Styremøte onsdag i tiden på fjellstyrekontoret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte onsdag 4.6.14. i tiden 18.30-22.00 på fjellstyrekontoret."

Transkript

1 Møtebok Styremøte onsdag i tiden på fjellstyrekontoret. Behandlede saker: Sak 7/14: Meldinger. Sak 8/14: Godkjenning av søknader til villreinjakta Sak 9/14: Villreinjakta Sak 10/14: Datoer for utdeling, informasjon o.l. Sak 11/14: Bruk av påhengsmotor på vann i allmenningen. Følgende saker var til diskusjon uten realitetsbehandling: A. Strategiarbeidet. Vi gjorde i sak 18/13 et vedtak der vi bestemte at vi skulle ha en gjennomgang av fjellstyrets arbeid med henblikk på riktig ressursbruk. Fristen ble satt til Sekretæren hadde ikke grunnlag nok til dette møtet for å legge fram en fullstendig rapport. Derfor ble det gitt en muntlig rapport til styret. Utfordringene våre og oppgavene er større enn de ressursene vi disponerer. Derfor må både jeg og andre gjøre en betydelig dugnadsinnsats for å imøtekomme brukernes ønsker. Hvordan drifte Øvre Numedal fjellstyre i et lengre perspektiv? Styret har et betydelig ansvar for å finne gode svar. B. Andre viktige spørsmål. a) Ny forvaltningsmodell for HV (skal opp til behandling i FH den 11.6.)? b) Opplegget med trekning på Jegerkafeen, Fjellstyrets informasjonsopplegg (bruk av hjemmesida vår og egen Facebook-side for fjellstyrene er oppretta sentralt fra sambandet), oppfordring om 100 kr pr.kort øremerka til vedlikehold. Endring av administrasjonskostnadene for stangfiskekort (har vært 2 %, men foreslås økt til 4 %), Xreid og konsekvenser for oss, Rotenon-behandling, Tiltak i Djupa, slepestyre for nordsida og forestående arbeid i sommer, økonomien i fjellstyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Vebjørn Håvardsrud /s/ Alfred Rauland /s/ Thov G.Wetterhus /s/ Sigurd Gudmundsen /s/ Halvor O. Svendsen /s/ Oluf Fønnebø /s/ Hans-Jørgen Jahren Sekretær

2 Sak 7/14: Meldinger. 59/14: FH as: Styremøte invitasjon. 60/14: HF: Kostnad ved tjenestekjøp tom. 2/14. 61/14: ØNF: Høring villreinkvoten /14: Nore og Uvdal kommune: Lokal forskrift om motorferdsel. 63/14: Landbruks- og Matdepartementet: Endring i forskrift om seter og tilleggsjord. 64/14: Geitvassdalen Beitelag: Årsmelding /14: Slepestyret Solheimstulen-Lågaros: Årsberetning /14: Slepestyret: Protokoll fra årsmøtet /14: ØNF: Ferie og arbeid sommeren /14: Nore og Uvdal kommune v/brannsjefen: Vedtak om forbud mot bruk av ildsted på Vegarhovd. 69/14: NFS: Invitasjon til landsmøte /14: Numedalsnett: Reportasje fra Jegerkafe /14: Oluf Fønnebø: Rapport tilsyn Jegerbu. 72/14: HG: HG-nytt nr /14: HG: Årsmøteprotokoll /14: ØNF: Ang. fellesutgifter på stangfiskekort /14: Sentrum Regnskap/ØNF: Fordeling fellesfiskekort /14: Miljødir.: Svar på søknad om endring av jakttid og kontrollkort for HV. 77/14: Paul Tollefsen: Innspill ang. fredningssoner og korttildeling. 78/14: Sentrum Regnskap: Regnskap /14: Alf Vegar Nymoen: Innspill ang. søknad/tilbakemelding på e-post. 80/14: ØNF: Brev til Buskerud kommunerevisjon. 81/14: Proff.no: Profilering. 82/14: ØNF: Ang. revidering av regnskapet. 83/14: HV villreinutval: Minimumstelling /14: HF: Aksjebrev i Hardangervidda Fjelloppsyn. 85/14: ØNF: Vareopptelling bøker, kasse etc.

3 Sak 9/14: Villreinjakta Jaktstart blir onsdag Siste jaktdag er ti Nattefredning Det blir jaktfri sone i.h.t. eget kart i tiden ti to.5.9. Se vedlegg. 3. Prisene er 2000 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr og 500 kr for kalv. Prisene for overføring er henholdsvis 2000 kr, 1000 kr og 500 kr. Pris for tilleggskort er henholdsvis 1000 kr, 500 kr og 200 kr. De som ønsker ekstrakort (utover ordinær «pakke»), tilbys dette til halv pris. Gruppa år garanteres kort og prisen settes til halvparten av ordinær pris. Om de ikke får kort ved ordinær trekning, tilbys de ett simle/undyrkort. Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder. 4. Normaltildeling vil bli 3 dyr pr. jeger, evt. kalv i tillegg. Kort som er til overs etter denne tildelinga og etter reservekortutdelingen, trekkes blant de jegerne som ønsker ekstrakort. Antall kort og fristen for å melde inn ønske kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside og på egen oppslagstavle. 5. Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan ta med inntil 2 tilleggskort. Se prisen for dette i pkt. 3. Tilleggskort kan brukes på lik linje med allmenningskort. 6. Overføringer. Det gis mulighet for å overføre inntil 2 kort fra andre vald. Det er bare jegere med bruksrett til statsallmenningen som kan overføre kort til ØNS. Overføringskort kan ikke benyttes i Geitvassdalen (HA 56). 7. Jaktlag. Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og avlagt skyteprøve. Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i dette jaktlaget, men kortet/kortene kan ikke benyttes av andre i jaktlaget. 8. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning (HA 291) videreføres (se avtale av ). 8 jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på nordsida av Lågen og på sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til Langebuåni i øst). 9. Gjensidig avtale med Buskerud Landbruksselskap godkjennes. 10. Gjensidig avtale mellom HA-35 og HA-36 og HA 55 gjelder fra første jaktdag. D.v.s. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35 og HA-36.

4 ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE informerer om kortutdeling - villreinjakta Fredag : RØDBERG. ØNF- KONTOR KL Ma :: ROLLAG. K-HUS KL VEGGLI VERTSHUS KL JOKER EGEDAHL KL Ti : UVDAL HERREDSHUS KL Fr : RØDBERG ØNF-KONTOR KL Kvoten er på 9000 dyr med fordeling 15 % frie dyr, 75 % simle/ungdyr og 10 % kalv. Fjellstyret har bestemt at følgende tilbud gis: 1-15: Fritt dyr+simle/ungdyr+kalv : Fritt dyr + s/u : 3 s/u. Fra nr. 55 henvises til reservekortutdeling 7.8. Prisene er 2000 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr, 500 kr for kalv. OPPFORDRING: P.g.a. store vedlikeholdsutgifter på JEGERBU og VEGARHOVD, oppfordrer vi jegerne til å betale et øremerka tilskudd til vedlikehold på 100 pr. kort. Trekning av 5 premier blant de som følger oppfordringen.!!husk BETALT JEGERAVGIFTSKORT! Ingen krav om avlagt SKYTEPRØVE v/avhenting.!!forskriften gir fjellstyret kun hjemmel for å kreve skyteprøve for JAKTLAG. Jeger kan ikke samtidig ta ut kort både i Geitvassdalen og i allmenningen. RESERVEKORTUTDELING BLIR Torsdag7.8.: RØDBERG, K-HUS KL RUTINENE KNYTTA TIL UTDELING AV RESERVEKORT ER.: 1. DEN SOM SKAL TA UT KORT, MÅ I UTGANGSPUNKTET SELV VÆRE TILSTEDE UNDER OPPROP. 2. STEDFORTREDER KAN HENTE KORT HVIS JEGEREN SELV ER FORHINDRET FRA Å MØTE. ER DET UMULIG Å FÅ NOEN TIL Å HENTE KORTENE, KAN FJELLSTYREKONTORET KONTAKTES. Den som kortet skal utstedes på, må ha betalt Jegeravgiftskort. Fjellstyret godtar med andre ord ikke at det skal holdes av kort(telefon) utenom disse reglene. OVERFØRING AV KORT OG DANNELSE AV JAKTLAG (inntil 5. jegere) BLIR Mandag kl : RØDBERG, ØNF- KONTOR. Tirsdag kl : RØDBERG, ØNF-KONTOR. Prisene for overføring er 2000 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr og 500 for kalv. Hvis du allerede har kort i allmenningen og ønsker å ha med deg tilleggskort, koster dette 1000 kr for fritt dyr, 500 for simle/ungdyr og 200 for kalv. Det kan overføres inntil 2 kort pr. jeger.ingen begrensninger i bruken av de overførte kort (jakttid eller område). Men du må være BRUKSBERETTIGET. Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i jaktlaget, men kortet/kortene kan ikke benyttes av andre i jaktlaget. Overførte kort gjelder ikke i Geitvassdalen (HA 56).

5 Sak 11/14: Bruk av påhengsmotor på vann i allmenningen. Fra Tilsynsutvalget har vi fått følgende henvendelse: «Tilsynsutvalget har fått søknad fra Oluf Fønnebø om bruk av motorbåt ( 4 hk ) i Steintjønn i forbindelse med garnfiske. TU har i flere år gitt dispensasjon til bruk av motorbåt i Brutjønn, men jeg kjenner ikke til at det brukes motorbåt i andre vann som fjellstyret selger garnfiskekort i. 4 pkt d i verneforskrifta gir TU mulighet til å innvilge søknaden, men ønsker grunneieren ( fjellstyret ) dette? Etter 10 i motorferdselloven kan som kjent grunneier forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.» Saksbehandlers vurdering: Det er positivt at de bruksberettigede vil bruke sin rett til garnfiske. Derfor skal vi legge til rette for bruk av hjelpemidler som gjør dette enkelt. Samtidig må vi ta nødvendige hensyn og kan ikke åpne for fri bruk av motor eller andre tekniske hjelpemidler. Det kan hindre lokal styringsrett i et verna område. Dessuten ansees behovet for bruk av motor liten i de fleste vann av våre 53 vann over 75 da. som var den gamle, godkjente grensa for bruk av garn. Enst. Vedtak: Fjellstyret godkjenner bruk av motor i forbindelse med garnfiske i vann over 500 da. og tilgrensende vann med mindre areal der båt kan brukes over flere vann. Det er Steintjønn, Øvre og nedre Krakavadtjern, Storfisktjern, Brutjern, Kleivshovdtjern, Vestre og østre Bakketjern, Skaupsjøtjerna, Langebutjerna.

6

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G.Wetterhus og Alfred Rauland. Andre: Ingebjørg Ulbaasen og H.J.Jahren. Forfall: Asbj.Sevlejordet

Detaljer

MØTEBOK STYREMØTE TO. 7.5.15.i tiden 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE TO. 7.5.15.i tiden 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE TO. 7.5.15.i tiden 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Alfred Rauland, Halvor O. Svendsen, Oluf Fønnebø, Thov G. Wetterhus og Sigurd Gudmundsen. Meldt forfall: Asbjørn Sevlejordet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 1 NAMDALSEID FJELLSTYRE Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 2 ÅRSMELDING 2012 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012 vært:

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer