Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann"

Transkript

1 Agentrett Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann Det hender at en kunde reklamerer over hele eller deler av varepartiet som hovedmannen har levert eller på grunnlag av avtale returnerer hele eller deler av varepartiet. Spørsmålet som vurderes i denne artikkelen er om dette skal påvirke agentens provisjon. Siden levering i dette tilfellet har blitt foretatt fra hovedmannen (han har akseptert ordren), har kravet på provisjon forfalt og kanskje blitt utbetalt. Men kan hovedmannen kreve provisjonen tilbakebetalt, eller (mer praktisk) motregne den delen av provisjonen som knytter seg til returnerte varer ved senere provisjonsutbetalinger? Eller sagt med andre ord er det hovedmannen eller agenten som bærer risikoen for retur som følge av reklamasjoner og/eller avtalte returer? Spørsmålet er regulert i agenturloven 13, og kan ikke fravikes til skade for agenten: Handelsagenten mister sitt krav på provisjon hvis det godtgjøres at avtalen mellom hovedmannen og tredjemann ikke oppfylles og dette ikke skyldes hovedmannen eller forhold på dennes side. Skyldes tredjemanns manglende oppfyllelse at hovedmannen har gitt henstand eller opphevet avtalen, påvirker ikke dette handelsagentens krav på provisjon. Dette gjelder likevel ikke hvis agenten har samtykket. Oppfyller tredjemann avtalen bare delvis, bortfaller handelsagentens krav på provisjon av den delen som ikke er oppfylt, hvis dette følger av første og andre ledd. Bortfaller kravet på provisjon etter første til tredje ledd, skal handelsagenten betale tilbake det som er betalt for mye. Bestemmelsene i første til tredje ledd kan ikke fravikes til skade for handelsagenten. Som det fremgår av første ledd i bestemmelsen er det bare der hovedmannen kan godtgjøre at det ikke skyldes hovedmannen selv eller forhold på dennes side at avtalen ikke oppfylles (eller bare oppfylles delvis). Det er hovedmannen som må sannsynliggjøre dette. Etter mitt syn må det være klart at hel eller delvis bortfall av avtalen som følge av relevante reklamasjoner i all hovedsak må kunne regnes som forhold som hovedmannen svarer for. Det er hovedmannen som har ansvaret for at levering skjer til rett tid og at produktene holder den avtalte kvalitet, og det er hovedmannen som er nærmest å kontrollere disse forholdene. Min vurdering er dermed at hovedmannen ikke kan trekke agenten i provisjon. Når det gjelder hel eller delvis retur som ikke er knyttet til reklamasjoner, fremgår det klart av annet ledd at dette ikke påvirker agentens krav på provisjon med mindre agenten har samtykket. Til tross for at dette fremstår som relativt klart etter loven, og det som nevnt ikke er adgang til å avtale avvikende ordning til skade for agenten, er det mitt inntrykk at dette i mange kontraktsforhold praktiseres på tvers av nevnte regulering. Selv om kontraktsforholdet skulle være regulert av utenlandsk rett, skal dette være regulert tilsvarende i øvrige EØS-land, idet regelen stammer fra agentdirektivet. Noe av årsaken til at det er slik kan nok tilskrives ren uvitenhet. Men i en del tilfeller handler det nok heller om at hovedmannen forlanger en slik ordning eller praktiserer ordningen uten at

2 agenten protesterer. Det er åpenbart uheldig dersom det er slik at hovedmannen, til tross for ufravikelig regulering, presser agenten til å akseptere en avvikende ordning og dermed ta risikoen for forhold som han eller hun ikke kan kontrollere. Utfordringen er vel gjerne at agenten er i et slikt underordningsforhold at det er vanskelig å motsette seg hovedmannens krav uten frykt for å bli sagt opp. Man skal nok som agent dessverre også tenke seg nøye om før man fremsetter et krav om endring på dette punktet. Som det fremgår over, er det ikke adgang til å avtale ordninger som er dårligere for agenten. Partene bør imidlertid kunne avtale alternative løsninger som er like gode eller bedre for agenten. En mulighet i så henseende kan være å avtale en økning i provisjonssatsen mot at agenten kan bli trukket i forbindelse med reklamasjoner og returer. Det bør da fremgå av avtalen at dette gjøres for å kompensere for det tapet som agenten lider ved å bli belastet for reklamasjoner og returer, og forutsetningen er at tilleggsprovisjonen settes så høyt at ordningen økonomisk blir minst like god for agenten som om man hadde fulgt lovens opplegg. Forutsetningen for at ordningen er lovlig er at det rent faktisk gis et tillegg i provisjon. Hovedmannen kan dermed ikke tvinge igjennom en ordning ved å omdefinere deler av provisjonen til en slik tilleggsprovisjon. Hawick Knitwear are a Scottish Knitwear company of 235 employees and a proud manufacturing history that can be traced back to They sell classic and contemporary luxury knitwear for Men and Ladies from the finest natural fibres including Lambswool, Merino, British Wool, Cashmere and Cashmere Blends. Along with a large Private Label client database, manufacturing for luxury, global brands, they have successfully established Own-Brand markets in the UK, USA and Western Europe and are now looking to develop the Hawick Knitwear brand by expanding into Norway and acquiring new customers. For this they are in need of a Norwegian agent to carry their exciting collection and be in place by 1 June 2013 at the latest. Stûv is a Belgian company designing, producing and distributing contemporary wood-burning stoves. Stûv, established in 1983, has enjoyed exponential growth over the years and has today 120 staff, produces stoves a year and exports more than 70 % of its production across Europe. Stûv s innovative stove Stûv 30 COMPACT has three modes of usage, thanks to its three turning doors: Openfire, Glass-door and Closed-door. This feature is unique all over the world and protected under a patent. The STÛV 30 COMPACT is certified NS Stûv is searching for an agent in Norway who will be responsible for building and developing relationship with Norwegian business partners to sell the products of Stûv. He will also be monitoring both the commercial and social phenomena of the market. Qualifications Non-university higher education, salesperson Ability to understand the technical characteristics of the product (design, use, maintenance) Technical training on specific products is provided by Stûv Experience with B2B sales preferred Good knowledge of both English and Norwegian Understanding of the contemporary design For more information, please contact Rut Jersakova: tel. (+47) Representatives of the company are looking to visit Norway in the near future if you would like to discuss anything in person. For further information please visit the website at or contact Aileen Dickson, Marketing Assistant at or +44(0)

3 Endringer av agentområdet en korrigering I forrige utgave av Agentnytt skrev jeg om endringer av agentområdet. Jeg konkluderte med at en reduksjon av området kunne utløse rett til avgangsvederlag for agenten. Nærmere undersøkelser tyder på at denne vurderingen ikke blir riktig. I nevnte artikkel konkluderte jeg med at hovedmannen også uten hjemmel i avtalen kunne redusere agentens område, men at dette trolig utløste rett til avgangsvederlag for det reduserte området. Konklusjonen ble truffet ut fra en betraktning om at når hovedmannen kan si opp avtalen, burde han også kunne si opp avtalen delvis, men da slik at det utløste rett til avgangsvederlag for den oppsagte delen. Etter mitt syn har dette synet fortsatt gode grunner for seg, men det følger av forarbeidene til agenturloven og juridisk teori at vurderingen nok ikke blir riktig. Når det gjelder spørsmålet om hovedmannen kan redusere agentområdet uten hjemmel i avtale, er det i teorien uttalt at delvis oppsigelse synes å kreve hjemmel i avtalen med mindre det foreligger grunnlag for å foreta delvis heving som følge av vesentlig mislighold. Synspunktet har gode grunner for seg sett fra agentens ståsted, med tanke på at forarbeidene avviser adgangen til å kreve avgangsvederlag ved delvis oppsigelse, jf. nedenfor. Konklusjonen bør derfor være at hovedmannen ikke kan foreta en delvis reduksjon av agentens område med mindre det fremgår av kontrakten at området ensidig kan reduseres. Dersom en slik bestemmelse er tatt inn i agentkontrakten, bør agenten vurdere å kreve at en slik reduksjon i så fall skal utløse rett til avgangsvederlag for det området som bortfaller. Grunnen til at agenten bør forsøke å få inn en slik klausul er nemlig at forarbeidene er klare på at delvis oppsigelse ikke gir rett til avgangsvederlag for det området som bortfaller. Det avgjørende synes å være at lovens bruk av begrepet opphører må forstås som fullstendig opphør. Det heter i forarbeidene (Ot. Prp. nr. 49 ( ) på side 67) at man antar at det ikke er grunnlag for avgangsvederlag. Videre heter det: På den annen side vil det kunne være naturlig å forstå utkastet 28 første ledd nr. 1 slik at når agenturavtalen til slutt opphører, skal man ved vurderingen av agentens rett til avgangsvederlag, og eventuelt ved beregningen av vederlagets størrelse, ta i betraktning også de fordeler hovedmannen er tilført av agenten innenfor den del av avtalen som på opphørstidspunktet var bortfalt. Bare dersom agenturavtalen opphører mer enn fem år etter innskrenkningen, vil innskrenkningen kunne få betydning, men da bare i forhold til beregningen av den øvre grense for vederlagets størrelse etter tredje ledd. Arbeidsgruppen bemerker videre at partene kan avtale at slike innskrenkninger skal gi umiddelbart rett til avgangsvederlag. Dersom hovedmannen reduserer området uten nødvendig hjemmel, kan agenten vurdere å si opp avtalen. Vanligvis vil agentens egen oppsigelse gjøre at man mister retten til avgangsvederlag, men dette gjelder ikke dersom oppsigelsen skyldes forhold på hovedmannens side. Det vil typisk være tilfellet i en slik sak. Overdragelse av agenturvirksomheten Kan en agent overdra agenturvirksomheten til en annen, og hva med retten til avgangsvederlag for overdragende (gammel) og overtakende agent? Det må antas å være et generelt prinsipp at en agent ikke kan overdra agentkontrakten til en annen agent uten hovedmannens samtykke. Ofte vil dette stå eksplisitt i kontrakten, man må følgelig gjelde uansett. Forutsetningen for overdragelse er dermed at hovedmannen samtykker til overdragelse. Med mindre annet er avtalt kan man neppe stille noe saklighetskrav til en eventuell nekting av overdragelsen. Det vil si at hovedmannen kan la være å gi sitt samtykke uansett. Ovennevnte må etter mitt syn også gjelde der agenten driver sin virksomhet i et aksjeselskap, og ikke overdrar kontrakten, men aksjene. Også en slik overdragelse vil dermed kreve samtykke fra hovedmannen. Det bemerkes at det ikke vil ha betydning for realitetene om overdragelsen skjer ved at partene avtaler at den opprinnelige kontrakt skal opphøre, og at det deretter inngås en ny kontrakt av samme innhold med ny agent, eller om ny agent trer inn i den eksisterende kontrakten. Det har nok heller ingen betydning at man i førstnevnte tilfelle opplever at hovedmannen fremsetter som krav at innholdet i kontrakten endres som vilkår for godkjennelse av overdragelsen (men det kan innebære at overtakende agent betaler for en kontraktsposisjon som er mindre attraktiv enn den overdragende agent selger, slik at dette er noe overtakende agent bør vurdere grundig).

4 Når det gjelder overdragende/selgende agents rett til avgangsvederlag, er dette regulert i agenturloven 30, der det heter at handelsagenten ikke har rett til avgangsvederlag etter 28 hvis agenten etter avtale med hovedmannen overdrar sine rettigheter og plikter etter agenturavtalen til en annen. En agent som overdrar sin virksomhet har dermed ikke krav på avgangsvederlag. (Der det er snakk om en overdragelse av aksjene vil det ikke være naturlig å bruke 30. Da er det jo ikke noe egentlig opphør som skulle kunne utløse rett til avgangsvederlag for den agenten som har solgt aksjene i selskapet, idet retten til avgangsvederlag forutsetter at avtalen har opphør.) Begrunnelsen for denne regelen er at man vil unngå at overdragende agent får dobbel betaling for kundekretsen gjennom både oppgjør fra overtakende agent og gjennom avgangsvederlag fra hovedmannen. Det formodes dermed at overtakende agent i kjøpesummen også har betalt for kundemassen. Regelen er imidlertid absolutt, slik at det ikke har betydning om overdragende agent rent faktisk har fått slik betaling eller ikke. Hva skjer så dersom hovedmannen sier opp avtalen med den nye agenten etter noen år? Såfremt vilkårene for avgangsvederlag er oppfylt er det ikke tvilsomt at retten til avgangsvederlag foreligger, idet det er etablert et agentforhold mellom hovedmannen og ny agent. Spørsmålet er imidlertid om ny agent kan påberope seg overdragende agents kundebase i forbindelse med utregningen, dvs. om kunder som ble tilført av overdragende agent skal anses tilført av ny agent. Svaret på dette må være nei. Kunder opparbeidet av overdragende agent er ikke opparbeidet av den overtakende agenten, og da kan de ikke regnes som nye etter 28. Dersom ny agent ønsker å nyte godt av overdragende agents kundebase, må han avtale dette med hovedmannen. Hvis intet avtales, vil agenten ikke kunne påberope seg overdragende agents kundemasse, til tross for at man kanskje har sett for seg at dette var en del av de verdiene man betalte for i forbindelse med overdragelsen. Det er dermed viktig at man er bevisst dette dersom man vurderer å kjøpe en agenturkontrakt. Nytt fra agentseksjonen Årets møte i IUCAB Renner Fredriksen (Virke). Bull og Fredriksen ser fram til å treffe gode kolleger fra de øvrige medlemslandene til gode og fruktbare diskusjoner og hyggelig sosialt samvær. Møte i IUCABs Legal Working Group Som nevnt i forrige utgave av Agentnytt, har advokat Henrik Renner Fredriksen blitt med i IUCABs Legal Working Group (LWG), og deltok i sitt første møte i Paris i november. Det var et interessant møte, og det og det er utrolig fruktbart å kunne diskutere relevante problemstillinger med dyktige advokater fra de øvrige nasjonene. Blant de mange temaene som ble diskutert var to saker på konkurranserettens område. Vanlige handelsagenter er som kjent ikke påvirket av de alminnelige reglene om konkurransebegrensning (forordning 330/2010 om konkurransebegrensende vertikale avtaler gjelder ikke for handelsagenter). Dette innebærer risiko for at aktører konstruerer et avtaleforhold som en handelsagentavtale, uten at det er tilfellet. Det skjedde blant annet i en avtale mellom Apple og en rekke forlag ifm. handel av e-bøker. Avtalene hadde den virkning at prisene ikke ble gjenstand for konkurranse. Kommisjonen har reagert på dette, og Apple har måttet endre sine avtaler. Den andre saken som ble diskutert var en EU-dom vedrørende såkalt kvantitative selektive distribusjonssystemer som vi ikke går inn på her. Man diskuterte blant annet også behovet for å utarbeide en standardkontrakt for bruk ved overdragelse av agenturer. Dette vil LWG jobbe videre med. Neste møte i gruppa avholdes i Oslo i april. Fredriksen ser fram til å treffe gode kolleger på nytt, og til å vise fram Oslo og Virke for de øvrige advokatene i LWG. Årsmøtet i IEAF Det skal avholdes årsmøte i IEAF innen utgangen av juni. Dato er ikke endelig fastsatt, og vi kommer tilbake med nærmere opplysninger når det er klart. Kom gjerne med innspill til tema som kan behandles på årsmøtet. Innspill tas imot med takk på Det årlige møtet I IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers) blir i år arrangert I Salzburg i Østerrike i perioden 30. mai til 1. juni. I tillegg vil som alltid den nordiske agentføderasjonen avholde sitt årlige møte kvelden før. Fra Norge deltar leder av agentrådet og president i den nordiske føderasjonen, Ole Kristian Bull, samt advokat Henrik

5 Agentdatabasen Dessverre er den mye omtalte databasen ennå ikke på plass. Det er bare å erkjenne at ting tar tid, særlig når man i dette tilfellet snakker om et samarbeid med den svenske agentforeningen og det faktum at utvikler er et tysk selskap. Da er det store avstander og mange punkter man skal bli enige om. Men det meste synes å være på plass nå, slik at vi regner med at databasen er klar i nær fremtid. Klok av skade tør vi ikke å varsle noen eksakt dato eller ha for store forhåpninger, men det vil overraske oss stort dersom databasen ikke er på nett før sommeren. TUC TUC is a Spanish brand based on colorful designs, our size range is between 0 month until 14 years in a collection for FALL WINTER and SPRING SUMMER with more than 400 models. It is composed by 24 collections divided in 3 groups NEW BORN (0month to 18 months), BABY (3 months to 5 years), KIDS (2 years to 14 years). These 400 references consisted on pants, skirts, shirts, coats, raincoats, tricots, dresses, tracksuits, scarves, hats, gloves, leggings, umbrellas, sacks, sacs for trolleys, maternity bags, boots, shoes, rucksacks, etc... for winter and bathing clothes, clothes, towels, sunglasses, swimming pool accessories, etc...for summer. TUC TUC started 17 years ago with baby care products and later, clothing became the strong point of the company exporting to different countries: whole EU, Australia, USA, Japan, China, Mexico, UAE through agents, distributors, importers, shops, etc Gustav Lindner KG INDEPENDENT SALES REPRESENTATIVE The company Gustav Lindner KG in Austria exports worldwide to a lot of customers for more than 40 years now. Our assortment includes the whole Swarovski Elements program. We would like to invite you to our homepage under the category Catalogues you can find all our current catalogues and as well the huge Swarovski Elements program for several parts of jewellery design and interior design. We have parts for chandeliers, crystal curtains, tiles, knobs, handles and a lot of other articles with crystals for the production of exclusive furnishing. Crystals from other companies and other glass qualities are also part of our product line. Furthermore we have beautiful articles in the following categories Crystal Temptations 24 carat gold plated, silver plated or black steel figurines with Swarovski crystals. Our assortment includes over 160 pieces. GL Collection - Great choice of brilliant fashion jewellery, pendants and charms with Swarovski crystals for lots of variations We are seeking for an INDEPENDENT SALES REPRESENTATIVE for Norway to support our team. If you are interested, please contact us via mail to or give us a call 0043/5675/ We are looking forward to you! Gustav Lindner KG Vilsalpseestrasse 39/6675 Tannheim AUSTRIA We are looking for commercial agent well introduced in the multi brand boutiques, with experience and dynamics to consolidate our market in Sweden. We invite you to visit our website: where you can find some of our items. Contact address: Contact person: Cristina Fernández. Ansvarlig utgiver: Redaktør: Henrik Renner Fredriksen Innholdet i disse artiklene er kun en informasjonstjeneste fra Virke. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Leseren av Agentnytt bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid innhente faglig bistand i de konkrete saker. Virke har ikke ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som følge av at noen benytter seg av informasjonen som fremkommer i nyhetsbrevet.

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Frederik Zimmer* 1 Innledning Hva er statens og dens representanters målsetning når en skattesak står for domstolene er det å leve opp til Skattedirektoratets

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Våren 2013 Kandidatnummer: 192887 Veileder: Ingebjørg Vamråk Dobrovolskis Til sammen 13992 ord JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle Fagrapport nr. 1-2011 Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle SIFO 2011 Fagrapport nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

Hvordan foregår. eiendomsutvikling i forkant av regulering?

Hvordan foregår. eiendomsutvikling i forkant av regulering? Gaute Amund Ringvold og Ulf Rian Hvordan foregår Masteroppgave eiendomsutvikling i forkant av regulering? Trondheim, 27 mai, 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer