MØTEBOK STYREMØTE TO i tiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK STYREMØTE TO. 7.5.15.i tiden 19.00-22.00."

Transkript

1 MØTEBOK STYREMØTE TO i tiden Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Alfred Rauland, Halvor O. Svendsen, Oluf Fønnebø, Thov G. Wetterhus og Sigurd Gudmundsen. Meldt forfall: Asbjørn Sevlejordet. Behandlede saker: Sak 7/15: Meldinger/Referater. Sak 8/15: Regnskapet Utsatt p.g.a. manglende opplysninger. Sak 9/15: Årsmelding Utsatt p.g.a. mangelfullt regnskap. Sak 10/15:Båter i allmenningen. Ny behandling. Sak 11/15: Fiskeforvaltning i allmenningen. Disse sakene ble drøftet uten protokollering: Utdeling, regelverk og trekning av villreinkortene to Rødberg, den Rapport fra vårens tilsyn hytter/lægere. Hans-Jørgen Jahren /s/ Sekretær Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Vebjørn Håvardsrud /s/ Alfred Rauland /s/ Sigurd Gudmundsen /s/ Oluf Fønnebø /s/ Thov G. Wetterhus /s/ Halvor O. Svendsen /s/

2 Sak 7/15: Referater/Meldinger. 219/14: Buskerud Tilsynsutvalg: Brukte turer på slepene i Buskerud 2014-barmark. 220/14: Buskerud Tilsynsutvalg: Hovedutskrift møte /14: HV villreinutval: Analyse av felling og kontrollkort /14: HV villreinområde: Oppsynsrapport villreinjakta /14: Buskerud Tilsynsutv. : Teltinger ved Eidfjord grense. 224/14: Jon Ivar Tjernshaugen: Garnfiske på Hardangervidda. 225/14: Statskog v/midtmageli: Uttalelse vedr. høring av tiltak mot spredning av ørekyte på HV. 226/14: Xreid: Søknad om løyve til å gjennomføre Xreid HV /14: Roald Røste: Ulovlig rypejakt på Haranatten. 228/14: ØNF: Tilsvar på brev fra Roald Røste se meldingssak 227/ /14: Ulvik fjellstyre: Møtebok /14: Sentrum Regnskap: Resultat foreløpig. 231/14: ØNF: Brev av til FM i B.Uttalelse ang. «Høring av tiltak mot spredning av ørekyte.» 232/14: Øystein Skålevik: Ang. reportasje i tidsskrift. 233/14: ØNF: Takkebrev til utsalgssteder for stangfiskekort. 234/14: NFS: Revisjon av forskrift om jakt, fangst, felling og fiske i statsallmenning. 235/14: ØNF: Ang. Brannvernskjema og brannslokkere. 236/14: SNO v/enerstvedt: Framlegg til nye tiltak HV /14: ØNF: Div. korrespondanse ang. bruksretten og Dagali- og Sør-Skurdalen sin stilling. 238/14: HF: Timeforbruk tom.nov /14: Felling villrein /14: Buskerud Tilsynsutvalg: Ang. tiltaksmidler for slepa Byen-Bjornesfjorden. 241/14: DNT Drammen og Omegn: Møte ang. fellessaker. 242/14: ØNF: Brev til Hordaland Tilsynsutvalg ang. kjøring til «Byen.» 1/15: NFS: Div. søknader til Miljødir. 2/15: HF: Tjenestekjøp /15: Svein Erik Lund: Ang. Slepeforeningen. 4/15: ØNF: Ang. Transport vinteren /15: FH: Vårmøtet for HV. 6/15: Bestilling fra forvaltningsmyndighet på SNO personalressurser. 7/15: Buskerud Tilsynsutvalg: Årsrapport /15: Vebj. Håvardsrud: Ang. matrikkelføring. 9/15: Tilsynsutvalget: Ang. kjøreløyver villreinjakta /15:Trygve Hesthagen: Oppdatering fiskestatus. Forts. neste side.

3 Sak 7/15: Meldinger fortsatt. 11/15: FM i Buskerud: Tillatelse til Xreid Hardangervidda /15:NFS: Ang. kommunereformen og Forenkling av utmarksforvaltningen. 13/15:NFS:Ang. utgiftsfordeling ved matrikkelføring. 14/15:ØNF: Tilbakemelding løyve til Byen. 15/15:Statskog: Ang. bygging av gamme ved Langebu. 17/15:Nore og Uvdal kommune: Anmodning om uttalelse/behandling etter særlovgivning oppføring av gamme/fiskelager ved Langebu. 18/15:Nore og Uvdal kommune v/lund: Ang. uttalelse forenkling fra Nore og Uvdal kommune. 19/15:Trygve Hesthagen: Ang. fiskestatus for «Naturindeks for Norge 2015.» 20/15:HV villreinutval: Div. info. 21/15:Stein Bergstøl: Telting i Grothalsen under jakt. 22/15:NFS: Kontrollkort for villrein. 23/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Møtebok /15:ØNF: Ang. meldingssak 23/15. 25/15:ØNF: Til Eidfjord fjellstyre v/aslak Myrvang ang. reguleringer i Grothalsen. 26/15:USS: Utkast til høringsuttalelse «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 27/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Praksis for tildeling av kjøreløyver til villreinjakt. 28/15: Buskerud Tilsynsutvalg:Utvidelse av barmarksløyvet til Øvre Numedal fjellstyre. 29/15:HF: Overvåking av jerv. 30/15:HV villreinutval: Innkalling til møte /15:Hønsefuglporalen. 32/15:FH: Forslag til høyringsuttale ang. «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 33/15:Halne Beitelag: Ny søknad om lov til å beitea sau på Skulestadvikneset. 34/15: HV villreinutval v/lund: Innspill ang. utforming av villreinkortene. 35/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Øvelser/fjellmarsjer på Hardangervidda. 36/15:HF: Rapport prøvefiske. 37/15:Xreid: Klage på forvaltningsvedtak. 38/15:FH as: Høyringssvar «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 39/15:Røldal fjellstyre: Ang. «Forenkling.» 40/15:NFS: Uttalelse ang. «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 41/15:HV villreinutval: Villreinkvote høsten behandling. 42/15: Statskog: ROU Hardangervidda/Nordfjella tilskuddsmidlene for /15: Eidfjord fjellstyre: Høyringssvar «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 44/15: ØNF: Søknad om tillatelse til motorferdsel i Hol kommune. 45/15: Nore og Uvdal kommune: Uttalelse ang. «Forenkling..» 46/15: HF: Kostnad v/tjenestekjøp tom.jan /15: Veterinærinstituttet: Søknad om tillatelse til felling av inntil 15 villreinkalver. Forts. neste side.

4 Sak 7/15: Meldinger fortsatt. 48/15: ØNF: Ang. prisforskriften. Brev til NFS. 49/15: HG: Info-brev /HG-nytt nr /15: HOL kommune: Motorferdsel i utmark- dispensasjon. 51/15: FM i B.: Vurdering av biotopforbedrende tiltak i Djupa. 52/15: ØNF: Høringssvar villreinkvote /15: FH as: Invitasjon til styremøte. 54/15: Miljødir.: Tillatelse til felling av 15 villreinkalver på HV. 55/15: FM i B.: Tillatelse til restaurering av utløp av Langesjøen og Djupa. 56/15: FM i B.: Skjøtselstiltak mot spredning av ørekyta på HV. 57/15: Villreinrådet i Norge: Landmøte /15: Nore og Uvdal kommune: Disp. og tillatelse til tiltak: Langebu. 59/15: Statskog: Vedr. søknad om oppsetting av gamme ved Langebu. 60/15: ØNF: Torbj. Kristiansen m.fl.: Resulatet av fiskekonkurranse /15: ØNF: Om utsatt fiskeoppgjør for /15: Slepeforeningen: Innkalling til Årsmøte /15: HG: Referat styremøte og Årsmøteprotokoll. 64/15: Nore og Uvdal kommune: Svar på forespørsel om lokaler til Fjellstyret. 65/15: ØNF: Brev til Atle Ulgenes ang. jakt i Grothalsen. 66/15: Villreinnemnda for HV: Oppdatering av valdansvarlig. 67/15: Villreinnemnda for HV: Kvotevedtak /15: SurveyMonkey: Ang. spørreundersøkelser på nett. 69/15: Vebj. Håvardsrud: Ang. manglende oppfølging fra regnskapsfører. 70/15: Statskog: Søknad om tilretteleggingstiltak ved utløpet til Langesjøen. 71/15: HV villreinutval: Alternativ kvoteanbefaling. 72/15: HV villreinutval: Anmodning om endring av kvotevedtak. 73/15: ØNF: Til Buskerud Kommunerevisjon ang. regnskapet /15: ØNF/NFS: Ang. rettigheter til Dagali- og Sør-Skurdalen. 75/15: FH v/sveinung Olsnes: Disp. for skriftlig krav om overføring av kort. 76/15: Mogen th.: Ang. salg av fiskekort. 77/15: Nore og Uvdal kommune: Vedr. matrikkelføring. 78/15: ØNF: Søknad om utsatt frist for regnskapsgodkjenning. 79/15: ØNF: Brev til NFS ang. gamle kommunegrenser. 80/15: Sentrum Regnskap v/håkon Sønsterud: Foreløpig regnskap Sak 10/15: Båter i allmenningen se neste side.

5 Sak 10/15: Båter i allmenningen. I sak 14/01 behandlet vi denne saken og fattet et tydelig vedtak. Se vedlegg. Etter at vedtaket ble fatta, oppsto det noe misnøye og fjellstyret vurderte vedtaket. Men styret ville ikke endre ordlyden og vedtaket står derfor fast slik det fremkommer i vedlegget. Imidlertid, nå har forutsetningene endret seg noe. Situasjonen er ikke slik at det er press på garnfiske. Underutvalg «Fiske» har også tatt del i drøftingene og ønsker at sekretær legger fram nytt forslag til vedtak. Vi fryktet den gang at antall båter ville øke til et slikt omfang at det måtte gjøres reguleringer. Derfor vurderte fjellstyret også muligheten for selv å kjøpe inn båter og legge ut i de mest aktuelle vannene. Etter en del undersøkelser ønsket vi ikke å gå inn på en slik praksis. Både formelt ansvar og den praktiske oppfølginga tilsa at fjellstyret ikke ville gå til dette skrittet. Det ville kreve betydelig med ressurser å ha et slikt tilbud. Hensikten med vedtaket i sak 14/01 var bl.a. å få bedre kontroll med hvilke vann det ble lagt ut båt i. Det hadde utviklet seg en praksis der vi kun fikk melding om hvor det var lagt ut båt. Nå er situasjonen annerledes både fordi presset på fiske er mindre og fordi kontoret selv har delegert myndighet til å utstede løyver for båttransport. Dermed har vi full oversikt over hva som skjer i allmenningen i.f.t. dette. Det ble fattet slikt enst. Vedtak i saken: «Fjellstyret er positive til at de bruksberettigede vil ha båter plassert i våre vann. Vedtak i sak 14/01 oppheves og følgende regler gjelder for båter i allmenningen: 1. Alle vann med en bærekraftig ørretbestand gir rett til utplassering av båt. 2. Hvis det er båter i vannet fra før, henstilles det til samarbeid. Unntaksvis kan fjellstyret regulere antall båter i vannet. Fjellstyret ønsker å få melding om flytting av båter mellom vann. 3. Båtene bør oppbevares og ha en farge som gjør at de glir mest mulig i ett med omgivelsene.»

6 Sak 11/15: Fiskeforvaltning i allmenningen. Fiske innenfor Øvre Numedal statsallmenning betyr både stangfiske på fellesfiskeområdet og garnfiske som utøves av de bruksberettigede. Også oterfiske har vi hatt sporadisk. Stangfiske forvaltes av fjellstyret på vegne av Opdal Renkompani, Buskerud Landbruksselskap (Geitvassdalen), Cappelen og Dagali fiskeforening. Dette har hatt en flott utvikling fra en omsetning på litt over til vel (som var omsetningen i 2013). Inntektsmessig utgjør ikke garnfiske noe vesentlig bidrag til fjellkassa. Men dette er et bevisst valg siden det hører til de gamle rettighetene knytta til allmenningen og derfor alltid vært gratis eller svært billig. Av samme grunn har det historisk vært en viktig bruksrett av stor betydning for trivsel, rekreasjon og samtidig en flott matressurs. Derfor har retten vært regulert og tidligere var det kun adgang til å bruke 3 eller 5 garn og kun i vann over 75 da. Også maskevidden har vært bestemt av fjellstyret. I fortsettelsen velger vi i forvaltningssammenheng kun å ta for oss forvaltningen av fiske i våre 53 vann hovedsakelig utøvd gjennom bruksretten som garn-/næringsfiske. Spørsmålet vi framover står overfor er hovedsakelig hvordan fjellstyret kan opprettholde interessen for fiske. Gradvis har de detaljerte bestemmelsene knytta til garnfiske blitt myket opp. Årsaken er selvsagt at interessen har avtatt fra å være et knapphetsgode til et fiske som færre har interesse av. Konsekvensen av denne aktive bruken var også behov for kontinuerlig utsetting av fisk. Siste året vi har registrert utsetting er i Etter dette fikk vi ny kunnskap via Tore Quenild sitt arbeid på Hardangervidda. Han anbefalte såkalt «Årsklasse-forvaltning». Dette innebar at det ble feil å sette ut fisk i de årene det var god produksjon eller de årene vi dro nytte av en god produksjon. Således var det en svært sterk årgang i 1997 som det ble fiska godt på i mange år. Quenilds konklusjoner bidro sammen med synkende interesse for en endring i prinsippene for forvaltningen av ørreten i Øvre Numedal statsallmenning. Nå har vi nye fakta som grunnlag for en tilsvarende forvaltning og ser at både 2009, -10 og -11 har sterke årsklasser av ørret. Derimot var både 2012 og 2013 svake, mens vi i 2014 har potensiale til en skikkelig sterk årgang. Utviklingen med synkende interesse er beklagelig fordi det gjennom generasjoner er knytta mye kompetanse til fisket i allmenningsvanna. Dette har vi et ansvar for å videreføre. Våre vann representerer også en flott matressurs med samla produksjon på mange tonn ørret av ypperste kvalitet. Et typisk eksempel på denne utviklingen er bruken av Vestre Bakketjønn. Med kun en liten halv times gåing til ei flott hytte og med flere gode vann i umiddelbar nærhet, har likevel interessen for fiske i både Bakketjønn og nærliggende vann avtatt. Da det meste av allmenningen ble freda i 1981 ble sider av forvaltningen oversett siden tilgangen til flere av våre vann ble stengt ved stenging av sleper. Dermed ble høsting for vanskelig og fisket vil over tid bli ødelagt. Det er ikke mulig å ha en aktiv forvaltning uten tilgang på transport. Sak 11/15 forts. neste side.

7 Stenging av traktorsleper på nordsida til noen av våre beste vann (f.eks. Storfisktj. Og Krakavadtj.) gjør uttaket marginalt i.f.t. potensialet. Også sportsfiske vil tape på dette. Dette må vi tillate oss å bemerke som en feil vernepolitikk. Temaet fiske, fiskeforvaltning og fiskekultivering har flere ganger vært til behandling i fjellstyret. I sak 2/01: Fiskekultivering i Øvre Numedal Statsallmenning, foretok styret en grundig vurdering og la langsiktige mål. Hovedretningen videre ble trukket fram i en inndeling av vannene i 3 kategorier: 1. Vann med god produksjon der det ikke settes inn spesielle tiltak. 2. Vann med behov for utsetting, evt. Andre tiltak for å stimulere produksjonen. 3. Vann som ligger avsides, som benyttes lite eller som krever så store ressurser at det ikke gjøres noe i denne perioden. I vårt videre arbeid, velger vi å holde fast på denne inndelingen. I hovedsak må nå kreftene brukes på kategori 1 og sørge for at interessen for garnfiske blir opprettholdt. Utsetting av fisk synes bare unntaksvis nødvendig siden vi har mange vann som har en god, naturlig produksjon og som ligger gunstig til. Vann i kategori 3 blir etter dette flere og må «leve sitt eget liv.» Noe av årsaken kan leses foran i denne sak. Likevel har vi eksempler på at slike vann benyttes og gir godt utbytte til de få som bruker de. Men fjellstyret vil ikke legge store ressurser i disse vannene. F.eks. i Langebu og Grothalsen. På denne måten håper vi å få en god forvaltning og aktiv bruk av et mindre antall vann. Dette igjen tror vi kan opprettholde interessen for garnfisket. En livskraftig ørretbestand vil også stangfiskerne i disse vannene dra nytte av. Det er en misforståelse å tro at garnfiske ødelegger for stangfiske. Uten garnfiske blir de fleste vann ødelagt fordi produksjonen blir for stor i.f.t. uttaket. For å trekke linjene framover, er det nødvendig å vite faktisk tilstand i dag. Det er i stor grad fastlagt gjennom prøvefiske og gjennomgang av rapporter fra fiskerne. Med utgangspunkt i minimum størrelse på vannene på 75 da er det i alt 53 vann i allmenningen. Slikt enst. Vedtak ble fattet: På grunnlag av faktisk tilstand i vann tilhørende Øvre Numedal statsallmenning, vil vi legge disse vannene til grunn i vår prioritering av forvaltningstiltak: Tangetj. (østre, midtre og vestre), Eidsjøtj. (Eidsjøungen), Feitfisketj. (østre, midtre og vestre), Skjelhølnuttj., Steintj., Vegarhovdtj. (Øvre, søre, midtre og vestre), Tjern sør-vest for Råstugu, Veisetj., Brutj., Skrovstj., Tjern sør for Kleivshovd, Kleivshovdtjønnan, Bakketj. Vestre, Grønenuttj., Skaupungen. I kategori 2, vann som kan trenge ekstra tiltak, vil vi ha særskilt søkelyset på Steintjønn. Dette er et svært populært vann med stort uttak. Utsetting være aktuelt.

8

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G.Wetterhus og Alfred Rauland. Andre: Ingebjørg Ulbaasen og H.J.Jahren. Forfall: Asbj.Sevlejordet

Detaljer

Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret.

Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret. Møtebok Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret. Behandlede saker: Sak 7/14: Meldinger. Sak 8/14: Godkjenning av søknader til villreinjakta 2014. Sak 9/14: Villreinjakta 2014.

Detaljer

styremøte onsdag 25.mai i tiden 19.00-22.00 på fjellstyrekontoret.

styremøte onsdag 25.mai i tiden 19.00-22.00 på fjellstyrekontoret. MØTEBOK styremøte onsdag 25.mai i tiden 19.00-22.00 på fjellstyrekontoret. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Knut Heiberg, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen.

Detaljer

Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Halvor O. Svendsen, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen.

Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Halvor O. Svendsen, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen. MØTEBOK STYREMØTE TO. 19.1.17. i tiden 19.00-21.30. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Halvor O. Svendsen, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen. Meldt forfall:

Detaljer

MØTEBOK STYREMØTE ONS i tiden

MØTEBOK STYREMØTE ONS i tiden MØTEBOK STYREMØTE ONS.31.5. i tiden 19.00 22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Thov G. Weterhus, Knut Heiberg, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen Andre: Hans-Jørgen

Detaljer

MØTEBOK STYREMØTE ONSDAG 25.11.2015 i tiden 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE ONSDAG 25.11.2015 i tiden 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE ONSDAG 25.11.2015 i tiden 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Halvor O. Svendsen, Oluf Fønnebø, Thov G. Wetterhus, Asbjørn Sevlejordet og Sigurd Gudmundsen. Andre: Hans-Jørgen

Detaljer

Styremøte onsd.18.2.15. i tiden 19.00-22.00 på fjellstyrekontoret.

Styremøte onsd.18.2.15. i tiden 19.00-22.00 på fjellstyrekontoret. MØTEBOK Styremøte onsd.18.2.15. i tiden 19.00-22.00 på fjellstyrekontoret. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G. Wetterhus, Asbj. Sevlejordet, Alfred Rauland og Sigurd

Detaljer

STYREMØTE TO. 24.10.i TIDEN 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET.

STYREMØTE TO. 24.10.i TIDEN 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET. MØTEBOK STYREMØTE TO. 24.10.i TIDEN 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Asbjørn Sevlejordet, Thov G.Wetterhus, Alfred Rauland og Sigurd Gudmundsen. Forfall: Halvor

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Vedlegg : Statistikk salg Resultatregskap 2011 Saksoversikt 2011

ÅRSMELDING 2011. Vedlegg : Statistikk salg Resultatregskap 2011 Saksoversikt 2011 ÅRSMELDING 2011 Foto: Hans-Jørgen Jahren. Ørekyta er en stor trussel mot ørreten og mangfoldet på Hardangervidda. Dessverre ble den igjen registrert ved Stigstuv på vannskillet mellom øst og vest i 2011.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vedlegg : Statistikk salg Resultatregskap 2014 Saksoversikt 2014

ÅRSMELDING 2014. Vedlegg : Statistikk salg Resultatregskap 2014 Saksoversikt 2014 ÅRSMELDING 2014 Foto: Hans-Jørgen Jahren. Unger utstråler en fantastisk glede når de lykkes. Og så håper vi denne gleden vedvarer. Dessverre har interessen for det tradisjonelle fiske med garn avtatt.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Vedlegg : Statistikk salg Resultatregskap 2013 Saksoversikt 2013

ÅRSMELDING 2013. Vedlegg : Statistikk salg Resultatregskap 2013 Saksoversikt 2013 ÅRSMELDING 2013 Foto: Hans-Jørgen Jahren. Seltjønnslægeret ved Hein var det siste av våre 9 steinbuer/lægere fjellstyret hadde på sin restaureringsplan. En dugnadsgjeng fra Rollag er vi stor takk skyldig

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 01-11 / 2015 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 02.02.2015 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

MØTEBOK. STYREMØTE MA. 14.3.16. i TIDEN 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET.

MØTEBOK. STYREMØTE MA. 14.3.16. i TIDEN 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET. MØTEBOK STYREMØTE MA. 14.3.16. i TIDEN 19.00-22.00 PÅ FJELLSTYREKONTORET. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Knut Heiberg, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen.

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 16.06.2016 Medlemmer i Buskerud tilsynsutvalg 2016-2019 Medlem Nore og Uvdal: Vilhelm Håvardsrud( leder ) Olav Thoen Mai Reidun Nørstebø Inger Brit Vindegg ( Hol ) Asbjørn

Detaljer

STYREMØTE TI i tiden

STYREMØTE TI i tiden MØTEBOK STYREMØTE TI.16.1.18. i tiden 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Tor-Olav Røisgaard, Thov G. Wetterhus, Knut Heiberg, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen. Andre: Styreleder

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Rødberg, 01.07.2011 Saksnr: 131-142 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Dato: 06.07.2011 Tidspunkt: 13.00 14.00 Møteinnkalling Skrykkevieren felæger ( H. vidda i forbindelse med befaring av

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 27-108/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Onsdag 22.05.2013 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

MØTEBOK. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Knut Heiberg, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen.

MØTEBOK. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Knut Heiberg, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen. MØTEBOK styremøte ONSDAG 16. NOV. i tiden 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Knut Heiberg, Thov G. Wetterhus, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen. Meldt forfall: Tor-Olav Røisgaard.

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 INNHALD: 1 Rauland statsallmenning 2 Rauland fjellstyre - samansetjing m v 3 Rauland fjellstyre sine hytter 4 Villreinjakt 5 Småviltjakt 6 Fiske 1 Rauland statsallmenning:

Detaljer

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt Statsallmenning Dorthe Huitfeldt Nestleder i Norges Fjellstyresamband Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27 november 2007 arrangert av FRIFO -litt mitt, litt ditt

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 Innvilgede og brukte turer barmarkssesongen 2013 FormålInnvilgede turer Brukte turer Fiske 235 132 Jakt 220 113 Landbruk 36 34 Turisme 10 5 Forskning 0 0 Eldre

Detaljer

MØTEBOK. Fjellstyra på Hardangervidda as

MØTEBOK. Fjellstyra på Hardangervidda as MØTEBOK Fjellstyra på Hardangervidda as Tidspunkt: Fredag 1 april 2016 kl 1300 Stad: Eidfjord Hotel Vøringfoss, Eidfjord Møtedeltakarar: Vebjørn Håvardsrud (ØNF), Torleif Fresvik (Røldal FS), Steinar Langesæter(Ullensv.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 19 29/ 2014 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 01.12. 2014 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35 45/ 2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarksenter på Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 19.03.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Sekretær: Andre: Arnhild Gorsethbakk, Rune

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø)

MØTEBOK. Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø) Tidspunkt: Onsdag 10. mai 2017 kl. 1800 Stad: Kjellaren i brannstasjonen i Odda MØTEBOK Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø)

Detaljer

ÅRSMELDING Foto: Hans-Jørgen Jahren.

ÅRSMELDING Foto: Hans-Jørgen Jahren. ÅRSMELDING 2015 Foto: Hans-Jørgen Jahren. Sommeren 2015 var ekstremt sein. Dette bildet er tatt i siste halvdel av juli i området sør for Knutsbu (bekkefar ned til Langesjøen). Det fikk alvorlige følger

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 29. 107/ 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Utmarkssenteret Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 19.00 22.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Mandag 9.11.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 5 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Arnold Fossum, Anne Gerd Bobakk Skogstad,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato: Møteinnkalling Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Dato: 22.03.2010 Utmarksenteret, Rødberg Tidspunkt: 17:00 18:00 Utvalgets medlemmer inviteres til middag på Rødberg hotell kl. 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 74 78/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 13.02.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.30 Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Vebjørn Håvardsrud, Dagali Else

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 22.01.13 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

ÅRSMELDING Foto: Hans-Jørgen Jahren.

ÅRSMELDING Foto: Hans-Jørgen Jahren. ÅRSMELDING 2016 Foto: Hans-Jørgen Jahren. Nytt styre konstituerte seg i januar 2016. De som er valgt for nye 4 år, er fra venstre rundt bordet: Vebjørn Håvardsrud (styreleder. Representerer Dagali/Sør-Skurdalen),

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT Saksnr: 01-11/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 19.00 21.00

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 20.01.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 20.01.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT FRA MØTET 20.01.2014 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 22.00 Deltagere: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Liv Jorunn

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FRA MØTET 13.08.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.00 Deltakere: Liv Jorunn Frogner, Rollag Kari K Redalen, Nore

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Bestillingsdialogen. Harald Sletten

Bestillingsdialogen. Harald Sletten Bestillingsdialogen Harald Sletten Prop. 1 S s. 87 I forvaltning av verneområda har regjeringa, som ledd i oppfølginga av arbeidet med å forenkle utmarksforvaltninga, gjort nokre endringar i rutinane for

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 22.05.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

RØLDAL FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2013 INNHALD: 1. Røldal statsallmenning. 2. Røldal fjellstyre. 3. Hytter og stølar. 4. Villreinjakt. 5.

RØLDAL FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2013 INNHALD: 1. Røldal statsallmenning. 2. Røldal fjellstyre. 3. Hytter og stølar. 4. Villreinjakt. 5. RØLDAL FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2013 INNHALD: 1. Røldal statsallmenning 2. Røldal fjellstyre 3. Hytter og stølar 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt 6. Fiske 1. Røldal statsallmenning Røldal statsallmenning ligg

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2015

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2015 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2015 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. Nytt uthus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 51/12 56/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 55-74 / 2012 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 19.03.2012 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Ny forvaltningsmodell for Hardangervidda? Behov og veien framover. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal

Ny forvaltningsmodell for Hardangervidda? Behov og veien framover. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Ny forvaltningsmodell for Hardangervidda? Behov og veien framover Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Utøve og formidle forvaltningsmyndighet Skaffe og formidle miljøkunnskap Veilede regionalt og kommunalt nivå

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møte pr telefon/ e-post Saksnr: 201-206 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Dato: Perioden 29.06.2012 02.07.2012 Tidspunkt: Tilbakemeldinger

Detaljer

Hardangerrådet 13.02.15. Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband

Hardangerrådet 13.02.15. Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband Hardangerrådet 13.02.15 Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband Hva er et fjellstyre? Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. I hver kommune der det er

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

MØTEBOK. Styremøte i Fjellstyra på Hardangervidda as

MØTEBOK. Styremøte i Fjellstyra på Hardangervidda as MØTEBOK Styremøte i Fjellstyra på Hardangervidda as Tidspunkt: Fredag 24.03.17 klokka 1300 Stad: Lampeland Hotell Møtedeltakarar: Vebjørn Håvardsrud (ØNF), Torleif Fresvik (Røldal FS), Steinar Langesæter

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 23/15 Møtedato: 30.11.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Møteinnkalling og sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2014 Januar 2015 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, Bjørn Ebne, May Britt Martinsen,

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Tor Aage Dale, Marit Kåsa

MØTEBOK. Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Tor Aage Dale, Marit Kåsa MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 30 mai klokka 1800 Stad: Raulandsakademiet Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Tor Aage Dale, Marit Kåsa Meldt forfall: Halvor Fehn (vara kunne ikkje møte) Andre til

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 16.01.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 18.00 21.30 Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Odd Gunnar Vikan, Uvdal Vebjørn

Detaljer

MØTEBOK. Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as

MØTEBOK. Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as MØTEBOK Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as Tidspunkt: Onsdag 15 juni 2016 kl 1800 Stad: Telefonmøte Møtedeltakarar: Vebjørn Håvardsrud (ØNF), Torleif Fresvik (Røldal FS), Knut Sygnestveit

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 7.2.13 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne,

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Rødberg, 27.07.2011 Møteinnkalling Saksnr: 143-147 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Møte pr telefon/ E - post Dato: 01.08.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Årsrapport 2014 Hardangervidda Fjelloppsyn

Årsrapport 2014 Hardangervidda Fjelloppsyn Årsrapport 2014 Hardangervidda Fjelloppsyn FJELLOPPSYNET er oppretta med heimel i Fjellova og har sitt hovudvirke på statsallmenningane og skal: Forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentlegrettslege

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 173-200 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 18.06.2012 Tidspunkt: 20.00 22.00 Sakenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-34 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 010/13-015/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 16.02.2015 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Vararepresentanter:

Detaljer

Møtebok for Ulvik fjellstyre

Møtebok for Ulvik fjellstyre Møtebok for Ulvik fjellstyre Stad: Fjellstyret sitt kontor, Ulvik Dato: 09.02.16 Klokkeslett: 18.00-20.30 Tilstades på møtet Medlem: Knut Sygnestveit Stig Yngve Røkenes Atle Ulgenes Ingrid Sponheim Lars

Detaljer

Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Halvor Fehn, Marit Kåsa

Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Halvor Fehn, Marit Kåsa MØTEBOK Tidspunkt: Torsdag 26 oktober 2017 kl 1800 Stad: Akademiet Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Halvor Fehn, Marit Kåsa Meldt forfall: Tor Aage Dale (for seint å kalle inn vara) Andre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 05/14 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 9.4.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 1.14 9.14

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møtebok for Ulvik fjellstyre

Møtebok for Ulvik fjellstyre Møtebok for Ulvik fjellstyre Stad: Fjellstyret sitt kontor, Ulvik Dato: 24.05.11 Klokkeslett: 19.00-21.00 Tilstades på møtet Medlem: Knut Sygnestveit Solveig H. Uppheim Lars Helge Ljone Kjell Røkenes Forfall:

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/10-012/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Elisabeth Hauge Torunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26/09-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Else Bekkeseth,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 6/15 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll EIDFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eidfjord Fjellstyre Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 21.05.2008 Tidspunkt: 18:00-21.00 Saksnr: 018/08 024/08 Følgjande medlemer møtte ikkje: Hildegunn Espe Følgjande

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 84-171 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tidspunkt: 19.00 22.00 Sakenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer