert samfinansiering. Saksunderlaget består av en samlet revidert porteføljeoversikt med forslag til prioriteringer for 2015, jf. vedlegg 5. Endringer i budsjettestimater er røde. Det vises for øvrig til saksark per prosjekt/tiltak som inngikk i saksunderlaget til møtet FORSLAG TIL PRIORITERINGER FOR 2015 Innstilling fra SamUT SamUTs innstilling innebærer at 2015 er et konsolideringsår ifht meldinger som innebærer at det: 1. Ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Gjøres en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for konsolidering med ev. gjenbruk på andre bruksområder og utvikling av mer generiske meldingsstandarder. Det foreslås at SamUTs innstilling legges til grunn for NUITs prioriteringer for 2015 og dette er ivaretatt i forslag til prioriteringer under. Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Budsjettforslag og prioriteringer er revidert etter innspill fra NUIT 18. september og i tråd med forventet budsjettramme. Det knytter seg usikkerhet både til samlet budsjettramme for 2015 og enkelte estimater. Estimatene for flere tiltak er nedjustert, men det har ikke vært tid til tilstrekkelig å vurdere konsekvenser av omprioriteringen. Den samlede budsjettrammen til tiltak som ligger under Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT er estimert til 469 MNOK i 2015,hvorav 365 MNOK er forventet finansiert av Helsedirektoratet over statsbudsjettet og 104 MNOK er forventet finansiert fra andre aktører. Følgende antagelser er lagt til grunn:

4 Vedlegg 4 Estimat (MNOK) Helsedirektoratet, finansiering over statsbudsjettet 365,0 Nasjonal IKT HF 51,2 RHF ene 9,3 KS/KommIT 0,0 Folkehelseinstituttet 0,5 NHN 34,5 Fastleger, takstforhandlinger (Dnlf) 8,5 Estimert budsjett Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 469,0 Årsverk til deltakelse i prosjektene er ikke inkludert i estimatene over og kommer i tillegg. Behov for elektronsike løsninger for å forenkle pasientreiser er omtalt i statsbudsjettet, men ikke hensyntatt i oversikten over. Prioritering av Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT-tiltak: Tiltak med prioritet 1 (grønn) og 2 (gul) gjennomføres i 2015, forutsatt forventet finansiering Tiltak med prioritet 3 (orange) kan gjennomføres i 2015 forutsatt ytterligere samfinansiering Tiltak med prioritet 4 (rød) gjennomføres ikke i 2015 Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Disse tiltakene består i hovedsak av IKT-utviklingstiltak knyttet til myndighetspålagte oppgaver og NPR som fremlagt i NUIT-møtet 18. september. Tiltakene vil prosesseres videre i NUFA og andre relevante organer. Norsk helsenett Alle NHN-tiltak som er lagt frem for NUIT prioriteres i 2015, forutsatt at NHN har tilstrekkelig finansiering. Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 1. edår prioriteres i 2015, i henhold til revidert saksark (vedlegg 6). 2. Utredning av løsningsmodeller for Høyde- og vektdata fra helsestasjonstjenesten prioriteres i HOD vil avklare hvem som er tiltakseier samt finansiering. 3. Utredning av målbilde for smittevernregistrene (MSIS/TUB, NOIS, NORM, SYSVAK) på lang sikt og løsningsmodeller på kort sikt priorites i Utvikling av ny melding til MSIS gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT 5. Utvikling av ny klinikermelding til kosmetikkbivirkningsregisteret gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT. Tiltaket må også ses i sammenheng med bivirkningsregisteret for legemidler. 6. Øvrige utredningstiltak prioriteres i Tiltakene som skal gjennomføres i 2015 forutsettes finansiert av FHI. Det er viktig at FHI fortsetter med sine varslede utredningstiltak og prosessering overfor andre interessenter i 2015 med drøfting i NUFA og i andre aktuelle arenaer mot videre prioritering av tiltakene i NUIT. Tiltaket Målbildearbeid for Informasjonsmodell for helsedata og teknologiske fellesløsninger bør løftes som prinsipielle drøftinger i NUFA. Til informasjon har sekretariatet til NUIT mottatt brev fra Den norske legeforening (Dnlf) datert med innsigelser til foreslått løsning for edår. Det påpekes manglende prosess overfor aktuelle interessenter og kvalitet på konsekvensutredningen samt at det løftes prinsipielle spørsmål knyttet til funksjonalitet i innrapporteringsløsninger og krav til konsekvensutredninger. Sekretariatet 2

5 Vedlegg 4 til NUIT tar dette med videre i utvikling av standard krav til konsekvensutredninger samt ved å løfte prinsipielle spørsmål knyttet til funksjonalitet i innrapporteringsløsninger inn i NUFA. Statens strålevern Forprosjektet Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk prioriteres i Resultat av dette arbeidet vil bli lagt frem til NUIT for prioritering. Statens legemiddelverk (SLV) Løsningsmodell for Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger for helsepersonell drøftes i NUFA 23. oktober. Tiltaket prioriteres for 2015 forutsatt at løsningen kan utvikles i forskrivningsmodulen i e-resept og det ikke krever utvikling i EPJ-løsninger. Det forutsettes at NUFA støtter løsningsmodellen og at SLV finansierer utviklingen i sin helhet. Når det gjelder tiltaket Interasjonssøk i EPJ påpeker SLV at denne utviklingen allerede er gjort i FEST og det som gjenstår er utvikling i de enkelte EPJ-løsninger. SLV mener det vil skje i en gradvis prosess ved bestilling fra de ulike aktørene. Hvis NUIT støtter dette, foreslår SLV å ta tiltaket ut fra prioriteringslisten til NUIT. KS/KommIT Utredning av fødselsepikrise i helsestasjonstjenesten prioriteres i Følgende tiltak gjennmføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT: o Bedre samhandling om hjelpemidler o Elektronisk melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten o Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) til kommunehelsetjenesten Øvrige tiltak Tiltaket Nasjonalt målbilde for den akuttmedisinske kjede prioriteres i 2015, forutsatt finansiering. Det foreslås at Helsedirektoratet blir tiltakseier. Følgende tiltak gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT. Tiltakene må utredes nærmere og behandles i NUFA: o Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) o Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet PLANLAGT VIDERE FREMDRIFT MHT. INNSTILLING AV PRIORITERING FOR november Møte i E-helsegruppen fremlegg av innstilling til prioritering for 2015 med forslag om tilslutning av e-helsegruppen. Ambisjonsnivå og budsjetter må bearbeides av respektive tiltakseiere, i henhold til endelig behandling av statsbudsjettet og samfinansiering samt NUITs prioriteringer. Tiltakseiere bes orientere NUIT om ev. vesentlige endringer og konsekvenser på neste møte i mars. Det henstilles om at tiltakseiere involverer aktuelle interessenter og får utredninger behandlet i NUFA for å sikre best mulige løsninger. FORSLAG TIL VEDTAK Utvalget gir sin tilslutning til prioritering av tiltak for

6 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Prioriteringskategorier 1 = Må gjennomføres i = Viktig å gjennomføre i 2015 Budsjettforslag Vedlegg 75 Sist oppdatert: 13. oktober = Bør gjennomføres i 2015 Tiltaks-/prosjektfase i 2015: Forv. = Forvaltning 4 = prioriteres ikke i 2015 U = Utredning/forprosjekt/forstudie/analyse G = Gjennomføre/utvikle/innføre Budsjett Forslag til kostnadsfordeling 2015 Prioritering Nr Tiltak Fase i 2015 Tiltakseier/ ansvarlig (foreløpig estimat) 2015 revidert (foreløpig estimat) 2016 (foreløpig estimat) Hdir. divisjon EI Hdir. øvrige divisjoner RHF/ NIKT HF KS/ KommIT FHI NHN Fastleger (Takstfor handling er) Andre Kommentar til budsjettet Nytt forslag til prioritering i 2015 Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal U Helsedir ? 40 Oppdrag fra HOD. 20 MNOK øremerket i statsbudsjettet Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Forvaltning: Myndighetsutøvelse, styring- og koordinering (inkl. utvalg) Forv. Helsedir Etablering av referansekatalog (iht forskrift om IKT-standarder) G Helsedir. 0, Pålagt fra HOD 1.5 Sertifiseringsordning for programvare: forprosjekt (utredning) U Helsedir G Helsedir. 1, ,5 0,5 Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Redaksjon, drift, forvaltning og vedlikehold av Helsenorge.no Forv. Helsedir Forvaltning av frittsykehusvalg.no (inkl koordinering av pasientrådgivere og Forv. Helsedir PR-kampanjer) 2.1 Oppgradering av helsenorge-plattformen til SP 2013 G Helsedir. 16 Fullføres Min helse Digital dialog mot fastlege G Helsedir Takstforhandling 2014 inngår i 2014-budsjett. For øvrig forslag til takstforhandlinger 2015/ Felles legemiddelvisning G Helsedir og 5.1 Min helse med personlige helseopplysninger - Personvern og helsehistorikk G Helsedir Usikkert estimat. 2.4 Standardisering og Arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) U Helsedir m-helse, Be Be U Helsedir. 7 7 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet mobile Helse G 1,4 1,4 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet Grønt telefonnummer - reservasjonsrett G 1,35 1,35 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten U RHF-ene 13 9,3 9,3 2,7 9,3 Eies og finansieres av RHF-ene v/komm.direktørene 2.2 og 2.3 DIS Digitale innbyggertjenester for Spesialisthelsetjenesten U/G NIKT 10, ? Digitale tjenester for kommunale helsetjenester - helsestasjonene U Helsedir Gjennomføring forutsetter samfinasiering fra kommunesektoren Selvbetjent/automatisert refusjon pasientreiser - Mine pasientreiser U Pasientreiser 7,8 61 0? 0 0 Gjennomføring forutsetter finansiering fra RHFene ANS Medisinsk oppslagsverk og medisinskfaglig redaksjon U Helsedir ? Busjett for 2016 utarbeides i forprosjektet 2.2 og 2.3 Innsyn journal, timeavtaler og dialog Helse Nord G Helse Nord Helse Nord 2.2 og 2.3 Vestlandspasienten Helse Vest G Helse Vest Helse Vest 2.1 Integrere frittsykehusvalg.no i helsenorge.no G Helsedir Fritt behandlingsvalg U/G Helsedir ? 5 Målbilde samt budsjett 2016 klart desember 1 3 Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester 3.1 (1) Tilgang til felles oversikt over legemidler i bruk (forstudie/målbilde i 2015) U Helsedir Inngår i Utredningen Spilt inn som satsingsforslag for (2) Fastleger: Legemiddelbehandling - oppfølging av pasienter med fire eller U Helsedir. 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 flere legemidler (forprosjekt) 3.2 E-resept - drift, forvaltning, innføring og utvikling Forv. Helsedir. 50,7 50, , (1) Innføre e-resept i regionale helseforetak G RHF-ene Finansieres av RHFene. Hdirs. understøtende rolle ivaretas i e-resept forvaltningsbudsjett 3.2 (2) Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett. Rekvirentgruppene finansierer selv nødvendig integrasjonsfunksjonalitet 3.2 (3) Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett 3.2 (4) Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett understøtter Nasjonal kjernejournal - drift og forvaltning Forv. Helsedir ,2 61,2 59,5 61, (1) Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger G Helsedir. 9,5 Gjennomføres i 2014 Fullføres (2) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset G Helsedir. 2, Tiltaket pågår utvidelse av funksjonalitet (3) Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede G Helsedir. 11,5 11,5 11,5 11,5 Plan for innføring fastsettes i Utprøvingen av kjernejournal skal evalueres før nasjonal utrulling iverksettes 3.3 (4) Innføring hos andre grupper helsepersonell G Helsedir (5) Etablere referanse til epikrise i kjernejournal G Helsedir Forprosjekt i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her 3 3 dekker kostnader knyttet til utvikling i EPJ 3.3 (6) Tett integrasjon mellom kjernejournal og EPJ G Helsedir Forprosjekt utredning kritisk info i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her dekker kostnader knyttet til 3 3 utvikling i EPJ 3.3 (7) Utrede konsolidering av e-resept og kjernejournal U Helsedir. 6 6 Nytt tiltak EPJ i PLO (forstudie/forprosjekt) U Helsedir Inngår i Utredningen Fastleger: Elektronisk overføring av fastlegejournal (forprosjekt) U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (1) Meldingsutveksling - standardiseringsarbeid av NUIT-prioriteringer G Helsedir. 2, 2013/ (2) Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt 2015 (forprosjekt) 3.5 (3) Utbredelse av applikasjonsjonskvittering i sektoren U Helsedir. 1,0 Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i ev. avvik Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag Forvaltning og drift av IPLOS-registeret Forv. Helsedir. 13,45 13,5 13,5 14,5 3, IPLOS innsending via NHN G Helsedir. 1 0, Fastleger: Rapportering data om aktivitet og kvalitet (forprosjekt) U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt 2015 Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet 5.1 Nasjonale personverntjenester (ivaretas foreløpig under 2.2 og 3.3) Helsedir Norm for informasjonssikkerhet G Helsedir. NHN bidrar med 1 årsverk Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk 6 Drift og forvaltning (inkl. referansekatalog) Forv. Helsedir. 7, og 3.5 Standarder G Helsedir. 11, Iht prioritering i NUIT - nye og revisjon av eksisterende standarder - gjennnomgang og konsolidering av eksisterende meldingsstandarder 6.2 (1) Standard for AMQP, gjenbrukbare informasjonskomponenter og utrede U Helsedir. 0,7 2,1 0 1,4 0 internasjonale standarder (2) Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter U/G Helsedir.??? Spilt inn til NUFA. Må estimeres. Kostnader til gjennomføring må dekkes av aktørene selv. 6.3 (1) Program for kodeverk og terminologi - Utprøving, nyutvikling eller større revisjoner av kodeverk og terminologi U Helsedir. 2,5 23, ,5 9,6 1,7 8,7 0 0 For tannhelsekodeverk og ambulansekodeverk er kun kodeverksutviklingen inkludert. NSF og - Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding - Helhetlig IKT-støtte for kodeverk og terminologier pilotkommuner dekker egne utgifter. 2 3 Oppr. forsl ag (2) Fastleger: Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk G Helsedir. 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter 8.0 Lønns- og driftsutgifter arkitektur og metode Forv. Helsedir. 18, (og 3.5) Integrasjon/styrke samhandling - Målbilde og veikart for integrasjon - Operasjonalisere prioriterte områder for integrasjoner - Styrke og modernisere elektronisk samhandling mellomlang sikt U Helsedir ,5 15, Oppfølging av Riksrevisjonens rapport. For Strakstiltak Adresseregister, se tiltak 8.2. Usikre estimater, forprosjekt ikke avsluttet 8,3 Drift og forvaltning helseadministrative registre Forv. Helsedir Strakstiltak Adresseregisteret G Helsedir og 8.3 Helseadministrative registre U/G Helsedir Spilt inn som stor satsing for Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for tilgang på tvers - Samordning av PKI - eid (forprosjekt 2015) - Tilgangskontroll (forprosjekt 2016) U Helsedir Beslutningsunderlag til HOD januar. Spilt inn som stor satsing for Bør inngå i Utredning Én innbygger fra Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor U/G Helsedir. 1 Sum totalt - tiltak i Helsedirektoratet divisjon e- helse og IT 384,45 725,2 505,25 660,8 375,6 25,7 60,5 0,0 0,5 34,5 8,5 0,0 Tiltak 8.4, 25 MNOK ikke kostnadsfordelt :21 Side 1 av 2

7 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Helsedirektoratet, øvrige divisjoner 3.6 Prio2 U/G Hdir - SP 0,4 0,7 0,7 Oppdrag fra HOD 3.6 Pakkeforløp for kreft (investering og forvaltning/drift) G Hdir - SP 1,45 0,8 3,5 0,5 3,5 Oppdrag fra HOD. 3,5 MNOK øremerket i statsbudsjettet 3.8 Spørre på pasientens fastlege G Hdir - FI Egenandelsspørring G Hdir - FI Felles meldeordning for uønskede hendelser i helsetjenesten (kartlegging) U/G Hdir - SP Estimeres i kartlegging 2014 Oppdrag fra HOD. Kartlegging gjennomføres i Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR (inkl. forvaltning) G Hdir - NPR 3,3 3, ,5 4.2 Daglig oppdatert NPR U/G Hdir - NPR 2 Finansieres av Hdir og Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.3 Privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester U Hdir - NPR Ev. utviklingskostnader kun for EPJ-levr. 4.3 Prehospital strategisk satsing på data fra akuttmedisinsk kjede utenfor G Hdir - 1,15 2,,65 2,1 sykehus FIDD/NPR 4.3 Utredning av innhold i kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister (KHOR) U Hdir - FI 0, Oppdrag fra HOD. 30 MNOK øremerket i statsbudsjettet 4.3 Økt detaljering og bedre kvalitet på ventelistestatistikken G Hdir - FI Ikke beregneikke beregnet x 4.3 Bedre datakvalitet på tvang G Hdir - FI Ikke beregneikke beregnet x 2.5 Fritt behandlingsvalg - rapportering G Hdir - NPR Ikke avklart Ikke avklart x 3.6 Beslutningsstøttesystem for sykmeldere U Hdir - PH 3 3 Saksunderlag under arbeid. 3 MNOK øremerket i statsbudsjettet Datamodell for kliniske retningslinjer og prosedyrer G Hdir - AKOM Saksunderlag under arbeid Melding til koordinerende enhet i kommunen om behov for individuell plan U Hdir - PH Norsk helsenett 8.2 CPP/CPA - pilot G NHN 1,4 0,2 0,2 Prioritert av NUIT for CPP/CPA - innføring G NHN Anbefaling om innføring til NUIT innen Innføringskostnader 2016 forutsettes dekket av den enkelte aktør 8.6 Høytilgjengelige tjenester G NHN Spilt inn som stor satsing for Skytjenester (i første omgang fildeling) G NHN Nasjonalt testsenter (utvikling og drift/forvaltning) G NHN 5,7 Investering på 1 MNOK i 2014 Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.2 Videreutvikling av hjerte- og karregisteret (utvikling) G FHI 1 Ikke avklart x 4.2 edår - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (utvikling G FHI 1 7,25 2,5 7,5 2,5 Utredning prioritert av NUIT i 2013/2014. webløsning og pilotering) Finansiering 2015 ikke avklart 4.2 og 3.1 Utvidelse og modernisering av Reseptregisteret (målbildearbeid og utvikling) U FHI 0,9 Ikke avklart Ikke avklart x Finansiering 2015 ikke avklart. Se sammenheng med 3.1 "Felles legemiddelopplysninger" 4.2 og 3.4 Revidert melding til Medisinsk fødselsregister (emfr) (ny melding) U FHI 1 Ikke avklart Ikke avklart Utredning prioritert av NUIT i 2013/ Finansiering 2015 ikke avklart. Ønskes til prioritering 4.2 og 3.4 Moderniserign av smittevernregistrene - lang sikt (målbildearbeid) U FHI Ordinært Ikke avklart Ikke avklart x Finansiering 2015 ikke avklart. Se sammenheng med budsjett 3.4 "Nasjonale laboratoriedata" Modernisering av smittevernregistrene - MSIS gruppe C (ny melding) G FHI Ordinært budsjett 2,5 Ikke avklart Utvidet gruppe C-melding prioritert til utredning av NUIT i 2013/2014. Finansiering 2015 ikke avklart Kosmetikkbivirkningsregisteret (ny klinikermelding) U FHI 0,5 Bør ses i sammenheng med Bivirkningsregisteret for legemidler. Bør ikke prioriteres som enkeltstående tiltak 4.1 Felles brukertjenester for nasjonale helseregistre (målbildearbeid) U FHI/sekr. 0,5 Ikke avklart x NHRP 4.2 Informasjonsmodell for helsedata (målbildearbeid) U FHI/sekr. Ikke relevant x Oppdrag til Helsedir, RHF og FHI NHRP 4.2 Datautvekslingsløsning for nasjonale helseregistre (utvikling og pilotering) G FHI/sekr. 0,7 x NHRP 4.2 Målbilde for teknologiske fellesløsninger U FHI/sekr. Ikke avklart Ikke avklart x NHRP 4.3 Høyde- og vektdata fra helsestasjon -og skolehelsetjeneste (ny melding) U FHI 3 3 Oppdrag og finansiering 2015 ikke avklart Statens strålevern 4.3 Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk U Strålevernet 0,5 Estimeres i 2014 x Gjennomføre utredning i 2014 Statens legemiddelverk 4.3 Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger G SLV 12,8 12,8 Inkl. drift og forvaltning (2,2) 3.6 Interaksjonssøk i EPJ G SLV?? x Investering og forvaltningskostnader avhengig av leverandør 3 3 KS/KommIT 3.5 Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten U/G KS/ KommIT 0,5 0,5 0,5 Foreslått prioritert av SamUT. Usikkert estimat. I tillegg kommer kostnader i RHFene 3.5 Bedre samhandling om hjelpemidler (ny meldingsstandard) U KS/ KommIT Elektronisk melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten G KS/ KommIT Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) til kommunehelsetjenesten (pilotere meldingsstandard) Tiltakseier må avklares 3.4 Akuttmedisinsk kjede - utredning og utarbeidelse av nasjonalt målbilde for hele tjenesten Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 3.5 Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og NPE (ny meldingsstandard) Direktoratet for arbeidstilsynet 3.5 Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet G KS/ KommIT U Må avklares 0, Innspill fra NUFA Finansiering må avklares U/G G NPE Direktoratet for arb.tilsynet :21 Side 2 av 2

8 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksnavn: Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (edår) Tiltakseier: Folkehelseinstituttet (Dagens helsetall program) Mål med tiltaket Innføring av elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret. Formål: Daglig oppdatering av dødsårsaker til bruk i det operative beredskapsarbeidet Bedre kvalitet på statistikken om dødsårsaker Vedlegg 6 Ref. handlingsplan Tiltak: 4.2 Forbedre arbeidsprosesser og teknologiske løsninger Referanse til underlagsdokumenter Konsekvensanalyse edår (NUFA ) Bakgrunn for og beskrivelse av tiltaket Det ble gjennomført en omfattende modernisering av registerplattformen i 2013 og driften ble overført fra Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet fra Forholdene i registeret ligger nå til rette for innføring av elektronisk innrapportering. Elektronisk innrapportering må innføres for samtlige leger som fyller ut melding om dødsfall i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Tiltaket berører også den sivile delen av meldingen om dødsfall. 3 løsningsforslag er utredet og FHI anbefaler en nasjonal webløsning med integrasjonsgrensesnitt. Tiltaket er høyt prioritert i Nasjonalt helseregisterprosjekt (handlingsplan ). Foreløpig estimat og finansiering (MNOK per år): Investering 1 2,5 7,5 Forvaltning og drift 0 0 0,5 Finansiering FHI Fremmet i FHI budsjettprosess Fremmes som stor satsning Forventede gevinster/effekter Innbyggere/ pasienter Helse- og omsorgssektoren Unngå at avdøde blir kontaktet av offentlige tjenester, for eks innkalling til legetime eller innleggelser. Verktøy i beredskapsarbeid. Økt kvalitet på nasjonal statistikk til bruk i kommunale, fylkeskommunal eog nasjonale helseplanlegging mm Berørte aktører EPJ-leverandører, kommunetjeneste, spesialisthelsetjeneste, allmennleger, Norsk helsenett, Helsedirektoratet, Skatteetaten/Folkeregisteret, Folkehelseinstituttet. Andre sektorer Samfunnsmessige Raskere avvikling av støtteordninger og andre ytelser fra offentlige virksomheter Hurtigere oppdatering av data hos Folkeregisteret, NAV, Tingrett, helsetjenesten m. fl. Avhengigheter og forutsetninger Avhengig av koordinering og avklaringer knyttet til den sivile delen av skjemaet (behov for samordning mot Skatteetaten/Folkeregisteret, NAV m.fl.). Avhengig av organisatoriske og juridiske avklaringer vedr. meldingsløp. 1

9 Vedlegg: 7 Oversikt utviklingsløp edår til NUIT, informasjon NUIT møtet Når konsekvensanalysen for edår ble presentert for NUFA den. 27. august 2014 ble det uttrykt ønske om at analysen burde gå gjennom hele informasjonskjeden med formål om effektivisering/kutt i alle meldingsprosessene. Spesielt var det forslag om at man bør se på muligheten for elektronisk melding fra lege til Tingrett/Lensmann. Med en slik elektronisk melding vil legene slippe all papirpostgang, og dette ville kunne oppveie for ulempen det er for legene å måtte logge seg inn på et nytt system (som ved alternativ 2 og 3). FHI ser fordelen ved å gå gjennom hele informasjonskjeden og har allerede invitert til ett møte med både Domstolen/Tingretten, Skatt, NAV og flere for å se på muligheter ved elektronisk meldingsgang til alle aktører. I forhold til konsekvensanalysen versjon 1.0 og 2.0 har vi nå utvidet prosjektets omfang ved å inkludere tilretteleggelse for en mer effektiv prosess gjennom hele informasjonskjeden. Denne endringen påvirker prosjektets IT- omfang i mindre grad, men avklaringer mot eksterne aktører, avhengigheter og juridisk omfang fører til at prosjektets blir markant større når det gjelder prosess avklaringer og koordinering. Dette påvirker tidslinjen og vi ønsker å bruke hele 2015 på forberedelser og forankring. Dette finner vi også klokt mtp bekymringer som er reist fra Legeforeningen. Budsjettmessig betyr dette lavere kost i 2015 en først estimert. Når planlagte leveranser i 2015 er oppfylt ønsker FHI å ta en ny forankring hos NUFA og NUIT vedørende status og strategiske veivalg for 2016 og Prosesser/juridisk 2016 Bygge løsning 2017 Evaluere/bredde Avklare juridiske avhengigheter og forankre ansvar for utredning/endring hos eksterne aktører. Kartlegge alle dagens versjoner av legens prosess i forb. med utfylling av dødsmelding og forankre ny endret prosess Forankre endret rolle for kommunelege inkludert nødvendige endringer i forskrift. Arbeidsmøter med eksterne aktører, Skatt, Tingrett, NAV, Begravelsesbyråer m.fl. Om endring i informasjonsflyt/mulighet for elektronisk formidling Oppdatere tid- og ressursplan for teknisk utvikling inkl. plan for eksterne aktører Teknisk test av samhandling over helsenett Bygge og utvikle teknisk pilotløsning for innmelding Utvikle brukergrensesnitt for elektronisk innmelding Forankre nytt brukergrensesnitt med utvalgte representanter IT-testing Autentiseringsløsning Dokumentering Avklare med EPJ leverandører vedr. hyperlenke Brukeraksept test Første hyperlenke i EPJ klar Begynne å ta imot elektronisk melding til DÅR. Videreutvikle, stabilisere, optimalisere løsning Utvidet bruk av løsning Koordinere prosess mot Skatt, Tingrett (uklart når de er klare for ny prosess med elektronisk formidling.) Evaluere

10

11

12

13

14 Vedlegg 9 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 27/14 Fra: Christine Bergland Notat NUITs innspill til store satsninger for 2016 BAKGRUNN I NUIT møtet ble forslag til store satsninger 2016 drøftet, jf. sak 21/14. NUITs innspill til store satsinger i 2016: 1. Én innbygger én journal, forprosjekt fra 2016 som omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) - Satt av 55 mill i statsbudsjettet for 2015 til informasjonssikkerhet og helseadministrative registere. Et felt som fortsatt bør styrkes i Høytilgjengelige tjenester - Tidligere spilt inn fra Norsk helsenett som stor satsing, men ligger ikke i statsbudsjettet for FORSLAG TIL VEDTAK Utvalget gir sin tilslutning til innspill til store satsninger for 2016

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen. Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.pptx Sak 24-14 20141210_SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Møteinnkalling Nasjonalt fag-

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

NUIT-møte 4. juni 2015. I Helsedirektoratet

NUIT-møte 4. juni 2015. I Helsedirektoratet NUIT-møte 4. juni 2015 I Helsedirektoratet 1 Sak 8/15 og 9/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Nasjonal e-helseutvikling «Hva skjer» ved Christine Bergland 3 Forslag til vedtak Sak 8/15: Utvalget

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere Nasjonalt

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.05 Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD 12.05 12.15 Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA)

Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Referat NUFA-møte 6-7.mai 2015 Versjon 1.0 Godkjent i NUFA-møte 16-17. september Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) 6-7.mai 2015. Thon Hotel Airport Gardermoen

Detaljer

Vedlegg sak 10 SamUT-Saksunderlag-NyeTjenestekoder-2014-10-02.pdf Vedlegg sak 10 Mal-NyeTjenestekoder.docx Vedlegg sak 12 Notat Dialog notat

Vedlegg sak 10 SamUT-Saksunderlag-NyeTjenestekoder-2014-10-02.pdf Vedlegg sak 10 Mal-NyeTjenestekoder.docx Vedlegg sak 12 Notat Dialog notat Vedlegg sak 10 SamUT-Saksunderlag-NyeTjenestekoder-2014-10-02.pdf Vedlegg sak 10 Mal-NyeTjenestekoder.docx Vedlegg sak 12 Notat Dialog notat SamUT.docx Vedlegg sak 13 Prioriterte tiltak for Strakstiltak

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt Gode helseregistre bedre helse Strategi og handlingsplan 2012 2013 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi og handlingsplan 2012 2013. Oppdragsgiver: Helse- og

Detaljer

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Oppdragsgiver Programeier Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet Dato 13.11.08-1 - Innhold 14.11.2008 1 BAKGRUNN FOR DET NASJONALE MELDINGSLØFTET...

Detaljer

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport

Rapport. Nasjonalt meldingsløft. Sluttrapport Rapport Nasjonalt meldingsløft Sluttrapport IS-2016 Heftets tittel: Sluttrapport Nasjonalt meldingsløft Utgitt: 09/2012 Publikasjonsnummer: IS-2016 ISBN-nr. 978-82-8081-268-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT. Gode helseregistre bedre helse Handlingsplan

NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT. Gode helseregistre bedre helse Handlingsplan NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Gode helseregistre bedre helse Handlingsplan 2014 2015 Innhold Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Handlingsplan 2014 2015. Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Forprosjekt for Nasjonalt helseregisterprosjekt Avgitt april 2009,oppdatert september 2009 Hoveddokument tekniske løsninger NHRP v1_1.doc 1 Nasjonalt

Detaljer