Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min"

Transkript

1 NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt kl Sted Møterom 0206, Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 Sak Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min 24/14 Godkjenning av referat fra møte 18.september Forslag til vedtak: Utvalget godkjenner referat fra NUIT møte 18. september 5 min Vedlegg 1: Utkast referat 26/14 Prioritering 2015 Det legges frem forslag til prioriteringer for 2015 basert på innspill fremkommet i NUIT, jf. statsbudsjettets rammer og estimert samfinansiering. (75 min) Vedlegg 4: toppnotat Vedlegg 5: Samlet budsjettoversikt med forslag til prioriteringer Vedlegg 6: Revidert saksark edår Forslag til vedtak: Utvalget gir sin tilslutning til prioritering av tiltak for Vedlegg 7: Oversikt utviklingsforløp edår fra FHI Vedlegg 8: Brev fra Dnlf vedr. edår LUNSJ Kl /14 Forslag til store satsninger 2016 (20 min) Forslag til vedtak: Utvalget gir sin tilslutning til innspill til store satsningsforslag for /14 Referansekatalog med krav til IKT-systemer som benyttes ved elektronisk behandling av helseopplysninger i helse- og omsorgstjenesten Videre oppfølging av tidligere sak 6/14 og 14/14. Vedlegg 9: Saksnotat (30 min) Saksunderlag til denne saken utsendt 1.10

2 NUIT Møteinnkalling Forslag til vedtak: 1. NUIT gir sin tilslutning til kriteriene for hvilke obligatoriske og anbefalte standarder som skal tas inn i referansekatalogen. 2. NUIT gir sin tilslutning til at det vedlagte utkastet til referansekatalog, etter videre kvalitetssikring, danner grunnlaget for versjonen av referansekatalogen som sendes på sektorhøring. Det gjeldende utkastet kan bli supplert med obligatoriske standarder med hjemmel i annet lovverk enn forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgssektoren. Vedlegg 2: Saksnotat Vedlegg 3: Referansekatalogen versjon 19_ /14 Eventuelt og oppsummering (10 min) Møter Torsdag 5. mars i Helsedirektoratet - Torsdag 4. juni i Helsedirektoratet - Torsdag 22. oktober, møtelokale ikke avklart ennå Vel møtt! Med vennlig hilsen Christine Bergland

3 Vedlegg 4 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 26/14 Fra: Christine Bergland Notat Prioriteringer for 2015 BAKGRUNN NUIT startet i møtet drøfting av prioritering for 2015, jf. sak 21/14. INNRETNING AV SAKEN OG SAKSUNDERLAGET Det legges frem forslag til prioriteringer for 2015 basert på innspill fremkommet i NUIT, innenfor statsbudsjettets rammer og estimert samfinansiering. Saksunderlaget består av en samlet revidert porteføljeoversikt med forslag til prioriteringer for 2015, jf. vedlegg 5. Endringer i budsjettestimater er røde. Det vises for øvrig til saksark per prosjekt/tiltak som inngikk i saksunderlaget til møtet FORSLAG TIL PRIORITERINGER FOR 2015 Innstilling fra SamUT SamUTs innstilling innebærer at 2015 er et konsolideringsår ifht meldinger som innebærer at det: 1. Ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Gjøres en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for konsolidering med ev. gjenbruk på andre bruksområder og utvikling av mer generiske meldingsstandarder. Det foreslås at SamUTs innstilling legges til grunn for NUITs prioriteringer for 2015 og dette er ivaretatt i forslag til prioriteringer under. Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Budsjettforslag og prioriteringer er revidert etter innspill fra NUIT 18. september og i tråd med forventet budsjettramme. Det knytter seg usikkerhet både til samlet budsjettramme for 2015 og enkelte estimater. Estimatene for flere tiltak er nedjustert, men det har ikke vært tid til tilstrekkelig å vurdere konsekvenser av omprioriteringen. Den samlede budsjettrammen til tiltak som ligger under Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT er estimert til 469 MNOK i 2015,hvorav 365 MNOK er forventet finansiert av Helsedirektoratet over statsbudsjettet og 104 MNOK er forventet finansiert fra andre aktører. Følgende antagelser er lagt til grunn:

4 Vedlegg 4 Estimat (MNOK) Helsedirektoratet, finansiering over statsbudsjettet 365,0 Nasjonal IKT HF 51,2 RHF ene 9,3 KS/KommIT 0,0 Folkehelseinstituttet 0,5 NHN 34,5 Fastleger, takstforhandlinger (Dnlf) 8,5 Estimert budsjett Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 469,0 Årsverk til deltakelse i prosjektene er ikke inkludert i estimatene over og kommer i tillegg. Behov for elektronsike løsninger for å forenkle pasientreiser er omtalt i statsbudsjettet, men ikke hensyntatt i oversikten over. Prioritering av Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT-tiltak: Tiltak med prioritet 1 (grønn) og 2 (gul) gjennomføres i 2015, forutsatt forventet finansiering Tiltak med prioritet 3 (orange) kan gjennomføres i 2015 forutsatt ytterligere samfinansiering Tiltak med prioritet 4 (rød) gjennomføres ikke i 2015 Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Disse tiltakene består i hovedsak av IKT-utviklingstiltak knyttet til myndighetspålagte oppgaver og NPR som fremlagt i NUIT-møtet 18. september. Tiltakene vil prosesseres videre i NUFA og andre relevante organer. Norsk helsenett Alle NHN-tiltak som er lagt frem for NUIT prioriteres i 2015, forutsatt at NHN har tilstrekkelig finansiering. Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 1. edår prioriteres i 2015, i henhold til revidert saksark (vedlegg 6). 2. Utredning av løsningsmodeller for Høyde- og vektdata fra helsestasjonstjenesten prioriteres i HOD vil avklare hvem som er tiltakseier samt finansiering. 3. Utredning av målbilde for smittevernregistrene (MSIS/TUB, NOIS, NORM, SYSVAK) på lang sikt og løsningsmodeller på kort sikt priorites i Utvikling av ny melding til MSIS gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT 5. Utvikling av ny klinikermelding til kosmetikkbivirkningsregisteret gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT. Tiltaket må også ses i sammenheng med bivirkningsregisteret for legemidler. 6. Øvrige utredningstiltak prioriteres i Tiltakene som skal gjennomføres i 2015 forutsettes finansiert av FHI. Det er viktig at FHI fortsetter med sine varslede utredningstiltak og prosessering overfor andre interessenter i 2015 med drøfting i NUFA og i andre aktuelle arenaer mot videre prioritering av tiltakene i NUIT. Tiltaket Målbildearbeid for Informasjonsmodell for helsedata og teknologiske fellesløsninger bør løftes som prinsipielle drøftinger i NUFA. Til informasjon har sekretariatet til NUIT mottatt brev fra Den norske legeforening (Dnlf) datert med innsigelser til foreslått løsning for edår. Det påpekes manglende prosess overfor aktuelle interessenter og kvalitet på konsekvensutredningen samt at det løftes prinsipielle spørsmål knyttet til funksjonalitet i innrapporteringsløsninger og krav til konsekvensutredninger. Sekretariatet 2

5 Vedlegg 4 til NUIT tar dette med videre i utvikling av standard krav til konsekvensutredninger samt ved å løfte prinsipielle spørsmål knyttet til funksjonalitet i innrapporteringsløsninger inn i NUFA. Statens strålevern Forprosjektet Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk prioriteres i Resultat av dette arbeidet vil bli lagt frem til NUIT for prioritering. Statens legemiddelverk (SLV) Løsningsmodell for Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger for helsepersonell drøftes i NUFA 23. oktober. Tiltaket prioriteres for 2015 forutsatt at løsningen kan utvikles i forskrivningsmodulen i e-resept og det ikke krever utvikling i EPJ-løsninger. Det forutsettes at NUFA støtter løsningsmodellen og at SLV finansierer utviklingen i sin helhet. Når det gjelder tiltaket Interasjonssøk i EPJ påpeker SLV at denne utviklingen allerede er gjort i FEST og det som gjenstår er utvikling i de enkelte EPJ-løsninger. SLV mener det vil skje i en gradvis prosess ved bestilling fra de ulike aktørene. Hvis NUIT støtter dette, foreslår SLV å ta tiltaket ut fra prioriteringslisten til NUIT. KS/KommIT Utredning av fødselsepikrise i helsestasjonstjenesten prioriteres i Følgende tiltak gjennmføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT: o Bedre samhandling om hjelpemidler o Elektronisk melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten o Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) til kommunehelsetjenesten Øvrige tiltak Tiltaket Nasjonalt målbilde for den akuttmedisinske kjede prioriteres i 2015, forutsatt finansiering. Det foreslås at Helsedirektoratet blir tiltakseier. Følgende tiltak gjennomføres ikke i 2015, i tråd med innstilling fra SamUT. Tiltakene må utredes nærmere og behandles i NUFA: o Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) o Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet PLANLAGT VIDERE FREMDRIFT MHT. INNSTILLING AV PRIORITERING FOR november Møte i E-helsegruppen fremlegg av innstilling til prioritering for 2015 med forslag om tilslutning av e-helsegruppen. Ambisjonsnivå og budsjetter må bearbeides av respektive tiltakseiere, i henhold til endelig behandling av statsbudsjettet og samfinansiering samt NUITs prioriteringer. Tiltakseiere bes orientere NUIT om ev. vesentlige endringer og konsekvenser på neste møte i mars. Det henstilles om at tiltakseiere involverer aktuelle interessenter og får utredninger behandlet i NUFA for å sikre best mulige løsninger. FORSLAG TIL VEDTAK Utvalget gir sin tilslutning til prioritering av tiltak for

6 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Prioriteringskategorier 1 = Må gjennomføres i = Viktig å gjennomføre i 2015 Budsjettforslag Vedlegg 75 Sist oppdatert: 13. oktober = Bør gjennomføres i 2015 Tiltaks-/prosjektfase i 2015: Forv. = Forvaltning 4 = prioriteres ikke i 2015 U = Utredning/forprosjekt/forstudie/analyse G = Gjennomføre/utvikle/innføre Budsjett Forslag til kostnadsfordeling 2015 Prioritering Nr Tiltak Fase i 2015 Tiltakseier/ ansvarlig (foreløpig estimat) 2015 revidert (foreløpig estimat) 2016 (foreløpig estimat) Hdir. divisjon EI Hdir. øvrige divisjoner RHF/ NIKT HF KS/ KommIT FHI NHN Fastleger (Takstfor handling er) Andre Kommentar til budsjettet Nytt forslag til prioritering i 2015 Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal U Helsedir ? 40 Oppdrag fra HOD. 20 MNOK øremerket i statsbudsjettet Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Forvaltning: Myndighetsutøvelse, styring- og koordinering (inkl. utvalg) Forv. Helsedir Etablering av referansekatalog (iht forskrift om IKT-standarder) G Helsedir. 0, Pålagt fra HOD 1.5 Sertifiseringsordning for programvare: forprosjekt (utredning) U Helsedir G Helsedir. 1, ,5 0,5 Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Redaksjon, drift, forvaltning og vedlikehold av Helsenorge.no Forv. Helsedir Forvaltning av frittsykehusvalg.no (inkl koordinering av pasientrådgivere og Forv. Helsedir PR-kampanjer) 2.1 Oppgradering av helsenorge-plattformen til SP 2013 G Helsedir. 16 Fullføres Min helse Digital dialog mot fastlege G Helsedir Takstforhandling 2014 inngår i 2014-budsjett. For øvrig forslag til takstforhandlinger 2015/ Felles legemiddelvisning G Helsedir og 5.1 Min helse med personlige helseopplysninger - Personvern og helsehistorikk G Helsedir Usikkert estimat. 2.4 Standardisering og Arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) U Helsedir m-helse, Be Be U Helsedir. 7 7 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet mobile Helse G 1,4 1,4 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet Grønt telefonnummer - reservasjonsrett G 1,35 1,35 Nytt tiltak. Øremerket i statsbudsjettet Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten U RHF-ene 13 9,3 9,3 2,7 9,3 Eies og finansieres av RHF-ene v/komm.direktørene 2.2 og 2.3 DIS Digitale innbyggertjenester for Spesialisthelsetjenesten U/G NIKT 10, ? Digitale tjenester for kommunale helsetjenester - helsestasjonene U Helsedir Gjennomføring forutsetter samfinasiering fra kommunesektoren Selvbetjent/automatisert refusjon pasientreiser - Mine pasientreiser U Pasientreiser 7,8 61 0? 0 0 Gjennomføring forutsetter finansiering fra RHFene ANS Medisinsk oppslagsverk og medisinskfaglig redaksjon U Helsedir ? Busjett for 2016 utarbeides i forprosjektet 2.2 og 2.3 Innsyn journal, timeavtaler og dialog Helse Nord G Helse Nord Helse Nord 2.2 og 2.3 Vestlandspasienten Helse Vest G Helse Vest Helse Vest 2.1 Integrere frittsykehusvalg.no i helsenorge.no G Helsedir Fritt behandlingsvalg U/G Helsedir ? 5 Målbilde samt budsjett 2016 klart desember 1 3 Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester 3.1 (1) Tilgang til felles oversikt over legemidler i bruk (forstudie/målbilde i 2015) U Helsedir Inngår i Utredningen Spilt inn som satsingsforslag for (2) Fastleger: Legemiddelbehandling - oppfølging av pasienter med fire eller U Helsedir. 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 flere legemidler (forprosjekt) 3.2 E-resept - drift, forvaltning, innføring og utvikling Forv. Helsedir. 50,7 50, , (1) Innføre e-resept i regionale helseforetak G RHF-ene Finansieres av RHFene. Hdirs. understøtende rolle ivaretas i e-resept forvaltningsbudsjett 3.2 (2) Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett. Rekvirentgruppene finansierer selv nødvendig integrasjonsfunksjonalitet 3.2 (3) Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett 3.2 (4) Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene G Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett understøtter Nasjonal kjernejournal - drift og forvaltning Forv. Helsedir ,2 61,2 59,5 61, (1) Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger G Helsedir. 9,5 Gjennomføres i 2014 Fullføres (2) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset G Helsedir. 2, Tiltaket pågår utvidelse av funksjonalitet (3) Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede G Helsedir. 11,5 11,5 11,5 11,5 Plan for innføring fastsettes i Utprøvingen av kjernejournal skal evalueres før nasjonal utrulling iverksettes 3.3 (4) Innføring hos andre grupper helsepersonell G Helsedir (5) Etablere referanse til epikrise i kjernejournal G Helsedir Forprosjekt i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her 3 3 dekker kostnader knyttet til utvikling i EPJ 3.3 (6) Tett integrasjon mellom kjernejournal og EPJ G Helsedir Forprosjekt utredning kritisk info i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her dekker kostnader knyttet til 3 3 utvikling i EPJ 3.3 (7) Utrede konsolidering av e-resept og kjernejournal U Helsedir. 6 6 Nytt tiltak EPJ i PLO (forstudie/forprosjekt) U Helsedir Inngår i Utredningen Fastleger: Elektronisk overføring av fastlegejournal (forprosjekt) U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (1) Meldingsutveksling - standardiseringsarbeid av NUIT-prioriteringer G Helsedir. 2, 2013/ (2) Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt 2015 (forprosjekt) 3.5 (3) Utbredelse av applikasjonsjonskvittering i sektoren U Helsedir. 1,0 Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i ev. avvik Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag Forvaltning og drift av IPLOS-registeret Forv. Helsedir. 13,45 13,5 13,5 14,5 3, IPLOS innsending via NHN G Helsedir. 1 0, Fastleger: Rapportering data om aktivitet og kvalitet (forprosjekt) U Helsedir.? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt 2015 Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet 5.1 Nasjonale personverntjenester (ivaretas foreløpig under 2.2 og 3.3) Helsedir Norm for informasjonssikkerhet G Helsedir. NHN bidrar med 1 årsverk Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk 6 Drift og forvaltning (inkl. referansekatalog) Forv. Helsedir. 7, og 3.5 Standarder G Helsedir. 11, Iht prioritering i NUIT - nye og revisjon av eksisterende standarder - gjennnomgang og konsolidering av eksisterende meldingsstandarder 6.2 (1) Standard for AMQP, gjenbrukbare informasjonskomponenter og utrede U Helsedir. 0,7 2,1 0 1,4 0 internasjonale standarder (2) Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter U/G Helsedir.??? Spilt inn til NUFA. Må estimeres. Kostnader til gjennomføring må dekkes av aktørene selv. 6.3 (1) Program for kodeverk og terminologi - Utprøving, nyutvikling eller større revisjoner av kodeverk og terminologi U Helsedir. 2,5 23, ,5 9,6 1,7 8,7 0 0 For tannhelsekodeverk og ambulansekodeverk er kun kodeverksutviklingen inkludert. NSF og - Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding - Helhetlig IKT-støtte for kodeverk og terminologier pilotkommuner dekker egne utgifter. 2 3 Oppr. forsl ag (2) Fastleger: Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk G Helsedir. 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter 8.0 Lønns- og driftsutgifter arkitektur og metode Forv. Helsedir. 18, (og 3.5) Integrasjon/styrke samhandling - Målbilde og veikart for integrasjon - Operasjonalisere prioriterte områder for integrasjoner - Styrke og modernisere elektronisk samhandling mellomlang sikt U Helsedir ,5 15, Oppfølging av Riksrevisjonens rapport. For Strakstiltak Adresseregister, se tiltak 8.2. Usikre estimater, forprosjekt ikke avsluttet 8,3 Drift og forvaltning helseadministrative registre Forv. Helsedir Strakstiltak Adresseregisteret G Helsedir og 8.3 Helseadministrative registre U/G Helsedir Spilt inn som stor satsing for Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for tilgang på tvers - Samordning av PKI - eid (forprosjekt 2015) - Tilgangskontroll (forprosjekt 2016) U Helsedir Beslutningsunderlag til HOD januar. Spilt inn som stor satsing for Bør inngå i Utredning Én innbygger fra Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor U/G Helsedir. 1 Sum totalt - tiltak i Helsedirektoratet divisjon e- helse og IT 384,45 725,2 505,25 660,8 375,6 25,7 60,5 0,0 0,5 34,5 8,5 0,0 Tiltak 8.4, 25 MNOK ikke kostnadsfordelt :21 Side 1 av 2

7 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Helsedirektoratet, øvrige divisjoner 3.6 Prio2 U/G Hdir - SP 0,4 0,7 0,7 Oppdrag fra HOD 3.6 Pakkeforløp for kreft (investering og forvaltning/drift) G Hdir - SP 1,45 0,8 3,5 0,5 3,5 Oppdrag fra HOD. 3,5 MNOK øremerket i statsbudsjettet 3.8 Spørre på pasientens fastlege G Hdir - FI Egenandelsspørring G Hdir - FI Felles meldeordning for uønskede hendelser i helsetjenesten (kartlegging) U/G Hdir - SP Estimeres i kartlegging 2014 Oppdrag fra HOD. Kartlegging gjennomføres i Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR (inkl. forvaltning) G Hdir - NPR 3,3 3, ,5 4.2 Daglig oppdatert NPR U/G Hdir - NPR 2 Finansieres av Hdir og Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.3 Privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester U Hdir - NPR Ev. utviklingskostnader kun for EPJ-levr. 4.3 Prehospital strategisk satsing på data fra akuttmedisinsk kjede utenfor G Hdir - 1,15 2,,65 2,1 sykehus FIDD/NPR 4.3 Utredning av innhold i kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister (KHOR) U Hdir - FI 0, Oppdrag fra HOD. 30 MNOK øremerket i statsbudsjettet 4.3 Økt detaljering og bedre kvalitet på ventelistestatistikken G Hdir - FI Ikke beregneikke beregnet x 4.3 Bedre datakvalitet på tvang G Hdir - FI Ikke beregneikke beregnet x 2.5 Fritt behandlingsvalg - rapportering G Hdir - NPR Ikke avklart Ikke avklart x 3.6 Beslutningsstøttesystem for sykmeldere U Hdir - PH 3 3 Saksunderlag under arbeid. 3 MNOK øremerket i statsbudsjettet Datamodell for kliniske retningslinjer og prosedyrer G Hdir - AKOM Saksunderlag under arbeid Melding til koordinerende enhet i kommunen om behov for individuell plan U Hdir - PH Norsk helsenett 8.2 CPP/CPA - pilot G NHN 1,4 0,2 0,2 Prioritert av NUIT for CPP/CPA - innføring G NHN Anbefaling om innføring til NUIT innen Innføringskostnader 2016 forutsettes dekket av den enkelte aktør 8.6 Høytilgjengelige tjenester G NHN Spilt inn som stor satsing for Skytjenester (i første omgang fildeling) G NHN Nasjonalt testsenter (utvikling og drift/forvaltning) G NHN 5,7 Investering på 1 MNOK i 2014 Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.2 Videreutvikling av hjerte- og karregisteret (utvikling) G FHI 1 Ikke avklart x 4.2 edår - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (utvikling G FHI 1 7,25 2,5 7,5 2,5 Utredning prioritert av NUIT i 2013/2014. webløsning og pilotering) Finansiering 2015 ikke avklart 4.2 og 3.1 Utvidelse og modernisering av Reseptregisteret (målbildearbeid og utvikling) U FHI 0,9 Ikke avklart Ikke avklart x Finansiering 2015 ikke avklart. Se sammenheng med 3.1 "Felles legemiddelopplysninger" 4.2 og 3.4 Revidert melding til Medisinsk fødselsregister (emfr) (ny melding) U FHI 1 Ikke avklart Ikke avklart Utredning prioritert av NUIT i 2013/ Finansiering 2015 ikke avklart. Ønskes til prioritering 4.2 og 3.4 Moderniserign av smittevernregistrene - lang sikt (målbildearbeid) U FHI Ordinært Ikke avklart Ikke avklart x Finansiering 2015 ikke avklart. Se sammenheng med budsjett 3.4 "Nasjonale laboratoriedata" Modernisering av smittevernregistrene - MSIS gruppe C (ny melding) G FHI Ordinært budsjett 2,5 Ikke avklart Utvidet gruppe C-melding prioritert til utredning av NUIT i 2013/2014. Finansiering 2015 ikke avklart Kosmetikkbivirkningsregisteret (ny klinikermelding) U FHI 0,5 Bør ses i sammenheng med Bivirkningsregisteret for legemidler. Bør ikke prioriteres som enkeltstående tiltak 4.1 Felles brukertjenester for nasjonale helseregistre (målbildearbeid) U FHI/sekr. 0,5 Ikke avklart x NHRP 4.2 Informasjonsmodell for helsedata (målbildearbeid) U FHI/sekr. Ikke relevant x Oppdrag til Helsedir, RHF og FHI NHRP 4.2 Datautvekslingsløsning for nasjonale helseregistre (utvikling og pilotering) G FHI/sekr. 0,7 x NHRP 4.2 Målbilde for teknologiske fellesløsninger U FHI/sekr. Ikke avklart Ikke avklart x NHRP 4.3 Høyde- og vektdata fra helsestasjon -og skolehelsetjeneste (ny melding) U FHI 3 3 Oppdrag og finansiering 2015 ikke avklart Statens strålevern 4.3 Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk U Strålevernet 0,5 Estimeres i 2014 x Gjennomføre utredning i 2014 Statens legemiddelverk 4.3 Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger G SLV 12,8 12,8 Inkl. drift og forvaltning (2,2) 3.6 Interaksjonssøk i EPJ G SLV?? x Investering og forvaltningskostnader avhengig av leverandør 3 3 KS/KommIT 3.5 Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten U/G KS/ KommIT 0,5 0,5 0,5 Foreslått prioritert av SamUT. Usikkert estimat. I tillegg kommer kostnader i RHFene 3.5 Bedre samhandling om hjelpemidler (ny meldingsstandard) U KS/ KommIT Elektronisk melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten G KS/ KommIT Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) til kommunehelsetjenesten (pilotere meldingsstandard) Tiltakseier må avklares 3.4 Akuttmedisinsk kjede - utredning og utarbeidelse av nasjonalt målbilde for hele tjenesten Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 3.5 Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten og NPE (ny meldingsstandard) Direktoratet for arbeidstilsynet 3.5 Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet G KS/ KommIT U Må avklares 0, Innspill fra NUFA Finansiering må avklares U/G G NPE Direktoratet for arb.tilsynet :21 Side 2 av 2

8 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Tiltaksnavn: Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (edår) Tiltakseier: Folkehelseinstituttet (Dagens helsetall program) Mål med tiltaket Innføring av elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret. Formål: Daglig oppdatering av dødsårsaker til bruk i det operative beredskapsarbeidet Bedre kvalitet på statistikken om dødsårsaker Vedlegg 6 Ref. handlingsplan Tiltak: 4.2 Forbedre arbeidsprosesser og teknologiske løsninger Referanse til underlagsdokumenter Konsekvensanalyse edår (NUFA ) Bakgrunn for og beskrivelse av tiltaket Det ble gjennomført en omfattende modernisering av registerplattformen i 2013 og driften ble overført fra Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet fra Forholdene i registeret ligger nå til rette for innføring av elektronisk innrapportering. Elektronisk innrapportering må innføres for samtlige leger som fyller ut melding om dødsfall i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Tiltaket berører også den sivile delen av meldingen om dødsfall. 3 løsningsforslag er utredet og FHI anbefaler en nasjonal webløsning med integrasjonsgrensesnitt. Tiltaket er høyt prioritert i Nasjonalt helseregisterprosjekt (handlingsplan ). Foreløpig estimat og finansiering (MNOK per år): Investering 1 2,5 7,5 Forvaltning og drift 0 0 0,5 Finansiering FHI Fremmet i FHI budsjettprosess Fremmes som stor satsning Forventede gevinster/effekter Innbyggere/ pasienter Helse- og omsorgssektoren Unngå at avdøde blir kontaktet av offentlige tjenester, for eks innkalling til legetime eller innleggelser. Verktøy i beredskapsarbeid. Økt kvalitet på nasjonal statistikk til bruk i kommunale, fylkeskommunal eog nasjonale helseplanlegging mm Berørte aktører EPJ-leverandører, kommunetjeneste, spesialisthelsetjeneste, allmennleger, Norsk helsenett, Helsedirektoratet, Skatteetaten/Folkeregisteret, Folkehelseinstituttet. Andre sektorer Samfunnsmessige Raskere avvikling av støtteordninger og andre ytelser fra offentlige virksomheter Hurtigere oppdatering av data hos Folkeregisteret, NAV, Tingrett, helsetjenesten m. fl. Avhengigheter og forutsetninger Avhengig av koordinering og avklaringer knyttet til den sivile delen av skjemaet (behov for samordning mot Skatteetaten/Folkeregisteret, NAV m.fl.). Avhengig av organisatoriske og juridiske avklaringer vedr. meldingsløp. 1

9 Vedlegg: 7 Oversikt utviklingsløp edår til NUIT, informasjon NUIT møtet Når konsekvensanalysen for edår ble presentert for NUFA den. 27. august 2014 ble det uttrykt ønske om at analysen burde gå gjennom hele informasjonskjeden med formål om effektivisering/kutt i alle meldingsprosessene. Spesielt var det forslag om at man bør se på muligheten for elektronisk melding fra lege til Tingrett/Lensmann. Med en slik elektronisk melding vil legene slippe all papirpostgang, og dette ville kunne oppveie for ulempen det er for legene å måtte logge seg inn på et nytt system (som ved alternativ 2 og 3). FHI ser fordelen ved å gå gjennom hele informasjonskjeden og har allerede invitert til ett møte med både Domstolen/Tingretten, Skatt, NAV og flere for å se på muligheter ved elektronisk meldingsgang til alle aktører. I forhold til konsekvensanalysen versjon 1.0 og 2.0 har vi nå utvidet prosjektets omfang ved å inkludere tilretteleggelse for en mer effektiv prosess gjennom hele informasjonskjeden. Denne endringen påvirker prosjektets IT- omfang i mindre grad, men avklaringer mot eksterne aktører, avhengigheter og juridisk omfang fører til at prosjektets blir markant større når det gjelder prosess avklaringer og koordinering. Dette påvirker tidslinjen og vi ønsker å bruke hele 2015 på forberedelser og forankring. Dette finner vi også klokt mtp bekymringer som er reist fra Legeforeningen. Budsjettmessig betyr dette lavere kost i 2015 en først estimert. Når planlagte leveranser i 2015 er oppfylt ønsker FHI å ta en ny forankring hos NUFA og NUIT vedørende status og strategiske veivalg for 2016 og Prosesser/juridisk 2016 Bygge løsning 2017 Evaluere/bredde Avklare juridiske avhengigheter og forankre ansvar for utredning/endring hos eksterne aktører. Kartlegge alle dagens versjoner av legens prosess i forb. med utfylling av dødsmelding og forankre ny endret prosess Forankre endret rolle for kommunelege inkludert nødvendige endringer i forskrift. Arbeidsmøter med eksterne aktører, Skatt, Tingrett, NAV, Begravelsesbyråer m.fl. Om endring i informasjonsflyt/mulighet for elektronisk formidling Oppdatere tid- og ressursplan for teknisk utvikling inkl. plan for eksterne aktører Teknisk test av samhandling over helsenett Bygge og utvikle teknisk pilotløsning for innmelding Utvikle brukergrensesnitt for elektronisk innmelding Forankre nytt brukergrensesnitt med utvalgte representanter IT-testing Autentiseringsløsning Dokumentering Avklare med EPJ leverandører vedr. hyperlenke Brukeraksept test Første hyperlenke i EPJ klar Begynne å ta imot elektronisk melding til DÅR. Videreutvikle, stabilisere, optimalisere løsning Utvidet bruk av løsning Koordinere prosess mot Skatt, Tingrett (uklart når de er klare for ny prosess med elektronisk formidling.) Evaluere

10

11

12

13

14 Vedlegg 9 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 27/14 Fra: Christine Bergland Notat NUITs innspill til store satsninger for 2016 BAKGRUNN I NUIT møtet ble forslag til store satsninger 2016 drøftet, jf. sak 21/14. NUITs innspill til store satsinger i 2016: 1. Én innbygger én journal, forprosjekt fra 2016 som omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) - Satt av 55 mill i statsbudsjettet for 2015 til informasjonssikkerhet og helseadministrative registere. Et felt som fortsatt bør styrkes i Høytilgjengelige tjenester - Tidligere spilt inn fra Norsk helsenett som stor satsing, men ligger ikke i statsbudsjettet for FORSLAG TIL VEDTAK Utvalget gir sin tilslutning til innspill til store satsninger for 2016

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Innhold Hvem er jeg? Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Legeerklæring om

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Fra: Christine Bergland, Ass. helsedirektør, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møtetidspkt: 6-7. mai 2015, kl. 10.00 15.30 Sted: Thon Hotel

Detaljer

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4)

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) Metodikk 25.08.2016 E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Analyse nasjonal portefølje ver 0.4 2 Tiltak er vurdert

Detaljer

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen. Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.pptx Sak 24-14 20141210_SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Helsepoli(sk seminar om IKT

Helsepoli(sk seminar om IKT Eirik Nikolai Arnesen 15. november 2013 Overordnede mål for IT- utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker (lgang (l pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Referat fra møte i NUIT

Referat fra møte i NUIT Referat fra møte i NUIT Møte 3/2017 Dato 22. november Tid 10:00 15.00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen, Oslo Møterom 4117 Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse. Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.pdf Sak 10_14 SamUt-2Oktober2014-Hdir.pdf Sak 12_14 Dialog

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møte i NUIT Møte 1/2016 Dato 3.mars 2016 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF)

Detaljer

Leverandørmøte 13. november 2014. Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse

Leverandørmøte 13. november 2014. Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse Leverandørmøte 13. november 2014 Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse Velkommen! Kl. 09.05 Utviklingen av e-helsefeltet Christine Bergland Kl. 09.25 Fra nasjonal handlingsplan

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/2895- Vår ref.: 13/5677-7 Saksbehandler: Hólmar Õrn Finnsson Dato: 01.10.2013 Høringssvar: Forslag til forskrift

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 Innbyggertjenester... 10 Helsepersonelltjenester...

Innhold Innledning... 4 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 Innbyggertjenester... 10 Helsepersonelltjenester... 1 Innhold Innledning... 4 1 Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak... 7 1.1 Nasjonal porteføljestyring... 7 1.2 Nasjonale arenaer... 8 1.3 Nasjonale bestilleroller... 8 1.4 Finansiering...

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Lengde Tema Ansvar Dokument 20 min 75 min 10 min 15 min

Lengde Tema Ansvar Dokument 20 min 75 min 10 min 15 min Agenda Lengde Tema Ansvar Dokument 20 min Gjennomgang av sammendrag fra en til en EPJ møter, og Direktoratet forbereder - Oppsummering én til én møter svar på evt spørsmål 75 min Gjennomgang av nasjonal

Detaljer

Referat fra møte 26.mars 2015.

Referat fra møte 26.mars 2015. Referat fra møte 26.mars 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 26.mars 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Lars Bjørgan Schrøder Kommunal-

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD. Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon. E-helsegruppen 27.11.2014 1

Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD. Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon. E-helsegruppen 27.11.2014 1 Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon E-helsegruppen 27.11.2014 1 Informasjon fra HOD Statsbudsjett, meldinger, evaluering av e-helsegruppen, rapporter og organisering

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

E-helse - på kort og lang sikt

E-helse - på kort og lang sikt E-helse - på kort og lang sikt Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Alnabru, 12.10.2015 Norge var tidlig ute med digitalisering i helse- og omsorgssektoren Siden 2010 er viktige nasjonale fora

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Saksdokumenter 08/15 Godkjenning av dagsorden Christine Bergland

Saksdokumenter 08/15 Godkjenning av dagsorden Christine Bergland NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Øvrige Helena Niemi Eide (FHI) Marit Lie (HOD)

Øvrige Helena Niemi Eide (FHI) Marit Lie (HOD) Referat fra møte i NUFA Møte Fagutvalget (NUFA) Dato 22. juni 2016 Tid 10:00 16:30 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, møterom 4117 Medlemmer Tilstede Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum 24.03.2011 ehelse skal understøtte Samhandlingsreformen Bedre samhandling Legger nasjonale strategier

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi?

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus på samhandling mellom foretakene

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Sikkerhet og sårbarhet 7. mai 2013 Jan Gunnar Broch Helsedirektoratet Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 06.05.2013

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Saksdokumenter 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Christine Bergland

Saksdokumenter 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Christine Bergland NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene Tema for foredraget 1. Samhandling! 2. S@mspill 2007 strategi for elektronisk samhandling

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Sammenheng mellom Fagkomiteen og andre fora

Sammenheng mellom Fagkomiteen og andre fora Sammenheng mellom Fagkomiteen og andre fora Aktuelle skisser Felleskommunal Apotek NAV Sosial PLO Helsestasjon Allmennlege Sykehus DPS Poliklinikk Sykehusapotek Privat sykehus Privat spesialist Sentrale

Detaljer