Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017"

Transkript

1 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017

2 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi Orientering 8/17 Status Henvisning 2.0 Orientering 9/17 Status FIA Samhandling Orientering Eventuelt Side 2

3 Sak 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse

4 Nasjonal e-helsestrategi Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur for digitale tjenester Bedre bruk av helsedata Helsehjelp på nye måter Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Side 4

5 Nasjonal styringsmodell Nasjonale utvalg og produktstyrer Nasjonale prosesser Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet for e-helse Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) Prioriteringsutvalg (NUIT) Arkitekturstyring Produktstyrer Fagutvalg (NUFA) Side 5

6 Grunnmuren: overordnet modell Nasjonal styring Nasjonale felleskomponenter Virksomhetenes e-helseløsninger og e-helseinfrastruktur Nasjonale e-helseplattformer & tjenester Grunndata (folkeregisteret, enhetsregisteret, matrikkelen) Altinnkomponentene ID-porten Grunnmur for digitale tjenester Digital postkasse Grunndata Samhandling og integrasjon: Meldingsutveksling, Dokumentdeling etc Informasjonssikkerhet og personvern Infrastruktur: Helsenettet etc Styringsgrunnlag: e-helsestandarder, helsefaglige kodeverk, terminologi, arkitekturprodukter, etc Slide 6

7 Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne Anbefalinger 1 Bærekraftig finansiering av digitalisering i helsesektoren må sikres 2 Felles grunnmur for digitale tjenester må etableres 3 Juridiske virkemidler bør utvikles og tas i bruk 4 Nasjonal styringsmodell bør videreutvikles 5 Nasjonale fagmyndigheter må styrkes 7

8 Anbefalinger vedrørende leverandørfunksjon for nasjonale løsninger Anbefalinger Opprettelse av en nasjonal tjenesteleverandør bør besluttes. Etableringsplan må utarbeides før operasjonalisering Eksisterende nasjonale løsninger skal suksessivt overføres til nasjonal tjenesteleverandør Bruk av privat næringsliv skal vektlegges i strategien til nasjonal tjenesteleverandør 8

9 Sak 7/17 Nasjonal e-helsestrategi

10 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan Side 10

11 Strategiske satsningsområder Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger - avvikle papir i utlevering av helseopplysninger i pasientforløp (meldingsutveksling) Bedre styring, tilrettelegging og oppfølging av meldingsutveksling Tilrettelegge for moderne IKTløsninger ved å forberede innføring av nye helsefaglige kodeverk og standarder Side 11

12 Samhandlingsmodeller Elektronisk meldingsutveksling vil være en sentral samhandlingsform for å utveksle informasjon mellom virksomheter også de nærmeste årene På kort og mellomlang sikt må vi arbeide med videreutvikling og innføring av eksisterende meldingsstandarder Dokumentutveksling Meldingsutveksling Dokumentdeling Datadeling Direkte tilgang Felles kjernesystem Overføring av godkjent, lesbart dokument, med varierende grad av struktur Overføring av strukturerte data til kjent mottaker (som en del av en automatisk prosessering) Deling av godkjent, lesbart dokument gjennom felles infrastruktur/tjenester Deling av strukturerte data gjennom felles ressurser/tjenester (Innsyn) til fellesløsning eller løsning i en annen virksomhet Samhandling i felles kjernesystem Side 12

13 Bedre sammenheng i pasientforløp Innsatsområde #2.2: Sikre kontinuitet i ansvarsoverganger Mål I all hovedsak avvikle papir i utlevering av helseopplysninger i pasientforløp (meldingsutveksling) Utlevere nødvendige pasientadministrative data elektronisk mellom behandlingssteder i hele pasientforløpet Utlevere fødselsepikrise elektronisk mellom fødeinstitusjon og helsestasjon Tilrettelegge for digital dialog mellom helsepersonell på nye områder Tiltak Bredde obligatoriske elektroniske meldinger Digital sammenheng i pasientadministrative data Digital dialog mellom helsepersonell Innføre elektronisk fødselsepikrise mellom helseforetak og helsestasjoner Side 13

14 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Standarder Identifisere behov Utrede Spesifisere Utprøve og evaluere Planlegge innføring Innføre Vedlikeholde PLO PLO 2.0 PLO 1.6 Henvisning Henvisning 2.0 Henvisning v1.1 Henvisning v1.0 PLO 1.5 PLO 1.6 Henvisning v1.1 Henvisning v1.0 Tilbakemelding henvisning Tilbakemelding på henvisning v0.9 Fødselsepikrise Fødselsepikrise v1.3 Dialogmelding Dialogmelding v1.1 Dialogmelding v1.0 Dialogmelding v1.1 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Epikrise Rekvisisjon Svarrapport Epikrise v1.1 Epikrise v1.2 Rekvisisjon lab v1.6 Rekvisisjon rad.1.6 Svarrapport lab v1.4 Svarrapport lab v1.3 Epikrise v1.1 Epikrise v1.2 Rekvisisjon lab v1.5 Rekvisisjon rad.1.5 Svarrapport lab v1.4 Svarrapport lab v1.3 Applikasjonskvitt. v1.0, Applikasjonskvitt. v1.1 Kritisk info KJ Tjenestebasert adressering Kommunikasjons -parametere Kritisk info kjernejournal Del 3 Del 3 Del 1 og 2 Applikasjonskvittering Kommunikasjonsparametere Side 14

15 Felles grunnmur for digitale tjenester Innsatsområde #5.1: Bedre styring, tilrettelegging og oppfølging av meldingsutveksling Mål Sikre enhetlig bruk av eksisterende standarder for meldingsutveksling og adressering Etablere den vedtatte forvaltningsmodellen for meldingsutveksling Tiltak Korrekt bruk av adressering ved meldingsutveksling Sikre at meldinger kommer frem til rette mottakere Implementere nasjonal forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling Side 15

16 Felles grunnmur for digitale tjenester Innsatsområde #5.5: Tilrettelegge for moderne IKT-løsninger ved å forberede innføring av nye helsefaglige kodeverk og standarder Mål Velge internasjonale standarder, kodeverk og terminologier på områder som gir helsefaglig gevinst Forvalte og ta i bruk standarder, kodeverk og terminologier mer effektivt Etablere prinsipper og rammeverk for felles informasjonsmodeller som en del av arkitekturstyringen Side 16

17 Utviklingsretning standarder Generasjon 1 Generasjon 2 Generasjon 3 Helsefaglig info Strukturert info Ustrukturert info <---> Hodemelding <----> <----> < byggeklosser/gjenbruk > <-----> <-----> Helsefaglig info Format A Format B Format C Basismeldinger basert på CEN-standarden Adresseringsinfo og helsefaglig info i samme melding Henvisning Epikrise Rekvisisjon Svarrapport Dokumentutveksling Hodemeldinger for adresseringsinfo, fagmelding for helsefaglig info Felles XML-strukturer PLO-meldinger Dialogmelding Henvisning 2.0 Dokumentutveksling Meldingsutveksling Profiler av internasjonale standarder, stor grad av gjenbruk Eksempel HL7 FHIR Dokumentutveksling Meldingsutveksling Dokumentdeling Datadeling Side 17

18 Sak 8/17 Status Henvisning 2.0

19 Status utredning Henvisning 2.0 To gjeldende versjoner av standard for henvisning, 1.0 og 1.1 Henvisning 2.0 er pilotert mellom helseforetak, men ikke innført Utredningen skal vurdere innføringsløp for Henvisning 2.0, dette inkluderer også evt. vurdering av videre pilotering og funksjon for tilbakemelding på henvisning Utredningen skal vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å prioritere innføring innenfor helseforetak og avtalespesialister Utredningen inkluderer kost-/nyttevurderinger og konsekvensanalyser av ulike alternativ Side 19

20 Funksjonalitet i ulike versjoner Funksjonalitet Henvisning 1.0 Henvisning 1.1 Henvisning 2.0 Tradisjonell henvisning Hodemelding - - Vedlegg - ( )* Viderehenvisning - - Pasient- og brukerrettighetsloven, blant annet ansiennitetsdato, vurderingsdato og frister - - *Henvisning 1.1 har støtte for vedlegg, men stiller ikke krav til dette. Henvisning 2.0 stiller krav om støtte for vedlegg. Side 20

21 Sak 9/17 FIA Samhandling

22 Status tjenestebasert adressering Alle tre delene er ferdigstilt og vedtatt: Del 1 og del 2 ble vedtatt i oktober 2016 Del 3 ble vedtatt i oktober 2017 Fokuset nå er rettet fremover og på videre aktiviteter for å få standardarden innført i sektoren Side 22

23 Del 3 Del 1 og 2 Utprøve og evaluere Planlegge innføring Omfatter virksomheter av typen «Fastlege», «Tannlege/Tannhelse» og «Andre private virksomheter» benytter i dag personbasert adressering Innføring av del 3 vil derfor kreve helt eller delvis omlegging i forhold til adresseringsmetode for de virksomhetene. For andre virksomhetstyper skal man starte fasen planlegge innføring. Endringene for disse virksomhetene er hovedsakelig knyttet til endring av navn på eksisterende kommunikasjonsparter, slik at navngivning er i tråd med del 3 av standarden. Side 23

24 Innføring Levert Løsning STATUS MELDINGSVALIDATOR Statistikk over kvalitet på konvolutten vises på helsenettet Fullvalidering validerer både konvolutt og fagmelding samt kryssvalidering over en hel samtale, på både helsenettet og internett Test- og Godkjenningsordning for EPJ leverandører på internett -med publisering av siste godkjenninger pr meldingstype

25 Kommunikasjonsparametere Felles arkitekturdokumentasjon og veiledninger for bruk av CPA/CPP utarbeidet Leverandørdialog Testing og planleggingsmøter med virksomheter og leverandører Kost-nytte og konsekvensvur dering Standarden CPA/CPP for bruk i Adresseregisteret utviklet NUIT prioritet 2014 og Sektorpanelmøter Samarbeid mellom Helsedirektoratet, eresept, NHN, NAV og Kommuner Tidligere prosjekt FIA Samhandling Pilotering av CPA/CPP Tiltak for å riktig bruk av Adresseregisteret gjennomført Forenklet API utviklet og implementasjonsguide utarbeidet Teknisk verifisering og planlegging av ny pilot Leverandørutvikling for pilot? Side 25

26 Planlagte tiltak 2018 Prosjektmål Styrke dagens samhandling (forvaltningsmodellen) Videreføre innføring av tjenestebasert adressering Pilotering av CPP/CPA kommunikasjons-parametere Beskrivelse Videreføre innføring av del 2 og starte innføring av del 3 av standarden for tjenestebasert adressering. Videreføre pågående arbeid med funksjonell pilot. Ferdigstille utvalgte meldingstyper (henv.2.0) Utvikle verktøy for overvåking av meldingsversjoner i bruk Utrede: Modernisering av meldingsstandarder Styrke dagens samhandling (IKT forskrift / modeller) Evaluering av referansekatalogen og IKT forskriften Utrede: Vurdere ulike nasjonale / internasjonale modeller for pilotering og innføring av standarder Videre prioritering av meldingstyper gjennomføres via produktstyret for e-helsestandarder Meldingsversjoner som benyttes og omfang. Styrke planlegging for innføring/utfasing Skille fagdel og teknisk innhold / styrke enhetlig teknisk implementering, forenkle standardene Gjennomgå erfaringer med IKT-forskriften, og eventuelt foreslå endringer i IKT-forskriften overfor HOD. Vurdere ulike metoder for utarbeidelse, pilotering, samarbeid med sektor/leverandører og innføring av nye/endringer i standarder. Nye samhandlingsområder Utrede: Data-/dokumentdeling Beskrive hvordan data-/dokumentdeling skal implementeres på en enhetlig måte i sektoren Felleskomponent Utrede: Nasjonal virksomhetsstruktur for aktører i sektoren (RESH) Utrede behov og retningslinjer for nasjonal felleskomponent for organisasjonsstruktur Side 26

27

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 18. juni 2018

Produktstyre e-helsestandarder. 18. juni 2018 Produktstyre e-helsestandarder 18. juni 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 9/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 10/18 Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering Tilslutning

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 7/17 Nasjonal e-helsestrategi Orientering

Sak Tema Sakstype. 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 7/17 Nasjonal e-helsestrategi Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23. oktober Tid 12-13 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 19. Mars 2018

Produktstyre e-helsestandarder. 19. Mars 2018 Produktstyre e-helsestandarder 19. Mars 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 1/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 2/18 Helsefaglig dialog Tilslutning 3/18 Tjenestebasert adressering Orientering

Detaljer

SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak

SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak 19-17_Orientering fra sist møte i Produktstyre.docx SamUT_270917_Sak

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 25. mars 2019

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 25. mars 2019 Agenda Produktstyre e-helsestandarder 25. mars 2019 Agenda Sak Tema Sakstype 1/19 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 2/19 Henvisning 2.0 i Helse Vest Orientering 3/19 Henvisning 2.0 i

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 8. oktober 2018

Produktstyre e-helsestandarder. 8. oktober 2018 Produktstyre e-helsestandarder 8. oktober 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 16/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 17/18 Status på innføring av tjenestebasert adressering Orientering 18/18

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 9/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering

Sak Tema Sakstype. 9/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2018 Dato 18. juni 2018 Tid Kl. 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 5. april 2017 Direktoratet for e-helse

Produktstyre e-helsestandarder. 5. april 2017 Direktoratet for e-helse Produktstyre e-helsestandarder 5. april 2017 Direktoratet for e-helse Agenda Sak Tema Sakstype 1/17 Mandatet for dette produktstyret Orientering 2/17 Etablering av strategi for e-helsestandarder Orientering

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Agenda. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2019. Dato 17. juni Tid Kl Direktoratet for e-helse

Agenda. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2019. Dato 17. juni Tid Kl Direktoratet for e-helse Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2019 Dato 17. juni 2019 Tid Kl. 1200-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning. 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Sak Tema Sakstype. 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning. 12/17 Meldingsvalidator Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2017 Dato 13. desember Tid 09-10 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 16/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 17/18 Status på innføring av tjenestebasert adressering Orientering

Sak Tema Sakstype. 16/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 17/18 Status på innføring av tjenestebasert adressering Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2018 Dato 8. oktober 2018 Tid Kl. 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak

X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Sak 09/2019 SamUT 12.16.2019 Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse, Annebeth Askevold X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Avdeling standardisering

Detaljer

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 10. desember 2018

Agenda Produktstyre e-helsestandarder. 10. desember 2018 Agenda Produktstyre e-helsestandarder 10. desember 2018 Agenda Sak Tema Sakstype 24/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 25/18 Nasjonal plan for innføring av Henvisning 2.0 og status

Detaljer

Kari Kapstad (Folkehelseinstituttet) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)

Kari Kapstad (Folkehelseinstituttet) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2018 Dato 08.10.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Anne Bjørlykke (Helse Vest

Detaljer

MÅLBILDE OG VEIKART FOR MELDINGSVALIDATOREN

MÅLBILDE OG VEIKART FOR MELDINGSVALIDATOREN MÅLBILDE OG VEIKART FOR MELDINGSVALIDATOREN 20.12.2017 Norsk Helsenett SF 2 Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 20.12.2017 1.0 Mona Dalsaune Denne rapporten er basert på følgende dokumenter: Referanse #

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017 Nasjonal e-helsestrategi i Norge Ole Bryøen 12. oktober 2017 Helsepolitiske mål angir et samlet digitalt ambisjonsnivå Tverrsektorielle mål Utvikling av helse- og omsorgstjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx 20190313_SamUT_Sak_01-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_02-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_03-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_04-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_05-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_07-2019.pptx 20190313_SamUT_Sak_08-2019.pptm

Detaljer

MELDINGSVALIDATOR STATISTIKK OG FULLVALIDERING PÅ HELSENETTET.

MELDINGSVALIDATOR STATISTIKK OG FULLVALIDERING PÅ HELSENETTET. BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR STATISTIKK OG FULLVALIDERING PÅ HELSENETTET. DATO VERSJON BESKRIVELSE 04.07.2018 1.0 Klar til publisering 21.08.2018 1.1 Oppdaterte funksjoner INNHOLD 1. Ordforklaringer...

Detaljer

15. januar Christine Bergland

15. januar Christine Bergland "Hvordan arbeider vi med å styrke digital samhandling på dagens plattformer, og hva blir det konkrete resultatet av arbeidet med En innbygger en journal". 15. januar 2018 Christine Bergland Utfordringene

Detaljer

Rammeverk for felles informasjonsmodeller

Rammeverk for felles informasjonsmodeller Internasjonale standarder Rammeverk for felles smodeller April 2018 Internasjonale standarder Med internasjonale standarder mener vi standarder og spesifikasjoner med internasjonal utbredelse som er særlig

Detaljer

Mona L Pedersen Britt Fjærli Aune

Mona L Pedersen Britt Fjærli Aune MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 06.12.17 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Atle Betten, Kari Støfringsdal, Anne Marit Rennemo, Bjørn Larsen, Irene H Deltakere Aune, Heidi Slagsvold, Aslaug Skarsaune Svenning,

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2019. Dato Tid 12-13:30

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2019. Dato Tid 12-13:30 Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2019 Dato 25.03.2019 Tid 12-13:30 Sted Til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Anne Bjørlykke (Helse Vest RHF) Per Olav Skjesol (Helse

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Om Direktoratet for e-helse

Om Direktoratet for e-helse Om Direktoratet for e-helse ET ENKLERE HELSE-NORGE Vis film Hovedmål Digitalisere for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten Forbedre og forenkle helsehverdagen, for alle. Bakgrunn Helsesektoren består

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017 FIA Samhandling «FIA Samhandling har som mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Økt velstand, høyere levealder og digitalisering av samfunnet er med på å endre norsk helsevesen. Livskvalitet er ikke bare knyttet til god helse eller til graden av

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

Veikart og planer for e- helsestandarder Versjon 0.8

Veikart og planer for e- helsestandarder Versjon 0.8 Veikart og planer for e- helsestandarder 2018-2022 Versjon 0.8 IE-1034:2018 Publikasjonens tittel: Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022 Publikasjonens nummer IE-1034:2018 Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Sak 17-17_SamUT_270917_DigiHelse.pptx Sak SamUT_270917_Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge.pdf Sak og Sak

Sak 17-17_SamUT_270917_DigiHelse.pptx Sak SamUT_270917_Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge.pdf Sak og Sak Sak 17-17_SamUT_270917_DigiHelse.pptx Sak 18-17-SamUT_270917_Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge.pdf Sak 19-17 og Sak 20-17_SamUT_270917_Presentasjon Produktstyre og Henvisning 2.0.pptx Sak

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi Felles utfordringer, felles løsninger

Nasjonal e-helsestrategi Felles utfordringer, felles løsninger Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Felles utfordringer, felles løsninger Karl Vestli, Divisjonsdirektør Strategi 18. april 2018 Felles utfordringer krever felles løsninger vi har ikke råd til å la være

Detaljer

SamUT_070616_ Sak 8-17_ Nytt mandat for SamUT til godkjenning.docx SamUT_070617_ Sak 8-17_Mandat SamUT v0.90.docx SamUT_070617_Sak 9-17_Orientering

SamUT_070616_ Sak 8-17_ Nytt mandat for SamUT til godkjenning.docx SamUT_070617_ Sak 8-17_Mandat SamUT v0.90.docx SamUT_070617_Sak 9-17_Orientering SamUT_070616_ Sak 8-17_ Nytt mandat for SamUT til godkjenning.docx SamUT_070617_ Sak 8-17_Mandat SamUT v0.90.docx SamUT_070617_Sak 9-17_Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse.docx

Detaljer

SamUT_ _Sak _Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.docx SamUT_ _Sak _Håndtering

SamUT_ _Sak _Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.docx SamUT_ _Sak _Håndtering SamUT_20180307_Sak 1-2018_Status fra arbeid med nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.docx SamUT_20180307_Sak 2-2018_Håndtering av loggedata meldingstjener.docx SamUT_20180307 Sak 3-2018_Helsefaglig

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF)

Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2018 Dato 10.12.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Anne Bjørlykke (Helse Vest

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 1/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/18 Helsefaglig dialog Tilslutning

Sak Tema Sakstype. 1/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/18 Helsefaglig dialog Tilslutning Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2018 Dato 19. mars Tid 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Saken fremmes for utvalget som: X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak

Saken fremmes for utvalget som: X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Sak 29/2018 Orientering fra avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse, Annebeth Askevold X Orienteringssak Drøftingssak Tilslutningssak Avdeling standardisering vil

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR FULLVALIDERING DATO VERSJON BESKRIVELSE Klar til publisering

BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR FULLVALIDERING DATO VERSJON BESKRIVELSE Klar til publisering BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR FULLVALIDERING DATO VERSJON BESKRIVELSE 04.07.2018 1.0 Klar til publisering INNHOLD 1. Ordforklaringer... 3 2. OM Fullvalidering... 4 3. Hvordan få tilgang til Meldingsvalidator?...

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2018. Dato Tid

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 1/2018. Dato Tid Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2018 Dato 19.03.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse

Detaljer

Forslag til tekst til protokoll EPJ-løftet - takstforhandlinger. Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag til tekst til protokoll EPJ-løftet - takstforhandlinger. Helse- og omsorgsdepartementet Dato 14.05.2018 Saksnr Fra Forslag til tekst til protokoll EPJ-løftet - takstforhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet Saksbehandler Ansvarlig 1. Formål og avsetning EPJ-løftet har som formål å forbedre

Detaljer

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pdf _SamUT_Sak_ pptm

_SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pptx _SamUT_Sak_ pdf _SamUT_Sak_ pptm 20190612_SamUT_Sak_09-2019.pptx 20190612_SamUT_Sak_10-2019.pptx 20190612_SamUT_Sak_11-2019.pdf 20190612_SamUT_Sak_12-2019.pptm 20190612_SamUT_Sak_13-2019.pptx 20190612_SamUT_Sak_14-2019.pdf 20190612_SamUT_Sak_16-2019.pptx

Detaljer

Sak 01-18_SamUT _Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.pptx Sak 02-18_SamUT _Håndtering av loggedata fra

Sak 01-18_SamUT _Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.pptx Sak 02-18_SamUT _Håndtering av loggedata fra Sak 01-18_SamUT 070318_Nasjonal plan for innføring av tjenestebasert adressering.pptx Sak 02-18_SamUT 070318_Håndtering av loggedata fra meldingstjenere.pptx Sak 03-18_SamUT 070318_Helsefaglig dialog.pptx

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Veikart og planer for e-helsestandarder

Veikart og planer for e-helsestandarder Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022 Publikasjonens tittel: Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022 Publikasjonens nummer Utgitt av: Direktoratet for e-helse Utgitt: 11/2018 Kontakt:

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2018. Dato Tid

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 2/2018. Dato Tid Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2018 Dato 18.06.2018 Tid 1230-1400 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Oslo Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 FIA Samhandling EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Innføring av elektronisk meldingsutveksling har vært prioritert

Detaljer

Sak 31/18 Porteføljestyringsprosessen. NUFA 5. september 2018

Sak 31/18 Porteføljestyringsprosessen. NUFA 5. september 2018 Sak 31/18 Porteføljestyringsprosessen NUFA 5. september 2018 Hensikt med saken 1. Orientere om status for nasjonal e-helseportefølje 2018 samt pågående porteføljedefinering for 2019 2. Orientere om foreløpig

Detaljer

Prosjekt Internasjonale standarder

Prosjekt Internasjonale standarder Prosjekt Internasjonale standarder 07.12.2016 Bakgrunn Prosjektet har gjennomført vurderinger for følgende standarder og spesifikasjoner: HL7 FHIR HL7 v3 Messaging IHE XDS openehr spesifikasjoner HL7 CDA

Detaljer

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere MØTEREFERAT SamUT Møtedato Tid Møtested 7.6.18 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Bente Øvensen, Susanne Prøsch, Anne Marit Rennemo, Atle Betten, Bjørn Larsen, Irene H Aune, Kari

Detaljer

Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling

Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling Retningslinje utgitt 03/2019 1 Publikasjonens tittel: Utgitt: 03/2019 Dokumenttype Retningslinje Utgitt av: Direktoratet for e-helse Kontakt: postmottak@ehelse.no

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Forvaltningsmodell IE-1003

Forvaltningsmodell IE-1003 Forvaltningsmodell Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten IE-1003 Kolofon Publikasjonens tittel: Nasjonal forvaltningsmodell

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 24/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 26/18 Avvikling av KomUT Drøfting

Sak Tema Sakstype. 24/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 26/18 Avvikling av KomUT Drøfting Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2018 Dato 10. desember 2018 Tid Kl. 1230-1400 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Plan for utvikling av Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten v1.0

Plan for utvikling av Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten v1.0 Plan for utvikling av Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten v1.0 IE-1040 Publikasjonens tittel: Plan for utvikling av Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Saksnummer Tema Sakstittel Vedtak 6/16 Nasjonal portefølje Nasjonal e-

Saksnummer Tema Sakstittel Vedtak 6/16 Nasjonal portefølje Nasjonal e- Nasjonalt e-helsestyre skal: Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring Tilrå prioriteringer i nasjonal e-helseportefølje, inkludert finansiering

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 1/19 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/19 Henvisning 2.0 i Helse Vest Orientering

Sak Tema Sakstype. 1/19 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 2/19 Henvisning 2.0 i Helse Vest Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2019 Dato 25. mars 2019 Tid Kl. 1200-1330 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Trine Storhaug (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Møte 3/18 24. april 2018 Direktoratet for e-helse Sak 13/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Nasjonalt e-helsestyre 24. april 2018 Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested :00 15:00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT SamUT Møtedato Tid Møtested 12.6.19 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Bente Øvensen, Anne Marit Rennemo, Kari Støfringsdal, Mona L Pedersen, Bjørn Larsen, Heidi Slagsvold,

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Internasjonale standarder - Rammeverk for felles informasjonsmodeller

Internasjonale standarder - Rammeverk for felles informasjonsmodeller Internasjonale standarder - Rammeverk for felles informasjonsmodeller Arena for informasjonsforvaltning 04.12.2018 Øyvind Aassve Senior rådgiver Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helse myndighetsroller

Detaljer

SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_avdeling_standardisering.docx SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_Produktstyre.

SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_avdeling_standardisering.docx SamUT_ _Sak_ _Orientering_fra_Produktstyre. SamUT_20180926_Sak_19-2018_Orientering_fra_avdeling_standardisering.docx SamUT_20180926_Sak_20-2018_Orientering_fra_Produktstyre.docx SamUT_20180926_Sak_21-2018_Status_Helsefaglig_Dialog.docx SamUT_20180926_Sak_22-2018_Status_for_innføring_av_Tjenestebaserrt_Adressering.docx

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Referat fra møte i NUIT Møte 1/2019 Dato 13.februar 2019 Tid 10:

Referat fra møte i NUIT Møte 1/2019 Dato 13.februar 2019 Tid 10: Referat fra møte i NUIT Møte 1/2019 Dato 13.februar 2019 Tid 10:00 15.00 Sted Medlemmer Til stede Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen, Oslo Møterom 4117 Christine Bergland (Direktoratet for

Detaljer

IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren

IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren Publikasjonens tittel: IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren Utgitt: 15.11.2017 Publikasjonsnummer: IE-1010 Utgitt av: Direktoratet for e-helse Kontakt:

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Hvordan lykkes med Èn innbygger èn journal? ehelse 2019 Rune Simensen Direktør teknologi og e-helse

Hvordan lykkes med Èn innbygger èn journal? ehelse 2019 Rune Simensen Direktør teknologi og e-helse Hvordan lykkes med Èn innbygger èn journal? ehelse 2019 Rune Simensen Direktør teknologi og e-helse Agenda 1. En verden i endring 2. Mål og strategier 3. Våre tiltak for å realisere målene Hva skal teknologien

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer