MØTEBOK STYREMØTE TO i tiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK STYREMØTE TO. 7.5.15.i tiden 19.00-22.00."

Transkript

1 MØTEBOK STYREMØTE TO i tiden Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Alfred Rauland, Halvor O. Svendsen, Oluf Fønnebø, Thov G. Wetterhus og Sigurd Gudmundsen. Meldt forfall: Asbjørn Sevlejordet. Behandlede saker: Sak 7/15: Meldinger/Referater. Sak 8/15: Regnskapet Utsatt p.g.a. manglende opplysninger. Sak 9/15: Årsmelding Utsatt p.g.a. mangelfullt regnskap. Sak 10/15:Båter i allmenningen. Ny behandling. Sak 11/15: Fiskeforvaltning i allmenningen. Disse sakene ble drøftet uten protokollering: Utdeling, regelverk og trekning av villreinkortene to Rødberg, den Rapport fra vårens tilsyn hytter/lægere. Hans-Jørgen Jahren /s/ Sekretær Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Vebjørn Håvardsrud /s/ Alfred Rauland /s/ Sigurd Gudmundsen /s/ Oluf Fønnebø /s/ Thov G. Wetterhus /s/ Halvor O. Svendsen /s/

2 Sak 7/15: Referater/Meldinger. 219/14: Buskerud Tilsynsutvalg: Brukte turer på slepene i Buskerud 2014-barmark. 220/14: Buskerud Tilsynsutvalg: Hovedutskrift møte /14: HV villreinutval: Analyse av felling og kontrollkort /14: HV villreinområde: Oppsynsrapport villreinjakta /14: Buskerud Tilsynsutv. : Teltinger ved Eidfjord grense. 224/14: Jon Ivar Tjernshaugen: Garnfiske på Hardangervidda. 225/14: Statskog v/midtmageli: Uttalelse vedr. høring av tiltak mot spredning av ørekyte på HV. 226/14: Xreid: Søknad om løyve til å gjennomføre Xreid HV /14: Roald Røste: Ulovlig rypejakt på Haranatten. 228/14: ØNF: Tilsvar på brev fra Roald Røste se meldingssak 227/ /14: Ulvik fjellstyre: Møtebok /14: Sentrum Regnskap: Resultat foreløpig. 231/14: ØNF: Brev av til FM i B.Uttalelse ang. «Høring av tiltak mot spredning av ørekyte.» 232/14: Øystein Skålevik: Ang. reportasje i tidsskrift. 233/14: ØNF: Takkebrev til utsalgssteder for stangfiskekort. 234/14: NFS: Revisjon av forskrift om jakt, fangst, felling og fiske i statsallmenning. 235/14: ØNF: Ang. Brannvernskjema og brannslokkere. 236/14: SNO v/enerstvedt: Framlegg til nye tiltak HV /14: ØNF: Div. korrespondanse ang. bruksretten og Dagali- og Sør-Skurdalen sin stilling. 238/14: HF: Timeforbruk tom.nov /14: Felling villrein /14: Buskerud Tilsynsutvalg: Ang. tiltaksmidler for slepa Byen-Bjornesfjorden. 241/14: DNT Drammen og Omegn: Møte ang. fellessaker. 242/14: ØNF: Brev til Hordaland Tilsynsutvalg ang. kjøring til «Byen.» 1/15: NFS: Div. søknader til Miljødir. 2/15: HF: Tjenestekjøp /15: Svein Erik Lund: Ang. Slepeforeningen. 4/15: ØNF: Ang. Transport vinteren /15: FH: Vårmøtet for HV. 6/15: Bestilling fra forvaltningsmyndighet på SNO personalressurser. 7/15: Buskerud Tilsynsutvalg: Årsrapport /15: Vebj. Håvardsrud: Ang. matrikkelføring. 9/15: Tilsynsutvalget: Ang. kjøreløyver villreinjakta /15:Trygve Hesthagen: Oppdatering fiskestatus. Forts. neste side.

3 Sak 7/15: Meldinger fortsatt. 11/15: FM i Buskerud: Tillatelse til Xreid Hardangervidda /15:NFS: Ang. kommunereformen og Forenkling av utmarksforvaltningen. 13/15:NFS:Ang. utgiftsfordeling ved matrikkelføring. 14/15:ØNF: Tilbakemelding løyve til Byen. 15/15:Statskog: Ang. bygging av gamme ved Langebu. 17/15:Nore og Uvdal kommune: Anmodning om uttalelse/behandling etter særlovgivning oppføring av gamme/fiskelager ved Langebu. 18/15:Nore og Uvdal kommune v/lund: Ang. uttalelse forenkling fra Nore og Uvdal kommune. 19/15:Trygve Hesthagen: Ang. fiskestatus for «Naturindeks for Norge 2015.» 20/15:HV villreinutval: Div. info. 21/15:Stein Bergstøl: Telting i Grothalsen under jakt. 22/15:NFS: Kontrollkort for villrein. 23/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Møtebok /15:ØNF: Ang. meldingssak 23/15. 25/15:ØNF: Til Eidfjord fjellstyre v/aslak Myrvang ang. reguleringer i Grothalsen. 26/15:USS: Utkast til høringsuttalelse «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 27/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Praksis for tildeling av kjøreløyver til villreinjakt. 28/15: Buskerud Tilsynsutvalg:Utvidelse av barmarksløyvet til Øvre Numedal fjellstyre. 29/15:HF: Overvåking av jerv. 30/15:HV villreinutval: Innkalling til møte /15:Hønsefuglporalen. 32/15:FH: Forslag til høyringsuttale ang. «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 33/15:Halne Beitelag: Ny søknad om lov til å beitea sau på Skulestadvikneset. 34/15: HV villreinutval v/lund: Innspill ang. utforming av villreinkortene. 35/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Øvelser/fjellmarsjer på Hardangervidda. 36/15:HF: Rapport prøvefiske. 37/15:Xreid: Klage på forvaltningsvedtak. 38/15:FH as: Høyringssvar «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 39/15:Røldal fjellstyre: Ang. «Forenkling.» 40/15:NFS: Uttalelse ang. «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 41/15:HV villreinutval: Villreinkvote høsten behandling. 42/15: Statskog: ROU Hardangervidda/Nordfjella tilskuddsmidlene for /15: Eidfjord fjellstyre: Høyringssvar «Forenkling av utmarksforvaltningen.» 44/15: ØNF: Søknad om tillatelse til motorferdsel i Hol kommune. 45/15: Nore og Uvdal kommune: Uttalelse ang. «Forenkling..» 46/15: HF: Kostnad v/tjenestekjøp tom.jan /15: Veterinærinstituttet: Søknad om tillatelse til felling av inntil 15 villreinkalver. Forts. neste side.

4 Sak 7/15: Meldinger fortsatt. 48/15: ØNF: Ang. prisforskriften. Brev til NFS. 49/15: HG: Info-brev /HG-nytt nr /15: HOL kommune: Motorferdsel i utmark- dispensasjon. 51/15: FM i B.: Vurdering av biotopforbedrende tiltak i Djupa. 52/15: ØNF: Høringssvar villreinkvote /15: FH as: Invitasjon til styremøte. 54/15: Miljødir.: Tillatelse til felling av 15 villreinkalver på HV. 55/15: FM i B.: Tillatelse til restaurering av utløp av Langesjøen og Djupa. 56/15: FM i B.: Skjøtselstiltak mot spredning av ørekyta på HV. 57/15: Villreinrådet i Norge: Landmøte /15: Nore og Uvdal kommune: Disp. og tillatelse til tiltak: Langebu. 59/15: Statskog: Vedr. søknad om oppsetting av gamme ved Langebu. 60/15: ØNF: Torbj. Kristiansen m.fl.: Resulatet av fiskekonkurranse /15: ØNF: Om utsatt fiskeoppgjør for /15: Slepeforeningen: Innkalling til Årsmøte /15: HG: Referat styremøte og Årsmøteprotokoll. 64/15: Nore og Uvdal kommune: Svar på forespørsel om lokaler til Fjellstyret. 65/15: ØNF: Brev til Atle Ulgenes ang. jakt i Grothalsen. 66/15: Villreinnemnda for HV: Oppdatering av valdansvarlig. 67/15: Villreinnemnda for HV: Kvotevedtak /15: SurveyMonkey: Ang. spørreundersøkelser på nett. 69/15: Vebj. Håvardsrud: Ang. manglende oppfølging fra regnskapsfører. 70/15: Statskog: Søknad om tilretteleggingstiltak ved utløpet til Langesjøen. 71/15: HV villreinutval: Alternativ kvoteanbefaling. 72/15: HV villreinutval: Anmodning om endring av kvotevedtak. 73/15: ØNF: Til Buskerud Kommunerevisjon ang. regnskapet /15: ØNF/NFS: Ang. rettigheter til Dagali- og Sør-Skurdalen. 75/15: FH v/sveinung Olsnes: Disp. for skriftlig krav om overføring av kort. 76/15: Mogen th.: Ang. salg av fiskekort. 77/15: Nore og Uvdal kommune: Vedr. matrikkelføring. 78/15: ØNF: Søknad om utsatt frist for regnskapsgodkjenning. 79/15: ØNF: Brev til NFS ang. gamle kommunegrenser. 80/15: Sentrum Regnskap v/håkon Sønsterud: Foreløpig regnskap Sak 10/15: Båter i allmenningen se neste side.

5 Sak 10/15: Båter i allmenningen. I sak 14/01 behandlet vi denne saken og fattet et tydelig vedtak. Se vedlegg. Etter at vedtaket ble fatta, oppsto det noe misnøye og fjellstyret vurderte vedtaket. Men styret ville ikke endre ordlyden og vedtaket står derfor fast slik det fremkommer i vedlegget. Imidlertid, nå har forutsetningene endret seg noe. Situasjonen er ikke slik at det er press på garnfiske. Underutvalg «Fiske» har også tatt del i drøftingene og ønsker at sekretær legger fram nytt forslag til vedtak. Vi fryktet den gang at antall båter ville øke til et slikt omfang at det måtte gjøres reguleringer. Derfor vurderte fjellstyret også muligheten for selv å kjøpe inn båter og legge ut i de mest aktuelle vannene. Etter en del undersøkelser ønsket vi ikke å gå inn på en slik praksis. Både formelt ansvar og den praktiske oppfølginga tilsa at fjellstyret ikke ville gå til dette skrittet. Det ville kreve betydelig med ressurser å ha et slikt tilbud. Hensikten med vedtaket i sak 14/01 var bl.a. å få bedre kontroll med hvilke vann det ble lagt ut båt i. Det hadde utviklet seg en praksis der vi kun fikk melding om hvor det var lagt ut båt. Nå er situasjonen annerledes både fordi presset på fiske er mindre og fordi kontoret selv har delegert myndighet til å utstede løyver for båttransport. Dermed har vi full oversikt over hva som skjer i allmenningen i.f.t. dette. Det ble fattet slikt enst. Vedtak i saken: «Fjellstyret er positive til at de bruksberettigede vil ha båter plassert i våre vann. Vedtak i sak 14/01 oppheves og følgende regler gjelder for båter i allmenningen: 1. Alle vann med en bærekraftig ørretbestand gir rett til utplassering av båt. 2. Hvis det er båter i vannet fra før, henstilles det til samarbeid. Unntaksvis kan fjellstyret regulere antall båter i vannet. Fjellstyret ønsker å få melding om flytting av båter mellom vann. 3. Båtene bør oppbevares og ha en farge som gjør at de glir mest mulig i ett med omgivelsene.»

6 Sak 11/15: Fiskeforvaltning i allmenningen. Fiske innenfor Øvre Numedal statsallmenning betyr både stangfiske på fellesfiskeområdet og garnfiske som utøves av de bruksberettigede. Også oterfiske har vi hatt sporadisk. Stangfiske forvaltes av fjellstyret på vegne av Opdal Renkompani, Buskerud Landbruksselskap (Geitvassdalen), Cappelen og Dagali fiskeforening. Dette har hatt en flott utvikling fra en omsetning på litt over til vel (som var omsetningen i 2013). Inntektsmessig utgjør ikke garnfiske noe vesentlig bidrag til fjellkassa. Men dette er et bevisst valg siden det hører til de gamle rettighetene knytta til allmenningen og derfor alltid vært gratis eller svært billig. Av samme grunn har det historisk vært en viktig bruksrett av stor betydning for trivsel, rekreasjon og samtidig en flott matressurs. Derfor har retten vært regulert og tidligere var det kun adgang til å bruke 3 eller 5 garn og kun i vann over 75 da. Også maskevidden har vært bestemt av fjellstyret. I fortsettelsen velger vi i forvaltningssammenheng kun å ta for oss forvaltningen av fiske i våre 53 vann hovedsakelig utøvd gjennom bruksretten som garn-/næringsfiske. Spørsmålet vi framover står overfor er hovedsakelig hvordan fjellstyret kan opprettholde interessen for fiske. Gradvis har de detaljerte bestemmelsene knytta til garnfiske blitt myket opp. Årsaken er selvsagt at interessen har avtatt fra å være et knapphetsgode til et fiske som færre har interesse av. Konsekvensen av denne aktive bruken var også behov for kontinuerlig utsetting av fisk. Siste året vi har registrert utsetting er i Etter dette fikk vi ny kunnskap via Tore Quenild sitt arbeid på Hardangervidda. Han anbefalte såkalt «Årsklasse-forvaltning». Dette innebar at det ble feil å sette ut fisk i de årene det var god produksjon eller de årene vi dro nytte av en god produksjon. Således var det en svært sterk årgang i 1997 som det ble fiska godt på i mange år. Quenilds konklusjoner bidro sammen med synkende interesse for en endring i prinsippene for forvaltningen av ørreten i Øvre Numedal statsallmenning. Nå har vi nye fakta som grunnlag for en tilsvarende forvaltning og ser at både 2009, -10 og -11 har sterke årsklasser av ørret. Derimot var både 2012 og 2013 svake, mens vi i 2014 har potensiale til en skikkelig sterk årgang. Utviklingen med synkende interesse er beklagelig fordi det gjennom generasjoner er knytta mye kompetanse til fisket i allmenningsvanna. Dette har vi et ansvar for å videreføre. Våre vann representerer også en flott matressurs med samla produksjon på mange tonn ørret av ypperste kvalitet. Et typisk eksempel på denne utviklingen er bruken av Vestre Bakketjønn. Med kun en liten halv times gåing til ei flott hytte og med flere gode vann i umiddelbar nærhet, har likevel interessen for fiske i både Bakketjønn og nærliggende vann avtatt. Da det meste av allmenningen ble freda i 1981 ble sider av forvaltningen oversett siden tilgangen til flere av våre vann ble stengt ved stenging av sleper. Dermed ble høsting for vanskelig og fisket vil over tid bli ødelagt. Det er ikke mulig å ha en aktiv forvaltning uten tilgang på transport. Sak 11/15 forts. neste side.

7 Stenging av traktorsleper på nordsida til noen av våre beste vann (f.eks. Storfisktj. Og Krakavadtj.) gjør uttaket marginalt i.f.t. potensialet. Også sportsfiske vil tape på dette. Dette må vi tillate oss å bemerke som en feil vernepolitikk. Temaet fiske, fiskeforvaltning og fiskekultivering har flere ganger vært til behandling i fjellstyret. I sak 2/01: Fiskekultivering i Øvre Numedal Statsallmenning, foretok styret en grundig vurdering og la langsiktige mål. Hovedretningen videre ble trukket fram i en inndeling av vannene i 3 kategorier: 1. Vann med god produksjon der det ikke settes inn spesielle tiltak. 2. Vann med behov for utsetting, evt. Andre tiltak for å stimulere produksjonen. 3. Vann som ligger avsides, som benyttes lite eller som krever så store ressurser at det ikke gjøres noe i denne perioden. I vårt videre arbeid, velger vi å holde fast på denne inndelingen. I hovedsak må nå kreftene brukes på kategori 1 og sørge for at interessen for garnfiske blir opprettholdt. Utsetting av fisk synes bare unntaksvis nødvendig siden vi har mange vann som har en god, naturlig produksjon og som ligger gunstig til. Vann i kategori 3 blir etter dette flere og må «leve sitt eget liv.» Noe av årsaken kan leses foran i denne sak. Likevel har vi eksempler på at slike vann benyttes og gir godt utbytte til de få som bruker de. Men fjellstyret vil ikke legge store ressurser i disse vannene. F.eks. i Langebu og Grothalsen. På denne måten håper vi å få en god forvaltning og aktiv bruk av et mindre antall vann. Dette igjen tror vi kan opprettholde interessen for garnfisket. En livskraftig ørretbestand vil også stangfiskerne i disse vannene dra nytte av. Det er en misforståelse å tro at garnfiske ødelegger for stangfiske. Uten garnfiske blir de fleste vann ødelagt fordi produksjonen blir for stor i.f.t. uttaket. For å trekke linjene framover, er det nødvendig å vite faktisk tilstand i dag. Det er i stor grad fastlagt gjennom prøvefiske og gjennomgang av rapporter fra fiskerne. Med utgangspunkt i minimum størrelse på vannene på 75 da er det i alt 53 vann i allmenningen. Slikt enst. Vedtak ble fattet: På grunnlag av faktisk tilstand i vann tilhørende Øvre Numedal statsallmenning, vil vi legge disse vannene til grunn i vår prioritering av forvaltningstiltak: Tangetj. (østre, midtre og vestre), Eidsjøtj. (Eidsjøungen), Feitfisketj. (østre, midtre og vestre), Skjelhølnuttj., Steintj., Vegarhovdtj. (Øvre, søre, midtre og vestre), Tjern sør-vest for Råstugu, Veisetj., Brutj., Skrovstj., Tjern sør for Kleivshovd, Kleivshovdtjønnan, Bakketj. Vestre, Grønenuttj., Skaupungen. I kategori 2, vann som kan trenge ekstra tiltak, vil vi ha særskilt søkelyset på Steintjønn. Dette er et svært populært vann med stort uttak. Utsetting være aktuelt.

8

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G.Wetterhus og Alfred Rauland. Andre: Ingebjørg Ulbaasen og H.J.Jahren. Forfall: Asbj.Sevlejordet

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV?

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV? LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV? Margrete Skår Forsker ved Avdeling for naturbruk, Norsk institutt for naturforskning, NINA EVALUERING AV FORSØK MED NY FORVALTNINGS- ORDNING

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer