Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann"

Transkript

1 Agentrett Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann Det hender at en kunde reklamerer over hele eller deler av varepartiet som hovedmannen har levert eller på grunnlag av avtale returnerer hele eller deler av varepartiet. Spørsmålet som vurderes i denne artikkelen er om dette skal påvirke agentens provisjon. Siden levering i dette tilfellet har blitt foretatt fra hovedmannen (han har akseptert ordren), har kravet på provisjon forfalt og kanskje blitt utbetalt. Men kan hovedmannen kreve provisjonen tilbakebetalt, eller (mer praktisk) motregne den delen av provisjonen som knytter seg til returnerte varer ved senere provisjonsutbetalinger? Eller sagt med andre ord er det hovedmannen eller agenten som bærer risikoen for retur som følge av reklamasjoner og/eller avtalte returer? Spørsmålet er regulert i agenturloven 13, og kan ikke fravikes til skade for agenten: Handelsagenten mister sitt krav på provisjon hvis det godtgjøres at avtalen mellom hovedmannen og tredjemann ikke oppfylles og dette ikke skyldes hovedmannen eller forhold på dennes side. Skyldes tredjemanns manglende oppfyllelse at hovedmannen har gitt henstand eller opphevet avtalen, påvirker ikke dette handelsagentens krav på provisjon. Dette gjelder likevel ikke hvis agenten har samtykket. Oppfyller tredjemann avtalen bare delvis, bortfaller handelsagentens krav på provisjon av den delen som ikke er oppfylt, hvis dette følger av første og andre ledd. Bortfaller kravet på provisjon etter første til tredje ledd, skal handelsagenten betale tilbake det som er betalt for mye. Bestemmelsene i første til tredje ledd kan ikke fravikes til skade for handelsagenten. Som det fremgår av første ledd i bestemmelsen er det bare der hovedmannen kan godtgjøre at det ikke skyldes hovedmannen selv eller forhold på dennes side at avtalen ikke oppfylles (eller bare oppfylles delvis). Det er hovedmannen som må sannsynliggjøre dette. Etter mitt syn må det være klart at hel eller delvis bortfall av avtalen som følge av relevante reklamasjoner i all hovedsak må kunne regnes som forhold som hovedmannen svarer for. Det er hovedmannen som har ansvaret for at levering skjer til rett tid og at produktene holder den avtalte kvalitet, og det er hovedmannen som er nærmest å kontrollere disse forholdene. Min vurdering er dermed at hovedmannen ikke kan trekke agenten i provisjon. Når det gjelder hel eller delvis retur som ikke er knyttet til reklamasjoner, fremgår det klart av annet ledd at dette ikke påvirker agentens krav på provisjon med mindre agenten har samtykket. Til tross for at dette fremstår som relativt klart etter loven, og det som nevnt ikke er adgang til å avtale avvikende ordning til skade for agenten, er det mitt inntrykk at dette i mange kontraktsforhold praktiseres på tvers av nevnte regulering. Selv om kontraktsforholdet skulle være regulert av utenlandsk rett, skal dette være regulert tilsvarende i øvrige EØS-land, idet regelen stammer fra agentdirektivet. Noe av årsaken til at det er slik kan nok tilskrives ren uvitenhet. Men i en del tilfeller handler det nok heller om at hovedmannen forlanger en slik ordning eller praktiserer ordningen uten at

2 agenten protesterer. Det er åpenbart uheldig dersom det er slik at hovedmannen, til tross for ufravikelig regulering, presser agenten til å akseptere en avvikende ordning og dermed ta risikoen for forhold som han eller hun ikke kan kontrollere. Utfordringen er vel gjerne at agenten er i et slikt underordningsforhold at det er vanskelig å motsette seg hovedmannens krav uten frykt for å bli sagt opp. Man skal nok som agent dessverre også tenke seg nøye om før man fremsetter et krav om endring på dette punktet. Som det fremgår over, er det ikke adgang til å avtale ordninger som er dårligere for agenten. Partene bør imidlertid kunne avtale alternative løsninger som er like gode eller bedre for agenten. En mulighet i så henseende kan være å avtale en økning i provisjonssatsen mot at agenten kan bli trukket i forbindelse med reklamasjoner og returer. Det bør da fremgå av avtalen at dette gjøres for å kompensere for det tapet som agenten lider ved å bli belastet for reklamasjoner og returer, og forutsetningen er at tilleggsprovisjonen settes så høyt at ordningen økonomisk blir minst like god for agenten som om man hadde fulgt lovens opplegg. Forutsetningen for at ordningen er lovlig er at det rent faktisk gis et tillegg i provisjon. Hovedmannen kan dermed ikke tvinge igjennom en ordning ved å omdefinere deler av provisjonen til en slik tilleggsprovisjon. Hawick Knitwear are a Scottish Knitwear company of 235 employees and a proud manufacturing history that can be traced back to They sell classic and contemporary luxury knitwear for Men and Ladies from the finest natural fibres including Lambswool, Merino, British Wool, Cashmere and Cashmere Blends. Along with a large Private Label client database, manufacturing for luxury, global brands, they have successfully established Own-Brand markets in the UK, USA and Western Europe and are now looking to develop the Hawick Knitwear brand by expanding into Norway and acquiring new customers. For this they are in need of a Norwegian agent to carry their exciting collection and be in place by 1 June 2013 at the latest. Stûv is a Belgian company designing, producing and distributing contemporary wood-burning stoves. Stûv, established in 1983, has enjoyed exponential growth over the years and has today 120 staff, produces stoves a year and exports more than 70 % of its production across Europe. Stûv s innovative stove Stûv 30 COMPACT has three modes of usage, thanks to its three turning doors: Openfire, Glass-door and Closed-door. This feature is unique all over the world and protected under a patent. The STÛV 30 COMPACT is certified NS Stûv is searching for an agent in Norway who will be responsible for building and developing relationship with Norwegian business partners to sell the products of Stûv. He will also be monitoring both the commercial and social phenomena of the market. Qualifications Non-university higher education, salesperson Ability to understand the technical characteristics of the product (design, use, maintenance) Technical training on specific products is provided by Stûv Experience with B2B sales preferred Good knowledge of both English and Norwegian Understanding of the contemporary design For more information, please contact Rut Jersakova: tel. (+47) Representatives of the company are looking to visit Norway in the near future if you would like to discuss anything in person. For further information please visit the website at or contact Aileen Dickson, Marketing Assistant at or +44(0)

3 Endringer av agentområdet en korrigering I forrige utgave av Agentnytt skrev jeg om endringer av agentområdet. Jeg konkluderte med at en reduksjon av området kunne utløse rett til avgangsvederlag for agenten. Nærmere undersøkelser tyder på at denne vurderingen ikke blir riktig. I nevnte artikkel konkluderte jeg med at hovedmannen også uten hjemmel i avtalen kunne redusere agentens område, men at dette trolig utløste rett til avgangsvederlag for det reduserte området. Konklusjonen ble truffet ut fra en betraktning om at når hovedmannen kan si opp avtalen, burde han også kunne si opp avtalen delvis, men da slik at det utløste rett til avgangsvederlag for den oppsagte delen. Etter mitt syn har dette synet fortsatt gode grunner for seg, men det følger av forarbeidene til agenturloven og juridisk teori at vurderingen nok ikke blir riktig. Når det gjelder spørsmålet om hovedmannen kan redusere agentområdet uten hjemmel i avtale, er det i teorien uttalt at delvis oppsigelse synes å kreve hjemmel i avtalen med mindre det foreligger grunnlag for å foreta delvis heving som følge av vesentlig mislighold. Synspunktet har gode grunner for seg sett fra agentens ståsted, med tanke på at forarbeidene avviser adgangen til å kreve avgangsvederlag ved delvis oppsigelse, jf. nedenfor. Konklusjonen bør derfor være at hovedmannen ikke kan foreta en delvis reduksjon av agentens område med mindre det fremgår av kontrakten at området ensidig kan reduseres. Dersom en slik bestemmelse er tatt inn i agentkontrakten, bør agenten vurdere å kreve at en slik reduksjon i så fall skal utløse rett til avgangsvederlag for det området som bortfaller. Grunnen til at agenten bør forsøke å få inn en slik klausul er nemlig at forarbeidene er klare på at delvis oppsigelse ikke gir rett til avgangsvederlag for det området som bortfaller. Det avgjørende synes å være at lovens bruk av begrepet opphører må forstås som fullstendig opphør. Det heter i forarbeidene (Ot. Prp. nr. 49 ( ) på side 67) at man antar at det ikke er grunnlag for avgangsvederlag. Videre heter det: På den annen side vil det kunne være naturlig å forstå utkastet 28 første ledd nr. 1 slik at når agenturavtalen til slutt opphører, skal man ved vurderingen av agentens rett til avgangsvederlag, og eventuelt ved beregningen av vederlagets størrelse, ta i betraktning også de fordeler hovedmannen er tilført av agenten innenfor den del av avtalen som på opphørstidspunktet var bortfalt. Bare dersom agenturavtalen opphører mer enn fem år etter innskrenkningen, vil innskrenkningen kunne få betydning, men da bare i forhold til beregningen av den øvre grense for vederlagets størrelse etter tredje ledd. Arbeidsgruppen bemerker videre at partene kan avtale at slike innskrenkninger skal gi umiddelbart rett til avgangsvederlag. Dersom hovedmannen reduserer området uten nødvendig hjemmel, kan agenten vurdere å si opp avtalen. Vanligvis vil agentens egen oppsigelse gjøre at man mister retten til avgangsvederlag, men dette gjelder ikke dersom oppsigelsen skyldes forhold på hovedmannens side. Det vil typisk være tilfellet i en slik sak. Overdragelse av agenturvirksomheten Kan en agent overdra agenturvirksomheten til en annen, og hva med retten til avgangsvederlag for overdragende (gammel) og overtakende agent? Det må antas å være et generelt prinsipp at en agent ikke kan overdra agentkontrakten til en annen agent uten hovedmannens samtykke. Ofte vil dette stå eksplisitt i kontrakten, man må følgelig gjelde uansett. Forutsetningen for overdragelse er dermed at hovedmannen samtykker til overdragelse. Med mindre annet er avtalt kan man neppe stille noe saklighetskrav til en eventuell nekting av overdragelsen. Det vil si at hovedmannen kan la være å gi sitt samtykke uansett. Ovennevnte må etter mitt syn også gjelde der agenten driver sin virksomhet i et aksjeselskap, og ikke overdrar kontrakten, men aksjene. Også en slik overdragelse vil dermed kreve samtykke fra hovedmannen. Det bemerkes at det ikke vil ha betydning for realitetene om overdragelsen skjer ved at partene avtaler at den opprinnelige kontrakt skal opphøre, og at det deretter inngås en ny kontrakt av samme innhold med ny agent, eller om ny agent trer inn i den eksisterende kontrakten. Det har nok heller ingen betydning at man i førstnevnte tilfelle opplever at hovedmannen fremsetter som krav at innholdet i kontrakten endres som vilkår for godkjennelse av overdragelsen (men det kan innebære at overtakende agent betaler for en kontraktsposisjon som er mindre attraktiv enn den overdragende agent selger, slik at dette er noe overtakende agent bør vurdere grundig).

4 Når det gjelder overdragende/selgende agents rett til avgangsvederlag, er dette regulert i agenturloven 30, der det heter at handelsagenten ikke har rett til avgangsvederlag etter 28 hvis agenten etter avtale med hovedmannen overdrar sine rettigheter og plikter etter agenturavtalen til en annen. En agent som overdrar sin virksomhet har dermed ikke krav på avgangsvederlag. (Der det er snakk om en overdragelse av aksjene vil det ikke være naturlig å bruke 30. Da er det jo ikke noe egentlig opphør som skulle kunne utløse rett til avgangsvederlag for den agenten som har solgt aksjene i selskapet, idet retten til avgangsvederlag forutsetter at avtalen har opphør.) Begrunnelsen for denne regelen er at man vil unngå at overdragende agent får dobbel betaling for kundekretsen gjennom både oppgjør fra overtakende agent og gjennom avgangsvederlag fra hovedmannen. Det formodes dermed at overtakende agent i kjøpesummen også har betalt for kundemassen. Regelen er imidlertid absolutt, slik at det ikke har betydning om overdragende agent rent faktisk har fått slik betaling eller ikke. Hva skjer så dersom hovedmannen sier opp avtalen med den nye agenten etter noen år? Såfremt vilkårene for avgangsvederlag er oppfylt er det ikke tvilsomt at retten til avgangsvederlag foreligger, idet det er etablert et agentforhold mellom hovedmannen og ny agent. Spørsmålet er imidlertid om ny agent kan påberope seg overdragende agents kundebase i forbindelse med utregningen, dvs. om kunder som ble tilført av overdragende agent skal anses tilført av ny agent. Svaret på dette må være nei. Kunder opparbeidet av overdragende agent er ikke opparbeidet av den overtakende agenten, og da kan de ikke regnes som nye etter 28. Dersom ny agent ønsker å nyte godt av overdragende agents kundebase, må han avtale dette med hovedmannen. Hvis intet avtales, vil agenten ikke kunne påberope seg overdragende agents kundemasse, til tross for at man kanskje har sett for seg at dette var en del av de verdiene man betalte for i forbindelse med overdragelsen. Det er dermed viktig at man er bevisst dette dersom man vurderer å kjøpe en agenturkontrakt. Nytt fra agentseksjonen Årets møte i IUCAB Renner Fredriksen (Virke). Bull og Fredriksen ser fram til å treffe gode kolleger fra de øvrige medlemslandene til gode og fruktbare diskusjoner og hyggelig sosialt samvær. Møte i IUCABs Legal Working Group Som nevnt i forrige utgave av Agentnytt, har advokat Henrik Renner Fredriksen blitt med i IUCABs Legal Working Group (LWG), og deltok i sitt første møte i Paris i november. Det var et interessant møte, og det og det er utrolig fruktbart å kunne diskutere relevante problemstillinger med dyktige advokater fra de øvrige nasjonene. Blant de mange temaene som ble diskutert var to saker på konkurranserettens område. Vanlige handelsagenter er som kjent ikke påvirket av de alminnelige reglene om konkurransebegrensning (forordning 330/2010 om konkurransebegrensende vertikale avtaler gjelder ikke for handelsagenter). Dette innebærer risiko for at aktører konstruerer et avtaleforhold som en handelsagentavtale, uten at det er tilfellet. Det skjedde blant annet i en avtale mellom Apple og en rekke forlag ifm. handel av e-bøker. Avtalene hadde den virkning at prisene ikke ble gjenstand for konkurranse. Kommisjonen har reagert på dette, og Apple har måttet endre sine avtaler. Den andre saken som ble diskutert var en EU-dom vedrørende såkalt kvantitative selektive distribusjonssystemer som vi ikke går inn på her. Man diskuterte blant annet også behovet for å utarbeide en standardkontrakt for bruk ved overdragelse av agenturer. Dette vil LWG jobbe videre med. Neste møte i gruppa avholdes i Oslo i april. Fredriksen ser fram til å treffe gode kolleger på nytt, og til å vise fram Oslo og Virke for de øvrige advokatene i LWG. Årsmøtet i IEAF Det skal avholdes årsmøte i IEAF innen utgangen av juni. Dato er ikke endelig fastsatt, og vi kommer tilbake med nærmere opplysninger når det er klart. Kom gjerne med innspill til tema som kan behandles på årsmøtet. Innspill tas imot med takk på Det årlige møtet I IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers) blir i år arrangert I Salzburg i Østerrike i perioden 30. mai til 1. juni. I tillegg vil som alltid den nordiske agentføderasjonen avholde sitt årlige møte kvelden før. Fra Norge deltar leder av agentrådet og president i den nordiske føderasjonen, Ole Kristian Bull, samt advokat Henrik

5 Agentdatabasen Dessverre er den mye omtalte databasen ennå ikke på plass. Det er bare å erkjenne at ting tar tid, særlig når man i dette tilfellet snakker om et samarbeid med den svenske agentforeningen og det faktum at utvikler er et tysk selskap. Da er det store avstander og mange punkter man skal bli enige om. Men det meste synes å være på plass nå, slik at vi regner med at databasen er klar i nær fremtid. Klok av skade tør vi ikke å varsle noen eksakt dato eller ha for store forhåpninger, men det vil overraske oss stort dersom databasen ikke er på nett før sommeren. TUC TUC is a Spanish brand based on colorful designs, our size range is between 0 month until 14 years in a collection for FALL WINTER and SPRING SUMMER with more than 400 models. It is composed by 24 collections divided in 3 groups NEW BORN (0month to 18 months), BABY (3 months to 5 years), KIDS (2 years to 14 years). These 400 references consisted on pants, skirts, shirts, coats, raincoats, tricots, dresses, tracksuits, scarves, hats, gloves, leggings, umbrellas, sacks, sacs for trolleys, maternity bags, boots, shoes, rucksacks, etc... for winter and bathing clothes, clothes, towels, sunglasses, swimming pool accessories, etc...for summer. TUC TUC started 17 years ago with baby care products and later, clothing became the strong point of the company exporting to different countries: whole EU, Australia, USA, Japan, China, Mexico, UAE through agents, distributors, importers, shops, etc Gustav Lindner KG INDEPENDENT SALES REPRESENTATIVE The company Gustav Lindner KG in Austria exports worldwide to a lot of customers for more than 40 years now. Our assortment includes the whole Swarovski Elements program. We would like to invite you to our homepage under the category Catalogues you can find all our current catalogues and as well the huge Swarovski Elements program for several parts of jewellery design and interior design. We have parts for chandeliers, crystal curtains, tiles, knobs, handles and a lot of other articles with crystals for the production of exclusive furnishing. Crystals from other companies and other glass qualities are also part of our product line. Furthermore we have beautiful articles in the following categories Crystal Temptations 24 carat gold plated, silver plated or black steel figurines with Swarovski crystals. Our assortment includes over 160 pieces. GL Collection - Great choice of brilliant fashion jewellery, pendants and charms with Swarovski crystals for lots of variations We are seeking for an INDEPENDENT SALES REPRESENTATIVE for Norway to support our team. If you are interested, please contact us via mail to or give us a call 0043/5675/ We are looking forward to you! Gustav Lindner KG Vilsalpseestrasse 39/6675 Tannheim AUSTRIA We are looking for commercial agent well introduced in the multi brand boutiques, with experience and dynamics to consolidate our market in Sweden. We invite you to visit our website: where you can find some of our items. Contact address: Contact person: Cristina Fernández. Ansvarlig utgiver: Redaktør: Henrik Renner Fredriksen Innholdet i disse artiklene er kun en informasjonstjeneste fra Virke. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Leseren av Agentnytt bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid innhente faglig bistand i de konkrete saker. Virke har ikke ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som følge av at noen benytter seg av informasjonen som fremkommer i nyhetsbrevet.

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Bakgrunn Dagens situasjon er at alle tilsynsetatene har utviklet lokale informasjonssystemer til eget bruk.

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer