MØTEBOK STYREMØTE MA KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00."

Transkript

1 MØTEBOK STYREMØTE MA KL Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G.Wetterhus og Alfred Rauland. Andre: Ingebjørg Ulbaasen og H.J.Jahren. Forfall: Asbj.Sevlejordet og Sigurd Gudmundsen. Medlemmer av underutvalg villrein (Oluf, Sigurd, Alfred og Thov) møtte kl Behandlede saker: Sak 12/15: Referater. Sak 8/15: Regnskapet Saken var utsatt sak fra møtet Sak 9/15: Årsmelding Saken var utsatt sak fra møtet Sak 13/15: Omlegging av telefon, faks og abonnement. Sak 14/15: Villreinjakta Sak 15/15: Søknad om sponsormidler til fylkesleir 4H Sak 16/15: Bytte av regnskapsfører. Sak 17/15: Signaturrett i Altinn. Sak 18/15: Skaupsjølægeret søknad om tilbygg. Følgende forelå til drøfting: Oppfølging av saken om matrikkelføring. Endrete forutsetninger i.f.t. pris. Plan for sommeren Rødberg, den Hans-Jørgen Jahren/sekr. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Vebjørn Håvardsrud /s/ Alfred Rauland /s/ Ingebjørg Ulbaasen /s Halvor O. Svendsen /s/ Thov G. Wetterhus /s/ Oluf Fønnebø /s/

2 Sak 12/15: Referater. 81/15: Uvdal Regnskapsservice: Ang. Mangelfullt rekneskap. 82/15: ØNF: Notat av ang. Regnskapsføringen. 83/15: ØNF: Brev til Statskog ang. Utsatt frist for levering av rekneskap. 84/15: AS RUPA v/knut Melby: Klage på kvotevedtak. 85/15: Joker Dagali: Manglende fiskeoppgjør. 86/15: NFS: Friluftsmidler og trekning elg/hjort. 87/15: ØNF: Til Statskog ang. Fremdrift rekneskap. 88/15: FM i Hordaland: Fellesmøte for forvaltningen på HV. 89/15: Villreinnemnda for HV: Behandling av endring av kvotevedtak. 90/15: HF: Kostnad ved tjenestekjøp tom. april /15: ØNF: Utsendte fiskekort /15: SNO: Felling av reinsdyr. 93/15: ØNF: Tekst på garnfiskekort. 94/15: ØNF: Orientering til styret ang. Manglende fiskeoppgjør. 95/15: Joker Dagali: Ang. Fiskeoppgjøret /15: Lågen 4H m.fl.: Søknad om sponsormidler til fylkesleir /15: FH as: Invitasjon til generalforsamling. 98/15: FH as: Revisors beretning. 99/15: NINA: Ang. Hønsefugltakseringen. 100/15:ØNF: Til styret ang. Fordeling fellesfiskekortet. 101/15:Buskerrud Tilsynsutvalg: Ang. Tildeling av kjøreløyve garnfiske. 102/15:Hjorteviltregisteret: Tildeling av villreinkort /15:FM i B.: Tillatelse til båtnaust og avslag på ny fiskebu-lågaros. 104/15:ØNF: Status bøker, kasser etc. pr /15:HF: Kostnad tjenestekjøp tom. Mai /15:Dipper: Tilbod om mobilabonnement. 107/15:Buskerud Tilsynsutvalg: Jegerkafeen /15:Rauland fjellstyre:møtebok /15:FH AS: Møtebok generalforsamling /15:MD: Disp. forskrift om forvaltning av hortevilt. 111/15:MD: Avgjørelse i klagesak: Xreid Hardangervidda. 112/15:HV villreinnemnd: Fellingstillate og Fellingsrapport /15:NFS: Søknad om spillemidler. 114/15:Vebj.Håvardsrud/NFS: Ang. Kommunestruktur og fjellov. 115/15:Geitvassdalen beitelag: Årsmelding /15:Buskerud Tilsynsutvalg: Lov om endringer i lov om motorferdsel. 117/15:Uvdal Regnskapsservice: Årsregnskap /15:Buskerud Kommunerevisjon: Beretning /15:Buskerud Kommunerevisjon: Tillegg til beretningen for /15:ØNF: Melding om tilsendt rekneskap til Statskog. 121/15:Statskog: Skaupsjølegeret søknad om tilbygg. 122/15:ØNF: Annonser utdeling av villreinkortene.

3 Sak 8/15: Regnskap Enst vedtak: Regnskapet for 2014 levert av Uvdal Regnskapsservice godkjennes under forutsetning av Buskerud Kommunerevison sin godkjenning. Sak 9/15: Årsmelding Enst. Vedtak: Årsmelding for 2014 stadfestes som styrets oppsummering av fjellstyrets virksomhet. Sak 13/15: Omlegging av telefon, faks og abonnement. Fjellstyret har hatt Telenor Bedriftspakke for å dekke behovet for alle tjenestene knytta til driften av kontoret og mobilabonnement. I forbindelse med omleggingen av regnskapsføringen, er det ikke lenger behov for telefaks. Også mobilt bredbånd og mobilabonnement kan omgjøres slik at det medfører lavere kostnad for fjellstyret. Det ble fattet slikt enst. Vedtak i saken: Oluf Fønnebø sammen med sekretær går igjennom fjellstyrets telefon- dataog digitale løsninger med målsetting om å opprettholde funksjonene til lavest mulig pris. Telefon og abonnement skal betales av fjellstyret, men sekretær står oppført som kontaktperson. Sak 14/15: Neste side

4 Sak 14/15: Villreinjakta Jaktstart blir torsdag Siste jaktdag er o Nattefredning Det blir jaktfri sone i.h.t. eget kart i tiden ti to.5.9. Se vedlegg. 3. Prisene er 2000 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr og 500 kr for kalv. Utenbygds betaler hhv. 4000, 2000 og 1000 kr. Prisene for overføring er henholdsvis 2000 kr, 1000 kr og 500 kr. Pris for tilleggskort er henholdsvis 1000 kr, 500 kr og 200 kr. Gruppa år garanteres kort og prisen settes til halvparten av ordinær pris. Om de ikke får kort ved ordinær trekning, tilbys de ett simle/undyrkort. Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder. 4. Normaltildeling vil bli 3 dyr pr. jeger for jegere med bruksrett. For jegere uten bruksrett gis det evt. Tilbud om 2 dyr. Jegere uten bruksrett kan kun jakte på nordsida av Numedalslågen/Nordmannslågen. 5. Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan ta med inntil 2 tilleggskort. Se prisen for dette i pkt. 3. Tilleggskort kan brukes på lik linje med allmenningskort. 6. Overføringer. Det gis mulighet for å overføre inntil 2 kort fra andre vald. Det er bare jegere med bruksrett til statsallmenningen som kan overføre kort til ØNS. Overføringskort kan ikke benyttes i Geitvassdalen (HA 56). 7. Jaktlag. Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og avlagt skyteprøve. Ingen kan stå på flere jaktlag samtidig. Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i dette jaktlaget, men kortet/kortene kan ikke benyttes av andre i jaktlaget. 8. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning (HA 291) videreføres (se avtale av ). 8 jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på nordsida av Lågen og på sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til Langebuåni i øst). 9. Gjensidig avtale med Buskerud Landbruksselskap godkjennes. 10. Gjensidig avtale mellom HA-35, HA-36, HA-37 og HA 55 gjelder fra første jaktdag. D.v.s. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35, HA-36 og HA 37.

5 ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE informerer om kortutdeling - villreinjakta Fr : RØDBERG. ØNF- KONTOR KL Ma : ROLLAG. K-HUS KL VEGGLI VERTSHUS KL JOKER EGEDAHL KL O : UVDAL HERREDSHUS KL Fr : RØDBERG ØNF-KONTOR KL Kvoten er på 8000 dyr med fordeling 15 % frie dyr, 70 % simle/ungdyr og 15 % kalv. ØNF sin kvote er: 409 dyr fordelt på 287 s/u, 61 kalv og 61 frie dyr. Fjellstyret har bestemt at følgende tilbud gis: 1-21: Fritt dyr+simle/ungdyr+kalv : 3 s/u. Fra og med nr. 48 henvises til reservekortutdeling 4.8. Prisene er 2000 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr, 500 kr for kalv.!!husk BETALT JEGERAVGIFTSKORT! Ingen krav om avlagt SKYTEPRØVE v/avhenting.!!forskriften gir fjellstyret kun hjemmel for å kreve skyteprøve for JAKTLAG. Jeger kan ikke samtidig ta ut kort både i Geitvassdalen og i allmenningen. RESERVEKORTUTDELING BLIR Ti. 4.8.: RØDBERG, K-HUS KL RUTINENE KNYTTA TIL UTDELING AV RESERVEKORT ER.: 1. DEN SOM SKAL TA UT KORT, MÅ I UTGANGSPUNKTET SELV VÆRE TILSTEDE UNDER OPPROP. 2. STEDFORTREDER KAN HENTE KORT HVIS JEGEREN SELV ER FORHINDRET FRA Å MØTE. ER DET UMULIG Å FÅ NOEN TIL Å HENTE KORTENE, KAN FJELLSTYREKONTORET KONTAKTES. Den som kortet skal utstedes på, må ha betalt Jegeravgiftskort. Fjellstyret godtar med andre ord ikke at det skal holdes av kort(telefon) utenom disse reglene. OVERFØRING AV KORT OG DANNELSE AV JAKTLAG (inntil 5. jegere) BLIR To kl : RØDBERG, ØNF- KONTOR. Ma kl : RØDBERG, ØNF-KONTOR. Prisene for overføring er 2000 kr for fritt dyr, 1000 kr for simle/ungdyr og 500 for kalv. Hvis du allerede har kort i allmenningen og ønsker å ha med deg tilleggskort, koster dette 1000 kr for fritt dyr, 500 for simle/ungdyr og 200 for kalv. Det kan overføres inntil 2 kort pr. jeger.ingen begrensninger i bruken av de overførte kort (jakttid eller område). Men du må være BRUKSBERETTIGET. Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-åringer) kan inngå i jaktlaget, men kortet/kortene kan ikke benyttes av andre i jaktlaget. Overførte kort gjelder ikke i Geitvassdalen (HA 56).

6 Sak 15/15: Søknad om sponsormidler til fylkesleir 4 H Fylkesleirkomiteen 2015 v/kjetil Bø søker om sponsorstøtte for deres fylkesleir i Rollag i tiden Det er 4H-klubbene i Øvre Numedal v/lågen 4H, Uvdal 4H og Dagali 4H som er ansvarlig for arrangementet. Arrangementssted er Idrettsskolen Rollag. Omfanget er H ere. Saksbehandlers vurdering: Målene for 4H er i tråd med de verdiene fjellstyret ønsker å støtte. D.v.s. praktisk forståelse og en jordnær arbeidsform. I år er mottoet «Fra jord til bord». En forlengelse av 4H sitt overordnede mål:» utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.» Dette er et flott motto i 2015 siden vi har «Friluftslivets År.» Enst. Vedtak: Det bevilges 5000 kr som et engangsbeløp til 4H fylkesleir Sak 16/15: Bytte av regnskapsfører. Sentrum Regnskap v/håkon Sønsterud, 3630 Rødberg har vært fjellstyrets regnskapfører de siste 20 årene. P.g.a. sykdom må vi ha ny regnskapsfører. Enst.Vedtak: Uvdal Regnskapsservice, 3632 UVDAL engasjeres som Øvre Numedal fjellstyre sin regnskapsfører. Sak 17/15: Signaturrett på Altinn. Enst. Vedtak: Sekretær og styreleder gis signaturrett på Altinn. Sak 18/15: Skaupsjølægeret søknad om tilbygg. Fra Statskog har vi i brev av mottatt dokumenter som viser søknad om tilbygg på Skaupsjølægeret ved Skaupsjøen i Øvre Numedal statsallmenning. Dette er en grunndisponeringssak og fjellstyret skal uttale seg, jfr. Fjellovens 12. Formuleringen i fjelloven er:» når det ikkje medfører vesentleg skade for nokon som har bruksrett,». Enst. Vedtak: Fjellstyret kan ikke se at bruksretten forringes ved omsøkte tiltak på Skaupsjølægeret.

7

8

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer